VARNOSTNI LIST 1.IDENTIFIKACIJASNOVI/PRIPRAVKAINDRUŽBE/PODJETJA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VARNOSTNI LIST 1.IDENTIFIKACIJASNOVI/PRIPRAVKAINDRUŽBE/PODJETJA"

Transkripcija

1 VARNOSTNI LIST Uredba(ES)št.1907/2006(REACH),člen31 Datum spremembe: Vskladusčlenom 31Uredbe(ES)št.1907/2006(REACH)jezanevarnesnovi Verzija: 3 ali pripravke treba zagotoviti varnostni list (VL). Ta izdelek ne izpolnjuje zahtevzarazvrščanjepouredbi(es)št.1272/2008(clp).zatojetak dokumentzunajpodročjauporabečlena31uredbereachinzahteveglede vsebine v vsakem oddelku ne veljajo Oznaka izdelka 1.IDENTIFIKACIJASNOVI/PRIPRAVKAINDRUŽBE/PODJETJA Koda izdelka: Naziv izdelka: ETP ELFTEXÒ TP Carbon Black ŠtevilkaregistracijeREACH: Sinonimi: Ta varnostni list je veljaven za naslednje razrede kvalitete: Saje,Pečnesaje Vrste kakovosti oglenih saj: BLACK PEARLS, ELFTEX, MOGUL, MONARCH, REGAL, SPHERON,STERLING,VULCAN,CSX,CRX,IRX,FCXÔ, SHOBLACKÔ, DLÔ, PROPELÒ, LITXÒ, in PBXÒ oglene saje. Oksidirane vrste vsebujejo: BLACK PEARLS / MOGUL L, BLACK PEARLS / MOGUL E, MOGUL H, in REGAL 400/400R oglene saje. *Izključuje:BLACKPEARLS /MONARCH 1000,1300,1400,1500;BLACKPEARLS 1300B1; Monarch 4750; indikatorji Black Pearls 4350/4750 oglene saje; in vse vrste oljnih kroglic Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Priporočenauporaba: Odsvetujejo se naslednje uporabe: Aditiv/polnilozaplastikoingumo,Pigment,Kemičnireagent,Baterije,Ognjevzdržni materiali, Razno Senepriporočazauporabokotpigmentzatetoviranjeljudi Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Stran 1 / 18

2 Cabot EMEA* Centrala CABOTŠVICAGmbH Mühlentalstrasse Schaffhausen Švica Tel.: +41 (0) Faks: +41 (0) Cabot EMEA * Center za poslovne stranke 101 Mukusalas Street LV-1004 Riga Latvija Tel.: *Evropa,BližnjivzhodinAfrika E-poštninaslov: 1.4.Telefonskaštevilkazanujneprimere Telefonskaštevilkazanujneprimere:Glejte Oddelek 16 Mednarodno CHEMTREC: ali ZDA: CHEMTREC ali Klasifikacijasnovialimešanice 2.DOLOČITEVNEVARNOSTI Po Direktivi (ES) 1272/2008 (CLP), raznih popravkih in dopolnilih ter po odredbi 67/548/EGS snov ni nevarna Elementi oznake Opozorilna beseda: Brez Izjave o nevarnosti: brez varnostne izjave: Brez 2.3. Druge nevarnosti Tasnovjerazvrščenakotnevarna,kotgorljivprahpoStandarduZDAzaporočanjeonevarnosti(OSHA2012,29CFR 1910,1200) in po kanadski Uredbi za nevarne izdelke (HPR) Opozorilna beseda, stavek o nevarnosti in varnostne izjave vzdainvkanadiso:pozorlahkotvorivnetljivekoncentracijeprahuvzraku.hranitiločenoodvročine,isker,odprtega ognjaindrugihvirovvžiga.preprečujtenabiranjeprahu,dazmanjšatenevarnosteksplozije. Ne izpostavljaj temperaturi nad 300 C. Nevarni produkti izgorevanja lahko vsebujejo ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, oksidežveplainorganskeprodukte. Stran 2 / 18

3 Glavninačiniizpostavljenosti: Stikzočmi: Stikzkožo: Vdihavanje: Zaužitje: Rakotvornost: Ućinkinaprizadetorgan: Zdravstvena stanja, ki se zaradi izpostavljenostiposlabšajo: Vdihavanje,Stikzočmi,Stikskožo Lahkopovzročimehanskodraženje.Izogibatisestikuzočmi. Lahkopovzročimehanskorazdraženost,onesnaženje,insušenjekože.Preprečitistiks kožo.oprimerihsenzitizacijepriljudehniporočil. Prahjelahkodražečzadihalnepoti.Vbližinistrojevinnamestih,kjerseprahlahko nakopiči,poskrbitezaustreznolokalnoizpušnoprezračevanje.glejtetudioddelek8. Neželenihučinkovnazdravjenipričakovati.GlejteOddelek11. Oglene saje je IARC (Mednarodna agencija za raziskave raka) uvrstila med snovi skupine 2B (lahko da rakotvorne za ljudi). Glejte tudi Oddelek 11. Pljuča,GlejteOddelek11 Astma,Težavezdihanjem Potencialna nevarnost za okolje: Ni znano. Glejte Oddelek Snovi 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH Ime kemikalije ESšt.: Št.CAS masni % Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES Razvrstitev v skladu z Uredbo(ES)št 1272/2008 [CLP] Registracijska številkareach Saje Drugi podatki: Pomišljaj(-)pomeni"niprimerno" 4.1.Opisukrepovzaprvopomoč 4.UKREPIZAPRVOPOMOČ Stikskožo Stikzočmi Vdihavanje Temeljitoumitizmilom invodo.poiščitezdravniškopomoč,česepojavijosimptomi. Nemudomazačetizobilovodespiratiočizanajmanj15minut.Poiščitezdravniško pomoč,česepojavijosimptomi. Čepridedokašlja,kratkesapealidrugihproblemovpridihanju,prenestinasvežzrak.Če simptomineprenehajo,poiskatizdravniškopomoč.čejepotrebno,spomočjo standardnihukrepovprvepomočivzpostavitinormalnodihanje. Zaužitje: Nesilitinabruhanje.Osebi,čejeprizavesti,datipitinekajkozarcevvode.Nezavestni Stran 3 / 18

4 osebinikolinedajatičesarkolivusta. 4.2.Najboljpomembnisimptomiinučinki,takoakutni,kotzapozneli Simptomi: Najpomembnejšiznanisimptomiinučinkisoopisanivoddelku2in/alivoddelku Navedbakakršnekolitakojšnjemedicinskeoskrbeinposebnegazdravljenja Obvestilo za zdravnike: Zdraviti simptomatsko. 5.1.Sredstvazagašenje Ustreznasredstvazagašenje: Neustreznasredstvazagašenje: 5.PROTIPOŽARNIUKREPI Uporabljatipeno,ogljikovdioksid(CO2),suhokemikalijoalivodnoprho.Česeuporablja voda,jepriporočljivamegla. NEUPORABLJAJTEvodnegacurka,kerselahkorazpršiintakorazširipožar.NE UPORABLJAJTEvisokotlačnihsredstev,zaradikaterihlahkopridedonastanka potencialnoeksplozivnemešaniceprahuinzraka Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Konkretne nevarnosti, ki izvirajo iz kemikalije: Nevarni produkti zgorevanja: Daoglenesajegorijo,lahkodaniočitno,razenčesnovinepomešamo,dasevidižerjavica in/ali iskre. Oglene saje, ki so gorele, je treba skrbno opazovati vsaj 48 ur, da zagotovo tlečesnoviniveč.prigorenjusesproščadražečdim.izdelekjenetopeninplavanavodi. Čejemožno,poskušajtematerial,kiplavanavodi,zadržatiinomejiti. Ogljikovmonoksid(CO).Ogljikovdioksid(CO2).Žveplovioksidi Nasvet za gasilce Posebna varovalna oprema za gasilce Uporabljatiustreznozaščitnoopremo.Vprimerupožarauporabljatisamostojnidihalni aparat. 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 6.1.Osebnivarnostniukrepi,zaščitnaopremainpostopkivsili Osebni varnostni ukrepi: Zareševalce: POZOR:Zaradimokrihoglenihsajpostanejopovršine,pokaterihsehodi,spolzke. Preprečitinastanekprahu.Poskrbitezaustreznozračenje.Uporabljajteosebnozaščitno opremo. Glejte tudi Oddelek 8. Uporabaosebnezaščitneopreme,kotsejopriporočavOddelku Okoljevarstveni ukrepi Okoljevarstveni ukrepi: Čejemogoče,razlitiizdelekzajezitinakopnem.Izdelekjenetopeninplavanavodi. Katerikoliizdelek,kipridevvode,jetrebazajeti.Čerazlitijnimogočezajeziti,jetreba obvestiti lokalne oblasti. 6.3.Metodeinmaterializazadrževanjeinčiščenje Metodezadrževanja: Zaustavitenadaljnjepuščanjealirazlivanje,četoninevarno. Stran 4 / 18

5 Metodezačiščenje: Čerazsutimaterialvsebujeprahalipalahkoprahustvarja,jetrebauporabljati eksplozijskovarnesesalceprazninin/alizagorljiviprahprimernesistemezačiščenje. Priporočaseuporabasesalcazvisokoučinkovitim filtrom zazadrževanjedelcev(hepa). Ne uporabljajte metle ali stisnjenega zraka, da ne boste dvigali oblakov prahu. Na suho pometatinipriporočljivo.vodnaprhabotlanaredilazelospolzkainonesnaženjaz oglenimisajaminebozadovoljivoodstranila.odstraniteinprenesitevustreznooznačene zabojnike. Glejte Oddelek Sklicevanje na druge oddelke Sklicevanje na druge oddelke Glej oddelek 8 za dodatne informacije. Glej oddelek 13 za dodatne informacije. 7.RAVNANJEINSKLADIŠČENJE 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Nasvet za varno rokovanje: Izogibatisestikusnovizočmiinkožo.Preprečitinastanekprahu.Nevdihujteprahu.V bližinistrojevinnamestih,kjerseprahlahkonakopiči,poskrbitezaustreznolokalno izpušnoprezračevanje.neuporabljajtemetlealistisnjenegazraka,danebostedvigali oblakov prahu. Prah lahko v zraku tvori eksplozivno zmes. Sprevidnostnimiukrepipreprečitenastajanjestatičneganaboja.Vsikovinskidelimešalne inobdelovalneoprememorajobitiozemljeni.prepričajtese,dasovsikovinskideli ozemljeni,predenpričnetesprenosom.finiprahlahkozaidevelektričnoopremoin povzročielektričnikratekstik.čejepotrebnovročedelo(varjenje,rezanjezaparatiza varjenjeitd.),jezneposrednegadelovnegaobmočjatrebaodstranitiizdelekinprahiz oglenih saj. Splošnihigienskioziri Karsehigieneinvarnostitiče,ravnajtevskladuzdobroindustrijskoprakso. 7.2.Pogojizavarnoskladiščenje,vključnoznezdružljivostjo Pogojiskladiščenja: Shranjujtevsuhem,hladnem indobroprezračevanem prostoru.hraniteizvendosega toploteinvirovvžiga.neshranjujteskupajzmočnooksidirajočimisredstvi.neskladiščitis hlapljivimikemikalijami,kerselahkoabsorbirajonaizdelek.hranitivpravilnooznačenih vsebnikih. OglenesajepodpreskusnimimeriliZNnimogočeklasificiratikotrazdelek4.2 samo-segrevnesnovi.vendarpasomerilaznzadoločanje,alijesnovsamo-segrevna, odvisnaodprostornine,t.j.temperaturasamovžigasezvečanjem prostorninezmanjšuje. Taklasifikacijalahkodaniustreznazavsebnikezaskladiščenjezvelikoprostornino. Pred vstopom v rezervoarje in zaprte prostore, ki vsebujejo oglene saje, preveriti, da je ravenkisikaustreznaindanivnetljivihplinovinmorebitnihstrupenihonesnaževalcev zraka.prahsenesmeusedatiinnabiratinapovršinah,kerlahko,česegavzadostni koncentracijidvignevozračje,tvorimešanico,kilahkoeksplodira. Nezdružljivimateriali: Močnioksidanti. 7.3.Posebnekončneuporabe Ukrepi za obvladovanje tveganj Ker snov ni nevarna, se scenarija izpostavljenosti po clenu 14.4 uredbe REACH ni razvilo. (RMM) Stran 5 / 18

6 8.1. Kontrolni parametri 8.NADZORIZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNAZAŠČITA Smernice za izpostavljenost: Saje, CAS RN : Spodnja tabela je povzetek. Oglejte si prosimo konkretno zakonodajo za celovito informacijo. Argentina: 3,5 mg/m 3, TWA Avstralija: 3,0 mg/m 3, TWA inhalabilno Belgija: 3,6 mg/m 3, TWA Brazilija: 3,5 mg/m 3, TWA Kanada (Ontario): 3,0 mg/m 3, TWA inhalabilno Kitajska: 4,0 mg/m 3, TWA; 8,0 mg/m 3, STEL Kolumbija: 3,0 mg/m 3, TWA inhalabilno Češkarepublika:2,0mg/m 3, TWA Finska: 3,5 mg/m 3, TWA; 7,0 mg/m 3, STEL Francija - INRS: 3,5 mg/m 3, TWA/VME inhalabilno Hong Kong: 3,5 mg/m 3, TWA Indonezija: 3,5 mg/m 3, TWA/NABi Irska: 3,5 mg/m 3, TWA; 7,0 mg/m 3, STEL Italija: 3,0 mg/m 3, TWA inhalabilno Japonska SOH: 4,0 mg/m 3, TWA; 1,0 mg/m 3, TWA vdihljivo Koreja: 3,5 mg/m 3, TWA Malezija 3,5 mg/m 3, TWA Nizozemska - MDK: 3,5 mg/m 3, TWA inhalabilno Mehika: 3,5 mg/m 3, TWA Norveška:3,5mg/m 3, TWA Poljska: 4,0 mg / m3 TWA (NDS) (velja za saje, ki vsebujejo benzo(a)piren <35 mg v 1 kg saj, celoten inhalabilen prah) Švedska:3.0mg/m 3, TWA Združenokraljestvo-WEL:3,5mg/m 3, TWA inhalabilno; 7,0 mg/m 3, STEL inhalabilno ZDA ACGIH - TLV: 3,0 mg/m 3, TWA inhalabilno ZDA OSHA - PEL: 3,5 mg/m 3, TWA PRIPOMBA: (1)Čeniopisanakot"vdihljiva"ali"inhalabilna",predstavljamejnavrednost"celotno"vrednost.Mejnavrednostzainhalabilno je izkazano bolj restriktivna kot mejna vrednost za celoto, in sicer za faktor okoli 3. (2)Vsvojihpodružnicahpovsem svetusekorporacijacabotdržiameriškenormeacgihtlvvvišini3,0mg/m³zatwa inhalabilno. AGW: Arbeitsplatzgrenzwert INRS:InstitutNationaldeRechercheetdeSecurite(Državniinstitutzaraziskaveinvarnost) MDK:MaximaalAanvaardeConcentraties(Največjadovoljenakoncentracija) MHLW: Ministrstvo za zdravje, delo in socialno skrbstvo NABS: Nilai Ambang Batas (Mejna vrednost) NDS: Najwyzsze dopuszczalne stezenie (8-urna omejitev poklicne izpostavljenosti) OEL: Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost PEL: Dopustna meja izpostavljenosti SOH:Društvozavarstvopridelu KTV: Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost TLV: Mejna vrednost TRGS:TechnischeRegelnfürGefahrstoffe(Tehničnapravilazanevarnesnovi) TWA:Časovnouteženopovprečje ZDAACGIH:Ameriškakonferencadržavnihhigienikovzaindustrijo(AmericanConferenceofGovernmentalIndustrialHygienists) Stran 6 / 18

7 ZDA OSHA: Uprava za zdravje in varnost pri delu ZDA (United States Occupational Health and Safety Administration) VME:ValeurMoyenned'Exposition(Povprečninivoizpostavljenosti) WEL: Mejna izpostavljenost na delovnem mestu VLA-ED: Valor limite ambiental de exposicion diaria (Okoljska vrednost dnevne omejitve izpostavljenosti) Izpeljanavrednostbrezučinka(DNEL)Kot to zahteva uredba EU o registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij (REACH), je konzorcijreachzaoglenesaje(kateregačlanjecabotcorporation)zaoglenesajerazvil naslednjiizpeljanivrednostibrezučinka(dnel):2mg/m 3 inhalabilno (na osnovi na osnovi zdravstvenih testov na ljudeh) in 0,5 mg/m 3 respirabilno(naosnovitestovnaživalih). Predvidena Koncentracija Brez Učinka(PNEC) Navedba ni potrebna Nadzor izpostavljenosti Tehničnekontrole: Zagotoviteprimernoprezračevanjeprostorov,dastem zagotoviteizpostavljenostpri delupodmejnimivrednostmi.vbližinistrojevinnamestih,kjerseprahlahkonakopiči, poskrbitezaustreznolokalnoizpušnoprezračevanje. Osebnazaščitnaoprema[OZO] Zaščitadihal: Zaščitarok: Zaščitaoči/obraza: Zaščitakožeintelesa: Drugo: Odobrenrespiratorsprečiščevanjem zraka(apr)zadelceselahkouporablja,kadarje pričakovatikoncentracijevzraku,kipresegajomejeizpostavljenostinadelovnem mestu. Zaščita,kijonudijorespiratorjisčiščenjem zraka,jeomejena.uporabljatirespiratorna pozitiventlakzdovajanjem zraka,čeobstajamožnostnenadzorovanegasproščanja,če ravnivrednostiizpostavljenostinisoznane,aličegrekakršnekoliokoliščine,prikaterih respiratorjinačiščenjezrakanedajejozadostnezaščite.priuporabidihalnihnapravje trebazajeticelotenprogram dihalvskladuznacionalnimistandardiinnajboljšimi praksami. agencije / organizacije izdajajo odobritve za dihalne naprave in / ali kriterije za programe respiratorjev: : Po 42 CFR 84 se zahteva odobritev NIOSH. OSHA (29 CFR ). ANSI Z (zaščitadihal). :CR592Smernicezaizbiroinuporaboopremezazaščitodihal. čija:din/en143dihalnevarovalnenapravezaprašnedelce. :BS4275Priporočilazaizbiro,uporaboinvzdrževanjedihalnezaščitneopreme.HSE SmernicaHS(G)53Opremazazaščitodihal. Nositezaščitnerokavice,dapreprečitestiksnovizrokami.Predrokovanjem zizdelkom uporabitikremozazaščitnobariero.rokeindrugeizpostavljenedelekožeumitizblagim milom in vodo. Nositizaščitozaoči/obraz.Nositizaščitnaočalasstranskimiščitniki(alipanaočnike). Nositezaščitnodelovnoobleko.Oblekodnevnooperite.Delovneoblekesenesmenositi izvendelovišča. Karsehigieneinvarnostitiče,ravnajtevskladuzdobroindustrijskoprakso.Vneposredni bližininajbonavoljotušzaočiinvarnostnaprha. Kontrole izpostavljenosti okolja: Odstraniti v skladu z vsemi lokalnimi predpisi in zahtevami glede dovoljenj. 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI Stran 7 / 18

8 Agregatno stanje: Trdna Vonj: Brez. snov Izgled: Črnprahalipelete Prag za vonj: Barva: Črn Lastnost Vrednosti Opombe Metoda ph: (oksidirane oglene saje) in 4-11 (ne-oksidirane oglene saje), 50 g / l vode, 68 ºF (20 ºC ), ASTM 1512 Tališče/zmrzišče: Točkavrelišča/območje vrelišča: Hitrost izparevanja: Parni tlak: Parna gostota: Gostota: C Gostota: kg/m 3 (peleti) kg/m 3 (prah) Specifičnatežapri20 C: Topnost v vodi: Netopno Topnost(i): Netopno Koeficient delitve (noktanol/voda): Temperatura razpada: Viskoznost: Navedba ni potrebna Kinematičnaviskoznost: Dinamičnaviskoznost: Oksidacijske lastnosti: Navedba ni potrebna Točkamehčanja: Vsebnost HOS (%): Podatkov ni na voljo % hlapljivo (po prostornini): Podatkov ni na voljo % hlapnosti (po masi): < 2.5% (950ºC) neoksidirane saje 2-8% (oksidirane saje) Površinskanapetost: Podatkov ni na voljo Eksplozivne lastnosti: Prah lahko v zraku tvori eksplozivno zmes Plamenišče: Navedba ni potrebna vnetljivost (trdna snov, plin) Podatkov ni na voljo Meje vnetljivosti v zraku Podatkov ni na voljo Meje eksplozivnosti v zraku - zgornja Podatkov ni na voljo (g/m 3 ): Meje eksplozivnosti v zraku - spodnja 50 g/m 3 prah (g/m 3 ): Temperaturasamovžiga: > 140 C (prevoz) Koda IMDG Minimalnatemperaturavžiga: > 500 C (PečBAM)VDI2263,(oblak) > 400 C VDI 2263 (plast) Minimalnaenergijavžiga: > 10,000 mj VDI 2263 Energijavžiga: Podatkov ni na voljo Maksimalni absolutni tlak pri eksploziji: 10 bar VDI226310barovobprvotnem začetnem tlaku1bara.višji začetnitlakibodoimelizaposledicovišjeeksplozijsketlake Maksimalnahitrostnaraščanjatlaka: bar/sek VDI 2263 in ASTM E Hitrost izgorevanja: > 45 sekund (nirazvrščenokot"visokovnetljivo"oziroma"lahkovnetljivo") Stran 8 / 18

9 Vrednost Kst: Klasifikacija eksplozivnosti prahu: ST1 Podatkov ni na voljo 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST reaktivnost Reaktivnost: Vstikuzmočnimioksidantilahkoreagiraeksotermično Kemičnastabilnost Obstojnost: Stabilnoprinormalnihpogojihrokovanjainskladiščenja. Podatki o eksplozijah Občutljivostzamehanskeudarce: Niobčutljivozamehaničneudarce Občutljivostzastatičnorazelektritev:Prahlahkovzrakutvorieksplozivnozmes.Preprečitinastanekprahu.Neuporabljajte metle ali stisnjenega zraka, da ne boste dvigali oblakov prahu. S previdnostnimi ukrepi preprečitenastajanjestatičneganaboja.vsikovinskidelimešalneinobdelovalneopreme morajobitiozemljeni.prepričajtese,dasovsikovinskideliozemljeni,predenpričnetes prenosom Možnostpotekanevarnihreakcij Nevarna polimerizacija: Možnostpotekanevarnihreakcij: Do nevarne polimerizacije ne pride. Obobičajnirabine Pogoji, ki se jim je treba izogniti Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Neizpostavljajtemperaturinad300 C.Hraniteizvendosegatoploteinvirovvžiga. Preprečitinastanekprahu Nezdružljivimateriali Nezdružljivimateriali: Močnioksidanti Nevarni razpadni produkti Nevarni razpadni produkti: Ogljikovmonoksid(CO),Ogljikovdioksid(CO2),Žveplovioksidi,Organskiprodukti izgorevanja 11.TOKSIKOLOŠKIPODATKI 11.1Podatkiotoksikološkihučinkih Akutna strupenost Oralno LD50: LD50/oralno/podgana = > 8000 mg/kg. (Enakovredno OECD TG 401). SK50 ob vdihavanju: LD50kožno: Ni dostopnih podatkov Ni dostopnih podatkov Stran 9 / 18

10 Jedkanje/draženjekože: Kunec:nedraži.(EnakovrednoOECDTG404).Edem =0(najv.dosegljivaocenadraženja: 4).Eritem =0(najv.dosegljivaocenadraženja:4). Ocena:Nedelujedražečenakožo. Težkapoškodbaoči/razdraženjeoči:Kunec:nedraži.(OECDTG405).Roženica:0(najv.dosegljivaocenadraženja:4).Šarenica: 0(najv.dosegljivaocenadraženja:2).Veznice:0(najv.dosegljivaocenadraženja:3). Kemoza:0(najv.dosegljivaocenadraženja:4). Ocena:Nedražioči. Preobčutljivostniučinki: Morskiprašičekkožno(Buehlerjevtest):Nepovzročaobčutljivosti(OECDTG406). Mutagenost zarodnih celic In Vitro Ocena:Nepovzročapreobčutljivostikožepriživalih.Oprimerihpreobčutljivostipri ljudehniporočil. Zaradi netopnosti oglene saje niso primerne za testiranje v bakterijskih (test Ames) in drugihsistemihinvitro.vendarpatestiizvlečkovoglenihsajzorganskimitopiliniso ugotovilinobenihmutagenihučinkov.izvlečkioglenihsajzorganskimitopililahko vsebujejosledipolicikličniharomatičnihogljikovodikov(pao).študijabiološke razpoložljivostitehpaojepokazala,dasopaozelotesnovezaninaoglenesajein biološkonisorazpoložljivi.(borm,2005) In Vivo Rakotvornost STRUPENOSTZAŽIVALI: Vposkusnipreiskavisoporočaliomutacijskihspremembahvgenuhprtalveolarnih epitelijskih celic pri podganah, ki so bile oglenim sajam izpostavljene prek vdihavanja. Za tougotovitevsemeni,dajespecifičnazapodganeinposledica"pljučnepreobremenitve" (Driscol,1997),kivodidokroničnegavnetjainsproščanjareaktivneoblikekisika.Tovelja kotdrugotnigenotoksičniučinek,takodaoglenesajesameposebiništetizamutagene, Ocena: Do mutagenosti in vivo pri podganah pride prek mehanizmov, ki so za pragovni učinekdrugotni;grezaposledico"pljučnepreobremenitve",kivodivkroničnovnetjein sproščanjegenotoksičneoblikekisika.grezadrugotnigenotoksičniučinek,takodase oglenesajesameposebinesmejoštetizamutagene. Podgana, peroralno, trajanje 2 leti. Učinek:nitumorjev. miš,peroralno,trajanje2leti. Učinek:nitumorjev. Miš,dermalno,trajanje18mesecev. Učinek:kožnitumorji. Podgana, vdihavanje, trajanje 2 leti. Ciljniorgan:pljuča. Učinek:vnetje,fibroza,tumorji. Pripomba:Zatumorjenapljučihpodgansemeni,dasoboljkotsspecifičnim kemičnim Stran 10 / 18

11 učinkom prašnihdelcevnapljučapovezanis"preobremenitvijopljuč".otehučinkihpri podganahsoporočalivštevilnihštudijahodrugihslabotopnihanorganskihdelcihinkot jevidetisospecifičnizapodgane(ilsi,2000).priostalihživalskihvrstah(tojeprimišiin hrčku)tumorjevvpodobnihokoliščinahinpogojihraziskavezaradioglenihsajindrugih slabo topnih delcev ni bilo opaziti. ŠTUDIJESMRTNOSTI(PODATKIZALJUDI): Raziskava na delavcih v proizvodnji oglenih saj v Veliki Britaniji (Sorahan 2001) je ugotovilapovečanotveganjezanastanekpljučnegarakapridvehodpetihvraziskavo vključenihtovarn,vendarpapovečanjenibilopovezanozodmerkom oglenihsaj.avtorji sozatozaključili,daizpostavljenostoglenim sajam nepredstavljavzrokazapovečano nevarnostpljučnegaraka.nemškaštudijadelavcevveniodtovarnzaoglenesaje (Morfeld,2006;Buechte,2006)jeugotovilapodobenporastvnevarnostipljučnegaraka vendar tako kot raziskava Sorahan, 2001 (testi v VB) ni ugotovila povezave z izpostavljenostjooglenim sajam.obsežnaštudijav18tovarnahvzdajeugotovila zmanjšanjenevarnostizapljučnirakpridelavcihvproizvodnjioglenihsaj(del,2006).na osnovi teh raziskav je delovna skupina (februar 2006) pri Mednarodni agenciji za raziskaveraka(iarc)zaključila,dasodokazizarakotvornostpriljudehnezadostni(iarc, 2010). Po evalvaciji oglenih saj s strani IARC sta Sorahan in Harrington (2007) ponovno analizirala rezultate raziskave v VB, ki je bila osnovana na alternativni hipotezi izpostavljenosti, in pri dveh od petih tovarn ugotovila pozitivno povezavo z izpostavljenostjo oglenim sajam. MorfeldinMcCunney(2009)staistohipotezooizpostavljenostiuporabilazanemško kohorto;vnasprotjusštudijovbnistaugotovilanobenepovezavemedizpostavljenostjo oglenim sajam innevarnostjozapljučnirak,intakotudinepodporezaalternativno hipotezo za izpostavljenost Sorahana in Harringtona. Skupnizaključekvsehtehdetajlnihraziskavje,damedizpostavljenostjooglenim sajam in nevarnostjorakapriljudehnidokazanevzročnezveze. RAZVRFSTITEV IARC ZA RAKA: Leta 2006 je IARC ponovno potrdila svojo ugotovitev iz leta 1995, da rezultati testov na ljudehzavprašanje,alioglenesajepovzročajorakapriljudeh,nudijole"nezadostne dokaze".iarcjezaključila,daobstajajo"zadostnidokazi"zarakotvornostoglenihsajpri testihnaživalih.končnizaključekiarcje,dasooglenesaje"lahkodarakotvornezaljudi (skupina 2B)". Ta ugotovitev je temeljila na smernicah IARC, ki praviloma zahtevajo takšnorazvrstitev,čeenavrstakažerakotvornostpridvehalivečtestihnaživalih(iarc, 2010). Izvlečkioglenihsajstopilom sobiliuporabljeniprieništudijinapodganah,vkaterisopo uporabinakožiodkrilitumorjekože,inprivečštudijahmiši,vkaterihsopopodkožni injekcijiodkrilisarkome.iarcjezaključila,daje"dovoljdokazov"zato,daizvlečki oglenihsajpovzročajorakapriživalih(skupina2b). RAZVRSTITEV PO ACGIH ZA RAKA: Potrjenživalskikarcinogen,kateregapomembnostzaljudiniznana(Karcinogen kategorije A3). Stran 11 / 18

12 OCENA: Česeuporabismernicezasamo-razvrstitevpoGlobalnousklajenem sistemuza razvrščanjeinoznačevanjekemikalij,seoglenesajenerazvrščajomedrakotvornesnovi. Pljučnitumorjisepripodganahinducirajokotrezultatponavljajočeseizpostavljenosti neaktivnim, slabo topnim delcem, kot so oglene saje in drugi slabo topni delci. Podganji tumorjisoposledicadrugotnegamehanizma,kinigenotoksičeninkijepovezans pojavom preobremenitvepljuč.tojezavrstospecifičenmehanizem,kateregaustreznost zarazvrščanjepriljudehjevprašljiva.vpodporotemumnenjusmerniceclpzaspecifično strupenostzaciljneorgane-ponavljajočaseizpostavljenost(stot-re),navaja preobremenitevpljučvokvirumehanizmov,kizaljudinisobistveni.zdravstveneštudije priljudehkažejo,daizpostavljenostoglenim sajam tveganjazarakotvornostnepovečuje. Strupenost za plodnost in razvoj: OCENA: Vporočilihotestihdolgotrajnetoksičnostisponavljajočimiseodmerkipriživalih nisozasledilinobenihučinkovnareproduktivneorganealirazvojploda. STOT - enkratna izpostavljenost: OCENA: Temeljinadostopnihpodatkih,strupenostizaciljniorgannipričakovatipo enkratniizpostavljenostiperoralnoprekvdihavanjaalikože. STOT-ponavljajočase izpostavljenost: STRUPENOSTZAŽIVALI: Strupenostpriponavljajočihseodmerkih:vdihavanje(podgana),90dni,koncentracija.pri kateriniopaznihškodljivihučinkov(noaec)=1,1mg/m 3 (prekvdihavanja).učinkina ciljniorganprivečjihodmerkihsovnetjepljuč,hiperplazija,infibroza. Strupenostpriponavljajočihseodmerkih:oralno(miš),2leti,ravenbrezopaznihučinkov (NOEL) = 137 mg/kg (tel. masa) Strupenostpriponavljajočihseodmerkih:oralno(podgana),2leti,NOEL=52mg/kg(tel. masa) Čepravoglenesajevpogojih"pljučnepreobremenitve"povzročajorazdraženjepljuč, celičnoproliferacijo,fibrozoinpljučnetumorjepripodganah,obstajajodokazizato,da grepritem odzivupredvsem zavrstospecifičenodgovor,kizaljudinipomemben. ŠTUDIJEOBOLEVNOSTI(podatkizaljudi): Dolgoročneštudijedelavcevvproizvodnjioglenihsajkažejo,dalahkokumulativna izpostavljenostoglenim sajam vodidomajhnih,ne-kliničnihomejitevvpljučnifunkciji. Ameriškaraziskavaobolevnostidihalnavajaza27mlnižjiFEV1zaradi8-urnednevne izpostavljenosti (TWA) 1 mg/m 3 (vdihljiva frakcija) tekom 40 let (Harber, 2003). Predhodna evropska raziskava je ugotovila, da naj bi izpostavljenost oglenim sajam v količini1mg/m 3 (vdihljiva frakcija) tekom 40-letnega delovnega obdobja imela za posledicoznižanjefev1za48ml(gardiner,2001).ocenepasobilevpriobehraziskavah statističnomejnopomembne.normalnipadeczaradistarostibizapodobnoobdobje znašalokoli1200ml. Vameriškiraziskavije9%skupinene-kadilcevznajvečjoizpostavljenostjo(vprimerjavis 5%vkontrolniskupini)kazalosimptome,kisobilivskladuskroničnim bronhitisom.v evropskištudijimetodološkeomejitvepriobdelavivprašalnikaomejujejosklepeglede simptomov,okaterihseporoča.taraziskavapajenakazalapovezavomedoglenimi sajamiinmajhnimimotnimimestinaposnetkihpljuč;njihvplivnadelovanjepljučje Stran 12 / 18

13 zanemarljiv. OCENA ZA VDIHAVANJE: Česeuporabismernicezasamo-razvrstitevpoGHSseoglenesajenerazvrščapod STOT-RE(specifičnastrupenostzaciljniorgan-ponavljajočaseizpostavljenost)zaradi učinkovnapljuča.naosnoviedinstvenegaodzivapripodganahzaradi"pljučne preobremenitve" po izpostavljenosti slabo topnim delcem kot so oglene saje razvrstitev ni upravičena.vzorcaučinkovnapljučapripodganah,kotsovnetjeinfibrotičniodzivi,niso opazili pri drugih vrstah glodavcev in primatov ali pri ljudeh v podobnih pogojih izpostavljenosti.preobremenitevpljučsenezdipomembnazazdravjeljudi.nasplošno epidemiološkidokaziizdobroizpeljanihpreiskavnisopokazalivzročnepovezavemed izpostavljenostjo oglenim sajam in nevarnostjo benignega obolenja dihal pri ljudeh. RazvrstitevSTOT-RE(specifičnastrupenostzaciljniorgan-ponavljajočase izpostavljenost)zaoglenesajeobponavljajočiseizpostavljenostiprekvdihavanjani upravičena. OCENA ORALNO: Napodlagirazpoložljivihpodatkovpoponavljajočiseperoralniizpostavljenostini pričakovatispecifičnestrupenostizaciljniorgan. OCENA DERMALNO: Napodlagirazpoložljivihpodatkovinkemično-fizikalnihlastnosti(netopnost,nizek potencialzavpijanje)poponavljajočisedermalniizpostavljenostinipričakovatispecifične strupenosti za ciljni organ. Nevarnost vdiha: OCENA:Naosnovirazpoložljivihpodatkovinizkušenjvindustrijinipričakovatinevarnosti za vdihavanje Toksičnost 12.EKOLOŠKIPODATKI Vodnatoksičnost: Ribe (Brahydanio rerio): LC50 (96 ur) > 1000 mg/l. (Metoda: OECD 203). Daphnia magna: EC50 (24 ur) > 5600 mg/l. (Metoda: OECD 202). Alge (Scenedesmus subspicatus): EC50 (72 ur) > mg/l. Alge (Scenedesmus subspicatus): NOEC >= mg/l. Aktivirano blato: EC0 (3 ur) >= 800 mg/l. (Metoda: DEV L3 preizkus TTC) Obstojnost in razgradljivost Metode, s katerimi se ugotavlja biorazgradljivost, za neorganske snovi ne ustrezajo 12.3.Zmožnostkopičenjav organizmih Naosnovifizikalno-kemičnihlastnostisnovinipričakovati. Stran 13 / 18

14 12.4. Mobilnost v tleh Mobilnost: Migracijanipričakovana.Netopno Rezultati ocene PBT in vpvb Tosnovseneštejemedzeloobstojne,zelobioakumulativnealistrupene(PBT).Tosnovseneštejemedzeloobstojneinzelo bioakumulativne (vpvb) Drugiškodljivivplivi Podatkov ni na voljo. 13. ODSTRANJEVANJE Odklonitevjamstva:Podatkivtejodsekusetičejoizdelka,kotsegadostavljavnameravanisestavi,opisanivodseku3tegalista. Kontaminacijaaliobdelavalahkodaspremenitakaraktersitikeodpadkovinzahteve.Zakonskipredpisiselahkodatuditičejo praznihvsebnikov,vrečaliodplak.državni/regionalnialikrajevnipredpisiseodznevnihpredpisovlahkodarazlikujejo. Seznam kod za odpadke: EUšifraodpadkašt Metode ravnanja z odpadki Odpadki iz ostankov / neuporabljenihodpadkovneizpuščativkanalizacijo.izdelekvdobavljenioblikijemogočesežgativ izdelkov: ustreznihsežigalnicahalipagajetrebaodstranitivskladuspredpisi,kisojihizdali ustreznizvezni,državniinlokalniorgani.enakopozornostjetrebanamenitizabojnikom inembalaži. 14. PODATKI O PREVOZU Sedem (7) ASTM referenc za oglene saje se je testiralo po metodi OZN, samosegrevne trdne snovi, in ugotovilo, da ne gre za "samo-segrevne snovi oddelka 4.2"; iste oglene saje se je testiralo po metodi OZN, hitro vnetljive trdne snovi, in ugotovilo, da greza"snovoddelka4.1,kinihitrogorljiva";vskladussedanjimipriporočilioznzaprevoznevarnegablaga. Naslednjeorganizacijeneuvrščajooglenihsajmed"nevarentovor",kergreza"oglje,neaktivirano,mineralnegaizvora".Oglene saje proizvajalca Cabot ustrezajo tem zahtevam. DOT 14.1Id.št.ZN 14.2 Lastno odpremno ime 14.3 Razred nevarnosti 14.4Skupinaembalaže IMDG 14.1Id.št.ZN 14.2 Lastno odpremno ime 14.3 Razred nevarnosti 14.4Skupinaembalaže RID 14.1Id.št.ZN Stran 14 / 18

15 14.2 Lastno odpremno ime 14.3 Razred nevarnosti 14.4Skupinaembalaže ADR 14.1Id.št.ZN 14.2 Lastno odpremno ime 14.3 Razred nevarnosti 14.4Skupinaembalaže ICAO (zrak) 14.1Id.št.ZN 14.2 Lastno odpremno ime 14.3 Razred nevarnosti 14.4Skupinaembalaže IATA 14.1Id.št.ZN 14.2 Lastno odpremno ime 14.3 Razred nevarnosti 14.4Skupinaembalaže 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 15.1.Predpisi/zakonodajaozdravju,varnostiinokolju,specifičnizasnovalizmes Evropska unija Znak nevarnosti: Po Direktivi (ES) 1272/2008 (CLP), raznih popravkih in dopolnilih ter po odredbi 67/548/EGS snov ni nevarna. EU Hrana podatki za stik: Proizvodjelahkosprejemljivzauporabe,kjerprihajadostikazživili.Vendarpajezaradirazlikv zakonodajimeddržavamivevropskeunijetrebaupoštevativeljavnozakonodajovsakeposameznedržavečlanice.obrnitese prosim na svojega prodajnega zastopnika podjetja Cabot za bolj konkretne podatke. Farmacevtska uporaba: Ni dovoljeno. Nacionalni predpisi NemčijaRazrednevarnostizavode nwg(neogrožavode) WGKId.št.: 1742 (WGK) Švicarskirazredstrupenosti: -(preizkušeninpotrjenonestrupen):g-8938 Mednarodni Popis TSCA - Zakon ZDA o kontroli strupenih snovi, Oddelek 8(b) Popis DSL/NDSL -Kanadskiseznam domačihsnovi/seznam tujihsnovi EINECS/ELINCS -Evropskiseznam obstoječihkemičnihsnovi,kisonatrgu/evropski seznam novih snovi ENCS -Japonskeobstoječeinnovekemičnesnovi IECSC -Kitajskiseznam obstoječihkemičnihsnovi Stran 15 / 18

16 KECL -Korejskeobstoječeinocenjenekemičnesnovi PICCS -Filipinskiseznam kemikalijinkemičnihsnovi AICS -AvstralskiSeznam KemičnihSnovi NZIoC - Novozelandski register Kemikalij TCSI -tajvanskiinventarkemičnihsnovi Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti EU: Oceno kemijske varnosti po clenu 14.1 uredbe REACH se je izvedlo. Scenariji izpostavljenosti EU: Ker snov ni nevarna, se scenarija izpostavljenosti po clenu 14.4 uredbe REACH ni razvilo. 16. DRUGI PODATKI Izvlečkisaj: Proizvedeneoglenesajenasplošnovsebujejomanjkot0,1%policikličniharomatskihogljikovodikov(PAH),kijihjemogoče ekstrahiratistopili.vsebnostvtopiluizločenihpahjeodvisnaodvečfaktorjev,kotsomeddrugim vendarnesamo-procesi pridelave,želenelastnostiizdelka,analitičnipostopki,kiseuporabljajozapridobitevinmerjenjeekstraktov.vprašanjavzvezi vsebnostjopahzaoglenesajeinanalitičnihpostopkovjetrebanaslovitinavašegadobaviteljaoglenihsaj Kozmetičnauporaba: UporabetegaproizvodazakozmetičnenameneCabotCorporationnepodpira Literatura: Borm, P.J.A., Cakmak, G., Jermann, E., Weishaupt C., Kempers, P., van Schooten,FJ., Oberdorster, G., Schins, RP. (2005) Formation of PAH-DNA adducts after in-vivo and vitro exposure of rats and lung cell to different commercial carbon blacks (NastanekPAH-DNAaduktovpoizpostavljenostipodganinpljučnihcelicinvivoterinvitrorazličnim komercialnim oglenim sajam). Tox.Appl. Pharm. 1:205(2): Buechte, S, Morfeld, P, Wellmann, J, Bolm-Audorff, U, McCunney, R, Piekarski, C. (2006) Lung cancer mortality and carbon black exposure Anestedcase-controlstudyataGermancarbonblackproductionplant(Umrljivostzaradipljučnegarakain izpostavljenostioglenim sajam -kohortnaštudijaskontrolovnemškem proizvodnem obratuoglenihsaj).j.occup.env.med.12: Dell, L, Mundt, K, Luipold, R, Nunes, Cohen, L, Heidenreich, M, Bachand, A. (2006) Kohortna raziskava smrtnosti zaposlenih v ameriškiindustrijioglenihsaj.j.occup.env.med.48(12): Driscoll KE, Deyo LC, Carter JM, Howard BW, Hassenbein DG in Bertram TA (1997) Effects of particle exposure and particle-elicitedinflammatorycelsonmutationinratalveolarepithelialcels(učinkiizpostavljenostidelcem invnetnihcelic,ki jihdelcisprožajo,namutacijevalveolarnihepitelijskihcelicahpodgan).carcinogenesis18(2) Gardiner K, van Tongeren M, Harrington M. (2001) Respiratory health effects from exposure to carbon black: Results of the phase 2 and 3 cross sectional studies in the European carbon black manufacturing industry (Posledice za zdravje dihal zaradi izpostavljenostioglenim sajam:rezultatifaz2in3prečnihprereznihštudijvevropskiindustrijioglenihsaj).occup.env.med. 58: Harber P, Muranko H, Solis S, Torossian, Merz B. (2003) Effect of carbon black exposure on respiratory function and symptoms (Vpliv oglenih saj na delovanje dihal in simptomi). J. Occup. Env. Med. 45: ILSI Risk Science Institute Workshop: The Relevance of the Rat Lung Response to Particle to Particle Overload for Human Risk Stran 16 / 18

17 Asesment(ILSIDelavnicaznanstvenegainstitutazanevarnosti:Pomembnostodzivapljučpodgannadelcepripreobremenitvi z delci za ocenjevanje tveganja za ljudi). Inh. Toxicol. 12:1-17 (2000). International Agency for Research on Cancer: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (Mednarodna agencija za raziskave raka: Monografije IARC o oceni tveganja za nastanek raka pri ljudeh) (2010), Vol. 93, Februar 1-14, 2006, Oglene saje, titanov dioksid in smukec. Lyon, Francija. Morfeld P, Büchte SF, Wellmann J, McCunney RJ, Piekarski C (2006). Lung cancer mortality and carbon black exposure: Cox regresionanalysisofacohortfrom agermancarbonblackproductionplant(smrtnostzaradipljučnegarakainizpostavljenost oglenim sajam:regresijskaanalizapocoxukohorteiznemškegaobratazaproizvodnjooglenihsaj).j. Occup.Env.Med.48(12): Morfeld P in McCunney RJ, (2009). Carbon Black and lung cancer testing a novel exposure metric by multi-model inference (Oglenesajeinpljučniraktestiranjenovemetrikezaizpostavljenostnaosnoviveč-modelneinference).Am.J.Ind.Med.52: Sorahan T, Hamilton L, van Tongeren M, Gardiner K, Harrington JM (2001). A cohort mortality study of U.K. carbon black workers, (Raziskava smrtnosti v kohorti delavcev v proizvodnji oglenih saj v VB, ). Am. J. Ind. Med. 39(2): SorahanT,HaringtonJM (2007)A Lugged AnalysisofLungCancerRisksinUKCarbonBlackProductionWorkers, ('Privlečena'analizatveganjapljučnegarakapridelavcihvbritanskiindustrijioglenihsaj ).Am.J.Ind.Med.50, Stiki: Cabot Italiana S.P.A. Via Baiona, Ravenna ITALIJA Tel: 39 (0544) Faks: 39 (0544) / Cabot Carbone, SAS Route Departementale 173 B. P Lillebonne FRANCIJA Tel: 33 (2) Faks: Cabot B.V. Botlekstraat KA Botlek Rt. NIZOZEMSKA Tel: 31 (181) Faks: 31 (181) CS Cabot Spol S. R. O. Masary Kova Valasske Mezirici ČEŠKAREPUBLIKA Tel: +420 (651) Faks: +420 (651) Odklonitev jamstva: Informacija,kijenavoljo,temeljinapodatkih,zakatereCabotCorporationverjame,dasotočni.Garancija,neizrecnane implicitna,stem nivključena.informacijasenudisamovvašoinformacijoinpremislekincabotstem neprevzemanobene pravneodgovornosti,karsenjeneuporabeinzanašanjananjotiče.vprimeru,dapridemedne-angleškim dokumentom in njegovim angleškim dvojnikom dorazlik,obveljaangleškaverzija. Pripravil: Datum spremembe: Cabot Corporation - Oddelek za varnost, zdravje in okoljevarstvene zadeve Stran 17 / 18

18 Verzija: 3 Vsaimena,označenassimbolom Ò ali Ô,soblagovneznamkepodjetjaCabotCorporationalinjenihpodružnic Konec varnostnega lista Stran 18 / 18