Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx"

Transkripcija

1 SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Promet in pomorstvo b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja c) Vrsta študijskega programa: Magistrski d) Ime članice/članic, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa: UL FPP e) Podatki o skrbniku študijskega programa (ime, priimek in habilitacijski naziv): Prof. dr. Elen Twrdy f) Študijsko leto: 2017/18 2. Vnesite opredeljene temeljne cilje študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov v obliki, kot so akreditirani. Zapis služi izhodišču za razmislek. Temeljni cilji programa zajemajo kompleksne raziskovalno strokovne elemente, značilnosti sodobnega in okolju prijaznega pomorstva in prometa. Med temeljnimi cilji študija je potrebno izpostaviti: poglabljanje znanja na posameznih strokovnih, ustrezno izbranih ali v posamezne module zaokroženih sorodnih vsebinah; usposabljanje za samostojno iskanje novih virov znanja tako na znanstvenem kot na strokovnem interdisciplinarnem področju pomorstva, prometa in logistike; usposabljanje za uporabo najsodobnejših znanstveno raziskovalnih metod, vključujoč najsodobnejše analitične postopke; usposabljanje za prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših sistemov, ki obsegajo, opredeljujejo ali se ozko navezujejo na posamezna področja pomorstva in prometa; razvijanje samostojnih kritičnih in kreativnih pogledov ter refleksij, ki se nanašajo na aktualne probleme razvoja pomorstva in prometa v procesih globalizacije in specializacije; razvijanje sposobnosti za odgovorno vodenje in skupinsko delo. 1 K navedenemu je potrebno dodati še razvijanje odgovornosti do poklica, odgovornosti do varnosti prometa, odgovornosti do varnosti eksploatacije pomorsko prometnih sredstev in pomorsko prometne infrastrukture, odgovornosti do okolja in razvijanje soodgovornosti do uravnoteženega razvoja naše države ter ohranjanja našega pomorstva in prometa v spremenjenih okoliščinah skupne multikulturne Evrope.

2 3.a. Ocenite ustreznost vsebine študijskega programa in njegovih učnih enot glede na najaktualnejše raziskave, oz. umetniške izsledke s področja programa in glede na možnosti za zaposlitev. Splošne in predmetno specifične kompetence magistrskega študijskega programa Pomorstvo in promet zagotavljajo magistrandom visoko strokovno profesionalno kvalifikacijo, ki jim omogoča zaposlovanje na vodstveni ravni v vseh organizacijah, družbah in ustanovah, ki se ukvarjajo s problematiko pomorstva in prometa. Splošne kompetence programa se nanašajo na usposobljenost diplomanta, da je po končanem študiju sposoben: uporabljati raziskovalne metode, postopke in procese za raziskovanje v pomorstvu in prometu, kritične presoje uporabljenih teoretičnih izsledkov v praksi, kritično ovrednotiti uporabnost teoretičnih raziskav, avtonomnosti v raziskovalnem in strokovnem delu, razvijati komunikacijske sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju, etične refleksije in zavezanosti profesionalni etiki, kooperativnosti, timskega dela v domačem in v mednarodnem okolju, vključevanja odločitvenih modelov in analiz v podporo uspešnih poslovnih odločitev, analiziranja, vrednotenja in dokumentiranja različnih tehnoloških rešitev, načrtovanja, izvajanja in nadzora tehnoloških odločitev. Pridobljeno znanje na tej stopnji omogoča študentom nadaljevanje študija na doktorskem študijskem programu ali pa zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja, storitvenih dejavnosti pomorstva, transporta, prometa, morskih ved in z njimi spremljajočih dejavnosti, državne uprave, gospodarskih in interesnih združenj idr. 2 V času od do smo na UL FPP izvajali spletno anketo o zaposlenosti in zaposljivosti tistih diplomantov UL FPP, ki so študij zaključili med in Z anketo smo želeli izvedeti več o tem, kaj o študiju na naši fakulteti menijo naši diplomanti, rezultati pa nam bodo tudi v pomoč pri posodabljanju naših študijskih programov za prihodnje generacije študentov. Na anketo je odgovorilo 18 diplomantov magistrskega študijskega programa. Čeprav je večina respondentov zaposlenih, z iskanjem zaposlitve tudi niso imeli velikih težav, pa se velja vprašati, kaj lahko UL FPP naredi za diplomante, ki zaposlitev najdejo težko in nanjo lahko čakajo tudi 24 mesecev ali več. Kvalitativni odgovori kažejo, da je težavnost iskanja zaposlitve morda regionalno vezana, kar pa bi bilo potrebno potrditi s podatki, pridobljenimi na Zavodu za zaposlovanje. Podatki kažejo tudi, da je približno polovica respondentov zaposlenih na področju logistike in transporta (vključno s pomorstvom), ki sta matični izobraževalni področji UL FPP. Tudi zaznana koristnost na fakulteti pridobljenega znanja se ne razlikuje med tistimi, ki so zaposleni na matičnih področjih logistike ali transporta, in tistimi, ki so zaposleni na drugih področjih. To sicer lahko kaže na širok nabor znanja, ki ga nudi fakulteta, lahko pa tudi na to, da ne nudi vseh specifičnih znanj, ki jih zaposleni na teh matičnih področjih potrebujejo. Razlog za optimizem je podatek o tem, da bi se velika večina respondentov znova vpisala na isti študijski program, če bi se odločala še enkrat, in da bi svoj študijski program priporočila drugim. Kvalitativni odgovori so sicer zelo raznoliki, vendar pa je mogoče opaziti velik poudarek na večji potrebi po vključenosti praktičnih vsebin in dela v študijski proces. Praktične vsebine in novosti iz stroke bi bilo možno vključiti tudi v oblike vseživljenjskega učenja, za kar so respondenti prav tako izkazali interes. Hkrati podatki kažejo, da je potrebna prenova študijskih programov 2. stopnje, kar se na fakulteti že odvija.

3 3.b. Na kratko povzemite ključne prednosti in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz rezultatov študentskih anket 1. Povprečja predmetov REDNI študij PRED Izpitom PO Izpitu Zadovoljstvo Usklajenost Samostojnost Literatura Obveščenost Info na spletu Povprečje FPP Pomorstvo Promet Preverjanje Skupaj Vsebine Jasnost Ocenjevanje Skupaj Kompetence Ustreznost KT Povprečja Izvajalcev REDNI študij PRED Izpitom PO Izpitu Kakovost Pripravljenost Razumljivost Zanimivost Kritičnost Korektnost Skupaj Vsebine Jasnost Ocenjevanje Skupaj Kompetence Ustreznost KT 3 Povprečje FPP Pomorstvo Promet Iz rezultatov študentskih anket za študente smeri Pomorstva izhaja: ocena predmetov PRED izpiti: 4.0 (FPP povprečje 4.2), ocena predmetov PO izpitih: 4.7 (FPP povprečje 4.5), povprečna ocena izvajalca: 4.4 (FPP povprečje 4.4). Kot je razvidno iz table indikatorjev je na tistih, ki so pod povprečjem, predvsem literature narediti korak naprej k izboljšavi situacije. Iz rezultatov študentskih anket za študente smeri Prometa izhaja: ocena predmetov PRED izpiti: 4.1 (FPP povprečje 4.1), ocena predmetov PO izpitih: 4.3 (FPP povprečje 4.2), povprečna ocena izvajalca: 4.2 (FPP povprečje 4.3). 1 Pri 1. in 2. stopnji študija: anketiranje o predmetih, splošnih vidikih študijskega procesa, o obvezni študijski praksi. Pri 3. stopnji študija: anketa po prvem in drugem letniku študija.

4 Iz podatkov je razvidno, da se ocena pred in po izpitu ne spremeni. Zadovoljstvo študentov je tako vseskozi enako in je nad povprečjem. Ocene kažejo na kvalitetno izvedbo predmetov. 3.c. Ocenite, kako aktivnosti učinkujejo na uspešnost in učinkovitost študija i. Spremljanje populacije študentov na ravni študijskega programa (razpis, vpis, prehodnost, povprečno število opravljanj izpitov po predmetih in po opravljenih drugih učnih enotah, opravljen obseg raziskovalnega dela po letnikih, zaključek študija). Podatki so na voljo na Portalu UL in v študijskih informatikah članic. Pomorstvo: Vpis v študijskem letu 2018/19 na dan 15/10/2018: po letnikih: Redni študij Izredni študij Letnik prvič ponovno skupaj prvič ponovno skupaj skupaj dodatno leto: 2 dodatno podaljšano leto: 3 Časovni pregled celotnega vpisa in diplom od leta 2008 do danes: 4 Vpis na smer pomorstvo skozi leta niha okoli povprečne vrednosti 30 študentov. Enako je z letošnjim vpisom, ki je v okviru povprečja a z rahlim povečanim odstopom v negativno smer. Število diplom z leti variira, je pa v povprečju okoli 4 diplome letno, kar kaže na to, da veliko odstotek študentov nikoli ne diplomira. Leto 2017/18 je glede diplom dobro pod povprečjem. Če si pogledamo rezultate o vpisu po letnikih in po tipu študija (redni/izredni):

5 Vpis redni študij Vpis izredni študij ,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1L 2L 1L 2L Časovna slika vpis po letnikih kaže na nihanje vpisa v 1.letniku. Dolgoletno povprečje vpisa v 2.letnik kaže povprečje pod 10 študentov. To se sklada s časovno sliko števila diplom. Številke za izredni študij kažejo, da študij ni zanimiv kot izredni tip, čeprav se urnik prilagaja v popoldanskih urah. Prehodnost: Prehodnost redni študij Prehodnost izredni študij 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% 5 iz 1L v 2L iz 1L v 2L Rezultati za prehodnost so na rednem študiju v okviru pričakovanj, to je okoli 50 %. Enako gre potem prehodnost tudi skozi diplome. Pri izrednem študiju je slika enaka kakor pri vpisu, nezanimiva. PROMET: Vpis v študijskem letu 2018/19 na dan 15/10/2018: po letnikih: Redni študij Izredni študij Letnik prvič ponovno skupaj prvič ponovno skupaj skupaj dodatno leto: 14 dodatno podaljšano leto: 1 Časovni pregled celotnega vpisa in diplom od leta 2008 do danes:

6 Celoten vpis na smer Diplome Vpis je skozi leta stabilen s povprečjem nad 40 študentov. Enako je z letošnjim vpisom, ki je v okviru povprečja. Število diplom z leti variira, je pa v povprečju okoli 5 diplom letno. Leto 2017/18 je tako visoko nadpovprečno, kar kaže na dobro in vestno generacijo študentov. Če si pogledamo rezultate o vpisu po letnikih in po tipu študija (redni/izredni): Vpis redni študij Vpis izredni študij L 2L 1L 2L Rezultati pri rednem študiju kažejo stabilno sliko vpisa z majhnimi variacijami. Slika za izredni študij enako kakor na smeri pomorstva ne kaže na zanimivost študija v obliki izrednega študija. Celotna slika kaže, da je vpis na prometno smer stabilen in vzdržuje trend iz preostalih let. Prehodnost: Prehodnost redni študij Prehodnost izredni študij 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 500,00% 400,00% 300,00% 200,00% 100,00% 0,00% iz 1L v 2L iz 1L v 2L

7 Rezultati za prehodnost so na rednem študiju v okviru pričakovanj. Vrednosti nad 100 % kažejo na ponoven vpis starejših študentov, ki so nadaljevali s študijem. Na izrednem imamo zelo nizko populacijo in s tem povezano nezanimivo analizo. Obseg raziskovalnega dela: Študentsko raziskovalno delo poteka v okviru projektov»po kreativni poti do znanja PKP«,»Študentski inovativni projekti za družbeno korist ŠIPK«, seminarskih nalog in sodelovanja pri industrijskih projektih iz pomorskih vsebin. Delež študentov je v projektih PKP in ŠIPK 100 %, v industrijskih projektih pa znaša nekje okoli 30 %. Z vsebinami nadgrajujejo svoja teoretična znanja s praktičnimi izkušnjami. ii. Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa (na ravni posameznih predmetov oz. učnih enot, ter medpredmetnega povezovanja, pri zagotavljanju ustrezne povezave med pričakovanimi kompetencami študentov, načinom učenja in poučevanja in načinom preverjanja in ocenjevanja znanja, glede na predvideno obremenitev študentov pri posameznem predmetu ovrednoteno s kreditnimi točkami po ECTS2, glede na različne oblike študija in potrebe študentov, njihovo zavzetost za študij in pridobivanje kompetenc, itd). Medpredmetno povezovanje je zagotovljeno z izmenjavo informacij med izvajalci predmetov. Izvajalci predmetov medsebojno izmenjamo informacije o predelani snovi. Pred začetkom novega študijskega leta se izvajalci pogovorimo o vsebini predavanj in predvsem o izvedbi in vsebini seminarjev, ki jih tam, kjer je možno, medsebojno povezujemo. Program 2. stopnje je trenutno v postopku prenove in bo bistveno moderniziral učne vsebine in omogočil boljšo izvedbo programa. Proces priprave in akreditacije bo potekal v letu 2019, začetek izvajanja pa je predviden v letu iii. Podpora za internacionalizacijo študija (priprava domačih študentov za delovanje v mednarodnem prostoru, vključevanje tujih študentov v študijski program in spremljanje internacionalizacije študijskega programa). Podatki so na voljo na Portalu UL.. Maja 2018 je Erasmus+ koordinatorstvo v celoti prevzela asist. Barbara Knez. Velik del koordinatorstva predstavljajo razna administrativna dela, tako da je bila potrebna odobritev dostopa do kar nekaj aplikacij referata. Obveščanje o Erasmus+ opcijah poteka preko vseh možnih kanalov, ki so na voljo: e pošte, spletne in Facebook strani fakultete, plakatov ter osebno. V mesecu decembru se je pred izvedbo Erasmus+ informativnega dneva na sestanek osebno povabilo vse 1. in 2. letnike v vseh oddelkih. Predstavitev, ki je bila ustvarjena za ta namen, smo nato razposlali vsem, ki so nam zaupali svoj e naslov. Govorilne ure so dobro obiskane in ne zadoščajo za nudenje vseh informacij. Na Erasmus+ študijsko izmenjavo se je za zimski semester 2019/2020 prijavilo 13 naših študentov. Za tuje študente se rutinsko v vsakem semestru izvedejo vsaj trije dogodki: sprejem pri vodstvu fakultete, Erasmus+ mednarodni večer ter še kakšno kosilo oziroma druženje. FPP je za organizacijsko podporo v letu 2017/2018 prejela 768,00 (sredstva so se porabila za nakup promocijskega materiala), za leto 2018/2019 pa je namenjenih 750 sredstev (skoraj vsa so še neporabljena). Uvedel se je t.i. "buddy sistem", ki ga trenutno sestavlja šest študentov. Ideja je, da lokalni študenti pomagajo prihajajočim že 2 V kolikor rezultati študentske ankete pri predmetu pokažejo bistveno odstopanje od predvidene obremenitve s KT po ECTS, predlagamo, da dodatno ugotovite ustreznost ovrednotenja predmeta. Pri tem vam je lahko v pomoč sledeč pristop»student WORKLOAD, TEACHING METHODS AND LEARNING OUTCOMES: THE TUNING APPROACH«.

8 pred njihovim prihodom pri iskanju nastanitve in pri raznih vprašanjih. Komunikacija poteka preko e pošte ter družbenega omrežja Facebook, kjer se je v te namene ustanovila tudi posebna skupina. Iskanje nastanitve zna biti najtrši oreh tujim študentom, vendar so ti na koncu ne glede na vse zadovoljni s celotno Erasmus+ izkušnjo. Za tuje študente smo pripravili tudi e vodič z osnovnimi informacijami in navodili, ki olajšajo delo koordinatorici pa tudi "buddy em". V lanskem letu se je na novo sklenilo oz. je bilo podaljšanih 7 bilateralnih pogodb, kar 5 v času od nastopa nove koordinatorice. Pogodba z lizbonsko fakulteto namenoma ni bila podaljšana, saj so študenti imeli v preteklosti slabo izkušnjo. MIZŠ, CMEPIUS in UL (po tem hierarhičnem redu) želijo, da se število izmenjav iz leta v leto povečuje. Na UL FPP bo potrebno najmočneje okrepiti tisti del internacionalizacije, ki se nanaša na mobilnost študentov za prakso, ostale oblike mobilnosti pa najmanj obdržati na isti ravni. Trije študenti FPP so v zameno za promocijo matične fakultete tekom izmenjave v zimskem semestru 2018/2019 dodatno prejeli 400 (poleg osnovne in dodatne Erasmus+ finančne pomoči). Za kakovostno delo na področju mednarodnih izmenjav bi bila potrebna oseba, ki bi lahko več časa namenila informiranju, motiviranju (povečanju mobilnosti), reševanju raznoraznih problemov, optimizaciji itd. Zaposleni imajo na vseh ravneh in vseh študijskih programih možnost izkoristiti gostovanja, res pa je, da so pri tem prepuščeni sami sebi, informacijam, ki jih pridobijo sami, in brez vnaprej pripravljene strategije fakultete. iv. Nudenje podpore, spodbujanje študentov pri študiju (tutorstvo, spodbuda za mobilnost, podpora pri naboru izbirnih predmetov, vključitvi v praktično, raziskovalno, umetniško delo, projekte, naslavljanje različnih potreb študentov, itd.). Ugotavljamo, da je študentom na 2. stopnji v zadostni meri zagotovljeno nudenje podpore pri študiju v obliki tutorstva in demonstratorstva pri posameznih predmetih, kjer se pokaže, da je prehodnost manjša. Fakulteta za te oblike podpore zagotavlja dodatna sredstva. Nosilec predmeta preko Komisije za študijske zadeve izpelje postopek pridobitve tutorja ali demonstratorja (najboljši študent) pri posameznemu predmetu. Zagotovljen je tudi tutor za tuje študente, ki so na izmenjavi pri nas. 8 v. Praktično usposabljanje študentov, v kolikor je del študijskega programa (ustreznost vsebine, obsega, organizacije prakse glede na pričakovane kompetence diplomanta, povratne informacije udeležencev, kakovost mentorstva, itd.). Pri več predmetih se obravnavajo praktični problemi v sklopu vaj oziroma seminarjev. Praktično usposabljanje zunaj učilnic ni predvideno.

9 vi. Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih (akademsko, strokovno osebje) in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo študijski program (zagotavljanje usposabljanj, mobilnosti, spremljanje razmerja med raziskovalno in pedagoško obremenitvijo, vpliv organizacijske kulture, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih na izvedbo študijskega programa 3, ustreznost mentorjev na doktorskem študiju, itd. in zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture zaposlenih, sodelujočih). Fakulteta zagotavlja vse razpoložljive možnosti za znanstveno raziskovalno, praktično in mednarodno dodatno usposabljanje vseh, ki izvajajo študijske programe na prvi, drugi in tretji stopnji. Izvajalci sami pripravijo predloge gostovanj, dodatnih izobraževanj in usposabljanj. Na študijskih programih s področja pomorstva morajo pri posameznih strokovnih predmetih nosilci pridobiti določena strokovna znanja in usposobljenosti z rokom trajanja pri Upravi RS za pomorstvo, zato ta usposabljanja potekajo v skladu z načrti. Ostala usposabljanja so prepuščena lastni presoji vsakega posameznega nosilca predmeta, ki v osebnem razvoju in napredku sledi aktualnim novostim, novim oblikam dela in poučevanja, dobrim praksam in podobno. Posebna skrb se namenja visokošolskim sodelavcem, ki se jih vzpodbuja k permanentnemu usposabljanju in strokovnemu razvoju. Njih se posebej opozarja in napotuje na izobraževanja s področja visokošolske didatktike. Preko vsakoletnih IRD (individualnih raziskovalnih sredstev) fakulteta vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotavlja zadostna namenska finančna sredstva za lasten strokovni razvoj. Strokovno osebje ima prav tako omogočena vsa izobraževanja z vseh področij dela, ki se vsako leto tudi dejansko izvedejo, nimamo pa v naprej pripravljenih načrtov izobraževanj in usposabljanj, saj gre po navadi za novosti s posameznih področij dela, ki jih ni mogoče v naprej predvideti. Največkrat se taka izobraževanja izvedejo na UL za vse članice in za posamezno področje dela, kjer prihaja do novosti. Taka izobraževanja so tudi posebej prilagojena konkretni problematiki z visokošolskega področja. Anketa o zadovoljstvu pedagoških delavcev in zaposlenih v strokovnih službah na UL FPP je pokazala, da so vsi zaposleni zadovoljni z večino vidikov na UL FPP. Več pozornosti bi kazalo nameniti kazalnikom, pri katerih je vrednost enaka ali nižja od 3.5 in kažejo na to, da so anketiranci niti zadovoljni in niti nezadovoljni. Za pedagoške delavce ti kazalniki so: Na FPP imajo vsa raziskovalna področja enake možnosti razvoja., S predstojnikom oddelka se pogovoriva o rezultatih mojega dela in postaviva cilje za prihodnje obdobje., Od predstojnika oddelka dobim priznanje, kadar opravim neko nalogo še posebej dobro., Zadovoljstvo s plačo., Zadovoljstvo s svojo vlogo na FPP., Zadovoljstvo s pretokom informacij. Za zaposlene v strokovnih službah ti kazalniki so: S tajnikom se pogovoriva o rezultatih mojega dela in postaviva cilje za prihodnje obdobje., Zadovoljen/na sem z odnosom med mano in dekanjo., Od dekanje dobim priznanje, kadar opravim neko nalogo še posebej dobro., Počutim se čustveno navezanega/navezano na FPP., Ko se zjutraj zbudim, si želim oditi na delo., Nad svojo službo sem navdušen/a. Poleg kvantitativnih podatkov anketa ponuja še predloge za spremembe, ki naj jih vodstvo UL FPP poskuša smiselno upoštevati pri načrtovanju dela v prihodnje Na kratko ocenite doseganje temeljnih ciljev študijskega programa in kompetenc diplomanta. Študijski program na magistrski študijski ravni zagotavlja vsebinsko nadgradnjo kompetenc, ki jih razvije študent na prvi stopnji študija znotraj študijskih področij Navtika in Ladijsko strojništvo ter Tehnologije prometa in logistike in Prometne tehnologije in transportne logistike. Zasnovan je tako, da krepi profesionalno samozavest in odličnost diplomanta. Uravnotežena struktura študijskih vsebin v posamezni usmeritvi zagotavlja pridobivanje znanja in sposobnosti, ki jih diplomant potrebuje za samostojno, ustvarjalno in profesionalno reševanje zahtevnih tehnološko razvojnih problemov v 3 Spremljanje zadovoljstva zaposlenih na UL.

10 pomorstvu in prometu. Uspešen zaključek študija kandidatu omogoča nadaljevanje izobraževanja na ustreznih doktorskih programih. Pri izobraževanju po študijskem programu Pomorstvo in Promet študenti pridobijo predmetnospecifične kompetence, ki se kažejo kot poznavanje in razumevanje pomorskega in prometnega sistema in organizacije, prometne tehnologije, transportne logistike in prometne varnosti s teoretičnega in praktičnega vidika. Diplomanti so sposobni razumevanja splošne strukture ter imajo sposobnost načrtovanja in projektiranja izbranih tehnoloških procesov pomorskih in prometnih tehnologij, prometa in okolja, geografskih informacijskih sistemov skladno s pravnimi, ekonomskimi in drugimi določili oz. predpisi. Pri svojem delu uporabljajo sodobne računalniško podprte programe, s katerimi lahko rešujejo zaplete projektne naloge v pomorstvu in prometu. Z razumevanjem strokovne in znanstvene literature imajo sposobnost pisanja in objavljanja strokovnih in znanstvenih sestavkov. 5. Katere deležnike in na kašen način ste vključili v pogovore, načrtovanje ukrepov, spremljanje njihovega uresničevanja, pripravo samoevalvacijskih poročil na ravni študijskega programa (VŠ učitelje in sodelavce, mentorje, študente, alumni, strokovne sodelavce, zunanje sodelavce, delodajalce (tudi v povezavi s praktičnim usposabljanjem), druge deležnike/širše okolje)? Pri pripravi samoevalvacijskega poročila so sodelovali prodekan za študijske zadeve, predstojnik Oddelka za pomorstvo, predstojnik Oddelka za tehnologijo prometa, vodja Komisije za kakovost, tajnik, koordinatorica Erasmus+ mobilnosti ter visokošolski učitelji in sodelavci, ki sodelujejo v pedagoškem procesu 2. stopnje na UL FPP. 10

11 6. Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav Ukrepi iz predhodne samoevalvacije Aktiviranje alumni kluba in posledično olajšano pridobivanje podatkov o optimalnem profilu diplomantov ter podatkov o trendu zaposljivosti magistrandov Pomorstva in prometa. Aktiviranje alumni kluba in posledična vključitev predstavnikov alumni kluba v vlogi delodajalcev in ponudnikov praktičnega usposabljanja v pripravo letnih samoevalvacijskih poročil za študijski program Pomorstvo in promet. Prenova strojnice. Združevanje podusmeritev ali celo usmeritev ob istočasni modernizaciji študijskega programa. Obrazložitev realizacije Kljub aktivnostim za promocijo Alumni kluba je število članov Alumni kluba preko platforme UL nizko, zato so aktivnosti za aktivacijo kluba prestavljene v leto Kljub aktivnostim za promocijo Alumni kluba je število članov Alumni kluba preko platforme UL nizko, zato so aktivnosti za aktivacijo kluba prestavljene v leto Usklajevanje z GEPŠ poteka. 2. stopnja v celoti je v postopku prenove. Pričakujemo, da se bodo prenovljeni programi začeli izvajati v študijskem letu 2020/21. KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM OBDOBJU Višje število kontaktnih ur za določene predmete glede na število vpisanih študentov. KLJUČNE SLABOSTI (slabosti so dejavniki znotraj organizacije*, ki negativno vplivajo na izvajanje nalog oz. doseganje ciljev organizacije) Nizko število vpisanih študentov. Zastarelost študijskega programa. KLJUČNE NEVARNOSTI (nevarnosti so dejavniki zunaj organizacije*, ki negativno vplivajo na izvajanje nalog oz. doseganje ciljev organizacije) Konkurenca drugih zavodov in vpis diplomantov 1 stopnje na programe 2. stopnje na drugih zavodih. CILJ(I) (cilji so končni rezultati, ki jih želimo doseči z načrtovanimi ukrepi; cilje kvantificirajte z dveh vidikov, in sicer tako, da poveste (1) kaj/koliko in (2) do kdaj je treba doseči) cilj lahko zapišete tudi za ključne izzive na področjih, ki so že dobro urejena, a jih izboljšujete (npr. cilji ne izhajajo neposredno iz nevarnosti ali slabosti) Višje vpisanih študentov. Sodoben študijski program prometa pomorstva. število in OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST Boljši prenos znanja zaradi višjega števila kontaktnih ur. PREDLOGI UKREPOV (ukrepe zapišite kot konkretne aktivnosti, ki jih je treba izvesti, da se premaknemo iz sedanjega stanja, opisanega v stolpcu Slabosti /Nevarnosti, proti želenemu stanju, opisanemu v stolpcu Cilji; če ste že med letom začeli izvajati ukrep, ki je že dosegel želene učinke in ni več potreben, ga vseeno tu zapišite) Spodbujanje k vpisu med diplomanti 1. stopnje in promocija študija na 2. stopnji preko družbenih in drugih medijev. Posodobitev študijskega programa in racionalizacija smeri in podusmeritev. ODGOVORNOST (primarno odgovornost za izvedbo pripišite konkretni osebi; zapišite ime in priimek osebe ter njeno funkcijo; če je smiselno, na enak način določite tudi morebitno sekundarno odgovornost drugih oseb) Izr. prof. dr. Peter Vidmar in doc. dr. Robert Muha Prof. dr. Elen Twrdy * Dejavnik znotraj organizacije (institucije, enote, službe ) je dejavnik, na katerega imamo vpliv (npr. neustrezna organizacija dela). Po drugi strani, na dejavnik zunaj organizacije (institucije, enote, službe ) načeloma nimamo vpliva (npr. pričakovana sprememba zakonodaje). V kolikor smo v dilemi, ali gre za notranji ali zunanji dejavnik, presojamo po prevladujočem vplivu. 11

12 12

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Tehnologija prometa in logistika b) Stopnja študijskega programa: 1. stopnja c) Vrsta študijskega

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

SAMOEVALVACIJA drARH 16_17

SAMOEVALVACIJA drARH 16_17 SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Doktorski študijski program Arhitektura b) Stopnja študijskega programa: 3. stopnja c) Vrsta

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Poročilo o merjenju organizacijske klime

Poročilo o merjenju organizacijske klime Str.1/11 Izdelali: izr. prof. dr. Uroš Pinterič, Andrej Kolar (KKE), Katja Krevs (Karierni center in KKE), Mira Kastelic (mednarodna in projektna pisarna) Dne: 2015-09-07 Dostavljeno (e-mail): Senat, AZ,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Priprava, akreditacija in izvedba skupnega študijskega programa Dr. Alenka Braček Lalić, IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, CEEMAN Združenje Univerza v Mariboru, 7. 6.

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI V PSIU (Usposabljanje timov za kakovost izvajalcev PSIU) Gradivo je nastalo v okviru projekta Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017 (Project

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB7, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za tehnologije in sisteme ČISTOPIS AKREDITIRANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 11. STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU (magistrski študijski program) Čistopis

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev OD STRATEGIJ DO RECEPTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije Andragoški kolokvij, Ljubljana, 31.5.2019 KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA NAČRTOVANJE: - Tisto kar vemo - Tisto

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo Zoisova Ljubljana, Slovenija telefon (01) , (1) faks (01)

Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo Zoisova Ljubljana, Slovenija telefon (01) , (1) faks (01) Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo Zoisova 12 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 20 00 762, (1) 20 00 752 faks (01) 42 57 414 dekanat@fa.uni-lj.si Drugostopenjski magistrski študijski program

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

STRATEGIJA VSUP

STRATEGIJA VSUP Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto STRATEGIJA RAZVOJA 2016-2020 Novo mesto, februar 2016 OSNOVNI PODATKI FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE NOVO MESTO Naslov: Spletno mesto: E-naslov:

Prikaži več

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejalnega programa in registra ZORA Onkološki inštitut Ljubljana

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP Sprejeto na 44. seji Senata UP FHŠ, 19. 1. 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM»Fakulteta za humanistične študije«samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE doktorski program EDUKACIJA IN MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU (ČISTOPIS) Novo mesto, november 2015 KAZALO 1 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 2 2 OPREDELITEV TEMELJNIH CILJEV IN KOMPETENC

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo Zoisova Ljubljana, Slovenija telefon (01) , (1) faks (01)

Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo Zoisova Ljubljana, Slovenija telefon (01) , (1) faks (01) Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo Zoisova 12 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 20 00 762, (1) 20 00 752 faks (01) 42 57 414 dekanat@fa.uni-lj.si Prvostopenjski univerzitetni študijski

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Study programme and level Study

Prikaži več

KA2_2014_15-apr

KA2_2014_15-apr ERASMUS+ Strateška partnerstva KA 2 Delavnica za prijavitelje 15. april 2014 PREDSTAVITEV NI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE! Ni pravno zavezujoča, je zgolj informativni material. Cilji politike Evropa 2020

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

Microsoft Word - Poslovno_porocilo_2007.doc

Microsoft Word - Poslovno_porocilo_2007.doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo FAKULTETA ZA UPRAVO POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007 Kazalo UVOD... 3 2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST... 4 3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA TER UMETNIŠKA DEJAVNOST... 7 4 MEDNARODNO

Prikaži več