SESTAVA VSEBINE MATEMATIKE V 6

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SESTAVA VSEBINE MATEMATIKE V 6"

Transkripcija

1 SESTAVA VSEBINE MATEMATIKE V 6. RAZREDU DEVETLETKE 1. KONFERENCA Št. ure Učne enote CILJI UVOD (1 ura) 1 Uvodna ura spoznati vsebine učnega načrta, način dela, učne pripomočke za pouk matematike v 6. razredu devetletke seznaniti se z načinom dela pri uri zunanje diferenciacije, s kriteriji za razvrščanje, s prehodom v drugo skupino na osnovi rezultatov dela OBDELAVA PODATKOV 2 Obdelava podatkov sistematično zapisovati meritve v tabelo smiselno zapisati podatke v tabelo urediti podatke v tabeli po velikosti (na preprost, a sistematičen način) 3 Obdelava podatkov razbrati podatke iz stolpčnega diagrama predstaviti podatke v obliki stolpčnega diagrama ARITMETIKA (OSNOVNE RAČUNSKE OPERACIJE) 4 Osnovne računske operacije pisno sešteti večja števila oceniti rezultat rešiti besedilne naloge s seštevanjem pisno odšteti z dopolnjevanjem oceniti rezultat rešiti besedilne naloge z odštevanjem 5 Osnovne računske operacije vsoto enakih členov zapisati kot produkt poimenovati oba faktorja in produkt množiti s faktorji, ki imajo na koncu ničle pisno množiti naravna števila oceniti rezultat rešiti besedilne naloge z množenjem 6 Osnovne računske operacije poimenovati deljenec, delitelj in količnik deliti števila, ki imajo na koncu ničle oceniti rezultat preveriti rezultate s preizkusom pisno deliti z enomestnim deliteljem dopolniti neznano število (deljenec, delitelj ali količnik) v zapisanem načinu deljenja pisno deliti z dvomestnim deliteljem ARITMETIKA IN ALGEBRA (NARAVNA ŠTEVILA) 7 Množica naravnih števil vedeti, da z naravnimi števili štejemo zapisati množico naravnih števil usvojiti pojem neskončna množica naravnih števil Stran: 1

2 8 Soda in liha števila, predhodnik, naslednik zapisati naravno število na različne načine: z besedami, z arabsko številko, z večkratniki desetiških enot upodobiti naravna števila na številskem poltraku poznati liha in soda števila poznati predhodnika in naslednika naravnega števila 9 Urejanje po velikosti naravna števila urejati in primerjati po velikosti 10 Zaokroževanje velika števila zaokrožiti na desetice, 11 Lastnosti seštevanja in odštevanja 12 Računanje vrednosti številskih izrazov 13 Računanje vrednosti številskih izrazov-vaje stotice, tisočice uporabiti računske zakone združevati več seštevancev v vsoto več odštevancev kot vsoto odšteti od zmanjševanca spretno računati z uporabo zakona o zamenjavi in združevanju oceniti rezultat in izračunati natančno vrednost uporabiti zakon o razčlenjevanju izračunati vrednost izrazov brez oklepajev izračunati vrednost izrazov z oklepaji izračunati vrednost izrazov brez oklepajev izračunati vrednost izrazov z oklepaji 14 Preverjanje preveriti znanje o naravnih številih 15 Rimska števila poznati rimske številske znake zapisati števila z rimskimi številkami prebrati števila, zapisana z rimskimi številkami 16 Rimska števila poznati rimske številske znake zapisati števila z rimskimi številkami prebrati števila, zapisana z rimskimi številkami GEOMETRIJSKE OBLIKE IN MERJENJE 17 Pravokotnost in vzporednost ugotoviti, simbolično zapisati in narisati odnos med točko in premico skicirati pravokotni in vzporedni premici ugotoviti, simbolično zapisati in narisati odnos med dvema premicama skozi dano točko k dani premici narisati natanko eno pravokotnico skozi dano točko k dani premici 18 Razdalja med točkama, med točko in premico narisati natanko eno vzporednico povezati pojma razdalja med točkama in dolžina daljice oceniti, ugotoviti, meriti in simbolično zapisati skladnost dveh daljic opredeliti, oceniti, izmeriti, narisati in simbolično zapisati razdaljo med točko in premico Stran: 2

3 19 Razdalja med vzporednicama opredeliti, oceniti, izmeriti, narisati in simbolično zapisati razdaljo med dvema vzporednima premicama narisati točko v določeni razdalji od 20 Vzporednica k dani premici v določeni razdalji ENAČBE 21 Enačba, reševanje preprostih enačb, besedilne naloge premice in obratno narisati dani premici vzporednico v določeni razdalji (pas) vedeti, da neznano količino v enačbi poimenujemo neznanka prepoznati enačbo kot izjavno obliko, ki vsebuje enačaj in neznanko s premislekom določiti rešitev preproste enačbe zapisati množico rešitev enačbe ponazoriti enačbo s tehtnico pojasniti pojem univerzalna (osnovna) množica po besedilu zapisati ustrezno enačbo (kjer neznanka nastopi le enkrat) oblikovati načrt za reševanje besedilne naloge in zapisati postopek reševanja razvijati sposobnost razumevanja in analiziranja matematičnih besedil 22 Reševanje preprostih neenačb poznati in uporabljati znake <,, >, prepoznati neenačbo kot izjavno obliko, ki vsebuje enega od znakov <,, >, in neznanko s premislekom določiti rešitev preproste neenačbe zapisati množico rešitev neenačbe ponazoriti neenačbo s tehtnico pojasniti vpliv univerzalne (osnovne) množice na množico rešitev po besedilu zapisati ustrezno neenačbo (kjer neznanka nastopi le enkrat) oblikovati načrt za reševanje besedilne naloge in zapisati postopek reševanja razvijati sposobnost razumevanja in analiziranja matematičnih besedil 23 Potence produkt enakih faktorjev zapisati kot potenco poimenovati osnovo stopnjo in vrednost potence zapisati potenco kot produkt izračunati vrednost potence zapisati in zanesljivo izračunati vrednost potence 24 Izrazi s potencami izračunati vrednost izraza s potencami MATEMATIČNI PROBLEMI 25 Matematični problemi rešiti matematične probleme, za katere je potrebno najprej poiskati strategijo reševanja 1. OCENJEVANJE ZNANJA 26 Preverjanje znanja rešiti dane naloge, preveriti svoje znanje. Stran: 3

4 27 Ponavljanje in utrjevanje ponoviti znanje, ki se ocenjuje in ga utrditi 28 Preizkus znanja poslušati splošna navodila, pregledati naloge in poslušati dodatna navodila, pisno rešiti dane naloge. 29 Analiza preizkusa znanja pregledati svoje popravljene izdelke, zvesti za najpogostejše napake in jih popraviti, popraviti svoje izdelke. KOTI 30 Kot usvojiti pojem kota osvojiti pojme in simboliko: vrh kota V, krak k, h, meja, notranjost kota, zunanjost kota, (< AVC, α, β, γ ) 31 Velikost in skladnost kota usvojiti pojem velikosti kota in primerjati kota po velikosti (večji, manjši, skladen) na oko, s prozornim papirjem, s šestilom 32 Vrste kotov, označevanje razlikovati vrste kotov: udrti/izbočeni, polni kot, kot nič, iztegnjeni kot, ostri kot, topi kot dani kot označiti 33 Utrjevanje načrtujejo kote označujejo kote ULOMKI 34 Ponazarjanje delov celote deliti celoto na enake dele na modelu in na sliki zapisati dele celote z ulomkom določiti del celote, ki ga prikazuje slika ponazoriti ulomek kot del daljice, lika ponazoriti dani del celote ugotoviti, kateri ulomek je predstavljen z grafičnim prikazom izračunati a/b od c (samo v primeru, če je c večkratnik števila b) 35 Računanje vrednosti dela celote 36 Računanje celote izračunati celoto če poznamo a/b in del celote 37 Ulomek deliti celoto na enake dele na modelu in na sliki opredeliti pojem ulomka zapisati dele celote z ulomkom poznati pomen števca in imenovalca, uporabljati besede števec, imenovalec, ulomkova črta usvojiti pojem ulomka 38 Primerjanje po velikosti primerjati ulomek po velikosti, urediti ulomke po velikosti 39 Dopolnitev do celote dopolniti ulomek do celote, ulomek z imenovalcem 1 zapisati kot naravno število ulomek, pri katerem je števec večkratnik imenovalca, zapisati kot naravno število Stran: 4

5 40 Nepravi ulomki, mešano število ulomek, ki ima števec večji od imenovalca, zapisati s celim delom in ulomkom, manjšim od 1 ulomek, ki je zapisan s celim delom in ulomkom, manjšim od 1, zapisati z ulomkom, ki ima števec večji od imenovalca 41 Utrjevanje utrditi znanje o ulomkih 42 Preverjanje znanja preveriti znanje o ulomkih KOTI 43 Merjenje kotov usvojiti merske enote za merjenje kotov izmeriti kot do stopinje natančno 44 Načrtovanje kotov narisati kot do stopinje natančno 45 Načrtovanje kotov - vaje narisati kot do stopinje natančno 46 Velikost posameznih vrst kotov 47 Pretvarjanje kotnih merskih enot oceniti, meriti, narisati in izmeriti kot do stopinje natančno (geotrikotnik) narisati in izmeriti kot do stopinje natančno ter opisati velikost posameznih vrst kotov usvojiti merske enote za merjenje kotov pretvarjati kotne merske enote 48 Računanje s koti usvojiti merske enote za merjenje kotov 49 Grafično seštevanje in odštevanje kotov seštevati in odštevati kote simbolično zapisati enako velikost dveh kotov (α = β ) opisati velikost posameznih kotov poznati in zapisati skladnost kotov (sovršnih) grafično določiti vsoto in razliko kotov (koti le v stopinjah) 50 Utrjevanja utrditi znanje o kotih 51 Preverjanje preveriti znanje o kotih OBDELAVA PODATKOV-MNOŽICE 52 Množica, podmnožica, elementi 53 Carrollov, Vennov, drevesni prikaz poznati pojem množica, element množice in podmnožica uporabiti ustrezno simboliko podmnožice oziroma člane podmnožic prikazati s Carrollovim, Vennovim in drevesnim prikazom 2. OCENJEVANJE ZNANJA 54 Preverjanje znanja rešiti dane naloge, preveriti svoje znanje. 55 Ponavljanje in utrjevanje ponoviti znanje, ki se ocenjuje in ga utrditi 56 Preizkus znanja poslušati splošna navodila, pregledati naloge in poslušati dodatna navodila, pisno rešiti dane naloge. 57 Analiza preizkusa znanja pregledati svoje popravljene izdelke, zvesti za najpogostejše napake in jih popraviti, popraviti svoje izdelke. Stran: 5

6 DECIMALNA ŠTEVILA 58 Desetiški ulomek usvojiti pojem desetiškega ulomka a n 10 desetiški ulomek dopolniti do celote 59 Zapis desetiškega ulomka z decimalno številko in obratno (desetine) 60 Zapis desetiškega ulomka z decimalno številko in obratno (desetine in stotine) 61 Zapis desetiškega ulomka z decimalno številko in obratno (desetine, stotine in tisočine) 62 Ponazoritev decimalnega števila na številski premici dani desetiški ulomek zapisati z decimalno številko razložiti pomen decimalne vejice in izraza»decimalka«uporabljati simbole d, decimalno število zapisati z desetiškim ulomkom dani desetiški ulomek zapisati z decimalno številko razložiti pomen decimalne vejice in izraza»decimalka«uporabljati simbole d, s, decimalno število zapisati z desetiškim ulomkom dani desetiški ulomek zapisati z decimalno številko razložiti pomen decimalne vejice in izraza»decimalka«uporabljati simbole d, s, t, dt decimalno število zapisati z desetiškim ulomkom upodobiti decimalno število na številskem poltraku; prebrati sliko decimalnega števila na številskem poltraku 63 Vaje v ponazarjanju na številski premici upodobiti decimalno število na številskem poltraku; prebrati sliko decimalnega števila na številskem poltraku 64 Utrjevanje utrditi znanje o decimalnih številih 65 Preverjanje preveriti znanje o decimalnih številih MATEMATIČNI PROBLEMI 66 Matematični problemi rešiti matematične probleme, za katere je potrebno najprej poiskati strategijo reševanja DECIMALNA ŠTEVILA 67 Primerjanje in urejanje decimalnih števil po velikosti 68 Primerjanje in urejanje decimalnih števil po velikosti - vaje primerjati in razvrščati decimalna števila po velikosti primerjati in razvrščati decimalna števila po velikosti 69 Celi približek določiti celi približek decimalnega števila zapisati in brati decimalna števila na 70 Zaokroževanje decimalnih števil žepnem računalu zaokrožiti decimalno število na dano število decimalk ločiti med zaokroževanjem decimalnih števil navzdol in navzgor Stran: 6

7 71 Seštevanje decimalnih števil seštevati decimalna števila (oz. desetiške ulomke) 72 Odštevanje decimalnih števil odštevati decimalna števila (oz. desetiške ulomke) 2. KONFERENCA 73 Seštevanje in odštevanje utrjevati seštevanje in odštevanje decimalnih števil-vaje decimalnih števil 74 Množenje decimalnih števil z 10, 100, 1000, 75 Deljenje decimalnih števil z decimalna števila deliti s potenco 10, 100, 1000, števila Množenje decimalnih števil pisno množiti dve decimalni števili predhodno oceniti rezultat 77 Množenje decimalnih števil pisno množiti dve decimalni števili 78 Deljenje decimalnih števil z naravnim številom 79 Deljenje decimalnih števil z decimalnim številom 80 Deljenje decimalnih števil z decimalnim številom decimalna števila množiti s potenco števila 10 predhodno oceniti rezultat pisno deliti dve naravni števili, če je količnik decimalno število, in napraviti preizkus predhodno oceniti rezultat pisno deliti decimalno število z naravnim številom in napraviti preizkus deliti dve decimalni števili in narediti preizkus predhodno oceniti rezultat deliti dve decimalni števili in narediti preizkus predhodno oceniti rezultat 81 Utrjevanje utrjevati pisno seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje decimalnih števil 82 Utrjevanje utrjevati pisno množenje in deljenje decimalnih števil 83 Preverjanje preveriti znanje o ulomkih, decimalnih številih in računanju z njimi 3. OCENJEVANJE ZNANJA 84 Preverjanje znanja rešiti dane naloge, preveriti svoje znanje. 85 Ponavljanje in utrjevanje ponoviti znanje, ki se ocenjuje in ga utrditi 86 Preizkus znanja poslušati splošna navodila, pregledati naloge in poslušati dodatna navodila, pisno rešiti dane naloge. 87 Analiza preizkusa znanja pregledati svoje popravljene izdelke, zvesti za najpogostejše napake in jih popraviti, popraviti svoje izdelke. 88 Matematični problemi rešiti matematične probleme, za katere je potrebno najprej poiskati strategijo reševanja Stran: 7

8 89 Računanje vrednosti izrazov spretno računati z uporabo zakona o zamenjavi in združevanju oceniti rezultat in izračunati natančno vrednost uporabiti zakon o razčlenjevanju izračunati vrednost izrazov brez oklepajev 90 Računanje vrednosti izrazovvaje izračunati vrednost izrazov z oklepaji izračunati vrednost izrazov brez oklepajev izračunati vrednost izrazov z oklepaji 91 Žepno računalo izračunati vrednost številskega izraza z žepnim računalom 92 Žepno računalo izračunati vrednost številskega izraza z žepnim računalom 93 Ponavljanje in utrjevanje ponoviti in utrditi znanje o računanju z decimalnimi števili MERJENJE, OBSEGI IN PLOŠČINE 94 Merimo dolžino dolžino daljice izrazijo z različnimi dolžinskimi merami, pretvarjajo dolžinske mere in uporabljajo decimalne številke ter množenje in deljenje z 10 n, primerjajo dolžine izražene z različnimi dolžinskimi merami. 95 Merimo dolžino dolžino daljice izrazijo z različnimi 96 Matematični problemi - merimo čas dolžinskimi merami, pretvarjajo dolžinske mere in uporabljajo decimalne številke ter množenje in deljenje z 10 n, primerjajo dolžine izražene z različnimi dolžinskimi merami. rešiti matematične probleme, za katere je potrebno najprej poiskati strategijo reševanja 97 Obseg poznajo obseg lika, 98 Obseg pravokotnika in kvadrata 99 Obseg pravokotnika in kvadrata izračunajo obseg lika omejenega z ravnimi črtami poznajo obseg pravokotnika in kvadrata, izračunajo obseg kvadrata in pravokotnika, izračunajo neznano stranico v kvadratu in pravokotniku, če poznajo obseg. poznajo obseg pravokotnika in kvadrata, izračunajo obseg kvadrata in pravokotnika, izračunajo neznano stranico v kvadratu in pravokotniku, če poznajo obseg. 100 Obseg trikotnika poznajo obseg trikotnika, izračunajo obseg trikotnika, tudi enakokrakega in enakostraničnega. izračunajo neznano stranico v trikotniku, če poznajo obseg. Stran: 8

9 101 Obseg - vaje poznajo obseg trikotnika, izračunajo obseg trikotnika, tudi enakokrakega in enakostraničnega. izračunajo neznano stranico v trikotniku, če poznajo obseg. 102 Obseg - vaje poznajo obseg trikotnika, izračunajo obseg trikotnika, tudi enakokrakega in enakostraničnega. izračunajo neznano stranico v trikotniku, če poznajo obseg. 103 Preverjanje rešiti dane naloge, preveriti svoje znanje. 104 Merimo ploščino ponovijo odnose med enotami za merjenje ploščine, izražajo dane ploščine v različnih enotah za ploščino. 105 Merimo ploščino ponovijo odnose med enotami za merjenje ploščine, izražajo dane ploščine v različnih 106 Ploščina pravokotnika in kvadrata enotah za ploščino. znajo izračunati ploščino pravokotnika, znajo izračunati ploščino kvadrata. 107 Ploščina pravokotnika in kvadrata znajo izračunati ploščino pravokotnika, znajo izračunati ploščino kvadrata. 108 Merjenje ploščine - vaje znajo izračunati ploščino pravokotnika, kvadrata. znajo izražati ploščino v različnih enotah za ploščino. 109 Preverjanje učenci preverijo svoje znanje o 110 Ura aktivnosti - merjenje dolžin, računanje obsegov in ploščin obsegih in ploščinah. merijo dolžine posameznih predmetov v razredu, danim predmetom izračunavajo obsege in ploščino doma zapišejo poročilo. KOCKA IN KVADER 111 Površina kocke narišejo skico kocke, narišejo mrežo kocke, izpeljejo obrazec za površino kocke, računajo površino kocke. 112 Površina kvadra narišejo skico kvadra, narišejo mrežo kvadra, izpeljejo obrazec za površino kvadra, računajo površino kvadra. 113 Površina-vaje računati površino kocke in kvadra 114 Preverjanje preveriti znanje o površini 115 Matematični problemi - računamo z denarjem rešiti matematične probleme, za katere je potrebno najprej poiskati strategijo reševanja 116 Merimo maso zapišejo enote za maso, poiščejo odnose med njimi, Stran: 9

10 dane mase izražajo v različnih enotah za maso, rešijo tekstne naloge. 117 Merimo v litrih ponovijo odnose med enotami za 118 Merimo maso in prostornino - vaje merjenje prostornine, dane prostornine izražajo v različnih enotah za prostornino. ponovijo odnose med enotami za merjenje prostornine, dane prostornine izražajo v različnih enotah za prostornino. 119 Enote za merjenje prostornine ponovijo odnose med enotami za 120 Še o enotah za merjenje prostornine merjenje prostornine, dane prostornine izražajo v različnih enotah za prostornino. ponovijo odnose med enotami za merjenje prostornine, dane prostornine izražajo v različnih enotah za prostornino. 121 Prostornina kocke in kvadra narišejo skico kvadra in kocke, izpeljejo obrazec za prostornino kvadra in kocke, računajo prostornino kvadra in kocke. 122 Utrjevanje utrjujejo računanje prostornine kvadra in kocke 123 Preverjanje preverijo računanje prostornine 4. OCENJEVANJE ZNANJA 124 Preverjanje znanja rešiti dane naloge, preveriti svoje znanje. 125 Ponavljanje in utrjevanje ponoviti znanje, ki se ocenjuje in ga utrditi 126 Preizkus znanja poslušati splošna navodila, pregledati naloge in poslušati dodatna navodila, pisno rešiti dane naloge. 127 Analiza preizkusa znanja pregledati svoje popravljene izdelke, zvesti za najpogostejše napake in jih popraviti, popraviti svoje izdelke. KROG 128 Krožnica in krog spozna pojem kroga in krožnice ter ju nariše spozna definicijo sekante, tangente in mimobežnice ter jih skonstruira 129 Sekanta, tangenta, mimobežnica 130 Krožni izsek, krožni lok spozna krožni izsek in lok 131 Utrjevanje utrdi snov OBDELAVA PODATKOV 132 Tortni diagram zna brati in risati tortni diagram 133 Piktogram zna brati in risati piktogram 134 Računalniške preglednice podatke zna predstaviti z računalniško preglednico 135 Kombinatorika zna rešiti preprosti kombinatorični problem 136 Verjetnost zna opredeliti bolj in manj verjetne dogodke Stran: 10

11 137 Preverjanje preveri svoje znanje 138 Utrjevanje utrdi svoje znanje 139 Nerazporejena ura 140 Nerazporejena ura Stran: 11

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC MATEMATIKA 1.razred OSNOVE PREDMETA POKAZATELJI ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE Naravna števila -pozna štiri osnovne računske operacije in njihove lastnosti, -izračuna številske izraze z uporabo štirih računskih

Prikaži več

INDIVIDUALNI PROGRAM PREDMET: MATEMATIKA ŠOL. LETO 2015/2016 UČITELJ: ANDREJ PRAH Učenec: Razred: 7. Leto šolanja: Ugotovitev stanja: Učenec je lani n

INDIVIDUALNI PROGRAM PREDMET: MATEMATIKA ŠOL. LETO 2015/2016 UČITELJ: ANDREJ PRAH Učenec: Razred: 7. Leto šolanja: Ugotovitev stanja: Učenec je lani n INDIVIDUALNI PROGRAM PREDMET: MATEMATIKA ŠOL. LETO 2015/2016 UČITELJ: ANDREJ PRAH Učenec: Razred: 7. Leto šolanja: Ugotovitev stanja: Učenec je lani neredno opravljal domače naloge. Pri pouku ga je bilo

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Obravnava kotov za učence s posebnimi potrebami Reading of angles for pupils with special needs Petra Premrl OŠ Danila Lokarja Ajdovščina OSNOVNA ŠOLA ENAKOVREDNI IZOBRAZBENI STANDARD NIŽJI IZOBRAZBENI

Prikaži več

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard matematika Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred 1 ZELENO OBMOČJE

Prikaži več

Učni načrti, s katerimi je bil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje seznanjen na svoji 139. seji, z dne in svoji 140. seji, z dne 17.2

Učni načrti, s katerimi je bil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje seznanjen na svoji 139. seji, z dne in svoji 140. seji, z dne 17.2 Učni načrti, s katerimi je bil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje seznanjen na svoji 139. seji, z dne 27.1.2011 in svoji 140. seji, z dne 17.2.2011. Učni načrt MATEMATIKA osnovna šola Redakcijsko

Prikaži več

4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenov

4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenov 4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenovalec, ter iz ulomkove črte. Racionalna števila so števila,

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx Analiza dosežkov pri predmetu matematika za NPZ 28 6. razred NPZ matematika 28 Dosežek šole Povprečno število točk v % Državno povprečje Povprečno število točk v % Odstopanje v % 49,55 52,52 2,97 Povprečni

Prikaži več

Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja

Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja Aleš Kotnik, OŠ Rada Robiča Limbuš Boštjan Repovž, OŠ Krmelj Struktura NPZ za 6. razred Struktura NPZ za 9. razred Taksonomska stopnja (raven) po Gagneju I

Prikaži več

Srednja šola za oblikovanje

Srednja šola za oblikovanje Srednja šola za oblikovanje Park mladih 8 2000 Maribor POKLICNA MATURA MATEMATIKA SEZNAM VPRAŠANJ ZA USTNI DEL NARAVNA IN CELA ŠTEVILA Opišite vrstni red računskih operacij v množici naravnih števil. Kakšen

Prikaži več

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015 Mladi za napredek Maribora 015 3. srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 015 Kazalo 1. Povzetek...3. Uvod...4 3. Spirala 1...5 4. Spirala...6 5. Spirala 3...8 6. Pitagorejsko drevo...10

Prikaži več

OSNOVE LOGIKE 1. Kaj je izjava? Kaj je negacija izjave? Kaj je konjunkcija in kaj disjunkcija izjav? Povejte, kako je s pravilnostjo negacije, konjunk

OSNOVE LOGIKE 1. Kaj je izjava? Kaj je negacija izjave? Kaj je konjunkcija in kaj disjunkcija izjav? Povejte, kako je s pravilnostjo negacije, konjunk OSNOVE LOGIKE 1. Kaj je izjava? Kaj je negacija izjave? Kaj je konjunkcija in kaj disjunkcija izjav? Povejte, kako je s pravilnostjo negacije, konjunkcije in disjunkcije. Izjava je vsaka poved, za katero

Prikaži več

Microsoft Word - Seštevamo stotice.doc

Microsoft Word - Seštevamo stotice.doc UČNA PRIPRAVA: MATEMATIKA UČNI SKLOP: Računske operacije UČNA TEMA: Seštevamo in odštevamo stotice Seštevamo stotice UČNE METODE: razlaga, prikazovanje, demonstracija, grafično in pisno delo UČNE OBLIKE:

Prikaži več

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja NAVODILA: Izpit iz matematike

Prikaži več

Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- 2K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota.

Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- 2K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota. Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota. Osnovne zveze med funkcijamo istega kota. Uporaba kotnih

Prikaži več

Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike

Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike Avtorji: dr. Darjo Felda, dr. Lea Kozel, Alenka Lončarič,

Prikaži več

MATEMATIKA 2. LETNIK GIMNAZIJE G2A,G2B Sestavil: Matej Mlakar, prof. Ravnatelj: Ernest Simončič, prof. Šolsko leto 2011/2012 Število ur: 140

MATEMATIKA 2. LETNIK GIMNAZIJE G2A,G2B Sestavil: Matej Mlakar, prof. Ravnatelj: Ernest Simončič, prof. Šolsko leto 2011/2012 Število ur: 140 MATEMATIKA 2. LETNIK GIMNAZIJE G2A,G2B Sestavil: Matej Mlakar, prof. Ravnatelj: Ernest Simončič, prof. Šolsko leto 2011/2012 Število ur: 140 Pravila ocenjevanja pri predmetu matematika na Gimnaziji Krško

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M16140111* Osnovna raven MATEMATIKA Izpitna pola 1 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Sobota, 4. junij 016 / 10 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Prikaži več

Microsoft Word - N _moderacija.docx

Microsoft Word - N _moderacija.docx 2 N151-401-2-2 SPLOŠNA NAVODILA Prosimo, da moderirano različico navodil za vrednotenje dosledno upoštevate. Če učenec pravilno reši nalogo na svoj način (ki je matematično korekten) in je to razvidno

Prikaži več

MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več

MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več ZBIRKA ZNAM ZA VEČ imatematika 9+ Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Avtorici: Jana Draksler

Prikaži več

Microsoft Word - N doc

Microsoft Word - N doc Š i f r a u ~ e n c a/-k e : Dr`avni izpitni center *N05140131* REDNI ROK MATEMATIKA PISNI PREIZKUS Ponedeljek, 9.maj 005 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomo~ki: u~enec prinese s seboj modro ali ~rno

Prikaži več

jj

jj PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA POKLICNO MATURO MATEMATIKA Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 60. seji 27. 8. 2003 in se uporablja v programih za pridobitev

Prikaži več

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite vzorčne strani iz DELOVNIH LISTOV 1 v štirih delih

Prikaži več

Poročilo o realizaciji LDN

Poročilo o realizaciji LDN PRILOGA 3 September, 2018 Poročilo o realizaciji LDN Analiza NPZ v šol. l. 2017/2018 Osnovna šola Semič, Šolska ulica 1, 8333 Semič mag. Andreja Miketič, ravnateljica 1 POROČILO O NACIONALNEM PREVERJANJU

Prikaži več

Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62

Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62 Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62 1000 Ljubljana IEA, 2011 Vprašalnik za učiteljice in

Prikaži več

P182C10111

P182C10111 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P18C10111* JESENSKI IZPITNI ROK MATEMATIKA Izpitna pola Ponedeljek, 7. avgust 018 / 10 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

DN5(Kor).dvi

DN5(Kor).dvi Koreni Število x, ki reši enačbo x n = a, imenujemo n-ti koren števila a in to označimo z n a. Pri tem je n naravno število, a pa poljubno realno število. x = n a x n = a. ( n a ) n = a. ( n a ) m = n

Prikaži več

P181C10111

P181C10111 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P181C10111* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK MATEMATIKA Izpitna pola Sobota, 9. junij 018 / 10 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

Smc 8.indd

Smc 8.indd SVET MATEMATIČNIH ČUDES 8 UČNI LISTI 7 UČNI LISTI ZA DIFERENCIACIJO PRI POUKU I. Sklop Stran v učbeniku I. 7 II. 8 5 III. 6 69 IV. 70 89 V. 90 5 VI. 6 Oznake ravni zahtevnosti... minimalna raven... temeljna

Prikaži več

Gregor Rabič, janja čeh Ploščina štirikotnika Vsebina dokumenta je avtorsko zaščitena. Gradivo je v dani obliki dostopno brezplačno in povsem in brez

Gregor Rabič, janja čeh Ploščina štirikotnika Vsebina dokumenta je avtorsko zaščitena. Gradivo je v dani obliki dostopno brezplačno in povsem in brez Gregor Rabič, janja čeh Ploščina štirikotnika Vsebina dokumenta je avtorsko zaščitena. Gradivo je v dani obliki dostopno brezplačno in povsem in brez omejitev uporabnikom na voljo za osebno uporabo kot

Prikaži več

ANALITIČNA GEOMETRIJA V RAVNINI

ANALITIČNA GEOMETRIJA V RAVNINI 3. Analitična geometrija v ravnini Osnovna ideja analitične geometrije je v tem, da vaskemu geometrijskemu objektu (točki, premici,...) pridružimo števila oz koordinate, ki ta objekt popolnoma popisujejo.

Prikaži več

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE UVOD LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE V tem šolskem letu ste se odločili za fiziko kot izbirni predmet. Laboratorijske vaje boste opravljali med poukom od začetka oktobra do konca aprila. Zunanji kandidati

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Pogojni stavek Pogojni (if) stavek Tip bool Primerjanje Uranič Srečo If stavek Vsi dosedanji programi so se izvajali zaporedoma, ni bilo nobenih vejitev Program razvejimo na osnovi odločitev pogojnega

Prikaži več

Priloga 1 Ljubljana 2018 MATEMATIKA Katalog znanja za osebe z mednarodno zaščito

Priloga 1 Ljubljana 2018 MATEMATIKA Katalog znanja za osebe z mednarodno zaščito Priloga 1 Ljubljana 2018 MATEMATIKA Katalog znanja za osebe z mednarodno zaščito KAZALO 1 UVOD... 3 2 IZPITNI CILJI... 4 3 ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA... 5 3.1 Shema izpita... 5 3.2 Tipi nalog in vrednotenje...

Prikaži več

Vsebinska struktura predmetnih izpitnih katalogov za splošno maturo

Vsebinska struktura predmetnih izpitnih katalogov za splošno maturo Ljubljana 017 MATEMATIKA Predmetni izpitni katalog za splošno maturo Predmetni izpitni katalog se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 019, dokler ni določen novi. Veljavnost kataloga za leto, v

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

2. izbirni test za MMO 2017 Ljubljana, 17. februar Naj bosta k 1 in k 2 dve krožnici s središčema O 1 in O 2, ki se sekata v dveh točkah, ter

2. izbirni test za MMO 2017 Ljubljana, 17. februar Naj bosta k 1 in k 2 dve krožnici s središčema O 1 in O 2, ki se sekata v dveh točkah, ter 2. izbirni test za MMO 2017 Ljubljana, 17. februar 2017 1. Naj bosta k 1 in k 2 dve krožnici s središčema O 1 in O 2, ki se sekata v dveh točkah, ter naj bo A eno od njunih presečišč. Ena od njunih skupnih

Prikaži več

jj

jj Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Matematika Predmetni izpitni katalog se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 04, dokler ni določen novi. Veljavnost kataloga za leto, v katerem bo kandidat

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Java_spremenljivke

Microsoft PowerPoint - Java_spremenljivke Java Spremenljivke, prireditveni stavek Spremenljivke Prostor, kjer hranimo vrednosti Ime Znak, števka, _ Presledkov v imenu ne sme biti! Tip spremenljivke int (cela števila) Vse spremenljivke napovemo

Prikaži več

Microsoft Word - N doc

Microsoft Word - N doc Š i f r a u ~ e n c a/-k e : Dr`avni izpitni center *N0614011* REDNI ROK MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA Torek, 9. maja 006 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomo~ki: u~enec prinese s seboj modro ali ~rno

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N19141132* 9. razred FIZIKA Ponedeljek, 13. maj 2019 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N191-411-3-2

Prikaži več

Layout 1

Layout 1 PREIZKUS IZ MATEMATIKE - Višja srednja šola - Drugi razred Preverjanje znanja Šolsko leto 2011 2012 PREIZKUS IZ MATEMATIKE Višja srednja šola Drugi razred Prostor za samolepilno etiketo NAVODILA V snopiču

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Mocnik.pptx

Microsoft PowerPoint - Mocnik.pptx MATEMATIČNA PISMENOST IN MATEMATIČNI PROBLEMI Metoda Močnik in Alenka Podbrežnik KAJ NAS JE ZANIMALO? ugotoviti, v kolikšni meri so učenci uspešni pri samostojnem, nevodenemreševanju matematičnih besedilnih,

Prikaži več

1. izbirni test za MMO 2018 Ljubljana, 16. december Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n 2 okraskov n različnih barv in ni nujno, da imam

1. izbirni test za MMO 2018 Ljubljana, 16. december Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n 2 okraskov n različnih barv in ni nujno, da imam 1. izbirni test za MMO 018 Ljubljana, 16. december 017 1. Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n okraskov n različnih barv in ni nujno, da imamo enako število okraskov vsake barve. Dokaži, da se okraske

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Vsak vektor na premici skozi izhodišče lahko zapišemo kot kjer je v smerni vektor premice in a poljubno število. r a v Vsak vektor na ravnini skozi izhodišče lahko zapišemo kot kjer sta v, v vektorja na

Prikaži več

UČNI NAČRT. Gimnazija, 2. letnik, 2016/2017 Ime in Priimek: MATEJ MLAKAR , Pregledal-a: 1: Splošni cilji / kompetence predmeta: S splošnimi ci

UČNI NAČRT. Gimnazija, 2. letnik, 2016/2017 Ime in Priimek: MATEJ MLAKAR , Pregledal-a: 1: Splošni cilji / kompetence predmeta: S splošnimi ci UČNI NAČRT. Gimnazija, 2. letnik, 2016/2017 Ime in Priimek: MATEJ MLAKAR 1.9.2016, Pregledal-a: 1: Splošni cilji / kompetence predmeta: S splošnimi cilji opredelimo namen učenja in poučevanja matematike.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2  r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] STANDARDI ZNANJA PO PREDMETIH IN KRITERIJI OCENJEVANJA 2. razred SLOVENŠČINA 1 KRITERIJI OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI POSLUŠANJE -Poslušanje umetnostnega besedilo, določanja dogajalnega prostora in časa,

Prikaži več

resitve.dvi

resitve.dvi FAKULTETA ZA STROJNISTVO Matematika Pisni izpit. junij 22 Ime in priimek Vpisna st Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite resevanja. Veljale bodo samo resitve na papirju, kjer so

Prikaži več

RAČUNALNIŠKA ORODJA V MATEMATIKI

RAČUNALNIŠKA ORODJA V MATEMATIKI DEFINICIJA V PARAVOKOTNEM TRIKOTNIKU DEFINICIJA NA ENOTSKI KROŢNICI GRAFI IN LASTNOSTI SINUSA IN KOSINUSA POMEMBNEJŠE FORMULE Oznake: sinus kota x označujemo z oznako sin x, kosinus kota x označujemo z

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

VAJE

VAJE UČNI LIST Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku 1) Spremeni zapis kota iz decimalnega v stopinje in minute ali obratno: a),2 d) 19,1 8,9 e) 28 c) 2 f) 8 2) Spremeni zapis kota iz decimalnega v stopinje

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev RAZISKOVANJE PRI MATEMATIKI V 1. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU Barbara Oder Leonida Novak Izhodišče1: - Kako učinkovito utrjevati osnovne postopke /računske operacije?? Izhodišče 2 Pouk matematike bi moral

Prikaži več

Poslovilno predavanje

Poslovilno predavanje Poslovilno predavanje Matematične teme z didaktiko Marko Razpet, Pedagoška fakulteta Ljubljana, 20. november 2014 1 / 32 Naše skupne ure Matematične tehnologije 2011/12 Funkcije več spremenljivk 2011/12

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev U K 20 P K U P M 2 0 1 2 12 M OBLIKOVANJE POJMA ŠTEVILO PRI OTROKU V 1. RAZREDU Sonja Flere, Mladen Kopasid Konferenca o učenju in poučevanju matematike, M a r i b o r, 2 3. i n 2 4. avgusta 2 0 1 2 Oblikovanje

Prikaži več

Osnove matematicne analize 2018/19

Osnove matematicne analize  2018/19 Osnove matematične analize 2018/19 Neža Mramor Kosta Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerza v Ljubljani Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D f R priredi natanko

Prikaži več

Microsoft Word - MREŽNI-2 OBD-2012

Microsoft Word - MREŽNI-2 OBD-2012 SPECIFIKACIJSKE TABELE PREIZKUSOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 2012 V 6. RAZREDU V želji, da bo dodatna informacija o doseženem znanju učencev na nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2011/2012

Prikaži več

KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO ODSTOPANJE POVPREČJE 6. RA

KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO ODSTOPANJE POVPREČJE 6. RA KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU 2012-13 REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO POVPREČJE 6. RAZRED Slovenščina 45,45% 49,79% -4,34% Matematika 57,95% 67,91%

Prikaži več

Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranj

Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranj Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranjek, prof. fizike Datum izvedbe vaje: 11. 11. 2005 Uvod

Prikaži več

Microsoft Word - avd_vaje_ars1_1.doc

Microsoft Word - avd_vaje_ars1_1.doc ARS I Avditorne vaje Pri nekem programu je potrebno izvršiti N=1620 ukazov. Pogostost in trajanje posameznih vrst ukazov računalnika sta naslednja: Vrsta ukaza Štev. urinih period Pogostost Prenosi podatkov

Prikaži več

Cilji poučevanja matematike Utilitaristični cilji -matematika za vsakdanje življenje -matematika kot osnova za nadaljnji študij in poklic Socialni cil

Cilji poučevanja matematike Utilitaristični cilji -matematika za vsakdanje življenje -matematika kot osnova za nadaljnji študij in poklic Socialni cil Cilji poučevanja matematike Utilitaristični cilji -matematika za vsakdanje življenje -matematika kot osnova za nadaljnji študij in poklic Socialni cilji: -učenje sodelovanja Kulturni cilji: zavest o zgodovini

Prikaži več

Poskusi s kondenzatorji

Poskusi s kondenzatorji Poskusi s kondenzatorji Samo Lasič, Fakulteta za Matematiko in Fiziko, Oddelek za fiziko, Ljubljana Povzetek Opisani so nekateri poskusi s kondenzatorji, ki smo jih izvedli z merilnim vmesnikom LabPro.

Prikaži več

resitve.dvi

resitve.dvi FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Matematika 4 Pisni izpit 3. februar Ime in priimek: Vpisna št: Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja. Veljale bodo samo rešitve na papirju, kjer

Prikaži več

Kotne in krožne funkcije Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku β a c γ b α sin = a c cos = b c tan = a b cot = b a Sinus kota je razmerje kotu naspr

Kotne in krožne funkcije Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku β a c γ b α sin = a c cos = b c tan = a b cot = b a Sinus kota je razmerje kotu naspr Kotne in krožne funkcije Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku β a c γ b α sin = a c cos= b c tan = a b cot = b a Sinus kota je razmerje kotu nasprotne katete in hipotenuze. Kosinus kota je razmerje

Prikaži več

TLAK PLOŠČINA 1. Zapiši oznako in enoto za ploščino. 2. Zapiši pretvornik pri ploščini in po velikosti zapiši enote od mm 2 do km Nariši skico z

TLAK PLOŠČINA 1. Zapiši oznako in enoto za ploščino. 2. Zapiši pretvornik pri ploščini in po velikosti zapiši enote od mm 2 do km Nariši skico z TLAK PLOŠČINA 1. Zapiši oznako in enoto za ploščino. 2. Zapiši pretvornik pri ploščini in po velikosti zapiši enote od mm 2 do km 2. 3. Nariši skico za kvadrat in zapiši, kako bi izračunal ploščino kvadrata.

Prikaži več

Funkcije in grafi

Funkcije in grafi 14 Funkcije in grafi Funkcije Zapisi funkcij Sorazmernost Obratna sorazmernost Potenčne funkcije Polinomske funkcije Druge funkcije Prileganje podatkom 14.1 Funkcije Spremenljivke Odvisnost spremenljivk

Prikaži več

Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolo

Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolo Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša 12. 4. 2010 1 Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolov (običajno Σ 2) Σ n = {s 1 s 2... s n ; s i Σ, i =

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

9razred.xls

9razred.xls Naloge iz 9 razreda 0- (d) dav Na cilj poti pripeljemo pri povprečni enakomerni hitrosti 90km/ h v 6 urah Koliko časa bi potrebovali za enako pot, če bi b) S katero povprečno hitrostjo smo vozili, vozili

Prikaži več

Osnove statistike v fizični geografiji 2

Osnove statistike v fizični geografiji 2 Osnove statistike v geografiji - Metodologija geografskega raziskovanja - dr. Gregor Kovačič, doc. Bivariantna analiza Lastnosti so med sabo odvisne (vzročnoposledično povezane), kadar ena lastnost (spremenljivka

Prikaži več

resitve.dvi

resitve.dvi FAKULTETA ZA STROJNISTVO Matematika 2. kolokvij. december 2 Ime in priimek: Vpisna st: Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite resevanja. Veljale bodo samo resitve na papirju, kjer

Prikaži več

VAJE

VAJE UČNI LIST Geometrijska telesa Opomba: pri nalogah, kjer računaš maso jeklenih teles, upoštevaj gostoto jekla 7,86 g / cm ; gostote morebitnih ostalih materialov pa so navedene pri samih nalogah! Fe 1)

Prikaži več

Vrste

Vrste Matematika 1 17. - 24. november 2009 Funkcija, ki ni algebraična, se imenuje transcendentna funkcija. Podrobneje si bomo ogledali naslednje transcendentne funkcije: eksponentno, logaritemsko, kotne, ciklometrične,

Prikaži več

Delovni zvezek / matematika za 8 izrazi POENOSTAVLJANJE IZRAZOV 3. skupina 2. Izra~unaj, koliko stane izdelava `i~nega modela, ~e meri rob

Delovni zvezek / matematika za 8 izrazi POENOSTAVLJANJE IZRAZOV 3. skupina 2. Izra~unaj, koliko stane izdelava `i~nega modela, ~e meri rob izrazi POENOSTAVLJANJE IZRAZOV 2. Izra~unaj, koliko stane izdelava `i~nega modela, ~e meri rob a = 10 dm in b = 20 dm. 1 m `ice stane 1,6. Mojster pa za izdelavo modela ra~una toliko, kot smo pla~ali za

Prikaži več

MERJENJE GORIŠČNE RAZDALJE LEČE

MERJENJE GORIŠČNE RAZDALJE LEČE MERJENJE GORIŠČNE RAZDALJE LEČE 1. UVOD: V tej vaji je bilo potrebno narediti pet nalog, povezanih z lečami. 2. NALOGA: -Na priloženih listih POTREBŠČINE: -Na priloženih listih A. Enačba zbiralne leče

Prikaži več

Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija Programiranje v Pythonu Program za računanje Maturitetna seminarska naloga iz informatike Kandidat:

Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija Programiranje v Pythonu Program za računanje Maturitetna seminarska naloga iz informatike Kandidat: Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija Program za računanje Maturitetna seminarska naloga iz informatike Kandidat: Tinkara Čadež Mentor: Helena Starc Grlj Ljubljana Šentvid, april 2019 POVZETEK

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in?as: 12. 1. 217 7:55:48 4.A 9. 11. 217 2. 11. 217 1. 12. 217 24. 11. 217 4.A Matematika (MAT) 4. ura 4.A Slovenščina (SLJ) 1. ura 15. 12. 217 4.A Angleščina (TJA). ura 2. 12. 217 13. 12. 217 11.

Prikaži več

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "električno" nihalo, sestavljeno iz vzporedne vezave

Prikaži več

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni RAM stroj Nataša Naglič 4. junij 2009 1 RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni trak, pomnilnik ter program. Bralni trak- zaporedje

Prikaži več

Kazalo 1 DVOMESTNE RELACIJE Operacije z dvomestnimi relacijami Predstavitev relacij

Kazalo 1 DVOMESTNE RELACIJE Operacije z dvomestnimi relacijami Predstavitev relacij Kazalo 1 DVOMESTNE RELACIJE 1 1.1 Operacije z dvomestnimi relacijami...................... 2 1.2 Predstavitev relacij............................... 3 1.3 Lastnosti relacij na dani množici (R X X)................

Prikaži več

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k 10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, ki ga sprejme antena in dodatni šum T S radijskega sprejemnika.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation I&R: P-X/1/15 operatorji, ki jih uporabljamo za delo z vektorskimi veličinami vektorski oklepaj [ ] ločnica med elementi vrstičnega vektorja je vejica, ali presledek ločnica med elementi stolpčnega vektorja

Prikaži več

PRIPRAVA NA 1. Š. N.: KVADRATNA FUNKCIJA IN KVADRATNA ENAČBA 1. Izračunaj presečišča parabole y=5 x x 8 s koordinatnima osema. R: 2 0, 8, 4,0,,0

PRIPRAVA NA 1. Š. N.: KVADRATNA FUNKCIJA IN KVADRATNA ENAČBA 1. Izračunaj presečišča parabole y=5 x x 8 s koordinatnima osema. R: 2 0, 8, 4,0,,0 PRIPRAVA NA 1. Š. N.: KVADRATNA FUNKCIJA IN KVADRATNA ENAČBA 1. Izračunaj presečišča parabole y=5 x +18 x 8 s koordinatnima osema. R: 0, 8, 4,0,,0 5. Zapiši enačbo kvadratne funkcije f (x )=3 x +1 x+8

Prikaži več

C:/Users/Matevž Èrepnjak/Dropbox/FKKT/TESTI-IZPITI-REZULTATI/ /Izpiti/FKKT-avgust-17.dvi

C:/Users/Matevž Èrepnjak/Dropbox/FKKT/TESTI-IZPITI-REZULTATI/ /Izpiti/FKKT-avgust-17.dvi Vpisna številka Priimek, ime Smer: K KT WA Izpit pri predmetu MATEMATIKA I Računski del Ugasni in odstrani mobilni telefon. Uporaba knjig in zapiskov ni dovoljena. Dovoljeni pripomočki so: kemični svinčnik,

Prikaži več

Zgledi:

Zgledi: a) za funkcijo f(x)= 1/3x 1 izračunaj ničlo, zapiši začetno vrednost in nariši graf (x=3, začetna vrednost: f(0)= 1, graf seka abscisno os v točki (3,0), ordinatno os pa v točki (0, 1)) b) nariši graf

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M15245112* JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik in računalo.

Prikaži več

Naloge iz kolokvijev Analize 1 (z rešitvami) E-UNI, GING, TK-UNI FERI dr. Iztok Peterin Maribor 2009 V tej datoteki so zbrane naloge iz kolokvijev za

Naloge iz kolokvijev Analize 1 (z rešitvami) E-UNI, GING, TK-UNI FERI dr. Iztok Peterin Maribor 2009 V tej datoteki so zbrane naloge iz kolokvijev za Naloge iz kolokvijev Analize (z rešitvami) E-UNI, GING, TK-UNI FERI dr. Iztok Peterin Maribor 2009 V tej datoteki so zbrane naloge iz kolokvijev za predmet Analiza na smereh E-UNI, GING in TK-UNI na Fakulteti

Prikaži več

DN080038_plonk plus fizika SS.indd

DN080038_plonk plus fizika SS.indd razlage I formule I rešeni primeri I namigi I opozorila I tabele Srednješolski Plonk+ Fizika razlage formule rešeni primeri namigi opozorila tabele Avtor: Vasja Kožuh Strokovni pregled: dr. Gorazd Planinšič

Prikaži več

rm.dvi

rm.dvi 1 2 3 4 5 6 7 Ime, priimek Razred 14. DRŽAVNO TEKMOVANJE V RAZVEDRILNI MATEMATIKI NALOGE ZA PETI IN ŠESTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE Čas reševanja nalog: 90 minut Točkovanje 1., 2., in 7. naloge je opisano v

Prikaži več

mat soda liha stevila fotke eval_tretji

mat soda liha stevila fotke eval_tretji OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN UČITELJ: VIKA KUŠTRIN P. PREDMET: MAT RAZRED: 3. DATUM IN URA: / UČNA TEMA: Aritmetika in algebra UČNA ENOTA: SODA IN LIHA ŠTEVILA CILJI: Razlikovati soda in liha števila.

Prikaži več

Frank, A. (2012) Primerjava učnega načrta in učnega gradiva pri predmetu matematika od osemletne osnovne šole do danes.

Frank, A. (2012) Primerjava učnega načrta in učnega gradiva pri predmetu matematika od osemletne osnovne šole do danes. UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ALENKA FRANK UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA RAZREDNI POUK PRIMERJAVA UČNEGA NAČRTA IN UČNEGA GRADIVA PRI PREDMETU MATEMATIKA OD OSEMLETNE

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Integral rešujemo nalogo: Dana je funkcija f. Najdimo funkcijo F, katere odvod je enak f. Če je F ()=f() pravimo, da je F() primitivna funkcija za funkcijo f(). Primeri: f ( ) = cos f ( ) = sin f () =

Prikaži več

POPOLNI KVADER

POPOLNI KVADER List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje ISSN 031-662 Letnik 18 (1990/1991) Številka 3 Strani 134 139 Edvard Kramar: POPOLNI KVADER Ključne besede: matematika, geometrija, kvader,

Prikaži več

Vaje: Matrike 1. Ugani rezultat, nato pa dokaži z indukcijo: (a) (b) [ ] n 1 1 ; n N 0 1 n ; n N Pokaži, da je množica x 0 y 0 x

Vaje: Matrike 1. Ugani rezultat, nato pa dokaži z indukcijo: (a) (b) [ ] n 1 1 ; n N 0 1 n ; n N Pokaži, da je množica x 0 y 0 x Vaje: Matrike 1 Ugani rezultat, nato pa dokaži z indukcijo: (a) (b) [ ] n 1 1 ; n N n 1 1 0 1 ; n N 0 2 Pokaži, da je množica x 0 y 0 x y x + z ; x, y, z R y x z x vektorski podprostor v prostoru matrik

Prikaži več

Rešene naloge iz Linearne Algebre

Rešene naloge iz Linearne Algebre UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO LABORATORIJ ZA MATEMATIČNE METODE V RAČUNALNIŠTVU IN INFORMATIKI Aleksandra Franc REŠENE NALOGE IZ LINEARNE ALGEBRE Študijsko gradivo Ljubljana

Prikaži več

Microsoft Word - STANDARDI in KRITERIJI ZNANJA 3 RAZRED.docx

Microsoft Word - STANDARDI  in KRITERIJI ZNANJA 3 RAZRED.docx STANDARDI ZNANJA SLOVENŠČINA Ustrezno uporablja izraze materni in tuji jezik. Govorno nastopi tvori smiselno, povezano in zaokroženo besedilo. Glasno in tekoče bere besedilo in pri tem upošteva stavčno

Prikaži več

SPLOŠNA MATURA IZ PREDMETA MATEMATIKA V LETU 2017 Poročilo DPK SM za matematiko Vsebina 1 Struktura kandidatov Struktura kandidatov pri sploš

SPLOŠNA MATURA IZ PREDMETA MATEMATIKA V LETU 2017 Poročilo DPK SM za matematiko Vsebina 1 Struktura kandidatov Struktura kandidatov pri sploš SPLOŠNA MATURA IZ PREDMETA MATEMATIKA V LETU 2017 Poročilo DPK SM za matematiko Vsebina 1 Struktura kandidatov... 2 1.1 Struktura kandidatov pri splošni maturi primerjava po letih... 3 1.2 Struktura kandidatov

Prikaži več

MATLAB programiranje MATLAB... programski jezik in programersko okolje Zakaj Matlab? tipičen proceduralni jezik enostaven za uporabo hitro učenje prir

MATLAB programiranje MATLAB... programski jezik in programersko okolje Zakaj Matlab? tipičen proceduralni jezik enostaven za uporabo hitro učenje prir MATLAB programiranje MATLAB... programski jezik in programersko okolje Zakaj Matlab? tipičen proceduralni jezik enostaven za uporabo hitro učenje priročno programsko okolje tolmač interpreter (ne prevajalnik)

Prikaži več

DN4(eks7).dvi

DN4(eks7).dvi DN#4 lnsk DN#7) - mrec 09) B Potence s celimi eksponenti Potenc je izrz oblike n, kjer je poljubno število R), n p poljubno nrvno li celo število n N li n Z). Število imenujemo osnov, n je stopnj li eksponent.

Prikaži več

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5 februar 018 Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja Nalog je

Prikaži več