Državni izpitni center K E M I J A. Izpitna pola 2. Ponedeljek, 10. junij 2019 / 90 minut

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Državni izpitni center K E M I J A. Izpitna pola 2. Ponedeljek, 10. junij 2019 / 90 minut"

Transkripcija

1 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M * SPOMLADANSKI IZPITNI ROK K E M I J A Izpitna pola 2 Ponedeljek, 10. junij 2019 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, radirko, šilček in računalo. Priloga s periodnim sistemom je na perforiranem listu, ki ga kandidat pazljivo iztrga. SPLOŠNA MATURA NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani). Izpitna pola vsebuje 15 nalog. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 80. Za posamezno nalogo je število točk navedeno v izpitni poli. Pri reševanju uporabite relativne atomske mase elementov iz periodnega sistema v prilogi. Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom v izpitno polo v za to predvideni prostor znotraj okvirja. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami. Pri računskih nalogah mora biti jasno in korektno predstavljena pot do rezultata z vsemi vmesnimi računi in sklepi. Če ste nalogo reševali na več načinov, jasno označite, katero rešitev naj ocenjevalec oceni. Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha. Ta pola ima 20 strani, od tega 2 prazni. Državni izpitni center Vse pravice pridržane.

2 2/20 *M *

3 VIII 18 P PERIODNI SISTEM ELEMENTOV H He 4,003 VII 17 VI 16 V 15 IV 14 III 13 1,008 II 2 I perforiran list 2 2 Li Be B C N O F Ne 20,18 19,00 16,00 14,01 12,01 10,81 9,012 6, Na Mg Al Si P S Cl Ar 3 39,95 35,45 32,06 30,97 28,09 26, ,31 22, *M * 3/20 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 4 83,80 79,90 78,96 74,92 72,63 69,72 65,38 63,55 58,69 58,93 55,85 54,94 52,00 50,94 47,87 44,96 40,08 39, Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 131,3 126,9 127,6 121,8 118,7 114,8 112,4 107,9 106,4 102,9 101,1 (98) 95,96 92,91 91,22 88,91 87,62 85, Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn (222) (210) (209) 209,0 207,2 204,4 200,6 197,0 195,1 192,2 190,2 186,2 183,8 180,9 178,5 138,9 137,3 132, Og (294) 117 Ts (294) Fl Lv Ds Rg Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt 7 (293) 115 Mc (289) (289) 113 Nh (284) 112 Cn (285) (280) (281) (276) (277) (270) (271) (268) (265) (226) (227) (223) Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Lantanoidi 175,0 173,0 168,9 167,3 164,9 162, ,9 157,3 152,0 150,4 (145) 144,2 140,9 140, Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Aktinoidi (262) (259) (258) (257) (252) (251) (247) (247) (243) (244) (237) 238,0 231,0 232,0 NA = 6, mol 1 R = 8,31 kpa L mol 1 K 1 F = A s mol 1

4 4/20 *M * Prazna stran

5 1. Delci se razlikujejo v številu protonov, nevtronov in elektronov. *M * 5/ Dopolnite preglednico s številom nevtronov in elektronov za navedena delca. Delec 26 Mg Ag + Število nevtronov Število elektronov 1.2 Delec X ima 15 protonov, 14 nevtronov in 18 elektronov. Napišite kemijski simbol delca X. Odgovor: 1.3. Zapišite elektronsko konfiguracijo magnezijevega iona na daljši način. Elektronska konfiguracija:

6 6/20 *M * 2. Primerjamo tri spojine Narišite strukturne formule danih spojin. V strukturnih formulah prikažite tudi nevezne elektronske pare in upoštevajte prostorsko razporeditev atomov v molekulah. Ime spojine Ogljikov disulfid Fosforjev trifluorid Žveplov diklorid Strukturna formula spojine 2.2. Katera med danimi spojinami ima linearne molekule? Napišite ime te spojine. (3 točke) 2.3. Katera med danimi spojinami je nepolarna? Napišite ime te spojine.

7 *M * 7/20 3. Zlato je mehka, svetleča kovina rumene barve z gostoto 19,3 g cm Koliko atomov je v natančno enem kubičnem centimetru zlata? Račun: Rezultat: 3.2. Izračunajte maso enega atoma zlata. Račun: Rezultat:

8 8/20 *M * 4. Pri reakciji med ogljikovim disulfidom in kisikom nastaneta ogljikov dioksid in žveplov dioksid Napišite urejeno enačbo kemijske reakcije. Enačba reakcije: 4.2. Izračunajte maso ogljikovega disulfida, ki popolnoma reagira s 3,60 mol plinastega kisika. Račun: Rezultat: 4.3. Katera od štirih snovi, ki sodelujejo v opisani kemijski reakciji, ima najnižje vrelišče? Napišite formulo ali ime te snovi. Odgovor:

9 *M * 9/20 5. Pri temperaturi 20 C je topnost amonijevega dihidrogenfosfata(v) 37,4 g/100 g vode, pri temperaturi 50 C pa 59,0 g/100 g vode. Po novi nomenklaturi anorganskih spojin IUPAC ima amonijev dihidrogenfosfat(v) običajno sprejemljivo ime amonijev dihidrogenfosfat Napišite formulo amonijevega dihidrogenfosfata(v) Kolikšen je masni delež amonijevega dihidrogenfosfata(v) v nasičeni raztopini pri temperaturi 50 C? Račun: Rezultat: 5.3. V čaši imamo 200 g nasičene raztopine amonijevega dihidrogenfosfata(v) pri temperaturi 50 C. Raztopino ohladimo na 20 C in kvantitativno filtriramo dobljeno suspenzijo. Kolikšna masa trdnega amonijevega dihidrogenfosfata(v) ostane na filtrirnem papirju? Račun: Rezultat:

10 10/20 *M * 6. Dan je izraz za konstanto Kc homogenega ravnotežja pri temperaturi 440 C. K c = [HI] 2 [H 2 ] [I 2 ] = 50, Napišite urejeno enačbo opisane ravnotežne reakcije, ki ima pri temperaturi 440 C konstanto ravnotežja 50,0. Enačba reakcije: 6.2. Kolikšna je ravnotežna množinska koncentracija vodikovega jodida, če je pri temperaturi 440 C ravnotežna množinska koncentracija vodika 0,0600 mol L 1, ravnotežna množinska koncentracija joda pa 0,0600 mol L 1? Račun: Rezultat: 6.3. V ravnotežno zmes dodamo vodikov jodid. Kako dodatek te snovi vpliva na vrednost konstante ravnotežja? 6.4. Standardna tvorbena entalpija vodikovega jodida je 57 kj mol 1. Vodikov jodid je brezbarven plin. Ravnotežna zmes je v prozorni stekleni posodi nespremenljive prostornine. Iz te posode ne moremo odvzemati ali vanjo dodajati snovi. Natančno in nedvoumno pojasnite, kaj moramo narediti, da bo ravnotežna zmes postala bolj intenzivno vijolična.

11 *M * 11/20 7. Pripravili smo 0,020 M raztopine štirih baz. Dane so njihove formule in konstante pri temperaturi 25 C. Formula baze Konstanta baze pri temperaturi 25 C NH3 1, CH3NH2 4, (CH3)2NH 5, C6H5NH2 3, Razporedite navedene raztopine baz po naraščajoči bazičnosti (od najmanj do najbolj bazične raztopine). < < < 7.2. Napišite enačbo protolitske reakcije CH3NH2 z vodo in formulo konjugirane kisline te baze. Enačba reakcije: Formula konjugirane kisline: 7.3. Katere trditve so pravilne? A B C D E V raztopini NH3 je večja koncentracija hidroksidnih ionov kakor v raztopini CH3NH2. Med navedenimi raztopinami je koncentracija oksonijevih ionov največja v raztopini C6H5NH2. Raztopina CH3NH2 bolje prevaja električni tok kakor raztopina C6H5NH2. Metiloranž se v vseh navedenih raztopinah obarva rdeče. Vse raztopine imajo enako ph-vrednost, ker so koncentracije baz enake. Napišite kombinacijo pravilnih trditev. Odgovor: 7.4. K 50 ml 0,020 M raztopine NH3 dodamo 50,0 ml 0,020 M bromovodikove kisline. Opredelite nastalo raztopino kot kislo, bazično ali nevtralno. Napišite formulo iona v tej raztopini, ki protolitsko reagira z vodo. Raztopina je (obkrožite): KISLA BAZIČNA NEVTRALNA Formula iona:

12 12/20 *M * 8. Izvedli smo reakcije z bakrom oziroma njegovimi spojinami. Podatek: E (Cu 2+ /Cu) = 0,34 V; E (Ag + /Ag) = 0,80 V 8.1. V raztopino AgNO3 smo dali košček bakra. Napišite urejeno enačbo kemijske reakcije in formulo reducenta. Enačba reakcije: Formula reducenta: 8.2. Bakrov(II) nitrat(v) pri segrevanju razpade na bakrov(ii) oksid, dušikov dioksid in kisik. Napišite urejeno enačbo te kemijske reakcije. Napišite ime ali simbol elementa, ki se reducira pri tej reakciji. Bakrov(II) nitrat(v) ima po novi nomenklaturi IUPAC sprejemljivo običajno ime bakrov(ii) nitrat. Enačba reakcije: Ime ali simbol elementa, ki se reducira: 8.3. Na košček bakra nalijemo 5,0 M klorovodikovo kislino. Katera trditev je pravilna? A B C D E Na koščku bakra opazimo nastanek mehurčkov vodika. Na koščku bakra opazimo nastanek mehurčkov klora. Raztopina se sčasoma obarva modro. Pri reakciji nastane slabo topen bakrov(2+) klorid. Reakcije ne poteče.

13 *M * 13/20 9. Uredite spodaj navedeni enačbi redoks reakcij in odgovorite na zastavljeno vprašanje Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O 9.2. Cr2O7 2 + C2O4 2 + H + Cr 3+ + CO2 + H2O 9.3. Dana je enačba redoks reakcije. 3H2SO4 + 2KBr Br2 + 2KHSO4 + SO2 + 2H2O Kolikšno množino elektronov sprejme 1 mol H2SO4 pri redukciji v SO2? Odgovor: mol

14 14/20 *M * 10. Dana je nepopolna formula neke koordinacijske spojine: K[MCl3(NH3)]. Simbol M predstavlja neki prehodni element Kolikšno je oksidacijsko število centralnega atoma? Odgovor: Kolikšno je koordinacijsko število? Odgovor: Kolikšen je naboj koordinacijskega aniona? Odgovor: Molska masa spojine je 357,6 g/mol. Napišite simbol ali ime kovine M. Odgovor:

15 *M * 15/ Molekulska formula C4H8O predstavlja različne spojine. Dopolnite preglednice z ustreznimi racionalnimi ali skeletnimi formulami in imeni spojin po nomenklaturi IUPAC Spojina je ciklični alkohol. Racionalna ali skeletna formula spojine Spojina je keton. Racionalna ali skeletna formula spojine Spojina je nasičena in vsebuje metoksi skupino. Racionalna ali skeletna formula spojine Ime spojine Ime spojine Ime spojine

16 16/20 *M * 12. Napisana so imena štirih organskih spojin. Spojina A: butan-2-ol Spojina B: butanojska kislina Spojina C: 2-metilpropan-2-ol Spojina D: 2-metoksipropan Katera med navedenimi spojinami ima najnižje vrelišče? Napišite črko, s katero je označena ta spojina. Odgovor: Katera med navedenimi spojinami je najmanj topna v vodi? Napišite črko, s katero je označena ta spojina. Odgovor: Opredelite vrsto strukturne izomerije med spojinama C in D Napišite racionalno formulo in ime tistega izomera spojine A, ki ima najvišje vrelišče. Racionalna formula izomera: Ime izomera:

17 13. Dopolnite reakcijsko shemo. C NaOH(aq) *M * 17/20 Cl KOH etanol, Napišite skeletne ali racionalne formule glavnih organskih produktov A, B in C. Skeletna ali racionalna formula spojine Napišite ime spojine A po nomenklaturi IUPAC. A HCl A B C B (6 točk) Napišite vrsto (mehanizem) reakcije nastanka spojine C.

18 18/20 *M * 14. Dopolnite reakcijsko shemo. CH 3 COCl R A C NaOH(aq) CH 3 COOH CH 3 OH / H + NH 3, H 2 O Napišite racionalne ali skeletne formule glavnih organskih produktov A, B in C. Racionalna ali skeletna formula spojine Napišite formulo reagenta R. Odgovor: Napišite ime spojine C po nomenklaturi IUPAC. A B C B (6 točk)

19 *M * 19/ Aminokisline se s peptidno vezjo povezujejo v peptide. Prikazani sta skeletni formuli dveh aminokislin. O O NH 2 levcin OH NH 2 izolevcin Aminokisline imajo v vodnih raztopinah obliko ionov dvojčkov. Napišite racionalno ali skeletno formulo levcina v obliki iona dvojčka Katera od danih aminokislin ima dva centra kiralnosti? Napišite sistematično ime te spojine po nomenklaturi IUPAC Napišite skeletno ali racionalno formulo dipeptida, ki nastane pri povezovanju dveh molekul levcina Dana je skeletna formula reagenta, ki ga uporabljamo za dokaz aminokislin. Pri reakciji aminokislin s tem reagentom opazimo značilno obarvanje. Napišite molekulsko formulo in nesistematično (trivialno) ime tega reagenta. O O Molekulska formula: Ime spojine: OH OH OH

20 20/20 *M * Prazna stran