Zbirajmo žarke. tiste od sonca in tiste, ki gredo iz srca v srce. (M.A.J.)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Zbirajmo žarke. tiste od sonca in tiste, ki gredo iz srca v srce. (M.A.J.)"

Transkripcija

1 VODNIK 2019/20 Zbirajmo žarke. tiste od sonca in tiste, ki gredo iz srca v srce. (M.A.J.)

2 Kazalo 1 OSNOVNI PODATKI O ŠOLI ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE ORGANI UPRAVLJANJA SVET ZAVODA RAVNATELJ POMOČNICA RAVNATELJA SVET STARŠEV STROKOVNI ORGANI VSEBINA IN OBLIKE DELA STROKOVNIH ORGANOV DELO UČITELJSKEGA ZBORA ŠOLE DELO ODDELČNEGA UČITELJSKEGA ZBORA DELO RAZREDNIKA DELO STROKOVNIH AKTIVOV ORGANIZACIJA UČENCEV ODDELČNA SKUPNOST ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV ŠOLSKI PARLAMENT ŠOLSKI KOLEDAR KOLEDAR NACIONALNIH PREIZKUSOV ZNANJA* DATUMI OCENJEVALNIH KONFERENC DELAVCI STROKOVNI DELAVCI RAVNATELJ POMOČNICA RAVNATELJA SVETOVALNA DELAVKA UČITELJICE IN UČITELJI TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI ADMINISTRATIVNI DELAVKI TEHNIČNI DELAVCI ZUNANJI SODELAVCI... 16

3 7 ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI ŠOLSKI ZVONEC IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA PREDMETNIK IZVAJANJE OBVEZNEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE POUK IZBIRNI PREDMETI DNEVI DEJAVNOSTI IZVAJANJE RAZŠIRJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM DOPOLNILNI IN DODATNI POUK INTERESNE DEJAVNOSTI JUTRANJE VARSTVO PODALJŠANO BIVANJE VARSTVO VOZAČEV ŠOLA V NARAVI, BIVANJE V CŠOD, PLAVALNI TEČAJI IZVAJANJE ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELA KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA URNIK IZPOSOJE UČBENIŠKI SKLAD SODELOVANJE S STARŠI RODITELJSKI SESTANKI RAZPORED INDIVIDUALNIH GOVORILNIH UR ŠOLSKA PREHRANA IN PREVOZI ŠOLSKA PREHRANA CENIK ŠOLSKE PREHRANE PRAVILA PRIJAVE IN ODJAVE ŠOLSKE PREHRANE ZA UČENCE ŠOLE SUBVENCIONIRANA PREHRANA PREVOZI PROSLAVE IN PRIREDITVE... 40

4 12.2 POSEBNE ZADOLŽITVE DEŽURSTVO UČENCEV URNIK ČIŠČENJA OKOLICE ŠOLE ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA ZBIRANJE KARTUŠ IN PRAZNIH TONERJEV TEKMOVANJA PROJEKT PROMOCIJE ZDRAVJA»TO SEM JAZ« ŠOLSKA SHEMA TRADICIONALNI ŠOLSKI ZAJTRK EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA BRALNI PROJEKT JUNAKI PREŽIHOVIH DEL NACIONALNI PROJEKT»RASTEM S KNJIGO« etwinning MEDIACIJA V ŠOLI MIKLAVŽEV SEJEM DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA PREMAGOVANJE PRIMANJKLJAJEV SKUPAJ NAM JE LEPŠE TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA»FESTIVAL NAJ BO« ŠOLSKI SKLAD»Z ROKO V ROKI« PROJEKT POD ENO STREHO DOMOVINSKI PROJEKT ZDRAVSTVENO-VZGOJNE VSEBINE IN ZOBOZDRAVSTVENA NEGA ZA UČENCE NAUČIMO SE SMUČATI ŠPORT ŠPAS IN 7. DOBRODELNI SONČKOV TEK KRPAN V ŠOLSKEM LETU 2019/ ZLATI SONČEK V ŠOLSKEM LETU 2019/ HIŠNI RED PRAVILA ZA ZAGOTAVLJANJE PROMETNE VARNOSTI UČENCEV NASVETI ZA STARŠE... 59

5 RAVNATELJEV NAGOVOR Dragi šolarke in šolarji, spoštovani sodelavke in sodelavci, cenjeni starši naših učencev! Tako kot vsako leto, smo tudi letošnje šolsko leto pričakali z zanosom, upanjem, načrti in iskrenimi željami po uspešnem delu na naši sončni šmarški šoli. Vsak začetek je težak, zato pa je cilj, h kateremu smo usmerjeni, vedno znova zanimiv, drugačen, poln najrazličnejših drobcev mozaika, ki ga sestavljamo vsi, ki delujemo pod našim smejočim se sončkom. Verjamem, da se bomo v tej zgodbi za dosego našega skupnega cilja, to je kakovostnega znanja, vsi trudili po najboljših močeh. Tako učenci in učitelji kot tudi starši. Uspelo nam bo namreč le skupaj, v povezanosti in zaupanju. Dragi naši šmarški šolarji! Letošnje šolsko leto vas bo našo šolo obiskovalo kar 320, med vami bo 30 prvošolčkov, ki bodo ponosno zakorakali skozi naša šolska vrata. Vsekakor je šola najprej namenjena vam. Ravno zato vam želim, da boste do sebe odgovorni in boste vestno opravljali svoje naloge, ki vas čakajo v prihodnjih mesecih. Čaka vas mnogo izzivov in priložnosti. Bodite ustvarjalni z jasno začrtano potjo, ki naj usmerja vsak vaš korak proti cilju. Pri tem vam bomo zaposleni na šoli pomagali, da se boste pod našo streho počutili prijetno in sprejeto. Potrudili se bomo po svojih najboljših močeh, da boste šolske dneve preživljali v spodbudnem, zdravem in prijaznem vzdušju. Cenjeni starši, tudi na vas se obračam z iskreno željo po dobrem, uspešnem sodelovanju, v dobro vseh še posebej naših učencev, vaših otrok. Želim si, da boste pri svojem delu spodbudni, pozitivno naravnani in boste odgovorno sprejemali vlogo in naloge, s katerimi se boste srečevali v tem šolskem letu. Veselim se sodelovanja z vami. Spoštovani sodelavke in sodelavci, tudi za vas se pričenja novo obdobje, nov list v knjigi znanja, ki jo boste soustvarjali skupaj z našimi učenci. Želim vam, da si boste prizadevali za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo in vestno izpolnjevali cilje, ki ste si jih zadali za šolsko leto 2019/2020. Vsem vam želim pogumno in ustvarjalno novo šolsko leto s pogledom, usmerjenim na pot k ciljem, ki smo si jih zadali kot uspešna ekošola, kulturna, zdrava in e-kompetentna šola. Ravnatelj: Bojan Juras

6 1 OSNOVNI PODATKI O ŠOLI Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki Ravnatelj Bojan Juras GSM: Tajnica VIZ Metka Ograjenšek Telefon: GSM: Ostale telefonske številke Svetovalna delavka: Kuhinja: Knjižnica: Zbornica: Pomočnica ravnatelja: Knjigovodstvo: Spletna stran: si E-pošta: Št. transakcijskega računa: Matična številka: Davčna številka:

7 2 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE 2.1 ORGANI UPRAVLJANJA SVET ZAVODA Svet zavoda je sestavljen iz 11 članov: 3 predstavnikov ustanovitelja Občine Šmartno ob Paki (Alenka Kukovec, Roman Šabac, Drago Kovač), 3 predstavnikov Sveta staršev šole in vrtca (Bojana Grm, Dejan Vodovnik, Mateja Ažman), 5 predstavnikov strokovnih delavcev šole in vrtca (Metka Krevzel, Katarina Čokl, Andreja Škruba, Mihaela Vodopivec, Andreja Vodovnik). Predsednica Sveta zavoda je Metka Krevzel. Naloge Sveta zavoda: imenuje in razrešuje ravnatelja; sprejme program razvoja zavoda; sprejme Letni delovni načrt in poročilo o njegovi realizaciji; odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov; obravnava poročila o izobraževalni problematiki; sprejema pravilnike in druge splošne akte zavoda, ki jih določa odlok ali splošni akt zavoda; določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične obračune; posreduje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih; razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda; sprejema program razreševanja presežnih delavcev; odloča o najemu kreditov; opravlja druge z zakonom ter splošnimi akti zavoda določene naloge; odloča o pritožbah v zvezi s statusi učencev; odloča v zvezi s pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja; odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli.

8 2.1.2 RAVNATELJ Ravnatelj, Bojan Juras, univ. dipl. ing. str., je pedagoški vodja in poslovodni organ. Naloge ravnatelja: organizira, načrtuje in vodi delo zavoda; pripravlja program razvoja zavoda; pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo; odgovoren je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev; vodi delo učiteljskega zbora; oblikuje predlog nadstandardnih programov; spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev; organizira mentorstvo za pripravnike; prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev ter spremlja njihovo delo in jim svetuje; predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive; odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede; spremlja delo svetovalne službe; skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti otrok; spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev in šolskega parlamenta, odloča o vzgojnih ukrepih; zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov; zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela; določa sistemizacijo delovnih mest; odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev; skrbi za sodelovanje šole z zdravstveno službo in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda POMOČNICA RAVNATELJA Pomočnica ravnatelja, mag. Petra Vnuk, prof. slo., pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Opravlja naloge, za katere jo pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v času njegove odsotnosti.

9 2.1.4 SVET STARŠEV Svet staršev je organ, kjer lahko starši organizirano uresničujejo svoje interese. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. srečanju posameznega oddelka. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj. Svet staršev 1 : predlaga nadstandardne programe; daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu; razpravlja o poročilih ravnatelja; obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom; voli predstavnike v svet šole; opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 1 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo, U. l. RS, št. 16/2007 in vse njegove spremembe)

10 3 STROKOVNI ORGANI 3.1 VSEBINA IN OBLIKE DELA STROKOVNIH ORGANOV DELO UČITELJSKEGA ZBORA ŠOLE obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom; daje mnenje o letnem delovnem načrtu; predlaga uvedbo nadstandardnih programov in drugih programov ter dejavnosti; odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi; daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja; daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja; odloča o vzgojnih ukrepih; opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Učiteljski zbor, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci šole, vodi ravnatelj DELO ODDELČNEGA UČITELJSKEGA ZBORA Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in z ostalimi učenci s posebnimi potrebami, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku DELO RAZREDNIKA vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora; analizira vzgojne in učne rezultate oddelka; skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev; sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo; odloča o vzgojnih ukrepih; opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 2 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo, U. l. RS, št. 16 /2007 in vse njegove spremembe)

11 3.1.4 DELO STROKOVNIH AKTIVOV obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnih področij; usklajujejo kriterije za ocenjevanje; dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela; obravnavajo pripombe staršev, učencev in študentov; opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom šole. Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij: strokovni aktiv učiteljic od 1. do 5. razreda (vodja Jerneja Žagar); strokovni aktiv naravoslovja (vodja Sara Janže); družboslovni strokovni aktiv (vodja Kristina Jazbinšek Vovk); strokovni aktiv za matematiko (vodja Damjana Paulič); strokovni aktiv za slovenščino (vodja Petra Vnuk); strokovni aktiv tujih jezikov (vodja Blanka Slemenšek); strokovni aktiv za šport (vodja Antonija Reberšek); strokovni aktiv za podaljšano bivanje (vodja Blažka Žibret).

12 4 ORGANIZACIJA UČENCEV 4.1 ODDELČNA SKUPNOST Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev. Zaradi varnejšega in kvalitetnejšega dela pa delimo učence po skupinah pri izbirnih predmetih, pri športni vzgoji od 4. do 9. razreda, pri predmetih, kot so angleščina, matematika in slovenščina (homogene ali heterogene skupine), na dnevih dejavnosti in v šoli v naravi. 4.2 ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV Šolska skupnost je sestavljena iz predstavnikov oddelkov OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki. Iz vsakega oddelka sta v šolsko skupnost vključena dva učenca. Naloga šolske skupnosti je ustvariti čas in prostor, v katerem bodo predstavniki učencev prisluhnili drug drugemu, spregovorili o pobudah, kritikah, predlogih in tako predstavljali glas otrok. Pri svojem delu bo šolska skupnost spremljala uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, evalvirala hišna pravila, vzgojni načrt ter podajala pobude za dopolnitve in spremembe pri delu in vsakdanjem življenju šole. Predstavniki šolske skupnosti se bodo sestali najmanj trikrat letno. Mentorica šolske skupnosti je Tanja Kolšek. 4.3 ŠOLSKI PARLAMENT Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnatelj, lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj oziroma mentor dolžan sklicati šolski parlament. Mentorica šolskega parlamenta je Tanja Kolšek.

13 5 ŠOLSKI KOLEDAR Začetek pouka Dan reformacije Dan spomina na mrtve do Jesenske počitnice Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti Prost dan, nadomeščamo, Božič Dan samostojnosti in enotnosti do Novoletne počitnice in Novo leto Pouka prost dan Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom Prešernov dan, slovenski kulturni praznik in Informativna dneva za vpis v srednje šole do Zimske počitnice Velikonočni ponedeljek Dan upora proti okupatorju do Prvomajske počitnice 1. in Praznik dela Šport špas, 7. Sončkov tek, športni dan, nam Zaključek pouka za učence 9. razreda Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda Dan državnosti 5.1 KOLEDAR NACIONALNIH PREIZKUSOV ZNANJA* redni rok Slovenščina 6. in 9. razred redni rok Matematika 6. in 9. razred redni rok Tretji predmet, angleščina 9., 6. razred 5.2 DATUMI OCENJEVALNIH KONFERENC 1. ocenjevalno obdobje: 2. ocenjevalno obdobje: do do oz ocenjevalna konferenca: ocenjevalna konferenca: junij Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12).

14 6 DELAVCI 6.1 STROKOVNI DELAVCI RAVNATELJ IME IN PRIIMEK NAZIV BOJAN JURAS svetovalec POMOČNICA RAVNATELJA IME IN PRIIMEK NAZIV mag. PETRA VNUK svetovalka RAVEN IZOBRAZBE 4 VII RAVEN IZOBRAZBE VIII STROKOVNI/AKADEMSKI NASLOV prof. SLO, mag. znanosti STROKOVNI/AKADEMSKI NASLOV univ. dipl. ing. strojništva POUČEVANJE, OSTALA DELA vodenje knjižnice, KIZ SVETOVALNA DELAVKA IME IN PRIIMEK NAZIV IRENA SOBOČAN svetovalka RAVEN IZOBRAZBE VII STROKOVNI/AKADEMSKI NASLOV univ. dipl. soc. del UČITELJICE IN UČITELJI RAVEN IME IN PRIIMEK IZOBRAZBE STROKOVNI/AKADEMSKI POUČEVANJE, OSTALA NAZIV NASLOV DELA MOJCA A. JURAS VII prof. SLO in univ. dipl. teol. svetovalka DARINKA BIZJAK VII univ. dipl. bibliot. in predm. uč. KNJ slo. KATARINA ČOKL svetovalka VII prof. SLO in TEO 7. b, SLJ, DOD, DOP, ISP, RAD, FILM SUZANA DANIČIČ VII prof. razrednega pouka 5. a, DOD, DOP, OPB mentorica ZORAN HABOT VII prof. GEO in ZGO GEO, ZGO, DOD, TVZ svetovalec SARA JANŽE VII univ. dipl. učit. BIO in GOS GOS, SPH, VV, vodja šol. prehrane KRISTINA JAZBINŠEK VII prof. GEO in ANG 6. b, TJA, JVV, DOD VOVK mentorica MATEJ JUG VII prof. športne vzgoje ŠPO NATAŠA KOS VRANEŠEVIĆ VII prof. BIO in KEM KEM, DOP BOŠTJAN KETIŠ Svetnik VII prof. MAT in FIZ 7. a, MAT, FIZ, DOD, DOP, ISP člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5 in 36/08).

15 TANJA KOLŠEK VII prof. razrednega pouka 3. b, DOD, DOP Mentorica ZVONKO KRAMARŠEK VII prof. fizike in proizvodno teh. TIT, FIZ vzg. METKA KREVZEL svetovalka VI predmetna učiteljica razrednega pouka 4. a, DOD, DOP, JVV, OPB DARJA KUGONIČ VII prof. ZGO mentorica TINA LONČARIČ mentorica VII dipl. vzgojiteljica 2. strokovna delavka v 1. r., JV, OPB DAMJANA MODRIJAN svetovalka VII univ. dipl. biolog 9. a, BIO, DOP, NAR, RČL, ROD ANJA MOLNAR VII prof. razrednega pouka ANDREJ NOVAK VII univ. dipl. inž. rač. rač. operater, UBE, MME, ROM, NIZ-RAČ, JVV LIDIJA NOVAK VI predmetna učiteljica LVZ LUM, OPB, LS, NIP-UME svetovalka MATEJ OCVIRK VII ZGO, DKE, DOD, OPB MARIJA OMLADIČ NOVINŠEK VI predmetna učiteljica razrednega pouka 4. b, DOD, DOP, NIZ TEH, TIT svetovalka SANDRA OMLADIČ VII prof. SLO in SOC SLJ, GLK svetovalka DAMJANA PAULIČ svetovalka VI predmetna učiteljica MAT in FIZ 9. b, MAT, DOD, DOP, ISP POLONA PEČNIK VII prof. razrednega pouka 2. a, DOD, DOP, JVV mentorica ANTONIJA REBERŠEK svetovalka VII prof. ŠVZ 8. b, ŠPO, ŠSP, ŠZZ, NIZ- ŠPO, DKE, OPB BLANKA ROTOVNIK svetovalka VII prof. glasbe GUM, MPZ, OPZ, CICI ZBOR BLANKA SLEMENŠEK mentorica VII prof. ANG in NEM 6. a, TJA, NI123, ISP, NIZ-NEM, DOP LEA STIPLOVŠEK mentorica VII prof. ANG in SLO TJA, DOD, DOP, ISP, NIZ- TJA 1. r., OPB ANDREJA ŠKRUBA VII prof. razrednega pouka 2. a, DOD, DOP, VV mentorica MIHAELA VODOPIVEC VII prof. razrednega pouka 2. b, DOD, DOP, VV MARIJA VODOVNIK svetovalka VII predm. učit. ZGO in GEO, uni. dipl. ped. SUZANA ZABUKOVNIK VII prof. razrednega pouka 5. b, DOD, DOP, OPB mentorica ANJA ZAJAMŠEK VII prof. razrednega pouka 1. a, DOD, DOP, VV mentorica BARBARA ZUPAN VII prof. MAT MAT JERNEJA ŽAGAR VII prof. razrednega pouka 1. b, DOD, DOP, JV, VV mentorica BLAŽKA ŽIBRET VII prof. razrednega pouka OPB1

16 6.2 TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI ADMINISTRATIVNI DELAVKI IME IN PRIIMEK RAVEN IZOBRAZBE STROKOVNI NAZIV ZAPOSLITEV Metka Ograjenšek VI komercialist Tajnik VIZ Olga Recek V ekonomski tehnik računovodkinja TEHNIČNI DELAVCI IME IN PRIIMEK RAVEN STROKOVNI NAZIV ZAPOSLITEV IZOBRAZBE Milan Parfant IV zidar hišnik Peter Čeh IV obdelovalec kovin hišnik Alojz Podbregar IV kuhar kuhar Magdalena Podbregar IV kuhar kuhar Majda Drev Kumer VI ekonomist čistilka Darinka Esih I osnov. izob. čistilka Ljubica Pavić V upravni tehnik čistilka Albina Pečnik IV sred. pokl. - čistilka gospodinja Klavdija Sešel I osnov. Izob. čistilka Ivanka Žalig I osnov. Izob. čistilka Petra Vršnak I osnov. Izob. kuharica 6.3 ZUNANJI SODELAVCI IME IN PRIIMEK NAZIV RAVEN IZOBRAZBE STROKOVNI/ AKADEMSKI NASLOV POUČEVANJE/ OSTALA DELA Tanja Kladnik VII prof. spec. in rehab. specialno pedagoška pomoč ped. Karmen Petek VII mag. zdravstvene nege splošna zdravstvena vzgoja Dea Hudarin VI dipl. babica splošna zdravstvena vzgoja Kovačič Lea Lah VII univ. dipl. soc. ped. socialno pedagoška pomoč Polona Jutriša VII dipl. med. sestra splošna zdravstvena vzgoja

17 7 ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI RAZRED ŠTEVILO UČENCEV M Ž Skupaj RAZREDNIČARKA / RAZREDNIK 1. a Anja Zajamšek 1. b Jerneja Žagar 2. a Andreja Škruba 2. b Mihaela Vodopivec 3. a Polona Pečnik 3. b Tanja Kolšek 4. a Metka Krevzel 4. b Marija Omladič Novinšek 5. a Suzana Daničič 5. b Suzana Zabukovnik 6. a Blanka Slemenšek 6. b Kristina Jazbinšek Vovk 7. a Boštjan Ketiš 7. b Katarina Čokl 8. a Matej Ocvirk 8. b Antonija Reberšek 9. a Damjana Modrijan 9. b Damjana Paulič SKUPAJ ŠOLSKI ZVONEC 0. ura ura ura Odmor za malico ura ura ura ura Odmor za kosilo ura ura

18 9 IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 9.1 PREDMETNIK 5 5 Vir: pdf,

19 9.2 IZVAJANJE OBVEZNEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE POUK Pouk v šolskih prostorih in izven njih je pedagoška dejavnost, ki predstavlja temelj vsega vzgojnoizobraževalnega dela. Vse ostale dejavnosti iz obveznega in razširjenega dela predmetnika, pa tudi iz nadstandardnih programov, izhajajo in temeljijo na rednem pouku Individualizacija in diferenciacija pouka F. Strmčnik opredeljuje diferenciacijo kot pretežno organizacijski ukrep, s katerim šola demokratično in humano usmerja učence po učnih in drugih razlikah v občasne ali stalne, homogene ali heterogene učne skupine z namenom, da bi jim čim bolje prilagodili pouk, npr. učne vsebine, metode, odnose, učno pomoč itn. Prilagajanje oz. individualizacija pouka, glede na ugotovljene utemeljene in neutemeljene razlike med učenci, in pa spoštovanje ter razvijanje utemeljenih razlik med njimi pa je eden osnovnih didaktičnih principov. 6 Razred Predmet Izvajalci Oblika diferenciacije vsi vsi notranja diferenciacija in individualizacija 8. SLJ, MAT, TJA S. Omladič K. Čokl B. Ketiš D. Paulič B. Zupan B. Slemenšek L. Stiplovšek 3 heterogene učne skupine 9. SLJ, MAT, TJA S. Omladič K. Čokl B. Ketiš D. Paulič B. Slemenšek L. Stiplovšek K. Jazbinšek Vovk 3 heterogene učne skupine 6 Strmčnik (1993). Učna diferenciacija in individualizacija v naši osnovni šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport. Strmčnik (2001). Didaktika. Osrednje didaktične teme. Ljubljana: Znanstveni inštitut filozofske fakultete.

20 9.2.2 IZBIRNI PREDMETI Izbirni predmet Št. učencev Učitelj Ocenjevalno obdobje Filmska vzgoja (7. r.) 16 Katarina Čokl 1., 2. Gledališki klub (8. r.) 10 Sandra Omladič 1., 2. Izbrani šport Odbojka (9. r.) Antonija Reberšek Likovno snovanje I (7. r.) 6 Lidija Novak 1. Likovno snovanje III (9. r.) 8 Lidija Novak 2. Multimedia (8. r.) 17 Andrej Novak 1. Nemščina 1 (7. r.) Blanka 1., Slemenšek Nemščina 2 (8. r.) Blanka 1., 2. 2 Slemenšek Nemščina 3 (9. r.) Blanka 1., 2. 9 Slemenšek Računalniška omrežja (9. r.) 9.a -13, 9.b -15 Andrej Novak 1., 2. Rastline in človek (8. r.) Damjana 1. 5 Modrijan Razisk. organiz. v domači okolici (9. Damjana 1. 9 r.) Modrijan Šport za sprostitev (7. r.) 5 Antonija 1., 2. Reberšek Šport za zdravje (8. r.) Antonija 1., 2. 8.a 11, 8.b 10 Reberšek Turistična vzgoja (7., 8., 9. r.) 13 Zoran Habot 2. Urejanje besedil (7. r) 11 Andrej Novak 2. Vzgoja za medije Radio (7., 8. r.) 8 Katarina Čokl 1., 2. NEOBVEZNI IZB. PREDMET Angleščina Lea Stiplovšek 1., (1. a) NEOBVEZNI IZB. PREDMET Angleščina Lea Stiplovšek 1., (1. b) NEOBVEZNI IZB. PREDMET Andrej Novak 1., Računalništvo (4. r.) NEOBVEZNI IZB. PREDMET Andrej Novak 1., Računalništvo (6. r.) NEOBVEZNI IZB. PREDMET Šport Antonija 1., (4., 5., 6. r.) Reberšek NEOBVEZNI IZB. PREDMET Tehnika M. Omladič N. 1., (4. r.) NEOBVEZNI IZB. PREDMET Tehnika M. Omladič N. 1., (5. r.) NEOBVEZNI IZB. PREDMET Umetnost L. Novak 1., (4, 5. r.)

21 9.2.3 DNEVI DEJAVNOSTI»Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.«7 Dan dejavnosti se izvede v obsegu pet (5) šolskih pedagoških ur. Izvajamo kulturne, naravoslovne, tehniške, športne dneve dejavnosti in interdisciplinarne ekskurzije Kulturni dnevi 1. RAZRED: 1. Gremo v gledališče Celje (jesen 2019). VODJI: Katarina Čokl, Jerneja Žagar. 2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj ( ). VODJE: Petra Vnuk, Sandra Omladič, Katarina Čokl. 3. Domovinski dan (spomladi 2020) VODJE: Polona Pečnik, Blanka Rotovnik, Blažka Žibret. 4. Ogled kinopredstave v Celju/Velenju (spomladi 2020). VODJA: Andreja Škruba. 2. RAZRED: 1. Gremo v gledališče Celje (jesen 2019). VODJI: Katarina Čokl, Jerneja Žagar. 2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj ( ). VODJE: Petra Vnuk, Sandra Omladič, Katarina Čokl. 3. Domovinski dan (spomladi 2020) VODJE: Polona Pečnik, Blanka Rotovnik, Blažka Žibret. 4. Ogled kinopredstave v Celju/Velenju (spomladi 2020). VODJA: Andreja Škruba. 3. RAZRED: 1. Gremo v gledališče Celje (jesen 2019). VODJI: Katarina Čokl, Jerneja Žagar. 2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj ( ). VODJE: Petra Vnuk, Sandra Omladič, Katarina Čokl. 3. Domovinski dan (spomladi 2020). VODJE: Polona Pečnik, Blanka Rotovnik, Blažka Žibret. 4. Ogled kinopredstave v Celju/Velenju (spomladi 2020). VODJA: Andreja Škruba. 4. RAZRED: 1. Gremo v gledališče Celje (jesen 2019). VODJI: Katarina Čokl, Jerneja Žagar. 2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj ( ). VODJE: Petra Vnuk, Sandra Omladič, Katarina Čokl. 3. Domovinski dan (spomladi 2020) VODJE: Polona Pečnik, Blanka Rotovnik, Blažka Žibret. 5. RAZRED: 1. Gremo v gledališče Celje (jesen 2019). VODJI: Katarina Čokl, Jerneja Žagar. 2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj ( ). VODJE: Petra Vnuk, Sandra Omladič, Katarina Čokl. 3. Domovinski dan (spomladi 2020) VODJE: Polona Pečnik, Blanka Rotovnik, Blažka Žibret. 7 Koncept dni dejavnosti (vir: vir:

22 6. RAZRED: 1. Gremo v gledališče Celje (jesen 2019). VODJI: Katarina Čokl, Jerneja Žagar. 2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj ( ). VODJE: Petra Vnuk, Sandra Omladič, Katarina Čokl. 3. Domovinski dan (spomladi 2020) VODJE: Polona Pečnik, Blanka Rotovnik, Blažka Žibret. 7. RAZRED: 1. Gremo v gledališče Celje (jesen 2019). VODJI: Katarina Čokl, Jerneja Žagar. 2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj ( ). VODJE: Petra Vnuk, Sandra Omladič, Katarina Čokl. 3. Domovinski dan (spomladi 2020). VODJE: Polona Pečnik, Blanka Rotovnik, Blažka Žibret. 8. RAZRED: 1. Gremo v gledališče Celje (jesen 2019). VODJI: Katarina Čokl, Jerneja Žagar. 2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj ( ). VODJE: Petra Vnuk, Sandra Omladič, Katarina Čokl. 3. Domovinski dan (spomladi 2020) VODJE: Polona Pečnik, Blanka Rotovnik, Blažka Žibret. 9. RAZRED: 1. Opereta Netopir v Mariboru ( ). VODJA: Blanka Rotovnik. 2. Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, bralni projekt in podelitev bralnih priznanj ( ). VODJE: Petra Vnuk, Sandra Omladič, Katarina Čokl. 3. Domovinski dan (spomladi 2020) VODJE: Polona Pečnik, Blanka Rotovnik, Blažka Žibret. Koordinatorica kulturnih dni: Katarina Čokl

23 Naravoslovni dnevi 1. razred 1. EKODAN: Gibanje ( ). VODJA: Andreja Škruba, Suzana Zabukovnik. 2. Raziskujemo, eksperimentiramo (april 2019). VODJA: Jerneja Žagar. 3. Bilo je nekoč (februar 2020). VODJA: Anja Zajamšek. 2. razred 1. EKODAN: Gibanje ( ). VODJA: Andreja Škruba, Suzana Zabukovnik. 2. Kekčeva dežela (oktober 2019). VODJA: Miheala Vodopivec. 3. Na travniku (maj 2020). VODJA: Mihaela Vodopivec. 3. razred 1. EKODAN: Gibanje ( ). VODJA: Andreja Škruba, Suzana Zabukovnik. 2. Živalski vrt (junij 2020). VODJA: Tanja Kolšek. 3. Žuželke (junij 2020). VODJA: Tanja Kolšek. 4. razred 1. EKODAN: Gibanje ( ). VODJA: Andreja Škruba, Suzana Zabukovnik. 2. Orientacija v naravi (ŠVN, ). VODJA: Marija Omladič Novinšek. 3. Raznolikost v živih bitij (ŠVN, ). VODJA: Metka Krevzel. 5. razred 1. Logarska dolina (oktober 2019). VODJA: Suzana Daničič. 2. EKODAN: Gibanje ( ). VODJA: Andreja Škruba, Suzana Zabukovnik. 3. Raziskujem morje ( ). VODJA: Suzana Zabukovnik. 6. razred: 1. Slovenska smučišča (ŠVN, od ). VODJA: Blanka Slemenšek. 2. EKODAN: Gibanje ( ). VODJA: Andreja Škruba, Suzana Zabukovnik. 3. Prilagoditve rastlin (v ŠVN, januar 2020). VODJA: Blanka Slemenšek. 7. razred 1. EKODAN: Gibanje ( ). VODJA: Andreja Škruba, Suzana Zabukovnik. 2. Ekosistemi Primorske (ŠVN, od ). VODJA: Katarina Čokl 3. Življenje ob morju in v njem (ŠVN, od ). VODJA: Katarina Čokl. 8. razred 1. Vonjam in čutim ( ). VODJA Damjana Modrijan. 2. Naravoslovne delavnice na ŠCV (maj 2019). VODJA: Sara Janže. 3. EKODAN: Gibanje ( ). VODJA: Andreja Škruba, Suzana Zabukovnik. 9. razred 1. Biotehnologija z mikrobiologijo ( ). VODJA: Damjana Modrijan. 2. EKODAN: Gibanje ( ). VODJA: Andreja Škruba, Suzana Zabukovnik. 3. Ustvarjam, torej sem ( ). VODJA: Damjana Modrijan, Damjana Pavlič.

24 Tehniški dnevi 1. razred 1. Pikine ustvarjalne delavnice ( ). VODJA: Jerneja Žagar. 2. Ustvarjanje z naravnimi materiali (november 2019). VODJA: Tina Lončarič. 3. Miklavžev sejem ( ). VODJA: Polona Pečnik, Tina Lončarič. 2. razred 1. Pikine ustvarjalne delavnice ( ). VODJA: Jerneja Žagar. 2. Ustvarjanje z naravnimi materiali (november 2019). VODJA: Andreja Škruba. 3. Miklavžev sejem ( ). VODJA: Polona Pečnik, Tina Lončarič. 3. razred 1. Pikine ustvarjalne delavnice ( ). VODJA: Jerneja Žagar. 2. Ustvarjanje z naravnimi materiali (november 2019). VODJA: Polona Pečnik. 3. Miklavžev sejem ( ). VODJA: Polona Pečnik, Tina Lončarič. 4. razred 1. Pikine ustvarjalne delavnice ( ). VODJA: Jerneja Žagar. 2. Kaj zmorem narediti? Miklavžev sejem ( ). VODJI: Polona Pečnik, Tina Lončarič. 3. Preživetje v naravi ( ). VODJA: Metka Krevzel. 4. Hišica iz kartona ( ). VODJA: Magda Omladič Novinšek. 5. razred 1. Pikine ustvarjalne delavnice ( ). VODJA: Jerneja Žagar. 2. Kaj zmorem narediti? Miklavžev sejem ( ). VODJI: Polona Pečnik, Tina Lončarič. 3. Ustvarjamo iz morskih materialov ( ). VODJA: Suzana Daničič. 4. Plovila ( ). VODJA: Suzana Zabukovnik. 6. razred 1. Filmska industrija ( ). VODJA: Sara Janže. 2. Miklavžev sejem ( ). VODJI: Polona Pečnik, Tina Lončarič. 3. Smučajmo varno (ŠVN, ). VODJA: Blanka Slemenšek. 4. Dolžina, ploščina, prostornina (april 2020). VODJA: Damjana Paulič. 7. razred 1. Muzej lesarstva in gozdarstva ter učna pot Nazarje ( ). VODJA: Damjana Modrijan. 2. Ustvarjamo z naravnimi materiali (oktober, november 2019). VODJA: Katarina Čokl 3. Miklavžev sejem ( ). VODJI: Polona Pečnik, Tina Lončarič. 4. Odpadek naj ne bo samo odpadek ( , MZPM Velenje). VODJA: Boštjan Ketiš. 8. razred 1. Varni internet (jesen 2019). VODJA: Sara Janže. 2. Ustvarjalnost nima meja (jesen 2019). VODJI: Matej Ocvirk, Antonija Reberšek. 3. Miklavžev sejem ( ). VODJI: Polona Pečnik, Tina Lončarič. 4. Ogled hiše mineralov, obisk Muzeja premogovništva Velenje ( ). VODJI: Matej Ocvirk, Antonija Reberšek.

25 9. razred 1. Iskanje poklicne poti ( ). VODJA: Irena Sobočan. 2. Miklavžev sejem ( ). VODJI: Polona Pečnik, Tina Lončarič. 3. Ekskurzija v Italijo ( ). VODJI: Damjana Modrijan, Damjana Paulič. 4. V gledališču Celje (jesen 2019). VODJI: Katarina Čokl, Jerneja Žagar Športni dnevi 1. Pohod po Martinovi poti ( ali ). VODJI: Matej Jug, Antonija Reberšek. 2. Zimske dejavnosti: smučanje, sankanje, drsanje, igre na snegu, kegljanje, fitnes, pohod ( ). VODJE: Matej Jug, Antonija Reberšek, Kristina Jazbinšek Vovk. 3. Testiranje za ŠVK, naloge Zlatega sončka in Krpana, športne igre (17. ali ). VODJI: Matej Jug, Antonija Reberšek. 4. Šport in špas ter 7. Sončkov dobrodelni tek ( ). VODJI: Kristina Jazbinšek Vovk, Anja Zajamšek. 5. Športne igre in naloge Zlatega sončka in Krpana ( ). VODJI: Matej Jug, Antonija Reberšek Interdisciplinarne ekskurzije 5. razred: Primorska (ŠVN, junij 2020). VODJA: Suzana Daničič. 6. razred: Štajerska s Prekmurjem (oktober 2019). VODJA: Zoran Habot. 7. razred: Slovenska Koroška (oktober 2019). VODJA: Zoran Habot. 8. razred: Dolenjska (oktober 2019). VODJA: Zoran Habot. 9. razred: Primorska in Gorenjska (oktober 2019). VODJA: Zoran Habot razred: Benetke (spomladi 2020). VODJA: Zoran Habot razred: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje, Strokovna ekskurzija po potem vojne za Slovenijo (maj, junij 2020). VODJA: Zoran Habot.

26 9.3 IZVAJANJE RAZŠIRJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM Izvajali bomo dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo odločbe Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. V letošnjem šolskem letu ima odločbo 17 učencev. Ure dodatne strokovne pomoči na teden: Specialno pedagoška pomoč: 15 ur Socialno pedagoška pomoč: 13 ur Psihološka pomoč: 1 ura Učna pomoč učiteljev: 9 ur Izvajali bomo tudi ure svetovalne storitve na teden oz. po potrebi POMOČ UČENCEM Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami odpira možnosti pomoči učencem, ki imajo težave pri doseganju šolskih ciljev posameznih razredov. Tisti starši, ki vas zanima, ali je vaš otrok do takšne pomoči upravičen, se lahko oglasite pri šolski svetovalni delavki in uredite vse potrebno za izvedbo»postopka usmerjanja«. Za otrokov razvoj je smiselno, da se starši že kmalu po zaznavanju težav odločite, da boste otroku sami skušali pomagati pri učenju ali pa boste poiskali tudi ustrezno strokovno pomoč. Koordinatorica: Irena Sobočan

27 9.3.2 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK Dopolnilni pouk je namenjen učencem z učnimi težavami, dodatni pouk pa učencem, ki so pri učenju hitrejši in uspešnejši. Zakonodaja določa, da je tej obliki dela z učenci na teden namenjena ena ura na oddelek. V tem šolskem letu bomo izvajali 24 ur dopolnilnega in dodatnega pouka tedensko. Izvajanje je prikazano v spodnji tabeli. Razred DOP DOD Predmet Izvajalec Urnik 1. a 0,5 0,5 SLJ, MAT Anja Zajamšek Sreda, 5. ura 1. b 0,5 0,5 SLJ, MAT Jerneja Žagar Četrtek, 5. ura 2. a 0,5 0,5 SLJ, MAT Andreja Škruba Četetek, 5. ura 2. b 0,5 0,5 SLJ, MAT Mihaela Vodopivec Sreda, 0. ura 3. a 0,5 0,5 SLJ, MAT Polona Pečnik Sreda, 6. ura 3. b 0,5 0,5 SLJ, MAT Tanja Kolšek Ponedeljek, 6. ura 4. a 0,5 0,5 SLJ, MAT Metka Krevzel Sreda, 0. ura 4. b 0,5 0,5 SLJ, MAT Marija Omladič Novinšek Torek, 0. ura 5. a 0,5 0,5 SLJ, MAT Suzana Daničič Sreda, 0. ura 5. b 0,5 0,5 SLJ, MAT Suzana Zabukovnik Sreda, 0. ura SLJ Sandra Omladič Sreda, 0. ura 6. 0,5 0,5 MAT Damjana Paulič Torek, 0. ura TJA Kristina Jazbinšek Vovk Petek, 0. ura SLJ Katarina Čokl Sreda, 0. ura 7. 0,5 0,5 MAT Boštjan Ketiš Sreda, 0. ura TJA Blanka Slemenšek Petek, 0. ura 8. 0,5 0,5 SLJ Sandra Omladič Četrtek, 6. ura 8. 0,5 0,5 MAT Damjana Paulič Sreda, 0. ura 8. 0,5 0,5 TJA Lea Stiplovšek Torek, 0. ura 8. 0,5 - KEM Nataša Kos Vranešević Po dogovoru 9. 0,5 0,5 SLJ Katarina Čokl Torek, 0. ura 9. 0,5 0,5 MAT Damjana Paulič Torek, 0. ura 9. 0,5 0,5 TJA Blanka Slemenšek Sreda, 0. ura 9. 0,5 KEM Nataša Kos Vranešević Po dogovoru 8., ZGO Matej Ocvirk Sreda, 0. ura 7., 8., GEO Zoran Habot Torek, 0. ura

28 9.3.3 INTERESNE DEJAVNOSTI»Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem vzdušju.«8 INTERESNA DEJAVNOST Vodja dejavnosti Čas izvajanja Angleška bralna značka L. Stiplovšek, B. Slemenšek, Po dogovoru K. Jazbinšek Vovk Boštjan Ketiš Ponedeljek, sreda 6. Astronomija r. ura, četrtek 7. ura (nov.- jan.) Atletika AK Velenje Po dogovoru Biološki krožek r. Damjana Modrijan Po dogovoru BMO 3. 4.r. Tina Lončarič Po dogovoru Bober Zoran Habot Po dogovoru Bodi eko r. Damjana Modrijan Po dogovoru Bralna značka r. Razredničarke r., Petra Po dogovoru Vnuk, Darinka Bizjak Branje je kul 5. r. Suzana Zabukovnik Po dogovoru Čebelarski krožek Tomaž Lesnjak Po dogovoru CICI zbor 1 Blanka Rotovnik Ponedeljek, 5. ura Ekobralna značka r. Razredničarke r., Petra Po dogovoru Vnuk, Darinka Bizjak Ekokviz Sara Janže Po dogovoru Fizikalni krožek r. Boštjan Ketiš Ponedeljek, sreda 6. ura, četrtek 7. ura (feb.- apr.) Judo Klub Sankaku Po dogovoru Kaj veš o prometu r. Zoran Habot Po dogovoru pomlad 2020 Knjižničarski krožek Darinka Bizjak Po dogovoru Krožek sproščanja r. Lidija Novak Sreda, petek 0. uro Kolesarski krožek 5. r. Suzana Daničič, Suzana Po dogovoru Zabukovnik Košarka Klub Elektro Šoštanj Po dogovoru Kuharstvo, odgovorno s hrano, r. Sara Janže Po dogovoru Kvačkamo in pletemo Marija Vodovnik Četrtek pred ali po pouku oz. po dogovoru Lego Wedo 5. r. Jerneja Žagar Po dogovoru Likovni krožek r. Lidija Novak Ponedeljek 5. ali 8. ura oz. po dogovoru 8 Programske smernice za OŠ (vir:

29 Boštjan Ketiš Ponedeljek, sreda 6. Logika r. ura, četrtek 7. ura (sep. okt.) Majhne pozornosti v zahvalo in Mihaela Vodopivec, Andreja Po dogovoru spomin r. Škruba Male sive celice r. Marija Vodovnik 0. ure in po dogovoru Mini gledališče r. Sandra Omladič Po dogovoru Mladi člani RK r. Metka Krevzel Po dogovoru Mladi raziskovalci zgodovine Matej Ocvirk Po dogovoru MPZ r. Blanka Rotovnik Ponedeljek in četrtek - po dogovoru, sreda 6. in 7. ura Namizni tenis NT Mozirje Po dogovoru Nemška bralna značka Blanka Slemenšek Po dogovoru Nogomet r Matej Jug Po dogovoru NTC 5. r. Jerneja Žagar Po dogovoru OPZ r. Blanka Rotovnik Torek in četrtek, 6. ura Planinski krožek r. A. Škruba, S. Omladič Po dogovoru Plesni krožek razred Judita Kolenc Po dogovoru Rodoslovni krožek r. Matej Ocvirk Po dogovoru Rokomet Rokometna šola Savinjka Po dogovoru Skupaj nam je lepše Suzana Zabukovnik Po dogovoru Sproščanje r. Lidija Novak Sreda in petek, 0. ura Šah r. Andrej Novak Petek, 0. ura Šolska športna tekmovanja dečki 1. Matej Jug Po dogovoru 9. r. Šolska športna tekmovanja deklice r. Antonija Reberšek Po dogovoru Taborniki r. Magda Omladič Novinšek, Po dogovoru Metka Krevzel Turistični podmadek Zoran Habot Po dogovoru Turizmu pomaga lastna glava Jerneja Žagar, Lea Stiplovšek Po dogovoru Festival naj bo, r. Vesela šola r. Suzana Daničič Po dogovoru Vesela šola r. Kristina Jazbinšek Vovk Po dogovoru Zabavna matematika r. Damjana Paulič Po dogovoru Zame odpad, zate zaklad Matej Ocvirk, Lidija Novak Po dogovoru Zgodovinski krožek r. Marija Vodovnik, Matej Ocvirk Po dogovoru Živaloljubčki 1. r. Damjana Modrijan Po dogovoru Šolska skupnost učencev Tanja Kolšek Po dogovoru Šolski parlament Tanja Kolšek Po dogovoru

30 9.3.4 JUTRANJE VARSTVO Jutranje varstvo je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki je strokovno vodeno in je namenjeno učencem 1. razreda. Skupine se oblikujejo glede na prijave staršev. Jutranje varstvo lahko zajema zajtrk, počitek, sprostitev ali pripravo na pouk. 9 Jutranje varstvo učencev prvega razreda se izvaja v učilnici X1 od 6.15 do Varstvo izvajajo učitelji Tina Lončarič (ponedeljek, četrtek), Jerneja Žagar (torek), Damjana Modrijan (sreda, petek) PODALJŠANO BIVANJE Podaljšano bivanje, ki je strokovno vodeno, je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda V tem času se učenci prehranjujejo, učijo, opravljajo domače naloge in ustvarjalno preživljajo čas. 10 Po potrebi se skupine združujejo. RAZRED UČILNICA UČITELJICA 1. razred X2 Blažka Žibret 2. razred X3 Mojca A. Juras 3. razred U2 Sara Janže, Matej Ocvirk, Suzana Daničič, Suzana Zabukovnik, Lidija Novak, Nataša Kos Vranešević 4., 5. r. U4, U5 Metka Krevzel, Matej Ocvirk, Lidija Novak, Mojca A. Juras, Nataša Kos V 9 Programske smernice za OŠ (vir: 10 Zakon o osnovni šoli (U.l. RS, št. 81/2006 uradno prečiščeno besedilo in vse njegove spremembe)

31 9.3.6 VARSTVO VOZAČEV Zaradi velikega deleža učencev, ki v šolo prihajajo s šolskim avtobusom, kombijem ali pa jih pripeljejo starši, dnevno organiziramo skupine varstva vozačev. Varstvo vozačev je organizirano strokovno in lahko vsebuje elemente podaljšanega bivanja, interesnih dejavnosti in po potrebi dopolnilnega in dodatnega pouka. 11 Oddelek jutranjega varstva vozačev je namenjen učencem vozačem in bo: Ponedeljek U5 Suzana Daničič Torek U5 Suzana Zabukovnik Sreda U1 Polona Pečnik Četrtek U3 Kristina Jazbinšek Vovk Petek U4 Metka Krevzel Po pouku so vozači v OPB (s spremstvom v OPB in na avtobus) od do oz. do odhoda avtobusa (ponedeljek Mihaela Vodopivec, torek Jerneja Žagar, sreda Tina Lončarič, četrtek Anja Zajamšek, petek Andreja Škruba). Med poukom deluje oddelek varstva skupin (ponedeljek, 4. ura Andrej Novak, ponedeljek, 6. ura Andrej Novak, torek, 3. ura Marija Vodovnik, torek, 6. ura Marija Vodovnik, četrtek, 2. ura Blanka Rotovnik, četrtek, 2. ura Sara Janže, petek, 1. ura Antonija Reberšak, petek, 5. ura Boštjan Ketiš) ŠOLA V NARAVI, BIVANJE V CŠOD, PLAVALNI TEČAJI Plavalni tečaj 1. razred Vodja: Tina Lončarič Plavalni tečaj 3. razred Vodja: Polona Pečnik Naravoslovni tabor 4. razred Vodja: Marija Omladič Novinšek Letna šola v naravi 5. razred Vodja: Suzana Zabukovnik Zimska šola v naravi 6. razred Vodja: Kristina Jazbinšek Vovk Naravoslovni tabor 7. razred Vodja: Katarina Čokl Intenzivne pevske vaje MPZ Vodja: Blanka Rotovnik Mednarodna izmenjava OŠ Vrnjci Sodelovanje z društvom Triglav iz Splita in OŠ Pučišča Vodja: Bojan Juras Vodja: Bojan Juras 11 Programske smernice za OŠ (vir:

32 9.4 IZVAJANJE ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELA Zakonodaja in smernice šolsko svetovalno službo opredeljujejo:»svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v vrtcu za vrtec oziroma v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami«. 12 Na šoli je zaposlena svetovalna delavka Irena Sobočan, ki svetuje učencem in njihovim staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. Pri poklicni orientaciji sodeluje z učenci, s starši in z zunanjimi institucijami. Učence 8. in 9. razredov usmerja k sistematičnemu sprejemanju odločitev preko poznavanja samega sebe, in sicer ob obsežnih informacijah o možnostih izobraževanja. Med šolanjem vsak otrok postopno prehaja iz obdobja igre v življenje z obveznostmi, ko si je treba izboriti svoj prostor v svetu. Pri tem se srečuje z različnimi problemi. V stiskah, ko išče odgovore na različna vprašanja, mu svetovalna delavka lahko pomaga tako, da prisluhne, skuša konkretno pomagati ali poskusi poiskati ustrezno pomoč skupaj s starši. Svetovalna delavka skupaj z razredniki pripravlja predavanja, ki lahko pomagajo pri vzgojnih dilemah. Tako bo tudi v tem šolskem letu, zato vse starše že sedaj vabimo, da se predavanj udeležite v čim večjem številu. Svetovalna delavka je na šoli prisotna od 6.30 do ure. Za individualni razgovor se predhodno najavite. V nujnih primerih je možen tudi pogovor po telefonu na št.: Prisotna je tudi na rednih mesečnih skupnih pogovornih urah ob torkih od 17. do ure.»za vsak problem se najde rešitev, samo pogledati moraš v smer sonca in ne teme.«pozdravljen, učenec, pozdravljena, učenka! Vabim te, da me v tem šolskem letu kdaj poiščeš v prvem nadstropju naše šole zraven zbornice. Na šoli sem zato, ker te želim poslušati in ti pomagati pri reševanju težav, stisk, iskanju informacij o srednjih šolah in poklicih ali pa kar tako poklepetati s teboj Če me obiščeš, se bova pogovorila/-i v mojem prostoru, kjer bova sama/-i. Kar mi boš povedal/- a, bom obdržala zase ali pa povedala naprej (npr. razredniku, staršem ), če se tako dogovoriva. Kdaj lahko prideš? Vsak dan od 7.30 do 8.15 ure ali po pouku. Lahko me tudi pokličeš po telefonu na št.: ali pa pišeš po elektronski pošti: Veselim se srečanja s teboj in ti v tem šolskem letu želim veliko dobrih izbir, vztrajnosti in zaupanja! 12 Programske smernice Svetovalna služba v OŠ (vir:

33 Če ne moreš svoje težave ali stiske zaupati staršem, svojemu razredniku oz. razredničarki ali svetovalni delavki, se lahko obrneš po pomoč na naslednje številke ali naslove: TOM Telefon za otroke in mladostnike: (brezplačni klic). Krizni center za mlade Celje: SOS telefon za žrtve nasilja: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana: Telefon Petra Klepca za pomoč otrokom z izkušnjo nasilja: Pomagaš si lahko tudi s spletno stranjo ki je priljubljena spletna svetovalnica mladostnikov iz vse Slovenije. Najstnikom ponuja možnost anonimnega, hitrega in brezplačnega posvetovanja s strokovnjaki.

34 9.5 KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojnoizobraževalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru knjižničnih informacijskih znanj v osnovni šoli za vseživljenjsko učenje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kakovostnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje čustev, misli in zaznav. 13 Delo v šolski knjižnici vodi mag. Petra Vnuk, dejavnost izposoje pa opravlja tudi bibliotekarka Darinka Bizjak. Šolska knjižnica je s svojim gradivom in dejavnostjo sestavni del vzgojnoizobraževalnega dela na naši šoli. Je računalniško podprta in namenjena zbiranju in obdelavi, hranjenju, predstavitvi ter izposoji knjižnega in neknjižnega gradiva. Naša knjižnica obsega preko enot. Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije (UDK). Leposlovno gradivo je razvrščeno po posameznih starostnih skupinah (slikanice, C, P, M). V knjižnici poteka informacijska in pedagoška dejavnost s ciljem spodbujati učence za branje leposlovne in poučne literature, navajanje učencev na samostojno iskanje informacij s pomočjo knjižnih virov in računalniške tehnologije URNIK IZPOSOJE PON-PET: , ; BRALNA IN EKOBRALNA ZNAČKA: PO DOGOVORU UČBENIŠKI SKLAD Učbeniški sklad omogoča brezplačno izposojo šolskih učbenikov, in sicer vsem učencem od 1. do 9. razreda. Do konca meseca maja ugotovimo, koliko učencev si želi izposoditi učbenike za naslednje šolsko leto in tako lahko pravočasno nabavimo nove. Prvi šolski dan učbenike razdelimo vsem učencem in jim posredujemo navodila za primerno ravnanje, da jih junija nepoškodovane vrnejo. Za ovijanje učbenikov je primeren ovojni papir ali ovitki za knjige, v samolepilne folije pa učbenikov ne ovijamo. Vodja učbeniškega sklada je mag. Petra Vnuk. 13 Programske smernice Knjižnično informacijska znanja (vir: vir:

35 10.1 RODITELJSKI SESTANKI 10 SODELOVANJE S STARŠI 1. razred: 1. Uvodni RS, predstavitev LDN in dela v novem šolskem letu (4. september 2019) 2. Evalvacija ciljev in opisno ocenjevanje (januar 2020) 3. Plavalni tečaj (marec 2020) 2. razred: 1. Uvodni RS, predstavitev LDN in dela v novem šolskem letu (4. september 2019) 2. Kako uspešen sem v 2. razredu? (4. februar 2020) 3. Zaključno srečanje s starši ali predavanje o branju (junij 2020) 3. razred: 1. Uvodni RS, predstavitev LDN in dela v novem šolskem letu (7. september 2019) 2. Starši in šolska ocena (november 2019) Irena Sobočan 3. Strokovno predavanje (januar 2020) 4. razred: 1. Uvodni RS, predstavitev LDN in dela v novem šolskem letu (5. september 2019) 2. Strokovno predavanje (januar 2020) 3. Šola v naravi CŠOD Trilobit (12. junij 2020) 5. razred: 1. Uvodni RS, predstavitev LDN in dela v novem šolskem letu (september 2019) 2. Strokovno predavanje (januar 2020) 3. Šola v naravi (maj 2020) 6. razred: 1. Uvodni RS, predstavitev LDN in dela v novem šolskem letu (5. september 2019) 2. Zimska šola v naravi (december 2019) 3. Strokovno predavanje (januar 2020) 7. razred: 1. Uvodni RS, predstavitev LDN in dela v novem šolskem letu, naravoslovni tabor (5. september 2019) 2. Strokovno predavanje (januar 2020) 3. Naravoslovni tabor, Mladostniki in starši (februar 2020) 8. razred: 1. Uvodni RS, predstavitev LDN in dela v novem šolskem letu (4. september 2019) 2. Strokovno predavanje (januar 2020) 3. Dejavniki poklicnega izbora (marec, april 2020) Irena Sobočan 9. razred: 1. Uvodni RS, predstavitev LDN in dela v novem šolskem letu (5. september 2019) 2. Predstavitev srednješolskih programov Irena Sobočan (november 2019) 3. Strokovno predavanje (januar 2020) 4. Pred vpisom v srednjo šolo (februar 2020) 5. Valeta, zaključna ekskurzija (april 2020)

36 10.2 RAZPORED INDIVIDUALNIH GOVORILNIH UR RAZRED UČITELJ DAN URA/PROSTOR 1. a Anja Zajamšek SRE 3. šolska ura ( ), Arhiv 1. b Jerneja Žagar SRE 1. šolska ura ( ), Arhiv 1. a, b Tina Lončarič SRE 6. šolska ura ( ), X1 2. a Andreja Škruba TOR 4. šolska ura ( ), Glasbeni kabinet 2. b Mihaela Vodopivec SRE 2. šolska ura ( ), Glasbeni kabinet 3. a Polona Pečnik PON 0. šolska ura ( ), U1 3. b Tanja Kolšek TOR 3. šolska ura ( ), glasbeni kabinet 4. a Metka Krevzel TOR 3. šolska ura ( ), čitalnica 4. b Marija Omladič Novinšek TOR 4. šolska ura ( ), glasbeni kabinet 5. a Suzana Daničič SRE 2. šolska ura ( ), glasbeni kabinet 5. b Suzana Zabukovnik TOR 2. šolska ura ( ), glasbeni kabinet 6. a Blanka Slemenšek SRE 3. šolska ura ( ), NEM 6. b Kristina Jazbinšek Vovk TOR 5. šolska ura ( ), kab. GEO 7. a Boštjan Ketiš TOR 4. šolska ura ( ), MAT1 7. b Katarina Čokl PET 3. šolska ura ( ), SLO1 8. a Matej Ocvirk PON 3. šolska ura ( ), kab. GEO 8. b Antonija Reberšek PET 4. šolska ura ( ), kab. ŠPO 9. a Damjana Modrijan PON 2. šolska ura ( ), kab. BIO 9. b Damjana Paulič PET 1. šolska ura ( ), MAT2 Darinka Bizjak PON 1. šolska ura ( ), knj. Zoran Habot ČET 2. šolska ura ( ), kab. GEO Sara Janže TOR 2. šolska ura ( ), kab. BIO Matej Jug ČET 1. šolska ura ( ), kab. ŠPO Nataša Kos Vranešević Po dogovoru Zvonko Kramaršek Po dogovoru Lidija Novak PET 1. šolska ura ( ), LIK Andrej Novak PON 2. šolska ura ( ), RAČ Sandra Omladič SRE 2. šolska ura ( ), SLO2 Blanka Rotovnik PET 3. šolska ura ( ), glasbeni kabinet Irena Sobočan TOR 0. šolska ura ( ), kab. svet. del. (in po dogovoru) Lea Stiplovšek PON 1. šolska ura ( ), kab. TJA Petra Vnuk TOR 1. šolska ura ( ), knj. Blažka Žibret SRE 4. šolska ura ( ), zbornica Skupne pogovorne ure potekajo tretji torek v mesecu od 17. do ure, tj , , , , , , in Dopoldanske govorilne ure bodo enkrat mesečno v istem tednu, kot so popoldanske govorilne ure, po razporedu oz. individualno po dogovoru. Starši se na individualno pogovorno uro v dopoldanskem času najavijo na spletni strani šole (

37 11 ŠOLSKA PREHRANA IN PREVOZI 11.1 ŠOLSKA PREHRANA Zdrava prehrana je del zdravega načina življenja. Zdravo življenje se začne že v otroštvu. Z načinom prehrane v šoli želimo razvijati ustrezne prehrambene navade otrok ter osebja in staršev do zdrave prehrane. Priprava hrane v šoli poteka po smernicah sistema HACCP (sistem zagotavljanja zdravstvene ustreznosti po metodi ocene tveganja), kar nam zagotavlja ustreznost v vseh korakih dela od nabave in prevzema živil, skladiščenja in predpriprave, toplotne obdelave, transporta in delitve hrane. Posebno pozornost posvečamo tudi kulturi prehranjevanja in oblikovanju dobrih prehranskih navad. V ta namen bomo tudi letos obdržali nekaj novosti iz lanskega leta. Ohranili bomo brezmesni dan v tednu, sodelovali bomo pri izvedbi Slovenskega tradicionalnega zajtrka in Shemi šolskega sadja. Nadaljevali bomo tudi z uporabo ekološko pridelanega mleka, skute in jogurtov v sodelovanju z Ekokmetijo Potočnik. Na naši šoli je organizirana malica za vse učence. Le-ta je po drugi učni uri, učenci malicajo v razredih ob prisotnosti učitelja. Dežurni učenci poskrbijo za higieno in red pri malici, vsi učenci pa so odgovorni za čistočo učilnice, v kateri malicajo. V okviru devetletne osnovne šole smo za šestletnike organizirali tudi zajtrk in popoldansko malico. Vsak učenec lahko tudi kosi. Če učenec potrebuje dietno prehrano, morajo starši vodjo prehrane ali kuharsko osebje o tem pisno obvesti. Obvezno pa mora priložiti tudi zdravniško potrdilo in zdravniško predpisano dieto. V šolskem letu 2018/19 so lahko starši za diete (npr. za celiakijo), ki se ne spreminjajo, pridobili zdravniško potrdilo, ki ga ni treba obnavljati vsako leto. Začasno za eno leto bodo veljala potrdila npr. na kravje mleko ali jajca, za šest mesecev pa potrdilo izbranega zdravnika pediatra do pregleda pri specialistu z dodatnimi znanji z ustreznega področja. Energijski, hranilni in higienski režim šolske kuhinje nadzira Zavod za zdravstveno varstvo. Želimo, da skrb za zdravo prehrano postane del vsakdanjika vseh nas in naših otrok, da si bodo lahko v življenje odnesli bogato popotnico zdravja, dobrih navad in dragocenega prehranskega znanja Vodja prehrane: Sara Janže CENIK ŠOLSKE PREHRANE Zajtrk 0,60 Malica 0,80 Popoldanska malica 0,00 Kosilo za učence od 1. do 5. razreda 2,38 /2,48 dnevno naročilo - za učence od 6. do 9. razreda 2,65 /2,75 dnevno naročilo

38 PRAVILA PRIJAVE IN ODJAVE ŠOLSKE PREHRANE ZA UČENCE ŠOLE 1. Upoštevali bomo dnevno odjavo malic in kosil do 8.30 zjutraj na telefonsko številko ali po elektronski pošti: 2. Pri plačilu stroškov za malico bomo upoštevali samo pravočasno odjavo za učence, ki bodo odsotni dva ali več dni skupaj. Odsotnost za tekoči dan je potrebno sporočiti do osme ure zjutraj. Odjava kosila velja za tekoči dan, za malico pa se upošteva od naslednjega dne dalje. Možna je tudi elektronska odjava in ponovna prijava obrokov. 3. Ob vrnitvi učenca po daljši odsotnosti je potrebno prehrano ponovno prijaviti. 4. Vse odjave in ponovne prijave prehrane učencev je potrebno posredovati do 8.30 zjutraj na telefonsko številko: ali po elektronski pošti:

39 SUBVENCIONIRANA PREHRANA Na pristojni center za socialno delo ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan Pogoji za pridobitev subvencije za šolsko prehrano SUBVENCIJA ZA MALICO: Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. SUBVENCIJA ZA KOSILO: S je v veljavo stopila sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Tako pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Do polne subvencije oz. brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci, ki živijo v rejniški družini. Če je otrok prijavljen na šolsko kosilo in imate veljavno odločbo o otroškem dodatku z zgoraj navedenimi dohodki, se bo subvencija kosila upoštevala samodejno. Če pa otrok ni prijavljen na kosilo in želite koristiti subvencijo, je treba najprej otroka prijaviti na šolsko kosilo PREVOZI Vsem učencem prvega razreda in tistim, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, po zakonu pripada brezplačen prevoz. Le-ta je omogočen tudi ostalim, financira ga občina Šmartno ob Paki, zato je za starše brezplačen. Prevoze opravljajo gospod Dobnik in APS, iz Slatin in Podgore pa gospod Podgoršek. Časi odhodov v šolo in iz nje so za mesec september, o spremembi bodo učence obvestili razredniki. ODHODI V ŠOLO Skorno Vrh 7.05 in 7.52 APS Gorenje 7.10 in 7.57 APS Paška vas 7.12 in 8.00 APS Gavce 7.20 in 8.02 APS Veliki Vrh 7.00 in 7.55 Dobnik Rečica-Podgora 7.35 Podgoršek Veliki Vrh Gavce 7.45 Podgoršek Slatina 7.50, 8.00 Podgoršek Rečica ob Paki 7.05, 7.15,7.25 Podgoršek Gavce ODHODI IZPRED ŠOLE 13.10, in Podgoršek Paška vas 13.10, Podgoršek Gorenje Skorno 13.10, Podgoršek Veliki Vrh Slatina, Veliki Vrh, Gavce Podgora, Rečica Slatina Dobnik Podgoršek in Podgoršek in Podgoršek

40 12 OSTALE DEJAVNOSTI 12.1 PROSLAVE IN PRIREDITVE DATUM, PROSLAVA PRIREDITEV VODJA Sprejem prvošolcev in njihovih Bojan Juras, I. Sobočan, Andreja Škruba staršev Mala Napotnikova kiparska Marija Vodovnik kolonija Domovinski dan Polona Pečnik Komemoracija ob dnevu mrtvih Suzana Daničič Martinova sobota Suzana Zabukovnik Turnir Pod šolskimi koši Bojan Juras Miklavžev sejem Polona Pečnik, Tina Lončarič Proslava ob dnevu samostojnosti Jerneja Žagar in enotnosti KD Slovenski kulturni praznik, bralni Sandra Omladič projekt, podelitev bralnih značk Občinska prireditev ob slov. kult. Petra Vnuk, Katarina Čokl prazniku Šport špas in 7. Sončkov dobrodelni Kristina Jazbinšek Vovk, Anja Zajamšek tek Valeta Damjana Modrijan, Damjana Paulič Zaključna prireditev v šoli Mihaela Vodopivec, Blanka Slemenšek

41 12.2 POSEBNE ZADOLŽITVE PROSLAVA PRIREDITEV VODJA Sprejem prvošolcev in njihovih staršev Bojan Juras, I. Sobočan, Andreja Škruba Mala Napotnikova kiparska kolonija Marija Vodovnik Domovinski dan Polona Pečnik 3. skupni kulturni dan na šoli Blanka Rotovnik, Blažka Žibret Komemoracija ob dnevu mrtvih Suzana Daničič Martinova sobota Suzana Zabukovnik Turnir Pod šolskimi koši Bojan Juras Miklavžev sejem Polona Pečnik, Tina Lončarič Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti Jerneja Žagar KD slovenski kulturni praznik šolska prireditev Sandra Omladič Občinska prireditev (ob slov. kult. prazniku) Petra Vnuk, Katarina Čokl Šport špas in Sončkov dobrodelni tek Kristina Jazbinšek Vovk, Anja Zajamšek Valeta Damjana Modrijan, Damjana Paulič Zaključna prireditev v šoli Mihaela Vodopivec, Blanka Slemenšek Dežurstvo učiteljev: Ponedeljek: Lea Stiplovšek, Kristina Jazbinšek Vovk, Katarina Čokl/Suzana Zabukovnik, Mihaela Vodopivec, Marija Vodovnik, Suzana Daničič. Torek: Boštjan Ketiš, Matej Ocvirk, Damjana Paulič, Tina Lončarič/Jerneja Žagar, Blanka Slemenšek, Suzana Zabukovnik. Sreda: Zoran Habot, Blanka Rotovnik, Suzana Zabukovnik/Katarina Čokl, Jerneja Žagar/Tina Lončarič, Sara Janže, Polona Pečnik. Četrtek: Tanja Kolšek, Suzana Daničič, Sandra Omladič, Anja Zajamšek, Damjana Modrijan, Kristina Jazbinšek Vovk. Petek: Magda Omladič Novinšek, Lidija Novak, Andrej Novak, Andreja Škruba, Antonija Reberšek, Metka Krevzel. Učitelji dežurajo po razporedu v času od 7.30 do v avli šole in na šolskih hodnikih ter v kuhinji v času malice in kosila.

42 12.3 DEŽURSTVO UČENCEV Dežurni učenec je lahko le tisti, ki vestno izpolnjuje vsa navodila. Dežurajo učenci 7., 8. in 9. razreda v avli šole od 7.30 do Dežurstvo je odgovornost, nagrada in čast. Osnovna skrb dežurnega učenca je kontrola pri glavnem vhodu. Prijazno sprejme vsakogar, ki obišče šolo, obiskovalcem posreduje podatke o poslovnih prostorih, učilnicah, kjer se izvaja jutranje varstvo, varstvo vozačev, podaljšano bivanje ali pouk, zapiše učence, ki zamudijo pouk ali ga predčasno zapustijo, kontrolira učence, ki se med urami pouka sprehajajo po šoli, skrbi za garderobne omarice učencev, odnese malico pred 1. in 2. razrede, ugasne luči na hodnikih in straniščih, poskrbi za red v avli in na hodnikih ter nadzira kolesa v kolesarnici, skrbi za red in čistočo v straniščih. Prav vsi prispevamo k dobremu počutju in urejenosti na naši šoli, zato ne varčujmo z nasmehom in lepim odnosom do vsakogar in vsega!

43 12.4 URNIK ČIŠČENJA OKOLICE ŠOLE Obdobje Oddelek Učitelj/ica september 5. a Suzana Daničič september 5. b Suzana Zabukovnik 28. september 11. oktober 6. a Blanka Slemenšek oktober 6. b Kristina Jazbinšek Vovk 26. oktober 15. november 4. b Magda Omladič Novinšek november 4. a Metka Krevzel 30. november 13. december 7. a Boštjan Ketiš 14. december 3. januar 7. b Katarina Čokl januar 8. a Matej Ocvirk januar 8. b Antonija Reberšek februar 1. a Anja Zajamšek 15. februar 6. marec 1. b Jerneja Žagar marec 21. marec 3. april 2. b 2. a Mihaela Vodopivec Andreja Škruba april 9. b Damjana Paulič 18. april 8. maj 9. a Damjana Modrijan maj 3. b Tanja Kolšek 23. maj 5. junij 3. a Polona Pečnik junij junij 6. b 6. a Kristina Jazbinšek Vovk Blanka Slemenšek

44 12.5 ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA Pri šoli imamo prostor, v katerega lahko vse dni v letu odlagate zložen star papir, posebej vabljeni pa v dneh, ki so določeni za odvoz starega papirja. Hvala vsem, ki s tem ohranjate naravo in pomagate učencem posameznih oddelčnih skupnosti. 9. razred 18., 19. september razred 20., 21. november razred 16., 17. januar razred 18., 19. marec razred 3., 4. junij ZBIRANJE KARTUŠ IN PRAZNIH TONERJEV Kartuše in prazne tonerje bomo zbirali pri ekološkem otoku v avli šole (pri 3. razredu). Vodja: Andrej Novak

45 13 TEKMOVANJA Vrsta tekmovanja Datum Nivo Mentor/ica Angleščina 8. r šolsko L. Stiplovšek državno šolsko B. Slemenšek Angleščina 9. r regijsko državno Angleška bralna značka 4., 5. r. Angleška bralna značka r. Astronomija Biologija Bober Cankarjevo priznanje (2. 9. r.), Mehurčki (1. r.) september 2019 april 2020 september 2019 april Mehurčki: (samo šolsko) šolsko državno izb. za medn. šolsko državno šolsko državno šolsko regijsko državno K. Jazbinšek Vovk L. Stiplovšek, B. Slemenšek, K. Jazbinšek Vovk B. Ketiš D. Modrijan Z. Habot K. Čokl, T. Kolšek Eko kviz januar 2020 S. Janže šolsko B. Ketiš Fizika področno državno šolsko Z. Habot Geografija regijsko državno Grafični bienale oktober 2019 državno L. Novak Kaj veš o prometu april maj 2020 Z. Habot Kemija šolsko N. Kos državno Vranešević Likovni svet maj 2020 državno L. Novak, RS Logika šolsko B. Ketiš državno Male sive celice september 2019 regijsko M. Vodovnik Matematika šolsko D. Paulič državno Nemščina šolsko B. Slemenšek državno Nemška bralna značka september 2019 april 2020 B. Slemenšek Pozdrav pomladi marec 2020 B. Rotovnik Razvedrilna matematika šolsko D. Paulič državno 1. 2.

46 Šport september 2019 junij 2020 M. Jug, A. Reberšek Tekmovanje mladih T. Lesnjak državno slovenskih čebelarjev Tekmovanje o sladkorni b. S. Janže Vesela šola PIL šolsko S. Daničič, državno K. Jazbinšek Cici vesela šola april 2020 P. Pečnik Zgodovina M. Ocvirk šolsko področno državno

47 14 DELO V PROJEKTIH 14.1 ZDRAVA ŠOLA Naša šola je od lanskega šolskega leta vključena v projekt Slovenska mreža zdravih šol, ki je sestavni del mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol. V okviru projekta je bil na šoli sestavljen šolski tim Zdrave šole (svetovalna delavka Irena Sobočan, učiteljice Damjana Modrijan, Andreja Škruba in Sara Janže ter pomočnica ravnatelja Petra Vnuk). Vanj so poleg ravnatelja in ostalih pedagoških delavcev vključeni tudi predstavnica Zdravstvenega doma Velenje Patricija Hanžekovič, predstavnik učencev in predstavnica staršev in lokalne skupnosti Tatjana Štancer. Naloge Zdrave šole so navajanje na redno pitje vode, dnevno uživanje jabolk, vključevanje biološko pridelanih živil iz lokalnega okolja, spoznavanje kulture prehranjevanja in zračenje učilnic. Vodja: Sara Janže 14.3 PROJEKT PROMOCIJE ZDRAVJA»TO SEM JAZ«Ta projekt za več zdravja in pozitivnega samovrednotenja mladostnikov so razvili na oddelku za socialno medicino Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, vanj pa smo vključeni že trinajsto leto. V tem šolskem letu bomo nadaljevali z delavnicami v okviru programa, saj želimo učence od 7. do 9. razreda aktivno podpreti pri razvoju samopodobe in socialnih veščin. Pri reševanju problemov in spoznavanju zdravega življenjskega stila je mladim v oporo tudi spletna svetovalnica na naslovu ki jo bomo predstavili učencem 7. razredov. Seznanili jih bomo tudi z 10 koraki do boljše samopodobe in jim predstavili Priročnik za fante in punce 10 korakov do boljše samopodobe. Izvajalka delavnic bo svetovalna delavka, Irena Sobočan. Delavnice bo v sodelovanju z razredniki izvajala v času razrednih ur ali nadomeščanj. Naslovi predvidenih delavnic: Postavljam si cilje, Izbiram misli, Rad se imam, rada se imam, Sprejemam svoj zunanji videz, Prevzemam odgovornost za svoje vedenje ŠOLSKA SHEMA Vodja: Irena Sobočan Tudi v šolskem letu 2019/2020 bo naša šola sodelovala v evropskem projektu z naslovom Šolska shema sadja, zelenjave in mleka. Ukrep, ki ga izvaja Evropska komisija, je v teku že deveto leto. Njegov namen je omejiti naraščanje trenda povečevanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih ter mladostnikih. Tako bodo učenci celo šolsko leto vsaj enkrat na teden brezplačno dobili sadje ali zelenjavo, ki se bo delila v času šolske malice. V okviru sheme bomo izvajali tudi vrsto spremljevalnih dejavnosti, ki bodo učence osveščale o pomenu uživanja sadja, zelenjave in mleka. Vodja šolske prehrane: Sara Janže

48 14.5 TRADICIONALNI ŠOLSKI ZAJTRK Tradicionalni slovenski zajtrk je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, vključila pa so se tudi različna ministrstva (za zdravje, šolstvo in kmetijstvo) ter druge organizacije. Cilj projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo se mladino in širšo javnost o pomenu lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, o pomenu kmetijske dejavnosti za širše okolje in o pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in širšega okoljskega pomena. Na dan projekta otroci v osnovnih šolah in vrtcih zajtrkujejo izključno slovensko hrano (med, mleko, kruh in jabolka). Ta dan bo tudi letos potekal v mesecu novembru. Vodja: Sara Janže 14.6 EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Naša vodilna tema ostaja prijazna in urejena šola, ki skrbi za dobre medsebojne odnose in urejene ter čiste šolske prostore in okolico. Širili bomo zavest zavedati se, da je potreba po čisti in urejeni širši okolici dolgoročnega pomena za našo prihodnost in prihodnost naših prihodnjih rodov. Naš cilj je šola, ki se zaveda, da lahko posameznik in skupnost veliko naredita za varovanje okolja ter prijazen danes in jutri. Koordinatorici: Andreja Škruba in Suzana Zabukovnik 14.7 BRALNI PROJEKT JUNAKI PREŽIHOVIH DEL Letos bomo na šoli ponovno izvajali bralni projekt, ki se bo tokrat imenoval Junaki Prežihovih del, v katerem bodo sodelovali vsi učenci od 1. do 9. razreda. Cilj projekta je vzpodbujanje branja učencev in pozitivno vplivati na dolgoročne motivacijske strategije za branje. Učenci bodo v okviru pouka vodeno raziskovali kratko prozo Lovra Kuharja Prežihovega Voranca. Projekt se bo izvajal v okviru ur knjižnično-informacijskih znanj, 1 uro v okviru razredne ure in 2 uri v okviru pouka slovenščine, poleg tega pa bodo učenci svojo kreativnost urili doma z najrazličnejšimi bralnimi dejavnostmi in dejavnostmi poustvarjalne narave (navodila boste prejeli razredniki v 1. polovici septembra). Projekt se bo zaključil s kulturnim dnem 7. februarja 2020, ko bodo podeljena tudi bralna priznanja za opravljeno bralno značko. Na ta dan bodo učenci skupaj z razredniki spoznavali tudi pomen slovenskega kulturnega praznika. Vodja bralnega projekta: Petra Vnuk 14.9 NACIONALNI PROJEKT»RASTEM S KNJIGO«V tem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom»rastem s knjigo«, v katerem sodelujejo učenci sedmih razredov (spodbujanje branja). Le-ti bodo v tem šolskem letu brezplačno obiskali splošno knjižnico Velenje, enoto Šmartno ob Paki, in se seznanili z delovanjem splošnih knjižnic. Vodja projekta: Petra Vnuk

49 14.10 etwinning Projekt etwinning omogoča skupno in vzajemno učenje, izmenjavo različnih pogledov in sklepanje prijateljstev med šolami v Evropi. Namen projekta je promocija in ozaveščanje evropskega modela večjezične in večkulturne družbe ter spodbujanje uporabe sodobnih tehnologij pri pouku. Učenci torej uporabljajo tuji jezik v realnih situacijah, razvijajo pisne spretnosti, spoznavajo navade in običaje iz drugih kultur. Tudi v letošnjem letu bomo poiskali projektno nalogo, ki jo bomo izvedli skupaj z udeleženci iz drugih držav. Tako bodo učenci spoznali številne države sveta, njihov način življenja, izmenjali bodo izkušnje in nadgradili znanje tujih jezikov. Vodja: Lea Stiplovšek

50 14.11 MEDIACIJA V ŠOLI Pogosto ne moremo izbirati konfliktov, v katerih se bomo znašli, vedno pa lahko izbiramo, kako se bomo nanje odzvali. (Marko Iršič) V tem šolskem letu bo naše vzgojno delo temeljilo na vzgojnem načrtu. Vanj smo umestili tudi ŠOLSKO MEDIACIJO, saj se zavedamo, da je potrebno na šoli posvetiti večjo pozornost preventivnim vzgojnim dejavnostim. Mediacija je način mirnega in sporazumnega reševanja konfliktov v šoli med vsemi udeleženci (med učenci, med učenci in učitelji, med starši in učiteljem ) ob pomoči mediatorja, to je osebe, ki vodi proces mediacije. Cilj mediacije je razrešitev določenega spora oz. problema tako, da osebi v sporu najdeta rešitev, ki je za obe sprejemljiva. Upamo, da bomo s tem načinom prispevali k strpnemu reševanju sporov, zmanjševanju nasilja in k dobri šolski klimi. Osebi, ki sta na šoli strokovno usposobljeni za nepristransko vodenje procesa mediacije, sta učiteljica Damjana Modrijan in svetovalna delavka Irena Sobočan MIKLAVŽEV SEJEM V petek, 29. novembra 2019, bomo na naši šoli izvedli tradicionalni, letos že 18. Miklavžev sejem. Na dobrodelnem sejmu boste lahko kupili izdelke, ki jih bodo naredili vaši otroci in s tem prispevali v naš šolski sklad»z roko v roki«. Poleg izdelkov boste lahko kupili tudi pecivo, ki ga spečejo naši učitelji ter preizkusili srečo na srečelovu. Z vašim nakupom izdelka ali srečke boste prispevali v naš šolski sklad, s pomočjo katerega uresničimo marsikatero željo naših otrok. Za izvedbo Miklavževega sejma bosta poskrbeli učiteljici Polona Pečnik in Tina Lončarič DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA PREMAGOVANJE PRIMANJKLJAJEV Dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev so deležni učenci, ki jih predlagajo učitelji in šolska svetovalna delavka, ob soglasju staršev oz. učenci z odločbo o usmerjanju. V tem šolskem letu specialno pedagoško pomoč učencem, ki imajo odločbo o usmerjanju, nudi specialna pedagoginja Tanja Kladnik, socialno pedagoško pomoč Saša Borovnik, psihološko pomoč Milena Četina. Njihovo delo predstavlja vezni člen med otrokom s težavami v razvoju in učenju, šolo in domom. Pri svojem delu prisluhnejo in pomagajo tistim učencem, ki imajo težave pri osvajanju učne snovi zaradi različnih vzrokov. V to obliko pomoči bodo letošnje šolsko leto vključeni posamezni učenci od 1. do 9. razreda »ZAME ODPAD, ZATE ZAKLAD!«Koordinatorka: Irena Sobočan V mesecu septembru ali v začetku oktobra bo speljan projekt, kjer si bodo učenci od 1. do 9. razreda izmenjali družabne igre, karte, manjše športne igre in rekvizite ter originalne računalniške ali video igrice. Učenci lahko prinesejo tako novejše kot tudi starejše družabne igre, karte ali igrice, ki so jih uporabljali njihovi starši ali stari starši. Vodji: Lidija Novak, Matej Ocvirk

51 14.16 SKUPAJ NAM JE LEPŠE Pomoč drugemu je tisto, kar nas dela srečne, bogate, uspešne in velike. Vsi žarki sonca, ki jih pošljemo v življenja drugih, obsijejo in ogrejejo tudi nas. To bo naše vodilo, h kateremu ste prijazno vabljeni vsi, ki želite pomagati in osrečiti starejše ljudi v domovih za varstvo odraslih in doma. Pridruži se skupini prostovoljcev in zbiraj tiste žarke, ki gredo iz srca v srce Vodja: Suzana Zabukovnik TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA»FESTIVAL NAJ BO«V lanskem šolskem letu smo ustvarjali turistične spominke, letošnja naloga pa bo, da jih čim bolje predstavimo. Tema tokratnega festivala Turizmu pomaga lastna glava je»festival naj bo«. Družili se bomo po dogovoru, interesna dejavnost pa je namenjena učencem od 7. do 9. razreda. Mentorici: Jerneja Žagar, Lea Stiplovšek ŠOLSKI SKLAD»Z ROKO V ROKI«Šolski sklad bo v šolskem letu 2019/2020 v skladu s pravilnikom o Poslovanju šolskega sklada»z ROKO V ROKI«izvajal naslednje aktivnosti: - pridobil kar največ različnih sredstev od različnih sponzorjev; - sprejemal poročila o realizaciji letnega programa dela; - določal merila za dodeljevanje sredstev za socialno ogrožene učence; - skrbel za promocijo in financiranje sklada; - aktivno sodeloval na dogodkih, ki pridobivajo sredstva za šolski sklad; - pomagal pri kritju stroškov izobraževalnih programov, ki ne sodijo v redne učne programe (npr. šole v naravi, naravoslovni tabori ) za učence socialno ogroženih družin in nadarjene učence; - pomagal družinam osnovnošolskih otrok, ki so v finančni stiski; - odločal o nakupu nadstandardne opreme; - odločal o pritožbah. Za prošnje se obrnite na šolsko svetovalno službo (Irena Sobočan). Prošnje morajo biti oddane vsaj 14 dni pred dejavnostjo oz. 14 dni pred izdajo prve položnice v primeru naravoslovnega tabora oz. šole v naravi, drugače se prošnje ne obravnavajo. Predsednica UO šolskega sklada: Marija Omladič Novinšek PROJEKT POD ENO STREHO Naš vzgojno-izobraževalni zavod že kar nekaj let pod eno streho in pod našim smejočim se sončkom združuje tako šolske kot predšolske otroke med zidovi Osnovne šole bratov Letonja in Vrtca Sonček. Učenci in vrtčevski otroci pod mentorstvom učiteljev in vzgojiteljic sodelujejo v različnih dejavnostih in na ta način krepijo svojo ustvarjalnost, prijateljstvo in povezanost. Vodja: ravnatelj Bojan Juras

52 14.20 DOMOVINSKI PROJEKT V tem šolskem letu nadaljujemo z domovinskim projektom Domovina zate, zame, za nas. Tudi letos načrtujemo domovinski dan, ki ga bomo izvedli v sklopu skupnega kulturnega dne v drugi polovici šolskega leta. Pripravili bomo delavnice (likovno, glasbeno, plesno, literarno ), ki bodo imele za osnovni cilj domovinsko vzgojo. Domovinska vzgoja podeli smisel in zavedanje o pomembnosti lastnega kulturnega prostora naroda in njegove zgodovine ter posameznikove pripadnosti narodu in kulturi. Domovina vključuje vrednote, čustva in ponos. Učence želimo vzgajati v ljubezni do domovine. Z našim domovinskim projektom skušamo domovinsko zavest vzpodbujati in nadgrajevati. Koordinatorici: Mojca A. Juras in Polona Pečnik ZDRAVSTVENO-VZGOJNE VSEBINE IN ZOBOZDRAVSTVENA NEGA ZA UČENCE Tudi v tem šolskem letu bomo učencem omogočili seznanitev z osnovami zdravega načina življenja. Karmen Petek, mag. zdravstvene nege, Dea Hudarin Kovačič, dipl. babica, in Polona Jutriša, dipl. med. sestra, bodo učencem predstavile naslednje teme: 1. razred ZDRAV PRVOŠOLČEK 2. razred ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU 3. razred ŽIVIM ZDRAVO 4. razred PREPREČEVANJE POŠKODB 5. razred ZASVOJENOST 6. razred DVE PLATI ODRAŠČANJA 7. razred POZITIVNA SAMOPODOBA 8. razred MLADOSTNIK IN MEDOSEBNI ODNOSI 9. razred VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST Zdravstvena predavanja bodo predvidoma izpeljana v septembru in oktobru. Za prvi in drugi razred je predviden čas izvajanja ena šolska ura, za ostale razrede pa dve šolski uri. Na šoli bomo poskrbeli tudi za: - sistematske zdravstvene preglede učencev v ZD Šmartno ob Paki, - obvezna cepljenja učencev, - želiranje zob s fluoridnimi preparati 8-krat letno (od 6. do 9. razreda), - ugotavljanje čistosti zob 6-krat letno(od 1. do 5. razreda), - demonstracijo tehnike pravilnega čiščenja zob (od 1. do 5. razreda), - predavanje o zobni higieni in bolezni zob in obzobnega tkiva (1., 4., 8. razred), - zobozdravstvene preglede pri dr. Daši Buršič. Program zobozdravstvene vzgoje bo izvajala medicinska sestra Patricija Hanžeković.

53 14.22 NAUČIMO SE SMUČATI Projekt Naučimo se smučati je namenjen učencem 5. razredov. Tečaj smučanja bo potekal na Golteh od 27. do 31. januarja 2020 po končanem pouku v šoli. Učenci, ki nimajo smučarske opreme, si jo lahko izposodijo v smučarski šoli Beli zajec. Za učence bo organiziran tudi prevoz in šolsko kosilo v času tečaja. V sklopu tečaja bodo učenci, glede na predznanje, usvajali osnove smučanja ali izpopolnjevali svoje dosedanje znanje smučanja. Vodja: Suzana Daničič ŠPORT ŠPAS IN 7. DOBRODELNI SONČKOV TEK Šport in špas je vseslovenski projekt, ki udeležence združuje preko medgeneracijskega sodelovanja mladine, staršev, starih staršev in drugih udeležencev v različnih športnih dejavnostih. Osnovni namen tega projekta je tudi v spodbujanju solidarnosti, ekološko osveščati ter k sodelovanju pritegniti različna lokalna društva in javne organizacije. Izkupiček oz. zbrana sredstva dobrodelnega Sončkovega teka so namenjena šolskemu skladu Z roko v roki. V tem šolskem letu bo Šport Špas in 7. dobrodelni Sončkov tek potekal Vodji: Kristina Jazbinšek Vovk in Anja Zajamšek

54 14.24 KRPAN V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 Vsi učenci 4., 5. in 6. razredov bodo vključeni v športni program Krpan. Predpisane naloge se bodo pod mentorstvom športnih učiteljev izvajale pri rednih urah športa; naloge, ki bodo potekale v strnjeni obliki, pa na ŠD, ND ter v ZŠVN in LŠVN. Koordinatorka je učiteljica Antonija Reberšek. Cilji: - obogatiti program redne ure športa s sodobnimi športnimi vsebinami; - motivirati kar največ otrok za gibanje in športne dejavnosti tudi v prostem času; - privzgojiti navado za redno ukvarjanje s športom. Predpisane naloge po razredih (tabele): Razred Program Naloge Diploma 4. Bronasti - 2 izleta, - naskok v oporo čepno na gimnastično orodje, - odrivanje v stojo na lakteh, - osnovna podaja z zamahom nad ramo, - met na koš z mesta, - tek 6 min vzdržema v pogovornem tempu, - teorija (krepitev funkcionalnih sposobnosti); 5. Srebrni - 2 izleta, - preskakovanje kratke kolebnice 15-krat, - plezanje po žrdi, - odbojka zg. odboj, - nogomet udarec žoge z nogo - plavanje 35 m, - teorija (varovanje narave, škodljivost kajenja); 5. Zlati - 2 izleta, - raznožka čez kozo, - poskočna polka, - tek 10 min vzdržema v pogovornem tempu, - plavanje 50 m, - teorija (motorične sposobnosti, ogrevanje). Za vse uspešno opravljene ali nadomestne naloge Za vse uspešno opravljene ali nadomestne naloge Za vse uspešno opravljene ali nadomestne naloge Vodja: Antonija Reberšek

55 14.25 ZLATI SONČEK V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 Vsi učenci 1., 2. in 3. razredov bodo vključeni v športni program Zlati sonček. Predpisane naloge se bodo pod mentorstvom razredničark izvajale pri rednih urah športa; naloge, ki bodo potekale v strnjeni obliki, pa na športnih dnevih. Koordinatorka je učiteljica Antonija Reberšek, vodja 10- urnega plavalnega tečaja v 1. razredu pa Tina Lončarič. Cilji: - obogatiti program redne ure športa s sodobnimi športnimi vsebinami; - z zanimivimi vsebinami motivirati kar največ otrok za gibanje in športne dejavnosti (tudi gibalno manj sposobne); vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po gibanju tudi v kasnejšem življenjskem obdobju. Predpisane naloge po razredih (tabele): Razred Program Naloge Diploma 1. B 3 izleti, plavanje (5 10 m v poljubni tehniki), spretnost z žogo, ravnotežna vaja 1 in 2 (rolanje, drsanje, smučanje ali kolesarjenje); 2. C 2 izleta, 10 sonožnih poskokov bočno čez nizko gred, met male žogice v cilj, vzravnava v sed iz leže na hrbtu 10-krat/20 sekund, 2 prevala naprej, tek na 200 m; 3. D 2 izleta, sonožno preskakovanje kratke kolebnice, plezanje po žrdi 3 m visoko, spretnost z žogo, tek na 300 m, plavanje (15 20 m v poljubni tehniki), zamenjalne naloge: rolanje, smučanje ali vožnja s kolesom. Za 4 uspešno opravljene naloge Za 6 uspešno opravljenih nalog Za 6 uspešno opravljenih nalog Vodja: Antonija Reberšek

56 15 HIŠNI RED 14 Šola s hišnim redom določi: območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor; poslovni čas in uradne ure; uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora; ukrepe za zagotavljanje varnosti ter vzdrževanje reda in čistoče. 1. Območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor Šolski prostor, za katerega velja hišni red, zajema šolsko stavbo na naslovu: Šmartno ob Paki 117. Tam se zadržujejo učenci in se uporablja za učno-vzgojni proces. Te površine so prostori šole in poti do nje, asfaltirana šolska dvorišča pred vhodi, šolsko igrišče s tribuno, igrišče s travnato površino, učilnica na prostem, otroško igrišče ter zelene površine na severovzhodni in jugozahodni strani šole. 2. Poslovni čas in uradne ure Poslovni čas šole v času pouka je od 6.00 do Prostori šole so za uporabnike drugih dejavnosti odprti do 19.00, telovadnica pa do Uradne ure uprave in tajništva so vsak dan od 7.00 do 8.15 in od do Delovni čas kuhinjskega osebja in računovodskih delavcev je od 6.00 do 14.00, poslovne sekretarke in hišnika od 7.00 do in čistilk od do Dopoldanske govorilne ure strokovnih delavcev so objavljene v šolski publikaciji Vodnik. Popoldanske skupne govorilne ure so tudi objavljene v omenjeni publikaciji in so praviloma tretji torek v mesecu od do V času počitnic so uradne ure od 7.30 do Uporaba šolskega prostora in organizacija nadzora Pouk in druge dejavnosti, ki jih organizira šola, potekajo v učilnicah, telovadnici in drugih prostorih za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa, na igriščih in zunanjih površinah. Delo poteka tudi v obliki kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni, ekskurzij, taborov in šol v naravi, prireditev in tekmovanj. Udeležba na vseh športnih dnevih, ekskurzijah in drugih dejavnostih, ki jih organizira šola po letnem delovnem načrtu, je obvezna za vse učence. Vsi prostori na šoli so praviloma označeni z imenom in priimkom osebe, ki v prostoru izvaja dejavnost. Nadzor v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, opravljajo strokovni delavci šole v skladu z veljavnimi normativi in standardi. Šola je varovana z alarmnim sistemom in videonadzorom ter preventivnimi obhodi službe za varovanje podjetja Prosignal. Dejavnosti, ki se odvijajo v popoldanskem času v prostorih Osnovne šole bratov Letonja, potekajo v dogovoru in z odobritvijo vodstva šole. Organizatorji odgovarjajo za varnost na šoli in morajo poskrbeti za nadzor. Prihod v šolo Učenci prihajajo v šolo največ 10 minut pred pričetkom pouka ali drugih dejavnosti in se tudi po zaključku pouka ne zadržujejo v šolskih prostorih, hodnikih in garderobah. Učenci, ki zamudijo pričetek pouka, morajo takoj v razred in se opravičiti učitelju. Ostali učenci počakajo pred vhodom v šolo do Pri vhodu za vrtec ni vstopa. Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda od 6.15 do začetka pouka, tj. ob 8.15, v učilnici 1. razreda. Odhod iz šole Otrok do 7. leta starosti lahko odide domov le v spremstvu staršev ali druge osebe, starejše od 10 let, in s pooblastilom staršev. Iz šole ne sme oditi med poukom in odmori brez dovoljenja razrednika ali vodstva šole. V primeru telesne poškodbe ali kraje se napiše zapisnik, ki ga podpišejo učitelj in starši. 14 vir:

57 4. Ukrepi za zagotavljanje varnosti Da vzgojno-izobraževalno delo poteka nemoteno in da je zagotovljena varnost, se trudijo vsi delavci šole, pri tem sodelujejo tudi učenci. To dosegamo z naslednjimi aktivnostmi: dežurstvom strokovnih delavcev, zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev, različnimi aktivnostmi na področju zdravstvene in prometne varnosti ter vzgoje, zagotavljanjem varnosti pri izvajanju dejavnosti v skladu z veljavnimi normativi in standardi, s spoštovanjem šolskega in hišnega reda ter pravil obnašanja. Vnaprej določen razpored je objavljen na oglasni deski v zbornici. Vsi zaposleni in uporabniki sproti obveščajo odgovorne o pomanjkljivostih stavbe, tehničnih okvarah in poškodbah stavbe ter prostorov šole. 5. Vzdrževanje reda in čistoče Za red in čistočo so dolžni skrbeti vsi učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov. Smeti in odpadke odlagamo v koše za smeti. Odpadke zbiramo ločeno. Ob odhodu iz učilnice jo dežurni učenci zapustijo zadnji, ugasnejo luči in poskrbijo za urejenost učilnice. Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice ali druge dejavnosti. Za nadzor na hodnikih, v učilnicah, knjižnici, jedilnici in drugih prostorih šole poleg dežurnih učiteljev poskrbijo tudi drugi delavci šole. Varčujemo z električno energijo, vodo ter s toaletnim papirjem in papirnatimi brisačami. Na hodnikih in v avli razstavljeni izdelki predstavljajo učenčevo ustvarjalnost tudi zunanjim obiskovalcem, zato poskrbimo, da ostanejo nepoškodovani. Skrbimo, da ostane šolski inventar nepoškodovan. Primerno skrbimo tudi za lastnino drugih učencev in delavcev šole. Škodo, ki jo učenec namerno povzroči, morajo poravnati njegovi starši. V skrbi za lastno in tujo varnost se ne nagibamo in ne mečemo predmetov skozi okno, ne ogovarjamo mimoidočih, okna odpirajo le učitelji. V šolskih prostorih in na območju šole je prepovedano kajenje ter uživanje alkohola in drugih drog; enako velja za pirotehnična sredstva. Prav tako je prepovedano prinašanje teh snovi k dejavnostim, ki jih šola organizira zunaj šolskih prostorov.