Microsoft Word - POZIV - Partnerski sejmi popravki FINAL4 - DOPOLNITEV.docx

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - POZIV - Partnerski sejmi popravki FINAL4 - DOPOLNITEV.docx"

Transkripcija

1 Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, na podlagi Programa dela za leto 2019 vabi SPECIALIZIRANA TURISTIČNA ZDRUŽENJA IN SKUPINO NAJMANJ PETIH PARTNERJEV SLOVENKEGA TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA K PRIJAVAM SODELOVANJA NA SPECIALIZIRANIH IN SPLOŠNIH TURISTIČNIH SEJMIH NA IZBRANIH TUJIH TRGIH V LETU Uvodna pojasnila Slovenska turistična organizacija (v nadaljevanju: STO) v skladu s Programom dela 2019 v letu 2019 spodbuja načrtovanje sodelovanja na specializiranih in splošnih turističnih sejmih v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom. Povabilo je namenjeno specializiranim turističnim združenjem in skupini najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva kot izvajalcem nastopa na specializiranih in splošnih turističnih sejmih na izbranih tujih trgih, kjer STO ni aktivno prisotna. Nastop na sejmih vključuje predstavitev Slovenije kot krovne destinacije z vključevanjem znamke Slovenije»I FEEL SLOVENIA«. 2. Namen in cilji povabila zainteresiranim izvajalcem trženjskih aktivnosti STO bo v letu 2019 podprla nastope na specializiranih in splošnih turističnih sejmih na izbranih tujih trgih z namenom povečanja prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije ter večje prepoznavnosti turističnih produktov in s ciljem: - krepitev prepoznavnosti slovenske turistične ponudbe in turističnih produktov Slovenije na ključnih in rastočih perspektivnih ter drugih izbranih tujih trgih v skladu z vizijo in s pozicioniranjem Slovenije, kot je opredeljeno v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2017) in upoštevano v Programu dela STO za leti 2018 in 2019 in - povečanje števila prihodov in nočitev z izbranih trgov. Skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma je vizija Slovenije naslednja: Slovenija je globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Dodatno pojasnilo vizije: globalna Globalno prepoznavna turistična ponudba in doživetja. Visoka vrednost tržne znamke državne in turistične. zelena butična destinacija Poudarek na slovenski zeleni izkušnji v vseh fazah potrošnikovega potovanja. Visoka kakovost doživetij za obiskovalce. Občutek butičnosti v času počitnikovanja v Sloveniji. za zahtevnega obiskovalca Turisti z izbranim okusom razpoznavnost edinstvenosti doživetij zelena, aktivna, zdrava. Zahtevnejši gostje, ki iščejo raznolike in zadovoljujoče izkušnje, drugačne od masovnega turizma in netrajnostnih konceptov. ki išče raznolika in aktivna doživetja

2 Raznolika doživetja: od pasivnega sproščanja, umirjenega raziskovanja, ogledovanja turističnih znamenitosti do aktivnih počitnic, adrenalinskih izzivov in premikanja osebnostnih meja. mir Občutek notranjega miru in obujeno počitniško zadovoljstvo. Poudarek na mirnem okolju»dih jemajoči«razgledi, kulise, neokrnjena narava in kulturne lepote, gorski vrhovi, jezera, reke, obala ipd. Poudarek na varnem okolju. in osebne koristi. S preživljanjem počitnic v Sloveniji obiskovalec občuti koristi na osebni ravni: zadovoljstvo, izpolnitev, samospoznanje, navdih, sprostitev, dobro počutje in učenje ter nova spoznanja. 3. Subjekti, ki lahko pošljejo svojo prijavo: - Specializirana turistična združenja (npr. Pohodništvo in kolesarjenje GIZ, Združenje slovenskih žičničarjev GIZ, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč g.i.z., Zavod za ribištvo Slovenije ) - Skupina najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva - npr.: destinacija kot je npr. javni zavod, zavod za turizem, GIZ, razvojna agencija, itd., namestitev kot so je npr. hotelska veriga, manjši hotel, kamp, itd., slovenska incoming potovalna agencija in organizator potovanj, upravljavec turistične atrakcije kot je npr. Postojnska jama, Škocjanske jame, itd., upravljavec posameznega smučišča, upravljavec posameznega naravnega zdravilišča. Podrobneje razloženo v točki 7 Pogoji za sodelovanje. 4. Predmet povabila, trgi oz. države, produkti 4. 1 Predmet povabila: Organizacija in izvedba turistične predstavitve Slovenije na specializiranem ali splošnem turističnem sejmu v tujini, katerih se STO aktivno ne udeležuje oziroma jih ne organizira. Prijavitelji lahko priložijo prijave za projekte, ki bodo potekali od do (prvo obdobje) ter od do (drugo obdobje) Trgi oz. države, na katerih je možna udeležba na sejmu: Ključni trgi: Avstrija, Nemčija, Italija, Združeno Kraljestvo, Rusija, Francija Rastoči perspektivni in drugi izbrani trgi: Beneluks, Hrvaška & Srbija, Madžarska, Švica, Skandinavija (Finska, Danska Švedska), Češka & Poljska, Ukrajina, Azerbajdžan Produktni/specializirani turistični sejmi, na katerih je možna udeležba (poleg splošnih sejmov): Pohodništvo Kolesarjenje Smučanje Camping & caravaning Zdraviliški oz wellnesss turizem Ribištvo 2

3 Specializiran oz splošni sejem a) Predviden obseg vloženih sredstev v posamezni sejem s strani prijavitelja (celotni stroški sejemskega nastopa, brez potnih stroškov - stroški namestitve, prevozov, dnevnice oz honorarji). Do EUR z DDV 5 točk EUR z DDV 15 točk EUR z DDV in več 25 točk b) Predvideno število partnerjev na stojnici (aktivna udeležba): - Prijavitelj specializirano združenje: Predstavlja se samo specializirano združenje Predstavlja se specializirano združenje in dodatno 2 ali več partnerjev 0 točk 10 točk - Prijavitelj eden od skupine najmanj 5 partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva: Predstavlja se samo skupina petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva 0 točk Predstavlja se 6 partnerjev ali več 10 točk c) Čas trajanja posameznega sejma 1 dan 5 točk 2 dni 10 točk 3 dni in več 15 točk 5. Merila za izbiro in višina sredstev: Najvišje možno število točk za posamezni sejem: 50 točk. Vrednost ene točke za posamezni sejem je 80 EUR (z DDV). Vsak prijavitelj bo prejel znesek na podlagi zmnožka vrednosti ene točke in števila njegovih pridobljenih točk. 6. Višina sredstev: STO bo namenila za vse projekte do največ EUR (z DDV), od tega do največ EUR (z DDV) za projekte, izvedene v prvem obdobju (od do najkasneje ) in do največ EUR (z DDV) za projekte, izvedene v drugem obdobju (od do najkasneje ). Znesek namenjenih sredstev s strani STO lahko znaša največ do 50 % celotnih stroškov za izvedbo posameznega sejma in hkrati največ EUR z DDV za posamezni sejem. V kolikor bi prišlo do rebalansa Proračuna Republike Slovenije in posledično do spremembe Programa dela STO za leto 2019 ali v kolikor STO za leto 2019 ne pridobi proračunskih sredstev za poravnavanje obveznosti iz tega vabila oz. ne pridobi zadostne količine sredstev, si STO pridržuje pravico da preneha z izvajanjem aktivnosti iz tega povabila oz. zmanjša obseg izvajanja, izvajalci pa se izrecno odpovedujejo kakršnimkoli odškodninskim zahtevkom iz tega naslova. V primeru nastanka v prejšnjem stavku omenjenih okoliščin bo STO o tem nemudoma in na primeren način posredoval obvestilo.

4 7. Pogoji za sodelovanje: a) Na poziv se lahko prijavijo izključno: - Specializirana turistična združenja (npr. Pohodništvo in kolesarjenje GIZ, Združenje slovenskih žičničarjev GIZ, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč g.i.z., Zavod za ribištvo Slovenije ) - Skupina najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva - npr.: destinacija kot je npr. javni zavod, zavod za turizem, GIZ, razvojna agencija, itd., namestitev kot so je npr. hotelska veriga, manjši hotel, kamp, itd., slovenska incoming potovalna agencija in organizator potovanj, upravljavec turistične atrakcije kot je npr. Postojnska jama, Škocjanske jame, itd., upravljavec posameznega smučišča, upravljavec posameznega naravnega zdravilišča. V kolikor se na poziv prijavi skupina najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva, je potrebna aktivna prisotnost vsakega od partnerjev na stojnici (pri poročilu bo potrebno oddati dokazilo o aktivni prisotnosti najmanj petih partnerjev na stojnici oz sejmu npr. vstopnice z navedbo partnerjev, dokazilo o vpisu partnerjev v sejemski katalog, fotografija pultov z navedbo naziva partnerjev, računi z aktivno udeležbo posameznega partnerja na stojnici, itd.) in ne le prisotnost s katalogi. Prijavitelj pa je le eden od partnerjev (glavni organizator), ki na koncu tudi odda poročilo in račun. b) Prijavitelj in partner je lahko pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v ustrezen poslovni register in deluje v turistični dejavnosti. c) Prijavitelj ni opravičen do sredstev tega poziva, v kolikor je isti sejem že prijavil na kakšen koli drug javni razpis/poziv za pridobitev sredstev. d) Minimalni vložek za aktivnost s strani posameznega izvajalca je 50% vrednosti stroška sejemskega nastopa. e) Sredstva, ki jih izvajalec dobi za prijavljeno aktivnost, so namenjena izključno organizaciji in izvedbi sejemskega nastopa (natančneje določene v točki 4.1 tega poziva). Potni stroški (stroški namestitve, prevozov, dnevnice oz honorarji) udeležencev na sejmu niso upravičen strošek in se ne štejejo kot del vloženih sredstev. f) Posamezni sejemski nastop se mora izvajati na enem od trgov oz. držav, navedenih v točki 4.2. g) Poleg udeležbe na splošnih sejmih, lahko prijavitelj prijavi le udeležbo na produktnih/specializiranih sejmih, navedenih v točki 4.3. h) Naknadne spremembe že oddanih prijav niso možne (kot npr. sprememba meseca izvedbe, trga, sejma). V tem primeru je potrebna ponovna oddaja prijave, v kolikor so sredstva še na voljo. i) V letu 2019 je maksimalna možnost prijav sledeča: Specializirana turistična združenja max 4 sejmi Posamezni prijavitelj v sklopu skupine najmanj 5 partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva na max 2 sejma 4

5 j) Specializirana turistična združenja, ki posredujejo prijavo, morajo pred dnevom oddaje prijave že vsaj dve leti aktivno delovati na svojem področju. k) Izbrani izvajalci morajo sejemski prostor opremiti skladno z blagovno znamko Slovenije»I FEEL SLOVENIA«, in sicer v skladu z veljavnim priročnikom celostne grafične podobe znamke Slovenija. Kot uporaba blagovne znamke Slovenije»I FEEL SLOVENIA«šteje npr. napis oz. nalepka na stojnici I feel Slovenia, plakat, neprosojno platno z motivom turistične znamenitosti Slovenije in logotipom I feel Slovenia in #ifeelslovenia, uporaba namiznih zastavic z logotipom I feel Slovenia, uporaba promocijskih turističnih brošur I feel Slovenia, vabilo z logotipom in uporaba logotipa na prezentacijah v primeru organizacije dogodka/predstavitve Slovenije v okviru sejemskega nastopa, itd. Dokaze uporabe blagovne znamke Slovenije»I FEEL SLOVENIA«(npr. fotografije stojnice) je potrebno priložiti končnemu poročilu in so obvezna priloga poročila. Izvajalec si lahko elemente I feel Slovenia (nalepke, plakate, neprosojno platno, namizne zastavice ) izposodi na STO (rezervacija potrebna minimalno 10 delovnih dni pred dogodkom). STO jih zagotovi, v kolikor so v tem terminu na voljo. l) Izbrani izvajalci morajo zagotoviti vsaj 2 objavi na družbenih omrežjih z uporabo hashtaga #ifeelslovenia (FB, IG, LinkedIn, twitter ipd.) Dokaze uporabe (npr. Printscreen objave na socialnih omrežjih z uporabo hasthaga) blagovne znamke Slovenije»I FEEL SLOVENIA«je potrebno priložiti končnemu poročilu in so obvezna priloga poročila. m) Pred vsakim sejemskim nastopom (minimalno 10 delovnih dni pred sejmom) mora izvajalec STO-ju posredovati v predogled izgled stojnice oz. predvideno uporabo blagovne znamke I feel Slovenia. n) Izbrani izvajalci morajo pri posameznem sejemskem nastopu uporabljati info materiale STO - vsaj splošni katalog Slovenije ter zemljevid Slovenije. Promocijske brošure se minimalno 10 delovnih dni pred dogodkom naroči v Distribucijskem centru STO ( distribucijski.center@slovenia.info). Prevzem na lokaciji Brnčičeva 51, 1000 Ljubljana (uradne ure od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro). 8. Obdobje organizacije in izvedbe turistične predstavitve Slovenije na specializiranem ali splošnem sejmu v tujini Turistična predstavitev Slovenije na specializiranem ali splošnem sejmu v tujini mora biti izvedena v letu 2019, in sicer: - Od do najkasneje v prvem obdobju - Od do najkasneje v drugem obdobju 9. Račun in končno poročilo Pravilno izstavljen račun (skladno z odobritvijo sredstev s strani STO, na podlagi prijavnega obrazca, glej točko 11) in končno poročilo z ustreznimi dokazili, bo moral izvajalec na STO dostaviti v mesecu dni po opravljeni aktivnosti oz., najkasneje do , za projekte, izvedene v prvem obdobju; za projekte izveden v drugem obdobju pa prav tako v mesecu dni po opravljeni storitvi oziroma najkasneje do

6 Pravilno izstavljen račun in končno poročilo z ustreznimi dokazili morata biti poslana istočasno. V primeru zamude roka STO ne bo dolžna plačati računa. Obrazec končno poročilo z opisom, kaj mora vsebovati poročilo, je priloga povabilu. Kot obvezna priloga računu je sprejemljivo izključno poročilo na pripravljenem obrazcu, izpolnjeno v elektronski obliki. Prijavitelj mora predložiti vsa dokazila in račune o višini vloženih sredstev. STO bo na podlagi potrjenega končnega poročila svoje obveznosti poravnala v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa. 10. Naročilnica Naročnik bo izbranemu izvajalcu za izvedbo izbranega predmeta iz točke 4.1. izdal naročilnico. 11. Predložitev prijav: Prijave lahko pošljete na e-naslov fairs@slovenia.info, in sicer od do za projekte, ki bodo izvedeni v prvem obdobju leta 2019, ter od do za projekte, ki bodo izvedeni v drugem obdobju leta 2019, oziroma do porabe projektu namenjenih sredstev. Prijave morajo biti poslane na naveden elektronski naslov minimalno 10 delovnih dni pred začetkom sejma in morajo vsebovati v elektronski obliki pravilno izpolnjen, podpisan in ožigosan prijavni obrazec iz priloge (skeniran in priložen elektronski prijavi z razločno vidnim podpisom in žigom, če ga prijavitelj uporablja). STO na podlagi doseženih meril znotraj prijavljenega obrazca odobri višino sredstev. STO bo redno sprejemala in sproti obravnavala prijave, ki jih bo prejela od do za projekte, izvedene v prvem obdobju, ter od do za projekte, izvedene v drugem obdobju, oziroma do porabe sredstev. STO si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri ali od prijavitelja zahteva dokazila za potrditev podatkov iz prijave. 12. Dodatne informacije Vse dodatne informacije v zvezi s povabilom lahko interesenti dobijo preko elektronskega naslova fairs@slovenia.info ali na telefonski številki: Kontaktna oseba Sara Katič. PRILOGE: Prijavni obrazec Obrazec: Končno poročilo 6

7 Prijavni obrazec (poslati pred sejmom!) ZA IZBOR IZVAJALCA ZA IZVEDBO NASTOPA NA SEJMU NA TUJIH TRGIH OBRAZEC MORAJO PRIJAVITELJI IZPOLNITI V ELEKTRONSKI OBLIKI (za vsak sejem ločen obrazec) NUJNO POSLATI MINIMALNO 10 DELOVNIH DNI PRED SEJMOM Vpisati tuji trg oz državo, kjer bo sejem potekal: Vpisati naziv sejma (polni naziv sejma): Naziv prijavitelja: Naslov prijavitelja: Poštna številka in kraj prijavitelja: Davčna št. prijavitelja: Matična št. prijavitelja: Telefonska številka prijavitelja : Domača stran prijavitelja: prijavitelja: Kontaktna oseba: Naziv vseh ostalih partnerjev na stojnici (v primeru prijave najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva);

8 2. Merila a) Predviden obseg vloženih sredstev v sejem s strani prijavitelja (celotni stroški sejemskega nastopa, brez potnih stroškov, dnevnic oz honorarjev) Število oz. višina sredstev (v EUR z DDV) Točke izpolni STO b) Predvideno število partnerjev na stojnici (aktivna udeležba): Prijavitelj specializirano združenje Prijavitelj eden od skupine najmanj 5 partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva c) Čas trajanja sejma Skupaj (izpolni STO) KLJUČNE INFORMACIJE O SEJMU: Naziv sejma Kraj in država sejma Začetek in zaključek sejma Vrsta sejma specializirani- nujno navedba za kateri produkt/splošni, B2B/B2C Okvirno število obiskovalcev sejma, ki se jih pričakuje (B2B in B2C) V nadaljevanju vsebinsko opišite sejemski nastop velikost stojnice, lokacijo, za kakšen turistični sejem gre, pričakovanja... VSEBINSKI OPIS SEJEMSKEGA NASTOPA: 8

9 CILJNA SKUPINA NA SEJMU: Izjavljamo, da: - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi s prijavo, brez kakršnihkoli omejitev, - smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi s prijavo, - smo podali resnične oz. verodostojne izjave. Kraj in datum: Podpis in žig prijavitelja:

10 OBRAZEC: KONČNO POROČILO (poslati po sejmu!) Kot obvezna priloga računu je sprejemljivo izključno poročilo na pripravljenem obrazcu, izpolnjeno v elektronski obliki. Račun in končno poročilo morata biti oddana istočasno. Prijavitelj mora predložiti vsa dokazila/račune o višini vloženih sredstev. OBRAZEC MORAJO IZPOLNITI PRIJAVITELJI (za vsak sejem ločen obrazec) 1. NOSILEC SEJMA (PRIJAVITELJ) Naziv prijavitelja: Naslov prijavitelja: Telefon prijavitelja: Kontaktna oseba: 2. PODATKI OSTALIH PARTNERJEV NA STOJNICI (v primeru prijave najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva) za vsakega partnerja je potrebno izpolniti vse spodnje podatke Naziv partnerja 1 : Naslov partnerja 1: Telefon partnerja 1: Domača stran prijavitelja 1: Kontaktna oseba: 3. TABELA Izpolniti spodnjo tabelo Vpisati število oz. primerno Točen naziv sejma Vrsta sejma specializirani - kateri produkt/splošni, B2B ali B2C Datum izvedbe sejma (čas trajanja sejma) Tuji trg, na katerem se je sejem izvedel, država, mesto Obseg vloženih sredstev v izvedbo sejemskega nastopa s strani prijavitelja (celotni stroški sejemskega nastopa brez potnih stroškov, dnevnic oz honorarjev). Predvideno število partnerjev na stojnici: Prijavitelj specializirano združenje Prijavitelj eden od skupine najmanj 5 partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva vsebino 10

11 VSEBINSKI OPIS SEJMA: CILJI IN REZULTATI UDELEŽBE NA SEJMU: 4. OBVEZNE PRILOGE IN DOKAZILA Priloga 1: Natančen program izvedbe sejma Priloga 2: Dokazila o številu partnerjev na stojnici (merilo) npr. vstopnice z navedbo partnerjev, dokazilo o vpisu partnerjev v sejemski katalog, fotografija pultov z navedbo naziva partnerjev, računi z aktivno udeležbo posameznega partnerja na stojnici, itd. Priloga 3: Dokazila o izvedbi sejemskega nastopa oz dokaze z grafično obeležitvijo sejemskega prostora z blagovno znamko Slovenije»I FEEL SLOVENIA«(minimalno 3 fotografije stojnice oz sejemskega prostora), vabila in obvestila, iz katerih mora biti jasno razviden kraj, čas in trajanje izvajanja trženjske aktivnosti ter tema trženjske aktivnosti - v primeru izvedbe posebnega dogodka/predstavitve Slovenije v okviru sejemskega nastopa. Priloga 4: Dokazila o objavi na družbenih omrežjih z uporabo hashtaga #ifeelslovenia (FB, IG, LinkedIn, twitter ipd.) - npr. Printscreen objave na socialnih omrežjih z uporabo hasthaga). Priloga 5: dokazila/računi o višini vloženih sredstev in specifikacija stroškov (fotokopija računa/ov za organizacijo in izvedbo sejemskega nastopa, ki so bili izstavljeni prijavitelju. Iz fotokopije računa mora biti razviden izdajatelj in prejemnik računa, kraj in datum izvedbe storitve, predmet storitve). Priloga 6: Dokazilo o aktivni prisotnosti najmanj petih partnerjev na stojnici oz sejmu npr. vstopnice z navedbo partnerjev, dokazilo o vpisu partnerjev v sejemski katalog, fotografija pultov z navedbo naziva partnerjev, računi z aktivno udeležbo posameznega partnerja na stojnici, itd.

12 Priloga 7: Preglednica vloženih sredstev (tabela z navedeno specifikacijo stroškov in skupnim izračunom). Priloga 8: Račun za izvedeni sejem izstavljen s strani prijavitelja. 5. ROK ZA ODDAJO POROČILA Račun in končno poročilo z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec na STO poslati v elektronski ali tiskani obliki mesec dni po opravljeni aktivnosti oz. najkasneje do za projekte, izvedene v prvem obdobju in mesec dni po opravljeni storitvi oz. najkasneje do za projekte, izvedene v drugem obdobju. V primeru zamude roka, STO ne bo dolžan plačati računa. 6. POTRDITEV RESNIČNOSTI PODATKOV Prijavitelj pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom potrjujem, da so vsi podatki podani v poročilu in prilogah resnični. Kraj in datum: Podpis in žig prijavitelja: 12

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation BUTIČNA SLOVENIJA K A K O B U T I Č N O S T R A Z U M E T R G & A L I S M O P R I P R A V L J E N I N A R E A L I Z A C I J O N A Š E O B L J U B E Z E L E N E B U T I Č N E S L O V E N I J E Miša Novak,

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC Spoštovani vinogradniki, pred nami je 47. Praznik refoška in slovenske Istre. Tudi z letošnjim našim skupnim praznikom želimo, da je bolj prepoznaven in privlačen za obiskovalce iz vse Slovenije kot tudi

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i Dunajska 22, 00 Ljubljana Avgust 2017 Številka: 170016-2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine»hura, prosti čas«v letu 2017 št. 170016 1.

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Spodbude MG za uvajanje znaka za okolje EU in razvoj zelenih praks v turizmu

Spodbude MG za uvajanje znaka za okolje EU in razvoj zelenih praks v turizmu SLOVENIA GREEN www.slovenia.info Spodbude Ministrstva za gospodarstvo za uvajanje znaka za okolje EU in razvoj zelenih praks v turizmu Mag. Irena Milinkovič, Ministrstvo za gospodarstvo in Maša Puklavec,

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007 (Uradni list RS, št 37/2007) PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Prijava za najem

Prijava za najem PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 12.1.2018 objavljen na spletnih

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA,

OBČINA GORNJA RADGONA, R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma Šmarješke Toplice, oktober 2017 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE: - besedilo javnega razpisa

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna dokumentacija je sestavni del Javnega razpisa za sofinanciranje

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010) PRIJAVNA VLOGA A. PODATKI O PRIJAVITELJU 1.

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop za poročanje o podatkih iz leta 2017 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 1. PODATKI O VLAGATELJU (podatke

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU IN PODALJŠANJU VPISA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA ZA LETO 2010 Ljubljana, februar 2010 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA... 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO... 3 3. PODATKI

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več