VARNOSTNI LIST BINDER 2 COAT LOW VOC Datum izdaje: Datum revizije: Stran 1/5

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VARNOSTNI LIST BINDER 2 COAT LOW VOC Datum izdaje: Datum revizije: Stran 1/5"

Transkripcija

1 Stran 1/5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU: 1.1 Identifikacija snovi/ pripravka: BINDER 2K LOW VOC Št. artikla: Uporaba snovi ali pripravka: (VEZIVO) 1.3. Podatki o dobavitelju: TRGOVINA IN SERVIS Ladko Petretič s.p., Krška cesta 10, Kostanjevica na Krki Tel/Fax: 07/ , GSM: 031/ , Telefon za nujne potrebe Tel./fax: 07/ , GSM:041/ (ob delavnikih od 8,00 do 15,00), drugače 112. Proizvajalec: SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE EUROPE S.p.a. Via Guardapasso APRILIA (LT) ITALIJA Nujna telefonska št. družbe in pooblaščen svetovalni center: SHERWIN WILLIAMS S.p.a. Tel.: +39 / SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH: Nevarne sestavine, koncentracije in razvrstitve. Ime Konc.% Indeks št. CAS št. EINECS št. Simbol R-stavki ksilen 15-20% Xn R10, R20/21, R38 Butanol 15-20% Xn R10, R20 Toluen 15-20% F, Xn R11, R20 n-butil acetat 15-20% R10, R66, R67 Etil acetat 3-5% F, Xi R11, R36, etilbenzen 1-3% F, Xn R11, R20 Izopropil alkohol 1-3% Butanon 1-3% F, Xi R11, R36, aceton 1-3% F, Xi R11, R36, 3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Produkt je tekočina in se lahko vname pri temperaturi nad 21 C, če je izpostavljen viru vžiga. Produkt je zdravju škodljiv pri akutni izpostavljenosti in pušča resne okvare zdravja pri inhalaciji ter stiku s kožo. 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ: - stik s kožo: Takoj sleči kontaminirano obleko. Dele telesa, ki so prišli v stik s produktom takoj temeljito umiti z veliko vode in milom.

2 Stran 2/5 - stik z očmi: Ne uporabljati tekočine za izpiranje oči ali mazila, ne da bi vas prej pregledal ali vam svetoval očesni zdravnik. Oči spirati vsaj 10 minut s čisto, tekočo vodo. - zaužitje: Ne izzivati bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč, s seboj imejte varnostni list. Kot antidot se lahko uporabi tekoče parafinsko olje. Ne uporabiti mleka, živalskih ali rastlinskih olj. - vdihavanje: Prezračiti prostore. Prizadetega takoj odstraniti iz prostora in naj počiva na svežem zraku. Poklicati zdravniško pomoč. 5. UKREPI OB POŽARU: Primerna sredstva za gašenje: V primeru požara uporabiti suhi prah, nikoli ne uporabljati vode. Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda. Posebne nevarnosti, ki se pojavijo pri gorenju. Izogibati se vdihavanju dima. Posebna varovalna oprema: Eventualno je potreben dihalni aparat. Zaprte posode, ki so v bližini ognja, hladiti z vodo. 6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Uporabiti zaščitno masko, rokavice in zaščitno obleko. Okoljevarstveni ukrepi: Omejiti iztekajoč curek s peskom ali zemljo. Odstraniti vse možne izvore vžiga. Ne kaditi. Če pride do onesnaženja rek, jezer ali kanalske napeljave, v skladu z lokalnimi zakoni obvestiti za to pristojne organe. Postopki čiščenja: Snovi, ki se je razlila, hitro preprečiti vstop v kanalizacijo. Pri delu nositi masko in zaščitno obleko. Če je možno snov zbrati v posodo ali omejite razlitje. Snov lahko, kjer je mogoče odstranimo z nedelavnim materialom. Po odstranitvi snovi splakniti območje in material z vodo. 7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE: Ravnanje: -napotki za varno ravnanje: Izogibati se vdihavanju hlapov. Glej točko 8. Ne jesti in piti med delom. Ne kaditi med delom. Skladiščenje: Posode držati vedno tesno zaprte. Držati proč od nepredvidljivih plamenov, isker in vročih izvorov. Izogibati se direktnim sončnim žarkom. Napotki za skladiščenje z ostalimi snovmi: Hladiti in primerno zračiti.

3 Stran 3/5 8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: Tehnični varovalni ukrepi: Poskrbeti za dobro zračenje skladiščnih in delovnih prostorov. Osebna varovalna oprema: -zaščita dihal: uporabiti dihalni aparat. -zaščita rok: uporabiti zaščitne rokavice. -zaščita oči: uporabiti zaščitna očala -zaščita kože in telesa: uporabiti zaščitno nevpijajočo obleko, ki varuje kožo. Meje izpostavljenosti: Ime TLV-TWA TLV-STEL ksilen 434 mg/m 3, 100 ppm 651 mg/m 3, 150 ppm butanol 50 mg/m 3 toluen 377 mg/m 3, 100 ppm 565 mg/m 3, 150 ppm n-butil acetat 713 mg/m 3, 150 ppm 950 mg/m 3, 200 ppm Etil acetat 1140 mg/m 3, 400 ppm etilbenzen 434 mg/m 3, 100 ppm 543 mg/m 3, 125 ppm Izopropil alkohol 983 mg/m 3, 400 ppm 1230 mg/m 3, 500 ppm Butanon; metil etil keton 590 mg/m 3, 200 ppm 885 mg/m 3, 300 ppm aceton 1780 mg/m 3, 750 ppm 2380 mg/m 3,1000 ppm 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in barva: Tekočina-zlato rumena Vonj: (raztopilo) Plamenišče: 23 C Specifična teža: Kg/l Topnost v vodi: Ni topen 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST: Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Nespremenljiv v normalnih pogojih. Nezdružljive snovi: Izogniti se stiku z vnetljivim materialom. Snov lahko povzroči požar. Nevarni produkti razkroja: Ni nevarnih produktov razkroja. 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI: Toksikološki efekti pripravka zavisijo od koncentracije posameznih snovi. Toksikološki podatki so določeni glede na glavne sestavine v pripravku. Produkt vsebuje nekatere toksikološke snovi, katerih učinke na človeško telo spremljamo, in opazujemo: Pri vdihavanju 400 ppm se simptomi še okrepijo, pride do duševne zmedenosti. Učinki na človeško telo (ksilen zmes izomerov): Neprofesionalna izpostavljenost: Efekti so vidni pri akutni izpostavljenosti. Simptomi intenzivne izpostavljenosti: dermatitis, izpuščaji, draženje oči in dihalnih organov. Vdihavanje hlapov lahko povzroči utrujenost, slabost, neusklajenost, razdražljivost, omamljenost, anemija, paraestezijo rok in nog. Učinki na človeško telo (toluen): Neprofesionalna izpostavljenost: Efekti so vidni pri akutni izpostavljenosti.

4 Stran 4/5 Pri vdihavanju 200 ppm povzroči blag padec koordinacijskih spodobnosti ter reakcijskega časa, utrujenost, zmedenost, paraestezijo kože; utrujenost in hkrati blaga nespečnost lahko trajata več ur. Pri vdihavanju 400 ppm se simptomi še okrepijo, pride do duševne zmedenosti. Učinki na človeško telo (n-butil acetat): Pri vdihavanju (3300ppm, 16mg/l) v kratkem času povzroči draženje oči in sluznice. Pri vdihavanju ( ppm, 1-1,4mg/l) v kratkem času povzroči zmerno draženje oči in sluznice. Vdihavanje hlapov lahko draži dihalne poti.hlapi lahko povzročijo glavobol in slabost. Kot tekočina lahko draži oči, posledica tega je vnetje očesne veznice. Draženje kože povzroči dermatitis, zaužitje pa omamljenost, privide in kot pomirjevalo. Efekti so vidni pri 500 ppm. Toksikološki efekti pri 2,000 ppm za 60 min. TCLo: 200 ppm Učinki na človeško telo (etil acetat): Pri 400 ppm povzroča draženje oči. Toksikološki efekti pri 2,000 ppm za 60 min, občutek slabosti pri 800 ppm. Vpliv na dihala: TCLo 400 ppm, draženje nosu, oči in dihalnih organov. Učinki na človeško telo (izopropil alkohol): propan-1-ol (propil alcohol): oralno, ženska (LDLo): 5700 mg/kg propan-2-ol (izopropil alcohol): oralno, moški (LDLo): 5272 mg/kg Učinki na človeško telo (aceton): Aceton lahko vstopi v telo skozi kožo, zaužitjem in vdihavanjem. Izloča se skozi pljuča (40-70%), urin (15-30%) in skozi kožo (10%). Preiskus z C14 nam pojasni, da gre del posredovanja v presnovo ust in posredno v prebavni trak. Poskus na ljudeh nam prikazuje, da vdihavanje koncentracije 22mg/l (9300ppm) več kot 5 minut povzroči draženje. Izpostavljanje pri 500 ppm povzroči draženje oči, sluznice in dihalnih poti. Koncentracija večja od 300 ppm povzroči rahlo draženje sluznice. Koncentracija 800 ppm (30 min.) povzroči občutek slabosti. DL (oralno) = 50 ml 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI: Delati po splošnih delovnih ukrepih in paziti, da snov ne prehaja v okolje. 13. ODSTRANJEVANJE: Če je možno, reciklirati odpadne produkte. Za procesiranje odpadka in embalaže poiskati pooblaščenega zbiralca odpadkov. Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04). 14. TRANSPORTNI PODATKI: Transport po predpisih: prevoz po cestah (ADR), morju (IMO/IMDG), z letali (ICAO/IATA). ADR-UN številka: 1263 ADR razred: 3 ADR-HI številka: 30 ADR-Tovorno ime: ADR- Razred pakiranja: ADR- S.P.: III 640E IATA- številka: 1263 IATA- razred: 3 IATA -tehnično ime: IATA-potniško letalo: 309 IATA- tovorno letalo 310 IATA- etiketa: Vnetljivo, Tekoče IATA- razred pakiranja: III

5 Stran 5/5 IATA-ERG: 3L IMDG-onesnaževalec morja Ni onesnaževalec morja IMDG- številka: 1263 IMDG-razred: 3 IMDG-tehnično ime: IMDG- razred pakiranja IIi IMDG-EmS: IMDG- Kategorija skladiščenja F-E, S-E A 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/ PODATKI O PREDPISIH: Končna razvrstitev produkta: R stavki: R10 Vnetljivo. R20/21 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in stiku z kožo. S stavki: S43 Za gašenje uporabiti gasilni prah ne uporabljati vode. S25 Preprečiti stik z očmi. S36/37 Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice S7 Hraniti v tesno zaprti posodi. Vsebuje: toluen ksilen (zmes izomerov) Skupina /61 12,9 % Varnostni list je pripravljen v skladu z naslednjimi predpisi: Zakon o kemikalijah (Ur. l. RS, št. 110/03); Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur. l. RS, št. 35/2005); Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur. l. RS, št. 67/2005); Direktiva o razvrščanju in pakiranju nevarnih snovi: 88/379/EEC. 16. DRUGE INFORMACIJE: Podatki v tem varnostnem listu so v skladu z našim sedanjim znanjem in ustrezajo tako državni kot tudi EU zakonodaji. Delovnih pogojev uporabnika ne moremo kontrolirati. Uporabnik mora upoštevati vse zakonske predpise. Podatki v tem varnostnem listu služijo le kot smernice za varnostne ukrepe pri delu z našim izdelkom. Varnostni list je izdelan glede na originalni varnostni list proizvajalca, le-ta pa temelji na naslednjih virih: NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983) Register toksičnih vplivov kemičnih snovi. I.N.R.S. - Fiche Toxicologique CESIO - Classification and labelling of anionic, nonionic surfactants (1990) Ta varnostni list zamenjuje in ukinja vse prejšnje varnostne liste za ta produkt.