11-Oct Ime kemikalije Št.CAS ESšt RegistracijskaštevilkaREACH Bis(2-propylheptyl) phthalate DPHP

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "11-Oct Ime kemikalije Št.CAS ESšt RegistracijskaštevilkaREACH Bis(2-propylheptyl) phthalate DPHP"

Transkripcija

1 Datum izdaje 11-Oct-2017 Datum dopolnjene izdaje 11-Oct-2017 Varnostni list Verzija 1 ODDELEK1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Ime izdelka Ime kemikalije Št.CAS ESšt RegistracijskaštevilkaREACH Bis(2-propylheptyl) phthalate DPHP Čistasnov/mešanica Snov 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Industrijsko Proizvodnja snovi. Uporaba kot vmesni produkt proizvodnje, za obdelavo polimerov z mešanjem,stiskanjem,prekrivanjem spremazom,izrivanjem,brizgalnim vlivanjem, nizkoenergijskoobdelavo,zapripravoplastisola,zapripravodphpvsuhihmešanicah in Laboratorijske kemikalije. Strokovna Uporaba za obdelavo polimerov z nizkoenergijsko obdelavo. Potrošniško Uporabazaživljenjskodobosnovivizdelkihinzaživljenjskodobosnovivmedicinskih pripomočkih. Področjeuporabe Uporabe, ki se jih odsvetuje plastifikator vigračahinizdelkihzanegootrok 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec Perstorp Oxo AB SE Stenungsund Sweden Tel Fax E-poštninaslov 1.4.Telefonskaštevilkazanujneprimere Evropa (+) (contract no: ) ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 2.1.Klasifikacijasnovialimešanice RazvrstitevvskladuzUredbo(ES)št1272/2008[CLP] Tasnovnirazvrščenakotnevarnavskladuzuredbo(ES)1272/2008[CLP] 2.2. Elementi oznake Tasnovnirazvrščenakotnevarnavskladuzuredbo(ES)1272/2008[CLP] Oznake/Piktogrami Opozorilna beseda Izjave o nevarnosti Varnostne izjave Stran 1 / 9

2 2.3. Druge nevarnosti Ni znano ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.1 Snovi Ime kemikalije ESšt Št.CAS Registracijskaštevilka REACH Bis(2-propylheptyl) phthalate DPHP Masni % Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št1272/2008[clp] Nirazvrščeno Za celotno besedilo H-in EUH-stavkov: glejte poglavje 16 ODDELEK4:Ukrepizaprvopomoč 4.1.Opisukrepovzaprvopomoč VDIHAVANJE Stikskožo Stikzočmi Zaužitje Ukrepizaprvopomočnisopotrebni,vendarjetrebazagotovitisvežzrakzadobro počutje. Sperite z obilo vode. Korenito sprati z veliko vode, tudi pod vekami. Prizaužitjuvečjekoličinealislabem počutjuseposvetujtezzdravnikom alipoiščite zdravniškopomoč. 4.2.Najboljpomembnisimptomiinučinki,takoakutni,kotzapozneli Ni znano. 4.3.Navedbakakršnekolitakojšnjemedicinskeoskrbeinposebnegazdravljenja Zdraviti simptomatiko. ODDELEK5:Protipožarniukrepi 5.1.Sredstvazagašenje Primernasredstvazagašenje Ogljikovdioksid(CO2).Voda.Suhakemikalija.Pena.Zagašenjeuporabljatisredstvo,kijeprimernozavrstookoliškega požara. Neustreznasredstvazagašenje Vodni curek z velikim pretokom Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Toplotni razpad ima lahko za posledico strupene pline in pare; Ogljikov monoksid (CO). Ogljikov dioksid (CO2) Nasvet za gasilce Vprimerupožarauporabljatisamostojnidihalniaparat. Dodatni podatki Preprečite,davodazagašenjekontaminirapovršinskevodealitalnico. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1.Osebnivarnostniukrepi,zaščitnaopremainpostopkivsili Izhigienskihrazlogovnositezaščitnaočala,rokavice,zaščitnaoblačilaingumijasteškornje Okoljevarstveni ukrepi Nedovolite,dasnovzaidevkanalizacijo,tlaalivode.Glejteoddelek12zadodatneekološkepodatke. 6.3.Metodeinmaterializazadrževanjeinčiščenje Stran 2 / 9

3 Metodezadrževanja Majhno razlitje Veliko razlitje Tekočerazlitjepokritispeskom,zemljoalikakodrugonegorljivosnovjo,kivpija Izdelekprečrpajtevustreznooznačenoposebnoposodo. Metodezačiščenje Pobrati mehansko in spravljati v primerne posode za odpad Sklicevanje na druge oddelke Glej oddelek 7,8,13 za dodatne informacije. ODDELEK7:Ravnanjeinskladiščenje 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Zagotoviteprimernoprezračevanje.Preprečiteelektrostatičnorazelektritev. Splošnihigienskioziri Ravnajtevskladuzdobroindustrijskoprakso,karsehigieneinvarnostitiče. 7.2.Pogojizavarnoskladiščenje,vključnoznezdružljivostjo Hraniti tesno zaprto na suhem in hladnem mestu. 7.3.Posebnekončneuporabe Te informacije so na voljo v tem varnostnem listu. ODDELEK8:Nadzorizpostavljenosti/osebnazaščita 8.1. Kontrolni parametri Meje izpostavljenosti Zagotovite,daboravenizpostavljenostipodizpeljanovrednostjobrezučinka(DNEL)indržavnimimejnimivrednostmi izpostavljenosti(čejeprimerno). Izpeljanavrednostbrezučinka(DNEL)-delavec Tip Načinizpostavljenosti DNEL Opombe Kroničnivplivi,sistemski Kožno 125 mg/kgtelesneteže/dan Kroničnivplivi,sistemski VDIHAVANJE 35.3 mg/m 3 kroničnivplivi,local VDIHAVANJE 5 mg/m 3 Izpeljanavrednostbrezučinka(DNEL)-Potrošniško Tip Načinizpostavljenosti DNEL Opombe Kroničnivplivi,sistemski Ustno 5 mg/kgtelesneteže/dan Kroničnivplivi,sistemski Kožno 62.5 mg/kgtelesneteže/dan Kroničnivplivi,sistemski VDIHAVANJE 8.7 mg/m 3 kroničnivplivi,local VDIHAVANJE 1.25 mg/m 3 PredvidenaKoncentracijaUčinka(PNEC)Preizkušenasnovnepovzročaakutnealikroničnetoksičnostiv sladkovodnihorganizmih(ribe,nevretenčarjiinalge)vmejahtopnostivvodi.posledičnonimogočeeksperimentalnodoločiti vrednostinekoncentracijebrezopaznegaučinkanepredvidenekoncentracijebrezučinkavsladkihvodah Nadzor izpostavljenosti Ustreznetehničneintehnološkekontrole Zagotoviteprimernoprezračevanje. Osebnivarnostniukrepi,kotnaprimerosebnazaščitnaoprema Zaščitaoči/obraza Zaradinevarnostibrizganjanositezaščitnaočala. Zaščitazaroke Nošenjezaščitnihrokavicninujnopotrebno.Priporočljivapajeuporabagumijastih Stran 3 / 9

4 Zaščitakožeintelesa Zaščitadihal zaščitnihrokavic.butilnaguma.kloroprenskikavčuk.nitrilkavčuk. Običajnadelovnaoblačilazakemičnoindustrijo(dolgehlačniceinrokavi). Podobičajnimipogojiuporabezaščitnaopremaobičajnonipotrebna.Čepridedo prekoračitevmejnihvrednostialičeječutitirazdraženje,jelahkodapotrebnozračenjein evakuacija. Kontrole izpostavljenosti okolja Ne dovolite, da snov zaide v kanalizacijo, tla ali vode. Dodatni podatki Scenarijiizpostavljenostinisonavoljo,sajskladnozUredboCLP(ES)št.1272/2008izdeleknirazvrščenkotzdravjualiokolju nevaren. ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Videz tekočina brezbarvno Vonj Rahlo Prag za vonj Lastnost Vrednost Opombe Metoda ph C Tališče/zmrzišče -48 C / -54 F točkatečenja,din3016 Točkavrelišča/območjevrelišča C / F 7 hpa, DIN Plamenišče 220 C / 428 F CC (zaprta posoda) ISO (ISO 2719:200) Hitrost izparevanja Vnetljivost (trdna snov, plin) Meje eksplozivnosti Zgornja meja eksplozivnosti Spodnja meja eksplozivnosti Parni tlak C, EU Method A.4 Parna gostota Relativna gostota PoskusOECDšt.109GostotaofTekočineand Trdne 20 C Topnost v vodi: < C, EU Method A.6 Topnost(i) Porazdelitveni koeficient: logkow,računskametoda Temperaturasamovžiga 345 C / 653 F DIN Temperatura razpada Kinematičnaviskoznost Dinamičnaviskoznost mpa 20 C Eksplozivne lastnosti Ni eksplozivno. oksidacijske lastnosti Ni oksidativno. Gostota Gostota 9.2. Drugi podatki. ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost reaktivnost Zataizdelekneobstajajoposebnipreizkusnipodatki.Večinformacijjenavoljovnadaljevanju Kemičnastabilnost Snovjepodobičajnimipogojiobstojna Možnostpotekanevarnihreakcij Ni znano Pogoji, ki se jim je treba izogniti Stran 4 / 9

5 Podobičajnimirazmeramine Nezdružljivimateriali Ni znano Nevarni razpadni produkti Toplotni razpad ima lahko za posledico strupene pline in pare; Ogljikov monoksid (CO), Ogljikov dioksid (CO2) ODDELEK11:Toksikološkipodatki 11.1.Podatkiotoksikološkihučinkih Informacijaoverjetnihnačinihizpostavljenosti VDIHAVANJE.Kožno. Simptomi,kiizvirajoizfizikalnih,kemičnihintoksikološkihznačilnosti Glej oddelek 4 za dodatne informacije. Numeričnamerilatoksičnosti Akutnatoksičnost Izdeleknaosnoviznanihalipridobljenihinformacijneprestavljaakutnetoksičnenevarnosti. Metoda Vrsta Načinizpostavljenosti Učinkovitodmerek Opombe priblposkusoecdšt.401 Akutnaoralnatoksičnost Podgana Ustno >5000 mg/kg SD50 (smrtni odmerek) priblposkusoecdšt.402 Akutnadermalnatoksičnost Zajec Kožno >2000 mg/kg SD50 (smrtni odmerek) priblposkusoecdšt.403 Akutnatoksičnostz vdihavanjem Podgana VDIHAVANJE >20.5 mg/l LC50 1h Jedkanje/draženjekože Nidražečezakožo. Metoda Vrsta Načinizpostavljenosti Rezultati: PoskusOECDšt.404Akutno Draženje/JedkostzaKožo Zajec Kožno NidražečezakožoIzdelek skladno z Uredbo GHS ni razvrščen. Težkapoškodbaoči/razdraženjeoči Nirazdraženostioči. Metoda Vrsta Načinizpostavljenosti Rezultati: PoskusOECDšt.405Akutno Draženje/JedkostzaOči Zajec Oko Snovnedraži.Izdelek skladno z Uredbo GHS ni razvrščen. Senzitizacijadihalalikože Poznanihninobenihučinkovpreobčutljivosti. Metoda Vrsta Načinizpostavljenosti Rezultati: priblposkusoecdšt.406 Senzitizacijakože Morskiprašiček Koža Nipovzročiteljpreobčutljivosti kože Stran 5 / 9

6 Mutagenost zarodnih celic Ni mutageno. Metoda Vrsta Rezultati: PoskusOECDšt.471Preizkusbakterijskih in vitro Negativno povratnih mutacij PoskusOECDšt.473Vsesalcevvitrotest in vitro Negativno kromosomskih aberacij PoskusOECDšt.476Vcelicahsesalcevin in vitro Negativno vitro preizkusu genskih mutacij priblšt.preizkusaoecd474:preizkusmikro jeder eritrocitov sesalcev Miš Negativno Preberite v vrstici desno od podporne snovi (strukturni analog). Rakotvornost Rezultativsehraziskavmutagenostiinvitroininvivosobilinegativni,zatosnovnekažekarcinogenegapotenciala. Toksičnostzarazmnoževanje Neveljazanevarnozarazmnoževanje. Metoda Vrsta Načinizpostavljenosti Učinkovitodmerek Opombe PoskusOECDšt.416 Razmnoževanjenadveh generacijahtoksičnost Podgana Ustno 40 mg/kgtelesneteže/dan NOAEL sistemska toksičnostp0 PoskusOECDšt.416 Razmnoževanjenadveh generacijahtoksičnost PoskusOECDšt.414 Prenatal Development ToksičnostStudy PoskusOECDšt.414 Prenatal Development ToksičnostStudy Podgana Ustno 600 mg/kgtelesneteže/dan NOAEL Vplivi na plodnost P0,F1 Podgana Ustno 200 mg/kgtelesneteže/dan NOAELtoksičnostza mater Podgana Ustno 1000 mg/kgtelesneteže/dan NOAEL Teratogenost STOT - enkratna izpostavljenost Učinkinaciljneorgane:Niznano STOT-ponavljajočase izpostavljenost: Metoda Vrsta Načinizpostavljenosti Učinkovitodmerek Opombe PoskusOECDšt.408 ponavljajočeodmerek 90-DayUstnatoksičnost Study in Rodents Podgana Ustno 39 mg/kgtelesneteže/dan NOAELUčinkinajetra PoskusOECDšt.408 ponavljajočeodmerek 90-DayUstnatoksičnost Study in Rodents Nevarnost vdiha Nevarnosti niso identificirane. ODDELEK12:Ekološkipodatki 12.1.Toksičnost Nizkatoksičnostzavodneorganizme. Podgana Ustno 196 mg/kgtelesneteže/dan NOAELDrugiškodljivi učinki Stran 6 / 9

7 Metoda Vrsta Način izpostavljenosti PoskusOECDšt.203 Ribe. Preskus Akutne Toksičnosti Uredba(ES)št.440/2008, Priloga, C.2 Uredba(ES)št.440/2008, Priloga, C.3 Učinkovitodmerek Čas izpostavljenosti Opombe Brachydanio rerio Sladkovodno > h mg/l SK50 (smrtna koncentracija) Daphnia magna Sladkovodno >100 48h mg/l EK50 (efektivna koncentracija) Alge Sladkovodno >100 72h mg/l EK50 (efektivna koncentracija) PoskusOECDšt.211 Daphnia magna Razmnoževanjetest Daphnia magna Sladkovodno >1 21d mg/l NOEC Uredba(ES)št.440/2008, Mikro-organizmi v Sladkovodno >1000 3h mg/l EK50 Priloga, C.11 sistemih za čiščenjeodpadnih voda (efektivna koncentracija) Obstojnost in razgradljivost Dobro biorazgradljivo Metoda Vrednost Časizpostavljenosti Rezultati: PoskusOECDšt.301BLahka Biorazgradljivost: CO2 Evolution Test (TG 301 B) 80-90% 28d Dobro biorazgradljivo 12.3.Zmožnostkopičenjavorganizmih Severjetnonekopičivorganizmih Ime kemikalije Porazdelitveni koeficient: Faktor biokoncentracije (BCF) Bis(2-propylheptyl) phthalate DPHP < Mobilnost v tleh Po sprostitvi se adsorbira v tleh. Ime kemikalije Log Koc Bis(2-propylheptyl) phthalate DPHP > Rezultati ocene PBT in vpvb Ta snov ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vpvb Drugiškodljivivplivi. ODDELEK 13: Odstranjevanje Metode ravnanja z odpadki Odpadki iz ostankov / neuporabljenih izdelkov Odstranjevanjemorabitivskladuzveljavnimiregionalni,nacionalniinlokalnizakoniinpredpisi.Sežiganjevpooblaščenem obratu. Kontaminiranaembalaža Povsem izpraznjenoinčistoembalažojemogočereciklirati. Oznake za odstranjevanje odpadkov/odpadne oznake, po EWC/AVV Odpadki iz ostankov / neuporabljenih izdelkov; Drugi podatki Kodezaodpadkemoradoločitiuporabniknaosnoviuporabe,zakaterojeizdeleknamenjen. Stran 7 / 9

8 ODDELEK 14: Podatki o prevozu ADR Cestni promet 14.1 ŠtevilkaZN Ni regulirano 14.2 Pravilno odpremno ime ZN Ni regulirano 14.3 Razredi nevarnosti prevoza Ni regulirano 14.4 SkupinaEmbalaže Ni regulirano 14.5 Nevarnost za okolje 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za up orabnika RID Železniškiprevoz 14.1 ŠtevilkaZN Ni regulirano 14.2 Pravilno odpremno ime ZN Ni regulirano 14.3 Razredi nevarnosti prevoza Ni regulirano 14.4 SkupinaEmbalaže Ni regulirano 14.5 Nevarnost za okolje 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za up orabnika IMDG Pomorski promet 14.1 ŠtevilkaZN Ni regulirano 14.2 Pravilno odpremno ime ZN Ni regulirano 14.3 Razredi nevarnosti prevoza Ni regulirano 14.4 SkupinaEmbalaže Ni regulirano 14.5 Onesnaževalecmorja 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za up orabnika 14.7 Prevozvečjihkoličinvskladu Marpol Annex II classification: X, s Prilogo II MARPOL 73/78 in Shipping name according to IBC code: Dialkyl (C7-C13) Phthalates Kodeksom IBC IATA Zračnipromet Ni regulirano 14.1 ŠtevilkaZN Ni regulirano 14.2 Pravilno odpremno ime ZN Ni regulirano 14.3 Razredi nevarnosti prevoza Ni regulirano 14.4 SkupinaEmbalaže Ni regulirano 14.5 Nevarnost za okolje 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za up orabnika ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1.Predpisi/zakonodajaozdravju,varnostiinokolju,specifičnizasnovalizmes Mednarodni Predpisi. Evropska unija Francija Poklicne Bolezni (R-463-3, Francija) Nemčija Razred nevarnosti za vode (WGK) rahlo nevarno za vodo (WGK 1) Ocena kemijske varnosti Stran 8 / 9

9 Za to snov se je izvedlo oceno kemijske varnosti. ODDELEK 16: Drugi podatki Ključalilegendazaokrajšaveinakronime,kisejihuporabljavvarnostnem listu Datum izdaje Datum dopolnjene izdaje Opomba o reviziji 11-Oct Oct-2017 Ta varnostni list je v skladu z zahtevami: Uredba(ES)št.1907/2006,COMMISSIONRegulacija(EU)No.830/2015dne20. maja Demanti Informacijavtem varnostnem listujepravilnaponašem najboljšem znanju,informacijahinprepričanjunadannjegoveobjave.informacijana razpolagojemišljenasamokotpriporočilozavarnorokovanje,uporabo,obdelavo,skladiščenje,prevoz,odstranjevanjeinprenosinni mišljenakotjamstvoalispecifikacijakvalitete.informacijasetičesamokonkretnonavedenesnoviinjelahkodaneveljavna,česetasnov uporabljaskupajskakodrugosnovjoalivkakem postopku,razenčetovbesediluninavedeno. Konec varnostnega lista Stran 9 / 9