EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada"

Transkripcija

1 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost {SWD(2018) 347 final} - {SWD(2018) 348 final} - {SEC(2018) 315 final} SL SL

2 PRILOGA I Merila za dodelitev finančnih sredstev programom v okviru deljenega upravljanja Finančna sredstva iz člena 10 se programom držav članic dodelijo na naslednji način: (1) na začetku programskega obdobja bo vsaki državi članici dodeljen enkratni fiksni znesek v višini EUR, da se zagotovi kritična masa za vsak program in da se pokrijejo potrebe, ki ne bi bile neposredno izražene s spodaj navedenimi merili; (2) preostala sredstva bodo razdeljena v skladu z naslednjimi merili: 45 % obratno sorazmerno z njihovim bruto domačim proizvodom (standard kupne moči na prebivalca), 40 % sorazmerno s številom prebivalcev, 15 % sorazmerno z velikostjo njihovega ozemlja. Začetna dodelitev temelji na najnovejših letnih statističnih podatkih, ki jih pripravi Komisija (Eurostat) za predhodno koledarsko leto. Za vmesni pregled so referenčne vrednosti najnovejši letni statistični podatki, ki so na voljo v času vmesnega pregleda leta 2024 in ki jih pripravi Komisija (Eurostat) za predhodno koledarsko leto. SL 1 SL

3 PRILOGA II Izvedbeni ukrepi Sklad prispeva k specifičnemu cilju iz člena 3(2) z osredotočenostjo na naslednje izvedbene ukrepe: zagotovitev enotne uporabe pravnega reda Unije v zvezi z izmenjavo informacij na področju varnosti (na primer prümski okvir, EU PNR in SIS II), vključno z izvajanjem priporočil v okviru mehanizmov za nadzor kakovosti in ocenjevanje, kot so schengenski ocenjevalni mehanizem ter drugi mehanizmi za nadzor kakovosti in ocenjevanje; vzpostavitev, prilagoditev in vzdrževanje za varnost pomembnih informacijskih sistemov in komunikacijskih omrežij Unije, vključno z njihovo interoperabilnostjo, ter razvoj ustreznih orodij za odpravo ugotovljenih vrzeli; (d) povečanje aktivne uporabe za varnost pomembnih orodij, sistemov in podatkovnih zbirk Unije za izmenjavo informacij ob zagotavljanju, da se polnijo z visokokakovostnimi podatki; podpiranje ustreznih nacionalnih ukrepov, če so ti relevantni za izvajanje specifičnih ciljev iz člena 3(2). Sklad prispeva k specifičnemu cilju iz člena 3(2) z osredotočenostjo na naslednje izvedbene ukrepe: povečanje operacij kazenskega pregona med državami članicami, po potrebi tudi z drugimi zadevnimi akterji, zlasti za olajšanje in izboljšanje uporabe skupnih preiskovalnih skupin, skupnih patrulj, zasledovanja, tajnega opazovanja in drugih mehanizmov operativnega sodelovanja v okviru cikla politike EU (EMPACT), s posebnim poudarkom na čezmejnih operacijah; okrepitev usklajevanja in sodelovanja organov kazenskega pregona in drugih pristojnih organov v državah članicah in med njimi ter z drugimi zadevnimi akterji, na primer prek mrež specializiranih nacionalnih enot, mrež in struktur sodelovanja Unije ter centrov Unije; izboljšanje sodelovanja med agencijami in na ravni Unije med državami članicami ali med državami članicami na eni strani ter ustreznimi organi, uradi in agencijami Unije na drugi ter na nacionalni ravni med nacionalnimi organi v vsaki državi članici. Sklad prispeva k specifičnemu cilju iz člena 3(2) z osredotočenostjo na naslednje izvedbene ukrepe: povečanje usposabljanja na področju kazenskega pregona, vaj, vzajemnega učenja, specializiranih programov izmenjav in izmenjave dobrih praks, tudi v tretjih državah in s tretjimi državami ter drugimi zadevnimi akterji; izkoriščanje sinergij z združevanjem virov in znanja med državami članicami in drugimi zadevnimi akterji, vključno s civilno družbo, na primer z ustanavljanjem skupnih centrov odličnosti, razvojem skupnih ocen tveganja ali skupnimi operativnimi podpornimi centri za skupno izvedene operacije; SL 2 SL

4 (d) spodbujanje in razvoj ukrepov, zaščitnih ukrepov, mehanizmov in dobrih praks za zgodnje prepoznavanje, zaščito in podporo prič, žvižgačev in žrtev kaznivih dejanj ter razvoj partnerstev med javnimi organi in drugimi zadevnimi akterji v ta namen; pridobitev ustrezne opreme ter vzpostavitev ali posodabljanje specializiranih zmogljivosti za usposabljanje in druge osnovne za varnost pomembne infrastrukture, da se poveča pripravljenost, odpornost, ozaveščenost javnosti in ustrezen odziv na varnostne grožnje. SL 3 SL

5 PRILOGA III Ukrepi, ki jih bo sklad podpiral v skladu s členom 4 Informacijski sistemi in omrežja, ki prispevajo k doseganju ciljev te uredbe, usposabljanje o uporabi takih sistemov, preskušanje ter izboljšanje interoperabilnosti in kakovosti podatkov takih sistemov; spremljanje izvajanja prava Unije in političnih ciljev Unije v državah članicah na področju varnostnih informacijskih sistemov; ukrepi EMPACT za izvajanje ali olajševanje izvajanja cikla politike EU; ukrepi, ki podpirajo učinkovit in usklajen odziv na krize ter povezujejo obstoječe sektorsko specifične zmogljivosti, strokovne centre in centre za zaznavanje razmer, tudi na področju zdravja, civilne zaščite in terorizma; ukrepi za razvoj inovativnih metod ali uporabo novih tehnologij, ki bi jih bilo mogoče prenesti v druge države članice, zlasti projekti, usmerjeni k preverjanju in potrjevanju rezultatov varnostnih raziskovalnih projektov, ki jih financira Unija; podpora tematskim ali medtematskim mrežam specializiranih nacionalnih enot za okrepitev medsebojnega zaupanja, izboljšanje izmenjave in širjenja strokovnega znanja, informacij, izkušenj in dobrih praks ter združevanje virov in strokovnega znanja v skupnih centrih odličnosti; izobraževanje in usposabljanje osebja in strokovnjakov pristojnih organov kazenskega pregona, pravosodnih organov ter upravnih agencij ob upoštevanju operativnih potreb in analiz tveganja, ki temeljijo na programu LETS, in v sodelovanju s CEPOL ter po potrebi z Evropsko mrežo institucij za izobraževanje v pravosodju; sodelovanje z zasebnim sektorjem, da se zgradi zaupanje in izboljša usklajevanje, načrtovanje ravnanja v nepredvidljivih razmerah ter izmenjava in širjenje informacij in dobrih praks med javnimi in zasebnimi akterji, vključno z zaščito javnih prostorov in kritične infrastrukture; ukrepi, ki skupnosti opolnomočajo za oblikovanje lokalnih pristopov in politik preprečevanja, ter dejavnosti ozaveščanja in komunikacijske dejavnosti med deležniki in širšo javnostjo o varnostnih politikah Unije; oprema, prevozna sredstva, komunikacijski sistemi in osnovni objekti, pomembni za varnost; stroški zaposlenih, ki sodelujejo pri ukrepih, ki jih podpira sklad, ali ukrepih, ki zahtevajo udeležbo zaposlenih iz tehničnih ali varnostnih razlogov. SL 4 SL

6 PRILOGA IV Ukrepi, upravičeni do višje stopnje sofinanciranja v skladu s členoma 11(2) in 12(6) Projekti za preprečevanje radikalizacije in boj proti njej; projekti za izboljšanje interoperabilnosti informacijskih sistemov in komunikacijskih omrežij 1. 1 V skladu s sporočilom Komisije o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost (COM(2016) 205). SL 5 SL

7 PRILOGA V Glavni kazalniki smotrnosti iz člena 24(1) Specifični cilj 1: Boljša izmenjava informacij (1) Uporaba mehanizmov EU za izmenjavo informacij. Vir podatkov: Europol, eu-lisa, Svet, države članice Specifični cilj 2: Okrepljeno operativno sodelovanje (1) Število skupnih operativnih ukrepov, ki jih podpira sklad. Vir podatkov: Europol, Eurojust, države članice (2) Ocenjena vrednost sredstev, zamrznjenih oziroma zaplenjenih s pomočjo sklada. (3) Vrednost prepovedanih drog, zaseženih v okviru čezmejnega sodelovanja med organi kazenskega pregona., upravičenci do nepovratnih sredstev Unije za ukrepe (4) Število priporočil na podlagi schengenskih ocenjevanj s finančnimi posledicami na področju varnosti, na katero se nanaša podpora sklada, v primerjavi s skupnim številom priporočil s finančnimi posledicami na področju varnosti. Specifični cilj 3: preprečevanje Okrepljene zmogljivosti za boj proti kriminalu in njegovo (5) Število uslužbencev organov kazenskega pregona, ki so končali usposabljanje, vaje, vzajemno učenje ali specializirane programe izmenjav o čezmejnih temah, zagotovljene s podporo sklada. (6) Število kritičnih infrastruktur in javnih prostorov, katerih zaščita pred incidenti, povezanimi z varnostjo, se je izboljšala s pomočjo sklada. (7) Število pobud za preprečevanje radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem. Vir podatkov: mreža EU za ozaveščanje o radikalizaciji SL 6 SL

8 PRILOGA VI Vrste intervencij RAZPREDELNICA 1: KODE ZA RAZSEŽNOST PODROČJE INTERVENCIJE 1 TER Boj proti financiranju terorizma 2 TER Preprečevanje radikalizacije in boj proti njej 3 TER Zaščita in odpornost javnih prostorov ter drugih mehkih tarč 4 TER Zaščita in odpornost kritične infrastrukture 5 TER Kemični, biološki, radioaktivni in jedrski materiali 6 TER Eksplozivi 7 TER Obvladovanje kriz 8 TER Drugo 9 OC Korupcija 10 OC Gospodarski in finančni kriminal 11 OC Droge 12 OC Nedovoljena trgovina s strelnim orožjem 13 OC Trgovina z ljudmi 14 OC Tihotapljenje migrantov 15 OC Okoljska kriminaliteta 16 OC Organizirani premoženjski kriminal 17 OC Drugo 18 CC Kibernetska kriminaliteta Drugo 19 CC Kibernetska kriminaliteta Preprečevanje 20 CC Kibernetska kriminaliteta Olajševanje preiskav 21 CC Kibernetska kriminaliteta Pomoč žrtvam 22 CC Spolno izkoriščanje otrok Preprečevanje 23 CC Spolno izkoriščanje otrok Olajševanje preiskav 24 CC Spolno izkoriščanje otrok Pomoč žrtvam 25 CC Spolno izkoriščanje otrok Drugo 26 CC Drugo 27 GEN Izmenjava informacij 28 GEN Policijsko sodelovanje ali sodelovanje med drugimi organi (carina, mejna policija, obveščevalne službe) 29 GEN Forenzika SL 7 SL

9 30 GEN Podpora žrtvam 31 GEN Operativna podpora 32 TA Tehnična pomoč Obveščanje in komuniciranje 33 TA Tehnična pomoč Priprava, izvajanje, spremljanje in nadzor 34 TA Tehnična pomoč Ocenjevanje in študije, zbiranje podatkov 35 TA Tehnična pomoč Krepitev zmogljivosti RAZPREDELNICA 2: KODE ZA RAZSEŽNOST VRSTA UKREPA 1 Informacijski sistemi, interoperabilnost, kakovost podatkov, komunikacijski sistemi (razen opreme) 2 Omrežja, centri odličnosti, strukture sodelovanja, skupni ukrepi in operacije 3 Skupne preiskovalne skupine ali druge skupne operacije 4 Napotitev ali premestitev strokovnjakov 5 Usposabljanje 6 Izmenjava dobrih praks, delavnice, konference, dogodki, kampanje za ozaveščanje, komunikacijske dejavnosti 7 Študije, pilotni projekti, ocene tveganja 8 Oprema (vključena v izračun zgornje meje 15 %) 9 Prevozna sredstva (vključena v izračun zgornje meje 15 %) 10 Stavbe, objekti (vključeni v izračun zgornje meje 15 %) 11 Uporaba raziskovalnih projektov ali drugi nadaljnji ukrepi na podlagi teh projektov RAZPREDELNICA 3: KODE ZA RAZSEŽNOST NAČINI IZVAJANJA 1 Sodelovanje s tretjimi državami 2 Ukrepi v tretjih državah 3 Izvajanje priporočil na podlagi schengenskih ocenjevanj na področju policijskega sodelovanja 4 Posebni ukrepi (v fazi načrtovanja niso znani) 5 Nujna pomoč (v fazi načrtovanja ni znana) 6 Ukrepi iz Priloge IV SL 8 SL

10 PRILOGA VII Ukrepi, upravičeni do operativne podpore Glede specifičnega cilja boljša izmenjava informacij operativna podpora v okviru programov zajema: vzdrževanje in službo za pomoč uporabnikom informacijskih sistemov Unije ter po potrebi ustreznih nacionalnih informacijskih sistemov, ki prispevajo k doseganju ciljev te uredbe; stroške zaposlenih, ki prispevajo k doseganju ciljev te uredbe. Glede specifičnega cilja okrepljeno operativno sodelovanje operativna podpora v okviru nacionalnih programov zajema: vzdrževanje tehnične opreme ali prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za ukrepe na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala s čezmejno razsežnostjo; stroške zaposlenih, ki prispevajo k doseganju ciljev te uredbe. Glede specifičnega cilja okrepljene zmogljivosti za boj proti kriminalu in njegovo preprečevanje operativna podpora v okviru nacionalnih programov zajema: vzdrževanje tehnične opreme ali prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za ukrepe na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala s čezmejno razsežnostjo; stroške zaposlenih, ki prispevajo k doseganju ciljev te uredbe. Ukrepi, ki niso upravičeni v skladu s členom 4(3), niso zajeti. SL 9 SL

11 PRILOGA VIII Kazalniki učinka in rezultatov iz člena 24(3) Specifični cilj št. 1: Boljša izmenjava informacij (1) Uporaba mehanizmov EU za izmenjavo informacij, izmerjena na podlagi: (d) (e) števila iskanj v schengenskem informacijskem sistemu (SIS); števila iskanj v sistemu za nadnacionalno izmenjavo forenzičnih podatkov (DNK, prstni odtisi, registrske tablice) med državami članicami (prümski sistem za avtomatizirano izmenjavo podatkov); števila sporočil, izmenjanih prek Europolove mrežne aplikacije za varno izmenjavo informacij (SIENA); števila iskanj v Europolovem informacijskem sistemu (EIS); skupnega števila potnikov, za katere so bili zbrani in izmenjani podatki iz evidence podatkov o potnikih EU (PNR). Vir podatkov: Europol, eu-lisa, Svet, države članice (2) Število s podporo sklada realiziranih novih povezav med podatkovnimi zbirkami, pomembnimi za varnost: (d) s podatkovnimi zbirkami EU in po potrebi z mednarodnimi podatkovnimi zbirkami; v državi članici; z eno ali več drugimi državami članicami; z eno ali več tretjimi državami. (3) Število aktivnih uporabnikov za varnost pomembnih orodij, sistemov in podatkovnih zbirk EU za izmenjavo informacij in po potrebi tovrstnih nacionalnih orodij, sistemov in podatkovnih zbirk, dodanih s podporo sklada, v primerjavi s številom vseh uporabnikov. Specifični cilj št. 2: Okrepljeno operativno sodelovanje (4) Število skupnih operativnih ukrepov, ki jih podpira sklad, vključno s sodelujočimi državami članicami in organi, razčlenjeno po področjih (boj proti terorizmu, organizirani kriminal splošno, organizirani kriminal strelno orožje, kibernetska kriminaliteta, drugo): število skupnih preiskovalnih skupin; število operativnih projektov v okviru Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT); drugi skupni operativni ukrepi. Vir podatkov: Europol, Eurojust, države članice (5) Sodelovanje v nadnacionalnih omrežjih, ki delujejo ob podpori sklada. SL 10 SL

12 , upravičenci do nepovratnih sredstev Unije za ukrepe ali nepovratnih sredstev EMAS (6) Ocenjena vrednost sredstev, zamrznjenih oziroma zaplenjenih s pomočjo sklada. (7) Vrednost prepovedanih drog, zaseženih v okviru čezmejnega sodelovanja med organi kazenskega pregona., upravičenci do nepovratnih sredstev Unije za ukrepe (8) Število izložkov obstoječih nadnacionalnih omrežij, ustvarjenih s pomočjo sklada, kot so priročniki o dobrih praksah, delavnice, skupne vaje. Vir podatkov: upravičenci do nepovratnih sredstev Unije za ukrepe (9) Število priporočil na podlagi schengenskih ocenjevanj s finančnimi posledicami na področju varnosti, na katero se nanaša podpora sklada, v primerjavi s skupnim številom priporočil s finančnimi posledicami na področju varnosti. Specifični cilj št. 3: Okrepljene zmogljivosti za boj proti kriminalu in njegovo preprečevanje (10) Število uslužbencev organov kazenskega pregona, ki so končali usposabljanje, vaje, vzajemno učenje ali specializirane programe izmenjav o čezmejnih temah, zagotovljene s podporo sklada, razčlenjeno po naslednjih področjih: (d) boj proti terorizmu; organizirani kriminal; kibernetska kriminaliteta; druga področja operativnega sodelovanja. (11) Število priročnikov o dobrih praksah in preiskovalnih tehnikah, standardnih operativnih postopkov in drugih orodij, razvitih s podporo sklada in v sodelovanju z različnimi organizacijami po vsej EU., upravičenci do nepovratnih sredstev Unije za ukrepe ali nepovratnih sredstev EMAS (12) Število žrtev kaznivih dejanj, ki prejemajo podporo sklada, razčlenjeno po vrstah kaznivih dejanj (trgovina z ljudmi, tihotapljenje migrantov, terorizem, huda kazniva dejanja in organizirani kriminal, kibernetska kriminaliteta, spolno izkoriščanje otrok). (13) Število kritičnih infrastruktur in javnih prostorov, katerih zaščita pred incidenti, povezanimi z varnostjo, se je izboljšala s pomočjo sklada. (14) Število pobud za preprečevanje radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem: število zadetkov na spletišču mreže EU za ozaveščanje o radikalizaciji (RAN); SL 11 SL

13 število udeležencev v mreži EU za ozaveščanje o radikalizaciji, razčlenjeno po vrsti strokovnjakov; število študijskih obiskov, usposabljanj, delavnic in svetovanj, opravljenih v državah članicah v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi, razčlenjeno po upravičencih (organi kazenskega pregona, drugo). Vir podatkov: mreža EU za ozaveščanje o radikalizaciji (15) Število partnerstev, vzpostavljenih s podporo sklada, ki prispevajo k izboljšanju podpore pričam, žvižgačem in žrtvam kaznivih dejanj: z zasebnim sektorjem; s civilno družbo., upravičenci do nepovratnih sredstev Unije za ukrepe ali nepovratnih sredstev EMAS SL 12 SL

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN 454 COPS 488 COSI 326 CSC 387 CSCI 179 IND 417 JAI

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za laž

EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za laž EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 17.4.2018 COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: deleg

Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: deleg Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: delegacije Zadeva: Zasedanje Evropskega sveta (17. in 18.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

Na podlagi 135. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 uradno prečiščeno besedilo, 22/10, 26/11 odl. US, 58/11 ZDT-1, 40/12 ZUJF, 96/12 ZP

Na podlagi 135. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 uradno prečiščeno besedilo, 22/10, 26/11 odl. US, 58/11 ZDT-1, 40/12 ZUJF, 96/12 ZP Na podlagi 135. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 uradno prečiščeno besedilo, 22/10, 26/11 odl. US, 58/11 ZDT-1, 40/12 ZUJF, 96/12 ZPIZ-2, 15/13 ZNPPol in 15/13 ZODPol) in 109. člena Poslovnika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

CL2013D1313SL _cp 1..1

CL2013D1313SL _cp 1..1 02013D1313 SL 21.03.2019 002.001 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: generalni sekretariat Sveta delegacije COHAFA 59 DEVGEN 176

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 18. november 2015 (OR. fr) 14209/1/15 REV 1 OJ/CRP2 41 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV

Svet Evropske unije Bruselj, 18. november 2015 (OR. fr) 14209/1/15 REV 1 OJ/CRP2 41 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV Svet Evropske unije Bruselj, 18. november 2015 (OR. fr) 14209/1/15 REV 1 OJ/CRP2 41 ZAČASNI DNEVNI RED Zadeva: 2564. seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) Datum: 19. november 2015 Ura: 10.45 Kraj:

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

EN

EN Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) 13933/10 DCL 1 PREKLIC TAJNOSTI 1 Dokument: JAI 763 CDN 12 DATAPROTECT 66 AVIATION 130 RELEX 787 ST 13933/10 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Datum: 22. september

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8938/17 SPORT 33

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.7.2013 SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Sveta o skupnem podjetju ECSEL {COM(2013) 501 final} {SWD(2013)

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA VISOKI PREDSTAVNIK UNIJE ZA ZUNANJE ZADEVE IN VARNOSTNO POLITIKO Bruselj, JOIN(2017) 30 final SKUPNO POROČILO EVROPSKEMU P

EVROPSKA KOMISIJA VISOKI PREDSTAVNIK UNIJE ZA ZUNANJE ZADEVE IN VARNOSTNO POLITIKO Bruselj, JOIN(2017) 30 final SKUPNO POROČILO EVROPSKEMU P EVROPSKA KOMISIJA VISOKI PREDSTAVNIK UNIJE ZA ZUNANJE ZADEVE IN VARNOSTNO POLITIKO Bruselj, 19.7.2017 JOIN(2017) 30 final SKUPNO POROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju skupnega okvira o preprečevanju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2016) 364 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBO

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2016) 364 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBO EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2016 COM(2016) 364 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Končna ocena večletnega programa EU za zaščito

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

NDP 2019_koncni

NDP 2019_koncni Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana T: 01 428 40 00 F: 01 428 47 33 E: gp.policija@policija.si www.policija.si Številka: 007-277/2018/35 (2061-01) Datum: 28. 11. 2018 Načrt dela policije za leto 2019 POSLANSTVO

Prikaži več

Conseil UE Svet Evropske unije Bruselj, 1. junij 2015 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2014/0185 (COD) PUBLIC 9366/15 LIMITE TELECOM 136 COMPET 289

Conseil UE Svet Evropske unije Bruselj, 1. junij 2015 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2014/0185 (COD) PUBLIC 9366/15 LIMITE TELECOM 136 COMPET 289 Conseil UE Svet Evropske unije Bruselj, 1. junij 2015 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2014/0185 (COD) PUBLIC 9366/15 LIMITE TELECOM 136 COMPET 289 CODEC 796 DOPIS Pošiljatelj: Prejemnik: predsedstvo

Prikaži več

Akcijski načrt EU za boj proti drogam (2017–2020)

Akcijski načrt EU za boj proti drogam (2017–2020) 5.7.2017 SL Uradni list Evropske unije C 215/21 IV (Informacije) INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE SVET AKCIJSKI NAČRT EU ZA BOJ PROTI DROGAM (2017 2020) (2017/C 215/02)

Prikaži več

(Microsoft Word - 4_Poro\350ilo PP Ribnica 2017.doc)

(Microsoft Word - 4_Poro\350ilo PP Ribnica 2017.doc) Gorenjska cesta 7, 1310 Ribnica T: 01 837 21 10 F: 01 837 21 12 E: pp_ribnica.pulj@policija.si www.policija.si Številka: 0101-6/2018/ (3E6913-2) Datum: 15. 3. 2018 POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE RIBNICA

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59 C 229/12 Uradni list Evropske unije 23.9.2009 Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (5903/2/09

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.10.2011 SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropska telekomunikacijska

Prikaži več

Subprogramme

Subprogramme PROGRAM VŽU VODNIK 2012 DEL IIA Vodnik programa VŽU 2012 Del IIa: Podprogrami in akcije http://ec.europa.eu/llp 1 PROGRAM VŽU VODNIK 2012 DEL IIA KAZALO PODPROGRAMOV IN AKCIJ SEKTORSKI PODPROGRAMI... 3

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Subprogramme

Subprogramme Vodnik programa VŽU 2013 Del IIa Podprogrami in akcije 1 KAZALO PODPROGRAMOV IN AKCIJ SEKTORSKI PODPROGRAMI... 3 Kakšni so cilji?... 3 COMENIUS... 4 Kakšni so cilji?... 4 Kdo lahko sodeluje?... 4 Katere

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov EAC/S16/2013: Evropski projekti sodelovanja EAC/S18/2013: Evropske mreže EAC/S17/2013: Evropske platforme EAC/S19/2013: Projekti

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Naslov prispevka STORITVE SOC ŠT.3 ter SOC ŠT.4 Peter Šprajc, Ministrstvo za javno upravo Andrej Skamen, S&T Slovenija d.d.. 10.12.2018 AGENDA pravna podlaga za izvajanja storitev opis SOC storitve 3 opis

Prikaži več

Microsoft Word - SrednjerocniNacrtRazvojaInDelaPolicije.doc

Microsoft Word - SrednjerocniNacrtRazvojaInDelaPolicije.doc REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE P O L I C I J A Štefanova ulica 2, 1501 LJUBLJANA Telefon: 01 472 51 11, 432 51 25 SREDNJEROČNI NAČRT RAZVOJA IN DELA POLICIJE ZA OBDOBJE OD LETA 2003

Prikaži več

8

8 Številka: 007-24/2011/4 Datum: 21. 6. 2011 Ministrstvo za notranje zadeve Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Štefanova ulica 2 1501 Ljubljana ZADEVA: Delovno besedilo Sporazuma med Vlado

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Promotion of Health at the Workplace

Promotion of Health at the Workplace SIMPOZIJ VARNO IN ZDRAVO DELO PRIMER DOBRE PRAKSE ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE PROMOCIJA DUŠEVNEGA IN TELESNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V POLICIJI VEDENIK LEON Ministrstvo za notranje zadeve

Prikaži več

p

p Razvoj skupnega okolja za izmenjavo informacij (CISE) za nadzor na področju pomorstva EU in povezana presoja vpliva 2. del 1 Študija o presoji vpliva, ki podpira vzpostavitev skupnega okolja za izmenjavo

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva:

Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: EPPO 21 EUROJUST 86 CATS 62 FIN 349 COPEN 189 GAF 25

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Direktiva (EU) 2018/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema

Direktiva (EU) 2018/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema 19.6.2018 Uradni list Evropske unije L 156/43 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2018/843 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.12.2018 C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.12.2018 o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

TA

TA 30.6.2017 A8-0170/ 001-105 PREDLOGI SPREMEMB 001-105 vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve, Odbor za razvoj, Odbor za proračun Poročilo Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial A8-0170/2017

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. julij 2014 (OR. en) 11533/14 PI 91 JUSTCIV 197 UD 178 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Datum prejema: 2. julij 2014 Prejemni

Svet Evropske unije Bruselj, 3. julij 2014 (OR. en) 11533/14 PI 91 JUSTCIV 197 UD 178 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Datum prejema: 2. julij 2014 Prejemni Svet Evropske unije Bruselj, 3. julij 2014 (OR. en) 11533/14 PI 91 JUSTCIV 197 UD 178 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Datum prejema: 2. julij 2014 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za generalnega sekretarja

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

zlozenka_policija.qxd

zlozenka_policija.qxd LEZBIJKE SVETUJEMO Ustavimo homofobno nasilje! polic ja in homofobni zlocini v POLICIJA IN HOMOFOBNI ZLOČINI Sodobna družba je večkulturna družba v spreminjanju, ki se sooča z vse večjimi izzivi rasne,

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.5.2014 COM(2014) 254 final/2 CORRIGENDUM This document corrects Communication COM(2014) 254 final of 8 May 2014 Concerns all language versions Modification of last sentence

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

(Microsoft Word - 2_Poro\350ilo PP Ribnica 2018.doc)

(Microsoft Word - 2_Poro\350ilo PP Ribnica 2018.doc) Gorenjska cesta 7, 1310 Ribnica T: 01 837 21 10 F: 01 837 21 12 E: pp_ribnica.pulj@policija.si www.policija.si Številka: 0101-4/2018/3 (3E6913-2) Datum: 10. 3. 2019 POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE RIBNICA

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/ 30.9.2014 L 286/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta

Prikaži več

Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov

Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov 30.6.2012 Uradni list Evropske unije C 192/7 EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov (Celotno besedilo tega mnenja

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 7.6.2018 COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] LEADER 4. os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 PRAVNE PODLAGE Evropska uredba 1698/05/ES Evropska uredba 1974/06/ES Nacionalna uredba o ukrepih 1.3. in 4. osi Programa razvoja podeželja

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 460 final ANNEXES 1 to 7 PRILOGE k predlogu UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instru

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 460 final ANNEXES 1 to 7 PRILOGE k predlogu UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instru EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 14.6.2018 COM(2018) 460 final ANNEXES 1 to 7 PRILOGE k predlogu UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in 28.7.2017 L 198/29 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2017/1371 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava EVROPSKI

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc Sektor za pripravo in izvedbo sej vlade Gregorčičeva 20, SI-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.gsv.gov.si/ Ljubljana, 18. 5. 2016 PREČIŠČEN PREDLOG DNEVNEGA

Prikaži več

Regulation common drafting file

Regulation common drafting file Svet Evropske unije Bruselj, 12. januar 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0002 (COD) 5034/17 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 12. januar 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: DATAPROTECT

Prikaži več

Naslovnica APR-JUN

Naslovnica APR-JUN Revija za kriminalistiko in kriminologijo / Ljubljana 64 / 2013 / 2, s. 122-139 Soočanje slovenske policije z gospodarsko kriminaliteto na sistemski ravni Jurij Ferme 1 Gospodarska kriminaliteta povzroča

Prikaži več

COM(2017)113/F1 - SL

COM(2017)113/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.3.2017 COM(2017) 113 final POROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU Poročilo o naknadnem vrednotenju programa Preprečevanje uporabe drog in obveščanje (2007 2013) SL

Prikaži več

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE POVZETEK IP/B/CULT/IC/2012-082 Novembra

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM NORMATIVNA UREDITEV VARSTVA PRED POŽAROM Kakšne pogoje mora izpolnjevati pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskih hišah? Kako

Prikaži več

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Deloitte in R.U.R. PRVA 28.3.2018 2018 Deloitte Slovenija 1 MODUL 1: sreda, 28. marec 2018, Ljubljana PROGRAM 08:30 09:00 Registracija 09:00 09:15 Uvodni pozdrav dr. Yuri Sidorovich in Klaudijo Stroligo

Prikaži več

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagatelju in odgovornem uslužbencu: (a) Polno ime ali firma, naslov,

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana  Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več

RE_QO

RE_QO Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0514/2018 5.11.2018 PREDLOG RESOLUCIJE k vprašanju za ustni odgovor B8-0417/2018 v skladu s členom 128(5) Poslovnika o lymski boreliozi (2018/2774(RSP))

Prikaži več

NAVODILA O IZVAJANJU DEJAVNOSTI SODELOVANJA V OKVIRU PRISTOPA LEADER V PROGRAMIH ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZA OBDOBJE 2014–2020

NAVODILA O IZVAJANJU DEJAVNOSTI SODELOVANJA V OKVIRU PRISTOPA LEADER V PROGRAMIH ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZA OBDOBJE 2014–2020 NAVODILA O IZVAJANJU DEJAVNOSTI SODELOVANJA V OKVIRU PRISTOPA LEADER V PROGRAMIH RAZVOJA PODEŽELJA ZA OBDOBJE 2014 2020 Osnutek 11. 10. 2013 Posodobljeno: 27. 04. 2017 (Končna različica) Opomba: Ta različica

Prikaži več