DOK-Projekt_System_PSA _80_SLV_PSA_PUA_Papier-A5_29_09_ _34_02.pdf

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "DOK-Projekt_System_PSA _80_SLV_PSA_PUA_Papier-A5_29_09_ _34_02.pdf"

Transkripcija

1 PSA / PUA Slovenščina

2

3 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku. Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam. 1.2 Legenda Opozorila Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Naslednja opozorila se uporabljajo v kombinaciji s simbolom: NEVARNOST! Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali smrti. OPOZORILO! Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt. PREVIDNO! Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode Simboli Uporabljajo se naslednji simboli: Pred uporabo preberite navodila za uporabo Navodila za uporabo in druge uporabne informacije Razred zaščite II (dvojna izolacija) Samo za uporabo v zaprtih prostorih Slike Na slikah so uporabljeni naslednji simboli: Te številke označujejo slike na začetku teh navodil. Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka. 1.3 Informacije o izdelku Izdelki Hilti so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in izšolano osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo. Oznako in serijsko številko s tipske ploščice prepišite v eno izmed naslednjih preglednic. Pri komunikaciji z našim zastopstvom ali servisom vedno navedite te podatke o izdelku. Informacije o izdelkih PSA 80, PSA 81, PSA 82 in PSA 83 Akumulatorska baterija PSA 80 PSA 81 PSA 82 PSA 83 Generacija 01 Serijska št. PSA 81 Informacije o izdelku Akumulatorska baterija PSA 81 Generacija 02 Serijska št. PSA 81 Informacije o izdelku Akumulatorska baterija PSA 81 Slovenščina 1

4 Generacija 05 Serijska št. Informacije o izdelkih PSA 85 in PSA 86 Polnilnik PSA 85 PSA 86 Generacija 01 Informacije o izdelkih PUA 81 in PUA 85 19V Usmernik Generacija 01 PUA 81 PUA 85 19V Informacije o izdelkih PUA 82 in PUA 86 19V Vtič za avtomobilsko vtičnico Generacija Izjava o skladnosti PUA 82 PUA 86 19V Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije. Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj: Hilti Entwicklungsgesellschaft mbh Zulassung Geräte Hiltistraße Kaufering, DE 2 Varnost 2.1 Dodatna varnostna opozorila Varnost oseb Orodja na noben način ne smete spreminjati. Pri vstavljanju akumulatorskih baterij v orodje ne uporabljajte sile. Orodje ni primerno za šibke osebe, ki se o uporabi niso podučile. Zavarujte orodje pred otroki. Napravo lahko otroci od 8. leta starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi sposobnostmi ter pomanjkanjem znanja in izkušenj uporabljajo zgolj pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Naprave ne smejo čistiti in vzdrževati otroci brez nadzora. Ko orodja niso v uporabi, jih varno shranite. Ko orodij ne uporabljate, naj bodo spravljena na suhem, visoko ležečem ali zaklenjenem mestu zunaj dosega otrok. Pazite, da orodje in usmernik ne postaneta ovira, zaradi katere bi se lahko spotaknili ali poškodovali. Priključnih kablov ne izpostavljajte vročini, pazite, da niso mastni in da ne potekajo čez ostre robove. Naprave nikoli ne uporabljajte, če je umazana ali mokra. Prah, ki se sprijema na površino orodja (še posebej na prevodnih materialih), ali vlaga lahko v neugodnih razmerah povzročita električni udar. Če orodja dalj časa ne boste uporabljali, odstranite akumulatorsko baterijo. Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če vseeno pride do stika, zadevno mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, po izpiranju poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline. Električno orodje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba električnega orodja. Če pride pri delu do poškodb priključnega kabla ali podaljška, se kabla ne smete dotikati. Vtič izvlecite iz vtičnice. Poškodovanih priključnih vodnikov in podaljševalnih kablov ne uporabljajte, saj predstavljajo nevarnost električnega udara. Električni dejavniki Čeprav orodje izpolnjuje stroge zahteve zadevnih direktiv, podjetje Hilti ne more izključiti možnosti, da lahko pride do motenj v delovanju orodja zaradi močnih sevanj, kar lahko privede do izpada delovanja orodja. Polnilnik uporabljajte le v suhih prostorih. Vdor vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara. Akumulatorska baterija, ki ni v uporabi, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti lahko povzroči opekline ali požar. 2 Slovenščina

5 Pred uporabo orodja in akumulatorskih baterij po daljšem skladiščenju najprej preverite, ali je morda prišlo do kakšnih poškodb. Prepovedano je polnjenje in uporaba poškodovanih akumulatorskih baterij (npr. počenih, polomljenih in zvitih akumulatorskih baterij z udarjenimi in/ali zvitimi kontakti). Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Originalni oziroma nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara. Polnilnik uporabljajte le v suhih prostorih. Vdor vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara. Čiščenje in sušenje orodij Orodje čistite s čisto in mehko krpo. Skrbno negujte orodje. Preverite, ali so deli zlomljeni ali tako poškodovani, da je ovirano delovanje orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite vtiča iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovani ali prepleteni kabli povečujejo nevarnost električnega udara. 2.2 Skrbno ravnanje z akumulatorskimi orodji in njihova uporaba Uporabljajte samo akumulatorske baterije Hilti, ki so predvidene za vaš izdelek. Upoštevajte posebne direktive za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij. Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se prepričajte, da je izdelek izklopljen. Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju. Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 75 C (167 F) ali sežigati. Poškodovanih akumulatorskih baterij ne smete niti polniti niti uporabljati. Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Odložite orodje na negorljivo mesto, ki je dovolj oddaljeno od gorljivih materialov, kjer ga lahko opazujete in počakajte, da se ohladi. Ko se akumulatorska baterija ohladi, stopite v stik s servisom Hilti. Slovenščina 3

6 3 Opis Akumulatorska baterija PSA 81 Slovenščina ; Usmernik PUA 81

7 = Akumulatorska baterija PSA 82 % Polnilnik PSA 85 & Akumulatorska baterija PSA 83 ( Vtič za avtomobilsko vtičnico PUA 82 ) Usmernik PUA 85 19V + Akumulatorska baterija PSA 80 Vtič za avtomobilsko vtičnico PUA 86 19V / Polnilnik PSA Namenska uporaba Akumulatorsko baterijo PSA 80 uporabljajte samo z orodjem Hilti Ferroscan PS 200 S in z monitorjem PS 200 M. Akumulatorsko baterijo PSA 80 polnite s polnilnikom PSA 86. Akumulatorsko baterijo PSA 81 uporabljajte samo za delovanje Hilti X-Scans PS Akumulatorsko baterijo PSA 81 (01 in 02) polnite samo z usmernikom PUA 81 ali vtičem za avtomobilsko vtičnico PUA 82. Akumulatorsko baterijo PSA 81 (05) polnite z usmernikom PUA 85 19V ali z usmernikom PUA 81. Uporabljajte akumulatorsko baterijo PSA 82 za delovanje Hilti zaslona PSA 100. Akumulatorsko baterijo v orodju polnite z usmernikom PUA 81 ali vtičem za avtomobilsko vtičnico PUA 82. Alternativno lahko akumulatorsko baterijo PSA 82 polnite tudi zunaj orodja s polnilnikom PSA 85. Uporabite akumulatorsko baterijo PSA 83 za delovanje tabličnega računalnika Hilti PSA 200. Polnite jo v orodju z usmernikom PUA 85 19V. Uporabljajte polnilnik PSA 85 za polnjenje akumulatorske baterije PSA 82. Uporabljajte polnilnik PSA 86 za polnjenje akumulatorske baterije PSA 80. Usmernik PUA 81 uporabite za polnjenje akumulatorske baterije PSA 81 (01, 02 in 05), akumulatorske baterije PSA 82 v zaslonu PSA 100 (v izklopljenem stanju in v načinu za delovanje) in akumulatorske baterije PRA 84. Uporabljajte vtič za avtomobilsko vtičnico PUA 82 za polnjenje akumulatorske baterije PSA 81 (01, 02 in 05), akumulatorske baterije PSA 82 v zaslonu PSA 100 (v izklopljenem stanju in v načinu za delovanje) in akumulatorske baterije PRA 84. Usmernik PUA 85 19V uporabljajte za polnjenje akumulatorske baterije PSA 81 (05) in za polnjenje akumulatorske baterije PSA 83 v tabličnem računalniku PSA 200. Vtič za avtomobilsko vtičnico PUA 86 19V uporabljajte za polnjenje akumulatorske baterije PSA 81 (05) in akumulatorske baterije PSA 83 v tabličnem računalniku PSA Predvidljive napake Vtiča PUA 85 19V ne uporabljajte za polnjenje akumulatorskih baterij PSA 81 (01 in 02). Akumulatorskih baterij ne uporabljajte za napajanje drugih porabnikov, za katere niso namenjene. Orodja ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije. 3.4 Indikator napolnjenosti akumulatorske baterije PSA 81 PSA 81 Akumulatorska baterija PSA 81 ima 5 LED-diod, ki prikazujejo stanje napolnjenosti. Za prikaz trenutnega stanja napolnjenosti pritisnite tipko na zgornji strani akumulatorske baterije. Nato se za nekaj sekund prižgejo do štiri zelene LED-diode; več LED-diod kot zasveti, bolj je akumulatorska baterija napolnjena. Stanje Pomen 4 LED-diode svetijo zeleno. Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 % 3 LED-diode svetijo zeleno. Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 % 2 LED-diode svetijo zeleno. Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 % 1 LED-dioda sveti zeleno. Stanje napolnjenosti: < 25 % 1 LED-dioda sveti rdeče. Napaka Nasvet Napako je možno odpraviti tudi s polnjenjem. Če je napaka po polnjenju še vedno prisotna, je treba akumulatorsko baterijo zamenjati. Sporočilo o napaki se je lahko pojavilo zaradi naslednjih vzrokov: Previsoka napetost Kratek stik Prenizka napetost Temperatura je izven območja temperature za polnjenje Priključen je napačen polnilnik Slovenščina 5

8 Splošna napaka elektronike Med polnjenjem LED-diode prikazujejo naslednja stanja: Stanje Pomen 3 LED-diode svetijo, 1 LED-dioda utripa. Stanje napolnjenosti: 75 % do 100 % 2 LED-diodi svetita, 1 LED-dioda utripa. Stanje napolnjenosti: 50 % do 75 % 1 LED-dioda sveti, 1 LED-dioda utripa. Stanje napolnjenosti: 25 % do 50 % 1 LED-dioda utripa. Stanje napolnjenosti: < 25 % Nasvet Akumulatorsko baterijo PSA 81 (01 in 02) je dovoljeno uporabljati samo z usmernikom PUA 81. Akumulatorsko baterijo PSA 81 (05) lahko uporabljate z usmernikom PUA 81 ali z usmernikom PUA 85 19V. 3.5 Prikaz polnjenja akumulatorske baterije PSA 82 v zaslonu PSA 100 PSA 82 PUA 81 LED-dioda, ki prikazuje potek polnjenja, lahko prikazuje naslednja stanja: Stanje Pomen 1 LED-dioda sveti zeleno. Akumulatorska baterija je povsem napolnjena. 1 LED-dioda utripa zeleno. Akumulatorska baterija se polni Izklopljena LED-dioda, medtem ko orodje deluje: Akumulatorska baterija se prazni. 3.6 Prikaz polnjenja akumulatorske baterije PSA 82 s polnilnikom PSA 85 PSA 82 PSA 85 LED-dioda, ki prikazuje potek polnjenja, lahko prikazuje naslednja stanja: Stanje Pomen 1 LED-dioda sveti zeleno. Akumulatorska baterija je povsem napolnjena. 1 LED-dioda sveti oranžno. Akumulatorska baterija se polni. 1 LED-dioda sveti rdeče. Prikaz polnjenja: < 25 % 3.7 Prikaz polnjenja polnilnika PSA 86 PSA 86 Stanje Pomen 1 LED-dioda sveti rdeče. Akumulatorska baterija se polni. 1 LED-dioda sveti zeleno. Polnilnik deluje. 1 LED-dioda utripa rdeče. Akumulatorska baterija je povsem napolnjena. 1 LED-dioda utripa zeleno. Polnilnik ali akumulatorska baterija ne delujeta. Sporočilo o napaki se je lahko pojavilo zaradi naslednjih vzrokov: Previsoka napetost Kratek stik Prenizka napetost Temperatura je izven območja temperature za polnjenje Splošna napaka elektronike 6 Slovenščina

9 Nasvet Če polnilnik akumulatorske baterije ne prepozna, to lahko pomeni, da je akumulatorska baterija v okvari. V tem primeru akumulatorske baterije ni več mogoče polniti in na polnilniku pri vstavljeni akumulatorski bateriji sveti samo zelena LED-dioda. Za zamenjavo akumulatorske baterije se obrnite na servisno službo Hilti. 4 Tehnični podatki 4.1 Tehnični podatki akumulatorskih baterij PSA 80 PSA 81 (01 in 02) PSA 81 (05) Tip NiMH Li-Ion Li-Ion Nazivna napetost 9,6 V 7,4 V 7,4 V Delovna napetost / 6 V 8,4 V 6,5 V 8,4 V Vhodna napetost / 12 V 12 V 19 V Zmogljivost mah mah mah Čas polnjenja 3 ure 3 ure 3 ure Razred zaščite IP Delovna temperatura Temperatura skladiščenja (suho mesto) / Temperatura polnjenja Teža 0,3 kg 0,3 kg 0,3 kg Min. število polnjenj 500 (tipsko) / / PSA 82 PSA 83 Tip Li-Ion Li-Ion Nazivna napetost 7,4 V / Delovna napetost 4,3 V 10,8 V Vhodna napetost / 11 V 36 V Zmogljivost mah mah Čas polnjenja 3 ure 5 ur Razred zaščite IP 56 / Delovna temperatura Temperatura skladiščenja (suho mesto) Temperatura polnjenja Teža 0,24 kg 0,56 kg Min. število polnjenj / / 4.2 Tehnični podatki polnilnikov/usmernikov PUA 81 PUA 82 PUA 85 19V Nazivna vhodna napetost 115 V 230 V / 115 V 230 V Omrežna frekvenca 47 Hz 63 Hz / 50 Hz 60 Hz Nazivna moč 36 W 36 W 65 W Nazivna izhodna napetost 12 V 12 V 19 V Razred zaščite IP / Delovna temperatura Temperatura skladiščenja (suho mesto) Slovenščina 7

10 PUA 81 PUA 82 PUA 85 19V Temperatura polnjenja Teža 0,23 kg 0,24 kg 0,23 kg PSA 85 PSA 86 PUA 86 19V Nazivna vhodna napetost 100 V 240 V 100 V 240 V 10 V 32 V Omrežna frekvenca 47 Hz 63 Hz 50 Hz 60 Hz DC Nazivna moč 40 W 50 W 90 W Nazivna izhodna napetost 8,4 V 19 V 19 V Razred zaščite IP 56 / / Delovna temperatura Temperatura skladiščenja (suho mesto) Temperatura polnjenja Teža 0,54 kg 0,5 kg 0,52 kg 5 Uporaba 5.1 Vstavljanje akumulatorske baterije 1. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek: PSA 80 Pokrovček akumulatorske baterije držite tako, da bo obrnjen proti vam in da bo večji utor prislonjen ob akumulatorsko baterijo levo. Potisnite akumulatorsko baterijo v prostor za akumulatorsko baterijo. Obrnite pokrov v desno, da se zaskoči. 8 Slovenščina

11 2. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek: PSA 81 Vstavite akumulatorsko baterijo, da se varno zaskoči. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju. Slovenščina 9

12 3. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek: PSA 82 Akumulatorsko baterijo vstavite poševno v prostor za akumulatorsko baterijo. Potisnite akumulatorsko baterijo v prostor za akumulatorsko baterijo, da se slišno zaskoči. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju. 10 Slovenščina

13 4. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek: PSA 83 Akumulatorsko baterijo vstavite s koncem v prostor za akumulatorsko baterijo. Potisnite akumulatorsko baterijo v prostor za akumulatorsko baterijo, da se slišno zaskoči. Potisnite majhni drsnik na zadnji strani v smeri proti prostoru za akumulatorsko baterijo. Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju. Slovenščina 11

14 5.2 Odstranjevanje akumulatorske baterije 1. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek: PSA 80 Obrnite pokrovček v levo. Odstranite akumulatorsko baterijo iz detektorja. Nasvet Odstranite akumulatorsko baterijo samo, če je orodje izključeno, saj lahko v nasprotnem primeru izgubite podatke. 12 Slovenščina

15 2. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek: PSA 81 Stisnite zapiralo skupaj. Odstranite akumulatorsko baterijo. Nasvet Odstranite akumulatorsko baterijo samo, če je orodje izključeno, saj lahko v nasprotnem primeru izgubite podatke. Slovenščina 13

16 3. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek: PSA 82 Zaporno vzmet pritisnite navznoter. Odstranite akumulatorsko baterijo. Nasvet Akumulatorsko baterijo lahko zamenjate tudi med delovanjem. V tem primeru bo vgrajena pomožna baterija napravo napajala za pribl. 5 minut. 14 Slovenščina

17 4. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek: PSA 83 Potisnite majhen drsnik na hrbtni strani stran od prostora za akumulatorsko baterijo. Potisnite večji drsnik v smeri proti majhnem drsniku. Akumulatorska baterija se dvigne. Odstranite akumulatorsko baterijo. Slovenščina 15

18 5.3 Polnjenje akumulatorske baterije 1. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek: PSA 80 Poskrbite za stabilnost sistema, ki ga želite napolniti. Odstranite akumulatorsko baterijo. stran 12 Usmernik priključite na polnilnik. V usmernik vtaknite priključni kabel, ki je prilagojen posamezni državi. 1 LED-dioda sveti zeleno. Akumulatorsko baterijo vstavite v polnilnik. 1 LED-dioda sveti rdeče. Polnjenje akumulatorske baterije Nasvet Pred prvo uporabo akumulatorsko baterijo polnite najmanj 14 ur. Ko je akumulatorska baterija povsem napolnjena, jo odstranite iz polnilnika. Akumulatorsko baterijo vstavite v orodje. stran 8 16 Slovenščina

19 2. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek: PSA 81 Poskrbite za stabilnost sistema, ki ga želite napolniti. Odstranite akumulatorsko baterijo. stran 12 Priključite usmernik PUA 81 na akumulatorsko baterijo. Polnjenje akumulatorske baterije Nasvet Pred prvo uporabo akumulatorsko baterijo polnite najmanj 2 uri. Alternativno lahko akumulatorsko baterijo polnite z vtičem za avtomobilsko vtičnico PUA 82. Pritisnite tipko na zgornji strani akumulatorske baterije. Prikaz stanja napolnjenosti Akumulatorsko baterijo vstavite v orodje. stran 8 Slovenščina 17

20 3. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek: PSA 81 (05) Poskrbite za stabilnost sistema, ki ga želite napolniti. Odstranite akumulatorsko baterijo. stran 12 Priključite usmernik PUA 85 19V na akumulatorsko baterijo. Polnjenje akumulatorske baterije Nasvet Pred prvo uporabo akumulatorsko baterijo polnite najmanj 2 uri. Akumulatorsko baterijo lahko napolnite tudi z vtičema za avtomobilsko vtičnico PUA 82 in PUA 86 19V ali usmernikom PUA 81. Pritisnite tipko na zgornji strani akumulatorske baterije. Prikaz stanja napolnjenosti Akumulatorsko baterijo vstavite v orodje. stran 8 18 Slovenščina

21 4. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek: PSA 82 Poskrbite za stabilnost sistema, ki ga želite napolniti. Akumulatorsko baterijo vstavite v orodje. stran 8 Odprite polnilno dozo na zgornjem delu zaslona. Priključite usmernik PUA 81 na polnilno dozo. Polnjenje akumulatorske baterije Nasvet Akumulatorsko baterijo PSA 82, ki je vstavljena v orodje, lahko polnite, ko je orodje vklopljeno ali izklopljeno. Alternativno lahko akumulatorsko baterijo PSA 82 polnite s polnilnikom PSA 85, ki je dobavljiv ločeno, ali vtičem za avtomobilsko vtičnico PUA 82. S polnilnikom PSA 85 polnite akumulatorsko baterijo zunaj orodja. Z vtičem za avtomobilsko vtičnico PUA 82 polnite akumulatorsko baterijo v orodju. Ko je akumulatorska baterija povsem napolnjena, odstranite usmernik. LED-dioda sveti zeleno. Zaprite polnilno dozo. Slovenščina 19

22 5. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek: PSA 82 Poskrbite za stabilnost sistema, ki ga želite napolniti. Odstranite akumulatorsko baterijo. stran 12 Vstavite akumulatorsko baterijo v polnilnik PSA 85. Polnjenje akumulatorske baterije Ko je akumulatorska baterija povsem napolnjena, jo odstranite iz polnilnika. Akumulatorsko baterijo vstavite v orodje. stran 8 20 Slovenščina

23 6. Če je na voljo naslednja oprema, dodatno izvedite še naslednji postopek: PSA 83 Poskrbite za stabilnost sistema, ki ga želite napolniti. Akumulatorsko baterijo vstavite v orodje. stran 8 Priključite usmernik PUA 85 19V na polnilno dozo na strani tabličnega računalnika. Polnjenje akumulatorske baterije Ko je akumulatorska baterija povsem napolnjena, odstranite polnilnik. LED-dioda sveti zeleno. 6 Nega in vzdrževanje akumulatorskih orodij OPOZORILO Nevarnost zaradi električnega udara! Servisiranje in vzdrževanje z vstavljeno akumulatorsko baterijo lahko povzroči hude poškodbe in opekline. Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli vedno odstranite akumulatorsko baterijo! Nega orodja Sprijeto umazanijo previdno odstranite. Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo. Za čiščenje ohišja uporabljajte samo suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele. Nega litij-ionskih akumulatorskih baterij Akumulatorska baterija mora biti vedno čista in nemastna. Za čiščenje ohišja uporabljajte samo suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele. Preprečite vdor vlage. Slovenščina 21

24 Vzdrževanje Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno. Akumulatorskega orodja ne uporabljajte, če je poškodovano in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravijo pri servisni službi Hilti. Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno. Nasvet Za varno uporabo uporabite le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete pri Hilti-jevem servisu ali na spletni strani: 7 Odstranjevanje Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu. Električnega aparata ne odstranjujte s hišnimi odpadki! 8 Garancija proizvajalca naprave Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti. 22 Slovenščina

25

26

27

28 Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan **

SL6A22 (01)_SLV_ pdf

SL6A22 (01)_SLV_ pdf SL 6-A22 Slovenščina SL 6-A22 Originalna navodila za uporabo 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno

Prikaži več

DOK-Projekt_System_DWP 10_SLV_DWP_10_Papier-A5_30_05_ _59_38.pdf

DOK-Projekt_System_DWP 10_SLV_DWP_10_Papier-A5_30_05_ _59_38.pdf DWP 10 Slovenščina 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna navodila

Prikaži več

DOK-Projekt_System_WSR_36-A-G1_SLV_WSR36-A_P1_Papier-A5_12_05_ _16_08.pdf

DOK-Projekt_System_WSR_36-A-G1_SLV_WSR36-A_P1_Papier-A5_12_05_ _16_08.pdf WSR 36-A Slovenščina 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna navodila

Prikaži več

DOK-Projekt_System_PR_3-HVSG-G2_SLV_PR_3_P1_Papier-A5_15_03_ _32_54.pdf

DOK-Projekt_System_PR_3-HVSG-G2_SLV_PR_3_P1_Papier-A5_15_03_ _32_54.pdf PR 3-HVSG A12 Slovenščina 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna navodila

Prikaži več

SF22A (01) SFH22A (01)_SLV_ pdf

SF22A (01) SFH22A (01)_SLV_ pdf SF 22-A SFH 22-A Slovenščina SF 22-A SFH 22-A Originalna navodila za uporabo 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno

Prikaži več

SR6A22 (01)_SLV_ pdf

SR6A22 (01)_SLV_ pdf SR 6-A22 Slovenščina SR 6-A22 Originalna navodila za uporabo 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno

Prikaži več

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx

an-01-Vodoodporna_prenosna_polnilna _postaja_Powerbank_Beltrona_Camouflage_5200_mAh.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 130 76 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vodoodporna prenosna polnilna postaja Powerbank Beltrona Camouflage 5200mAh Kataloška št.: 130 76 00 KAZALO 1.

Prikaži več

DOK-Projekt_System_TE_500-G1_SLV_TE500_Papier-A5_09_04_ _21_30.pdf

DOK-Projekt_System_TE_500-G1_SLV_TE500_Papier-A5_09_04_ _21_30.pdf TE 500 TE 500-AVR Slovenščina 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 512375 www.conrad.si DC-AC RAZSMERNIK PI 75-12 Št. artikla: 512375 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 RAZLAGA SIMBOLOV... 3 3 VARNOSTNA OPOZORILA...

Prikaži več

SCW22A (01)_SLV_ pdf

SCW22A (01)_SLV_ pdf SCW 22-A Slovenščina SCW 22-A Originalna navodila za uporabo 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8

an-01-sl-Polnilnik_za_baterije_Ansmann_Powerline_8 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 96 95 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Polnilnik za baterije Ansmann Powerline 8 Kataloška št.: 75 96 95 KAZALO Slika... 2 Uvod... 2 Varnostni napotki...

Prikaži več

SCM22A (01)_SLV_ pdf

SCM22A (01)_SLV_ pdf SCM 22-A Slovenščina SCM 22-A Originalna navodila za uporabo 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno

Prikaži več

DOK-Projekt_System_ST_2500_G1_SLV_ST2500_Papier-A5_13_07_ _38_05.pdf

DOK-Projekt_System_ST_2500_G1_SLV_ST2500_Papier-A5_13_07_ _38_05.pdf ST 2500 Slovenščina 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna navodila

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 83 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška št.: 86 83 42 KAZALO 1. UVOD...3 2. OPOZORILO! POMEMBNI

Prikaži več

DOK-Projekt_System_TE_6-A22-G2_SLV_TE6-A_Papier-A5_11_08_ _55_56.pdf

DOK-Projekt_System_TE_6-A22-G2_SLV_TE6-A_Papier-A5_11_08_ _55_56.pdf TE 6-A22 Slovenščina 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna navodila

Prikaži več

Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand

Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand Navodila za uporabo polnilnega podstavka A Sonova brand Hvala Hvala, ker ste izbrali to rešitev za polnjenje baterij. V našem podjetju si močno prizadevamo pomagati ljudem z okvaro sluha. Tesno sodelujemo

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi, ki jih navaja ta priročnik, brez predhodnega obvestila. Različica

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije

Prikaži več

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd

_ _BDA_CapitalSports_CS-Timer.indd 10028194 10029391 CS Timer 6 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim poškodbam. Za

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc Borovniško naselje 7 1412 Kisovec Slovenija Tel.: +386(0) 356 72 050 Fax.: +368(0)356 71 119 www.tevel.si Lastno varni napajalnik Tip NSB2/xx (NAVODILA ZA UPORABO) Navodila_NSB2_SLO.doc2/xx Stran 1 od

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo

4P N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN <BRP069A41> Priročnik za montažo 4P359542-1N Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN Priročnik za montažo Domača stran: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 64 63 82 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Veliki notranji/zunanji termometer Kataloška št.: 64 63 82 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah

Vostro 430 Informacijski tehnični list o namestitvi in funkcijah O opozorilih OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. Dell Vostro 430 List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah Pogled s sprednje in zadnje strani

Prikaži več

C 7/24, C 7/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d'emploi Ръководство за обслужване Upute za uporabu Instrukcja obsługi Инструкция п

C 7/24, C 7/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d'emploi Ръководство за обслужване Upute za uporabu Instrukcja obsługi Инструкция п C 7/24, C 7/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d'emploi Ръководство за обслужване Upute za uporabu Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod na obuhu Navodila za uporabo Návod

Prikaži več

DOK-Projekt_System_TE_50-G2_SLV_TE50_Papier-A5_11_10_ _03_03.pdf

DOK-Projekt_System_TE_50-G2_SLV_TE50_Papier-A5_11_10_ _03_03.pdf TE 50 TE 50-AVR Slovenščina 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna

Prikaži več

an-01-sl-Akumulatorski_sesalnik_za_prah_Clatronic_AKS_828

an-01-sl-Akumulatorski_sesalnik_za_prah_Clatronic_AKS_828 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 70 03 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski sesalnik za prah Clatronic AKS 828 Kataloška št.: 48 70 03 Kazalo Uvod... 2 Simboli v teh navodilih

Prikaži več

SLO Navodila za uporabo Pregled desno LED STROPNA SVETILKA SLO 10/2016 Št. art.: Tip: /12

SLO Navodila za uporabo Pregled desno LED STROPNA SVETILKA SLO 10/2016 Št. art.: Tip: /12 Navodila za uporabo Pregled desno LED STROPNA SVETILKA 10/2016 Št. art.: 53836 Tip: 54453 1/12 Kazalo Splošno... 3 Preberite navodila za uporabo in jih shranite... 3 Varnostna opozorila... 3 Namenska uporaba...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 202600 www.conrad.si UNIVERZALNI POLNILNIK P600-LCD Št. izdelka: 202600 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 OBSEG DOBAVE...3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...4 4 UPRAVLJALNI

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 134 09 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO APA hitro-zaganjalni-sistem 16558 zaganjalna napetost (12 V)=600 A Kataloška št.: 134 09 58 Kazalo 1. Varnostna

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 646217 www.conrad.si BREZŽIČNI MERILNIK TEMPERATURE IN ZRAČNE VLAGE Št. izdelka: 646217 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 NAVODILA ZA VARNOST...

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 16 57 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317 3 Kataloška št.: 10 16 57 KAZALO NAMEN UPORABE...3 TEHNIČNI PODATKI...3

Prikaži več

SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: Navodila za uporabo so ses

SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: Navodila za uporabo so ses SLO NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. 75 43 18 www.conrad.si Alarm za odprta okna/vrata Stabo Št. izdelka: 75 43 18 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 48 29 72 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška št.: 48 29 72 KAZALO SESTAVNI DELI NAPRAVE...3 NAMEN

Prikaži več

DOK-Projekt_System_DG_150-G1_SLV_DG150_P1_Papier-A5_11_10_ _30_55.pdf

DOK-Projekt_System_DG_150-G1_SLV_DG150_P1_Papier-A5_11_10_ _30_55.pdf DG 150 DPC 20 Slovenščina 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo. Upoštevajte varnostna navodila

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo PROSTOSTOJEČE GARDEROBNO STOJALO IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 66 10 34 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Ročni sesalnik za prah Clatronic HS 2631 Kataloška št.: 66 10 34 Kazalo Splošni varnostni napotki... 2 Otroci in

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 84 18 17 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Ogrevana masažna blazina MM 5568 Kataloška št.: 84 18 17 Kazalo 1. Varnostni napotki... 3 2. Namen uporabe... 4 3.

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 00 143 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Skrita nadzorna kamera v kemičnem svinčniku Technaxx Kataloška št.: 10 00 143 Kazalo Izjava o skladnosti... 2

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 61 90 90 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: 61 90 90 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI DELI NAPRAVE...3

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 860750 www.conrad.si HD AKCIJSKA KAMERA MIDLAND XTREME XTC 200 Št. izdelka: 860750 1 AKCIJSKA KAMERA XTC 200 Zahvaljujemo se vam za nakup akcijske kamere

Prikaži več

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eisbereiter_Klarstein.indd Zitruspresse orange ICE6 Icemeister 10028097 10028098 Dragi Nakupovalec / Draga Nakupovalka, Čestitamo Vam za nakup Klarstein opreme. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi

Prikaži več

AG125A22 (02)_SLV_ pdf

AG125A22 (02)_SLV_ pdf AG 125-A22 Slovenščina AG 125-A22 Originalna navodila za uporabo 1 Informacije o dokumentaciji 1.1 O tej dokumentaciji Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno

Prikaži več

SCM 22-A Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Ελληνικά Magyar Polski Русский Česky Slovenčina Hrvatski Srpski Slovenščina Tü

SCM 22-A Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Ελληνικά Magyar Polski Русский Česky Slovenčina Hrvatski Srpski Slovenščina Tü SCM 22-A Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Ελληνικά Magyar Polski Русский Česky Slovenčina Hrvatski Srpski Slovenščina Türkçe Українська de en fr it es pt nl el hu pl ru cs

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd

_ _ _BDA_Glasheizung_Klarstein_Update.indd KONVEKCIJSKI GRELEC 10006588 10006589 10011265 Spoštovani kupci, Čestitamo Vam za nakup. Prosimo, da skrbno preberete navodilo in da skrbite za nasvete o namestitvi in uporabi, da bi ste izognili tehničnim

Prikaži več

CD190/195 Slovenian Quick start guide

CD190/195 Slovenian Quick start guide Registrirajte izdelek in pridobite podporo na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Vodnik za hiter začetek 1 Povezava z drugimi napravami 2 Začetek uporabe 3 Uporaba Pomembna varnostna navodila Uporabljajte

Prikaži več

BDV-N890W/BDV-N790W

BDV-N890W/BDV-N790W Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc /DVD BDV-N890W BDV-N790W SI Začnite tukaj Kratka navodila za postavitev in uporabo BDV-N790W BDV-N890W 1 Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov BDV-N890W

Prikaži več

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK EXIDE TECHNOLOGIES Vaš novi polnilec akumulatorja vam bo omogočal, da boste vzdrževali vaš akumulator napolnjen, poveča

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK EXIDE TECHNOLOGIES Vaš novi polnilec akumulatorja vam bo omogočal, da boste vzdrževali vaš akumulator napolnjen, poveča HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK EXIDE TECHNOLOGIES Vaš novi polnilec akumulatorja vam bo omogočal, da boste vzdrževali vaš akumulator napolnjen, povečal bo zmogljivost in življenjsko dobo akumulatorja.

Prikaži več

Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik

Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik Enota za samodejno odlaganje umazanije Clean Base Za robotske sesalnike Roomba serije s Uporabniški priročnik Varnostne informacije Pomembne varnostne informacije V tem uporabniškem priročniku so informacije

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 19 14 56 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni širokopasovni predojačevalnik Kemo B073, komplet za sestavljanje Kataloška št.: 19 14 56 Kazalo Slike...

Prikaži več

50020_00022_GF_030618_SL.indb

50020_00022_GF_030618_SL.indb Filter za plin Navodila za uporabo Navodila za vgradnjo Naj bodo vedno v vozilu! Stran 2 Stran 7 Filter za plin Obsah Uporabljeni simboli... 2 Navodila za uporabo Namen uporabe... 3 Menjava filtrskega

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 97 22 09 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 4-vratni razdelilnik USB 2.0 Slim Kataloška št.: 97 22 09 Kazalo 1. Predvidena uporaba... 2 2. Vsebina paketa...

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 62 51 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni hitri polnilnik za akumulatorske baterije Medion Micromaxx MD 13769 Kataloška št.: 55 62 51 Kazalo

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 81 60 12 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Toaster z vgrajenim stojalom za kruh Severin AT2288 AT2288 Kataloška št.: 81 60 12 Kazalo 1. Priključitev na električno

Prikaži več

UNI-bet plus 

UNI-bet plus  NAVODILO ZA UPORABO PLEZALK UNI-Met+400, UN-Met+450, UNI-Met+550 Univerzalne plezalke za plezanje na betonske, plastične in železne drogove. Navodilo za uporabo UNI-met + plezalk za plezanje na betonske,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 973911 www.conrad.si OJAČEVALNIK SIGNALA NETGEAR WN2000RPT Št. izdelka: 973911 1 KAZALO 1 OBSEG DOBAVE... 3 2 LED PRIKAZI OJAČEVALNIKA SIGNALA... 3 3

Prikaži več

Serija ZT400™ Kratka navodila

Serija ZT400™ Kratka navodila Serija ZT400 Kratka navodila S temi navodili si lahko pomagate pri vsakodnevni uporabi tiskalnika. Podrobnejša navodila poiščite v Uporabniškem priročniku. Komponente tiskalnika Slika 1 prikazuje komponente

Prikaži več

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina Pred začetkom uporabe kontaktnih leč Sentina vam svetujemo, da si preberete naslednja navodila. Četudi kontaktne leče uporabljate že dlje časa, je dobro

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 750963 www.conrad.si KOMPLET ZA VIDEO NADZOR Z BARVNO KAMERO Št. artikla: 750963 Ta navodila za uporabo so priložena izdelku, kateremu so namenjena. Vsebujejo

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi AC750 Model EX3800 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 191097 www.conrad.si LED PREMIČNA SVETILKA Z JAVLJALNIKOM GIBANJA Št. izdelka: 191097 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI...3

Prikaži več

Robot za mokro čiščenje Uporabniški priročnik

Robot za mokro čiščenje Uporabniški priročnik Robot za mokro čiščenje Uporabniški priročnik O robotu za mokro čiščenje Braava jet m6 Pogled od zgoraj Zadnji senzor priključitve na polnilno postajo Kamera Ročaj za preprosto prenašanje Zapah pokrova

Prikaži več

NAVODILO ZA UPORABO APARATA IKA WERKE RO 10 power Magnetni mešalec IK Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi

NAVODILO ZA UPORABO APARATA IKA WERKE RO 10 power Magnetni mešalec IK Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi NAVODILO ZA UPORABO APARATA IKA WERKE RO 10 power Magnetni mešalec IK-3691000 Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih

Prikaži več

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje

Inspiron Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Inspiron 13 5000 Series 2-in-1 Priročnik za servisiranje Model računalnika: Inspiron 13-5368 Regulativni model: P69G Regulativni tip: P69G001 Opombe, svarila in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 75 31 33 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO WLAN usmerjevalnik TP LINK Archer C5 Kataloška št.: 75 31 33 KAZALO 1. PRIKLOP STROJNE OPREME...3 2. KONFIGURACIJA

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št 1SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 14 26 526 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Zunanja svetlobna mreža s 100 toplo belimi LED Polarlite DIY-04-007 Kataloška št.: 14 26 526 Kazalo Predvidena

Prikaži več

NAPRAVA ZA ČIŠČENJE IN ANTI-AGING

NAPRAVA ZA ČIŠČENJE IN ANTI-AGING NAPRAVA ZA ČIŠČENJE IN ANTI-AGING NAVODILA ZA UPORABO UVOD Čestitamo vam na prvem koraku do brezhibno lepe kože, ki jo boste dosegli z uporabo naprave LUNA TM go T- Sonic TM za čiščenje obraza in anti-aginig.

Prikaži več

Microsoft Word _30°PLUS XT_Manual_ORIGINAL-final_SLO

Microsoft Word _30°PLUS XT_Manual_ORIGINAL-final_SLO SLOVENSCINA Kazalo 1. Uvod... 3 1.1 Oznaka... 4 1.2 Jamstvo... 4 1.3 Garancijski pogoji... 4 1.4 Support... 4 1.5 Pravilna uporaba... 5 1.6 Ciljna skupina in predznanja... 5 1.7 Meje uporabe... 5 1.8 Osnovno

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

Filter za plin SL Navodila za vgradnjo Stran 2

Filter za plin SL Navodila za vgradnjo Stran 2 Filter za plin SL Navodila za vgradnjo Stran 2 Filter za plin Kazalo Uporabljeni simboli... 2 Varnostna navodila... 2 Namen uporabe... 3 Navodila za vgradnjo Vgradnja filtra za plin... 5 Vgradnja brez

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 884008 www.conrad.si SKENER CONRAD MOBILE SCAN COMFORT, 2 GB Št. izdelka: 884008 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE... 3 2 OBSEG DOBAVE... 3 3 VARNOSTNI NAPOTKI...

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 132 63 11 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth slušalka Plantronics Explorer 10 Kataloška št.: 132 63 11 KAZALO UVOD...3 VSEBINA PAKETA...3 SESTAVNI

Prikaži več

VARIMOT® in pribor

VARIMOT® in pribor Pogonska tehnika \ Avtomatizacija pogonov \ Sistemska integracija \ Storitve *2593728_0119* Popravki Variatorska gonila s protieksplozijsko zaščito VARIMOT in pribor Izdaja 01/2019 2593728/SL SEW-EURODRIVE

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

untitled

untitled MP3 predvajalnik Navodila za uporabo in garancija Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 60783HB43XI Dragi kupec! Vaš novi, majhen in barvit MP3 predvajalnik lahko, zahvaljujoč integrirani zaponki, pri - trdite skoraj

Prikaži več

HM2018_BA_SI_PRINT2.indd

HM2018_BA_SI_PRINT2.indd Navodila za uporabo ROČNI MEŠALNIK S kodo QR hitro in enostavno do cilja Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelku, nadomestne dele ali dodatno opremo, iščete podatke o proizvajalčevi garanciji

Prikaži več

Navodila za uporabo NAPRAVA ZA POLNJENJE AKUMULATORJEV AVTO- MOBILOV/MOTORNIH KOLES IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabnik

Navodila za uporabo NAPRAVA ZA POLNJENJE AKUMULATORJEV AVTO- MOBILOV/MOTORNIH KOLES IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabnik Navodila za uporabo NAPRAVA ZA POLNJENJE AKUMULATORJEV AVTO- MOBILOV/MOTORNIH KOLES IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 121 41 10 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO 2 delni komplet PMR radijskih postaj Midland M48 S Kataloška št.: 121 41 10 KAZALO GLAVNE ZNAČILNOSTI...3 VSEBINA

Prikaži več

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb DuoControl CS SL Navodila za vgradnjo Stran 2 DuoControl CS Kazalo Uporabljeni simboli... 2 Navodila za vgradnjo Obseg dobave... 3 Varnostna navodila... 3 Zaščita pred umazanijo / naoljenjem... 3 Mere

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Namizna tehtnica Kern FCE 6K2 Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Namizna tehtnica Kern FCE 6K2 Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 43 82 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Namizna tehtnica Kern FCE 6K2 Kataloška št.: 12 43 82 KAZALO 1. TEHNIČNI PODATKI...3 2. IZJAVA O SKLADNOSTI...4 3.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 510834 www.conrad.si ADAPTER 206 ZA MAJHNE AVTOMOBI LSKE PORABNIKE, STABILIZIRAN Št. izdelka: 510834 1 KAZALO 1 UVOD... 3 2 NAMEN UPORABE... 4 3 ELEMENTI...

Prikaži več

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx

an-01-Racunalniski_zvocniki_Hercules_XPS_2.1_Bassboost.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 28 43 00 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Računalniški zvočniki Hercules XPS 2.1 Bassboost Kataloška št.: 28 43 00 KAZALO 1. PREDSTAVITEV... 3 1.1 VSEBINA

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 77 93 47 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tester zavorne tekočine SecoRüt RSDOT Kataloška št.: 77 93 47 Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo

Prikaži več

LE2017_SLO_BA_PRINT.indd

LE2017_SLO_BA_PRINT.indd Navodila za uporabo RAZVLAŽILNIK ZRAKA S kodo QR hitro in enostavno do cilja Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelku, nadomestne dele ali dodatno opremo, iščete podatke o proizvajalčevi garanciji

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navod

Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navod Dobrodošli Zahvaljujemo se vam za nakup te videokamere. Prosimo preberite ta navodila za uporabo, saj vam zagotavljajo pravilno uporabo izdelka. Navodila za uporabo skrbno hranite na varnem mestu. Od prodajalca

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343712 www.conrad.si RADIO BUDILKA SANGEAN RCR-3 Št. izdelka: 343712 1 KAZALO 1 POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI...3 2 UPRAVLJALNI ELEMENTI...4 3 LCD ZASLON...6

Prikaži več

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide

NETGEAR R6100 WiFi Router Installation Guide Blagovne znamke NETGEAR, logotip NETGEAR in Connect with Innovation so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. in/ali njenih povezanih družb v ZDA in/ali drugih državah.

Prikaži več