L I S T I N A O V R E D N O T A H

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "L I S T I N A O V R E D N O T A H"

Transkripcija

1 L I S T I N A O V R E D N O T A H

2 LISTINA O VREDNOTAH l Uvod l TEMELJI LISTINE l E N A KO P R AV N O ST l P R EG L E D N O ST l SPOŠTOVANJE l V ZA J E M N O ST l SVOBODA DELOVANJA l ZAUPANJE l TEMELJNE VREDNOTE SKUPINE UNICREDIT GROUP

3

4 Listina o vrednotah je rezultat procesa, v katerem je sodelovalo veliko različnih ljudi skupine UniCredit Group; najprej kot sogovorniki o naši korporativni kulturi, nato kot sooblikovalci vrednot, ki ponujajo smernice za ravnanje pri delu. Listina se namenoma razlikuje od drugih, nam znanih dokumentov. Njen cilj je sodelavce pritegniti k branju na razumski in čustveni ravni ter jih voditi po skupni poti. Njen namen je sodelavcem ponuditi koristne napotke za ravnanje pri razreševanju vprašanj, s katerimi se neizogibno srečujemo pri vsakodnevnih opravilih, ter pomagati pri oblikovanju pomembnih in doslednih strokovnih odločitev. Listino lahko beremo in razlagamo na dveh ravneh, ki se ne izključujeta, temveč prepletata in dopolnjujeta. Prva raven se nanaša na izzive, s katerimi se soočamo. Druga raven se nanaša na uresničevanje skupnih vrednot v odnosu do vseh naših javnosti in omogoča razmislek o vrednotah v praksi. S tem vidimo, v kolikšni meri je v vsakem posameznem primeru naše ravnanje usklajeno s predlaganimi usmeritvami in kako smo v te usmeritve vpleteni. Uvod Listine pojasnjuje področja, ki jih obravnava v nadaljevanju. Temelji Listine pojasnjujejo njen glavni cilj določiti niz vrednot in ravnanj, ki bodo v največji meri izboljšali naše poslovne in podjetniške sposobnosti ter zagotovili zanesljivo in trajnostno rast vrednosti. Po eni strani se zavedamo, da delodajalec, ki zaposlenim ne dopušča svobode delovanja, ne more dosegati nadpovprečnih rezultatov. Po drugi strani pa bomo z dogovorom o določenih vrednotah in postopkih preprečili, da bi posameznikovo razumevanje poslovanja vodilo k ravnanju, ki ni v skladu z ugledom, ki ga gradi skupina UniCredit Group.

5 Listina o vrednotah ni vseobsegajoč skupek pravil, saj zakon (prva sfera zakonitosti) in posamezni pogodbeni sporazumi (druga sfera zakonitosti) že določajo naše obveznosti. Listino moramo razumeti kot strukturiran sistem, oblikovan na podlagi skupnih vrednot in ravnanj, s katerimi se lahko poistovetimo. Listina opredeljuje tretjo sfero zakonitosti, ki ob nastopu spora omogoča reševanje nesporazumov, tako da pošteno priznamo napake in kršitve ter prevzamemo odgovornost za povzročeno škodo. Namen Listine o vrednotah ni vplivati na naše osebne vrednote, saj je temelj naših vrednot spoštovanje drugih kultur. Naše delovanje v podjetju in naši odnosi z vsemi našimi javnostmi temeljijo na skupnih vrednotah, kar nas razlikuje od naše konkurence.

6 L I S T I N A O V R E D N O T A H

7 LISTINA O VREDNOTAH l Uvod l TEMELJI LISTINE l E N A KO P R AV N O ST l P R EG L E D N O ST l SPOŠTOVANJE l V ZA J E M N O ST l SVOBODA DELOVANJA l ZAUPANJE l TEMELJNE VREDNOTE SKUPINE UNICREDIT GROUP

8 Listina o vrednotah skupine UniCredit Group določa načela, ki nas usmerjajo in vodijo pri vsakodnevnem delovanju. Ponuja okvir, ki lahko v odločilnih trenutkih pomaga pri našem delu. Listina je temelj za ravnanje v kočljivih okoliščinah, ki jih zakon, uredbe in interni postopki ne določajo vedno, in prepušča izražanje lastne poslovne osebnosti s spodbujanjem strokovnosti, pri čemer upošteva svobodno delovanje posameznika. Listina je rezultat procesa, ki se je začel v času reorganizacije italijanskih bank v okviru skupine UniCredit Group po segmentih. Pričel se je z oblikovanjem vrednot Skupine in se nadaljeval z eksperimentom»laboratorij vrednot«, ki je predstavljal pomembno priložnost za vzpostavitev dialoga za določitev ciljev in strategije. Listina o vrednotah želi: l predlagati ravnanje, ki posameznikom pomaga obvladovati lastno vedenje na tistih področjih vsakodnevnega dela, na katerih bi lahko prišlo do konflikta med osebnimi načeli, poslovnimi cilji in različnimi kulturami; l ustvariti povezanost s skupnim reševanjem sporov; l spodbujati oblikovanje skupnih pogledov in izmenjavo izkušenj sodelavcev.

9 LISTINA O VREDNOTAH l Uvod l TEMELJI LISTINE l E N A KO P R AV N O ST l P R EG L E D N O ST l SPOŠTOVANJE l V ZA J E M N O ST l SVOBODA DELOVANJA l ZAUPANJE l TEMELJNE VREDNOTE SKUPINE UNICREDIT GROUP

10 Skupina UniCredit Group združuje različne kulture bank in podjetij, ki so se ji z leti pridružili. Kljub raznolikosti teh kultur je za Skupino značilno pozorno spremljanje sprememb na trgu, usmerjenost k rasti vrednosti, družbena odgovornost, spoštovanje sodelavcev in medosebnih odnosov. Za skupino UniCredit Group je značilno pregledno in ustvarjalno delovanje. Takšno delovanje predstavlja dragocenost, ki jo Listina o vrednotah namerava ohraniti in oplemenititi. I. Poslovanje, svoboda in sfere zakonitosti Poslovanje je sestavljenka, zapletena in hkrati nepopolna. Njegova kompleksnost izhaja iz množice ljudi, ki sodelujejo pri poslovanju, iz težavnosti ohranjanja doslednosti, ko sledimo skupnemu cilju, v mnogokrat nasprotujočih si gospodarskih, političnih in družbenih okoliščinah, ter iz zahteve po usklajevanju interesov s preteklimi in sedanjimi poslovnimi okoliščinami. Tržno usmerjeno gospodarstvo si ves čas prizadeva zmanjšati kompleksnost in nepopolnost poslovanja, med drugim tudi z oblikovanjem upravnih sistemov in pravil ravnanja, da bi odgovorno poslovali. Brez predsodkov se moramo zavedati, da hitre in enostavne poti do odpravljanja kompleksnosti in pomanjkljivosti ni. Le tako lahko vzpostavimo dialog, v katerem zaznamo posameznika, ki je s strani sodelavcev, neposredno nadrejenih ali vodstva neopažen ali neupoštevan. Skupina UniCredit Group stremi k zmanjševanju občutkov neugodja in njihovemu odpravljanju. Tovrstna prizadevanja morajo biti sestavni del naše kulture, vedenj, delovanja in procesov. Bolj ko poslovna kultura poudarja rast in dobrobit posameznika, večja je možnost za osebno in poklicno uresničevanje sodelavcev. V tem smislu je podjetje mesto, kjer se uresničuje svoboda delovanja. Statut, zakoni in uredbe na eni strani ter postopki, sporazumi, sklopi vrednot in običajna poslovna praksa na drugi predstavljajo splet pravil vedenja, katerega namen je preprečevanje prevar, kraj, nasilja in zlorabe zaupanja. Upravljanje podjetja je del tega sistema. Da bi bil takšen skupek pravil zaznan in upoštevan, so potrebni neprestan dialog in pogajanja med vsemi udeleženimi javnostmi ter njihovimi predstavniki.

11 LISTINA O VREDNOTAH Podjetje mora upoštevati trojno strukturo pravil in predpisov. Obstajajo tri sfere zakonitosti, ki so po izvoru neodvisne, vendar imajo isto vizijo stremijo k zmanjšanju pomanjkljivosti v poslovanju. Prva sfera opredeljuje zakonske in vladne predpise, ki določajo poslovno ravnanje v odnosu do zaposlenih, strank, trga, konkurence in okolja. Druga sfera zakonitosti vsebuje norme, ki izhajajo iz odnosov med delodajalci in zaposlenimi, pogodb o zaposlitvi in običajnih praks in pravil, ki so določena znotraj podjetij. Tretja sfera zakonitosti vsebuje vrednote, ki so opredeljene v Listini o vrednotah. Ta sfera ne nadomešča prvih dveh, temveč ju krepi in določa dodatne obveznosti. To je sfera osebne odgovornosti. Podrobno opredeljuje vloge, pričakovanja, pravice in dolžnosti vseh zaposlenih v skupini UniCredit Group, ki so skladne z odgovornostjo in vplivom posameznika. Posebno pozornost namenja vlagateljem in varčevalcem ter interesom družbenih in kulturnih entitet, ki so ali v nasprotju ali pa spodbujajo cilje našega poslovanja. II. Temelji poštenosti Poštenost za nas pomeni identificiranje s pomembnimi vrednotami, ki morajo usmerjati naše vsakodnevno delovanje in pomagajo ustvarjati prepoznaven način delovanja na trgu. V tem smislu poštenost pomeni spoštovanje sprejetih pravil; ne zato, ker bi se bali sankcij, temveč zato, ker smo prepričani, da tvorijo osnovo družbenega sožitja. Poštenost mora biti nujno povezana z določeno stopnjo svobode, ki ljudem dovoljuje, da ravnajo v skladu z osebnimi načeli (kot so npr. verska, filozofska, politična in družbena prepričanja ali spolna usmerjenost), podjetju pa omogoča kulturni in družbeni pluralizem. Če vsakdo spoštuje opisane temelje poštenosti, lahko poštenost postane izjemen dejavnik povezovanja in napredka vsakega posameznika Skupine, pod pogojem, da je poštenost kot osnova našega ugleda splošno sprejeta in prepoznana tudi izven Skupine.

12 III. Pot od dobička do poštenosti Listina o vrednotah je namenjena sodelavcem, saj vsi prispevamo k ustvarjanju dobička in razvijamo odnose med podjetjem in okoljem, v katerem delujemo. Dobiček je predpogoj dolgoročnega in svobodnega poslovanja. Vendar sam po sebi ni zadosten, še posebej ne na dolgi rok. Dobiček je namreč treba ustvariti s poštenostjo, ki krepi ugled v podjetju in navzven. Poštenost je jamstvo za preoblikovanje dobička v dobrino za naše sodelavce, stranke, vlagatelje (sedanje ali potencialne delničarje in imetnike obveznic), lokalno skupnost in družbo kot celoto, s katerimi gradimo dobre odnose. Zato je nujno, da se pri vsakodnevnih opravilih ves čas opiramo na vrednote, ki predstavljajo temelje poštenosti: l enakopravnost, l preglednost, l spoštovanje, l vzajemnost, l svoboda delovanja, l zaupanje. Te vrednote morajo prevevati ravnanje zaposlenih v Skupini pri odnosih z javnostmi, vključno z zakonskimi institucijami, kot so državni organi in njihovi javni uslužbenci. Predvsem pa morajo zaposleni komunicirati v skladu z vrednotami, saj so te bistvenega pomena za ustvarjanje dobička in medsebojnih odnosov s: l sodelavci, l strankami in dobavitelji, l vlagatelji ter l lokalnimi skupnostmi.

13 LISTINA O VREDNOTAH l Uvod l TEMELJI LISTINE l E N A KO P R AV N O ST l P R EG L E D N O ST l SPOŠTOVANJE l V ZA J E M N O ST l SVOBODA DELOVANJA l ZAUPANJE l TEMELJNE VREDNOTE SKUPINE UNICREDIT GROUP

14 Enakopravnost v odnosih s sodelavci l Načela državljanske svobode z drugimi besedami verska in politična svoboda ter svoboda kulture, svoboda združevanja in svoboda izražanja spolne usmerjenosti moramo vedno spoštovati. Kakršnokoli diskriminacijo na teh področjih moramo odstraniti in jo nadomestiti s spoštovanjem znanja in sposobnosti posameznika. Ta načela moramo prizadevno spodbujati, da bi v celoti vključili in cenili ljudi, ki se pridružijo Skupini kot novo zaposleni oz. z združitvijo ali prevzemom. l Spoštljivost in pozornost do sodelavcev in njihovih potreb, ne glede na delovno mesto, morata postati značilni za naše odnose v podjetju. l Sodelavci moramo odstraniti vsakršno obliko klientelizma in pristranskosti, tako v postopkih zaposlovanja in napredovanja kot v uveljavljanju modelov nagrajevanja. Enakopravnost v odnosu s strankami in dobavitelji l Našim strankam vedno posvečamo ustrezno pozornost in se trudimo, da najdemo najboljšo rešitev za njihove potrebe. Naš cilj je zagotoviti, da se stranka, ki se je odločila za naš produkt ali storitev, zaveda s tem povezanih tveganj in razume vrednost produkta ali storitve, ki ji je bila prodana. l Pri izbiri dobaviteljev moramo biti vedno nepristranski, saj so le tako lahko naši odnosi z njimi konkurenčna prednost našega podjetja. Enakopravnost v odnosu z vlagatelji l Vsakemu vlagatelju, brez razlikovanja ali pristranskosti, moramo nameniti ustrezno pozornost, saj lahko le na tak način ustvarjamo še bolj odprt in konkurenčen trg. Enakopravnost v odnosu z lokalnimi skupnostmi l V odnosih z vsemi vlagatelji moramo biti proaktivni, tako da jim nudimo podporo, storitve in enake možnosti. l Lokalni razvoj moramo spodbujati z izbiranjem pobud, ki upoštevajo resnične potrebe skupnosti in regionalnih področij in so skladne s ciljem ustvarjanja trajne vrednosti.

15 LISTINA O VREDNOTAH l Uvod l TEMELJI LISTINE l E N A KO P R AV N O ST l P R EG L E D N O ST l SPOŠTOVANJE l V ZA J E M N O ST l SVOBODA DELOVANJA l ZAUPANJE l TEMELJNE VREDNOTE SKUPINE UNICREDIT GROUP

16 Preglednost v odnosu s sodelavci l Znanje je dobrina, ki jo moramo deliti in si je nikoli prisvajati za povečevanje osebnega vpliva ali je uporabljati proti poslovanju samem. l Sodelavcem moramo vedno pojasniti kriterije ocenjevanja in oceno. Ko se pokaže potreba po zaupnosti, moramo razloge zanjo nedvoumno izkazati in meje zaupnosti jasno določiti. Preglednost v odnosu s strankami in dobavitelji l Strankam z razumljivimi in pravočasnimi informacijami jasno opišemo značilnosti produktov in storitev, ki jih ponujamo, in možne posledice nakupa. l Dobavitelje moramo izbirati objektivno. Preglednost v odnosu z vlagatelji l Obveščanje tržišča je gospodarska in kulturna dobrina. Izvajati ga moramo jasno, celovito ter pravočasno, z uporabo najučinkovitejših poti komuniciranja. Preglednost v odnosu z lokalnimi skupnostmi l Z lokalnimi skupnostmi moramo imeti odkrite odnose, jih obveščati o dejavnostih Skupine in načinih našega delovanja, saj takšen odnos povečuje sprejemanje podjetja s strani okolja, občutek vključenosti in legitimnost naše prisotnosti in delovanja.

17 LISTINA O VREDNOTAH l Uvod l TEMELJI LISTINE l E N A KO P R AV N O ST l P R EG L E D N O ST l SPOŠTOVANJE l V ZA J E M N O ST l SVOBODA DELOVANJA l ZAUPANJE l TEMELJNE VREDNOTE SKUPINE UNICREDIT GROUP

18 Spoštovanje v odnosu s sodelavci l Sodelavci moramo imeti jasno določene vloge in področja odgovornosti. l Sodelavcem moramo nenehno posvečati pozornost, spoštovati njihove vrednote, občutke in prepričanja, ne da bi se zatekali k neupravičenim pritiskom ali žalitvam. Spoštovanje v odnosu s strankami in dobavitelji l Zaupne podatke, ki smo jih pridobili v odnosu s strankami in dobavitelji, moramo varovati. Enako velja za poslovanje, sredstva in poslovne odločitve. l Komunikacijo z dobavitelji vzpostavljamo tako, da omogočamo odgovorno uresničevanje in uporabo najbolj inovativnih procesov. Spoštovanje v odnosu z vlagatelji l V odnosu z vlagatelji upoštevamo pravila delovanja, ki so v skladu z vrednotami podjetja in poslovno etiko, kot jo določajo najodličnejši tržni standardi. Spoštovanje v odnosu z lokalnimi skupnostmi l Gospodarski razvoj lokalnih skupnosti zagotavljamo z razumevanjem in upoštevanjem trajnostnega razvoja okolja in družbe.

19 LISTINA O VREDNOTAH l Uvod l TEMELJI LISTINE l E N A KO P R AV N O ST l P R EG L E D N O ST l SPOŠTOVANJE l V ZA J E M N O ST l SVOBODA DELOVANJA l ZAUPANJE l TEMELJNE VREDNOTE SKUPINE UNICREDIT GROUP

20 Vzajemnost v odnosu s sodelavci l Medsebojno sodelovanje, izmenjava informacij, ki niso zaupne narave, ter znanja kot ene od temeljnih vrednot Skupine predstavljajo osnovo za zakonito in profesionalno poslovanje. l Pozornost posvečamo idejam in potrebam svojih sodelavcev in s tem pozitivno vplivamo na naše delovno vzdušje. Vzajemnost v odnosu s strankami in dobavitelji l Stranki nudimo donos, zadovoljevanje potreb in zanesljivost v zameno za plačilo. l Da lahko ponudimo ustrezne produkte in storitve, znamo prisluhniti potrebam posameznikov. l Izmenjava znanja in informacij z dobavitelji ustvarja dodano vrednost in upravičuje delovanje udeleženih partnerjev. Vzajemnost v odnosu z vlagatelji l Odzivu vlagateljev smo pripravljeni prisluhniti brez vnaprejšnjih predsodkov. Vzajemnost v odnosu z lokalnimi skupnostmi l Vse bolj pomembno postaja, da odnosi z lokalnimi skupnostmi in širšo družbo, v katerih deluje Skupina, temeljijo na izmenjavi informacij z ustvarjanjem možnosti za izmenjavo mnenj.

21 LISTINA O VREDNOTAH l Uvod l TEMELJI LISTINE l E N A KO P R AV N O ST l P R EG L E D N O ST l SPOŠTOVANJE l V ZA J E M N O ST l SVOBODA DELOVANJA l ZAUPANJE l TEMELJNE VREDNOTE SKUPINE UNICREDIT GROUP

22 Svoboda delovanja v odnosu s sodelavci l Ustvarjamo okolje, v katerem bodo ljudje svobodno izražali svoje nestrinjanje in se ne bodo bali pogovoriti se o svojih pogledih, ne glede na hierarhične in administrativne okoliščine. Tisti, ki ne soglašajo z nasprotujočimi mnenji, morajo svoje poglede prav tako izraziti. Če imajo višji položaj v podjetju, morajo to storiti pošteno in spoštljivo. l Svobodno delovanje in izražanje posameznika mora biti v skladu s podjetniškimi vrednotami in posameznikovim poklicnim razvojem, upoštevajoč kulturno raznolikost. Svoboda delovanja v odnosu s strankami in dobavitelji l Naučiti se moramo ravnanja v medosebnih odnosih, ki temelji na prosti izbiri in enakosti, brez podrejanja močnejšim ali ošabnosti do šibkejših. Svoboda v odnosu z vlagatelji l Svobodno delovanje nam brez nepotrebnih omejitev omogoča izpolnitev obljube, dane udeležencem pri poslovanju. Svoboda v odnosu z lokalnimi skupnostmi l Vse naše aktivnosti na lokalni ravni odražajo spoštovanje etike posameznikov in lokalnih kultur.

23 LISTINA O VREDNOTAH l Uvod l TEMELJI LISTINE l E N A KO P R AV N O ST l P R EG L E D N O ST l SPOŠTOVANJE l V ZA J E M N O ST l SVOBODA DELOVANJA l ZAUPANJE l TEMELJNE VREDNOTE SKUPINE UNICREDIT GROUP

24 Zaupanje v odnosu s sodelavci l Za naše poslovanje je značilna zanesljivost, izpolnjevanje danih obljub in priznavanje storjenih napak. Zaupanje v odnosu s strankami in dobavitelji l Zaupanje lahko dolgoročno pridobimo zgolj z neprestanim dokazovanjem upravičenosti našega ugleda. Osnova za to je dosledno ravnanje zaposlenih, zanesljivost naših produktov in storitev, sposobnost priznavanja napak ter prilagajanje naših ravnanj in odločitev. l Neprestano stremimo k zadovoljevanju lastnih dolgoročnih interesov in interesov strank kot enakovrednih poslovnih partnerjev. Zaupanje v odnosu z vlagatelji l Stremimo k razvoju trdnih in dolgoročnih odnosov s finančnimi javnostmi, pri čemer ohranjamo doslednost in kredibilnost ter sprejemamo poglede, ki jih izraža trg. Zaupanje v odnosu z lokalnimi skupnostmi l Zavezujemo se, da bomo gradili družbene in kulturne odnose z namenom zadovoljevanja potreb lokalnih skupnosti.

25 LISTINA O VREDNOTAH l Uvod l TEMELJI LISTINE l E N A KO P R AV N O ST l P R EG L E D N O ST l SPOŠTOVANJE l V ZA J E M N O ST l SVOBODA DELOVANJA l ZAUPANJE l TEMELJNE VREDNOTE SKUPINE UNICREDIT GROUP

26 LISTINA O VREDNOTAH ENAKOPRAVNOST PREGLEDNOST SPOŠTOVANJE Sodelavci Preprečite diskriminacijo na osnovi spola, rase, političnega prepričanja ali delovanja v sindikatu. Vedno pomagajte soljudem in jih spoštujte. Preprečite pristranskost pri zaposlovanju, napredovanju in nagrajevanju. Delite svoje znanje in ga ne zadržujte v lastno korist. Zagotovite preglednost kariernih poti. Jasno določite vloge in na zaposlenih v podjetju. Prisluhnite ljudem, bodite spoštujte njihove vrednot moralna načela; nikoli ne ne izvajajte nepotrebnega STRANKE IN DOBAVITELJI Vedno se trudite zadovoljiti stranko. Primerno se posvetite vsem vrstam strank. Vedno zagotovite pravočasne podatke o naših produktih in storitvah. Dobavitelje izbirajte nepristransko. Varujte zaupnost podatkov bite v odnosih s strankam podjetja, ter varujte lastni odločitve podjetja. POT DO DOBIČKA VLAGATELJI Izkazujte nepristranskost pri izbiri dobaviteljev, zato da boste odnose z njimi izkoristili kot konkurenčno prednost za podjetje. Posvečajte pozornost vsem vrstam vlagateljev brez razlikovanja ali pristranskosti, da boste pospeševali odprtost in tekmovalnost trga. Spremenite komuniciranje na trgu v gospodarsko in kulturno vrednoto. Prizadevajte si biti jasni, natančni in pravočasni. Z dobavitelji vzpostavite k tako da boste omogočili o uresničevanje in impleme inovativnih procesov. V odnosih z vlagatelji upo pravila ravnanja, ki so v s vrednotami korporacije, te etiko, ki jo zahtevajo najv standardi. Za vsakega vlagatelja uporabljajte najučinkovitejše komunikacijske poti. LOKALNE SKUPNOSTI Vzpostavite ustrezne odnose z javnostmi, da boste lahko vsem nudili pomoč, storitve in enake možnosti. Skupnost, v kateri delate, obveščajte o tem, kaj in kako delamo. Pospešujte trajnostno rast družbe. Pospešujte regionalni napredek s podporo tistih pobud, ki bolj upoštevajo resnične potrebe skupnosti.

27 VZAJEMNOST SVOBODA DELOVANJA ZAUPANJE loge vseh pozorni ter e, čustva, bodite žaljivi in pritiska. Medsebojno sodelujte, izmenjujte informacije, ki niso zaupne narave, ter znanja, kar je osnova za zakonito in profesionalno poslovanje. Pozornost posvečajte idejam in potrebam sodelavcev in s tem pozitivno vplivajte na delovno vzdušje. Ustvarite ustrezno okolje za izražanje različnih mnenj in lastnih pogledov. Vsakomur ponudite možnost, da udejanja podjetniške vrednote in razvija poklicno plat svoje osebnosti. Držite besedo, priznajte storjene napake., ki jih pridoi ali znotraj no ter omunikacijo, dgovorno ntacijo najbolj Strankam ponudite dober donos in občutek varnosti, da bi enako prejeli tudi sami. Prisluhnite potrebam in jih preoblikujte v produkte in storitve. Pospešujte sodelovanje z dobavitelji, da bi skupaj ustvarili dobiček in upravičili delovanje udeleženih partnerjev. Medosebne odnose obravnavajte v smislu svobode in enakopravnosti brez strahu pred močnejšimi in brez ošabnosti do šibkejših. Gradite zaupanje z delovanjem, ki neprenehoma potrjuje naš ugled. števajte kladu z r poklicno išji tržni Brez vnaprejšnjih predsodkov prisluhnite potrebam vlagateljev. Pridobite si svobodo delovanja tako, da uresničujete obljube, dane brez nepotrebnega pogojevanja. Razvijajte trdne in dolgoročne odnose s finančno skupnostjo, bodite dosledni in kredibilni ter sprejmite kritiko, ki jo izrazi trg. okolja in Ustvarjajte možnosti za razpravo in dialog, v katerem medsebojna izmenjava informacij povečuje našo legitimnost in ugled. Spoštujte posameznikove moralne vrednote in kulturo okolja, v katerem delujete. Vzpostavite družbene in kulturne odnose z lokalnimi skupnostmi, ki temeljijo na vzajemnosti.

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja,

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

KODEKS POSLOVNE ETIKE DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA Prenos tretjim osebam in kopiranje nista dovoljena! Datum: december 2017

KODEKS POSLOVNE ETIKE DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA Prenos tretjim osebam in kopiranje nista dovoljena! Datum: december 2017 KODEKS POSLOVNE ETIKE DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA Prenos tretjim osebam in kopiranje nista dovoljena! Datum: december 2017 1. UVOD Zaupanje in ugled je ključnega pomena za uspeh vsake finančne institucije,

Prikaži več

Microsoft Word - Sodexo Supplier Code of Conduct 2017_Final_SLO

Microsoft Word - Sodexo Supplier Code of Conduct 2017_Final_SLO SODEXOV KODEKS POSLOVANJA ZA DOBAVITELJE April 2017 Sodexov Kodeks poslovanja za dobavitelje Kazalo UvodErreur! Signet 1. Poslovna integriteta... Erreur! Signet 2. Človekove in temeljne pravice na delovnem

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA

KODEKS RAVNANJA KODEKS RAVNANJA KAZALO PREDGOVOR 4 1. ODGOVORNOSTI SKUPINE HELIOS 5 1.1. Enoten kodeks za vse 1.2. Kultura odprte in iskrene komunikacije 1.3. Varstvo osebnih podatkov 1.4. Poklicna uspešnost in razvoj

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Politika upravljanja td

Politika upravljanja td Nadzorni svet Terme Dobrna, d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna je na svoji redni seji dne 14.4.2010 sprejel naslednjo POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE TERME DOBRNA, TERMALNO ZDRAVILIŠČE D.D., DOBRNA Dokument predstavlja

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in]) POSLOVNA KONFERENCA: DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA: PRAKSE IN POSLOVNE PRILOŽNOSTI PROJEKTOV IZGRADNJE PREDSTAVITEV PROJEKTA IN ZAKLJUČKOV FOKUSNIH SKUPIN MAG. Boža Loverčič Špacapan Ljubljana, 11. junij

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

KODEKS ETIKE IN INTEGRITETE ZA RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V MARIBORU 1. Izhodišča in namen kodeksa Namen tega kodeksa je, izhajajoč iz Kodeksa profesion

KODEKS ETIKE IN INTEGRITETE ZA RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V MARIBORU 1. Izhodišča in namen kodeksa Namen tega kodeksa je, izhajajoč iz Kodeksa profesion KODEKS ETIKE IN INTEGRITETE ZA RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V MARIBORU 1. Izhodišča in namen kodeksa Namen tega kodeksa je, izhajajoč iz Kodeksa profesionalne etike Univerze v Mariboru, vzpostaviti in krepiti

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

KODEKS ETIKE

KODEKS ETIKE KODEKS ETIKE ELEKTRIČNA ENERGIJA DO VSAKOGAR Temeljni cilji družbe SODO, v skladu z energetsko politiko Evropske Unije in Republike Slovenije, so: - konkurenčnost, - zanesljivost in - varnost oskrbe z

Prikaži več

Global Employee Personal Information Privacy Notice

Global Employee Personal Information Privacy Notice GLOBALNO OBVESTILO O VAROVANJU ZASEBNOSTI ZAPOSLENCEV Družba Johnson Controls International plc in z njo povezane družbe (skupaj Johnson Controls) cenijo vašo zasebnost in so zavezane k obdelovanju vaših

Prikaži več

Kodeks Skupine Triglav Sprejeto v Ljubljani, Velja od:

Kodeks Skupine Triglav Sprejeto v Ljubljani, Velja od: Kodeks Skupine Triglav Sprejeto v Ljubljani, 26.3.2019 Velja od: 1.4.2019 Kodeks Skupine Triglav Kazalo 1. Popotnica Kodeksu Skupine Triglav... 3 2. Narava kodeksa... 5 3. Uporaba in razlaga Kodeksa ter

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Komunikacijske veščine Mag. Edita Krajnović, Mediade Vsebina 1. Kako naj bolj učinkovito komuniciram? 2. Na kaj se ljudje odzovejo? 3. Usta govorijo, telo pove. 4. Zakaj nekateri znajo z ljudmi in drugi

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Akademija upravljanja s človeškimi viri Informativni dan J A S M I N A R I D Z I F R A N J A R I D Z I D R. A L E K S A N D E R Z A D E L P R I M O Ž K O Č A R 0 4. J U L I J, 2 0 0 8 Zakaj HRM Akademija?

Prikaži več

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI Samostojno izdelovanje predstavitev s programom za

Prikaži več

Velenje

Velenje 3503 Velenje, p.p. 107 Telefon: 03 899 10 00 Faks: 03 899 28 00 http://www.gorenje.com Sodišče registracije: Okrožno sodišče v Celju Reg.št. vložka: 1/00461/00 Osnovni kapital: 66.378.217,32 EUR Nadzorni

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

KODEKS ETIKE SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE Ker lahko v socialnem delu etično primernost oz. neprimernost profesionalnih postopkov presojamo s

KODEKS ETIKE SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE Ker lahko v socialnem delu etično primernost oz. neprimernost profesionalnih postopkov presojamo s KODEKS ETIKE SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE Ker lahko v socialnem delu etično primernost oz. neprimernost profesionalnih postopkov presojamo samo na posamičnem nivoju vsakega konkretnega primera,

Prikaži več

ETIČNI KODEKS skupine Elektro Celje junij 2016

ETIČNI KODEKS skupine Elektro Celje junij 2016 ETIČNI KODEKS skupine Elektro Celje junij 2016 2 ETIČNI KODEKS Skupine Elektro Celje KAZALO 1. PISMO PREDSEDNIKA UPRAVE 5 2. NAMEN ETIČNEGA KODEKSA 6 3. NAŠE OSNOVNE ETIČNE VREDNOTE 7 3.1 Kaj se pričakuje

Prikaži več

Verzija 4, veljavno od Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 8. člena statuta Zbornice laborat

Verzija 4, veljavno od Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 8. člena statuta Zbornice laborat Verzija 4, veljavno od 04.10.2018 Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 8. člena statuta Zbornice laboratorijske medicine Slovenije je le-ta sprejela na ustanovni

Prikaži več

(Microsoft Word - Politika upravljanja kon\350na.doc)

(Microsoft Word - Politika upravljanja kon\350na.doc) Uprava in nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana sta v skladu z določili Kodeksa upravljana javnih delniških družb skupaj oblikovala in dne 23.11.2010 sprejela Politiko upravljanja družbe Petrol d.d.,

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: generalni sekretariat Sveta delegacije COHAFA 59 DEVGEN 176

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

ECHA_2010_ _SL_TRA_F

ECHA_2010_ _SL_TRA_F Spletni seminar za glavne zavezance Izmenjava in razširjanje informacij Izmenjava podatkov v forumu SIEF 30. april 2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Pregled Obvezne dejavnosti v forumu SIEF identiteta snovi

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019

IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019 IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019 Ilinka Todorovski RTV Slovenija od 1985: dežurna v desku informativnih oddaj

Prikaži več

BB Svetovanje d.o.o. Dunajska cesta 199, SI-1000 Ljubljana T E Kako so povezani dobri odnos

BB Svetovanje d.o.o. Dunajska cesta 199, SI-1000 Ljubljana T E  Kako so povezani dobri odnos Kako so povezani dobri odnosi in dobri rezultati? Pri delu z različnimi podjetji v okviru BB Svetovanja se nam skozi prakso vedno znova potrjuje rek: Posel s(m)o ljudje! Rek, ki nam gre zlahka z jezika,

Prikaži več

Stanje agilnosti v Sloveniji 2018 State of Agile 2018 Pripravil: Enej Gradišek, CorpoHub December 2018 CorpoHub, vse pravice pridržane 2018

Stanje agilnosti v Sloveniji 2018 State of Agile 2018 Pripravil: Enej Gradišek, CorpoHub December 2018 CorpoHub, vse pravice pridržane 2018 Stanje agilnosti v Sloveniji 2018 State of Agile 2018 Pripravil: Enej Gradišek, CorpoHub December 2018 Stran 2 Kazalo 1. O raziskavi 3 2. Povzetek ugotovitev 4 3. Kaj so agilne metode? 5 4. Rezultati 6

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES IZBOR ZAČASNEGA OSEBJA ZA GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO Evropska komisija razpisuje izbor za delovno mesto uslužbenca AD v Generalnem direktoratu za podjetništvo in industrijo, in

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), Statutom DARS d. d., sprejetim avgusta 2018 in določili

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko u

POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko u POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko umeščenost, vlogo in odgovornost funkcije skladnosti

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

DRUŽB V KORPORACIJI HIDRIA ETIČNI KODEKS RAVNANJA

DRUŽB V KORPORACIJI HIDRIA ETIČNI KODEKS RAVNANJA DRUŽB V KORPORACIJI HIDRIA ETIČNI KODEKS RAVNANJA KAZALO 3 1. UVODNI DEL 4 2. VIZIJA IN POSLANSTVO 4 3. HIDRIINE VREDNOTE 5 4. HIDRIINE ETIČNE ZAVEZE IN SMERNICE 6 4.1 ZAPOSLENI 6 4.2 VARNOST IN ZDRAVJE

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

SALUS, Ljubljana, d. d. Litostrojska cesta 46 A SI-1000 Ljubljana telefon +386 (0) telefaks +386 (0) e-pošta splet

SALUS, Ljubljana, d. d. Litostrojska cesta 46 A SI-1000 Ljubljana telefon +386 (0) telefaks +386 (0) e-pošta splet Litostrojska cesta 46 A SI-1000 Ljubljana telefon +386 (0)1 589 91 00 telefaks +386 (0)1 568 10 20 e-pošta info@salus.si splet www.salus.si Nadzorni svet družbe in uprava družbe sta na 3. redni seji nadzornega

Prikaži več

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočka: info@lezdrugimismo.si Vključevanje, slovenščina,

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

zlozenka_policija.qxd

zlozenka_policija.qxd LEZBIJKE SVETUJEMO Ustavimo homofobno nasilje! polic ja in homofobni zlocini v POLICIJA IN HOMOFOBNI ZLOČINI Sodobna družba je večkulturna družba v spreminjanju, ki se sooča z vse večjimi izzivi rasne,

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Povezani gradimo skupnost Rimske Terme, 6. in 7. junij 2017 SVETOVANJE ZA ZNANJE, ZNANJE ZA RAST VSEH V SKUPNOSTI mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije tanja.vilic.klenovsek@acs.si Vsebina

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

SLOGES

SLOGES SLOGES Slovensko društvo za geštalt terapijo UVODNE DOLOČBE ETIČNI KODEKS SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA GEŠTALT TERAPIJO»SLOGES«1. Slovensko društvo za geštalt terapijo ( v nadaljnem besedilu: SLOGES) sprejema

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Priprava podatkov za sestavljanje poročil in analiz

Priprava podatkov za sestavljanje poročil in analiz Smiselno urejeni šifranti in podatki za sestavljanje poročil in analiz Predavateljica: mag. Jana Trbižan XXL Konferenca, Ptuj, november 2013 Vsakodnevna zgodba Jaz: Gospa, zakaj tako delate? Toliko drobite

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 S&TLabs Innovations mag. Damjan Kosec, S&T Slovenija d.d. marec 2013 S&TLabs Laboratorij za inovacije in razvoj spletnih in mobilnih informacijskih rešitev Kako boste spremenili svoj poslovni model na

Prikaži več

Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena

Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena S. H., G. P. in U. Z. KLJUČNE TOČKE: Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena na splošno Prednosti programov Zakonodaja Spreminjanje programskih

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

VINSKI SVETOVALEC SOMMELIER SLOVENIJE Pripravil: Edvard Kužner

VINSKI SVETOVALEC SOMMELIER SLOVENIJE Pripravil: Edvard Kužner VINSKI SVETOVALEC SOMMELIER SLOVENIJE Pripravil: Edvard Kužner ETIKA IN MORALA SOMMELIERSKEGA POKLICA Pojem etika in morala uporabljajo v strokovni literaturi dokaj nedosledno. Za uporabo v našem primeru

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD) 1. Oblikovanje doživetij v izbrani turističnih destinaciji

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Spletno raziskovanje

Spletno raziskovanje SPLETNO RAZISKOVANJE RM 2013/14 VRSTE SPLETNEGA RAZISKOVANJA RENKO, 2005 Spletne fokusne skupine Spletni eksperiment Spletno opazovanje Spletni poglobljeni intervjuji Spletna anketa 2 PREDNOSTI SPLETNIH

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Impletum Trzenje sol Rozman [Samo za branje]

Microsoft PowerPoint - Impletum Trzenje sol Rozman [Samo za branje] Projekt IMPLETUM Uvajanje novih izobraže valnih programov na področju višje ga strokovnega izobraže vanja v obdobju 2008-11 Upravljanje zaposlenih in blagovne znamke (strateška povezava marketinga in HRM

Prikaži več

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2012 MESTNI OBČINI NOVA GORICA Spoštovani svečani zbor! Prisrčen pozdrav v imenu Projektnega sveta»občina po meri invalidov«zveze delovnih

Prikaži več