Kompleks ABK, Polje 1, Šempeter pri Gorici

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Kompleks ABK, Polje 1, Šempeter pri Gorici"

Transkripcija

1 Kompleks ABK, Polje 1, Šempeter pri Gorici HIT d.d. Nova Gorica

2 1. UVOD Kompleks ABK sestavljajo nepremičnine bivše tovarne armiranobetonskih konstrukcij ABK Šempeter z naslednjimi parcelami: - ID znak /2-0 (površina 550 m2) - ID znak /4-0 (površina 325 m2) - ID znak /5-0 (površina 48 m2) - ID znak /2-0 (površina m2) - ID znak /1-0 (površina m2) - ID znak /2-0 (površina m2) - ID znak /1-0 (površina m2) - ID znak /1-0 (površina m2) - ID znak /3-0 (površina 292 m2) - ID znak /2-0 (površina 120 m2), vse k.o. (2315) Šempeter, s skupno površino m 2. Grafično je obseg parcel oziroma zemljiškega kompleksa prikazan v Prilogi 1 (vris ceste je brez geodetskih meritev). V kompleksu je več objektov različne namembnosti in izvedbe z naslednjimi identifikacijskimi številkami in neto površinami (grafični prikaz v Prilogi 2): 1. ID ŠT PROIZVODNI PROSTORI Pn = ,60 m2 2. ID ŠT DOGRAJEN OBJEKT Pn = 714,00 m2 3. ID ŠT ENERGETSKI OBJEKT Pn = 374,30 m2 4. ID ŠT VRATARNICA Pn = 29,00 m2 5. ID ŠT UPRAVNA STAVBA Pn = 485,90 m2 6. ID ŠT PRIZIDANE LOPE Pn = 458,10 m2 in 7. ID ŠT POMOŽNI OBJEKT Pn = 80,80 m2. 2. LOKACIJA IN KOMUNALNA OPREMA Obravnavane parcele oziroma kompleks kot celota se nahajajo na jugozahodnem obrobju industrijske cone Šempeter, na naslovu Polje 1, Šempeter pri Gorici. Na severni strani sega kompleks do železniške proge Šempeter - Italija, na zahodni strani do obvoznice Šempeter - Miren, na južni strani do industrijske ceste in na vzhodni strani ograjen del do povezovalne ceste ob Športnem centru. Zaradi neurejenega katastrskega stanja je med obravnavanim in kompleksom HIT šport centra dostopna asfaltirana cesta do bivšega AGRO Gorica, ki delno poteka po parcelah Občine Šempeter - Vrtojba, delno po parcelah kompleksa ABK in po eni parceli v lasti fizične osebe (glej Prilogo 1 - situacija s približnimi vrisi). Površina zemljišča, ki se nahaja v obstoječi cesti in je last HIT d.d., znaša cca m 2. Kompleks je odlično prometno povezan. Na severni strani ima svojo železniško progo, na jugu je tik ob avtocesti Benetke Ljubljana. Od mejnega prehoda Vrtojba je oddaljen par sto metrov, od mest Nova Gorica in Gorizia pa po nekaj kilometrov. Kompleks ima samostojne komunalne vode, ki se navezujejo na sekundarno ali priključno omrežje individualne komunalne rabe. Za ogrevanje je zgrajena centralna kotlarna na tekoče gorivo, ki ni več v funkciji. Tisti objekti oziroma prostori, ki potrebujejo ogrevanje, imajo lokalno oskrbo s toplotno energijo. Na skrajni jugozahodni strani je v kompleksu, izven proizvodnega in poslovnega kompleksa, lastno parkirišče, ki je dimenzionirano za lastne potrebe. 2

3 V obravnavanem kompleksu je po katastru stavb z objekti zazidana površina m2, nezazidana pa ob neupoštevanju površine pod cesto cca m2. Razmerje med pozidano in celotno površino je cca 25% : 75%. 3. TEHNIČNI OPIS IN POVRŠINE OBJEKTOV Za del zgrajenih objektov obstoja delna tehnična dokumentacija, pretežno pa kompletne tehnične dokumentacije ni zaradi zamenjave lastništva. Tisti objekti, ki so bili grajeni kasneje kot prizidki ali delne dograditve, pa so bili verejetno grajeni po nepopolni dokumentaciji. Pretežni del stavb je bil zgrajen leta 1972, nekatere dograditve še okrog leta 1980 in V obdobju 90 let prejšnjega stoletja kompleks kot celota nekaj let ni bil v uporabi, sedaj pa je pretežni del v najemnem razmerju sorazmerno velikega števila najemnikov. Zaradi glavne dejavnosti proizvodnje in gradnje armiranobetonskih izdelkov in stavb so praktično vsi objekti montažni, pretežno industrijske hale z ločnimi in le delno dvokapnimi strehami. Na upravni stavbi, vratarnici in pomožnem objektu so strehe ravne. PROIZVODNE HALE - ID ŠT Pod to identifikacijsko številko katastra stavb spadajo: - dve glavni vzdolžni hali osnega razpona 16,00 m - enaka dograjena hala ob zahodni fasadi glavnih dveh hal in sanitarije - dve enaki dograjeni hali ob severozahodni fasadi glavnih dveh hal - dvokapna hala razpona 12,00 m v vogalu ločnih hal - enaka ločna hala za kotlovnico na severovzhodu osnovnih hal - ločna hala osnega razpona 12,00 m ob vzhodni fasadi glavnih hal - vezni del ob vzhodni fasadi glavnih hal in - skladiščni del z ravno streho ob vzhodni fasadi glavnih hal. Temelji hal so točkovni in s temeljnimi povezavami, le za manjše dograditve so temelji pasovni, nosilno konstrukcijo predstavljajo armiranobetonski stebri in nosilne grede, na katere so položeni ločni strešni nosilci, nanje pa montažne strešne plošče z valovito salonitno in esal kritino z vmesnimi svetlobnimi trakovi. Fasadne zapore so prav tako montažne, izvedene so tudi ozemljitve. V halah so na tleh pretežno industrijski tlaki, delno z nesaniranimi površinami po odstranitvi tehnoloških naprav. Pretežni del nosilnih konstrukcij je dimenzioniran za žerjavne proge mostnih žerjavov. V halah so nadometne električne instalacije za razsvetljavo in priključitve proizvodnih naprav ter delno vodovodne napeljave, ki so prilagojene bivšim tehnološkim potrebam. Sanitarije za zaposlene v proizvodnji so v jugozahodnem vogalu glavne in prigrajene hale. Svetle višine glavnih hal so v temenih do 14,0 m, ostalih nižjih cca 10 m. 3

4 Označbe posameznih objektov tega sklopa so v grafični prilogi Lopa 66,4 x 0,30 = 19, Skladiščni objekt 93,6 x 0,50 = 46, Vezni objekt 32,8 x 0,50 = 16, Delavnice 146,6 x 0,85 = 124, Kotlarna in spremlj. pr. 493,3 x 1,00 = 493, Ločna hala 554,8 x 1,00 = 554, Hala dvokapnica 266,6 x 0,90 = 239, Ločne hale in sanitarije 8.496,0 x 1,00 = 8.496,0 SKLADIŠČNI HALI - ID ŠT Nahajata se na skrajnem severnem delu kot dograditev k glavnim halam. Tako kot pretežni ostali del sta tudi ti dve hali ločni, le da sta osnega razpona 20 m in zato tudi nekoliko manjše svetle višine ter brez žerjavne proge. Zapora na severni strani je iz neometanega betonskega zidaka z vgrajenimi kovinskimi vrati velikega formata, na zahodni strani so kovinske fasadne zapore z velikimi vrati. PREIZKUSNI ENERGETSKI OBJEKT - ID ŠT Za ta objekt, ki je bil zgrajen leta 1986, je izdelana tehnična dokumentacija pod št. 1143/H v februarju leta Po zasnovi je to prototipni objekt, ki naj bi izkazoval čim več možnih rešitev z uporabo montažnih elementov. V objektu so pisarniški prostori in v enem delu sanitarije. Zunanji dimenziji objekta sta 24,30 x 12,34 m. Vsi konstrukcijski deli so montažni, finalne in instalacijske izvedbe so standardne za čas izvedbe in namensko rabo objekta oziroma prostorov. 4

5 VRATARNICA - ID ŠT Nahaja se na vstopnem delu v kompleks, med glavnim voznim vhodom in dostopom do bivše upravne stavbe. Na vzhodni strani vratarnice je tovorna tehtnica zunanjih dimenzij 11,0x3,3 m, pritličen, z ravno hidroizolirano streho in prostori, ki so bili prilagojeni namenski rabi. UPRAVNA STAVBA Z MENZO- ID ŠT Za ta objekt je bila izdelana tehnična dokumentacija pri SGP GORICA, Projektivni biro Nova Gorica pod št. 457/73 v novembru 1973, ki pa ni več dosegljiva. Objekt je po zasnovi razdeljen v 2 dela - prednji del je nadstropen, v njem so pisarniški in spremljajoči pomožni prostori, zadnji del je pritličen in namenjen za kuhinjo in jedilnico. Finalne in instalacijske izvedbe so bile standardne za namembnost in čas izvedbe. 5

6 LOPA NA VZHODNI STRANI HAL- ID ŠT Ob vzhodno fasado glavnih ločnih hal je prislonjena lopa, ki je v južnem delu odprta, v severnem delu pa zaprta. Konstrukcijska zasnova je taka, da so pravokotno na hale pozidane nosilne stene iz betonskega zidaka, ki niso ometane in nanje položene montažne plošče, ki so s hidroizolacijo in predstavljajo streho. Od 8 polj so 4 južna odprta, ostala 4 pa zaprta z enako zidano steno in vgrajenimi kovinskimi vrati velikega formata. Boksi niso enakega rastra in je površina odprtih delov 252,4 m2, zaprtih delov pa 201,7 m2. Zaradi različnega izvedbenega stanja je za odprt del uporabljen korekcijski faktor. Odprti del meri 252,4 x 0,65 (=164,1 m2), zaprti del pa 201,7 x 1,00 (=201,7 m2). POMOŽNI OBJEKT NA DVORIŠČU- ID ŠT Na dvoriščnem delu, severno od upravne stavbe je opuščen pomožni objekt, v katerem so bili v času obratovanja izraziti operativni prostori, ki so sedaj opuščeni. ZUNANJA UREDITEV Kompleks kot celota je ograjen, ograja je na nekaterih mestih poškodovana, izvedena so tudi glavna vstopna smučna vrata, ki še vedno delujejo. Na precejšnjem delu dvorišča je bil položen asfalt, ki je sedaj povsem dotrajan, preostali del je pretežno v gramozni utrditvi za najtežje obremenitve, le skrajni severovzhodni del je neutrjen in je delno tudi na novo navožena zemlja. 6

7 Priloga 1: kompleks ABK - situacija parcel Priloga 2: kompleks ABK - situacija objektov 7