SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA TRIS KANIŽARICA. - strokovne podlage -

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA TRIS KANIŽARICA. - strokovne podlage -"

Transkripcija

1 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA TRIS KANIŽARICA - strokovne podlage - Črnomelj, november 2015

2 Vsebina: STROKOVNE PODLAGE Prostorski akt: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA TRIS KANIŽARICA Številka: SP 1/2015 Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, Črnomelj Datum: November, 2015, dopolnjeno januar 2016 Izdelovalec: SAPO d.o.o., Pod lipo 15, 8340 Črnomelj Vodja naloge: Danijela Kure Kastelc, univ.dipl.ing.arh. Sodelavci: Matej Kure, dipl. vizualni umetnik Peter Banovec, univ. dipl. inž. gradb. Odgovorni za področje infrastrukture: Branko Banovec, univ.dipl.inž.gradb. 2

3 KAZALO A) TEKSTUALNI DEL I. UVOD 1.1 Priprava sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta 1.2 Pravna podlaga II. IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA 2. 1 Izvleček iz Državnega prostorskega načrta 2.2 Opredelitev v planskem aktu Občine Črnomelj III. OBSTOJEČE STANJE V OBRAVNAVANEM PROSTORU 3.1 Opredelitev območja obravnave 3.2 Naravne značilnosti 3.3 Ustvarjene značilnosti IV. ANALIZA GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE 4.1. Analiza gospodarske infrastrukture V. VARSTVENI REŽIMI VI. UGOTOVITVE STROKOVNIH PODLAG IN USMERITVE ZA NAČRTOVANJE 5. 1 Ugotovitve strokovnih podlag 5.2 Splošna izhodišča za spremembo OPPN Tris Kanižarica B) GRAFIČNI DEL 1 Obstoječe stanje 2 Spremembe prometne ureditve 3. Analiza lastništva 4. Analiza stanja in teženj 3

4 I. UVOD 1.1 PRIPRAVA SPREMEMB OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA Občinski svet občine Črnomelj je dne 22. junija 2015 sprejel sklep št /2015, o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica po skrajšanem postopku. Občinski podrobni prostorski načrt Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (Uradni list RS, št. 52/10 in 55/14-obvezna razlaga, v nadaljevanju OPPN TRIS Kanižarica), ureja proizvodno območje v velikosti cca 115 ha, ki je locirano ob regionalni cesti Črnomelj Vinica, na območju nekdanjega rudnika rjavega premoga. Pričujoče strokovne podlage obravnavajo območje OPPN TRIS Kanižarica zaradi pobude družbe Adria dom, proizvodnja mobilnih domov d.o.o., ki imajo interes urediti enovito razvojno območje, ki je v sedanji fazi s predvidenimi cestami razdeljeno na tri dele. Pobuda družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. v likvidaciji, se na podlagi zaključkov sestanka med pobudniki in Občino Črnomelj, ki je bil dne , v prostorih sejne sobe občine Črnomelj, ne obravnava, saj ni več aktualna. Pobuda družbe Arha projektivni biro d.o.o., ki je sicer del sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o OPPN TRIS Kanižarica, se v skladu s projektno nalogo občine Črnomelj, v tem postopku ne obravnava. Poleg navedenega se OPPN uskladi s predvidenim državnim prostorskim načrtom za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj Jug (faza: predlog). 4

5 Slika 1: Območje OPPN Tris Kanižarica na DOF 1.2 PRAVNA PODLAGA Zakonska podlaga za pripravo OPPN sta Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). A) Zakonska podlaga ZPNačrt v 39. členu med drugim določa:» Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta po posameznih enotah urejanja prostora določa: - območja za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.«zpnačrt v 55. členu določa:» občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih iz 3. točke tretjega odstavka 39. člena tega zakona «ZPNačrt v 61. a členu določa:» Kadar se spremembe in dopolnitev občinskega prostorskega načrta nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se v postopku priprave sprememb in dopolnitev tega načrta rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.«b) Skladnost s pravilnikom Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) v tretjem odstavku 2. člena določa: 5

6 »(3) Podrobni načrt se izdela za območje enote urejanja prostora ali za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora, za katero je tako določeno v občinskem prostorskem načrtu. Podrobni načrt se lahko izdela za posamezno enoto urejanja prostora ali manjše območje znotraj enote urejanja prostora tudi, če to ni določeno v občinskem prostorskem načrtu in se takšna potreba izkaže po sprejetju občinskega prostorskega načrta «II. IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA 2.1 Izvleček iz Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj Jug (faza: predlog, v nadaljevanju DPN) Slika 2: Pregledna situacija v širšem prostoru, Acer Novo mesto d.o.o., Vir: 6

7 Slika 3: Okvirno območje ceste, ki prečka prostor OPPN Tris Kanižarica Vir: a) DPN v 6. členu določa potem tras povezovalnih cesto in obvoznic:».trasa povezovalne ceste Črnomelj jug (D.3/1) se naveže na hitro cesto v priključku Črnomelj jug in poteka južno od Črnomlja. Najprej prečka dolino reke Lahinje, zatev pa poteka preko gozdnih in zaraščenih površin do območja gospodarske cone TRIS Kanižarica ter se zaključi na regionalni cesti R1-218/1214 Kanižarica Vinica.«b) DPN v 7. Členu določa tehnične značilnosti hitre ceste:» (1)Hitra cesta je štiripasovnica z izvennivojskimi križanji. Dolžina obravnavanega odseka je približno 31,7 km. (2) Vertikalni in horizontalni tehnični elementi hitre ceste do načrtovani za projektno hitrost 100 km/h, z izjemo odseka med km in km , tik pred Mednarodnim mejnim prehodom Metlika, ki so načrtovani za projektno hitrost 50 km/h. Tehnični elementi hitre ceste na območju razcepa so načrtovani za projektno hitrost 89 km/h.«c) DPN v 8. členu določa tehnične značilnosti povezovalnih cest in obvoznic:» (7) Trasa povezovalne ceste Črnomelj jug je dvopasovnica z nivojskimi križišči. Dolžina obravnavanega odseka je približno 3,3 km. Vertikalni in horizontalni elementi so na odseku od hitre ceste do TRIS Kanižarica načrtovani s projektno hitrostjo 80 km/h, na območju TRIS Kanižarica pa za projektno hitrost 50 km/h.«č) V 9. členu DPN določa razcepe, priključke in križišča:» (9) Na trasi povezovalne ceste Črnomelj jug so predvidena križišča: D.3/1A:10-1 krožno križišče v km 2.3, D.3/1A:10-2 štirikrako križišče v km 2.7, D.3/1A:10-3 štirikrako križišče v km 3.0 in D.4/1A:10-3 krožno križišče v km 3.2.«d) V 10. členu so določene prestavitve kategoriziranih in nekategoriziranih ceste ter poti:»(1) Izvedejo se prestavitve in priureditve kategoriziranih cest: Zaradi gradnje povezovalne ceste Črnomelj jug: D.3/1:1-1: lokalna cesta LC Črnomelj Dragatuš, D.3/1A:1-1: dostopna cesta TRIS Kanižarica, 7

8 D.3/1A:1-2: cesta H - TRIS Kanižarica, D.3/1A:1-3: cesta H1 - TRIS Kanižarica, D.3/1A:1-4: regionalna cesta R1-218/1214 Kanižarica Vinica in D.3/1A:1-5: regionalna cesta R1-218/1214 Kanižarica Vinica.. Prestavitve kategoriziranih ceste se izvedejo približno v širini obstoječih ceste, prestavitve nekategoriziranih cest in poti pa v širini 4-5 m vključno z bankinami «e) V 11. členu so določene površine za pešce in kolesarje:»ob povezovalni cesti Črnomelj jug se med km in km uredi enostranski pločnik (levo), z zelenico ločen od vozišča povezovalne ceste. Površine za pešce se uredijo tudi v križiščih s cestama H in H1 na območju TRID Kanižarica in v krožnem križišču z regionalno cesto R1-218/1214 Kanižarica- Vinica.«2.2 Izvleček iz odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11 in 105/11-TP) a) Zasnova prostorskega razvoja občine 1. odstavek 11. člena:»spodbuja se policentrični razvoj poselitve, pri čemer ima Črnomelj kot občinsko središče in središče regionalnega pomena poudarjeno vlogo. Hkrati se kot pomembnejša lokalna središča, ki so tudi zaposlitvena središča, razvijajo Vinica, Stari trg ob Kolpi, Adlešiči, Dragatuš in Kanižarica.«3. odstavek 12. člena:» Glede na vlogo in funkcijo v omrežju naselij, ki temelji na številu in strukturi prebivalcev, razmestitvi družbenih in storitveni dejavnosti ter drugih funkcij javnega značaja, se naselja razvrščajo v kategorije lokalnih središč: občinsko središče in središče regionalnega pomena: Črnomelj; pomembnejša lokalna središča širšega pomena: Vinica (z Drenovcem), Stari trg ob Kolpi (z Deskovo vasjo), Adlešiči, Dragatuš in Kanižarica «3. odstavek 13. člena:».poleg boljše cestne povezave se zagotovi razvoj posameznih območij, predvsem pa dobro navezanost gospodarskih con (TRIS Kanižarica ipd.) na 3. razvojno os. Mesto Črnomelj se na severnem delu priključi na hitro cesto z možnostjo navezave na zahodno obvoznico, pri tem pa se čim manj prizadenejo obstoječa območja naselij. Priključek na hitro cesto se predvidi tudi v bližini načrtovanih term in zagotovi ukrepe za preprečitev ali omilitev negativnih vplivov na okolje in na bivalne pogoje. Na hitro cesto se naveže tudi Vinica z mejnim prehodom in ureditvami za turizem «8

9 Slika 4: Zasnova GJI Vir: Občinski prostorski načrt občine Črnomelj, Strateški del: Zasnova gospodarske javne infrastrukture- izsek; b) Usmeritve za razvoj poselitve ter celovito prenovo 2. odstavek 31. člena:».zagotovijo se ustrezne razvojne površine za gospodarske in storitvene dejavnosti, izboljšata se njihova prometna dostopnost in infrastrukturna oprema in se hkrati uvedejo ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Dolgoročno se proizvodna območja načrtujejo predvsem na ožjem in širšem obrobju mesta Črnomelj (predvsem Kanižarica) oziroma v njegovem širšem vplivnem območju, v navezavi na dobro prometno dostopnost (ceste, železnica)..«slika 5: podrobna namenska raba zemljišč 9

10 c) Posebni PIP za posamezne enote urejanja prostora 113. člen»..čr/14-oppna OPPN TRIS Kanižarica: Občinski podrobni prostorski načrt Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (Uradni list RS, št. 52/10) ostane v veljavi do preklica.«iii. OBSTOJEČE STANJE V OBRAVNAVANEM PROSTORU 3.1 OPREDELITEV OBMOČJA OBRAVNAVE Območje obravnave v širšem prostoru mesta Poslovna cona TRIS-Kanižarica se je razvila na območju rudnika Kanižarica v zapiranju in je namenjen domačim in tujim vlagateljem. Območje se nahaja jugozahodno od naselja Črnomelj, ob regionalni cesti Kanižarica Vinica. Razdeljeno je na širše in ožje območje. Ožje območje rudnika je vizualno razdeljeno še na zgornji in spodnji plato, ki se nahaja ob regionalni cesti. Namenjeno je za proizvodno-poslovno in storitveno cono. V osrednjem delu tega območja je upravna stavba rudnika in razstavni prostor nekdanjih rudniških objektov (vhodna jama, stolp ) z muzejem. Ostale površine so pozidane s proizvodnimi in poslovnimi objekti. Slika 6: Obravnavano območje v širšem prostoru naselja Vir: cas izpisa: 10. januar :07:27; Na območju Poslovne cone TRIS-Kanižarica je po predvidenem OPPN na voljo večje število zemljišč v velikosti od m² do m², katerih lega omogoča združevanje posameznih enot glede na potrebe investitorja. Skupna velikost cone je 115 ha. Od tega je na ožjem območju že pozidanih 25 ha površin, za gradnjo pa je razpoložljivih še 45 ha zemljišča (podatek iz leta 2013). Trenutno deluje na področju poslovne cone TRIS 35 podjetij, ki zaposlujejo 450 ljudi. V nadaljevanju so našteta nekatera izmed njih: 10

11 WEST TRANSPORT D.O.O. NET PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O. SEK D.O.O., PROIZVODNJA EMBALAŽE, KANIŽARICA AVIKO D.O.O. EKOKULT D.O.O. MITHRAEUM D.O.O. ČRNOMELJ GRADBENIŠTVO ŽOKVIĆ ALOJZIJ TRGO-GRAD VINICA D.O.O. EVI ELEKTROSERVIS IN TRGOVINA, ČRNOMELJ, D.O.O. SKAT - NOVA ELEKTROINSTALACIJE, MERITVE, ČRNOMELJ, D.O.O. ŠTAJDOHAR GOSTINSTVO, D.O.O. EMV VRŠČAJ D.O.O. ADRIA DOM, PROIZVODNJA MOBILNIH DOMOV, D.O.O. MBA TRGOVINA, PROIZVODNJA, STORITVE D.O.O. KOVINOPLASTIKA LOZAR, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O. LANEA TEHNIČNO PROJEKTIRANJE IN OSTALE STORITVE ALEŠ KOLIČ S.P. ELEKTROLUX TRGOVINA Z ELEKTROMATERIALOM, ČRNOMELJ, D.O.O. KOGRAD GRADBENIŠTVO D.O.O. METALIMPEX SLV D.O.O. CVA TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. RIBIŠKA DRUŽINA ČRNOMELJ BEGRAD D.D. GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, INŽENIRING - V STEČAJU PAKLOG PAKIRANJE IN LOGISTIKA D.O.O. ATLAS PROJEKT d.o.o. in drugi. Večina zgrajenih objektov je večjih tlorisnih in vertikalnih gabaritov, namenjeni poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Okolica objektov je sorazmerno urejena. Ob vhodu v cono je urejeno parkirišče za tovornjake, vendar je zagrajeno in ni v uporabi. Parkirna mesta so zagotovljena na vsaki parceli posebej. Interne oskrbne in povezovalne ceste so asfaltirane nekatere so pripravljene za ureditev. Območje je infrastrukturno opremljeno. Na območju je zgrajeno vodovodno, kanalizacijsko, meteorno, električno, telekomunikacijsko in plinsko omrežje ter javna razsvetljava. Komunalnoenergetski in telekomunikacijski vodi so speljani ob prometnicah. Organiziran je reden odvoz odpadkov. Utrjena tla na območju industrijske cone niso izpostavljena poplavam in omogočajo hitro ter varno gradnjo.(vir: Slika 7: Poslovni subjekti v območju 11

12 3.2 Območje obravnave - MIKROLOKACIJA Slika 8: Obravnavano območje z zemljiškim katastrom Slika 9: Kmetijska zemljišča (raba) 12

13 Slika 10: Nov proizvodni objekt ob vstopu v cono Slika 11: Nov poslovni objekt na severni strani cone Slika 12: Objekt uprave nekdanjega Rudnika Kanižarica Preko območja gospodarske cone je načrtovan priključek na tretjo razvojno os, ki bo del sprememb OPPN. V območje sta predvideni dve vstopni točki. Priključek na državno cesto vsekakor predstavlja novo razvojno težišče cone, saj bodo objekti vidni z nove ceste bolj izpostavljeni in hitreje dostopni. 13

14 3.2 NARAVNE ZNAČILNOSTI Geomorfološke značilnosti Slika 13: temeljni topografski načrt izsek Območje OPPN TRIS Kanižarica je izrazito razgibano, nadmorske višine nihajo, od 150 m. nv na skrajnem severu območja OPPN, se dvignejo do 180, 185 in celo 195 m. nv na osrednjem delu območja (po osi v smeri SV JZ) in spet padejo proti zahodnemu robu območja. Del območja, ki je že pozidan se giblje od kote terena 158 mnv pri gostilni Štajdohar, do kote terena 172 mnv pri območju Adrie in 180 mnv na območju vzhodnega roba pozidanosti. Slika 14: razgiban teren v območju Foto: Matej Kure, november

15 Slika 15: morfologija terena na površinah za razvoj objektov predvideni v OPPN; Os prevoja SV JZ, v tej smeri poteka tudi regionalna cesta in delno prometna mreža v okviru OPPN. 15

16 3.3 USTVARJENE ZNAČILNOSTI Morfološka analiza V območju OPPN TRIS Kanižarica prevladujejo poslovni in proizvodni objekti večjih gabaritov in stavbnih mas. Oblikovanje objektov v območju ni usklajeno, objekti so prepoznavni, bodisi po barvi fasade, bodisi po volumnu ali postavitvi v prostor. Orientir na vhodu v območje predstavlja tudi restavracija. Slika 16, 17: Objekti v območju, vizure na Dobličko goro v ozadju Foto: Matej Kure, november

17 Slika 18: Stavbe glede na leto izgradnje Višinski gabariti objektov Višinski gabariti poslovnih in proizvodnih objektov v območju obravnave se gibljejo od (K) + P, preko (K)+P+M do (K)+P+2. Slika 19 : Višinski gabarit objektov je razgiban, vendar prostor v veliki meri obdaja gozd, tako da mase ne izstopajo v širšem prostoru območje Begrada Foto: Danijela Kure Kastelc, marec

18 Slika 20, 21: Pri proizvodnih objektih gre večinoma za gabarite do P+1 Foto: Matej Kure, november 2015 Foto: Danijela Kure Kastelc, januar 2013 Slika 22: Tudi pritlični objekti kot je nadstrešek na sliki, dosegajo relativno velike višine (7,22 m) Foto: Matej Kure, avgust

19 IV ANALIZA GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE 4.1 Analiza gospodarske infrastrukture Slika 23: Gospodarska infrastruktura - ceste V območju ceste večinoma niso kategorizirane. Na severnem delu območja je kategorizirana javna pot: cestni odsek R1 218 Kanižarica (stara kolonija) V območju obravnave sta tudi dve gozdni poti, in sicer: gozdna pot Rudnik Železnik gozdna pot Rudnik-Jezero Slika 24: Predvidena prometna mreža, vir: OPPN TRIS Kanižarica, Topos d.o.o, št. 01/09-OPPN, junij

20 Slika 25: Zbirna karta GJI Na območju obravnave je predvidena izgradnja gospodarske javne infrastrukture v okviru sprejetega OPPN TRIS Kanižarica. Na določenih nepozidanih delih območja je zgrajen le spodnji ustroj ceste in meteorna kanalizacija. Predvidena je še izgradnja fekalne kanalizacije, javne razsvetljave, električnega in TK omrežja, vodovoda, plinovoda in izvedba zgornjega ustroja ceste. Slika 26: Trenutno stanje ceste C Foto: Matej Kure, november

21 V. VARSTVENI REŽIMI Potresna varnost Slika 27: Karta projektnega pospeška tal (vir: MKO ARSO) Pri dimenzioniranju načrtovanih objektov in ureditev se upoštevata projektni pospešek tal 0,15 g in uvrščenost območja v 7. stopnjo seizmične intenzitete potresa po evropski makroseizmični lestvici. Državni prostorski akti Slika 28: Državni prostorski akti in ukrepi Območje je del območja priprave Državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug. Akt je v fazi pridobivanja mnenj. 21

22 Varstvo narave Slika 29: Varstvo narave Območje obravnave je delno opredeljeno kot ekološko pomembno območje: EPO, Lahinja, del območja pa je opredeljen kot naravna vrednota, Kanižarica mlaka, kot sekundarni biotop na območju nekdanjega rudnika v Kanižarici. Slika 30: Območje mlake Foto: Matej Kure, november

23 Varstvo kulturne dediščine Slika 31: Kulturna dediščina Na območju obravnave je prisotna enota kulturne dediščine, in sicer EŠD: 19941, Kanižarica Rudnik, (stavbna dediščin, tip profana dediščina, obseg: skupina objektov, lokacija: Kanižarica 41. Rudnik leži v naselji Kanižarica, jugozahodno od Črnomlja, ob cesti, ki iz Črnomlja pelje proti Vinici). Slika 32: Območje enote kulturne dediščine Foto: Matej Kure, november

24 Varstvo voda Slika 33: Varstvo voda Območje obravnave spada v povodje reke Kolpe, rumeno šrafiran del pa v erozijsko območje z običajnimi zaščitnimi ukrepi. Varstvo gozdov Slika 34: Varstvo gozdov 24

25 V območju obravnave je gozd členjen. Na zahodni strani je prisoten gozd cone D, s stopnjo požarne ogroženosti 4. Na vzhodni strani je gozd coniran, vendar še težko govorimo o območju gozda, saj je razen ob mlaki že večinoma izkrčen. V tem delu je določena cona C, primerna za jahanje in vožnjo s kolesi po označenih vlakah. VI. RAZVOJNE TEŽNJE V PROSTORU 5.1 Ugotovitve strokovnih podlag a) Težnje podjetja Adria dom, d.o.o. Adria Dom, d.o.o. je del Skupine Adria in v poslovni coni TRIS Kanižarica na lastniškem zemljišču v velikosti cca m² opravlja dejavnost proizvodnje mobilnih hišic. Letno ustvari 17 mio prihodka, 0,5 mio dobička in zaposluje 170 delavcev. Skupina Adria predvideva širitev dejavnosti proizvodnje različnih produktov, kar predstavlja večja investicijska vlaganja v razširitev proizvodnega objekta, potrebnih vzporednih skladiščnih in ostalih potrebnih objektov, urejenih površin za skladiščenje ter interno logistiko. Interes skupine je urediti enovito razvojno območje v okviru gospodarske cone v Kanižarici, kar je tudi predlog spremembe obstoječega OPPN-ja. Zaradi tehnološkega procesa izdelave in skladiščenja mobilnih objektov, v prvi fazi potrebujejo plato za skladiščenje gotovih izdelkov, ki ga načrtujemo na zemljišču s parc. št. 2342/15 in 2401, obe k.o. Dobliče. Gre za površine v neposredni bližini zemljišča s parc. št. 2342/10, k.o. Dobliče, na katerem je zgrajen osnovni proizvodni objekt za potrebe podjetja, urejena manipulacija in delno skladiščenje proizvodov. Na predlaganem razvojnem območju načrtujejo tudi priključitev na izvedeno meteorno kanalizacijo in drenažni sistem, ki ga je izdelal Rudnik Kanižarica v zapiranju v okviru sanacije površin. V naslednji fazi nameravajo obravnavano območje pozidati s stavbami po merilih, ki veljajo v območju Ureditvene enote.predlagali so spremembo OPPN v delu prometne in komunalne infrastrukture: za ukinitev predlagajo del prometnih povezav v območju (del ceste A in E3) ter vključitev izvedene meteorne kanalizacije v prostorski. Z ukinitvijo prometnih povezav ne želijo ovirati dostopa na okoliške parcele in menijo, da je prometno situacijo v OPPN mogoče zasnovati tudi ob ukinitvi predlaganih delov cest oziroma opredelitvi zaključenega razvojnega območja. Slika 35: Območje načrtovanega skladišča gotovih izdelkov (mobilnih hišic) Foto: Matej Kure, november

26 Slika 36: Projekt za skladišče gotovih izdelkov na območju parcel v lasti Adria dom d.o.o. Vir: Ambiens d.o.o., OVP Branko Banovec, univ. dipl. inž. gradb. Lokacija skladišča je na zemljišču s parc. št. 2342/10, 2342/15, 2401 k.o. Dobliče (1540) Na parc. št. 2342/15 in 2401 k.o. Dobliče namerava investitor razširiti svoje manipulativne površine za začasno skladiščenje mobilnih hišk do odpreme kupcem. Te dodatne manipulativne površine so predmet projektne dokumentacije, pod nazivom»skladišče gotovih izdelkov (SGI)«. Predvideno skladišče gotovih izdelkov prečka trasa ceste A in ceste E3, ki v obravnavanem območju še nista izvedeni (po OPPN). Bodoča trasa nadaljevanja obeh cest z obcestnim pasom za infrastukturo je označena posebej in rezervirana za bodočo izgradnjo teh cest in deli SGI na dva dela. Do takrat pa investitor to zemljišče utrdi in uporablja za dostop do projektirane SGI. Obravnavano skladišče gotovih izdelkov ne potrebuje priključkov na komunalno infrastrukturo, razen odvodnjavanja preko odprtih kanalov v obstoječo meteorno kanalizacijo v cesti A in v obstoječo meteorno kanalizacijo na V strani, ki je speljana v ribnik (skupaj 3 priključki). Investitor namerava na obravnavanem zemljišču v TRIS Kanižarica, v območju OPPN TRIS Kanižarica, v ureditveni enoti UE2 in prehajanju ureditvene enote UE2 na ureditveno enoto UE7 razširiti manipulativno dvorišče namenjeno zunanjemu skladiščenju v makadamski izvedbi, kar je v skladu z določili OPPN. Po zahtevnosti gradnje spada obravnavani objekt med zahtevne objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.«vir: Lokacijski podatki, Ambiens d.o.o., 26

27 b) Težnje podjetja Arha projektivni biro d.o.o. Podjetje Arha projektivni biro d.o.o. ima na svojih zemljiščih namen izvesti sončno elektrarno. Zaradi spremenjenih pogojev odkupa električne energije iz obnovljivih virov, ki želeli razširiti obstoječi projekt s 3MW Sončne elektrarne s sledečimi novimi dejavnostmi: kogeneracija na leseno biomaso z ustreznimi površinami za sušenje, m² rastlinjakov za proizvodnjo zelenjave, Bioplinska elektrarna za proizvodnjo električne energije iz rastlinskih odpadkov Prestavitev služnostne poti za dostop ribičev do ribnika. 5.2 Splošna izhodišča za spremembo OPPN TRIS Kanižarica V območju OPPN TRIS Kanižarica je ob upoštevanju poteka priključka 3. razvojne osi, potrebno upoštevati naslednja priporočila: V spremembo prostorskega akta se vnese potek priključne državne ceste na tretjo razvojno os, ki se obravnava z državnim prostorskim načrtom, ustrezno se korigira prometna zasnova in parcelacija območja OPPN, Razvojne težnje podjetja Adria dom, d.o.o. po širitvi so sprejemljive. V največji možni meri se prometno ureditev prilagodi razvojnim potrebam družbe, pri čemer pa se tudi v novi prometni ureditvi zagotavlja dostop do vseh obstoječih in predvidenih parcel na območju obravnave, Ostale zaznane težnje v prostoru se v teh spremembah OPPN upošteva v toliko, da se s predvidenimi ureditvami ne posega na območja, ki jih zajemajo, vendar se jih podrobneje ne obravnava. 27