UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Primerjalno konkurenčno pravo EU-ZDA Comparative Competition Law EU-USA. Study field

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Primerjalno konkurenčno pravo EU-ZDA Comparative Competition Law EU-USA. Study field"

Transkripcija

1 Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Primerjalno konkurenčno pravo EU-ZDA Comparative Competition Law EU-USA Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Study programme and level Study field Academic year Semester Doktorski študij, 3. stopnja Pravo 1 1 Doctoral studies, 3rd level Law 1 1 Vrsta predmeta / Course type izbirni predmet / Optional subject Univerzitetna koda predmeta / University course code: Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge oblike Samost. delo ECTS Lectures Seminar Tutorial work študija Individ. work Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. dr. Klemen Podobnik Jeziki / Languages: Predavanja / Lectures: slovenski / Slovenian Vaje / Tutorial: slovenski / Slovenian Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: Izpolnjevanje pogojev za vpis na doktorski študij Pravo in osnovno znanje s področja predmeta, ki ustreza znanju na tem področju, pridobljenem na ravni prve in (ali) druge stopnje študija prava. Prerequisits: General conditions for enrolment into the Doctoral Programme in Legal Studies with a basic knowledge of the subject at the level of first and (or) second cycle programme in Legal Studies. Vsebina: 1) Zgodovinski temelji za nastanek in razvojna pot i) Od angleškega občega prava do Shermanovega zakona ii) Uvodni razvoj standardov iii) Oscilacije ameriškega antitrusta iv) Ekonomska in/ali demokratična učinkovitost v) Nova paradigma za okolje novih ekonomij Content (Syllabus outline): 1) Historical foundations and development of America i) From English COmmon Law to the Sherman Act ii) Formative development of standards iii) Oscilations of American antitrust iv) Economic and/or democratic efficiency v) New paradigm for new industries i) Economic integration

2 i) Ekonomska integracija ii) Politični naboj konkurenčnega prava iii) Konsolidacija evropskega gospodarstva permisivnost pri presoji koncentracij iv) Približevanje in zaostajanje za razvojem ameriškega antitrusta v) Ekonomska ali/in politična učinkovitost 2) Omejevalni sporazumi i) Sodno oblikovanje standardov presoje (od zadeve Trans-Missouri Freight Association do zadeve Standard Oil) ii) Od regulative k industrijski politiki sprememba vloge antitrusta in pričetek prevlade standarda koristi potrošnika iii) Vertikalna omejevanja konkurence - pomen ekonomske analize i) Vloga Sodišča ES pri interpretaciji temeljnih zakonodajnih dokumentov ii) (Ne)obstoj delitve na standarda rule of reason in per se v okolju EU? iii) Sprememba paradigme od ex ante prepovedi do ex ante dovoljenj na področju vertikalnih omejevanj konkurence 3) Koluzivna ravnanja i) Normalno vedenje oligopolistov ali zavestno vzporedno ravnanje (conscious parallelism) ii) Price leadership iii) Teorija iger iv) Dokazni standardi presoje usklajenih ravnanj i) Definicija in interpretacija pojma usklajena ravnanja ii) Pomanjkanje ekonomske analize iii) Dokazni standardi presoje usklajenih ravnanj 4) Koncentracije i) Claytonov zakon kot odgovor na prvi val združitev v ZDA ii) Political character of competition law iii) Consolidation of European economy permissiveness of merger control iv) Lagging behind the development of American antitrust v) Economic and/or political efficiency 2) Restrictive agreements i) Court-formed standards (from Trans- Missouri Freight Association to Standard Oil) ii) From regulation to industrial policy changing the role of antitrust, the entrance of consumer welfare standard iii) The importance of economic analysis in the field of vertical restraints of competition i) Role of the ECJ in the interpretation of basic legislative documents ii) The (non)existence of dichotomy between the per se and rule of reason standards? iii) The paradigm change from ex ante proscription to ex ante permission in the area of vertical restraints. 3) Collusive behaviour i) Normal oligopolistic behaviour or conscious parallelism ii) Price leadership iii) Game Theory iv) Standards of proof for conscious parallelism i) The definition and interpretation of»concerted practices«ii) Lack of economic analysis iii) Standards of proof for concerted practices 4) Concentrations i) Clayton Act the primary reaction to the first merger wave ii) Interpreting Section7 of the Clayton Act why allowing the emergence concentrations of economic power

3 ii) Interpretacija 7. oddelka Claytonovega zakona zakaj dovoljevati koncentracije ekonomske moči? iii) Ekonomski pristop Bork in ostali iv) Vrednostni pristop Easterbrook, Lande, Pitofsky v) Občutno zmanjševanje konkurence kot temeljni standard presoje i) Obdobje permisivnosti 1957 do 1989 ii) Nejasnost odnosa do koncentracij ekonomske moči iii) Test dominantnosti kot temeljni standard presoje iv) Reforma 2004 od testa dominantnosti k (omejenem) testu dominantnosti iii) The economic approach Bork and others iv) Values-based approach Easterbrook, Lande, Pitofsky v) Significant lessening of competition as the basic standard b) European union i) The golden age of permissiveness 1957 to 1989 ii) Unclear perception of concentrations of economic power iii) Dominance test as the basic standard iv) The reform of 2004 from the fullfledged dominance test ot a limited dominance test Temeljni literatura in viri / Readings: Herbert Hovenkamp: The Antitrust Enterprise, Harvard University Press, 2005 Robert Bork: The Antitrust Paradox A Policy in War With Itself, Free Press, 1982 Keith N. Hylton: Antitrust Law, Cambridge University Press, 2003 Simon Bishop, Mike Walker: The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement, Sweet & Maxwell, 1999 Giuliano Amato: Antitrust and The Bounds of Power, Hart Publishing, 1997 Cilji in kompetence: Predmet je namenjen poglobljenemu in podrobnemu prikazu razlik v temeljnih predpostavkah in razlogih za nastanek obeh najpomembnejših svetovnih konkurenčnopravnih sistemov. Slušatelji bodo preko analize zgodovinskih temeljev ter ekonomskih, pravnosistemskih ter političnih faktorjev pridobili uvid v razloge za različno obravnavanje določenih temeljnih institutov v okviru obeh konkurenčnopravnih jurisdikcij. V nadaljevanju programa bo pretežni del pozornosti namenjen analiziranju ureditve in percepcije posamičnih nevralgičnih sklopov v obeh jurisdikcijah. Predvideni študijski rezultati: Objectives and competences: The course aims at assesing the intricate differences in basic presumptions and reasons behind the creation of the two most important competition law systems in the world. Students will attain the insight into the reasons behind the different treatment of basic concepts in both jurisdictions with the systematic analysis of historical, economic, political and legislative factors. Intended learning outcomes:

4 Znanje in razumevanje: Slušatelji bodo pridobili tako teoretične temelje kot praktična znanja, ki jim bodo koristila pri reševanju najbolj kompleksnih konkurenčnopravnih vprašanj v okolju svetovnega gospodarstva. Knowledge and understanding: Students will attain both theoretical and practical knowledge and expertise that will enable them to tackle the most complex antitrust issues in the ambi tof world economy. Metode poučevanja in učenja: Predavanja predavajo se izbrane teme, predavanja potekajo striktno po sokratični metodi. Seminarske vaje na seminarskih vajah študentje predstavijo vsebino seminarske naloge. Drugo izdelava seminarske naloge, ki obravnava zahtevnejši pravni problem z navedenih področij. Individualni študij za izpit. Learning and teaching methods: Lectures selected topics will be discussed in class using Socratic method. Seminars students present an essay on a selfchosen topic Other Writing the above essay Individual studying for the final exam Načini ocenjevanja: Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Pisni izpit. Za pristop k izpitu se zahteva uspešno izdelana in predstavljena seminarska naloga. Predstavitev se lahko opravi na seminarskih vajah ali pred učiteljem ocenjevalcem. Delež (v %) / Weight (in %) 100% Assessment: Type (examination, oral, coursework, project): Written exam. Prerequisite: students must write and present on a selfchosen topic. Reference nosilca / Lecturer's references: PODOBNIK, Klemen. Vpliv ameriškega antitrusta na konkurenčno pravo Evropske skupnosti in kontinentalnega pravnika. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2001 : od 11. do 13. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, Letn. 27, št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2001, str PODOBNIK, Klemen. Pravo in politika konkurence v Evropski uniji. V: SELIŠKAR TOŠ, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, Portorož, april 2004, (Littera Scripta Manet, Zbirka Manet). Ljubljana: Pravna fakulteta: = Facultas iuridica, 2004, str PODOBNIK, Klemen. Nova ekonomija in novi trendi v konkurenčnem pravu. Podjet. delo, str PODOBNIK, Klemen. Javni sektor in evropsko (konkurenčno) pravo. PP, Prav. praksa (Ljubl.), julij 1998, let. 17, št. 13, str PODOBNIK, Klemen. Reforma in Komisija ter Sodišče prve stopnje. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2004 : od 14. do 16. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, Letn. 30, št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2004, str

5