Javna_narocila_MV_01

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Javna_narocila_MV_01"

Transkripcija

1 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož

2 Notranji predpis o oddaji naročil male vrednosti KAZALO 1. SPLOŠNA NAVODILA 3 2. NAROČANJE BLAGA IN STORITEV 4 3. NAROČANJE GRADBENIH DEL 5 4. KONČNA DOLOČILA 7 5. PRILOGE 8 2 IZUM

3 Notranji predpis o oddaji naročil male vrednosti 1. SPLOŠNA NAVODILA Pri oddaji javnih naročil male vrednosti morajo delavci delovati v skladu z Zakonom o javnih naročilih ZJN-1 Uradni list RS št. 39/2000 in 102/2000 popravek ter temi navodili s ciljem, da skozi več ponudb pridobijo konkurenčne prednosti in s tem dosežejo nižjo ceno ob enaki kvaliteti. Število ponudb mora biti tako, da omogoča celovit pregled trga. Ravnanje delavcev morajo temeljiti na naslednjih načelih: izbrati je treba najcenejšo oz. najugodnejšo ponudbo, nobenemu ponudniku se ne sme sporočati ničesar, kar se ne sporoči tudi drugim, postopek mora biti transparenten, tako da ima vsakdo, ki je zainteresiran, vsak trenutek možnost preveriti fazo oddaje in pravilnost izvajanja postopka, vse ponudnike je potrebno obravnavati enakopravno. Naročati se sme le tak obseg in kvaliteto blaga, storitev in gradenj, ki ustreza namenu, ki izhaja iz potreb Knjižnice, za katere naroča blago, storitev ali gradnje, pri čemer morajo delavci ravnati kot dober gospodar. Za določitev predmeta naročila in njegove orientacijske vrednosti, za izbiro postopka in njegovo pravilnost je odgovoren delavec posameznega oddelka, za pripravo razpisne dokumentacije, zbiranje ponudb in preverjanje cene in kvalitete pa direktor. Za naročanje blaga in storitev malih vrednosti se uporabljajo naročilnice in pogodbe, za gradbeno delo pa samo pogodbe. Naročilnice se izdajajo izključno vnaprej na podlagi zahtevka posameznega oddelka. Izda jih tajništvo najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu pravilno izpolnjenega zahtevka. Pogodbe pripravi posamezni delavec, podpisujeta pa jih direktor in oseba, odgovorna za notranji nadzor. 2. NAROČANJE BLAGA IN STORITEV 3 IZUM

4 Notranji predpis o oddaji naročil male vrednosti A) Do vrednosti ,00 SIT Blago in storitve do tega zneska se naroča z naročilnico. Naročilnice se vodijo z zaporednimi številkami ločeno glede na to, ali se blago naroča za trg ali zagotavljanje javne službe. Blago in storitve se naroča na podlagi telefonskega preverjanja cen (preverita se najmanj dve ponudbi). Izbere se tistega ponudnika, ki je ugodnejši. Z naročilnico oz. prijavnico se naročijo vsa naročila ne glede na vrednost v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih. B) Od vrednosti ,00 do ,00 SIT Blago in storitve do tega zneska se naroča z naročilnico, ki se izda na podlagi obrazca»zahtevek za izdajo naročilnice«(priloga 1). V obrazcu»zahtevek za izdajo naročilnice«mora biti navedeno: ime oddelka številka javnega naročila vrsta blaga ali storitve ime dobavitelja dogovorjena cena št. proračunske postavke (konto) nujno izjava, da sta bila cena in usposobljenost ponudnika preverjena podpis vodje oddelka Pri preverjanju cene in usposobljenosti ponudnika, je potrebno preveriti vsaj tri ponudb, ki jih je potrebno priložiti dokumentaciji (fotokopije). Cena in usposobljenost ponudnika se preverja na razumen način, ki ustreza naravi naročenega blaga oz. storitve, višina zneska ter dejstvu ali gre za takojšnjo ali odloženo dobavo. C) Vrednost nad ,00 do ,00 SIT Blago in storitve v tem cenovnem okvirju se naroča na podlagi naslednjih dokumentov: sklep o pričetku postopka po 1. odstavku 21. člena ZJN-1 (priloga 2) poročilo o oddaji naročila po 1. Odstavku 78. člena ZJN-1 (priloga 3) pogodba Cena in usposobljenost ponudnika se preverja po telefonu (obrazec A), faksu (obrazec A), z dopisom (obrazec B) ali elektronsko (obrazec A). Dokazila o usposobljenosti se zahtevajo takrat, kadar gre za nepoznanega dobavitelja, če obstaja sum, da dobavitelj ni usposobljen ali pa kadar gre za daljši dobavni rok ali storitev traja daljši čas. Obvestilo o oddaji naročila po 2. odstavku 78. člena se neizbranim ponudnikom pošlje samo, če to zahtevajo. 4 IZUM

5 Notranji predpis o oddaji naročil male vrednosti D) Vrednosti nad ,00 SIT do ,00 SIT Blago in storitve v tem cenovnem okvirju se naroča na podlagi naslednjih dokumentov: sklep o začetku postopka po 1. odstavku 21. Člena ZJN-1 razpisna dokumentacija po 3. odstavku 23. Člena ZJN-1 poročilo o oddaji naročila po 1. odstavku 78. Člena ZJN-1 obvestilo o oddaji naročila po 2. odstavku 78. Člena ZJN-1 pogodba Izbor ponudnika se opravi na podlagi meril iz razpisne dokumentacije, usposobljenost ponudnika se preverja z dokazili, bančne garancije se ne zahteva, lahko pa se zahteva katero od drugih vrst finančnih zavarovanj iz 10. točke 3. odstavka 23. člena ZJN-1, o čemer odloča vodja finančno-računovodskega sektorja na podlagi ocene rizika in dolžine dobavnega roka oz. časa opravljanja storitve. Javnega odpiranja ponudb se ne izvaja. E) Obstaja samo en ponudnik, ne glede na vrednost Če naročnik pri raziskavi tržišča nedvoumno ugotovi: da lahko naročilo izvede le en ponudnik da bi izvedba naročila drugih ponudnikov prinesla nesorazmerne stroške, naročnik k naročilnici priloži poročilo o izbiri in s takim ponudnikom sklene pogodbo. F) Letne pogodbe za nabavo blaga Če je predmet javnega naročila stalna nabava blaga, ki je ni možno po obsegu in časovno vnaprej določiti, se izvede postopek za sklenitev letne pogodbe za nabavo blaga v skladu s tem navodilom. Za sklenitev letne pogodbe za nabavo blaga se izvede postopek z zbiranjem ponudbenih predračunov. Ponudnikom, za katere se meni, da so usposobljeni izpolniti javno naročilo, se pošlje dokumentacijo (obrazce C, D, E oz. E1, H). Kot merilo za izbor ponudnika s katerim bo sklenjena pogodba se uporabi najnižja cena. Po pregledu in ocenitvi ponudb se pozove izbranega ponudnika k sklenitvi pogodbe. G) Letne pogodbe za izvedbo storitev Za naročanje storitev, ki se opravljajo med letom, vendar jih količinsko in časovno ni možno natančno določiti, se izvede postopek za sklenitev letne pogodbe za izvedbo storitev v skladu s tem navodilom. Postopek za naročanje storitev se praviloma izvede kot v točki F, razen v primeru kadar gre za storitve pri katerih se ne more v celoti določiti ceno. V tem primeru se lahko izvede pogajanja in na pogajanja povabi ponudnike za katere se meni, da so usposobljeni izvesti določene vrste storitev. 5 IZUM

6 Notranji predpis o oddaji naročil male vrednosti Zlasti se pogajanje izvede kadar so predmet naročila intelektualne storitve, storitve načrtovanja, ali druge storitve, ki jih ni možno enoznačno opisati ali jih opredeliti po vsebini, obsegu ali časovno oz. ni možno določiti cene storitve. O pogajanjih se sestavi zapisnik v katerega se vpisujejo bistveni pogoji, ki jih nudijo ponudniki. Pri ocenjevanju ponudb se lahko poleg cene uporabi tudi druga merila, navedena v 51.členu ZJN NAROČANJE GRADBENIH DEL A) Vrednost do ,00 SIT Gradbeno delo v tem cenovnem okvirju se naroča na podlagi naslednjih dokumentov: sklep o začetku postopka po 1. odstavku 21. člena ZJN-1 popis del poročilo o oddaji naročila po 1. odstavku 78. člena ZJN-1 obvestilo o oddaji naročila po 2. odstavku 78. člena ZJN-1 pogodba Popis del mora vsebovati tehnične specifikacije in zahtevane standarde ter obrazec ponudbe z izdelavnimi in garancijskimi roki na način, da je možna primerjava in izbira najugodnejšega ponudnika. Izbor najugodnejšega ponudnika se opravi na podlagi naslednjih meril: cena rok izdelave garancijski rok Vrstni red je tudi vrstni red njihove pomembnosti. Finančnih zavarovanj po 10. točki 3. odstavka 23. člena ZJN-1 se praviloma ne zahteva, razen če vodja finančno-računovodskega sektorja na podlagi ocene rizika in dolžine roka izgradnje ne določi drugače. Za gradbena dela do ,00 SIT mora naročnik zahtevati dokazila o usposobljenosti iz 2. odstavka 41. člena ZJN-1. Dokazilo o usposobljenosti do zgoraj navedene vrednosti obsegajo originalno potrdilo o registraciji, dovoljenje za poslovanje in potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, ostala dokazila pa nadomesti s pisno izjavo s tem, da lahko vodja oddelka v primeru suma zahteva predložitev originalnega potrdila. 6 IZUM

7 Notranji predpis o oddaji naročil male vrednosti Prav tako se od izvajalcev zahteva dokaz, da so glede na finančne, kadrovske in tehnične sposobnosti sposobni izvesti naročila. Za gradbena dela do ,00 SIT zadostuje pismena izjava izvajalca. Od izvajalca gradbenih del se zahteva tudi izjava, da redno izpolnjuje svoje obveznosti iz kolektivnih pogodb ter do podizvajalcev. V primeru, da bo izvajalec gradbenih del le-ta opravljal s podizvajalci morajo biti v pogodbi navedeni isti kot so bili v ponudbi, s tem, da mora dokazila, ki jih mora ponudbi priložiti zase, dostaviti tudi za njih, skupaj z izjavo, da ima do njih poravnane vse zapadle obveznosti ter klavzulo, da ponudnik v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku ne glede na število podizvajalcev. B) Vrednosti nad ,00 SIT do ,00 SIT Gradbena dela v tem cenovnem okvirju se naroča na podlagi naslednjih dokumentov: sklep o začetku postopka po 1. odstavku 21. člena ZJN-1 razpisna dokumentacija po 3. odstavku 23. člena ZJN-1 poročilo o oddaji naročila po 1. odstavku 78. člena ZJN-1 poročilo o oddaji naročila po 2. odstavku 78. člena z ZJN-1 pogodba Izbor ponudnika se opravi na podlagi meril iz razpisne dokumentacije, od ponudnikov se ne zahteva bančnih garancij pač pa eno izmed ostalih vrst finančnih zavarovanj za izpolnitev njihovih obveznosti iz 10. točke 3. odstavka 23. člena ZJN-1. Javno odpiranje ponudb se ne izvaja. Za gradbena dela nad ,00 SIT mora naročnik zahtevati dokazila o usposobljenosti iz 2. odstavka 41. člena ZJN-1, s tem, da morajo biti ta dokazila skladna določili 42. Člena ZJN-1. Prav tako se od izvajalcev zahteva dokaz, da so glede na finančne, kadrovske in tehnične sposobnosti sposobni izvesti naročila. Za ta dokaz naročnik izbere enega izmed dokumentov iz 4. točke 2. odstavka 42. člena ZJN-1. Od izvajalca gradbenih del se zahteva tudi izjava, da redno izpolnjuje svoje obveznosti iz kolektivnih pogodb ter do podizvajalcev. V primeru, da bo izvajalec gradbenih del le-ta opravljal s podizvajalci morajo biti v pogodbi navedeni isti kot so bili v ponudbi, s tem, da mora dokazila, ki jih mora ponudbi priložiti zase, dostaviti tudi za njih, skupaj z izjavo, da ima do njih poravnane vse zapadle obveznosti ter klavzulo, da ponudnik v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku ne glede na število podizvajalci. 7 IZUM

8 Notranji predpis o oddaji naročil male vrednosti 4. KONČNA DOLOČILA Ponudbe in ostali dokumenti morajo biti v originalu vloženi v spis o javnem naročilu, o telefonskih preverjanjih in ostalih stikih s ponudniki mora biti izdelan uradni zaznamek, elektronska pošta pa mora biti v spis vložena v tiskani obliki. Dokumentacija se hrani do izteka garancijskega roka. Skrbnik pogodbe mora nadzorovati njeno izvedbo ter beležiti in uveljavljati morebitne reklamacije. Vsak oddelek v tajništvu organizira lastno evidenco o naročilnicah in pogodbah v postopkih oddaje naročil male vrednosti in sicer ločeno za blago in storitve. V tajništvu direktorja pa se vodi evidenca o naročilnicah in pogodbah za gradnje v postopkih oddaje naročil male vrednosti centralno za celotno podjetje. Evidenca mora obsegati: 1. številko javnega naročila in datum naročila 2. predmet 3. naziv dobavitelja oz. izvajalca in njegov sedež 4. vrednost 5. proračunsko postavko Evidence vodi računovodstvo IZUM-a. Na koncu proračunskega leta mora biti prikazan skupen prikaz vrednosti ločeno za blago, storitve in gradnje. Zneski iz teh navodil se uporabljajo brez DDV. Ta navodila stopijo v veljavo IZUM

9 Knjižnica Ormož PRILOGA 1 ZAHTEVEK ZA IZDAJO NAROČILNICE za naročanje blaga in storitev od vrednosti ,00 do ,00 SIT 1. ime oddelka: 2. številka javnega naročila: 3. vrsta blaga ali storitve: 4. ime dobavitelja: 5. dogovorjena cena: 6. (št. proračunske postavke): 7. izjavljam, da sta cena in usposobljenost ponudnika preverjena 1 Ormož, Predstavnik naročila: Preveril notranji nadzor: Cirila Gabron-Vuk Direktorica PRILOGA 2 1 Pri preverjanju cene in usposobljenosti ponudnika, je potrebno preveriti vsaj dve ponudbi, ki ju je potrebno predložiti dokumentaciji (fotokopiji).

10 Knjižnica Ormož JAVNO NAROČILO MALIH VREDNOSTI za naročanje blaga in storitev od vrednosti ,00 do ,00 SIT Sklep o začetku postopka (21. Člen ZJN): 1. zaporedna številka javnega naročila za tekoče leto: 2. predmet in vrednost naročila: 3. vrednost javnega naročila kot jo naročnik ocenjuje in pričakuje v ponudbah: 4. navedba sklepa o potrditvi javnega naročila: 5. okvirni datum, v katerem mora biti opravljen postopek: 6. opredelitev postavke- konta za plačilo v proračun države ali finančnem načrtu Ormož, Predstavnik naročila: Preveril notranji nadzor: Cirila Gabron-Vuk Direktorica PRILOGA 3

11 Knjižnica Ormož JAVNO NAROČILO MALIH VREDNOSTI za naročanje blaga in storitev od vrednosti ,00 do ,00 SIT Poročilo o oddaji male vrednosti (78. Člen ZJN) 1. ime in naslov naročnika: Knjižnica Franca Ksavra Meška, Kolodvorska 9, 2270 Ormož 2. predmet in vrednost naročila: 3. imena zavrnjenih ponudnikov in razlog za njihovo zavrnitev: 4. ime uspešnega ponudnika in razlog za izbiro njegove ponudbe: Ormož, Predstavnik naročila: Preveril notranji nadzor: Cirila Gabron-Vuk Direktorica OBRAZEC ZA EVIDENTIRANJE TELEFONSKEGA ZBIRANJA PONUDB 2 (OBRAZEC A) Ta obrazec se uporablja le za naročila do vrednosti ,00 SIT (notranji predpis o oddaji javnih naročil male vrednosti) Opis predmeta naročila pogodbe: DOBAVITELJ OSTALI POGOJI: KOLIČINA CENA SKUPAJ 2 se uporablja tudi za ponudbe po faksu ali po elektronski pošti

12 Knjižnica Ormož Naziv: Naslov: Oseba: Tel: Faks: Naziv: Naslov: Datum, ura razgovora: Oseba: Tel: Datum, ura razgovora: Faks: Utemeljitev izbora ponudbe: Ponudbo izbral: (Ime, Priimek) Datum: Podpis: Pojasnilo, zakaj ni izbrana najcenejša ponudba (če ni): Pregledal nadrejeni: (Ime, Priimek) Datum: Podpis: Preveril notranji nadzor: POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI (OBRAZEC B) 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Ormož, 2. PONUJENA CENA (plačljivo 60 dni po opravljeni storitvi): 3. PODATKI O PONUDNIKU

13 Registrirano ime ponudnika: Naslov: Zakoniti zastopnik: Davčna št.: Matična št.: Kontaktna oseba: Odgovorna oseba za podpis pogodbe: MP Žig in podpis ponudnika NAROČNIK OBRAZEC-C Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož Štev.: Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE Ponudnik. Predmet javnega naročila:. Orientacijska vrednost naročila:.. Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za dobavo blaga oz. izvedbo storitev. Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete.

14 Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Predračun mora biti veljaven do. Rok plačila znaša 30 dni po prevzemu blaga oz. opravljeni storitvi in izstavitvi fakture. Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu, ob izpolnjevanju pogojev iz 41. Člena ZJN-1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. Člena ZJN-1 izpolnite tako, da obkrožite DA ali NE. Druga določila so vsebovana v vzorcu pogodbe, ki ga parafirate in vrnete. Obravnavali bomo predračune, ki bodo prispeli do naročnika do. Prosimo, da podate ponudbo. Cirila Gabron-Vuk Direktorica Priloge: 1. Ponudba (OBRAZEC-D) 2. Predračun (OBRAZEC-E) 3. Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1 (OBRAZEC-F) 4. Vzorec letne kupoprodajne pogodbe (OBRAZEC-H) NAROČNIK OBRAZEC-D Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož Štev.: Datum: 1 P O N U D B A 01. Opis predmeta javnega naročila Predmet javnega naročila so:

15 02. Ponujena cena: 03. Predviden čas trajanja pogodbe 04. Podatki o ponudniku Podjetje oziroma ime Zakoniti zastopnik Davčna številka Matična številka Naslov Številka telefona Številka telefaxa Kontaktna oseba Odgovorna oseba za podpis pogodbe Žig in podpis ponudnika:.. NAROČNIK Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož OBRAZEC-E Štev.: Datum: PONUDNIK

16 P R E D R A Č U N SKUPINA BLAGA... OKVIRNA VREDNOST... NABAVA OPIS KOLIČINA MERA CENA VREDNOST Ponudnik mora ponuditi vse vrste blaga po predračunu. SKUPAJ Žig in podpis ponudnika:..

17 NAROČNIK Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož OBRAZEC-E1 Štev.: Datum: PONUDNIK PREDRAČUN PONUDBENA CENA ZA STORITEV V CELOTI PO SPISKU STORITEV CENA DAVEK SKUPAJ SIT Žig in podpis ponudnika:..

18 NAROČNIK Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož OBRAZEC-F Štev.: Datum: PONUDNIK

19 IZJAVA o izpolnjevanju pogojev iz 41.člena ZJN-1 PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: Zap. št. POGOJI Ustreza Ustreza 1. Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti. DA NE 2. Nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali DA NE likvidacijskem postopku. 3. V zadnjih petih letih nam ni bila izdana pravnomočna DA NE odločba za kaznivo dejanje povezano s poslovanjem ali pravnomočna odločba s katero bi nam bilo prepovedano opravljanje dejavnosti. 4. Imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne DA NE dajatve. 5. Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje DA NE dejavnosti, ki je predmet naročila. 6. Smo finančno in poslovno sposobni DA NE 7. Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi DA NE Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. Žig in podpis ponudnika: NAROČNIK.. Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož OBRAZEC-G Štev.: Datum:

20 POROČILO O IZVEDBI NAROČILA MALE VREDNOSTI Za naročilo (predmet naročila).. Orientacijska vrednost naročila je bilo pridobljenih. predračunov. Najugodnejša je ponudba, ki nudi najnižjo ceno v višini..sit V skladu z notranjim predpisom za oddajo javnih naročil male vrednosti se naročilo izvede z naročilnico. Varianta: V skladu z notranjim predpisom za oddajo javnih naročil male vrednosti se naročilo izvede s pogodbo. Predstavnik naročila: Preveril notranji nadzor: Soglašam z izvedenim postopkom in oddajo naročila. Cirila Gabron-Vuk Direktorica NAROČNIK OBRAZEC-H Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož Štev.: Datum:

21 LETNA KUPOPRODAJNA POGODBA ki sta jo sklenila: OBRAZEC-H Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož kot kupec DAVČNA ŠTEVILKA in kot prodajalec DAVČNA ŠTEVILKA 1. člen Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec v skladu s 125. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39 in 102/2000) izvedel javno naročilo za dobavo:....., za obdobje enega leta, in sicer od. do... Prodajalec bo v skladu s to pogodbo kupcu dobavljal blago po predračunu št člen Ponudbena vrednost naročila znaša... SIT. Količina blaga, ki jih bo kupec naročal so okvirne in se kupec ne zavezuje, da bo naročil celotno količino blaga po predračunu. Kupec bo pri prodajalcu naročal tiste količine in vrste blaga, ki jih bo v tem obdobju dejansko potreboval. 3. člen Kupec lahko naroča blago po telefonu ali telefaksu. Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil blago v roku enega dne po prejemu naročila. Kupec bo naročila potrdil s pisno naročilnico. Prodajalec bo kupcu dobavljal blago po cenah veljavnih na dan izpolnitve naročila. Prodajalec se obveže kupca sproti obveščati o spremembah cen, akcijskih prodajah, izrednih popustih oz.

22 drugih posebnih ugodnostih, ki jih nudi. Cene veljajo fco skladišče kupca razloženo. Če prodajalec kupca ne bo obvestil o spremembi cene, veljajo cene po predračunu. 4. člen Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklaracijam, ki so označena na embalaži izdelka. 5. člen Kupec se obvezuje prevzeti blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem se opravi takoj po prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. 6. člen Prodajalec bo kupcu dostavil za dobavljeno blago račun. Kupec se obveže dobavljeno blago plačati v roku 30 dni po prevzemu blaga na žiro račun prodajalca št.: člen Prodajalec izjavlja, da ima organizirano službo kontrole kakovosti izdelkov. 8. člen Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. 9. člen Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. 10. člen Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 11. člen Nadzor med izvajanjem te pogodbe s strani kupca opravlja... Zastopnik prodajalca je člen Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva izvoda.

23 PRODAJALEC: KUPEC:

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Nadzorni odbor občine Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Št. 2-PKS/SS-JN/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAV

Št. 2-PKS/SS-JN/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAV Št. 2-PKS/SS-JN/2017-07 Datum: 27.01.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAVO ZDRAVIL (druga alineja 1. c točke 46. člena ZJN-3)

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta 12 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: NABAVA IN DOBAVA ČELESTE skupaj s pokrivalom in kovčkom za transport.

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega centra Košara so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in

Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega centra Košara so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovalnega centra Košara so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e- poslovanje. Košara je spletni

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc Javno naročilo gradnje odprti postopek»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«(Razpisna dokumentacija) Junij 2011 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega naročila:»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«Vrsta

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Opatje_selo_2

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Opatje_selo_2 Javno naročilo gradnje odprti postopek (ponovna objava)»ureditev odvajanja odpadnih voda naselja Opatje selo I. in II. Faza Projekt ISO-PA«Razpisna dokumentacija Oktober 2013 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA Interna številka javnega naročila: 1/1/2013 Datum: 04. 04. 2013 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila:»gradnjagarderobe V ŠPORTNEM PARKU DRENOV GRIČ«Oznaka naročila: 1/1/2013 Vrsta postopka:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več