@,$%5#,$%)- !"#$%&'( )*+&,-%+-%%.$/!"#$%&'( )'*+,-.%'+/%!"0/,$%%.#'//( 1#"023.#'//( 4156!0&0#$.$7$,&% 89".%+,-/$%: 4&";.<#$%% =,&#(.>"#?

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "@,$%5#,$%)- !"#$%&'( )*+&,-%+-%%.$/!"#$%&'( )'*+,-.%'+/%!"0/,$%%.#'//( 1#"023.#'//( 4156!0&0#$.$7$,&% 89".%+,-/$%: 4&";.<#$%% =,&#(.>"#?"

Transkripcija

1 %!"#$%&''(%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%% %%%%%)**"$%+,% %!"#$%&'( )*+&,-%+-%%.$/!"#$%&'( )'*+,-.%'+/%!"0/,$%%.#'//( 1#"023.#'//( 4156!0&0#$.$7$,&% 89".%+,-/$%: 4&";.<#$%% =,&#(.>"#?%!"#$%#$"&%"&&'()%*+'%&$+',-%."/-%(/#0*%.+01&%2/-%-(#2",&%+.%'3%2/-%4+1"/5%(6(/#&%.+0%#$( %&(4+/-%$2,.%+.%#$(%&(2&+/)%"/4,'-"/5%#$(%7+'#$8+,-%02,,*)%8$"4$%5"6(&%1(%2%50(2#%(94'&(%.+0% $26"/5%2%3"4#'0(%3+&#420-%$(2-"/5%3$+#+: "#$%&#'&%()$)&)*)+%$&,-)&,.-),/0&#+&#1-&2)3$4%)&222!),$%5#,$%5.,$$45$!5#!167&2(45(&',5%&84*)$&-4$)&%#&,&-)81.,-& /4$51$$4#+&9#4+%&4+&5#::4%%));&2()%()-&2)&$(#1./&913.4$(&%()&$,:)&:,%)-4,.&#+&%2#&9.,%'#-:$&<+#%)&1$)&#'& 9-4+%4+8&,+/&9#$%,8)&5#$%$&,-)&'#-)*)-&#+&%()&4+5-),$)&,+/&4%&$)):$&4..#845,.&%(,%&%()&A-),&$(#1./&$9)+/&4%$&:),8-)& -)$#1-5)$&#+&$)+/4+8&#1%7&'#-&)B,:9.)7&$4+8.)&$4/)/&)+%-0&'#-:$&2()+&%()$)&5#1./&3)&),$4.0&/#2+.#,/)/&'-#:&%()& 4+%)-+)%&<,+/&4+54/)+%,..07&.),*)&:#-)&-##:&'#-&%)B%&,+/&945%1-)$&24%(4+&?#0,.&",4.C$&$4D)&,+/&2)48(%&.4:4%$>!&E1%& ()-)C$&%()&-137&2)&(,*)&+#&4/),&(#2&:,+0&#'&#1-&:):3)-$&(,*)&,55)$$&%#7&#-&,-)&5#:'#-%,3.)&/),.4+8&24%(7&,+&#+&.4+)&5#:91%)-&,+/&2()%()-&%(#$)&%(,%&/#+C%F,-)+C%&2#1./&3)&(,990&=1$%&%#&%1-+&19&%#&)*)+%$&,+/&)+%)-&#+&%()&$9#%& G&,+/&2()%()-&%()&)*)+%&#-8,+4$)-$&2#1./&3)&(,9907&)4%()-!&H()-)C$&+#&/#13%&%(,%&%()&4+%)-+)%&4$&:,8457&,+/& /4$%-431%)&%()&)+%)-%,4+4+8&31%&.)+8%(07&.#8$&,+/&#%()-&$%1''&9-)$)+%.0&#+&%()&2)3$4%)!&I&$199#$)&2)&24..&)*)+%1,..0& 5,+&$))&+#&,.%)-+,%4*)&%#&1$4+8&3#%(&:)/4,;&2(,%&/#&0#1&%(4+6J

2 0$1"#&% 12K"/5L%C"11*%&#20#(-%+'#%12K"/5%#$(%$'5(%&2",&%.+0%;$21(&%J205(&)%+.#(/%8+0K"/5%"/%#$(% $+,-%+.%#$(%J205(%"#&(,.)%J(.+0(%."/-"/5%30(1"&(&%"/%#$(%>+,/(B&"-(%3+0#%+.%M0"5$#,"/5&(2%+/%#$(% =&&(9%4+2&#:%;+-2*)%#$(%,+.#%"&%0'/%J*%N20K%M'#,(0%2/-%"#%&#",,%4+/4(/#02#(&%+/%12K"/5%&2",&%"/% #$(%#02-"#"+/2,%82*)%30+3(0,*%0+3(-)%,(2#$(0(-%2/-%$2/-%."/"&$(-: ",-6C$&)+%(1$4,$:&'#-&(4$&5-,'%&4$&$15(&%(,%&()&-)81.,-.0&#9)+$&19&%()&.#'%&%#&9,-%4)$&#'&4+%)-)$%)/& $,4.#-$7&,..&6))+&%#&$))&(#2&,&$4:9.)&-#..&#'&5.#%(&5,+&3)&%1-+)/&4+%#&$#:)%(4+8&%(,%&(,$&$(,9)&,+/& 9#2)-!&K#&4%&2,$&%(,%&,3#1%&%2)+%0&P./&Q,'')-$&,+/&'-4)+/$&8,%()-)/&4+&%()&H#2)-&K%-))%&$,4.&.#'%&,%&%()& )+/&#'&",-5(&%#&2,%5(&=1$%&$15(&,&%-,+$'#-:,%4#+!&A$&K%)*)7&#+)&#'&%()&$,4.L:,6)-$7&/)'%.0&:,-6)/&#1%& %()&#1%.4+)&#'&,&%0945,.&$:,..&=43&#+&%()&.#'%&'.##-&24%(&3-,/$7&$%-4+8&,+/&5(,.67&",-6&%,.6)/&1$&%(-#18(& %()&/)$48+;&'-#:&%()&$).)5%4#+&#'&:,%)-4,.&G&,+/&0)$7&%()0&$%4..&:,6)&$#:)&5#%%#+&$,4.$&G&4%$&2)48(%7& 9,+).&24/%(&,+/&#-4)+%,%4#+7&%#&%()&/)*).#9:)+%&#'&$,4.&$(,9)&30&51-*,%1-)&#'&'##%&,+/&.1''&,+/&%()& $13%.)&%,9)-4+8&#'&%()&$),:$&3)%2))+&9,+).$!&A..&%(4$&$(,94+8&4$&/#+)&30&)0)7&-).04+8&#+&%()&,551:1.,%)/&)B9)-4)+5)&#'&",-6&,+/&(4$&2#-6'#-5)7&24%(&$,4.$&3)4+8&.4%)-,..0&%,4.#-)/&%#&$14%&3#%(&3#,%&,+/&#2+)-!&R()+&:),$1-4+8&19&'#-&,&+)2&$,4.7&",-6&24..&+#%)&+#%&#+.0&/4:)+$4#+$7&31%&',5%#-$&.46)& (1..&$(,9)&,+/& &%)+$4#+! P+5)&%()&,)-#/0+,:45&/)$48+&4$&'4+,.4$)/7&/)54$4#+$&%()+& (,*)&%#&:,/)&-)8,-/4+8&'4+4$(4+8;&()&$(#2)/&%2#&)B%-):)& )B,:9.)$7&'4-$%&,&$:,..&.18$,4.&'#-&,&S)3-4/),+&3#,%7&24%(& )B%)-+,.&$)2+L#+&3#.%&-#9)$&#+&.1''7&'##%&,+/&(),/&,+/& 8,.*,+4$)/&5-4+8.)$&3),1%4'1..0&2#-6)/&4+&,+/&24%(&4+/4*4/1,.&-#3,+/$&4+$%),/&#'&.,54+87&).4:4+,%4+8&)B9)+$4*)&)0).)%$!&A%&%()& #%()-&)+/&#'&%()&$9)5%-1:&2,$&%()&:,$$4*)&TUVV&$W!'%!8,''&:,4+$,4.&'#-&%()&XY'%!51%%)-&",-4W14%,7& 2)48(4+8&4+&,%&,&%(4-/&#'&,&%#+&,+/&2(45(&-)W14-)/&%()&2(#.)&2#-6'#-5)&%#&:,+#)1*-)&4%&%(-#18(&%()& 4:,84+)&/-4*4+8&0#1-&+))/.)&%(-#18(&%)+&.,0)-$&#'&(),*0L2)48(%&5.#%(7&$)24+8&4+&5-4+8.)$&,+/&.),%()-4+8&5#-+)-$!&E1%&4%&4$&%(4$&,%%)+%4#+&%#&/)%,4.&,+/&%-,/4%4#+,.&2#-6:,+$(49&%(,%&",-6&4$& /)%)-:4+)/&%#&#'')-&%#&(4$&51$%#:)-$! H()&)*)+4+8&2,$&5#+5.1/)/&24%(&,&*4$4%&%#&%()&Z#.+)&[,5(%&Z.13&'#-&,+&4+'#-:,.&5(,%&24%(&N,:)$& O,2-)+5)C$&%),:&,+/&2)&2#1./&.46)&%#&%(,+6&",-67&K,-,7&K%)*)&,+/&Q)#-8)&'#-&84*4+8&%()4-&%4:)&,+/& %#&%()&Z#.+)&[,5(%&Z.13&'#-&%()4-&64+/&(#$94%,.4%0! "46)&?#3)-%$#+&,+/&E)-+,-/&\,%-456

3 ]#1.+)$$&?,..0&",0&^VV_ O%$26(%2%4+/.(&&"+/%#+%12K()%OP6(%/(6(0%2##(/-(-%2%Q+',/(&&%R2,,*)%"#%J("/5%02#$(0%#++%(20,*%"/% #$(%*(20%.+0%J+#$%J+2#%2/-%+8/(0%2/-%O%5'(&&%O%/(6(0%8",,)%/+8%#$2#%#$(%A(+05(%2/-%S025+/% $2&%4,+&(-:%;$(%&#'4KB"/B2B#"1(B8203%3'J%&((1(-%#+%J(%#$(%20(2P&%+/,*%2##024#"+/)%Q+',/(&&%.2,,"/5%"/%#$(%&21(%42#(5+0*%2&%7"J(0"2%2/-%74'/#$+03(%T%(6(0*+/(%K/+8&%8$(0(%"#%"&)%J'#%/+B +/(%82/#&%#+%5+%#$(0(: S#2)*)-&%(4$&0),-7&3#,%&,+/&#2+)-&2)-)&$1''454)+%.0&2)..&9-)9,-)/7&%()&'#-)5,$%&$#&1+L%0945,..0& ',*#1-,3.)&,+/&%()&*)+1)&:#*)/&%#&%()&:#-)&,%%-,5%4*)&],:3-4/8)7&%(,%&I&:,/)&%()&)''#-%&,+/&2(,%&,& :,8+4'45)+%&2))6)+/&4%&%1-+)/&#1%&%#&3)!&K),:.)$$.0&#-8,+4$)/&30&H-)*#-&?,2.4+$#+&4+&(4$&1$1,.&IC:L +#%L$1-)G2(,%C$L8#4+8L%#L(,99)+L+)B%L31%L4%L24..L3)L3-4..4,+%&',$(4#+7&%)+&3#,%$&8,%()-)/&,%& ],:3-4/8)7&<9.1$&A+8).)&A.4+)7&2(#&9-1/)+%.0&*)+%1-)/&()-&$)*)+&'##%&/-,'%&+#&'1-%()-&%(,+&E1-+(,:>!& O#5,.&3#,%$&A1$$4)&II7&A.45)&`&].#--4)&,+/&",-0&?4%5(4)&2)-)&%()-)&#'&5#1-$)7&%#8)%()-&24%(&"#..0& Z#33.)-7&"#.)&,+/&a14)%&b,0$&'-#:&%()&E.,562,%)-!&c48).&4+&a14)%&b,0$&%##6&%()&9(-,$)&d$(,6)L/#2+& 5-14$)C&%##&.4%)-,..07&3#1+54+8&#+&%()&K2,..#2%,4.&E,+6&'#-&,+&(#1-&#+&%()&2,0&19&%()&Z-#15(&,+/& 9-#*4+8&%()&$(#-%)$%&/4$%,+5)&3)%2))+&%2#&31#0$&5,+&$#:)%4:)$&3)&19(4..!&E#+4'07&A+8).)&A.4+)&,+/&?,+/#:&2)-)&%()-)&'-#:&%()&P-2)..7&31%&'1-%()$%&%-,*)..)/&2)-)&",4/&",-4#+&'-#:&?,:$(#.%&,+/& Z-#2&'-#:&],*)-$(,:7&#+&()-&2,0&%#&%()&c#-'#.6&E-#,/$! c#%&#+.0&2,$&%()&2),%()-&1+1$1,..0&8##/7&(#%&$1+&,+/&$%),/0&]tfe&),$%)-.4)$7&31%&%()&#55,$4#+&2,$& $9)54,.&%##7&,$&H-)*#-&(,/&,--,+8)/&'#-&d]-)/C$C&,$()$&%#&3)&$5,%%)-)/&4+&()-&',*#1-4%)&-4*)-7&#+&%()& K1+/,0!&E1%&3)'#-)&%(,%&5)-):#+07&)*)-0#+)&94.)/&4+%#&%()&$:,..)-&3#,%$&,+/&$,4.)/&19&'-#:&],:3-4/8)& %#&%()&.4:4%&#'&+,*48,%4#+&<,+/&%()4-&3-,*)-0>&,%&E,%%.)$3-4/8)!&Q)%%4+8&%()-)&2,$&,&5(,..)+8)7&31%&+#%&,$& )+%)-%,4+4+8&,$&,--4*4+87&2(45(&&9-#*4/)/&.#%$&#'&$9)5%,%#-&4+%)-)$%&,+/&9-#*)/&%(,%7&.46)&%,.64+8&%#& P./&Q,'')-7&31%&()&4$&,.$#&#1%$%,+/4+8&,$&,&3,-3)51)&3#+&*4*)1-&,+/&.,4/&#+&,&$9.)+/4/&:),.7&3)'#-)& $()9()-/4+8&)*)-0#+)&%#&%()&-4*)-&'#-&%()&/)/45,%4#+&#'&+)2&.#56&8,%)$7&,+&)$$)+%4,.&9,-%&#'&(4$& E,%%.)$3-4/8)&(0/-#L).)5%-45&9-#=)5%!& H()&].))%&,%&E,%%.)$3-4/8) E1%&%4:)&,+/&%4/)&2,4%&'#-&+#L#+)7&+#%& )*)+&?#07&,+/&%()&)33&2,$&,.-),/0& &,$&3#,%$&1+:##-)/&,+/& :#%#-)/&/#2+-4*)-&%#&Z.4''&?),5(7&%#& :))%&19&24%(&.,1+5()$&'-#:&%()&?E[Z& 5,--04+8&:#-)&#'&d]-)/C$C&'-4)+/$!&I%& 2,$&,%&Z.4''&?),5(7&^T&0),-$&,8#7&%(,%& d]-)/c&,+/&h-)*#-&=#4+)/&%()&p./& Q,'')-$&,%&%()&'4-$%&Z-#15(&-,..07& #-8,+4$)/&30&E-)+/,&N,8#7&$#&4%&2,$& )+%4-).0&,99-#9-4,%)&%(,%&4%&2,$&,%&%(4$& *)-0&$9#%&%(,%&%()&'.#%4..,&'#-:)/&19&4+&,&$):454-5.)&,-#1+/&H-)*#-&4+&A1$$4)&II&,+/&4+&,&$4:9.)&31%&:#*4+8&5)-):#+07& d]-)/c&-)%1-+)/&%#&%()&-4*)-&$()&.#*)/&$#& :15(!&

4 @*)-0#+)&%()+&-)9,4-)/&%#&%()&?#0,.&E1-+(,:&'#-&,&')2&/-4+6$&,+/&,&9.),$,+%&&31%&$13/1)/&$199)-7& 2(4.)&#+&%()&5.13&9#+%##+7&A1$$4)&II&.,0&W14)%.0&24%(&()-&8,'')-&'-4)+/$&L&=#3&/#+)! ;$2/K&)%;0(6+0%2/-%R+*%.+0%+052/"&"/5%2%1(1+02J,(%8((K(/-%2/-%#$2/K%*+'%RMV>%.+0%*+'0% $+&3"#2,"#*: H()&Z-#15(&?,..0&&^VV_ I2&#%*(20P&%>0+'4$%R2,,*%82&%1(1+02J,(%.+0%52,(&%2/-%02"/%2/-%#$"&%*(20%8(%8(0(%$+3"/5%.+0% &+1(#$"/5%J(##(0)%J'#%"#%82&)%2&%#$(%=&&(9%5"0,%&2"-)%-WXY%6'%2,,%+6(0%252"/:%O/%.24#%O%0(2-% 0(4(/#,*%#$2#%"/%#$(%ZE%*(20&%&"/4(%#$(%-2#(%+.%#$(%[!$"#&'/P%$+,"-2*%82&%."9(-)%"#%$2&%J((/%2% 82&$B+'#%D\U%+.%#$(%#"1(:%O%K/+8%.0+1%3(0&+/2,%(93(0"(/4(%+6(0%#$(%,2&#%Z%*(20&)%#$2#%"#%$2&% 12/25(-%#+%$26(%2%024()%+/%#8+%+442&"+/&%"/%#$(%0(120K2J,(%42,1%3(0"+-%J(#8((/%&#+01&: E1%&3,56&%#&^VV_;&%()&'#-)5,$%&,$&1$1,.&2,$&/4-)7&]ULY&#+&K,%7&]UL_&'#-&K1+&,+/&]ULf&"#+!&,+/&4%&2,$& $1-9-4$4+8&%#&$))&%)+&3#,%$&#+&%()&],:3-4/8)&9#+%##+&30&K,%&)*)+4+8!&A$&2)..&,$&,&5.1%5(&#'&.#5,.& 3#,%$7&2)&(,/&5#+%4+8)+%$&'-#:&%()&E.,562,%)-&,+/&P-2)..7&31%&%()&,55#.,/)&'#-&'1-%()$%&%-,*)..)/&2)+%& %#&",-%4+&S,:9$(4-)7&%()&$6499)-&#'&%()&^T'%&E#-17&2(#&#+&(4$&'4-$%&PQA&-,..07&$4+8.)L(,+/)/&/#2+& P+&K,%1-/,0&)*)+4+8&#*)-&TV&5-)2&,+/&*4$4%#-$&$,%&/#2+&%#&%()&%-,/4%4#+,.&'4$(&,+/&5(49&$199)-7& '#..#2)/&30&(#:)&:,/)&,99.)&94)&#-&9),-&'-,+849,+)&G&/#+C%&%()&8,'')-$&.4*)&2)..J&?,5)&#''45)-&b#+& Q,-:,+&,++#1+5)/7&-,%()-&#9%4:4$%45,..0&2)&%(#18(%7&%(,%&%()&$%,-%&2#1./&3)&gT!TV&%#:#--#2&G&%()& 5#1-$)&,&/),/&3),%&%#&E1-+(,:&,+/&,&-1+&3,56! I%&3.)2&#./&3##%$&%(,%&+48(%&24%(&%#--)+%4,.&-,4+&G&4+$4/)&,$&2)..&,$&#1%$4/)&4+&Z(,-:L&,+/&4%&2,$&,&-,%()-& 2,+L.##64+8&64%5()+&5-)2&2(#&-)9#-%)/&'#-&/1%0&,%&V_!VV7&%#&9-)9,-)&%()&1$1,.&3,5#+&,+/&)88&31%%4)$!& H()&:#-+4+8&5-)9%&#+&24%(&,+B4#1$&5-)2$&/ &%),&,+/&5.#$).0&)B,:4+4+8&%()&5.13C$&,+):#:)%)-;& 31%&$1-9-4$4+8.07&%()&24+/&/-#99)/&1+%4.&4%&2,$&,&'.,%&5,.:&30&:4//,07&84*4+8&%()&-,5)&#''45)-&,+#%()-& $)%&#'&9-#3.):$!&S#2)*)-7&%()&24+/&5,:)&3,56&,$&W1456.0&,$&4%&(,/&*,+4$()/&,+/&30&$%,-%&%4:)&2,$&,& E-))D)&,$&5#::4%%))&3#,%7&,+/&_&3#,%$&8#%&,2,0&#+&9#-%&%,567&/)$9)-,%).0&%-04+8&%#&2),%()-&%()&'4-$%& 3)+/!&I%&2,$&,&/,0&2()+&24+/2,-/&,34.4%0&,+/&.#5,.&6+#2.)/8)&5#1+%)/;&",-0&?4%5(4)&:,/)&,+& )B5)..)+%&$%,-%7&5.#$).0&'#..#2)/&30&Z(,-:&,+/&%()$)&%2#&/1)..)/&,..&%()&2,0&%#&%()&'4+4$(7&?#3)-%&,+/& O#-+,&3)4+8&1+,3.)&%#&8)%&5.#$)& )+#18(&%#&%()&24.0&b#+&%#&%,6)&,/*,+%,8)&#'&%()4-&3)%%)-&(,+/45,9&,+/& '4+4$()/&eV&$)5#+/$&3)(4+/&#+& 5#--)5%)/&%4:)!& ",-0&?4%5(4)&:,+,8)$&%#&$%,0&,(),/&#'& Z(,-:

5 E)(4+/&%()&.),/4+8&9,4-7&H-,+$51-&,+/&\.1:&2)-)&$4:4.,-.0&*)-0&5.#$)7&31%&\)%)-&4+&H-,+$51-&%##6&,/*,+%,8)&#'&$#:)&.1560&24+/&$(4'%$&<,55#-/4+8&%#&\.1:C$&5-)2i>&,+/&91..)/&,(),/!&S#2)*)-&%()-)& 2,$&,&5)-%,4+&,:#1+%&#'&9#)%45&=1$%45)&4+&%(,%&\.1:C$&-)5)+%.0&-)*4$)/&(,+/45,9&)+,3.)/&Z#.4+&%#&%,6)& %(4-/&9.,5)&,(),/&#'&%()&(,+/45,99)-&(4:$).'! H()-)&2)-)&%),&,+/&31+$&4+&%()&5.13(#1$)&3)'#-)&9-)9,-4+8&'#-&%()&)*)+4+8C$&3,-3)51)!&H(4$&2,$&%()& 1$1,.&3-4+8L0#1-L#2+L'##/&,--,+8):)+%7&,&',5%&2(45(&(,/&)$5,9)/&0#1-&&)/4%#-&,+/&(4$&$6499)-7&2(#& (,/&%#&2,+/)-&,-#1+/&.46)&*,8-,+%$&1+%4.&\,:&h):9&9-#/15)/&,&?)/&Z-#$$&'##/&9,-5).&'-#:&E-))D)C$& d'-4/8)!& &&&&&&&&&&&&&&&&\.1:&')+/$&#''&",-0..&&&&&&&&<\(#%#$;&I,+&6):9> ;$(/%"#%82&%30"_(B5"6"/5%2/-%2/%+33+0#'/"#*%.+0%6"&"#"/5%=,-(0%A2..(0%A(+05(%C25+%#+%#$2/K)% +/%+'0%J($2,.)%(6(/#%+052/"&(0&%;0(6+0%R28,"/&+/%2/-%S+/%A2012/%2/-%(&3(4"2,,*%G2',"/(% A2012/%2/-%$(0%#(21%8$+%&'33,"(-%2%4+/&#2/#%&#0(21%+.%,+6(,*%.++-%#$0+'5$+'#%#$(%8((K(/-: H-1)&%#&'#-:7&4%&3.)2&,&8,.)&#+&%()&E,+6&S#.4/,0&"#+/,0&,+/&,..&31%&%()&.#5,.&3#,%$&).)5%)/&%#&$%,0& 1+%4.&%()&H1)$/,07&2()+7&#'&5#1-$)7&$1::)-&-)%1-+)/!&I&,:&:,64+8&+#&2),%()-&9-)/45%4#+$&'#-&+)B%& 0),-7&31%&IC:&5)-%,4+&)*)-0#+)&24..&(,*)&,&8-),%&%4:)!!"#$% &#'( % % )$#*$ +,&,-. /0#1-(2% 3,'(%.4'4- /0#1-(2% 3,'(%%%%% 4',&- 5"**(6$(2% 3,'( +,&#0% 7"-,$,"&!"#$%&'()'* +,-.+ / / / //3,++ /+4,0++ / 5)"#6 +,-02 / / / //7,++ /+-, :6 +,4. / / /.1++ /0.,++ //3,7.+ 0 ;#"<=(:# /,+++ / / /27,++ /27,+++ 3!"#$99 +,-+4 / / /3.,++ /0/,>>+.?'99'"6 +,-2. / / /37,++ /0.,-7. +,-+> / />1/> >1++ />>,++ /.+,0-> 7 B99"% &C=* +,-/3 / /> /74,++ />2,>-2 4

6 "78+3"'%&+49'-*%&+0$&#$'&+ + + <+)%O%$2-/P#%$(20-%+.%#$(1%("#$(0)%'/#",%R+J%!",,"21&+/)%*+'0%20(2%30(&"-(/#)%2&K(-%1(%#+% /*%$"1%#+%#$(%^208"4$%?0(2%72","/5%?&&+4"2#"+/%?AN:%^?7?%82&%2,&+%/(8%#+%1()% J'#%"&%2%.+0'1%.+0%2,,%Da%4,'J&%'&"/5%#$(%82#(0&%J(#8((/%I+8(&#+.#%2/-%!2,#+/: A&+1:3)-&#'&%#945$&5,:)&19&2(45(&:,0&3)&#'&4+%)-)$%&%#&8,'')-$7&4+5.1/4+8 L %()&S,-245(&S,-3#1-&2)3$4%)&<((,!5#!16>&4$&2#-%(&*4$4%4+8&,+/&84*)$&.,%)$%&-).)*,+%&c#%45)$&%#& ",-4+)-$&7&,$&2)..&,$&2),%()-&,+/&%4/,.&4+'#-:,%4#+&4+5.1/4+8&,&/)%,4.)/&%4/,.&$%-),:&,%.,$&#'& %()&,-),!& L H()-)&(,$&3))+&+#&9-#8-)$$&#+&%()&E,%($4/)&E,0&5#+%,4+)-&9#-%&/)*).#9:)+%! L A+&)B9)-4:)+%,.&2,*)&)+)-80&9.,%'#-:&4$&%#&3)&)$%,3.4$()/&#''&K#1%(2#./! L H()&.#56&8,%)$&,%&I9$245(&,-)&%#&3)&-)9.,5)/! L I+&$94%)&#'&-)9-)$)+%,%4#+$&30&SAKA7&%()&%4+0&S,-245(&K().'&31#0&24..&+#%&3)&-)9.,5)/&30&,&.,-8)-&#+)7&,$&%(4$&:48(%&5#+'1$)&5#::)-54,.&$6499)-$! L H)-+$&,-)&+)$%4+8&#+&K%#+)&\#4+%&,+/&$(#1./&+#%&3)&/4$%1-3)/!&A+0#+)&24$(4+8&%#&.,+/&$(#1./& '4-$%&,/*4$)&%()&R,.%#+&,+/&]-4+%#+&[Z! R)&%()+&5,:)&%#&%()&:,4+&$13=)5%&#'&%()&:))%4+87&,&%,.6&,+/&/4$51$$4#+&,3#1%&%()&8#*)-+:)+%C$& H(4$&4$&2()-)&dK1''#.6&Z#,$%&A8,4+$%&?)%-),%C&5#:)$&4+!&I%&4$&,+&#-8,+4$,%4#+&#'&4+%)-)$%)/&9,-%4)$&G& 9.,+&%#&9-)$)-*)&%()&)B4$%4+8&5#,$%.4+)&'#-&%()&+)B%&^V&0),-$&,+/&:#+4%#-&9-#8-)$$&#*)-&%(,%&9)-4#/!&H()& 8#*)-+:)+%C$&9#$4%4#+&4$&%(,%&4%&4$&1+)5#+#:45&%#&314./&/)')+5)$&%(,%&24..&24%($%,+/&%()&9-)/45%)/&-4$)& 4+&$),&.)*).&#*)-&%()&+)B%&(1+/-)/&0),-$7&$#&/#+C%&4+%)+/&%#&$9)+/&,+0&:#+)0&,%&,..&<)B5)9%&'#-& :4+4:1:&:,4+%)+,+5)>!&A%&%()&9-)$)+%&%4:)7&XVj&#'&'.##/&/)')+5)&:#+)0&4$&$9)+%&4+.,+/7&+#%&#+&5#,$%& /)')+5)$;&31%&,$&KZA?&9#4+%&#1%7&,&'.##/)/&%#2+&5,+&3)&-)314.%7&,&3-),5()/&5#,$%.4+)&4$&8#+)&'#-)*)-! E)-+,-/&\,%-456 <&c#%);&%(4$&4$&+)5)$$,-4.0&,&*)-0&3-4)'&$0+#9$4$&#'&,&.#+8&,+/&/)%,4.)/&9-)$)+%,%4#+7&2(45(&8,*)&#+.0& #+)&$4/)&#'&%()&,-81:)+%7&31%&4%&4$&,+&4$$1)&2(45(&,'')5%$&1$&,..!>& 4*9$7$+47-*$ N2/*%+.%*+'%8",,%$26(%&((/%+0%$(20-%+.%?/5(,(%?,"/()%#$(%``%.#%4+/6(0#(-%Q0(/4$%."&$"/5% &$(%82&%+0"5"/2,,*%/21(-%C(2/%2/-%82&%[-'/-((P%0"55(-%c8$"4$%"&%#$(%82*%=/5,"&$%."&$(01(/%30+/+'/4(-%[-'/-"&P)%8$"4$%"/%#'0/%"&%#$(%Q0(/4$%.+0%[-2/-*P)%2%K(#4$%8"#$%2%,'5% 1" (/L%2,,%6(0*%4+/.'&"/5)%/+%8+/-(0%&$(%"&%/+8%2%4'##(0%T%&26(&%2%,+#%+.%(93,2/2#"+/d:% A+8).)&'4$()/&5#::)-54,..0&-48(%&%(-#18(&,+/&,'%)-&%()&2,-7&3)4+8&4+*#.*)/&4+& $)*)-,.&2,-%4:)&/4$%-,5%4#+$7&4+5.1/4+8&-)$514+8&,..4)/&$#./4)-$&'-#:&b1+6)-W1)7& 3)4+8&$1+6&30&%()&?A]&,+/&%()+&-,4$)/&30&%()&Q)-:,+$!&I+&gXYT&$()&9,$$)/&4+%#& 9-4*,%)&b1%5(&(,+/$&,+/&3)5,:)&,&2#-./L84-/.4+8&.4*)L,3#,-/&1+%4.&,8)&%##6&4%$& %#..!&A'%)-&%2#&)B%)+$4*)&-)'4%$7&#+)&4+&",./#+7&$()&(,$&=1$%&(,/&:#-)&2#-6&%#&3-4+8& ()-&19&%#&"ZA&9,$$)+8)-&5,--04+8&$%,+/,-/&,+/&(,$&+#2&3)81+&,&%(4-/&5,-))-&,$&,& 2#1./+C%&4%&3)&,&:):#-,3.)&$48(%7&%#&$))&A+8).)&,+/&\4#+))-&-,54+8&19&%()& E.,562,%)-&4+&,&8##/&3-))D)J&H()+&4+&),-.0&A181$%&$()&):3,-6$&#+&,&T&:#+%(& *#0,8)&,-#1+/&E-4%,4+7&%#&-,4$)&'1+/$&'#-&5(,-4%0!& -$./01*%23%4$5%0.0#$5/56%7/#%8$%32"#9%/.%:::;/#<$1$/10#$;25<;"=;

7 !"#&,:";-*9+<=$*&% K2,..#2$&,+/&A:,D#+$ ;+%#$(%26(025(%*24$#&12/)%#02-"#"+/2,%&2",%1(2/&%&124K&%2/-%J205(&)%3028/(0&%2/-%J28,"(&)% +3(/%J+2#&%"/%#$(%!2,#+/%M24K82#(0&)%#$2#%N(442%.+0%#$"/B82#(0%&2",+0&:%;$"&%*(20%#$(%(6(/#% #2K(&%3,24(%+6(0%#$(%8((K(/-%+.%`Ba #$ %C',*)%+052/"&(-%2&%'&'2,%J*%;(&&2%^+-5K"/&+/%2/-%252"/% 4(/#0(-%+/%#$(%!2,#+/%2/-%Q0"/#+/%V>L%2/*%+3(/%J+2#%8"#$%2%#02-"#"+/2,%0"5%"&%"/6"#(-%2,+/5%.+0%2%4+'3,(%+.%-2*&%+.%&2","/5%"/%#$(%&$(,#(0(-%J'#%&$2,,+8%40((K&%2/-%3++,&%+.%#$(% M24K82#(0&)%2&%8(,,%2&%&+1(%+/&$+0(%(/#(0#2"/1(/#%+/%#$(%J(24$%2#%7#+/(%G+"/#: ^VVf&24++)-&E#3&E)-6&4+&\(#)3)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I+&'1..&'.48(%&19&%()&H24DD.) H()-)&,-)&8##/&.,1+5(4+87&9,-64+8&,+/&5,:94+8&',54.4%4)$&,%&%()&R&`&]&5.13&,+/&%()-)&4$&,.$#&,& $:,..&:,-4+,&,%&%()&5.13&4'&0#1&24$(&%#&3-4+8&'.#,%4+8&,55#::#/,%4#+!&H()-)&4$&1$1,..0&,&8##/&5-#2/& #'&0#1+8&$,4.#-$&,+/&%()4-&/4+8(4)$&,+/&%()0&,-)&)$9)54,..0&2).5#:)! Z#:9)%4%#-$&,--4*)&#+&%()&K,%1-/,0&:#-+4+8&%#&3)&2).5#:)/&30&5#L#-8,+4$)-$&N1.4,&?,9)-&,+/&K#9(4)& E.,5631-+&,+/&%()&+#%&%##&$%-)+1#1$&2))6)+/&3)84+$&24%(&%()&%-,/4%4#+,.&d-#1+/&%()&4$.,+/C&-,5)&<-#1+/& :#-+4+87&$#&3-4+8&0#1-&#//$&,+/&)+/$&%#&$)..!&H()&:,4+&)*)+%&#'&K1+/,0&4$&#+)&#'&N1.4,C$&d5(,..)+8)$C7&,+&4+'#-:,.&-,5)&/#2+&%#&K%#+)&\#4+%7&9.1$&$#:)&:4./.0&5)-)3-,.&,5%4*4%0&,+/&,&945+45&#+&%()&3),5(! H()-)&,-)&.#,/$&#'&9-4D)$&%#&3)&2#+&,+/&4%&9-#:4$)$&%#&3)&,&8-),%&)*)+%&'#-&$,4.#-$&#'&,..&,8)$7&$#&$)+/& #''&0#1-&)+%-0&'#-:&+#2&%#&%()&%-),$1-)-; Z.,-)&H(#:,$ Q-))+&],-:&E,-+ E,-(,:&Q-))+ I9$245(&I\Y&Va] B$**/%2#%'CD&E%,F'%D'C G.$**/429=0#*2#H8.0#.$5#$.;72? >#9%325%?25$% B$**/%2#%'CD&E%,F'%D'C% G.$**/429<=0#*2#H8.0#.$5 #$.;72?I

8 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&K#1%(2#./&?,..0 H(4$&0),-C$&K#1%(2#./&?,..0&4$&$5()/1.)/& '#-&%()&2))6)+/&gX %( F^V %( &&N1.0&&,+/&24..& 4+5.1/)&,&9,$$,8)&-,5)&%#&K#1%(2#./&#+& %()&K,%1-/,07&24%(&%()&K#.)&E,0&-,5)&#+& %()&K1+/,0!&"),.$&24..&3)&,*,4.,3.)&,%& K#1%(2#./&K,4.4+8&Z.13&#+&%()&)*)+4+8& #'&K,%1-/,0&gX %( &,+/&K1+/,0&^V %( &N1.0&k& lf&9)-&(),/&,+/&z.13&:):3)-$&5,+& 1$1,..0&,5W14-)&%,6)&,2,0&'##/&'-#:&%()& %#2+&#+&]-4/,0&)*)+4+8$&'#-&,+0&#'&%(#$)& 9,-%4549,+%$&2(#&,--4*)&#+&%(,%&/,0!& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&K%,-%&#'&%()&^VVf&K#.)&E,0&-,5)&,%&K#1%(2#./ H()-)&24..&3)&.4*)&:1$45&#+&3#%(&K,%1-/,0&,+/&K1+/,0&)*)+4+8&5#1-%)$0&#'&A+/-)2&P$3#-+&,+/& '-4)+/$7&,$&2)..&,$&%()&1$1,.&PQA&$5-,%5(&3,+/! R)&(,*)&+)8#%4,%)/&,&gVj&/4$5#1+%&#+&%()&+#-:,.&lgf&3)-%(4+8&'))&,%&K#1%(2#./! Z,:94+8&',54.4%4)$&,-)&,*,4.,3.)&,%&K#1%(2#./&K,4.4+8&5.13&'#-&,+0#+)&24$(4+8&%#&%#2&,+&#9)+&3#,%&%#& %(4$&)*)+%! K2#./7.%L0=$%M28$5.*2#%.$1A%'CF+N%N&+CC,%%$O?/01A%=2/P$$,H/21;72?%325%3"5.4$5%9$./01*; &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& \4+&"4..&?,5)

9 H()&\4+&"4..&KZ&,-)&(#./4+8&%()4-&,++1,.&K:,56&?,5)&'#-&2#-64+8&#-&)BL2#-64+8&8,'')-$&#+&N1.0&g^%(!&?,54+8&$%,-%$&,%&gVVV!&-$./01*%352?%Q/"1%R$8*.$5A%.$1%'CNEF%N(DNCN&#-&'++C'%&'ECD+ & S,-245(&K),&])$%4*,.&L&K1+/,0&^f& &&&N1.0&^VV_ %( & & ;$(%R+#20*%>,'J%+.%^208"4$%2/-%S+6(04+'0#%20(%+/4(%252"/%30+1+#"/5%#$(%^208"4$%7(2% Q(&#"62,)%#+%J(%$(,-%#$"&%*(20%+/%7'/%D] #$ %C',*)%+/%2/-%20+'/-%^2P3(//*%G"(0%+/%#$(%^208"4$% (/4+'025(-%#+%2##(/-%8"#$%#$("0%J+2#&%#+%2--%4+,+'0%2/-%2#1+&3$(0(%#+%#$(%(6(/#:%%N++0"/5%2#% ^2P3(//*%3"(0%8",,%J(%.0((%.+0%#$(%-2*%2/-%"#%"&%(93(4#(-%#$2#%2%&$+0#%024(%8",,%J(%+052/"&(-)% &#20#"/5%2#%HHEE:%7+'/-&%"/#(0(&#"/5e% $O?/01A%T.=;$110*.2#H8.0#.$5#$.;72? \-#9#$)/&\-#8-,::) ggvv&&&&s,-245(&\49)$&,+/&b-1:$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ggvv&&&m&p./&q,'')-$& gggu&&&&n,dd&e,+/ ggeu&&&&a'-45,+&b-1::)-$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&g^vv&&&c)2'#1+/.,+/&b#8$&?)$51)&b4$9.,0 g^tv&&&&s,-245(&e-4%4$(&o)84#+&e,+/ &&&gtvv&&&&q-,+8)&z#lv9)-,%4*)&k4+8)-$&&&&&&&&&&&&&&&&&gtgu&&&&k,4.4+8&z.13&5,9$4d4+8&/4$9.,0 &&&gttv&&&&a'-45,+&b-1::)-$ &&&gevv&&&&],:)&h(),%-)&q-#19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&gevv&&&c)2'#1+/.,+/&b#8&?)$51)&/4$9.,0 &&&getv&&&&n,dd&e,+/& &&&guvv&&&&e-4%4$(&.)84#+&b-1:&z#-9$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&gugu&&&h18&r,%)-&z,+#+&/4$9.,0 gyvv A4-&K),&?)$51)&?A]F?cOI b1-4+8&%()&/,0&%()-)&24..&3)&k),&k(,+%0&k4+84+8&30&%()&r,.%#+&#+&%()& c,d)&k(,+%0&z-)2&,+/&,.$#&:):3)-$&#'&%()&p./&q,'')-$&a$$#54,%4#+7& 2(#&24..&(,*)&%()4-&S4$%#-45&8,''L-488)/&&$,4.4+8&$(49$&4+&%()&(,-3#1-! A.$#&0#1&24..&3)&,3.)&%#&*4$4%&%()&K%),:&H18&HIb&fg^7&&%()&?A]&\4++,5)&,+/&4'&,*,4.,3.)7 &%()&+)2&H-4+4%0&S#1$)&*)$$).7&%()& Q,.)%),&<30&64+/& 9)-:4$$4#+&#'&H-4+4%0&S#1$)!> K13=)5%&%#&#9)-,%4#+,.&/):,+/$7&2)&,-)&(#94+8&%(,%7&4+&5#+=1+5%4#+&24%(& %()&?coi&,+/&%()&?a]7& &%()-)&5#1./&3)&,)-#3,%45&/4$9.,0$&/1-4+8&%()& 5#1-$)&#'&%()&/,0! R(0&+#%&%,6)&,&%-49&,-#1+/&%()&(,-3#1-!&H()&.#5,.&')--0&$)-*45)&24..&3)&,*,4.,3.)&=1$%&#''&%()&\#+%##+&4+&%()&(,-3#1-! A-%$&,+/&Z-,'%$7&E-45L,LE-,57&?)'-)$(:)+%$7&,+/&Z(4./-)+C$&]1+&A-),!

10 ?,#$+'5$%/+#%&#0"4#,*%8"#$"/%#$(%=2&#%>+2&#%?0(2)%8(%$26(%2,82*&%$2-%&#0+/5%,"/K&%8"#$%#$(% N(-82*%>"/f'(%G+0#&%20(2)%12"/,*%#$0+'5$%#$(%(/#$'&"2&1%+.%8(,,%K/+8/%g(/#%52..(0&%I(/2% R((K"(%2/-%R+J(0#%^+,-(/%8$+%$26(%0(5',20,*%12-(%#$(%(&#'20*%40+&&"/5%#+%X+"/%"/%+'0% (6(/#&:%7+%"#P&%2J+'#%#"1(%1+0(%+.%'&%0(32"-%#$(%4+13,"1(/#%2/-%6(/#'0(-%"/#+%#$(%&+'#$%&(2&% #+%&213,(%#$("0%(6(/#&:%I(/2%$2&%K"/-,*%30+6"-(-%1(%8"#$%2/%+'#,"/(%+.%#$("0%12"/%0(52##2&)%2,,% #2K"/5%3,24(%"/%2/%F%-2*%8"/-+8)%&+%/+%(94'&(%/+#%#+%#2K(%2%8((K%+..%.0+1%#$(%(2&#%4+2&#%2/-% X+"/%"/:% H()&R(4%$%,3.)&",%5(&%,6)$&9.,5)&#+&K,%1-/,0&^+/ &&A181$%!&H(4$&4$&W14%)&,&$:,..7&'-4)+/.0&-,5)F-,..0& 4+5.1/4+8&,&')2&3,-8)$7&$:,56$&,+/&8,'')-$!&K#:)&3#,%$&,--4*)&#+&%()&%4/)&]-4/,0&,+/&$%,0&1+%4.& K1+/,0!&H()-)&4$&+#&)+%-0&'#-:&#-&'))G&,+0#+)&4+%)-)$%)/&5,+&)4%()-&9(#+)&:)&#-&R(4%$%,3.)&S,-3#1-& P''45)&#+&Vg^^f&^feV_Y&G&#-&=1$%&%1-+&19!&E-4)'4+8&,+&(#1-&#-&$#&3)'#-)&%()&$%,-%!&H()&(,-3#1-&/#)$&/-0& #1%&31%&%()&:1/&4$&W14%)&$#'%! A&2))6&.,%)-&G&K,%1-/,0&X %( &A181$%&G&4$&%()&K2,.)&",%5(!&H(4$&4$&,&348&)*)+%&24%(&UVL_V&)+%-4)$n& 3,-8)$7&$:,56$7&3,2.)0$7&8,'')-$7&5.,$$45&E)-:1/,+$7&b1%5(&3,-8)$7&%-,/4%4#+,.&9#2)-&*)$$).$! E#,%$&,--4*)&4+&%()&K2,.)&<S,-%0&])--0>&#+&]-4/,0&,+/&%()-)&24..&3)&,&3-4)'4+8&&.,%)&,'%)-+##+F)*)+4+8!& A'%)-&%()&-,5)&2)&8,%()-&,%&S#..#2$(#-)&'#-&%()&9-4D)&84*4+8&&L&,+/&9,-%0&24%(&'##/&,+/&:1$45! '+ED(%',(NE(%%SO?/01U%1$#/5$$=0$H./1=./1=;#$.; "Z\&,-),&(,$&%(4$&0),-&/)54/)/&%#&:#*)&%()&,++1,.&-,5)&'-#:&N1+)&%#&A181$%!&I%&24..&3)&,&9,$$,8)&-,5)& %( &A181$%&G&%()&/,0&,'%)-&%()&K2,.)&",%5(&L&$,4.4+8&#1%$4/)&%()&I$.)& #'&K()99)0&,+/&'4+4$(4+8&,%&a1))+3#-#18(&#+&%()&")/2,0! J25%?25$%9$./01*%72#./7.%!/#%Y219$#GLKQ%W$75$./56IU%'C(FN%,(&EE+%%SO?/01U% 528$5.Z/#H4219$#5Z;3*#$.;72;"=; & A181$%&Z.,$$45$&Z-14$)&A181$%&gY& &&&&L^e %( & &&& %( O.%*+'%+8/%2%A2..(0%+0%2%>,2&&"4%M(01'-"2/%J+2#%*+'%20(%"/6"#(-%#+%X+"/%'&%"/%+'0%2//'2,%?'5'&#%>,2&&"4%>0'"&(:%;$"&%8",,%J(%#$(%`#$% *(20%#$2#%8(%$26(%0'/%#$"&%(6(/#%2#%#$"&%#"1(% +.%#$(%*(20:%I2&#%*(20%8(%$2-%+6(0%UE%J+2#&% 320#"4"32#"/5%"/%#$(%620"+'&%(6(/#&% #$0+'5$+'#%#$(%HE%-2*&%+.%(6(/#&%8(% +052/"&(-:%O.%*+'%,"K(%R24"/5)%>0'"&"/5)% 7+4"2,"&"/5%2/-%X'&#%3,2"/%1(&&"/5%2J+'#%"/% J+2#&%#$(/%-+%4+1(%2,+/5:%O.%*+'%20(%/+#%2% 42/%&"5/%'3%2#%#$(%(6(/#%2/-%J(%320#%+.%#$"&% 6(0*%&'44(&&.',%+052/"&2#"+/%8$(0(%8(%2,,% (/X+*%2,,%2&3(4#&%+.%+8/"/5%&2","/5%2/-% 3,2*"/5%J+2#&:

11 H(4$&0),-&2)&4+%)+/&%#&'#..#2&,&$4:4.,-&'#-:,%&%#&.,$%&0),-$&)*)+%&31%&(#9)'1..0&24%(&3)%%)-&2),%()-!&R)& 24..&$%,-%&%()&)*)+%&24%(&,&9,$$,8)&-,5)&'-#:&0#1-&(#:)&9#-%&%#&I9$245(7&2()-)&2)&(,*)&3)-%($&,--,+8)/&4+&I9$245(&S,*)+&",-4+,!&&P+&,--4*4+8&0#1&24..&+))/&%#&$48+&#+&,+/&5#..)5%&%()&2))6C$& Z()56&'#-&%(#$)&$6499)-$&2(#&24$(&%#&(,*)&,&5(,%&,3#1%&$,')%0&4$$1)$&<$))&+#%)&3).#2&,+/&%456&%()& )+%-0&'#-:&4'&0#1&24$(&%#&3)&%,6)&9,-%>!&H()+&2)&5#:)&%#&%()&.)$$&$)-4#1$&$4/)&#'&%()&?)8,%%,;&%()-)&4$&,& '1..&9-#8-,::)&#'&)*)+%$&%(-#18(&%()&,'%)-+##+&4+&%()&2)%&/#56&,+/&%()&#99#-%1+4%0&%#&8)%&2)%&,+/& (,*)&'1+!&I%&4$&(#9)/&%(,%&:#$%&3#,%$&24..&3)&,3.)&%#&:##-&%):9#-,-4.0&#+&%()&%#2+&$4/)&#'&%()&/#56& /1-4+8&%()&-)8,%%,7&%#&9-#*4/)&$9)5%,5.)&,+/&4+%)-)$%&%#&%()&913.45!&H()-)&24..&3)&,&<E-4+8&[#1-&P2+& ]##/>&E,-3)51)&4+&%()&)*)+4+8 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& H()&3,$45&9-#8-,::)&'#-&%()&-):,4+/)-&#'&%()&2))6&4$nL "#+/,0n&L&?,5)&#-&5-14$)&%#&R,.%#+&K%#+)&\#4+%!&EEa&4+&%()&)*)+4+8! H1)$/,0nL&\)++0&S#.)&E,0&?,5)L&-)%1-+&%#&H4%5(:,-$(&:,-4+,&24%(&,&:),.&4+&%()&S,-3#1-&O48(%$&4+&%()& )*)+4+8! H(1-$/,0nL&b-#9&/#2+&'-#:&R##/3-4/8)&%#&%()&?,:$(#.%&A-:$&'#-&)*)+4+8&:),.&<#-&30&5.,$$45&31$&4'& 24+/0i> ]-4/,0nL&Z-14$)&%#&R-,3+)$$&#+&%()&K%#1-7&&3),5(&3,-3)51)&4+&%()&)*)+4+8! K,%1-/,0nL&H2#&?4*)-$&?,5)!&&]4+4$(&,%&O)*4+8%#+7&K1''#.6&[,5(%&S,-3#1-! K1+/,0nL&\-)$4/)+%$&?,5)nL&?#1+/&%()&5,+$&,+/&3,56&'#-&,&:),.&,+/&9-4D)&84*4+8&4+&%()&O48(%$(49&,%& K1''#.6&[,5(%&S,-3#1-! [#1&5,+&=#4+&#-&.),*)&1$&,+0&%4:)&4+&%()&)*)+%&,+/&/#&,$&:15(&#-&,$&.4%%.)&-,54+8&,+/&5-14$4+8&,$&0#1&.46)!&"#-)&/)%,4.$&24..&3)&9#$%)/&+),-)-&%()&)*)+%!& \.),$)&$)+/&4+&0#1-&)+%-0&'#-:&),-.0&%#&84*)&1$&,+&4/),&#'&+1:3)-$7&$#&%(,%&2)&5,+&9.,+&%()&)*)+%&4+&

12 !"#$%$&%'"#()#*+%#,-"*#./-"*#01!#2%#-33#*-4%#*+%#"-)%*5#/)#/6'#&/-*"#/6'"%37%"#-89#/6'#:'%2#"%'(/6"35;#</8%# /)#6"#2-8*"#*/#+-7%#*/#:-33#/8#*+%#%$%'=%8:5#"%'7(:%"#*/#=%*#6"#/6*#/)#*'/6&3%;#>#*+(84#*+%'%#("#-#?-'*(:63-'# $/"*#/)#/6'#&/-*"; 9/#-3'%-95#2(*+#'%-3#68-7/(9-&3%#(8:(9%8*"#-89#*+%#(8%7(*-&3%#2-33(%"; *%33(8=#5/6#*/#)(*#3()%3(8%"#*/#5/6'#3/7%35#3(**3%#5-:+*#*/#'6(8#*+%#3(8%"#-89#$-4(8=#+%'#($?/""(&3%#*/#"-(3E#B%''5#./'8%'#/6'#3/:-3#C<D>#(8"?%:*/'#("#-#$%$&%'#/)#*+%#01!; I/639#(*#8/*#&%#8(:%#*/#+-7%#-8#(89%?%89%8*#48/23%9=%-&3%#)%33/2#5-:+*"$-8#+-7%#-#3//4#-*#5/6'#&/-*#-89#=(7%# 5/6#-8#68&(-"%9#/?(8(/8#/)#5/6'#"-)%*5#"5"*%$"J#>#48/2#2%#-33#*'5#*/#"-(3#"%8"(&35#&6*#+-7(8=#-#"%:/89#/?(8(/8# :/639#?'/7%#(87-36-&3%; 5/6#:/639#&//4#-#:+%:4#(8#>?"2(:+#2%*#9/:4#&5#*(:4(8=#*+%#&/L#/8#*+%#!6=6"*#.3-""(:"#&//4(8=#)/'$;#B%''5#+-"# )/'#6"#&%:-6"%#(*#("#7('*6-335#+-""3%#)'%%E#=//9#)/'#B%''5#&%:-6"%#+%#9/%"#8/*#2-"*%#-#3/*#/)#*($%#*'-7%33(8=# &%*2%%8#&/-*";# ",-4%4:)&R##/3-4/8) H()&4+5-),$4+8.0&$155)$$'1.&3#,%L$(#2L51:L-,..0&24..&3)&()./&,8,4+&,%&R##/3-4/8)&#+&gTLge %( &K)9%!& 3,56/-#9&%#&%()&)*)+%!&])2&/)%,4.$&,*,4.,3.)&,%&9-)$)+%7&31%&2,%5(&%()4-& 2)3$4%);&222!:,-4%4:)2##/3-4/8)!#-8!167&#-&2-4%)&%#&",-4%4:)&R##/3-4/8)7&K1+&R(,-'7&b)3)+&?/!& R##/3-4/8)&I\g^&gAo B4$%[\>%?/#%2#%.4$%*T2.%0*%\5/4/?%R/9$*2#%.$1A%'CNEF%N(N'(&;

13 H2#&K4+8.)$&%#&",++4+8%-))&9.),$)m! +0%#$(%Q(&#"62,)%J'#%#$(%#0"3%J24K)%2&%#+,-%J*%7202$:::::::::: E#+4'0 A'%)-&,&-#18(&5-#$$4+87&2()-)&$#:)&#'&1$& ').%&-#18()-&%(,+&#%()-$7&2)&(,/&,& 2#+/)-'1.&P$%)+/&,%&A+5(#-&')$%4*,.&#+& 3#,-/&E#+4'0&24%(&K1)7&S#2,-/&,+/& P20+! R)&/4/+C%&$9)+/&%()&)+%4-)&2))6)+/& / &A33#%&,.)&,+/&",)$&.,8)-&G& 4+$%),/&:,+,8)/&%#&'4%&4+&$#:)&$9)54,.4$%& $(#994+87&$))64+8&#1%&/#13.)L)+/)/& D49$7&b1%5(&K5(499)+&E4%%)-7& E)5()-#*6,7&'4.%)-&5#''))&:,64+8& 3,+/$&%#&.4$%)+&%#&G&24%(&%()&S#%&?,%$&,& '4-:&',*#1-4%)! ')).4+8&#'&3)4+8&(#:)&'-#:&(#:)!&&&E#+4'0&2,$&$%,04+8&#+&,+#%()-&2))6&31%&\)%)&,+/&I&(,/&%#&8)%&3,56& %#&2#-6&,+/&4%&2,$&E-4,+&,+/&O#-+,&'-#:&A*#.,&2(#&$188)$%)/&%()&-#1%)&2)&)*)+%1,..0&%##6!&&P1-&'4-$%& %(#18(%&'#-&%()&-)%1-+&2,$&*4,&Z,.,4$&31%&E-4,+&,+/&O#-+,C$&b1%5(&-#1%)&(,/&$)*)-,.&,/*,+%,8)$&#*)-& Z,.,4$n&% CI&%4:)%,3.)&4+'#-:,%4#+&2,$&,*,4.,3.)&'#-&%()&2(#.)&=#1-+)07&+#%&=1$%&,$&',-&,$&%()&E).84,+&3#-/)-!& &&I&2)&2#1./&.,+/&4+&S,-245(&,+/&,*#4/&%()&4+)*4%,3.)&3,+6&(#.4/,0&)+84+))-4+8&2#-6$&#+&%()&.4+)& '-#:&b#*)-!&&& %NI&&,//)/&4+%)-)$%&#'&,&'##%&')--0&'-#:&E-)$6)+$&%#&M.4$$4+8)+&<].1$(4+8>! &FI%%%()%]-)+5(&2)-)&3.#56,/4+8&%()&9#-%&#'&Z,.,4$! && ')--4)$&+#&.#+8)-&,..#2&'##%&9,$$)+8)-$! H(4$&4$&%()&$%#-0&#'&%()&=#1-+)0&:,/)&#+&^Y %( &",0&%#./&:,4+.0&4+&%)B%$&$)+%&3)%2))+&K,-,(&,+/&K1)7& 24%(&,&')2&4+%)--19%4#+$7&,+/&+#%)$&%,6)+&30&K,-,(&)+&-#1%)!!"#$%&'()"*&'+%+,-'.&/'0",'12345'#6/'$*'789':'8"-&)";';+<&'6('+/'1534='."'>&/'6('$*'+'>,&?'7&%>$+*' ;021%+/%#"1(%"/%g/+KK(:%%`%1"/&%#+%."/-%J'&%T%#'0/%0"5$#%+'#%+.%#021)%-+/P#%.+,,+8%#$(%40+8-:

14 )#*#.%$"%)8(%9:;<=%D<*%E#"6F%C<*%G:=%ACH<F%C<*%G:=F%EHC%I*##'*=%"<A%"%I*H%E#"'<=%EC%JC, )8(%$"%)#*#.%9:;><%KCL*%$C:%"#*%*<MC$'<J%E)*%"AN*<E:#*%A*=L'E*%#"'<,%%?*%)*"#A%$C:%E)'=%6C#<'<J% G:E%6'==*A%$C:#%A*L"#E:#*%IC#%E)*%="6*%#*"=C<%"<A%KCH"#A%<*"#9$%6'==*A%)'=%E#"'<,%%D:#%("G'<%(9C(O% )"=%<CH%G**<%L:E%EC%9C("9%E'6*, )#*#.%$"%)8(%9?;>>%PCCO=%=EC#6$F%G:E%MC:#<*$%I9"E, )#*#.%$"%)8(%9A;9>%U<A%)*#*,%V9:=)'<J%A*=*#E*AW%M:=E%6'==*A%+-,.2%=C%E'6*%IC#%G#*"OI"=E%)*#*%ECC, Z<9'O*%6*%E"O'<J%(CL'C:=%<CE*= )#*#.%$"%)8(%BB;B:%X:=E%)"A%EC%L"$%0.%*:#C%I'<*%IC#%<CE%)"N'<J%E'(O*E,%ULL"#*<E9$%=)C:9A%)"N*%GC:J)E% E)*6%'<%E)*%<*H="J*<E=%=)CLT%%S:E%9CN*9$%(C<A:(EC#%9*E%:=%CII%H'E)%C<*%I'<*,%%RC#E%CI%I'<*%C<*%J*E%C<*% I#**, *&;.+>&*/.B )8(%$"%)#*#.%BB;<>%RC##$%$C:%)"A%"%G#:=)%H'E)%E)*%9"H,%%K"N'<J%"%(CII**%L"#E$%)*#*,%;#*"(9*%E"#E% "96C=E%JC<*, )#*#.%$"%)8(%BB;CC%2 <A %E#"'<%9*"N'<J%&CEE*#A"6,%P*J'E%"J"'<, )#*#.%$"%)8(%B<;9B%]C:#%<*^E%E#"6%'=%/0,/.%(*E%E)*<%*N*#$%/.%6'<=,%R,UA'*%;C:#=%'<(C#LC#"E'<J%_'L% `:*=E%PEA, )8(%$"%)#*#.%B<;9>%!"<$%E)"<O=%I#C6%`:'#O$%SCCa*%RC:#('<J%b<( )#*#.%$"%)8(%B<;=:%?*%"#*%C<%E)*%=)'L,%%U#*%$C:%C<%E)*%E#"6\ )8(%$"%)#*#.%B<;=A%UII'#6"E'N*,%%SC<'I$%"<A%UNC9"%"99%"GC"#A,%%KCL*%$C:%)"N*%"<%*"=$%(#C=='<J, )#*#.%$"%)8(%B>;9B%;)"<O%$C:,%b=%E)*#*%"<$E)'<J%$C:Y#*%<CE%E*99'<J%:=%"GC:E%E)*%H*"E)*#\ )8(%$"%)#*#.%B>;9C%]*=T%%RE'99%=E#C<J%H'<A=%G:E%A:*%EC%A#CL%"GC:E%2+,++%c,%SR;%TT F)$(.'QX&/&I'-"./%?SB

15 H"<E=%EC%AC%#C:E*F%GCCO%GC"E%C<%<*E%EC%="N*%/.%*:#C=,%%U<A%G:$%E'(O*E%G*IC#*%GC"#A'<J%E#"'<%EC%="N*%0.,% ;)"<O=%IC#%9CN*9$%)C9, )8(%$"%)#*#.%B?;>C%%d9"A%$C:%"#*%e<*"#9$f%="I*9$%G"(O,%?*%"#*%=)*9E*#'<J%I#C6%#"'<%'<%E)*%GC"E%"<A% M:=E%=E"#E'<J%C<%G**#%g%H'<*%#*=L*(E'N*9$, )#*#.%$"%)8(%B?;>A%P"<A%'<%='J)E,%%dL=%L:E=%P"<AJ:"#A%3+%6'<=%"H"$,%%8*E*%C<%A*(O%h%I'<A'<J% ("#A'<"9=%G:E%6'=='<J%UGGCEF%b%=:=L*(E, )#*#.%$"%D8'%BA;C>%X:=E%"##'N'<J%"E%K"#H'()%C<%#*E:#<%I#C6%D=E*<A,%;#"N*99'<J%/3%)C:#=%=C%I"#, )#*#.%$"%)8(%<B;9B%?'<*%CL*<F%G"E)%#:<<'<J%F%#"'<%LC:#'<JF%I'#*%C<F%JCCA%EC%G*%)C6*, )8(%$"%)#*#.%<B;9?%?*%"#*%E:(O*A%:LF%G:E%H'E)C:E%E)*%G"E),%QCE%L9"<<'<J%C<%JC'<J%"<$H)*#*% EC6C##CH,%%%&"<AC6%9*"N'<J%"E%/+"6%"<A%UNC9"%JC'<J%<C#E)%6"$G*%"#C:<A%2L6,%SC<<*%<:'E, ]C:%6"$%G*%("9(:9"E'<J%E)*%'<(#*"=*%'<%(C=E%EC%E)*%MC:#<*$%CI%E)*%6"<$%E*^E=%G:E%E)*$%H*#*%H*99%HC#E)%'E% h%=)"#'<j%e)*%*^l*#'*<(*%h'e)%e)*%i#'*<a=%h*%)"a%m:=e%9*ie%"aa*a%):j*9$%ec%c:#%*<mc$6*<e%ci%e)*%a"$, R"#")%UA'* >':8%&'( N+&#%+.%*+'%8",,%$26(%0(2-)%2#%&+1(%#"1()%#$(%[>+/.(&&"+/2,P%4+,'1/%"/%V24$#"/5%N+/#$,*%2/-% #$+'5$#%[#$(0(%J'#%.+0%#$(%5024(%+.%A+-hP:%O%$26(%/+%8"&$%#+%0'/%2%&"1",20%4+,'1/%"/% =2&#4+2&#(0)%J'#%8$2#%.+,,+8&%1"5$#%12K(%*+'%&1",(: "#..0&Z#33.)-&,+/&I&(,/&)+=#0)/&,&$9.)+/4/&",0&b,0&2))6)+/&,%&],:3-4/8)&,+/&(,/&:##-)/&K1+/,0& +48(%&#+&%()&?E[Z&9#+%##+!&c#%&2,+%4+8&%#&-4$)&,%&S,--0&Z-,56)-$&%#&5,%5(&%()&)33&/#2+&%#&%()& K94%2,07&I&,+/&:#$%&*4$4%4+8&8,'')-$&).)5%)/&%#&.),*)&,%&,3#1%&(,.'&'.##/&,+/&$+),6&,5-#$$&%()&?,0&$,+/$& 4+%#&%()&E.,562,%)-&,+/&3)0#+/! E1%&'4-$%&I&(,/&%#&%1-+&"#..0&%#&',5)&%()&'.##/&%4/);&),$4.0&/#+)7&1+/#&,..&.4+)$&)B5)9%&(),/L-#9)&,%%,5()/&%#&$%,-3#,-/&'#-)/)56&5.),%7&.)%&%4/)&$24+8&()-&-#1+/7&.##9&2,-9&,-#1+/&5.),%&#+&9#+%##+&24%(& )+/&,%%,5()/&%#&9#-%&'#-)/)56&5.),%7&$%,-%&)+84+)7&1+(##6&2,-9&,+/&$%)9&+#+5(,.,+%.0&,3#,-/&%#&,99.,1$)&'-#:&?E[Z&3,.5#+0!&<I&:,/)&%(,%&34%&19>!&I+&24%(&')+/)-$&,+/&2,-9$&,+/&$%,-%&%()&.#+8&3),%&,8,4+$%&%()&+),-L$9-4+8&'.##/!&"#..0&2,$&+#%&8#4+8&2)..7&I&.4'%)/&9.,%)&,+/&#1%3#,-/7&31%&+#&$48+&#'& 2))/7&%-4)/&$(#-%&%,564+8&4+&%()&$(,..#2$&31%&%()&-)$%&#'&%()&'.))%&/4$,99),-)/&4+%#&%()&(,D)&,+/&I&(,/&%#& -)$#-%&%#&:#%#-4+8&'-#:&%()&?#,5(&/#2+&%#&S#..42)..&9#4+%7&3)'#-)&%(,+6'1..0&(),/4+8&+#-%(&,5-#$$&%()& $,+/$&4+&,3#1%&$4B&'))%&#'&2,%)-7&=1$%&,'%)-&(48(&%4/)!&E1%&)*)+&24%(&%()&)33&1+/)-&()-&,+/&,&gU&%#g_&6%& 3-))D)&( &()-&,.#+87&"#..0&/4/+C%&')).&()-&1$1,.&$).'7&$#&I&2,$&-).4)*)/&%#&)*)+%1,..0&$))& E-,/2)..&5-))6&,99-#,5(4+8!&I&2)+%&#+%#&%()&'#-)/)56&%#&-))*)&4+&%()&3#2$9-4%&,+/&+#%45)/&%()-)&2,$&,& :##-4+8&.4+)&.),/4+8&'-#:&%()&9#-%&5.),%7&#*)-&%()&$4/)!&I&%-4)/&%#&91..&4%&4+7&31%&4%&2,$&',$%&#+&$#:)%(4+8!& [)$7&L&0#1C-)&,(),/&#'&:)&()-)&IC:&$1-)&G&4%&2,$&',$%7&#+%#&%()&$%,-3#,-/&5.),%i&H#24+8&,&348(%&#'&-#9)& 4$&-)5#::)+/)/&9-,5%45)&2()+& &/#2+&%()&?#,-4+8&]#-%4)$7&31%&4$&+#&().9&3),%4+8&,8,4+$%&%()& Z-#15(&)33!&&&&&

16 H(,%C$&,..&'#-&%(4$&%4:);&4'&0#1&(,*)&,+0&$%#-4)$7&9(#%#$7&5#::)+%$7&$188)$%4#+$&#-&5#:9.,4+%$7&%()+& $)+/&%():&%#&%()&)/4%#-n&& K,..4)&<gXVf>&,+/&"#..0& <^VVV>7&2,4%&'#-&%()&%4/)&,%& b#2+$&?#,/7&",./#+! >':8%&'( >':8%&'( c#%&:15(&/4'')-)+5)&4+&(1..& $(,9)&4+&XT&0),-$7&=1$%&,&.4%%.)&/#2+$4D4+8! 7#+3%G0(&&h <H#9&3#,%$&#+.0&G&$))&2)3&'#-&:#-)&/)%,4.$>!"#$%&#'( 60#-- E(#* FG&(* 35+% +,&,-. 5"**(6$(2% 3,'( +,&#0% 7"-,$,"& +HIIE%F+%5FJ/) < B?:< I,K(0%J#00(* B 7MNDMF)/ B B?A< M"O,&%7#K( BL9>9 B>;B>;<9 B=<L:?> < 5PN33H!F!%NQ < BAB< R#S,2!#*&($$ 9LA?> B=>LBBA > TM//I)U//Q/) < M"V%P#*$ B>;<A;99 B=>LAC9 C W/)3M/U < B??B X#'(-%7#0'(* 9LACA B>;BC;CC = U/33E%DHE < I,6Y%P,00'#& 5PHMD <L BA<:L M"O($%P,00 9LA>< B>;<<;<9 :!"&# B BA9C N#&%)',$. BL9C9 B>;<?;9= DHMNH B 7#80%J,&$(* BLB?A B:BLB>: A 3*(S"*% TMFDN3 < BAA: )#&2(*-"& 9LA:= B>;<:;C> B:>L<:C B9!"#$%&#'( 60#-- E(#* FG&(* 35+% +,&,-. 5"**(6$(2% 3,'( +,&#0% 7"-,$,"& MPZD!H < 50,S(%5.8*6. 9LA9? B>;C>;=? BC?L??< B 5NMMZ) < BA=A 7.,0,1%P8*-$ 9LA>9 BC;9:;>> B:CLC<< < MF)/%F+%HMR/I H&2*(G 9LAB< BC;B<;B= B:=L>>< > +UHDNITF < )$(S(%D(#Y,& 9LA?> BC;9>;BA B?9L<99 C MHIRFD <!#**V%/2G#*2-9LA<A BC;BA;B= B?=LB9> =

17