Microsoft Word - PZI LEKARNA SB Trbovlje.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - PZI LEKARNA SB Trbovlje.doc"

Transkripcija

1 5.1 NASLOVNA STRAN NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME 641/17 INVESTITOR: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje OBJEKT: PRENOVA LEKARNE V SB TRBOVLJE VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA PZI: 8177/17/PZI ZA GRADNJO: PRENOVA PROJEKTANT:., Cesta Žalskega tabora 15, 3310 Žalec podpis odgovorne osebe projektanta in žig ODGOVORNI PROJEKTANT: Borut KALUŽA u.d.g.i. S-1340 osebni žig, podpis Polona ŽILNIK u.d.i.a., ZAPS 1264A ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Izvod osebni žig, podpis ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: 641/17, ŽALEC, junij 2017 PZI Stran: 1

2 5.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME št. 641/ Naslovna stran 5.2 Kazalo vsebine načrta 5.3 Tehnično poročilo 5.4 Risbe 1. Vodovod in kanalizacija Tloris pritličja M 1:50 2. Vodovod in kanalizacija Shema dvižnih vodov M 1:% 3. Ogrevanje in hlajenje Tloris pritličja M 1:50 4. Ogrevanje Shema M 1:% 5. Ogrevanje in hlajenje Shema vezave klimata K01 M 1:% 6. Prezračevanje Tloris pritličja M 1:50 PZI Stran: 2

3 5.3 Tehnični del PROJEKTNA NALOGA TEHNIČNO POROČILO TEHNIČNI IZRAČUNI PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL PZI Stran: 3

4 5.3.1 PROJEKTNA NALOGA Za objekt je potrebno izdelati PZI projekt za notranji vodovod, vertikalno kanalizacijo, ogrevanje, hlajenje in prezračevanje v naslednjem obsegu ZAHTEVE: Vodovod in kanalizacija: 1. S sanitarno vodo se vežemo na obstoječe razvode sanitarne vode v toplotni postaji oz. na mestu samem. 2. Razvod hladne, tople vode in cirkulacije bo izveden s plastičnimi cevmi. Kjer potekajo cevi pod stropom se le te bakrene oz. pocinkane. 3. S fekalno kanalizacijo se priklapljamo na obstoječe razvode. 4. Notranja hišna kanalizacija bo izvedena s PP kanalizacijskimi cevmi, 5. Odduhi se vodijo na streho objekta in se zaključijo s strešnimi kapami. 6. Kondenz je od naprav speljan v fekalno kanalizacijo preko sifona oz. meteorno kanalizacijo. Ogrevanje: 7. Z razvodi ogrevanja se priklopimo na obstoječe razvode ogrevanja. 8. Iz toplotne postaje vodimo do klimata posebno vejo, na katero se vgradi toplotni prenosnik, toplotni števec, obtočna črpalka in ostala potrebna armatura. 9. Objekt se ogreva z radiatorskim ogrevanjem in hladi s split klimatskimi napravami. 10. Zunanje enote split sistema so nameščene na steni objekta. 11. Razvod ogrevanja bo izveden iz plastičnih in jeklenih cevi toplotno izoliranih, vodenih v spuščenem stropu, vidno po stenah in kjer je to mogoče. Prezračevanje 12. V objektu se izvede prisilno prezračevanje lekarniških prostorov z lokalno prezračevalno napravo V=500m3/h. Lokacije lokalnih naprav so razvidne iz tlorisov. 13. Svež zrak se zajema z rešetkami nameščenimi na fasadi objekta. Odpadni zrak se odvaja na fasado objekta. 14. Lokalne prezračevalne naprave so z vgrajenimi ventilatorji, filtri, prenosnikom toplote, CO2 senzorjem in s senzorjem vlage, upravljalnikom. 15. Elementi za distribucijo zraka po prostorih so prezračevalni ventili. 16. Prostori filter, aseptični filter, aseptični prostor in priprava magistralnih zdravil se zaradi posebnih zahtev (tehnologije) prezračujejo s prezračevalno napravo V=1500m3/h. 17. Prezračevalne naprave imajo možnost priklopa na cns. 18. Elementi za distribucijo zraka po prostorih so linijski difuzorji in prezračevalne rešetke. 19. Kanali za dovod in odvod zraka se ustrezno izolirajo. 20. Kanali so iz pocinkane pločevine. Investitor: PZI Stran: 4

5 5.3.2 TEHNIČNO POROČILO VODOVOD IN KANALIZACIJA Splošno Za objekt je za vodovod in vertikalno kanalizacijo izdelan projekt, ki v posameznih poglavjih obravnava: Notranji vodovod in kanalizacijo Osnova za projektiranje so gradbene osnove, projektna naloga investitorja in zahteve upravljalcev vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. PRIKLJUČNI IN NOTRANJI VODOVOD Pri dimenzioniranju priključka so upoštevane smernice iz lokacijske dokumentacije, zahteve investitorja, podatki o razpoložljivem tlaku na mestu priključevanja. Izračun je izdelan po DIN1988-Teil 3. Upravljalec vodovodnega omrežja, zagotavlja ustrezno kvaliteto pitne vode po EN Predvideni materiali vodovodnih instalacij ustrezajo tehničnim zahtevam EN in so skladni z Pravilnikom o pitni vodi U.L. RS št. 19/2004, 35/2004, Pravilnikom o materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili -U.L. RS št. 36/2005. Upošteva se Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012) in 9. in 10. člen Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06 in 41/08). Priključni vodovod je projektiran z upoštevanjem standarda SIST EN 805 ter prav tako z upoštevanjem prej naštetih standardov, priporočil ter ostalih predpisov. Izračuni sanitarne vode v objektu so izdelani na osnovi algoritmov za dimenzioniranje vodovodnih inštalacij, navedenih v DIN 1986, DIN 1988 in DIN S sanitarno vodo se vežemo na obstoječe razvode sanitarne vode v toplotni postaji oz. na mestu samem. Za celoten objekt je projektiran priključek velikosti DN20. Notranja vodovodna inštalacija oskrbuje sanitarne elemente s hladno in toplo sanitarno vodo. Cevno omrežje bo izdelano iz PVC, bakrenih in pocinkanih cevi. Cevi so položene s padci v smereh proti vodomeru oz. proti izpustom, da je omogočeno praznjenje omrežja. Nagib cevovodov znaša med 1 in 2 %. Nagibi razvodov cirkulacije in razvodov tople sanitarne vode so predvideni v smeri centralnega grelnika tople sanitarne vode. Nagib cevovodov znaša med 1 in 2 %. PZI Stran: 5

6 Na mejah požarnih sektorjev se izvede požarna zatesnitev prebojev. Za vse požarne manšete in zatesnitve se mora predložiti certifikate, ki se priložijo v Izkazu požarne varnosti faze PID. Upoštevati se mora smernica SZPV. Pred vsakim iztočnim mestom je predviden podometni ali kotni regulacijski ventil. Tlačna stopnja cevovodov in armatur notranjega vodovoda je PN16. Izolacija cevi mora biti v skladu z DIN Cevovodi morajo biti zaščiteni pred prekomernim segrevanjem in pred možnostjo kondenzacije. Izolacija cevi hladne vode v neogrevanih prostorih mora biti po DIN najmanj 4 mm, v ogrevanih prostorih najmanj 9 mm, v stenskih odprtinah 4 mm, v stenskih odprtinah poleg toplih vodov pa 13 mm (velja pri λ=0,040 W/m2K). Izolacija cevi tople sanitarne vode in cirkulacije mora biti po DIN najmanj 20 mm (do DN20) oz. 30 mm (DN20- DN32) in enaka DN za DN 40-DN100 (velja pri λ=0,035 W/m2K). Izolacijski material je ustrezno požarno odporen: po SIST EN Po vgradnji je treba predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov, ki se morajo predložiti v Izkaz požarne varnosti faze PID. Pri lepljenju izolacijskih materialov je potrebno ustrezno kontaktno lepilo predpisano s strani proizvajalca izolacije. Sanitarije V sklopu sanitarij so predvideni sanitarni elementi iz sanitarne keramike 1. kvalitete, kot npr. Dolomite. Prioritetno, razen izjem, so vsi sanitarni elementi konzolne izvedbe. Straniščne školjke so konzolne izvedbe s podometnimi izplakovalniki (z dvojnim splakovanjem ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje) in s stranskim iztokom, umivalniki so opremljeni s sifoni, ogledali in z etažerami- poličkami, z milniki, z držali brisač. Vse vodovodne pipe so varčne izvedbe (prihranek vode vsaj 50%). Poleg te opreme sodijo še podajalniki toaletnega papirja, metlica s škatlo za WC. Sanitarni elementi so opremljeni z medeninastimi ventili ali s kotnimi regulacijskimi ventili, tako da je omogočeno vzdrževanje armatur. Montažne višine posameznih sanitarnih elementov so standardne, kot zgled se uporabijo navedbe iz priročnika Feurich: Taschenbuch für den Sanitär-Installateur 1993/94, Krammer-Verlag, 1993 in TSG :2008 točka V kolikor se bi projektirana oprema, ki ima določene specifičnosti, spremenila, je potrebno doseči pisno soglasje investitorja in odgovornega projektanta ter za potrebe delovanja uskladiti oz. pripraviti nov projekt, v nasprotnem primeru ne bo zagotovljena projektirana kvaliteta delovanja! Po končani montaži se izvede izpiranje in dezinfekcija omrežja pitne sanitarne vode s strani pooblaščene organizacije. Dezinfekcija se izvaja v skladu z veljavnim standardom in navodili DVGW W 291 ali DIN O izpiranju in dezinfekciji se mora voditi zapisnik, po uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Za vse vodovodne inštalacije velja, da je izvajalec po končanih delih in uspešno izvedenih tlačnih preizkusih v prisotnosti odgovornega nadzornika, voditi zapisnik - nadzornik potrdi zapisnik. Tlačni preiskus se izvede z 50% višjim tlakom od obratovalnega. Predpreizkus traja 2 uri, glavni preizkus traja 1 uro in je uspešen če tlak ne pade za več kot 0,2bar. PZI Stran: 6

7 Investitorju mora izvajalec predati zapisnik o tlačnih preizkusih, projekt izvedenih del, navodila za uporabo in vzdrževanje, ateste vgrajenih materialov ter garancijske liste za vgrajene naprave. NOTRANJA VERTIKALNA KANALIZACIJA Vsa horizontalna kanalizacija je obdelana v gradbenem projektu. Vertikalna fekalna kanalizacija zbira in odvaja odpadno vodo od posameznih sanitarnih elementov in se navezuje na horizontalno kanalizacijo. Vertikalni del kanalizacije iz sanitarnih elementov je grajen iz PE kanalizacijskih cevi, Našteti elementi morajo ustrezati standardom ISO 2531 (ter ISO 13, ISO 6506 in ISO 6708). Spajanje in tesnenje posameznih segmentov je izvedeno z originalnimi materiali. Odzračevanje kanalizacije je vodeno nad streho objekta in se zaključuje s strešnimi odduhi. Najmanjši nagibi priključkov naj bodo 1:50, oz. 2 %. Na mejah požarnih sektorjev se na kanalizacijske cevi vgradijo požarne manšete. Kanalizacija mora biti ustrezno zvočno zaščitena, kar pomeni, da pri njenem obratovanju hrup v zaščitenem prostoru ne presega 25 db(a). V običajnih prostorih se v tla vgrajujejo sifoni s ploščicami iz nerjaveče pločevine. Vertikale so izolirane s penasto izolacijo debeline 4mm. KONDENZNI VOD Za odvod kondenza od naprav se izvede kondenzni vod. Cevni razvod je iz PE cevi izoliran s protikondenzno izolacijo z 1% padcem proti iztočnim mestom. Vsi kondenzi so vodeni v fekalno kanalizacijo vezani pred sifone umivalnikov. Umivalniki so zaradi narave dela vedno v uporabi in ne pride do izsušitve sifonov. KONTROLA TESNOSTI KANALIZACIJE IN KONČNA DELA Po končani montaži mora biti opravljen preizkus tesnosti. Izvede se suh preizkus tesnosti s tlakom110 mbar v času najmanj 30 minut za 100 litrov volumna vodov, za vsakih dodatnih 100 litrov se čas preiskusa podaljša za 10 minut. Preizkušanje pripadajočih jaškov skupaj z zaključnimi kosi se lahko izvede z vodo. Preizkus tesnosti izvedemo, preden položeni cevovod popolnoma zasujemo ali zazidamo. Za vse vrste kanalizacij velja, da je izvajalec po končanih delih in uspešno izvedenih tesnostnih preizkusih dolžan investitorju predati navodila za obratovanje in vzdrževanje, ateste vgrajenih materialov in opreme, projekt izvedenega stanja ter zapisnik o preiskusih. Po končani izvedbi mora izvajalec predati investitorju vso potrebno tehnično dokumentacijo: projekt izvedenih del, navodila za uporabo in vzdrževanje v uradnem jeziku države, v kateri se objekt nahaja, ateste vgrajenih materialov ter garancijske liste za vgrajene naprave. PZI Stran: 7

8 OGREVANJE IN HLAJENJE Zunanje projektne pogoje določajo standardi in lokalni predpisi. Pri projektiranju se smiselno upošteva Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/2010), Pravilnik o zvočni zaščiti stavb Ur. l. RS št. 14/1999, Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Ur. l. RS št. 105/2005, Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije (še posebej poglavje 4 in 5) in Prostorske tehnične smernice TSG :2008-ZDRAVSTVENI OBJEKTI (zvezek 1 in 2). Izračun je izdelan glede na projektne pogoje-projektno temperaturo, ki velja na območju gradnje objekta: Pozimi Poleti Zunanja projektna temperatura: -13 C +35 C Zunanja projektna vlaga: 90 % 40 % Notranja temperatura: C Notranja vlaga: % < 55 %. Izračun toplotnih izgub je izdelan po SIST EN12831/DIN Projektu mora biti priložen izračun ali meritev toplotnih prehodnosti, izdelan z upoštevanjem že navedenih standardih in sestav potrebne toplote po posameznih prostorih. Temperature ogrevanih prostorov: - pisarne, hodniki, garderobe 20 C - skladišča, spremni prostori 18 C Z razvodi ogrevanja se priklopimo na obstoječe razvode ogrevanja. Iz toplotne postaje vodimo do klimata posebno vejo, na katero se vgradi toplotni prenosnik, toplotni števec, obtočna črpalka in ostala potrebna armatura. Veja klimata je polnjena z mešanico glikol voda. Objekt se ogreva z radiatorskim ogrevanjem in hladi s split klimatskimi napravami. V skladišču P04 in skladišču za infuzijske tekočine sta nameščeni split klimatski napravi, ki vzdržujeta konstantno temperaturo v prostoru, ki ne sme preseči 25 st. C in pasti pod 15 st. C. Zunanje enote split sistema so nameščene na steni objekta. Toplovodna inštalacija vodena v tleh, pod stropom in v stenah je izdelana iz plastičnih cevi, vertikale in inštalacija vodena pod stropi je izdelana z jeklenimi cevmi, material St 33. Kotlarno je potrebno opremiti z vsemi shemami in z ustreznimi napisi oz. označbami. Korozijska zaščita in barvanje Protikorozijsko zaščito cevovodov in konstrukcij je treba izvesti v skladu s Pravilnikom o zaščiti jeklenih konstrukcij in opreme. Jekleni cevovodi so pobarvani z barvo primerno za temperature do 150 C. Z vseh jeklenih površin je treba najprej odstraniti nesnago, ostanke varjenja, rjo in maščobe. Očiščene površine je treba PZI Stran: 8

9 pokriti z osnovnim premazom, najkasneje v osmih urah po končani pripravi površine. Zaščitni premazi se lahko nanašajo samo na popolnoma suho površino. Relativna vlažnost zraka pri tem ne sme biti večja od 80%, temperatura zraka pa ne nižja od +5 C in ne višja od +40 C. Že pred montažo je treba zaščititi vse podpore in nosilne konstrukcije z osnovnimi protikorozivnimi premazi. To velja tudi za cevi, ki kasneje ne bodo več dosegljive zaradi opreme ali gradbenih del. Protikorozijska zaščita obsega naslednja dela: - ročno ali strojno čiščenje - 2x nanos temeljne barve - vidne dele se prebarva v ustrezni barvi glede na medij. Barvno skalo za označevanje cevnih napeljav določa DIN 2403, barvne oznake RAL so združene v registru barv RAL 840 HR. Posamezni vodi so pobarvani z naslednjimi pokrivnimi barvami: - ogrevanje sekundar dovod temno rdeča RAL ogrevanje sekundar povratek temno modra RAL sanitarna hladna voda zelena RAL sanitarna topla voda oranžna RAL sanitarna voda cirkulacija vijoličasta RAL odvodnjavanje rjava-olivno zelena RAL odzračevalni vodi v barvi medija - konzole črna RAL Izolacija cevi ogrevanje V neogrevanih prostorih je treba cevi in armature za razvod vode v ogrevalnih sistemih zaščititi pred izgubo toplote s toplotno izolacijo. Pri izoliranju cevi z notranjim premerom do 100 mm, mora biti izolacija enaka notranjemu premeru cevi, če toplotna prevodnost izolacije znaša 0,035 W/mK. Pri materialih, katerih toplotna prevodnost ni enaka 0,035 W/(mK), se najmanjša dopustna debelina toplotne izolacije preračuna po pravilih računanja prehoda toplote skladno s standardom SIST EN ISO Polovična debelina toplotne izolacije je dovoljena: - pri ceveh in armaturah, ki oddajajo toploto v ogrevane prostore različnih uporabnikov oziroma lastnikov, - na prehodih cevi in armatur skozi stene ali strope, - pri križanju cevovodov, - pri cevnih razdelilnikih, - na priključnih vodih grelnih teles do dolžine 8 m. Debelina toplotne izolacije cevi vgrajenih v tla, mora znašati najmanj 6 mm. Pri montaži je potrebno dosledno upoštevati navodila proizvajalca. Pri lepljenju izolacijskih materialov je potrebno uporabljati izolacijske trakove in kontaktno lepilo predpisano s strani proizvajalca izolacije. Po vgradnji je treba predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov, ki se morajo predložiti v Izkaz požarne varnosti faze PID PZI Stran: 9

10 Preboji požarnih sektorjev Na prehodih požarnih sektorjev se izvede požarna zatesnitev prebojev. Cevovod je v področju, kjer gre skozi steno ali strop izoliran, obojestransko v dolžini 500mm, z izolacijo iz kamene volne (enako kot razvodi vodeni po evakuacijskih hodnikih KNAUF INSULATION KPS 041AluR ali enakovredno). Upošteva se smernica SZPV. Po vgradnji je treba predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov, ki se morajo predložiti v Izkaz požarne varnosti faze PID Radiatorsko ogrevanje Radiatorji bodo vgrajeni v spremnih ogrevanih prostorih in v operaciskem oddelku (higienik izvedba). Predvideno imajo termostatsko glavo za uporabo v javnih objektih s tipalom integriranim v glavi ventila. Termostatska glava ventila nam omogoča omejitev ali blokado delovnega področja in nastavitev ventila proti zmrzovanju. Ventili so ravne oziroma kotne izvedbe. Povratni ventil je kot zaporni organ in je prav tako ravne oziroma kotne izvedbe, z možnostjo praznjenja. Ventili so ponikljani. Radiatorji so nameščeni na tipskih konzolah za montažo na zid oziroma na tla. Predvideno število konzol je tipsko. Radiatorji imajo vgrajen odzračni ventil. Ogrevanje / hlajenje klimatov Ob objektu je nameščen klimat K01 z vgrajenim toplovodnim grelcem in dx hladilcem. Do prezračevalne naprave je vodena ogrevalna veja prezračevalnega klimata: temp. režim 55/45 C V prezračevalni napravi je nameščena regulacijsko obtočno grupo za toplovodni grelec. Toplovodni grelnik je dimenzioniran na 55/45 C. Ob klimatu je nameščena zunanja dx naprava. PZI Stran: 10

11 PREZRAČEVANJE Prezračevanje stavbe se v celoti izvede skladno s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, št 42/02), Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/2010), Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb Ur. l. RS št. 14/1999, Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Ur. l. RS št. 105/2005, Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije (poglavje 5 in 6), Tehnične smernice TSG-1-001:2010 (MLüR) in Prostorske tehnične smernice TSG :2008-ZDRAVSTVENI OBJEKTI. Predvidena sta dva ločena sistema prezračevanja: - za objekt, - za prostor filter, aseptični filter, aseptični prostor in priprava magistralnih zdravil. Svež zrak se pozimi predgreva s toploto odvedenega zraka z uporabo ploščnih oz. rotacijskih rekuperatorjev. Omenjene rekuperatorje toplote imajo vgrajene vse prezračevalne, kondicionirne in klimatizacijske naprave. Izračun rekuperatorjev se izvede po VDI 2071 (1,2). Količina zunanjega zraka je bila določena glede na pričakovano zasedenost stavbe in se uravnava v skladu s številom ljudi v stavbi. Stavba obratuje izključno s svežim zrakom, katerega toplota se rekuperira. V projektu velja, da se količina svežega zraka uravnava glede na namembnost prostora in število prisotnih oseb v objektu. Prezračevanje objekta Lokalna prezračevalna naprava z V=500m3/h je z vgrajenimi ventilatorji, filtri, prenosnikom toplote, CO2 senzorjem, s senzorjem vlage, sobnim upravljalnikom. Dovodni ventilator sesa zunanji zrak skozi vstopno rešetko in filter za zunanji zrak, ter ga potiska skozi patentno zaščiten prenosnik toplote v prostor. Odvodni ventilator sesa topel zrak pod stropom in ga preko filtra na notranji strani in prenosnika toplote potiska na prosto. Ker je zrak pod stropom običajno najbolj topel in tudi najbolj onesnažen rešimo na ta način kar dve težavi: izkoriščamo toploto slabega zraka, ki je običajno pri radiatorskem gretju nad 20 C in odvajamo najslabši del zraka iz prostora. Naprava je opremljen s senzorjem za CO2/VOC (hlapljive organske sestavine v zraku) in s senzorjem vlage, ki samodejno vključi ali pojača napravo vsakič, ko vrednost vlage, CO2 ali VOC prekorači ali pade pod nastavljen nivo. Tako nam naprava zagotavlja možnost samodejne regulacije kakovosti zraka v prostoru, seveda pa nam nudi tudi možnost ročnega vklopa in izklopa prezračevanja. Lokacija naprave je razvidna iz tlorisov. Zajem in izpuh zraka je voden na fasado in je zaključen s tipsko zaščitno rešetko v RAL barvi fasade. PZI Stran: 11

12 Prezračevanje za prostor filter, aseptični filter, aseptični prostor in priprava magistralnih zdravil. Za prezračevanje objekta je predviden klimat higijenik zunanje izvedbe, vgrajen ob objektu. Predviden klimat je v sestavi rekuperator, dx hladilnik, grelnik, frekvenčno vodeni ventilatorji, dušilniki zvoka. Količina zraka na klimatu znaša 1500m3/h. Razvod prezračevanja v objektu se vodi v dvojnem stropu. V vsak prostor se vpihuje in odvaja zrak skozi prezračevalne rešetke/difuzorje. Prezračevalni klimat je vezan na požarno centralo, iz katere se nazaj na vsako napravo vodi signal. V primeru aktivnega signala iz požarne centrale, se naprava avtomatsko izklopi. Ponovni vklop naprav je možen samo preko ročnega resetiranja naprav. Prezračevalni kanali so jekleni iz pocinkane pločevine na vpihu izolirani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka debeline 19 mm. Kanali vodeni izven objekta so izolirani z 50mm mineralne volne in oblečeni s pločevino. Tesnost kanalov za prostore kvalitete I mora biti v skladu s kvaliteto tesnosti III, DIN Za prezračevalni klimat je v toplotni postaji izvedena posebna ogrevalna veja. Regulacijski krogi za ogrevanje/hlajenje so nameščeni v vsakem klimatu posebej in se krmilijo z regulacijo klimata. Skladišče razkužil in kemikalij Iz ognjevarne kovinske omare je potrebno voditi zrak na fasado objekta preko cevi dimenzije fi 100mm. Kanal se na fasadi zaključi z zaščitno rešetko. Razvod zraka Razvod zraka je izveden z zračnimi kanali pravokotnega in okroglega preseka, ki so izdelani iz pocinkane pločevine. Kanali morajo biti izdelani in vgrajeni kvalitetno po veljavnih predpisih in normativih. Ob projektiranju in izdelavi je treba upoštevati sledeče standarde: SIST EN 1505 in SIST EN 1506, SIST pren 1507, SIST EN 1751, SIST ENV 12097, SIST EN 12220, SIST pren 12236, SIST pren Maksimalna hrapavost notranje površine prezračevalnih kanalov mora biti glede na veljavne standarde maksimalno 0,15mm. Vsi spoji morajo biti zrakotesni in vsi elementi pravilno pritrjeni in spojeni. Vsi loki in kolena, kjer se smer toka zraka menja za več kot 30, morajo biti izvedeni z notranjimi usmerniki zraka. Pri vseh odcepih se namestijo regulacijske lopute za nastavitev količin zraka. Debeline pločevine za kanale z upoštevanjem nazivnih dimenzij določata DIN (kanali z dolžino stranice mm imajo debelino pločevine 0,6mm, z dolžino stranice mm imajo debelino pločevine 0,8mm, z dolžino stranice mm imajo debelino pločevine 1,0mm in z dolžino stranice mm imajo debelino pločevine 1,2mm) in DIN ter DIN 24151, ki velja za okrogle preseke. Pri povezavi cevnih elementov iz pocinkane pločevine z ostalimi, kot so npr. kanalski ventilatorji, difuzorji ipd., se vgradijo gibljive oz. fleksibilne izolirane cevi. Te so normirane po DIN PZI Stran: 12

13 Zračna tesnost prezračevalnih kanalov s tlačno razliko do 150 Pa, mora biti najmanj razreda A. Prezračevalni kanali so jekleni iz pocinkane pločevine izolirani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka. - dovod in odvod zraka - izolacija debeline 19 mm oz. 9 mm, - zajem in izpustni zrak izolacija debeline 19mm - kanali vodeni izven objekta so izolirani z izolacijo s=32mm in zaščiteni z AL oklepom. Toplotna izolacija mora biti negorljiva ali težko gorljiva, iz materialov razreda A, B ali C. Predložiti je potrebno ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov, ki se morajo predložiti v Izkaz požarne varnosti faze PID. Osnovna izolacija kanalov mora biti zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo > 5000, toplotno prevodnostjo < W/mK (pri 20 C) in ustrezno kvaliteto požarne varnosti. Vpihovalni kanali, vključno škatle za vpihovalne elemente, morajo biti izolirane z osnovno izolacijo ustrezne debeline. Vsi glavni dovodni kanali od naprav do odcepov v dvojnem stropu, ki potekajo v dvojnih stropovih in vsi kanali, ki potekajo v neogrevanih conah ali kinetah, morajo biti dodatno izolirani z ustrezno debelino dodatne izolacije. Izolacija ne sme biti iz mineralne volne. Dodatna izolacija ne sme biti gorljiva in se pri poškodovanju ali obdelavi ne sme drobiti v delce, ki bi kontaminirali zrak. Toplotna prevodnost mora biti < 0.04 W/mK (pri 20 C). Odtočni kanali preko neogrevanih in odprtih prostorov, razen priključkov na odsesovalne elemente v prostoru, morajo biti ustrezno toplotno izolirani, da se zmanjšajo izgube energije s transportom zraka. Elementi za dovod zraka v prostore so večinoma PV ventili in difuzorji z nastavljivo količino in smerjo vpiha zraka. Za odvod zraka se uporabijo aluminijaste rešetke ali pri manjših količinah prezračevalni ventili. Razpored vseh elementov za dovod in odvod zraka mora biti usklajen z razporedom svetil in odgovornim projektantom arhitekture. Na priključnih kanalih imajo vsi vgrajene regulacijske lopute za dušenje pretoka zraka. Izvajalec vgradnje prezračevalnega sistema mora pred preskusom le-tega hidravlično uravnovesiti in nastaviti skladno s podatki iz projektne dokumentacije ter dokazati njegovo zračno tesnost. V času preskušanja mora sistem obratovati z nazivno močjo, količine zraka pa morajo biti nastavljene na največje načrtovane vrednosti. Načrtovani tlačni pogoji se preverjajo z meritvijo pretoka zraka ali z meritvijo padcev tlaka ali z dimnim preizkusom. Rezultati oz. odstopanja pri preskusu morajo ustrezati pogojem iz 23. člena Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, št 42/02). Po končanem preskusu pa izvajalec v skladu s 24. členom omenjenega poročila izdela poročilo. Kopijo zapisnika je izvajalec dolžan izročiti tudi odgovornemu nadzorniku oz. investitorju. Poleg tega mora biti izdelana za vsak avtonomni mehanski prezračevalni sistem shema delovanja, ki jo mora izvajalec namestiti v bližini predmetne naprave. Na kanalih se predvidijo odprtine s pokrovi za čiščenje (vzdrževanje) kanalov. Instalacijski jaški morajo v skladu s točko iz TSG-1-001:2010 imeti ustrezno definirane zahteve za požarno zatesnitev, prezračevanje in preprečitev prenosa požara po vertikali. PZI Stran: 13

14 5.3.3 TEHNIČNI IZRAČUNI VODOVOD IN KANALIZACIJA OGREVANJE IN HLAJENJE PREZRAČEVANJE IZRAČUN TOPLOTNEGA PRENOSNIKA IZRAČUN PREZRAČEVALNEGA KLIMATA K01 PZI Stran: 14

15 5.3.4 PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL POPISI SO V SKUPNI MAPI POPISOV! PZI Stran: 15

16 5.4 Risbe 1. Vodovod in kanalizacija Tloris pritličja M 1:50 2. Vodovod in kanalizacija Shema dvižnih vodov M 1:% 3. Ogrevanje in hlajenje Tloris pritličja M 1:50 4. Ogrevanje Shema M 1:% 5. Ogrevanje in hlajenje Shema vezave klimata K01 M 1:% 6. Prezračevanje Tloris pritličja M 1:50 PZI Stran: 16

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 Tloris tipične etaže od 2. do 5. nadstr. list 3 Tloris

Prikaži več

Microsoft Word - Tehnicno_porocilo_PZI-strojne

Microsoft Word - Tehnicno_porocilo_PZI-strojne TERMOTEH d.o.o., Cesta v Zgornji Log 49, 1000 Ljubljana 1 1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU Načrt in številčna oznaka načrta: Investitor: Objekt: Vrsta projektne dokumentacije in njena številka:

Prikaži več

INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, T

INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, T INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3 8340 ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, TOPLOTNA ČRPALKA NAČRT: 5.5. VODOVOD in KANALIZACIJA

Prikaži več

Novo mesto, Loke 4, 8351 Straža, tel.: , fax.: VODOVODNI PRIKLJUČEK 5.4 TEHNIČNO POROČILO Mansarda se bo za potrebe osk

Novo mesto, Loke 4, 8351 Straža, tel.: , fax.: VODOVODNI PRIKLJUČEK 5.4 TEHNIČNO POROČILO Mansarda se bo za potrebe osk 5.4.1 VODOVODNI PRIKLJUČEK 5.4 TEHNIČNO POROČILO Mansarda se bo za potrebe oskrbe s sanitarno vodo napajala preko obstoječega obračunskega vodomernega jaška, kateri je že navezan na javni vodovod mansarda

Prikaži več

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 8/00 - popr.), 16. Člena Statuta Občine Polzela (Uradni list R

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 8/00 - popr.), 16. Člena Statuta Občine Polzela (Uradni list R Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 8/00 - popr.), 16. Člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, 78/2013), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke FOTOVOLTAIČNI SISTEMI VGRAJENI V TOPLO ZRAČNE SPREJEMNIKE SONČNE ENERGIJE Pri snovanju ogrevalnih sistemov za nizkoenergijske hiše (NEH) v veliko primerih koristimo toplo zračne sprejemnike sončne energije

Prikaži več

Novo mesto, Loke 4, 8351 Straža, tel.: , fax.: VODOVOD IN KANALIZACIJA VODOVOD 5.4 TEHNIČNO POROČILO Načrt inte

Novo mesto, Loke 4, 8351 Straža, tel.: , fax.: VODOVOD IN KANALIZACIJA VODOVOD 5.4 TEHNIČNO POROČILO Načrt inte Novo mesto, Loke 4, 8351 Straža, tel.: 07 30 84 850, fax.: 07 30 84 851 5.4.1 VODOVOD IN KANALIZACIJA 5.4.1.1 VODOVOD 5.4 TEHNIČNO POROČILO Načrt internega vodovoda je izdelan z upoštevanjem DIN1988 vrednosti

Prikaži več

Microsoft Word - TEKST PZI STOPORKO.doc

Microsoft Word - TEKST PZI  STOPORKO.doc ProBiro Božo GAJŠEK s.p. Maribor stran 1/3 tel. 02/2521-025, E-mail: bozo.gajsek@triera.net 4.1.) NASLOVNA STRAN NAČRTA NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME MAPA 4 INVESTITOR : OBJEKT: OBČINA

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: 03 492 93 10 - Fax: 03 492 93 11 NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt električnih instalacij in električne opreme, št. 691-2/14, mapa 4 NAROČNIK: OBČINA ŽALEC

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v TERMOSOLAR d.o.o.,

Prikaži več

Microsoft Word _II_5_PZI_TP

Microsoft Word _II_5_PZI_TP investitor: Občina Komen Komen 86 6223 Komen objekt: GRAD ŠTANJEL SPODNJI PALACIJ SZ 2. SKLOP (NADSTROPJE, MANSARDA, PRITLIČJE BREZ VINOTEKE IN DVOREANE IN DEPO) vrsta projektne dokumentacije: PZI vrsta

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

BM2

BM2 MOBILNI PROSTORSKI PLINSKI GRELNIK Z DIREKTNIM Za gradbišča, manjše delavnice, plastenjake, steklenjake Direktno zgorevanje, ne potrebuje dimnika. Zelo hitra montaža ker priklopimo samo plinsko jeklenko

Prikaži več

Prezračevalni sistem MIKrovent Princip delovanja Dovaja sveži zrak in zagotavlja do 87% rekuperacije toplote zraka* 1 Dovodni ventilator sesa zunanji

Prezračevalni sistem MIKrovent Princip delovanja Dovaja sveži zrak in zagotavlja do 87% rekuperacije toplote zraka* 1 Dovodni ventilator sesa zunanji Prezračevalni sistem Princip delovanja Dovaja sveži zrak in zagotavlja do 87% rekuperacije toplote zraka* 1 Dovodni ventilator sesa zunanji zrak skozi vstopno rešetko in filter za zunanji zrak, ter ga

Prikaži več

Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje TPSG INŠTALACIJSKA DELA OGREVANJE modul III - 2

Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje TPSG INŠTALACIJSKA DELA OGREVANJE modul III - 2 Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje TPSG INŠTALACIJSKA DELA OGREVANJE modul III - 2 Razvojni raziskovalni projekt TEHNIČNI POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Prikaži več

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom IMI HEIMEIER / Termostatske glave in radiatorski ventili / Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo se uporablja

Prikaži več

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 5, 40) AFQ/VFQ ( povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pretoka in pogonom z regulacijsko membrano. Na voljo sta

Prikaži več

1

1 NASLOVNA STRAN NAČRTA VODOVOD MAPA 5.1 NAČRT VODOVODA INVESTITOR OBJEKT LOKACIJA OBČINA CIRKULANE CIRKULANE 58 2282 CIRKULANE GRADNJA LOKALNE CESTE V EKONOMSKO POSLOVNI CONI DOLANE OBČINA CIRKULANE DOLANE

Prikaži več

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št. in cene na zahtevo VITOMAX 200-HW Tip M72A Visokotlačni

Prikaži več

STROJNE INSTALACIJE

STROJNE INSTALACIJE 4.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME št. 4/A2-19/S 4.1 Naslovna stran 4.2 Kazalo vsebine načrta 4.3 Tehnično poročilo in izračuni 4.3.1 Projektna naloga 4.3.2 Zakoni, pravilnki

Prikaži več

1. Distributivni elementi.indd

1. Distributivni elementi.indd Kompaktna klimatska naprava SMRTY / 119 Tehnični list Namestitev: Stanovanja, Stanovanjske hiše, Vile, Pasivne hiše Prezračevalna naprava za stanovanjske hiše Smarty X z EPP ohišjem je sinonim za najvišjo

Prikaži več

762 TEHNIČNO POROČILO

762 TEHNIČNO POROČILO firma: Matvoz, projektiranje, izvajanje, nadzor d.o.o. sedež družbe: 2000 Maribor, Žolgarjeva ulica 7 družba je vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču v Mariboru, št. vpisa: 1/10171/00, osnovni

Prikaži več

Ventilated facades CZ & SK market

Ventilated facades CZ & SK market Petek, 31.3.2017 Konzorcij pasivna hiša, Fakulteta za Arhitekturo, UL Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce TOPLOTNE, ZVOČNE in POŽARNE IZOLACIJE pri prenovi večstanovanjskih

Prikaži več

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud Datum objave: 25.09.2017 10:54 prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tudi poddigestorijske omarice in kakšne, za kakšen namen shranjevanja? Hvala,

Prikaži več

Cenik cene so brez DDV OG REVALN A TEHN I KA KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten

Cenik cene so brez DDV OG REVALN A TEHN I KA KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten KONDENZACIJSKI KOTLI NA KURILNO OLJE Oljni kondenzacijski kotel - GTU C Lastnosti: Kompakten kondenzacijski kotel na kurilno olje Tovarniško prigrajen in nastavljen EcoNOx gorilnik (NOx

Prikaži več

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF ( ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Brez vsebnosti halogenih snovi Majhna količina

Prikaži več

PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni grad

PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni grad PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø 120 200 mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni gradnji. Primeren je za priklop dveh kurilnih naprav, npr.

Prikaži več

ATT

ATT PODATKI O HIŠI V LESCAH NA GORENJSKEM 1. Lokacija: Lesce na Gorenjskem, nadmorska višina 500 m 2. ogrevana površina: 200 m2 3. neogrevana klet, pritličje, nadstropje in del mansarde 4. okna: dvoslojna

Prikaži več

1. TEHNI[KO PORO^ILO

1.	TEHNI[KO PORO^ILO Del : Tehnični del 5 TEHNIČNI DEL Kazalo 1 TEHNIČNO POROČILO strojne instalacije... 3 1.1 UVOD... 3 1.2 POGOJI IN OBREMENITVE... 3 1.2.2 Toplotne in hladilne potrebe, priključna moč... 3 1.3 PRIPRAVA IN

Prikaži več

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k 30 Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, kjer se zahtevajo velike dometne razdalje in nizka stopnja šumnosti. S postavitvijo

Prikaži več

IMP Klima Enote za regulacijo zraka Regulacijske žaluzije Regulacijske žaluzije PREZRAČEVALNE REŠETKE IN VENTILI Regulacijske žaluzije RŽ-1, RŽ-2, RŽ-

IMP Klima Enote za regulacijo zraka Regulacijske žaluzije Regulacijske žaluzije PREZRAČEVALNE REŠETKE IN VENTILI Regulacijske žaluzije RŽ-1, RŽ-2, RŽ- RŽ-1, RŽ-2, RŽ-3 Uporaba so namenjene za regulacijo pretoka zraka in tlaka v prezračevalnih kanalih in klima napravah. Lahko jih vgrajujemo samostojno ali v kombinaciji s zaščitnimi ali nadtlačnimi rešetkami.

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Pripravil: Miha Miha Šetina Šetina >> Zrakotesno, energetsko varčno in tajnostno vgrajevanje, zunanjega stavbnega pohištva po evropskih smernicah EnEV oz RAL z inovativnimi sistemi Pinta abdichtung >>

Prikaži več

Talni konvektorji TKH Tehnični katalog

Talni konvektorji TKH Tehnični katalog Talni konvektorji TKH Tehnični katalog Splošno Splošno Vse meritve na talnih konvektorjih za ogrevanje in hlajenje so izvedene skladno z Evropskimi direktivami in Evropskimi normami, ki predpisujejo delovanje

Prikaži več

Microsoft Word - Dom Taber PZI - Tehnično poročilo 2

Microsoft Word - Dom Taber PZI - Tehnično poročilo 2 KlimaterM KlimaterM projekt d.o.o. družba za projektiranje in založništvo d.o.o. Sedež : Podmilščakova 57 a, 1000 Ljubljana Tel: ++ 386 1 560 28 90 PROJEKT www.klimaterm.si, e-mail: info@klimaterm.si 1.

Prikaži več

untitled

untitled Energija iz zraka Weishauptove Split toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje To je zanesljivost. Ogrevanje in hlajenje z Weishauptovimi Split toplotnimi črpalkami Split toplotne črpalke so vse bolj priljubljene.

Prikaži več

Microsoft Word Možnosti prihrankov energije v sistemih daljinskega ogrevanja.doc

Microsoft Word Možnosti prihrankov energije v sistemih daljinskega ogrevanja.doc 16.21 Možnosti prihrankov energije v sistemih daljinskega ogrevanja Opis sistemov daljinskega ogrevanja povzemamo po magistrskem delu Jože Torkar: Ekonomično vodenje kompleksnih sistemov daljinskega ogrevanja,

Prikaži več

Einsatzgrenzendiagramm

Einsatzgrenzendiagramm Tehnični podatki LA 6ASR Informacije o napravi LA 6ASR Izvedba - Izvor toplote Zunanji zrak - Različica - Reguliranje - Mesto postavitve Zunanje - Stopnje moči Meje uporabe - Min. temperatura vode / Maks.

Prikaži več

(PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf)

(PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf) IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE št.: 08516-ZPV Podatki o stavbi Naziv objekta: Klasifikacija objekta: Lokacija objekta: Investitor: Projektant: ŠIRITEV PROSTORISKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objek

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objek NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objekt: GASILSKO REŠEVALNI CENTER POSTOJNA GRC POSTOJNA

Prikaži več

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški centralnega ogrevanja ter gospodinjske tople vode > Delovanje

Prikaži več

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe 198 1220201 del stavbe 2 1970 Lokev 159 a, 6219 Lokev 4197/1 LOKEV : 51 Dovedena energija 283 kwh/m 2 a POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (283

Prikaži več

Kravanja Jure s.p., Bavno 17b, 3000 Celje DIREKTOR: Kravanja Jure Mob: , TEL: (03) FAX: (03) ,

Kravanja Jure s.p., Bavno 17b, 3000 Celje DIREKTOR: Kravanja Jure Mob: , TEL: (03) FAX: (03) , ODPRAŠEVANJE V LESNI INDUSTRIJI Firma Jure Kravanja s.p. izvaja celovite sisteme odpraševanja za lesne obrate vseh velikosti in stopenj predelave. Praviloma moramo za vsak posamezni primer na osnovi ogleda

Prikaži več

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški centralnega ogrevanja ter gospodinjske tople vode > Delovanje

Prikaži več

100% IZMENJAVA ZRAKA PRI ZAPRTIH OKNIH, OHRANJANJE ENERGIJE, ENERGETSKI PRIHRANKI LOKALNI PREZRAČEVALNI SISTEM Z REKUPERACIJO MIKrovent Rekuperacija/o

100% IZMENJAVA ZRAKA PRI ZAPRTIH OKNIH, OHRANJANJE ENERGIJE, ENERGETSKI PRIHRANKI LOKALNI PREZRAČEVALNI SISTEM Z REKUPERACIJO MIKrovent Rekuperacija/o 100% IZMENJAVA ZRAKA PRI ZAPRTIH OKNIH, OHRANJANJE ENERGIJE, ENERGETSKI PRIHRANKI LOKALNI PREZRAČEVALNI SISTEM Z REKUPERACIJO MIKrovent Rekuperacija/ohranjanje toplote do 95 % pri 100 % izmenjavi zraka

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Laboratorij za termoenergetiko Jedrska elektrarna 1 Zanimivosti, dejstva l. 1954 prvo postrojenje (Obninsk, Rusija): to postrojenje obratovalo še ob prelomu stoletja; ob koncu 2001 so jedrske elektrarne

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke Prihranek energije pri posobitvi ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe V primeru posobitve ogrevalnega sistema stanovanjske zgradbe je potrebno ugotoviti letno porabo toplotne energije. Približno

Prikaži več

SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in p

SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in p SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (PTV) nadgrajeni s solarnimi

Prikaži več

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne sile. Poleg tega prenaša tudi izmenične vodoravne sile. 111 Razvrstitev elementov Prerez pri vgrajevanju zunaj znotraj

Prikaži več

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF ( PRVA FLEKSIBILNA IZOLACIJA Z MAJHNO KOLIČINO DIMA ZA VEČJO VARNOST LJUDI Povečana va

Powered by TCPDF (  Powered by TCPDF (  PRVA FLEKSIBILNA IZOLACIJA Z MAJHNO KOLIČINO DIMA ZA VEČJO VARNOST LJUDI Povečana va Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PRVA FLEKSIBILNA IZOLACIJA Z MAJHNO KOLIČINO DIMA ZA VEČJO VARNOST LJUDI Povečana varnost zaradi odličnih požarnih lastnosti in manjše

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE V NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (PTV) nadgrajeni s solarnimi

Prikaži več

IZKAZ telovadnica Duplek

IZKAZ telovadnica Duplek IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE Objekt: VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA DUPLEK Lokacija: parcele št. 839/1, 839/2, 838/4, 838/2, 833/2, 833/3, vse k.o. 692 Spodnji Duplek Investitor: Naročnik: OBČINA DUPLEK,

Prikaži več

VIESMANN VITOMAX 300-LW Toplotna moč 8,0 do 20,0 MW Podatkovni list VITOMAX 300-LW Tip M84A Nizkotlačni toplovodni kotel V izvedbi Low-NO x Certificir

VIESMANN VITOMAX 300-LW Toplotna moč 8,0 do 20,0 MW Podatkovni list VITOMAX 300-LW Tip M84A Nizkotlačni toplovodni kotel V izvedbi Low-NO x Certificir VIESMANN VITOMAX 300-LW Toplotna moč 8,0 do 20,0 MW Podatkovni list VITOMAX 300-LW Tip M84A Nizkotlačni toplovodni kotel V izvedbi Low-NO x Certificiranje po Direktivi o plinskih napravah, za dopustne

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc Kontrolna tabela za energetski pregled HLADILNIK 1. Število hladilnikov (hladilniki in kombinirani hladilniki) na električnem priključku: 2. Poraba posameznega hladilnika: 3. Ocena izvedbe ukrepov: izveden

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4_pozarna-varnost_hajdukovic.pptx

Microsoft PowerPoint - 4_pozarna-varnost_hajdukovic.pptx Požarna varnost lesenih javnih stavb Osnove načrtovanja požarne varnosti Požarne lastnosti lesenih konstrukcij Zahteve iz TSG-1-001:2010 (2019) Milan Hajduković predsednik Slovenskega združenja za požarno

Prikaži več

Microsoft Word - MEADRAIN TRAFFIC DM 1500

Microsoft Word - MEADRAIN TRAFFIC DM 1500 SEPARAT MEADR RAIN TRAFF FIC DM 15000 Monolitna kanaleta iz polimern nega betona za linijsko odvodnjavanje Skladen s SIST EN 1433 Prednosti monolitne konstrukcije: Nazivna širina 150 Razred obremenitve

Prikaži več

Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016

Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016 Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016 Osa S vsebuje vse v 18 centimetrih. barva vašega stila Sprednje plošče

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx Osnove visokonapetostne tehnike Izolacijski materiali Boštjan Blažič bostjan.blazic@fe.uni lj.si leon.fe.uni lj.si 01 4768 414 013/14 Izolacijski materiali Delitev: plinasti, tekoči, trdni Plinasti dielektriki

Prikaži več

NOVA GENERACIJA KOMPAKTNIH TOPLOTNIH ČRPALK

NOVA GENERACIJA KOMPAKTNIH TOPLOTNIH ČRPALK NOVA GENERACIJA KOMPAKTNIH TOPLOTNIH ČRPALK LASTNOSTI TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA AEROGOR COMPACT W Kompaktna toplotna črpalka zrak/voda je postavljena na prostem Aeorogor Compact (zunanja enota). Pogosto

Prikaži več

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor:

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor: Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 806714PGD Številka projekta: 806714PGD Investitor: OBČINA PODČETRTEK Ulica in hišna številka: Trška cesta

Prikaži več

NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE N A S L O V N A S T R A N Z O S N O V N I M I P O D A T K I O N A Č R T U 1 NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE investitor o

NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE N A S L O V N A S T R A N Z O S N O V N I M I P O D A T K I O N A Č R T U 1 NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE investitor o 7. N A S L O V N A S T R A N Z O S N O V N I M I P O D A T K I O N A Č R T U investitor objekt: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska 0, 230 SLOVENSKA BISTRICA CENTER STAREJŠIH SLOVENSKA BISTRICA projektna

Prikaži več

VIESMANN VITOCAL Toplotne črpalke zrak/voda, split izvedba 3,0 do 10,6 kw Navodilo za projektiranje Toplotne črpalke zrak/voda z električnim pogonom v

VIESMANN VITOCAL Toplotne črpalke zrak/voda, split izvedba 3,0 do 10,6 kw Navodilo za projektiranje Toplotne črpalke zrak/voda z električnim pogonom v VIESMANN VITOCAL Toplotne črpalke zrak/voda, split izvedba 3,0 do 10,6 kw Navodilo za projektiranje Toplotne črpalke zrak/voda z električnim pogonom v split izvedbi z zunanjo in notranjo enoto Notranja

Prikaži več

Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju p

Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju p Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju ponese deroča voda, se lahko zaščitite, dokler se voda ne umiri. JUNIJ 2015

Prikaži več

AKCIJA - lesna biomasa

AKCIJA - lesna biomasa PAKETI BIOMASA 209 Ogrevajte se z lesno biomaso! Cenik velja od 0.0.209 Uplinjevalni kotli na polena ETA SH Imejte popolni nadzor nad kotlom in varčno porabo energenta Kotel z najsodobnejšo tehnologijo

Prikaži več

VIESMANN VITODENS Plinski kondenzacijski kotel Navodilo za projektiranje VITODENS 100-W Tip B1HC, B1KC Plinski stenski kondenzacijski kotel 4,7 do 35,

VIESMANN VITODENS Plinski kondenzacijski kotel Navodilo za projektiranje VITODENS 100-W Tip B1HC, B1KC Plinski stenski kondenzacijski kotel 4,7 do 35, VIESMANN VITODENS Plinski kondenzacijski kotel Navodilo za projektiranje VITODENS 100-W Tip B1HC, B1KC Plinski stenski kondenzacijski kotel 4,7 do 35,0 kw Za zemeljski in utekočinjen plin VITODENS 111-W

Prikaži več

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc 1 NAČRT ARHITEKTURE INVESTITOR: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota OBJEKT: ENERGETSKA SANACIJA VRTEC MURSKA SOBOTA ENOTA»KRTEK«BAKOVCI VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PROJEKT ZA

Prikaži več

Termostatska glava K Termostatske glave z vgrajenim tipalom in daljinskim tipalom

Termostatska glava K Termostatske glave z vgrajenim tipalom in daljinskim tipalom Termostatska glava K Termostatske glave z vgrajenim tipalom in daljinskim tipalom IMI HEIMEIER / Termostatske glave in radiatorski ventili / Termostatska glava K Termostatska glava K Termostatska glava

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx

Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE V SLOVENIJI Porobeton in BIM na javnih objektih Miloš Kmetič, univ.dipl.inž.grad. Konzorcij pasivna hiša Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce

Prikaži več

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI OVICI OJ IN MAŠČOB SI Zaščitimo podtalnico ulovimo onesnaževalce ovilce olj uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost

Prikaži več

FOJKARFIRE d.o.o. Golnik 6a, 4204 Golnik IZKAZ POŽARNE VARNOSTI 72/2018 PODATKI O OBJEKTU Projektni naziv objekta: Klasifikacija (CC-SI) objekta: OBNO

FOJKARFIRE d.o.o. Golnik 6a, 4204 Golnik IZKAZ POŽARNE VARNOSTI 72/2018 PODATKI O OBJEKTU Projektni naziv objekta: Klasifikacija (CC-SI) objekta: OBNO PODATKI O OBJEKTU Projektni naziv objekta: Klasifikacija (CC-SI) objekta: OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE 1250 Stavbe za šport Lokacija objekta: parc. št. 4421, 4424, 4435, 443, 4437, 4438, 4439, 44401, 44402,

Prikaži več

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o.

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o. Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09

Prikaži več

DTR_PRANA_340S_slo.indd

DTR_PRANA_340S_slo.indd TEHNIČNI LIST Dovodno-odvodni sitem prezračevanja z rekuperacijo toplote «+» www.prana24.si PRANA PLATINUM LTD Ukraine, 79005, Lviv, Dudayeva str, house 19, flat 1 Phone: +38 (032) 2325339 www.prana.org.ua

Prikaži več

.. NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: 5 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN OPREME št.: AOP-02/18-S načrt arhitekture; načrt krajinske arhitekture; načrt grad

.. NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: 5 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN OPREME št.: AOP-02/18-S načrt arhitekture; načrt krajinske arhitekture; načrt grad NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: 5 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN OPREME št.: AOP-02/18-S načrt arhitekture; načrt krajinske arhitekture; načrt gradbenih konstrukcij; načrt električnih inštalacij in električne

Prikaži več

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09 info@prosigmaplus.si, www.prosigmaplus.si DŠ: SI19873662 Tehnična dokumentacija Podzemni univerzalni zbiralnik Aqua King

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 ENERGETSKA UČINKOVITOST PLANINSKIH KOČ EKONOMIKA ENERGENTOV in ENOSTAVNI ENERGETSKI UKREPI Patricjo Božič Energetski svetovalec mreže ENSVET Vsebina Zakaj toliko pozornosti namenjamo energiji? Energenti,

Prikaži več

Obrazec 2 priloga 1.xlsx

Obrazec 2 priloga 1.xlsx POPIS MATERIALA IN DEL: URI - SOČA: KLIMATIZACIJA PROSTOROV V OBJEKTU VRTNICA A. POHLAJEVANJE PROSTOROV 1. ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, uparjalniki ter zračno hlajenimi

Prikaži več

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T pred požarnim preskokom Q FO za požarni preskok polnorazviti

Prikaži več

PH in NEH - dobra praksa

PH in NEH - dobra praksa Strokovno izpopolnjevanje, UL-FA, 5.4.2019 SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE JAVNE STAVBE V SLOVENIJI Pravočasno in celovito načrtovanje ter zagotavljanje kakovosti pri gradnji sodobnih opečnih javnih skoraj nič-energijskih

Prikaži več

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM NORMATIVNA UREDITEV VARSTVA PRED POŽAROM Kakšne pogoje mora izpolnjevati pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskih hišah? Kako

Prikaži več

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb DuoControl CS SL Navodila za vgradnjo Stran 2 DuoControl CS Kazalo Uporabljeni simboli... 2 Navodila za vgradnjo Obseg dobave... 3 Varnostna navodila... 3 Zaščita pred umazanijo / naoljenjem... 3 Mere

Prikaži več

CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C MODEL Grelna moč kw Hladilna moč kw CENA brez DDV ERLQ004CV3* 1,80-4

CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C MODEL Grelna moč kw Hladilna moč kw CENA brez DDV ERLQ004CV3* 1,80-4 CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: 004-006 - 008 ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C ERLQ004CV3* 1,80-4,40-5,12 5,00 1.428 ERLQ006CV3 1,80-6,00-8,35 6,76 1.573 ERLQ008CV3 1,80-7,40-10,02 6,86 2.048 NOTRANJE

Prikaži več

Sonniger katalog_2017_DE_ indd

Sonniger katalog_2017_DE_ indd GRELNIKI ZRAKA ZRAČNE ZAVESE ŠT. 1 v Evropi Novo v naši ponudbi NOVA zračna zavesa ŠT. 1 v Evropi SONNIGER JE EVROPSKI DOBAVITELJ INOVATIVNIH, EKOLOŠKIH IN OPTIMALNO PRILAGOJENIH GRELNIKOV ZA INDUSTRIJSKE

Prikaži več

PodroĊje uporabe

PodroĊje uporabe Regulator Dialog za sisteme s toplotno črpalko Področje uporabe Regulator DIALOG tč je namenjen vodenju ogrevanja in hlajenja v družinskih hišah s pomočjo toplotne črpalke kot samostojnim virom ali v kombinaciji

Prikaži več

Zunanje žaluzije

Zunanje žaluzije Zunanje žaluzije Zunanje žaluzije LASTNOSTI - Moderna oblika z širokimi lamelami v obliki C, T, S ali Z ; - Lamele so izdelane iz visoko kakovostne aluminijaste zlitine in so zaradi trdnosti obojestransko

Prikaži več

Delavnica_3_6_2015 [Združljivostni način]

Delavnica_3_6_2015 [Združljivostni način] KI Energija 2015 Škofja loka 3. junij 2015 Prof. dr. Sašo Medved vodja LOTZ vodja usposabljanja za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo EI LOTZ Laboratorij za okoljske tehnologije v

Prikaži več

Presentation‘s Main Title

Presentation‘s Main Title JUBIZOL Izvedba detajlov fasade načrtovanje in pregled izvedbe v praksi 1 Aleš Kovač d.i.g. JUB d.o.o. ; ales.kovac@jub.eu Obdelava COKLA Slaba praksa Direktno stikovanje z asfaltom? VROČINA!! 2 Obdelava

Prikaži več

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli - pogosta vprašanja in odgovori

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli - pogosta vprašanja in odgovori Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15, 61/16) Odgovori na ključna vprašanja (zadnja sprememba 16.

Prikaži več

5.5 OSNOVNE SPECIFIKACIJE PONUJENE OPREME STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OSPO Skupaj s prijavo prijavitelji oddajo tu

5.5 OSNOVNE SPECIFIKACIJE PONUJENE OPREME STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OSPO Skupaj s prijavo prijavitelji oddajo tu 5.5 OSNOVNE SPECIFIKACIJE PONUJENE OPREME STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OSPO Skupaj s prijavo prijavitelji oddajo tudi izpolnjeno osnovno specifikacijo ponujene opreme,

Prikaži več

Tehnicne_zahteve_plin_

Tehnicne_zahteve_plin_ Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav 10. dopolnjena in popravljena izdaja maj 2012 Tehnične zahteve plin, 10. izdaja, maj 2012 VSEBINA 0. UVOD...

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

AKCIJA - lesna biomasa

AKCIJA - lesna biomasa PAKETI BIOMASA 209 Ogrevajte se z lesno biomaso! Cenik velja od 0.0.209 Uplinjevalni kotli na polena ETA SH Imejte popolni nadzor nad kotlom in varčno porabo energenta Kotel z najsodobnejšo tehnologijo

Prikaži več

Uporaba OVE v stavbah

Uporaba OVE v stavbah Sončna energija in stavbe Ogrevanje in hlajenje stavb s soncem Dr. Sašo Medved, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Vrste SOS pasivni sistemi ; integrirani v stavbe aktivni sistemi ; ogrevalni

Prikaži več

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME)

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME) Naročnik KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČA CERKNICA Partizanska cesta 22 1380 Cerknica Investitor OBČINA CERKNICA Cesta 4. maja 53 1380 Cerknica Objekt ŠIRITEV PROSTORSKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

untitled

untitled ROTEX Sanicube: Kombinacija pretočnega grelnika in hranilnika toplote. ROTEX Sanicube: Higienski grelnik sanitarne vode. Topla sanitarna voda - vedno na voljo, ko jo potrebujete. Del kakovosti življenja

Prikaži več

ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA

ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA 2 ECOTERM Inovativen pristop ter uporaba edinstvene tehnologije v svetu toplotnih črpalk omogočata vrsto uporabnih prednosti, ki jih nudi toplotna

Prikaži več