Na podlagi 30

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Na podlagi 30"

Transkripcija

1 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče (Uradni list RS, št. 3/2017 z dne in št. 48/2017 z dne ) je svet zavoda na svoji seji dne sprejel S T A T U T Javnega zavoda za turizem Dolina Soče I. Splošne določbe 1. člen S tem statutom se urejajo: organizacija dela Javnega zavoda za turizem Dolina Soče (v nadaljevanju: zavod), podrobnejša pravila za delovanje in način odločanja organov zavoda ter za imenovanje članov organov zavoda, druga vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda. II. Statusne določbe 2. člen Zavod za turizem Dolina Soče je javni zavod, ki so ga ustanovile Občina Bovec, Občina Kobarid in Občina Tolmin z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče za opravljanje dejavnosti načrtovanja, organiziranja in spodbujanja razvoja turizma v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin. 3. člen Ime zavoda je: Javni zavod za turizem Dolina Soče. Skrajšano ime zavoda je: Turizem Dolina Soče. Sedež zavoda je: Rupa 17, 5230 Bovec. 1

2 4. člen Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določajo zakon, ustanovitveni akt in ta statut. 5. člen Zavod ima žig z logotipom Dolina Soče, imeni glavnih krajev vseh občin ustanoviteljic in skrajšanim imenom zavoda. Žig je lahko v zeleni ali črni barvi. Število posameznih žigov, njihovo uporabo in način ravnanja z njimi določi direktor zavoda. Znak zavoda je sestavljen iz napisa Dolina Soče in stiliziranega ozadja, na katerem se barve prelivajo od gorskih grebenov do reke Soče. III. Dejavnost zavoda 6. člen V skladu z namenom ustanovitve zavod izvaja storitvene dejavnosti različnih oblik, namenjene izvajanju javne službe načrtovanja, organiziranja in spodbujanja razvoja turizma v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin. Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja tudi lastno dejavnost. 7. člen Zavod opravlja dejavnosti, ki so določene v 6. členu odloka o ustanovitvi. 8. člen Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge aktivnosti samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register. Dejavnosti in storitve opravlja zavod neprofitno. Zavod lahko opravlja tudi posamezne naloge v obliki programov in projektov v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register. Pri tem zavod lahko pridobiva tudi sredstva za izvajanje takih programov in projektov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb. 2

3 Zavod lahko opravlja dejavnosti, opredeljene s tem statutom, tudi za druge zainteresirane pravne in fizične osebe (tj. kot tržne dejavnosti). IV. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu 9. člen Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, vpisanih v sodni register. Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. 10. člen Zavod je dolžan upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam. Ustanoviteljice zavoda odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno, skladno z ustanovitvenim aktom. V. Organi zavoda 11. člen Organi zavoda so: svet zavoda, direktor zavoda, strokovni svet. 1. Svet zavoda 12. člen Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Svet zavoda ima 13 članov, od katerih: Občina Bovec imenuje štiri člane, Občina Kobarid in Občina Tolmin imenujeta vsaka po dva člana, Občina Bovec dodatno imenuje dva člana izmed gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov s področja turističnega gospodarstva, 3

4 Občina Kobarid in Občina Tolmin dodatno imenuje vsaka po enega člana izmed gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov s področja turističnega gospodarstva, enega člana izvolijo delavci zavoda. Ustanoviteljice imenujejo svoje predstavnike in predstavnike turističnega gospodarstva v svet zavoda v skladu s svojimi statuti. Predstavnika delavcev v svet zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno, s tajnim glasovanjem. Direktor ne more biti član sveta zavoda. Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Mandat začne teči z dnem konstitutivne seje. Najmanj 60 (šestdeset) dni pred iztekom mandata članom sveta zavoda: mora direktor zavoda pisno pozvati ustanoviteljice k imenovanju članov sveta in jih zaprositi, da sporočijo imena novih članov pred iztekom mandata starim članom; se izvedejo volitve predstavnika zaposlenih v svetu zavoda za naslednji mandat. 13. člen Predsednik in člani sveta zavoda imajo pravico do sejnin in povrnitve stroškov v skladu s sklepom, ki ga sprejme svet zavoda, pri čemer posamezna sejnina ne sme presegati najnižje sejnine za delo na občinskih odborih ustanoviteljic. 14. člen Svet zavoda ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izmed sebe izvolijo člani sveta zavoda na prvi seji z večino glasov vseh članov. Predsednika sveta zavoda se izvoli izmed predstavnikov ustanoviteljic, njegovega namestnika pa izmed predstavnikov turističnega gospodarstva. Predsednik sveta zavoda sklicuje in vodi seje ter vodi delo sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa delo sveta zavoda vodi namestnik predsednika. 15. člen Svet zavoda praviloma deluje na rednih sejah, lahko pa tudi na izrednih in korespondenčnih sejah, ki se sklicujejo, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Pogoje in način sklicevanja sej se opredeli v poslovniku. Seje sveta zavoda so po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. 4

5 Gradiva za seje sveta zavoda je treba obravnavati kot zaupna, če ustrezajo opredelitvi iz poglavja tega statuta o varovanju poslovne skrivnosti. 16. člen Na sejah sveta zavoda se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik sveta zavoda in zapisnikar. Predlog zapisnika se pošlje članom sveta najkasneje v 15 dneh po zaključku seje, da imajo ti možnost posredovati pripombe oziroma predloge dopolnitev. Zapisnik mora svet zavoda potrditi na prvi naslednji redni seji. 17. člen Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica vseh članov sveta zavoda. Svet zavoda odloča z navadno večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta zavoda, če zakon, ustanovitveni akt ali ta statut ne določajo drugače. Pri korespondenčnih sejah se šteje, da so navzoči oziroma prisotni tisti člani sveta zavoda, ki so glasovali. 18. člen Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom, ustanovitvenim aktom in s statutom zavoda. Svet zavoda zlasti: obravnava in sprejema statut in druge splošne akte zavoda ter njihove spremembe in dopolnitve; obravnava in sprejema programske in razvojne dokumente zavoda, letni načrt dela ter letno poslovno poročilo o delovanju zavoda; imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljicami ter odloča o njegovih pravicah iz delovnega razmerja; spremlja razvoj turizma v občinah ustanoviteljicah; daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja v zvezi s problematiko na vseh področjih dejavnosti zavoda ter v zvezi s poslovanjem zavoda; predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda; skrbi za izvajanje usmeritev in sklepov ustanoviteljic s področij dejavnosti zavoda; v soglasju z ustanoviteljicami odloča o najemanju kreditov zavoda; daje direktorju soglasje k odločitvam o sklenitvi pogodb o najemu oziroma nakupu ali odtujitvi nepremičnega premoženja ter k odločitvam o sklenitvi pogodb, katerih predmet je premično premoženje v vrednosti nad ,00 EUR; daje direktorju soglasje k odločitvi o določitvi notranjih organizacijskih enot zavoda; daje direktorju soglasje k odločitvi o sklepanju pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas (soglasje se da pred objavo javnega razpisa); 5

6 odloča o varstvu pravic delavcev, kot drugostopenjski organ; odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki, ob upoštevanju omejitev iz ustanovitvenega akta; imenuje in razrešuje strokovni svet; opravlja druge naloge v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom ter druge naloge, ki mu jih v skladu z zakonom določijo ustanoviteljice. Pri izvrševanju pristojnosti iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka odloča svet zavoda z dvotretjinsko večino opredeljenih glasov prisotnih članov. Vabljene osebe, ki niso člani sveta zavoda, lahko na seji sveta zavoda sodelujejo pri razpravljanju, če jim predsedujoči da besedo, nimajo pa pravice do glasovanja. Predsednik sveta zavoda je dolžan vabiti direktorja zavoda na vsako sejo sveta. Odločitve, za katere je potrebno soglasje vseh ustanoviteljic, veljajo od dne, ko je bilo dano soglasje vseh ustanoviteljic, oziroma kasneje, če je tako določeno v konkretnem primeru. Odločitve, za katere je potrebno soglasje posamezne ustanoviteljice, veljajo od dne, ko je bilo dano tako soglasje, oziroma kasneje, če je tako določeno v konkretnem primeru. 19. člen Svet zavoda z dvotretjinsko večino vseh članov sprejme poslovnik sveta zavoda, ki natančneje ureja delovanje, sklic, vodenje sej, vzdrževanje reda na seji in način odločanja ter druga vprašanja, ki se določijo s poslovnikom. 20. člen Članu sveta zavoda preneha mandat še pred potekom mandatne dobe v primeru: njegove smrti; izgube poslovne sposobnosti; pisne odpovedi mandatu, pri čemer član sveta odstopne izjave ni dolžan obrazložiti; odpoklica s strani tistega, ki ga je imenoval oziroma izvolil v svet zavoda, pri čemer odpoklica ni potrebno posebej obrazložiti; drugih razlogov, določenih z zakonom. V primeru predčasnega prenehanja mandata članu sveta zavoda se za čas do izteka mandata imenuje nov član po enakem postopku, kot je bil imenovan član, ki mu je mandat predčasno prenehal. Če je predsedniku predčasno prenehal mandat, do izvolitve novega predsednika opravlja njegove naloge njegov namestnik. 6

7 2. Direktor zavoda 21. člen Direktor je poslovodni organ zavoda, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter predstavlja in zastopa zavod v pravnem prometu. Direktor opravlja naslednje naloge: organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, pri čemer mora upoštevati plane in programe zavoda ter sklepe sveta zavoda; skrbi za pravilno vodenje poslovnih knjig, za pravočasno sestavo polletnega in letnega poročila o stanju in poslovanju zavoda ter pripravo finančnega in kadrovskega načrta; pripravlja predloge letnih delovnih načrtov in programov razvoja zavoda ter poročil o njihovem izvrševanju in rezultatih poslovanja zavoda; pripravlja programe dela in razvoja zavoda; skrbi za sodelovanje zavoda z ustanoviteljicami; skrbi za sodelovanje zavoda z raznimi organizacijami v državi in v tujini; poroča svetu in drugim organom ter ustanoviteljicam o delu zavoda; skrbi za izvajanje sklepov sveta zavoda; pripravlja predloge splošnih aktov zavoda, ki jih sprejema svet; sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug organ po zakonu, ustanovitvenem aktu ali tem statutu; določa sistemizacijo del v zavodu in v skladu s sistemizacijo odloča o zaposlitvah v zavodu in prenehanju delovnih razmerij delavcev; sklepa pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi; odloča o pravicah, obveznostih in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja; odloča o sodelovanju z delavci na drugih pravnih podlagah; odloča o disciplinski odgovornosti delavcev; izvršuje sklepe organov zavoda in ustanoviteljic; skrbi za obveščanje javnosti o delu zavoda; svetu zavoda daje v imenovanje predlog članov strokovnega sveta; je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda; zastopa zavod pred sodišči in drugimi organi brez omejitev; predlaga svetu zavoda uporabo presežka oziroma način pokrivanja izgub; je upravičen v imenu zavoda in v okviru njegove pravne sposobnosti sklepati pogodbe in druge pravne posle, pri čemer mora za sklenitev pogodb o nakupu ali odtujitvi nepremičnega premoženja ter premičnega premoženja, katerega vrednost presega ,00 EUR, pred sklenitvijo pogodbe pridobiti odobritev sveta zavoda; je odredbodajalec za zavod in podpisuje pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje zavoda; 7

8 opravlja druga dela in naloge, določene z zakonodajo, ustanovitvenim aktom, tem statutom in drugimi splošnimi akti zavoda. Direktor zavoda sodeluje na sejah sveta, razen v primerih, ko svet odloči, da pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda direktor ne bo sodeloval. Pri sprejemanju strokovnih odločitev se direktor lahko posvetuje s strokovnim svetom zavoda. 22. člen V primeru posameznih nalog ali v primeru začasne odsotnosti za vodenje celotnega zavoda direktor lahko pooblasti enega izmed zaposlenih v zavodu. 23. člen Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z ustanovitvenim aktom. 24. člen Za pridobitev kandidatov za direktorja zavoda zavod izvede javni razpis. Svet zavoda na seji, na kateri sklepa o objavi razpisa, imenuje tričlansko razpisno komisijo, da izvede postopek javnega razpisa in predlaga kandidate za obravnavo, izbor in imenovanje svetu zavoda. Javni razpis se objavi skladno z veljavnimi predpisi, poleg tega pa tudi na spletnih straneh zavoda ter v vsaj enem od vodilnih regijskih časopisov. V razpisu se v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in tem statutom določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas za katerega bo imenovan, rok za sprejem prijav kandidatov in rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri. Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 8 (osmih) dni, rok, v katerem se kandidate obvesti o izbiri, pa ne sme biti daljši od 30 (tridesetih) dni po izteku roka za sprejem prijav na razpis. V razpisu se določi, da morajo kandidati svoji prijavi priložiti naslednja dokazila: fotokopijo univerzitetne diplome, magisterija stroke ali ustreznega potrdila o morebitni višji izobrazbi od zahtevane; življenjepis z navedbo predhodnih zaposlitev, ki izkazujejo najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, pri čemer se kot vodilno ali vodstveno delovno mesto šteje tisto, ki je bilo kot tako opredeljeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest, oziroma tisto, na katerem so se po naravi stvari pridobivale vodstvene ali vodilne delovne izkušnje tako, da je imel kandidat vsaj 3 podrejene osebe; 8

9 izjavo o izpolnjevanju pogojev nekaznovanosti in odsotnosti vložitve pravnomočne obtožnice zoper kandidata, kot ju opredeljuje ustanovitveni akt, ter privolitev za pridobitev osebnih podatkov iz kazenske evidence in od pristojnega državnega tožilstva oziroma sodišča; fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma potrdilo o državljanstvu; lastno izjavo kandidata o obvladovanju slovenskega jezika (obvladovanje jezika se lahko preveri na razgovoru); potrdilo, spričevalo ali certifikat, ki izkazuje aktivno obvladovanje vsaj enega svetovnega jezika. V razpisu se določi, da mora kandidat priložiti tudi vizijo in razvojne usmeritve na največ treh A4 straneh. Po poteku roka za prejem prijav kandidatov za direktorja zavoda: razpisna komisija preveri administrativno ustreznost prijav; nepopolne prijave se zavržejo; razpisna komisija preveri izpolnjevanje pogojev; kandidati, ki pogojev ne izpolnjujejo, so izločeni iz nadaljnje obravnave; razpisna komisija predlaga kandidate, ki izpolnjujejo pogoje, v obravnavo, izbor in imenovanje svetu zavoda; svet zavoda povabi ustrezne kandidate na razgovor in izbere tistega, ki ga oceni kot najprimernejšega. Direktorja zavoda imenuje in razreši svet zavoda. Sklep o imenovanju oziroma razrešitvi začne veljati, ko k njemu podajo soglasje vse tri ustanoviteljice. Svet zavoda mora o imenovanju direktorja zavoda odločiti najmanj dva meseca pred potekom mandata. Pred prenehanjem funkcije mora direktor zavoda, ki mu bo funkcija prenehala, predati vse zadeve iz njegove pristojnosti novoimenovanemu direktorju zavoda. Direktor zavoda opravlja svojo funkcijo profesionalno, na podlagi pogodbe o zaposlitvi za čas mandata, ki jo v imenu zavoda z njim sklene predsednik sveta zavoda. 25. člen Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja. V pogodbi o zaposlitvi se posebej uredijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z delovnopravno zakonodajo. Direktor zavoda je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. 9

10 Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja: če direktor sam zahteva razrešitev; če nastane kateri od razlogov, zaradi katerega po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu; če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu škodo ali če zanemarja in malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo motnje pri dejavnosti zavoda; če direktor pri svojem delu ne ravna po ustanovitvenem aktu, statutu, drugih splošnih aktih zavoda in predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi. Svet zavoda mora pred sprejemom odločitve o razrešitvi seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da o njih poda svoje mnenje. Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določeni postopek in da je lahko ta kršitev bistveno vplivala na odločitev, ali da niso podani z zakonom določeni razlogi za razrešitev. Zahtevo za sodno varstvo lahko direktor zavoda vloži v 15 (petnajstih) dneh po sprejemu sklepa o razrešitvi pri pristojnem delovnem sodišču. 26. člen Če zavod iz kateregakoli razloga ostane brez direktorja zavoda, morajo župani ustanoviteljic v 5 (petih) dneh od nastopa te okoliščine soglasno imenovati vršilca dolžnosti direktorja zavoda, pri čemer niso vezani na določbe ustanovitvenega akta, statuta ali drugih splošnih aktov za imenovanje direktorja zavoda. 3. Strokovni svet 27. člen Strokovni svet zavoda je kolegijski posvetovalni organ direktorja, ki obravnava vprašanja in predlaga rešitve s področja strokovnega in programskega dela zavoda. Strokovni svet daje direktorju zavoda in svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj. Funkcija članov strokovnega sveta je častna in neprofesionalna. Strokovni svet sestavlja 7 (sedem) članov. Strokovni svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju imenujejo člani Strokovnega sveta izmed sebe na prvi seji z večino glasov prisotnih članov. 10

11 28. člen Seje strokovnega sveta so po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Seje strokovnega sveta sklicuje in vodi predsednik strokovnega sveta, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik. Predsednik strokovnega sveta ali njegov namestnik mora sklicati sejo, če to zahteva najmanj 1/3 članov strokovnega sveta, in sicer najpozneje v 15 (petnajstih) dneh od prejema pisne zahteve. Strokovni svet je sklepčen, če na seji sodeluje najmanj polovica vseh članov strokovnega sveta. Strokovni svet o svojih strokovnih priporočilih, mnenjih in predlogih ter drugih zadevah, ki jih obravnava v mejah pristojnosti, sprejema stališča z navadno večino opredeljenih glasov navzočih članov, če zakon, ustanovitveni akt ali ta statut ne določajo drugače. Predsednik in člani strokovnega sveta imajo pravico do sejnin in povrnitve stroškov v skladu s sklepom, ki ga sprejme svet zavoda, pri čemer posamezna sejnina ne sme presegati najnižje sejnine za delo na občinskih odborih ustanoviteljic. 29. člen Strokovni svet zavoda obravnava strokovna vprašanja tekočega dela, kot tudi strokovne podlage programov dela in razvoja zavoda. Njegovo delo služi kot pomoč direktorju zavoda pri oblikovanju letnih programov dela zavoda in drugih pomembnih vprašanjih, ki zadevajo strokovno delovanje zavoda. Člane strokovnega sveta zavoda imenuje svet zavoda na predlog direktorja. Mandat članov strokovnega sveta je vezan na mandat direktorja zavoda, z možnostjo ponovnega imenovanja (neodvisno od ponovnega imenovanja direktorja zavoda). Člani strokovnega sveta zavoda so imenovani iz vrst strokovnjakov s področja dela zavoda. 30. člen Članu strokovnega sveta preneha mandat še pred potekom mandatne dobe v primeru: njegove smrti, izgube poslovne sposobnosti, pisne odpovedi mandatu, odpoklica s strani sveta zavoda, zaradi drugih razlogov, določenih z zakonom. V primeru predčasnega prenehanja mandata članu strokovnega sveta se za čas do izteka mandata imenuje nov član po enakem postopku, kot je bil imenovan član, ki mu je mandat predčasno prenehal. 11

12 VI. Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju zavoda, obveščanje delavcev ter varnost in zdravje pri delu 31. člen Pravice v zvezi s sodelovanjem pri upravljanju zavoda uresničujejo delavci zavoda kot posamezniki v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Direktor zagotavlja obveščanje delavcev o vseh zadevah, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj in pravice ter obveznosti delavcev iz dela in delovnega razmerja. Delavci morajo biti obveščeni zlasti o: položaju zavoda, razvojnih ciljih zavoda, spremembi dejavnosti, organizacijskih spremembah, letnih programih dela in poslovanja. Obveščanje delavcev se uresničuje s pisnimi informacijami, ki so dostopne vsem delavcem, prek e-pošte ter z objavljanjem zapisnikov in drugih pomembnih obvestil v dokumentih zavoda, dostopnih zaposlenim prek računalniške mreže zavoda, če to ni v nasprotju z zakonom. Delavci morajo spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Delavci morajo opravljati delo tako, da varujejo svoje zdravje in življenje ter zdravje in življenje drugih oseb. 32. člen Vsi delavci zavoda in njihovi predstavniki se morajo o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati, skupno posvetovati in soodločati v skladu z veljavno zakonodajo. 33. člen Zavod v skladu z zakonom zagotavlja varstvo delavcev pri delu, predvsem pa zagotavlja delavcem v skladu s predpisi: ustrezno opremljenost delovnih mest za opravljanje varnega dela, preventivne zdravstvene preglede, osebna zaščitna sredstva, izobraževanje s področja varstva pri delu in seznanjanje z nevarnostmi na posameznih delovnih mestih. 12

13 Vsi ukrepi, ki se izvajajo v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, se financirajo iz sredstev, s katerimi upravlja zavod. VII. Viri in način pridobivanja sredstev za delo zavoda 34. člen Zavod pridobiva sredstva, kot je to določeno z ustanovitvenim aktom. Namensko pridobljena sredstva se uporabijo v skladu z namenom. Ustanoviteljice zagotavljajo delovne pogoje za delovanje zavoda. Za opravljanje dejavnosti zagotovijo ustanoviteljice zavodu nepremičnine, opremo in druga sredstva, s katerimi upravlja zavod. Zavod upravlja tudi s premoženjem, ki ga pridobi v upravljanje z najemom ali nakupom v času delovanja. 35. člen Zavod vodi knjigovodske in druge poslovne evidence oziroma drugo dokumentacijo o poslovanju z javnimi in drugimi sredstvi kot posredni proračunski uporabnik v skladu z zakonom, ki ureja javne finance in poslovanje proračunskih uporabnikov. 36. člen Občine ustanoviteljice prispevajo iz svojih proračunov sredstva za delovanje zavoda skladno z ustanovitvenim aktom, letnim programom dela zavoda in usklajeno pogodbo o financiranju, ki jo vsaka od ustanoviteljic sklene z zavodom za vsako leto posebej. Vsaka občina ustanoviteljica nakazuje sredstva zavodu v enakih zneskih mesečno do dneva v mesecu, opredeljenega v pogodbi o financiranju. Do sprejetja občinskega proračuna posamezne ustanoviteljice in postavke v proračunu oziroma do podpisa letne pogodbe o financiranju dela zavoda, ustanoviteljica zagotavlja zavodu mesečno financiranje skladno s sklepom o začasnem financiranju občine ustanoviteljice. Sredstva za opremo in osnovna sredstva, potrebna za delovanje posameznih enot zavoda, prispeva občina ustanoviteljica, na območju katere se nahaja zadevna enota zavoda. Morebitni presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod pridobi z opravljanjem tržne dejavnosti, zavod uporablja za opravljanje in razvoj te dejavnosti, kar vključuje tudi izplačilo plač in nagrad v skladu s predpisi. 13

14 VIII. Vsebina in hramba zapisnikov 37. člen O sejah sveta zavoda in drugih kolektivnih organov se vodi zapisnik. Zapisnik vodi usposobljeni delavec zavoda. Zapisnik mora vsebovati: kraj, datum in čas seje, imena prisotnih in opravičeno in neopravičeno odsotnih članov organa ter imena drugih prisotnih, dnevni red seje, sprejete sklepe in odločitve. Zapisniku mora biti priložena dokumentacija, ki zadeva posamezno točko dnevnega reda. Zapisniki se hranijo v arhivu zavoda in se štejejo kot listine trajne vrednosti. IX. Varovanje poslovne skrivnosti 38. člen Ustanoviteljice, delavci, funkcionarji in člani organov zavoda (ne glede na prenehanje delovnega razmerja oziroma funkcije) ter druge osebe, ki sodelujejo z zavodom oziroma se seznanijo s podatki zavoda, so dolžni varovati zaupnost podatkov, ki za zavod predstavljajo poslovno skrivnost. Vse navedene osebe so dolžne poskrbeti, da bodo poslovno skrivnost varovale tudi morebitne druge osebe, ki se prek njih seznanijo s podatki, ki za zavod predstavljajo poslovno skrivnost. Kot poslovna skrivnost zavoda se štejejo vse listine oziroma podatki, katerih posredovanje nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprotju z interesi zavoda in jih kot takšne določi svet zavoda ali direktor zavoda. Za poslovno skrivnost se štejejo tudi listine oziroma podatki: ki jih kot zaupne sporoči zavodu pristojni organ; ki vsebujejo ponudbe za javna naročila, dokler ni objavljen izid postopka javnega naročanja; ki so po zakonu ali drugih predpisih opredeljeni kot zaupni; osebni podatki o delavcih v obsegu, ki ga določa zakon o varstvu osebnih podatkov; drugi podatki, ki jih kot zaupne določi direktor zavoda ali svet zavoda s sklepom ali posebnim splošnim aktom. 14

15 Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi zavodu ali njegovim ustanoviteljicam nastala škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Kršitev določil o varovanju poslovne skrivnosti pomeni hujšo kršitev delovne obveznosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja. X. Nadzor 39. člen Ustanoviteljice nadzorujejo zakonitost dela, porabo javnih sredstev in gospodarjenje z nepremičninami zavoda. Direktor zavoda je ustanoviteljicam dolžan predložiti: do v tekočem letu poslovno poročilo za minulo leto; do v tekočem letu predlog plana dela za prihodnje leto. XI. Končne določbe 40. člen Zavod se lahko programsko povezuje z vsemi sorodnimi organizacijami in ustanovami. Zavod lahko z drugimi lokalnimi turističnimi organizacijami ustanavlja skupne regionalne ali področne turistične organizacije. 41. člen Delo zavoda je javno. Javnosti so dostopne vse informacije o delu, razen tistih, ki so opredeljene kot poslovna skrivnost. Zavod zagotavlja javnost dela zavoda z obveščanjem širše javnosti o svojem delu in izvrševanju programov. Za obveščanje javnosti je pristojen direktor zavoda ali z njegove strani pooblaščena oseba. Oblike obveščanja javnosti so tiskovne konference, spletni portal, obvestila za javnost in tekoče novice, ki jih objavlja zavod, poslovna poročila, strategije in drugi dokumenti, objavljeni na spletni strani zavoda ter druge oblike informiranja. 15

16 42. člen V primeru nasprotja med določbo ustanovitvenega akta in določbo statuta velja določba ustanovitvenega akta. V primeru, da bi bilo katero od določil tega statuta v nasprotju s predpisi, se namesto takega določila uporablja določba predpisa, svet zavoda pa mora najkasneje pa v 30 (tridesetih) dneh od ugotovitve neskladja sprožiti postopek za uskladitev sporne določbe po postopku, predvidenem s tem statutom. 43. člen Predlog za spremembo statuta ali drugih splošnih aktov zavoda lahko poda vsaka ustanoviteljica, svet zavoda, direktor zavoda ali strokovni svet. Obrazložen predlog se v pisni obliki poda organu, ki je pristojen za spremembo splošnega akta. V zvezi s statutom in drugimi splošnimi akti, h katerim dajo soglasje ustanoviteljice, svet zavoda najkasneje v roku 8 (osmih) dni od prejema posreduje pisno obrazloženi predlog za spremembo akta vsem ustanoviteljicam, ki niso predlagateljice. Svet zavoda mora predlog obravnavati na svoji prvi naslednji seji, najkasneje pa v roku 30 (tridesetih) dni od prejema predloga. Vsaka ustanoviteljica mora podati pisno odobritev ali zavrnitev spremembe akta, katerega sprememba se predlaga, najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od prejema osnutka predlagane spremembe z obrazložitvijo. V primeru, da katera izmed ustanoviteljic odobritve ali zavrnitve ne poda v navedenem roku v pisni obliki, se šteje, da je soglasje podano. Pri spremembah splošnih aktov zavoda, pri katerih soglasje ustanoviteljic ni izrecno zahtevano s tem statutom ali ustanovitvenim aktom, pristojni organ zavoda na morebitno mnenje ustanoviteljic ni vezan. Organ, ki je pristojen za sprejemanje takega splošnega akta, mora predlagatelju posredovati pisni odgovor na obrazloženi pisni predlog za spremembo akta najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni od prejema takega predloga. 44. člen Ta statut stopi v veljavo, ko ga sprejme svet zavoda in ko vse ustanoviteljice podajo svoje pisno soglasje. Pisna soglasja ustanoviteljic so sestavni del tega statuta. Če v drugih splošnih aktih zavoda ni določeno drugače, stopijo v veljavo na dan njihove objave oziroma na dan pridobitve ali ob izteku roka za pridobitev vseh soglasij ustanoviteljic (če je pridobitev soglasij zahtevana). Statut in drugi splošni akti zavoda se objavijo v internem arhivu zavoda, dostopnem vsem zaposlenim, statut pa tudi na spletni strani zavoda. 16

17 45. člen Ta statut je sestavljen v štirih (4) vsebinsko enakih izvodih, ki vsi veljajo kot original in od katerih vsaka ustanoviteljica prejme po en (1) izvod, preostali izvod pa je namenjen potrebam arhiva. V Bovcu, dne Predsednik sveta zavoda: Danijel Krivec l. r. Soglasja ustanoviteljic: 1. Občinski svet Občine Bovec: Občinski svet Občine Kobarid: Občinski svet Občine Tolmin:

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

OBČINSKI SVETI

OBČINSKI SVETI OBČINSKI SVETI Občina Izola Mestna občina Koper Občina Piran Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 27/97,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

STATUT

STATUT STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne 18.5.2011 Izredne Skupščine, dne 17.1.2012 1. redne Skupščine, dne 10.1.2013 6. Kongresa,

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Na podlagi 100

Na podlagi 100 Osnutek odloka Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/1991, 17/1991-I, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994-Odl.US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 in 127/2006), 9. člena Zakona o zdravstveni

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je skupščina sprejela na seji dne 29.3.2017: S T A T U T SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO) je Občinski svet Občine Hodoš na svoji 13.

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Statut Obrtne zbornice Slovenije

Statut Obrtne zbornice Slovenije OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE 23.1.2014 Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000,

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne 09.02.2011, vključno s spremembami, ki jih je sprejela

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2 Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Osilnica ki obsega: - Statut Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/1995) - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 8/1999) - Spremembe

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Uradni list RS - 033/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 033/2019, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 33 Ljubljana, sreda 22. 5. 2019 ISSN 1318-0576 Leto XXIX DRŽAVNI ZBOR 1493. Zakon o spremembah in dopolnitvi

Prikaži več

OBČINA RENČE-VOGRSKO

OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG HITRI POSTOPEK NASLOV: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA»JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA«PRAVNA PODLAGA: 3. člen Zakona o zavodih (Uradni

Prikaži več

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več