A1 template without footer short

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "A1 template without footer short"

Transkripcija

1 A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti omogoča A1 uporabnikom tudi uporabo storitve davčna blagajna A1 Blagajna - vse v skladu s svojimi Pogoji za izvajanje storitev in Posebnimi pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna in Uporabniško pogodbo za uporabo storitve A1 Blagajna ter veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Vsebina A1 Posebnih pogojev za uporabo storitve A1 Blagajna je naslednja: I. OPREDELITVE IN POVEZANE VSEBINE Opredelitve uporabljene v A1 Posebnih pogojih za uporabo storitve A1 Blagajna, v Uporabniški pogodbi za uporabo storitve A1 Blagajna in v ostalih listinah, ki se sklicujejo na A1 Posebne pogoje za uporabo storitve A1 Blagajna oziroma so A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna njih sestavni del, imajo pomen kot sledi: a) Posebni pogoji: Posebni pogoji so A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna in predstavljajo Posebne pogoje v smislu A1 Pogojev za izvajanje storitev, pod katerimi A1 omogoča A1 uporabnikom uporabo storitve A1 Blagajna. A1 lahko A1 uporabnikom omogoča uporabo storitve A1 Blagajna izključno pod temi Posebnimi pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna. Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna veljajo v okviru oziroma kot del oziroma skupaj z A1 Pogoji za izvajanje storitev. V primeru neskladja med Posebnimi pogoji in A1 Pogoji za izvajanje storitev, veljajo Posebni pogoji. b) Navodila za uporabo: so navodila za uporabo storitve A1 Blagajna, ki jih sprejme A1 in o njihovi vsebini in morebitnih spremembah obvesti Sopogodbenike in A1 Uporabnike z objavo na Spletni strani A1. c) A1 Blagajna: A1 Blagajna v smislu po teh Posebnih pogojih pomeni oz. predstavlja naslednje storitve: orodje za izdelavo in izdajanje računov za različne načine plačila, za izdelavo pregledne evidence izdelkov ali storitev s cenami, za pregled izdanih računov, za izvoz računov za računovodstvo. Storitev A1 Blagajna ponuja A1 v sodelovanju s podizvajalci. A1 lahko uporabo storitve A1 Blagajna omogoči A1 uporabnikom. A1 Blagajna je zaščitena blagovna znamka A1. d) Aplikacija A1 Blagajna: je mobilna aplikacija, ki si jo uporabnik naloži na svojo napravo preko spletne trgovine Google Play in preko katere uporablja storitev A1 Blagajna. e) Naprava: je mobilna naprava z operacijskim sistemom Android oziroma druga naprava, za katero A1 določi, da je na njej mogoče uporabljati storitev A1 Blagajna. Eno napravo lahko uporablja toliko uporabnikov, kot je določeno v Uporabniški pogodbi. f) Oprema: je tiskalnik in druga oprema, ki je potrebna za uporabo storitve A1 Blagajna. g) Uporabniška pogodba: Uporabniška pogodba je Uporabniška pogodba za uporabo storitve A1 Blagajna, to je A1 pogodba med A1 in Sopogodbenikom, na podlagi katere A1 izvršuje naročilo Sopogodbenika po katerem naj Sopogodbeniku oziroma A1 uporabniku, če A1 uporabnik ni Sopogodbenik, zagotovi Pravico uporabe storitev A1 Blagajna, v vsebini in pod pogoji določenimi v Uporabniški pogodbi za uporabo storitve A1 Blagajna in v skladu s temi Posebnimi pogoji in A1 Pogoji za izvajanje storitev. h) A1 uporabnik: je Sopogodbenik ali druga pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki na podlagi Uporabniške pogodbe za uporabo storitve A1 Blagajna uporablja storitev A1 Blagajna. i) Sopogodbenik: je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki z A1 podpiše Uporabniško pogodbo za uporabo storitve A1 Blagajna.

2 j) Pravica uporabe storitve A1 Blagajna: Pravica uporabe storitve A1 Blagajna je pravica, po kateri sme A1 uporabnik uporabljati storitev A1 Blagajna v vsebini in na način kot to določa Uporabniška pogodba za uporabo storitve A1 Blagajna in v skladu s temi Posebnimi pogoji in A1 Pogoji za izvajanje storitev. Pravico uporabe storitve A1 Blagajna A1 uporabnik pridobi od A1, ko Sopogodbenik sklene A1 Uporabniško pogodbo za uporabo storitev A1 Blagajna. Pravica uporabe storitve A1 Blagajna je (i) neizključna t. j. jo sme A1 zagotavljati tudi drugim Sopogodbenikom oziroma A1 uporabnikom in drugim, (ii) neprenosljiva t. j. je Sopogodbenik in/ali A1 uporabnik je ne sme prenesti na tretjo osebo, in (iii) velja samo za čas trajanja Uporabniške pogodbe za uporabo storitve A1 Blagajna. k) Podizvajalec: je izvajalec storitev, ki ni A1. l) Registracija: je postopek, s katerim Sopogodbenik oz. A1 Uporabnik prevzameta Uporabniški račun za storitev A1 Blagajna in je pogoj za uporabo Storitve A1 Blagajna. Postopek Registracije je opisan v IV. poglavju teh Posebnih pogojev. m) Uporabniški račun: je račun, ki ga A1 ustvari za Sopogodbenika in ga Sopogodbenik prevzame ob Registraciji oz. ga prevzame posamezni A1 uporabnik na podlagi vabila ki mu ga posreduje Sopogodbenik. II. SPLOŠNO Storitev A1 Blagajna izvaja A1 na podlagi sklenjene Uporabniške pogodbe, teh Posebnih pogojev, A1 Pogojev za izvajanje storitev, Navodil za uporabo in veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji. A1 določa pogoje za uporabo, dostop, izvajanje in kakovost storitve A1 Blagajna. Sopogodbenik lahko storitev A1 Blagajna uporablja le za lastno uporabo. V okvir lastne uporabe storitve A1 Blagajna sodi tudi uporaba s strani oseb (A1 uporabnikov), ki jih Sopogodbenik doda v postopku Registracije in jih povabi k uporabi storitve A1 Blagajna po postopku kot ga določi A1. Sopogodbenik lahko sklene Uporabniško pogodbo za enega ali več A1 uporabnikov, kar se dogovori v Uporabniški pogodbi. Sopogodbenik je dolžan z vsebino teh Posebnih pogojev, A1 Pogojev za izvajanje storitev, Navodil za uporabo in drugih dokumentov in pogojev, na katere se ti sklicujejo, z opisom in vsebino storitve A1 Blagajna, seznaniti A1 uporabnike, katere povabi k uporabi storitve A1 Blagajna. Sopogodbenik v razmerju do A1 odgovarja za ravnanje svojih A1 uporabnikov kot za samega sebe. Sopogodbeniki oziroma A1 uporabniki se zavezujejo storitev A1 Blagajna uporabljati v skladu s temi Posebnimi pogoji, A1 Pogoji za izvajanje storitev, A1 Uporabniško pogodbo, Navodili za uporabo, veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini skladno z namenom, za katerega jim A1 storitev A1 Blagajna zagotavlja. V primeru, da A1 oceni, da je uporaba A1 Blagajne s strani Sopogodbenikov oziroma A1 uporabnikov v nasprotju s Posebnimi pogoji, A1 Pogoji za izvajanje storitev, A1 Uporabniško pogodbo, Navodili za uporabo oz. veljavnimi predpisi ter namenom, za katerega jim A1 storitev A1 Blagajna zagotavlja, ima A1 pravico Sopogodbenike oziroma A1 uporabnike na to opozoriti in/ali jim onemogočiti uporabo storitve A1 Blagajna in/ali odstopiti od Uporabniške pogodbe brez odpovednega roka, pri čemer se šteje, da je razlog za odstop od Uporabniške pogodbe na strani Sopogodbenika in mora le-ta A1 plačati vse do takrat nastale stroške. Posebni pogoji, A1 Pogoji za izvajanje storitev, Navodila za uporabo, opis in vsebina storitve A1 Blagajna ter ostali javno dostopni podatki, potrebni za obveščanje Sopogodbenikov in A1 uporabnikov glede storitve A1 Blagajna, so dostopni na spletni strani A1 (Spletna stran A1) in na A1 prodajnih mestih. Dodatne informacije o storitvi A1 Blagajna so dostopne v okviru same storitve A1 Blagajna. A1 samostojno določa vse v zvezi s storitvijo A1 Blagajna in ima pravico do spremembe vsebine, opisa in ponudbe v okviru storitve A1 Blagajna.

3 III. SKLENITEV UPORABNIŠKE POGODBE ZA UPORABO STORITVE A1 BLAGAJNA Za uporabo storitve A1 Blagajna Sopogodbenik z A1 sklene Uporabniško pogodbo. Hkrati z Uporabniško pogodbo lahko Sopogodbenik z A1 sklene tudi Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti, če se Sopogodbenik in A1 dogovorita, da bo A1 Sopogodbeniku v okviru storitve A1 Blagajna zagotovil posebno ugodnost, vse skladno z vsakokratno ponudbo storitve A1 Blagajna. Ti Posebni pogoji, A1 Pogoji za izvajanje storitev, Navodila za uporabo ter drugi dokumenti in pogoji, na katere se ti sklicujejo, opis in vsebina storitve A1 Blagajna so sestavni del Uporabniške pogodbe. Potrditev le-teh je pogoj za uporabo storitve A1 Blagajna. Naročniško razmerje na storitev A1 Blagajna je sklenjeno s sklenitvijo Uporabniške pogodbe. Uporabniška pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Uporabniška pogodba za uporabo storitve A1 Blagajna se sklene za nedoločen čas, če ni v Uporabniški pogodbi za uporabo storitve A1 Blagajna izrecno določeno drugače. Sopogodbenik je dolžan A1 zagotoviti pravilne podatke, ki jih zahteva A1 za sklenitev Uporabniške pogodbe in A1 o kakršnihkoli spremembah nemudoma obvestiti. Sopogodbenik odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi nepravočasnega obvestila o spremembah navedenih podatkov. Kontaktni podatki kontaktne osebe Sopogodbenika so navedeni na Uporabniški pogodbi. Sopogodbeniki so seznanjeni in se strinjajo, da lahko kontaktna oseba Sopogodbenika samostojno v imenu in za račun Sopogodbenika v sporazumu z A1 spreminja pogoje Uporabniške pogodbe, kar lahko posledično pomeni spremembo paketov in cen na računu. Sopogodbenik je sam odgovoren za posredovanje podatkov o spremembi kontaktne osebe. Šteje se, da so podatki o kontaktni osebi spremenjeni, ko Sopogodbenik o tem pisno obvesti A1. Sopogodbenik A1 odgovarja za škodo, ki bi mu nastala zaradi kršitve te obveznosti Sopogodbenika. Storitev A1 Blagajna je Sopogodbenikom in A1 uporabnikom na razpolago, ko uspešno zaključijo Registracijo skladno s postopkom, ki je opisan v IV. poglavju teh Posebnih pogojev. Cene storitve A1 Blagajna so dostopne na Spletni strani A1 in jih A1 spreminja na način in pod pogoji, določenimi v Pogojih za izvajanje storitev. IV. REGISTRACIJA Za namen uporabe storitve A1 Blagajna si mora Sopogodbenik oz. A1 uporabnik naložiti Aplikacijo A1 Blagajna na svojo Napravo. Storitev A1 Blagajna si Sopogodbenik oz. A1 uporabnik naloži preko povezave, ki je objavljena na Spletni strani Aplikacijo A1 Blagajna si Sopogodbenik oz. Uporabniki naložijo prek spletne trgovine Google Play v skladu s pogoji navedene spletne trgovine. Vsak Sopogodbenik oz. A1 uporabnik, ki želi uporabljati storitev A1 Blagajna, se je dolžan pred začetkom uporabe registrirati po postopku in s podatki skladno z vsakokratnimi navodili A1 in posredovati določene podatke, kot jih zahteva obrazec za registracijo. Sopogodbenik oz. A1 uporabnik z Registracijo zagotavlja, da so vsi registracijski podatki, ki jih je oddal, resnični in točni, da bo podatke ustrezno posodabljal in da njegova raba storitve A1 Blagajna ne krši nobenih veljavnih zakonov ali uredb ali teh Posebnih pogojev ter A1 Pogojev za izvajanje storitev oziroma Navodil za uporabo. Uporabniški račun ustvari A1 in Sopogodbeniku posreduje uporabniško ime in začasno geslo, s katerima lahko Sopogodbenik svoj Uporabniški račun prevzame. Sopogodbeniku A1 pošlje začasno geslo za njegovo uporabniško ime po sklenitvi Uporabniške pogodbe. V postopku Registracije Sopogodbenik vpiše začasno geslo in uporabniško ime. V nadaljevanju mora Sopogodbenik spremeniti svoje začasno geslo v osebno geslo in skrbeti za točnost svojih podatkov.

4 Posameznega A1 uporabnika k uporabi storitve A1 Blagajna povabi Sopogodbenik tako, da ustvari račun za njega in mu posreduje podatke za prijavo. A1 uporabnik pa se registrira tako, da se prijavi s podatki, ki mu jih je posredoval Sopogodbenik. Sopogodbeniki in A1 uporabniki so odgovorni za zagotavljanje zaupnosti svojih podatkov za Registracijo in za vse aktivnosti, ki se zgodijo kot posledica uporabe te Registracije. Sopogodbeniki in A1 uporabniki se zavezujejo, da si izberejo osebno geslo, ki je sestavljeno iz kombinacije velikih in malih črk, števil in znakov ter da ga hranijo kot zaupnega, da bi tako preprečili nepooblaščeno uporabo s strani tretjih oseb. Sopogodbeniki in A1 uporabniki so odgovorni za zaupnost podatkov pri Registraciji ter so dolžni osebno geslo oz. druga sredstva identifikacije varovati z najvišjo stopnjo skrbnosti. Osebnega gesla oz. drugih sredstev identifikacije ne smejo posredovati tretjim osebam oz. jih morajo skrbno varovati, tako da bo onemogočena nepooblaščena uporaba oz. zloraba storitve A1 Blagajna. Za posledice kraje, izgube ali uporabe osebnega gesla oz. drugega sredstva identifikacije na način, ki ni v skladu s temi Posebnimi pogoji in/ali A1 Pogoji za izvajanje storitev, in/ali za posledice morebitne uporabe in/ali morebitne zlorabe tega gesla in sredstev identifikacije s strani tretjih oseb, A1 ne odgovarja. Sopogodbeniki in A1 uporabniki sami odgovarjajo za vse posledice in škodo zaradi kraje, izgube, zlorabe oz. nepooblaščene uporabe podatkov (osebnega gesla oz. drugih sredstev identifikacije ter ostalih podatkov). Uporaba Aplikacije A1 Blagajna zahteva vpis uporabniškega imena in gesla. Po tretjem napačnem vnosu uporabniškega imena in/ali gesla je uporaba Aplikacije A1 Blagajna lahko onemogočena ter dostop do podatkov blokiran. V tem primeru se mora Sopogodbenik za ponoven dostop obrniti na A1. V primeru suma na zlorabo osebnega gesla, si lahko Sopogodbeniki in A1 uporabniki osebno geslo spremenijo v skladu z vsakokratnimi navodili A1. V. TEHNIČNI IN DRUGI PREDPOGOJI ZA UPORABO STORITVE A1 BLAGAJNA Sopogodbeniki in A1 uporabniki lahko storitev A1 Blagajna začnejo uporabljati, ko je uspešno zaključen postopek Registracije. A1 lahko storitev A1 Blagajna zagotavlja samo tistim Sopogodbenikom in A1 uporabnikom (pravne osebe, podjetniki), ki predhodno izpolnijo določene pogoje bodisi glede tehnične opremljenosti ali druge pogoje za uporabo storitve A1 Blagajna, kot jih določi A1. Za celovito uporabo storitve A1 Blagajna morajo Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki vse zahtevane podatke vnesti v storitev A1 Blagajna in aktivirati vsaj eno Napravo in Opremo potrebno za uporabo storitve A1 Blagajna. Sopogodbeniki in A1 uporabniki so odgovorni za namestitev storitve A1 Blagajna ter za namestitev in povezavo Naprav/e in Opreme v skladu z Navodili za uporabo, pri čemer se zavezujejo, da bodo pri tem upoštevali pravila veljavne zakonodaje in da bodo v primeru potrebe po vključitvi strokovnjakov ustrezne stroke, vključili le-te. Sopogodbeniki zagotavljajo A1, da so pred sklenitvijo Uporabniške pogodbe v pisni obliki pridobili vsa morebitno potrebna soglasja tretjih oseb, ki niso pogodbena stranka, vendar pa se Uporabniška pogodba nanje neposredno ali posredno nanaša (npr. soglasje A1 uporabnikov in drugih oseb za obdelavo osebnih podatkov s strani Sopogodbenikov oz. A1) ter da bodo soglasja izročili A1, če bo A1 to zahteval. V primeru, da Sopogodbeniki ali katerakoli upravičena tretja oseba v času veljavnosti Uporabniške pogodbe umaknejo soglasje oz. Sopogodbeniki ne izpolnjuje tehničnih in drugih pogojev, potrebnih za nemoteno izvajanje storitve A1 Blagajna, lahko A1 brez odpovednega roka,

5 odstopi od Uporabniške pogodbe, pri čemer se šteje, da je razlog za odstop od Uporabniške pogodbe na strani Sopogodbenika in mora le-ta A1 plačati vse do takrat nastale stroške. Za uporabo storitve A1 Blagajna lahko Sopogodbeniki uporabljajo Naprave in Opremo, ki jim jih zagotovi A1 v okviru svoje vsakokratne ponudbe ali pa Naprave in Opremo, ki si jih Sopogodbenik zagotovi sam. Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki morajo sami na lastne stroške zagotoviti dobavo in menjavo materiala potrebnega za delovanje Naprav in Opreme. Za uporabo storitve A1 Blagajna morajo imeti Sopogodbeniki in A1 uporabniki Napravo/e in Opremo nastavljeno v skladu z navodili A1. Storitev A1 Blagajna omogoča povezovanje sistema z napravami, opremo in storitvami tretjih oseb. A1 ni preveril vseh naprav, opreme, storitev in spletnih strani, ki so povezane s storitvijo A1 Blagajna, in ni odgovoren za vsebino katerekoli storitve tretje osebe, ki je na kakršenkoli način povezana s storitvijo A1 Blagajna. Pri vseh povezavah z drugimi ponudniki nosi celotno tveganje in odgovornost Sopogodbenik oz. A1 uporabnik sam. Če Napravo/e oz. Opremo zagotovi Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom A1, lahko A1 to zagotovi bodisi s prodajo, bodisi na drug način, kot ga določi A1 oz. ga dogovorita A1 in Sopogodbenik v Uporabniški pogodbi. V primeru nedelovanja ali napak v delovanju Naprave/- oz. Opreme, ki jo/jih zagotovi A1, A1 oz. njegov pooblaščeni izvajalec Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom zagotavlja servis in garancijska popravila skladno s postopkom kot ga določa A1. A1 lahko v skladu s svojo poslovno presojo v okviru ponudbe storitve A1 Blagajna ponudi storitev namestitve in vzdrževanja Naprav, Opreme in storitve A1 Blagajna po ceni v skladu z vsakokratnim cenikom, pri čemer se od Sopogodbenikov oz. A1 uporabnikov v takem primeru zahteva, da zagotovijo ustrezne pogoje za izvajanje teh storitev. A1 ne prevzema kakršnekoli odgovornosti v zvezi s kakovostjo in delovanjem storitve A1 Blagajna na Napravah in Opremi, ki jih ne zagotovi A1. Predpogoj za delovanje storitve A1 Blagajna je aktivna in delujoča internetna povezava. Storitev A1 Blagajna se izvaja preko interneta oz. preko sporočil, pri čemer stroški internetne povezave in mobilnih telekomunikacijskih storitev niso vključeni v storitev A1 Blagajna. Sopogodbeniki in A1 uporabniki morajo sami poskrbeti za internetno povezavo in ostale pogoje za delovanje storitve A1 Blagajna, kot izhajajo iz teh Posebnih pogojev. Sopogodbeniki in A1 uporabniki so seznanjeni z dejstvom, da A1 nima vpliva na delovanje internetne povezave, ki je v upravljanju drugega operaterja in ni odgovoren za motnje storitve A1 Blagajna, ki niso posledica dejavnikov na strani A1. Sopogodbeniki in A1 uporabniki so seznanjeni, da storitve A1 Blagajna ne bodo mogli uporabljati v času, ko zaradi kakršnega koli razloga ne bodo mogli uporabljati internetne povezave. Storitev A1 Blagajna je zasnovana za delovanje na vsakokrat najnovejših različicah operacijskih sistemov Naprav. Na dan začetka veljavnosti teh Posebnih pogojev, je storitev A1 Blagajna mogoče naložiti le na Napravo/e z operacijskim sistemom Android. V kolikor na Napravi/ah ni nameščena ustrezna verzija operacijskega sistema Android (verzija 4.1 ali novejša) oziroma ne bodo izpolnjeni drugi pogoji, ki jih bo za izvajanje storitve A1 Blagajna vsakokrat določil A1, so mogoče nepravilnosti v delovanju storitve A1 Blagajna. Prav tako A1 ne zagotavlja delovanja storitve A1 Blagajna na Napravi/ah, ki ne podpirajo novih funkcionalnosti storitve A1 Blagajna, in se Sopogodbeniki in A1 uporabniki zavezujejo, da bodo posodabljali Naprave na način, da bo zagotovljeno delovanje najnovejših funkcionalnosti storitve A1 Blagajna. Sopogodbenik oziroma A1 uporabnik mora od pristojnega organa Republike Slovenije samostojno zahtevati kvalificirano digitalno potrdilo, ki se v postopku davčnega potrjevanja računov uporablja za elektronski podpis elementov računa in za opredelitev zavezanca za davčno potrjevanje računov pri elektronski izmenjavi podatkov ter ga naložiti v storitev A1 Blagajna. V nasprotnem primeru računi ne bodo v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Sopogodbenik oziroma A1

6 uporabnik se strinja s tem, da storitev A1 Blagajna njegovo kvalificirano digitalno potrdilo uporablja za potrebe davčnega potrjevanja računov, ustvarjenih z uporabo storitve A1 Blagajna. Sopogodbeniki oziroma A1 uporabniki so sami dolžni in odgovorni zagotavljati pravilno računovodstvo in pravilno odvajanje davkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo. Sopogodbeniki so odgovorni za pravilen vnos podatkov o svojem podjetju in pravilno izbiro možnosti ali so davčni zavezanci ali ne in za vse druge vsebinske zahteve, ki jih je potrebno vnesti v Aplikacijo A1 Blagajna. Če Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki ne izpolnjujejo pogojev glede tehnične opremljenosti za uporabo storitve A1 Blagajna ali če Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki ne uporabljajo storitve A1 Blagajna v skladu z njenim namenom ali je ne uporabljajo v skladu s temi Posebnimi pogoji, A1 Pogoji za izvajanje storitev, Navodili za uporabo, veljavnimi predpisi in/ali Uporabniško pogodbo ali če Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki ne izpolnjujejo drugih pogojev za uporabo storitve A1 Blagajna, kot jih določi A1, A1 storitve A1 Blagajna tem Sopogodbenikom in A1 uporabnikom ni dolžan zagotavljati. VI. IZVAJANJE STORITVE A1 BLAGAJNA Storitev A1 Blagajna vključuje naslednje storitve: orodje za izdelavo in izdajanje računov za različne načine plačila, orodje za pregledno evidenco izdelkov ali storitev s cenami, za pregled izdanih računov, za izvoz računov za računovodstvo. Storitev A1 Blagajna vključuje sklenitev Uporabniške pogodbe, naložitev Aplikacije A1 Blagajna, ne vključuje pa povezave do interneta, Naprav in Opreme, ki predstavljajo predpogoj za izvajanje storitve A1 Blagajna in jo morajo Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki zagotoviti sami, razen če je v Uporabniški pogodbi izrecno dogovorjeno drugače. V kolikor Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom A1 v posameznem primeru brezplačno ali odplačno zagotovi katerokoli drugo blago oz. storitve, ki niso zajete v opisu storitve A1 Blagajna kot izhaja iz prejšnjega odstavka, Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki s tem ne pridobijo pravice zahtevati takšnega blaga oz. storitve od A1, in jih A1 lahko preneha zagotavljati kadarkoli brez kakršnekoli odgovornosti iz naslova garancij oz. odškodninske ali druge odgovornosti do Sopogodbenikov oz. A1 uporabnikov, razen če je v Uporabniški pogodbi ali drugi pogodbi določeno drugače. Storitev A1 Blagajna lahko občasno izvaja varnostne posodobitve, popravke napak, nadgradnje in ostale spremembe ne glede na soglasje Sopogodbenikov oz. A1 uporabnikov. Te spremembe so lahko samodejno nastavljene brez dodatnih obvestil. Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki se strinjajo s spremembami storitve A1 Blagajna, ki lahko vključujejo tudi dodajanje ali odvzemanje določenih funkcionalnosti. Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki se zavedajo, da je namestitev posodobitev lahko nujna za uporabo storitve A1 Blagajna in se strinjajo, da bodo sproti nameščali vse posodobitve, ki jih zagotovi A1. V kolikor se Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki ne bodo strinjali s takšnimi spremembami storitve A1 Blagajna, storitve A1 Blagajna ne bodo mogli več uporabljati, pri čemer se v primeru odpovedi Uporabniške pogodbe bodisi s stani Sopogodbenika bodisi s strani A1 iz takšnega razloga šteje, da je razlog na strani Sopogodbenika in je Sopogodbenik dolžan A1 plačati vse do takrat nastale stroške. Storitev A1 Blagajna je namenjena izključno uporabi skladni z njenim namenom in dostopanju do informacij, ki jih omogoča storitev A1 Blagajna. Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki so seznanjeni in se strinjajo, da za storitev A1 Blagajna, ni predvidena 100% zanesljivost, niti 100% dostopnost. Pri storitvi A1 Blagajna občasnih motenj v delovanju in izpadov ni mogoče izključiti. O vsakem takem primeru pa bo A1 Sopogodbenike obvestil v najkrajšem možnem času. Delovanje storitve A1 Blagajna je lahko brez predhodnega obvestila začasno prekinjeno oz. moteno, če je to potrebno zaradi izvajanja postopkov vzdrževanja, za zagotovitev skladnosti z uradnimi zahtevami oz. za zagotovitev vzdrževanja, nadgrajevanja, popravil, prilagoditev programske opreme in/ali kakršnihkoli drugih tehničnih ali drugih razlogov.

7 A1 naročnino in opravljene storitve zaračunava na računu, ki sledi obračunskemu obdobju, v katerem je bila storitev A1 Blagajna opravljena, razen če ni izrecno določeno drugače. Obračunsko obdobje predstavlja en mesec. A1 bo Sopogodbeniku izstavljal račun za naročnino in ostale opravljene storitve praviloma 1-krat v obračunskem obdobju. A1 bo Sopogodbeniku pričel obračunavati naročnino in storitve za naročniški paket/storitev z dnem sklenitve Uporabniške pogodbe. Ob prenehanju Uporabniške pogodbe izgubi Sopogodbenik oz. A1 uporabnik pravice dostopa do storitve A1 Blagajna in do tam zabeleženih podatkov, zato je priporočljivo, da si podatke iz storitve A1 Blagajna shrani lokalno pred prenehanjem Uporabniške pogodbe. VII. POSEBEJ O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH SOPOGODBENIKOV IN A1 UPORABNIKOV Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki izrecno zagotavljajo: da ne bodo zlorabili ali poskusili zlorabiti storitve A1 Blagajna; da ne bodo izvajali ali poskusili izvajati nedovoljenih dostopov do storitve A1 Blagajna; da ne bodo uporabljali ali poskusili uporabljati storitve A1 Blagajna na nedovoljen način (kar vključuje, vendar ni omejeno, uporabo storitve A1 Blagajna v nasprotju s temi Posebnimi pogoji); da imajo vsa potrebna dovoljenja in soglasja za uporabo storitve A1 Blagajna v skladu s temi Posebnimi pogoji, v nasprotnem primeru družbi A1 in tretjim osebam odgovarja za vso povzročeno škodo. Za namen uporabe storitve A1 Blagajna Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki, ki na podlagi sklenjene Uporabniške pogodbe opravijo Registracijo, pridobijo neizključno in neprenosljivo pravico do dostopa do in uporabe storitve A1 Blagajna v skladu s temi Posebnimi pogoji, in sicer za čas veljavnosti Uporabniške pogodbe. Storitve A1 Blagajna ni dovoljeno spreminjati, kopirati, prenašati ali dekompilirati ali v zvezi z njo izvajati kakršnihkoli drugih podobnih dejanj. Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki ne smejo: dovoljevati uporabe tretjim osebam za zasebne ali komercialne namene oz. distribuirati storitve A1 Blagajna ali je ponujati kot lastno storitev ali na kakršen koli drug način uporabljati storitev A1 Blagajna v pridobitne namene; odstranjevati, skrivati ali spreminjati kakršnihkoli obvestil o lastninskih pravicah (vključno z obvestilom o avtorskih pravicah in žigih), ki jih lahko vsebuje storitev A1 Blagajna ali pa so prikazane v njenem sklopu; dostopati do storitve A1 Blagajna z namenom, da bi izdelali podobno ali konkurenčno storitev; razmnoževati, reproducirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati ali posredovati storitve A1 Blagajna oz. kateregakoli njenega dela (v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, razen kot je navedeno v teh Posebnih pogojih); prenašati, posredovati ali distribuirati računalniških virusov, hroščev ali kakršnega koli programa, ki je predviden za to, da bi škodoval ali spreminjal računalniško ali komunikacijsko omrežje, Napravo, podatke, storitev ali kateri koli drug sistem, napravo ali lastnino; ovirati, prekinjati ali poskušati nepooblaščeno dostopati do strežnikov, povezanih s storitvijo A1 Blagajna; prevajati, prilagajati, prirejati ali kako drugače predelovati storitve A1 Blagajna, vključno z odpravo napak. Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki so dolžni A1 povrniti morebitno škodo, ki bi jo povzročil s kršitvijo pogodbenih obveznosti oz. z drugim nedopustnim ravnanjem. A1 lahko kadarkoli prekine izvajanje storitve A1 Blagajna in odpove Uporabniško pogodbo brez predhodnega opozorila in brez kakršnekoli odškodninske ali druge odgovornosti do Sopogodbenikov oz. A1 uporabnikov, če ugotovi navedene ali druge kršitve.

8 Sopogodbenik dovoljuje objavo svojega naziva na referenčni listi A1. VIII. POSEBEJ O OMEJITVI ODGOVORNOSTI A1 A1 ne zagotavlja 100% delovanja storitve A1 Blagajna. Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom se storitev A1 Blagajna zagotavlja v skladu z načelom kot je (ang. as is ). A1 ne more zagotoviti, da pri uporabi ne bo prišlo do napak pri delovanju storitve. A1 si po svojih najboljših močeh prizadeva za čimbolj nemoteno delovanje storitve A1 Blagajna, vendar ne odgovarja za nobene posledice delnega ali popolnega izpada in za kakršnokoli prekinitev ali motnjo pri dostopu do in/ali uporabi storitve A1 Blagajna. A1 ne prevzema odgovornosti za nedelovanje oz. slabše delovanje storitve A1 Blagajna iz razlogov na strani tretjih oz. zaradi nedelovanja operacijskega sistema in internetne povezave, zaradi nedelovanja Naprave/-. A1 prav tako ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči Sopogodbenik oz. A1 uporabnik sam, kot na primer za škodo, ki nastane zaradi lastne nastavitve oz. naknadnih sprememb nastavitev, ki niso izvedene s strani A1, kar vključuje a ni omejeno na škodo, ki nastane zaradi kakršnekoli spremembe ali prilagoditve Aplikacije A1 Blagajna, vključno z dodatnimi aplikacijami, vzdrževanjem oziroma odpravo napak na Aplikaciji A1 Blagajna s strani oseb, ki niso certificirani podporniki s strani ponudnika Aplikacije A1 Blagajna, ter škodo nastalo zaradi uporabe storitve A1 Blagajna s strani več uporabnikov. A1 oz. njegovi pogodbeni partnerji si po svojih najboljših močeh prizadevajo za preprečitev nedovoljenih dostopov do storitve A1 Blagajna in/ali nedovoljeno uporabo storitve A1 Blagajna in/ali kakršne koli druge zlorabe pri dostopu do oz. uporabi storitve A1 Blagajna, vendar ne odgovarjajo za nobene posledice, ki bi Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom ali komurkoli tretjemu nastale zaradi takšnih nedovoljenih dostopov in/ali nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu do storitve A1 Blagajna. A1 ima pravico, da v primeru nedovoljenih dostopov in/ali nedovoljene uporabe storitve A1 Blagajna in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu do oz. uporabi storitve Blagajna izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov uporabnikov storitve A1 Blagajna in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb. A1 oz. njegovi pogodbeni partnerji si po svojih najboljših močeh prizadevajo za varen način prenosa osebnih in drugih zaupnih podatkov preko storitve A1 Blagajna, za varno hranjenje podatkov in zaščito podatkov pred nepooblaščenimi dostopi, zlorabami, izgubami in spremembami, vendar ne odgovarjajo za nobene posledice, ki bi Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom ali komurkoli tretjemu nastale zaradi nepooblaščenega dostopa do osebnih in drugih zaupnih podatkov oz. zlorabe osebnih ali drugih zaupnih podatkov oz. izgube ali spremembe teh podatkov. A1 v obsegu, kolikor je dovoljeno z veljavno zakonodajo, v nobenem primeru ne odgovarja za izgubo dobička, prihrankov, podatkov, posredno in posledično škodo oz. za škodo, ki temelji na zahtevkih tretjih oseb. Hkrati pa je odškodninska odgovornost A1 v razmerju do Sopogodbenikov oz. A1 uporabnikov ter tretjih oseb omejena na višino 1 (ene) povprečne naročnine, ki jo je Sopogodbenik plačal A1 v zadnjih 3 mesecih do naslovitve zahtevka za odškodnino (brez obresti). IX. PRENEHANJE VELJAVNOSTI UPORABNIŠKE POGODBE V kolikor iz teh Posebnih pogojev oz. A1 Pogojev za izvajanje storitev ne izhaja drugače, lahko Uporabniško pogodbo sklenjeno za nedoločen čas, Sopogodbenik kadarkoli odpove, pri čemer odpovedni rok traja do konca obračunskega obdobja, v katerem je bila Uporabniška pogodba odpovedana razen če ni med strankama dogovorjeno drugače.

9 A1 se bo trudil Sopogodbenike oz. A1 uporabnike o prenehanju zagotavljanja storitve A1 Blagajna obvestiti z razumnim odpovednim rokom, vendar lahko kolikor je to skladno z veljavnimi predpisi, A1 kadarkoli preneha zagotavljati storitev A1 Blagajna z enostranskim obvestilom o odpovedi Uporabniške pogodbe ter A1 pri tem ni vezan na kakršenkoli rok, v katerem bi o moral o tem obvestiti Sopogodbenike oz. A1 uporabnike ter Sopogodbenikom oz. Uporabnikom ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi jo le-ti zaradi tega utrpeli. A1 bo prenehal izvajati storitev A1 Blagajna predvsem, vendar ne izključno v naslednjih primerih: (i) v posledici prenehanja pravic A1 za izvajanje storitve A1 Blagajna oziroma tehničnih razlogov, zaradi katerih bi bilo izvajanje storitve A1 Blagajna onemogočeno oziroma oteženo ali bi za A1 pomenilo nesorazmerno povišanje stroškov, (ii) kršitve Uporabniške pogodbe s strani Sopogodbenika in/ali A1 uporabnika, (iii) prenehanja veljavnosti Uporabniške pogodbe in (iv) določil veljavnih predpisov, če veljavni predpisi tako določajo oziroma to omogočajo. Ob prenehanju Uporabniške pogodbe A1 Registracijo lahko pride do avtomatične ukinitve in izbrisa Sopogodbenikovega oz. A1 uporabnikovega Uporabniškega računa za storitev A1 Blagajna, zato je priporočljivo, da si Sopogodbeniki in A1 uporabniki podatke iz storitve A1 Blagajna shranjujejo lokalno periodično oziroma najpozneje pred prenehanjem Uporabniške pogodbe. A1 si bo prizadeval, da bo imel po prenehanju veljavnosti Uporabniške pogodbe za storitev A1 Blagajna Sopogodbenik pravico, da na eni Napravi ohrani dostop do podatkov še največ 90 (devetdeset) dni od dneva prenehanja Uporabniške pogodbe za storitev A1 Blagajna. Aplikacija A1 Blagajna se v tem obdobju lahko uporablja izključno z namenom izvoza podatkov, ki se nahajajo v Aplikaciji A1 Blagajna. Podatke lahko Sopogodbenik izvozi zgolj v obliki oziroma formatu, ki vključuje zgolj surove podatke ter ne vključuje programske logike obdelave podatkov. Po preteku 90-dnevnega roka mora Sopogodbenik Aplikacijo A1 Blagajna trajno izbrisati tudi iz te Naprave. Po preteku tega roka se podatki in vse varnostne kopije trajno in nepovratno izbrišejo. X. SPREMEMBA POSEBNIH POGOJEV V kolikor ni v teh Posebnih pogojih določeno drugače, lahko A1 kadarkoli enostransko spremeni te Posebne pogoje ali druge pogodbene pogoje (npr. cenik) in bo o kakršnikoli spremembi obvestil Sopogodbenike z objavo sprememb na Spletni strani A1 ali na drug zanesljiv način, trideset dni pred njihovo uveljavitvijo. Če Sopogodbenik v roku objavljenem v objavi obvestila o spremembi teh Posebnih pogojev ali drugih pogodbenih pogojev A1 ne obvesti, da spremembe ne sprejema ali če po prejemu obvestila o spremembi še naprej uporablja storitev A1 Blagajna, se šteje, da soglaša s spremembo Posebnih pogojev in jo sprejema. Če Sopogodbenik oz. A1 uporabnik s spremembo Posebnih pogojev, ki določa dodatne obveznosti za Sopogodbenika oz. A1 uporabnika ali mu odvzema določene pravice, ne soglaša, lahko Sopogodbenik oz. A1 v primeru vezave do uveljavitve sprememb odstopi od Uporabniške pogodbe s 30 dnevnim odpovednim rokom, pri čemer je v vsakem primeru Sopogodbenik dolžan A1 vrniti sorazmerni del prejete ugodnosti, katerega višina se določi skladno z vsakokratno Pogodbo o posebnih ugodnostih. V ostalih primerih lahko Sopogodbenik odstopi od Uporabniške pogodbe v skladu s temi Posebnimi pogoji in A1 Pogoji za izvajanje storitev. XI. OSEBNI PODATKI Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki A1 za namen uporabe storitve A1 Blagajna posredujejo določene osebne podatke, A1 pa te osebne podatke obdeluje na način in pod pogoji, kot izhajajo iz Politike varstva osebnih podatkov, ki se v okviru osebnih podatkov, posredovanih za namen izvedbe storitve A1 Blagajna, uporablja tako za Sopogodbenike kot tudi za A1 uporabnike in tretje osebe, katerih osebne podatke v storitev A1 Blagajna vnesejo Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki. Poleg osebnih

10 podatkov, ki so vključeni v Politiki varstva osebnih podatkov, bo A1 za namene, pod pogoji in na način določen v Politiki varstva osebnih podatkov, obdeloval tudi naslednje osebne podatke Sopogodbenikov, A1 uporabnikov in tretjih oseb, katerih osebne podatke v storitev A1 Blagajna vnesejo Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki: Osebne podatke, ki se ustvarjajo oz. določajo v zvezi z uporabo storitve A1 Blagajna v Napravah, ki so povezani z izvajanjem storitve A1 Blagajna in osebne podatke v zvezi z internetno povezavo, potrebno za izvajanje storitve A1 Blagajna; Osebni podatki o Sopogodbenikih in A1 uporabnikih, ki se ustvarjajo oz. določajo v zvezi z izvajanjem storitve A1 Blagajna z namenom zagotavljanja interakcije različnih oseb z napravami v okviru izvajanja storitve A1 Blagajna. V zvezi s tem bo A1 obdeloval ime in priimek, elektronski naslov, številko mobilnega telefona, uporabniško ime, začasno geslo, serijsko številko, naziv registriranega naročnika davčno številko, v kolikor Sopogodbenikih oz. A1 uporabniki soglašajo z namestitvijo storitve A1 Blagajna na svojo napravo; Osebni podatki o tretjih osebah, zlasti tip kupca, ime kupca, davčna številka, kontaktna oseba, elektronski naslov kontaktne osebe, naslov kupca, telefonska številka kontaktne osebe. Sopogodbenik jamči, da so vsi osebni podatki o Sopogodbeniku, A1 uporabnikih in drugi osebni podatki, ki jih Sopogodbenik in/ali A1 uporabniki posredujejo A1, zbrani v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji o varstvu podatkov in da so vse osebe, na katere se ti podatki nanašajo, seznanjene s politiko varstva osebnih podatkov Sopogodbenikov, dostopno na njihovih spletnih straneh, in se strinjajo z zbiranjem in obdelavo svojih osebnih podatkov, kakor to urejajo omenjene politike. Storitev A1 Blagajna omogoča Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom nadzor nad popravljanjem, brisanjem ali blokiranjem njihovih osebnih podatkov. Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki so odgovorni za pravilnost podatkov. Aplikacija A1 Blagajna izvaja avtomatizirano obdelavo podatkov, pri čemer avtomatizirano obdelavo z uporabo funkcionalnosti Aplikacije A1 Blagajna sproži Sopogodbenik in/ali A1 uporabnik in A1 na to nima nobenega vpliva. Vrste avtomatizirane obdelave podatkov, ki jih izvaja aplikacija A1 Blagajna, so naslednje: zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. A1 skrbi za integriteto in varnost osebnih podatkov. Kljub temu pa A1 ne more jamčiti, da nepooblaščene tretje osebe ne bodo nikoli uspele premagati varnostnih ukrepov ali uporabljati osebnih podatkov v druge namene. V teh situacijah se Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki strinjajo, da osebne podatke posredujejo na lastno odgovornost. Sopogodbeniki oz. A1 uporabniki so seznanjeni, da A1 za zagotavljanje storitve A1 Blagajna uporablja storitve drugih ponudnikov, ki imajo lahko sedež zunaj Republike Slovenije, vendar bo v vsakem primeru A1 zagotovil, da bodo s podizvajalci sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Veljavni Pogoji obdelovanja osebnih podatkov so objavljeni na spletni strani A1. XII. POSLOVNA SKRIVNOST Uporabniške pogodbe in vsa dokumentacija, ki jo A1 posreduje Sopogodbenikom oz. A1 uporabnikom, predstavlja poslovno skrivnost, zato osebe, ki imajo dostop do nje, v nobenem primeru ne smejo brez izrecnega dovoljenja A1 o tej dokumentaciji seznanjati ali obveščati drugih oseb, razen oseb, ki morajo biti z njo seznanjene po službeni dolžnosti ali pa imajo zakonsko pooblastilo.

11 XIII. KONČNE DOLOČBE Ti Posebni pogoji so poleg Splošnih pogojev obvezni pogoji uporabe storitve A1 Blagajna. V primeru neskladja med A1 Pogoji za izvajanje storitev in temi Posebnimi pogoji veljajo ti Posebni pogoji, A1 Pogoji za izvajanje storitev pa ob smiselnem upoštevanje teh Posebnih pogojev. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti sporazumno oz. preko drugih zakonsko predvidenih poti, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka 6125123000, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec) sprejema

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so

Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so Pogoji obdelovanja osebnih podatkov UVODNE DOLOČBE Pogoji obdelovanja osebnih podatkov Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogoji) so neločljivi sestavni del Uporabniške pogodbe, v skladu

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik varstvo osebnih podatkov KL pravi (2)

Microsoft Word - Pravilnik varstvo osebnih podatkov KL pravi (2) Dokumentacija, ki vsebuje informacijo o sistemu zagotavljanja varnosti kreditojemalcem pri uporabi in hranjenju njegovih osebnih podatkov Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.doc

Microsoft Word - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.doc Na podlagi 7. alinee 17. člena Statuta Ribiške zveze Slovenije in na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št. 94/2007, je skupščina Ribiške

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03.2019 Verzija 1.1 KAZALO 1 NAMEN...3 2 REGISTRACIJA...4 3 VNOS GESLA IN AKTIVACIJA RAČUNA...6

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

Na podlagi sklepa direktorja podjetja Uralta, d.o.o., in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/0

Na podlagi sklepa direktorja podjetja Uralta, d.o.o., in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/0 Na podlagi sklepa direktorja podjetja Uralta, d.o.o., in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/05) izdaja Uralta, d.o.o. PRAVILNIK o zavarovanju osebnih

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi

Splošni pogoji uporabe 1188, in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih števi Splošni pogoji uporabe 1188, 080 1188 in 1180 Nosilec storitev zagotavljanja univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih preko klicnih številk 1188 in 080 1188 ter zagotavljanja službe za dajanje

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / uporabnikih, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe; redno

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc)

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc) 1. Pogoji uporabe programske opreme Pred uporabo programske opreme iz programa MSDNAA morate prebrati in se strinjati s pogoji in določili Licenčne pogodbe za končnega uporabnika programske opreme MSDN

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadalj SPLOŠNI POGOJI O UPORABI TELEFONSKEGA IMENIKA SLOVENIJE NA RAZNIH MEDIJIH Nosilec storitve TIS je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec). 1. Predmet Vsebina splošnih pogojev

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več