KREDITIRANJE INVESTICIJ V KMETIJSTVO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KREDITIRANJE INVESTICIJ V KMETIJSTVO"

Transkripcija

1 OBINA VIPAVA GLAVNI TRG VIPAVA KREDITIRANJE INVESTICIJ V KMETIJSTVO RAZPISNA DOKUMENTACIJA VSEBINA: - javni razpis - obrazec Župan mag. Ivan Princes, l. r.

2 OBRAZEC PODATKI O PROSILCU 1. IME IN PRIIMEK (NAZIV PRAVNE OSEBE): 2. NASLOV (SEDEŽ): 3. DAVNA ŠTEVILKA: 4. MATINA ŠTEVILKA (pravne osebe): 5. KMG MID: 6. PROSILEC IZJAVLJAM, DA IZPOLNJUJEM VSAJ DVA OD NASLEDNJIH NAŠTETIH POGOJEV (ustrezno obkroži!): a) kot nosilec kmetijske dejavnosti sem pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva, b) nosilec kmetijske dejavnosti sem lastnik kmetije, c) kmetija je aktivna, mladi gospodarji (do 40 let), d) vlaganja v investicijo so perspektivna in evropsko primerljiva, e) kmetija usposablja opušena in zarašena kmetijska zemljiša. Izjavljam: - da jamim za tonost podatkov, - da bom prejeta sredstva porabil namensko za izvedbo investicije iz Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljiš in gozdov zaradi gradnje HC Vipava Razdrto, - da sem seznanjen s pogoji tega javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva z dne ter se obvezujem, da bo moja vloga, s katero se bom prijavil na ta razpis, sestavljena v skladu z vsemi razpisnimi pogoji. PRILOGE: - obrazec - izjava Podpis:

3 KLAVZULA O KUMULACIJO POMOI - IZJAVA PODPISANI IZ IZJAVLJAM, Da nisem prejel za namen za katerega pridobivam kredit (subvencioniranje obrestne mere) drugih sredstev iz obinskega prorauna, državnega prorauna ali mednarodnih virov. V primeru, da sem jih prejel niso presegali 40 % upravienih sredstev vrednosti investicije, oziroma 50 % v podrojih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo. V primeru, da investicijo izvaja mlad kmet v obdobju 5 let po ustanovitvi oziroma prevzemu kmetije se višina prejetih sredstev povea za 5 %. Datum: Kreditojemalec: (podpis)

4 OBRAZEC A1 AGROMELIORACIJA KM. ZEMLJIŠ VINOGRADNIŠTVO 1. Vinograd se nahaja na parc. št. k.o. Cepljenke: 2. Zasaditi nameravam cepljenk/ha bruto površine. (število) 3. Zasaditi nameravam ha. 4. Obdelujem ha vinogradov. Obnova: 5. Obnoviti nameravam ha, letno ha. 6. Lastno delo SIT 7. Ocenjena vrednost celotne investicije znaša SIT, od tega: - za cepljenke SIT - zemeljska dela SIT - postavitev vinograda (koli, žica, ostala oprema SIT Obino Vipava naprošam za subvencioniranje obrestne mere za kredit v višini SIT. 3. zemljiško knjižni izpisek (ne sme biti starejši od 3 mesecev) ali najemno pogodbo ali kupoprodajno pogodbo, 4. predraun oziroma raun, 5. izjava Ministrstva za okolja in prostor, da je opravljena presoja vplivov na okolje, e agromelioracija pomeni poseg v prostor in se opravlja na površini 4 ha in ve. 6. zapisnik Kmetijsko svetovalne službe o obnovi vinograda 7. odloba o vpisu obnovljenega vinograda v register na Upravni enoti v Ajdovšini. 8. Ocena lastnega dela (KSS)

5 OBRAZEC A2 AGROMELIORACIJA KM. ZEMLJIŠ MATINJAKI 1. Matinjak leži na parc. št. k.o. 2. Posaditi nameravam kosov podlage. 3. Lastno delo SIT 4. Ocenjena vrednost investicije znaša SIT. SIT. 3. zemljiškoknjižni izpisek (ne sme biti starejši od 3 mesecev) ali najemno oz. zakupno pogodbo ali kupoprodajno pogodbo 4. predraun oz. raun 5. mnenje Kmetijsko svetovalne službe 6. Izjava KVZ Nova Gorica, da je fizina oz. pravna oseba posadila matinjak v skladu s strokovnimi zahtevami kmetijskega inštituta. 7. Ocena lastnega dela (KSS)

6 OBRAZEC A3 AGROMELIORACIJA KM. ZEMLJIŠ SADOVNJAKI 1. Sadovnjak leži na parc. št. k.o.. 2. Na novo nameravam urediti sadovnjak (jablane, hruške, breskve) skupne površine ha. - ostalo sadje skupne površine ha. 3. Minimalna letna obnova bo znašala ha. 4. Lastno delo SIT. 5. Ocenjena vrednost investicije znaša SIT. SIT. 3. zemljiškoknjižni izpisek (ne sme biti starejši od 3 mesecev) ali najemno pogodbo ali kupoprodajno pogodbo 4. predraun oz. raun 5. mnenje Kmetijsko svetovalne službe 6. Ocena lastnega dela.

7 OBRAZEC A4 AGROMELIORACIJA KM. ZEMLJIŠ TRAVNIKI, PAŠNIKI 1. Travniki oz. pašniki se nahajajo na parc. št. k.o.. 2. Skupna površina travnikov in pašnikov na kmetiji znaša ha. 3. Površina agromelioracije letno bo znašala: - tavniki ha - pašniki ha 4. Lastno delo SIT. 5. Ocenjena vrednost investicije znaša SIT. SIT. 3. zemljiškoknjižni izpisek (ne sme biti starejši od 3 mesecev) ali najemno pogodbo ali kupoprodajno pogodbo 4. predraun oz. raun 5. izjava Ministrstva za okolja in prostor, da je opravljena presoja vplivov na okolje, e agromelioracija pomeni poseg v prostor in se opravlja na površini 4 ha in ve 6. mnenje Kmetijsko svetovalne službe 7. popis potrebnih agromelioracijskih del 8. ocena lastnega dela.

8 OBRAZEC A5 AGROMELIORACIJA KM. ZEMLJIŠ VRTNARSTVO 1. Rastlinjak oz. površina se nahaja na parc. št. k.o.. 2. Površina novega rastlinjaka bo znašala m2. 3. Površina namakalnega sistema znaša m2. 4. Lastno delo SIT. 5. Ocenjena vrednost investicije znaša SIT, od tega: - izgradnja rastlinjaka SIT - namakalni sistem SIT - nabava vrt. opreme in mehanizacije SIT SIT. 3. zemljiškoknjižni izpisek (ne sme biti starejši od 3 mesecev) ali najemno pogodbo ali kupoprodajno pogodbo 4. predraun oz. raun 5. izjava Ministrstva za okolja in prostor, da je opravljena presoja vplivov na okolje, e agromelioracija pomeni poseg v prostor in se opravlja na površini 4 ha in ve 6. mnenje Kmetijsko svetovalne službe 7. ocena lastnega dela (KSS)

9 OBRAZEC B NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠ 1. Oban obine Vipava, oz. pravna oseba s sedežem v obini Vipava nameravam kupiti parc. št. k.o. 2. Kupljeno zemljiše zajema površino ha oz. predstavlja zaokrožitev oz. poveanje obdelovalnega kosa istega lastnika nad skupno površino ha. 3. Ocenjena vrednost investicije znaša SIT. SIT. 3. overjena pogodba ali predpogodba o nakupu kmetijskega zemljiša 4. mnenje Kmetijsko svetovalne službe o upravienosti investicije

10 OBRAZEC C1 NAKUP OSNOVNE REDE, NOVOGRADNJA, ADAPTACIJA HLEVOV IN INVESTICIJE V POVEANJE PRIDELAVE MLEKA IN MESA NA KMETIJAH NAKUP OSNOVNE REDE 1. Oban obine Vipava nameravam kupiti glav telet glav krav. 2. Ocenjena vrednost investicije znaša SIT. SIT. 3. raun oz. predraun 4. mnenje Kmetijsko svetovalne službe

11 OBRAZEC C2 NAKUP OSNOVNE REDE, NOVOGRADNJA, ADAPTACIJA HLEVOV IN INVESTICIJE V POVEANJE PRIDELAVE MLEKA IN MESA NA KMETIJAH NOVOGRADNJA HLEVOV 1. Oban obine Vipava /pravna oseba/ nameravam na novo graditi hlev s stojiši za krave s stojiši za pitance (v gorskem predelu stojiš za krave stojiš za pitance) Prašijerejski objekti, živinorejski objekti, oprema hlevov in dvoriš. 2. Ocenjena vrednost investicije znaša SIT. SIT. 3. veljavna gradbeno dovoljenje 4. raun oz. predraun 5. mnenje Kmetijsko svetovalne službe

12 OBRAZEC C3 NAKUP OSNOVNE REDE, NOVOGRADNJA, ADAPTACIJA HLEVOV IN INVESTICIJE V POVEANJE PRIDELAVE MLEKA IN MESA NA KMETIJAH ADAPTACIJA HLEVOV IN INVESTICIJE V POVEANJE PRIDELAVE MLEKA IN MESA NA KMETIJAH 1. Oban obine Vipava izjavljam adaptacijo hlevov in obnavljam stojiš za krave stojiš za pitance (v gorskem predelu stojiš za krave stojiš za pitance) 2. Investirati nameravam SIT v linije molže, spravila sena, mehanizacijo. 3. Ocenjena vrednost investicije znaša SIT. SIT. 3. veljavna gradbeno dovoljenje 4. raun oz. predraun 5. mnenje Kmetijsko svetovalne službe

13 OBRAZEC D INVESTICIJE V POSODABLJANJE STROJNEGA PARKA NA KMETIJAH Oban obine Vipava /pravna oseba/ kupujem (ustrezno obkroži): 1. sodobni kmetijski traktor s štirikolesnim pogonom in varnostno kabino 2. traktor goseniar 3. sodobna strojna linija v poljedelstvu, travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu 4. sodobna dvorišna mehanizacija (stabilni prikljuki) 5. oprema strojnih linij za predelavo kmetijskih pridelkov na domu Ocenjena vrednost investicije znaša SIT. SIT. 3. raun oz. predraun 4. mnenje Kmetijsko svetovalne službe

14 OBRAZEC E INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH Z NAMENOM TRŽNE PROIZVODNJE Oban obine Vipava (pravna oseba) investiram (obkroži): 1. v posodabljanje in poveanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma na kmetijah, 2. v posodabljanje in novogradnje kleti in objektov, povezanih s prodajo in promocijo vin, investicije 3. v skladišne in hladilniške kapacitete za skladišenje sadja in zelenjave, 4. v objekte za predelavo mleka in mesa na kmetijah, sušilnice za mesne izdelke. Ocenjena vrednost investicije znaša SIT. SIT. 3. raun oz. predraun 4. mnenje Kmetijsko svetovalne službe

15 OBRAZEC F INVESTICIJE V NASADE HITRORASTOIH LISTAVCEV Oban obine Vipava (pravna oseba) investiram v (obkroži): 1. nakup sadik, 2. v potrebna zemeljska dela 3. v saditev Ocenjena vrednost investicije znaša SIT. SIT. 3. raun oz. predraun 4. mnenje Kmetijsko svetovalne službe 5. mnenje za snovanje nasada pri Zavodu za gozdove RS OE v Ajdovšini

16 OBRAZEC G NAKUP GOZDNIH ZEMLJIŠ 1. Oban obine Vipava, oz. pravna oseba s sedežem v obini Vipava nameravam kupiti parc. št. k.o. 4. Kupljeno gozdno zemljiše zajema površino ha oz. predstavlja zaokrožitev posesti istega lastnika s površino ha. 5. Ocenjena vrednost investicije znaša SIT. SIT. 3. overjena pogodba ali predpogodba o nakupu gozdnega zemljiša 4. mnenje Zavoda za gozdove RS, OE Ajdovšina 5. mnenje Kmetijsko svetovalne službe o upravienosti investicije