VARNOSTNI LIST. HP Color LaserJet CF540A-X črna tiskalniška kaseta

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VARNOSTNI LIST. HP Color LaserJet CF540A-X črna tiskalniška kaseta"

Transkripcija

1 VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Pomembne informacije 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ali oznako zmesi Registracijska številka Sopomenke Datum izdaje Številka različice Datum predelave Ki nadomeščajo datum *** Ta varnostni list lahko uporablja samo družba HP za HPjeve originalne izdelke. Nepooblaščena uporaba tega varnostnega lista je strogo prepovedana in ima lahko pravne posledice s strani družbe HP. *** HP Color LaserJet CF540AX črna tiskalniška kaseta Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Identificirane uporabe Ta izdelek je pripravek črnega tiskalniškega barvila, ki se uporablja v seriji tiskalnikov HP Color LaserJet Pro M254/HP Color LaserJet Pro MFP M280/HP Color LaserJet Pro MFP M281. Odsvetovane uporabe Ni znano Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista HP Europe B.V. Startbaan XR Amstelveen Nizozemska Telefon HP Inc. health effects line (brezplačno znotraj ZDA) (direktna) HP Inc. Customer Care Line (brezplačno znotraj ZDA) (direktna) Epošta: 1.4 Telefonska številka za klice v sili 112 ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 s spremembami Ta Zmes ne izpolnjuje meril za razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 s spremembami Elementi etikete Oznaka v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 s spremembami Vsebuje: Amorfni silicij, Kopolimer stirena in akrilata, Saje, Vosek Piktogrami za nevarnost Opozorilna beseda Stavki o nevarnosti Previdnostni stavki Preprečevanje Odziv Shranjevanje Odstranjevanje Dodatni podatki za nalepko Jih ni Ime materiala: CF540AX Żtevilka različice: 03 Datum dopolnjene izdaje: Datum izdaje: / 7

2 2.3. Druge nevarnosti Ta pripravek ne vsebuje sestavin, ki so po določilih Uredbe (ES) 1907/2006 označene kot trajne, bioakumulativne in strupene (PBT) ali zelo trajne in zelo bioakumulativne (vpvb). ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.2. Zmesi Kemijskega imena Karbonska črna je po IARC razvrščena v skupino 2B (snov je morda karcinogena za človeka). Karbonska črna je v tem pripravku v vezani obliki, zato ne predstavlja rakotvornega tveganja. Nobena izmed drugih sestavin tega izdelka ni razvrščena med rakotvorne po standardih ACGIH, EU, IARC, MAK, NTP ali OSHA. % Št. CAS / Št. ES Registracijska št. REACH Indeksna št. Opombe Kopolimer stirena in akrilata <85 Poslovna skrivnost Razvrstitev: Saje < XXXX Razvrstitev: Vosek <10 Poslovna skrivnost Razvrstitev: Amorfni silicij < xxxx Razvrstitev: ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč Vdihavanje Osebo takoj odpeljite na svež zrak. Če se draženje ne neha, se posvetujte z zdravnikom. Stik s kožo Stik z očmi Zaužitje 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Vnete dele izperite z blagim milom in vodo. Če se pojavi draženje, ki ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Ne manite si oči. Takoj izperite z veliko količino čiste, tople vode (pri nizkem pritisku). Izpirajte vsaj 15 minut ali dokler ne odstranite delcev. Če se draženje ne neha, se posvetujte z zdravnikom. Usta izperite z vodo. Spijte kozarec ali dva vode. Če se pojavijo bolezenski znaki, se posvetujte z zdravnikom. ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi Splošne požarne nevarnosti 5.1. Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje Neustrezna sredstva za gašenje 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 5.3. Nasvet za gasilce Posebna zaščitna oprema za gasilce Posebni gasilski postopki Posebne metode CO2, voda ali suha kemikalija Niso znana. Kot večina organskih snovi v prahu lahko tudi tiskalniško barvilo pri stiku z zrakom tvori eksplozivne zmesi. Če tiskalnik zagori, ga pogasite kot ogenj, ki ga povzroči elektrika. Ni določeno. Ime materiala: CF540AX Żtevilka različice: 03 Datum dopolnjene izdaje: Datum izdaje: / 7

3 ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Zmanjšati nastajanje in nabiranje prahu. Za neizučeno osebje Za reševalce 6.2. Okoljevarstveni ukrepi 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 6.4. Sklicevanje na druge oddelke Ne izplakujte v površinsko vodo ali v sanitarne odtočne kanale. Glejte tudi 13. razdelek Problematika odlaganja Snov počasi posesajte ali pometite v vrečo ali v kakšno drugo zaprto embalažo. Ostanek počistite z mokro krpo ali sesalnikom. Če uporabite sesalnik, mora biti njegov motor odporen proti eksplozijam prahu. Droben prah lahko pri stiku z zrakom tvori eksplozivne zmesi. Izdelek odvrzite z upoštevanjem zveznih, državnih in lokalnih predpisov. ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 7.3. Posebne končne uporabe Shranjujte nedosegljivo otrokom. Preprečite vdihavanje prahu ter stik s kožo in očmi. Uporabljajte ob primernem prezračevanju. Ne izpostavljajte ga prevelikim temperaturam, iskram in odprtemu ognju. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Hranite tesno zaprto na suhem mestu. Skladiščite pri sobni temperaturi. Skladiščiti ločeno od močnih oksidantov. ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1. Parametri nadzora Omejitve poklicne izpostavljenosti Slovenija. Omejitve poklicne izpostavljenosti. Določbe o zaščiti delavcev proti tveganjem zaradi izpostavljenosti kemikalijam med delom (Uradni list Republike Slovenije) Komponente Vrsta Vrednost Oblika Amorfni silicij (CAS ) Biološke mejne vrednosti Priporočenih postopkih spremljanja TWA 4 mg/m3 Vdihljiv delež. Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti. Izpeljane ravni brez učinka (DNELi) Komponente Vrsta Pot Vrednost Oblika Saje (CAS ) Delavci Vdihavanje 2 mg/m3 Lokalno dolgoročno Vdihavanje 1 mg/m3 Sistemsko dolgoročno Potrošniki Vdihavanje 1.75 mg/m3 Lokalno dolgoročno Vdihavanje 0.06 mg/m3 Sistemsko dolgoročno Predvidene koncentracije brez učinka (PNEC) Komponente Vrsta Pot Vrednost Saje (CAS ) Morska voda 5 mg/l Sladkovodno 5 mg/l Smernice glede izpostavljenosti 8.2. Nadzor izpostavljenosti Ustrezen tehničnotehnološki nadzor, 5 mg/m3 (Frakcija, ki jo lahko dihamo), 3 mg/m3 (Delci, ki jih lahko dihamo) Oblika Amorfni silicijev dioksid: USA OSHA (TWA/PEL): 20 mppcf 80 (mg/m3)/%sio2, ACGIH (TWA/TLV): 10 mg/m3 TRGS 900 (Luftgrenzwert) 10 mg/m3 (Einatembare partikel), 3 mg/m3 (Alveolengängige fraktion) UK WEL: 10 mg/m3 (vdihavanje prahu), 5 mg/m3 (inhalabilen prah) Uporabljajte samo v zelo zračnem prostoru. Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema Pri običajni uporabi ni potrebna osebna zaščitna oprema z dihalnim aparatom. Zaščita za oči/obraz Zaščita kože Ime materiala: CF540AX Żtevilka različice: 03 Datum dopolnjene izdaje: Datum izdaje: / 7

4 Zaščita rok Drugo Zaščita dihal Toplotno nevarnostjo Higienski ukrepi Nadzor izpostavljenosti okolja ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Videz Vonj Agregatno stanje Oblika Barva Pragovna vrednost za vonj ph Tališče/ledišče Začetno vrelišče in območje vrelišča Plamenišče Hitrost izparevanja Vnetljivost (trdno, plinasto) Droben prah Trdna snov. trdno Črna. Rahel vonj po plastiki Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti Meja vnetljivosti spodnja Nevnetljivo (%) Meja vnetljivosti zgornja (%) Parni tlak Parna gostota Topnost Topnost (v vodi) Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda Temperatura samovžiga Temperatura razpadanja Viskoznost Eksplozivne lastnosti Oksidativne lastnosti 9.2. Drugi podatki Odstotkov hlapljivo Točka mehčanja Zanemarljiva topnost v vodi. Delno topno v toluenu in ksilenu. > 200 C (> 392 F) Specifična teža Na voljo niso nobeni podatki. 0 % ocenjeno C ( F) ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost Reaktivnost Kemijska stabilnost Možnost poteka nevarnih reakcij Pogoji, ki se jim je treba izogniti Nezdružljivi materiali Nevarni produkti razgradnje Stabilno pri normalnih pogojih shranjevanja. Ne prihaja do tega. Fiksirni boben: Izpostavljenost svetlobi Močni oksidanti ODDELEK 11: Toksikološki podatki Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. Ime materiala: CF540AX Żtevilka različice: 03 Datum dopolnjene izdaje: Datum izdaje: / 7

5 Podatki o možnih načinih izpostavljenosti Vdihavanje Pod običajnimi pogoji uporabe se od te snovi ne pričakuje, da bi predstavljala nevarnost pri vdihavanju. Stik s kožo Stik z očmi Zaužitje Simptomi Podatki o toksikoloških učinkih Akutna strupenost Komponente Saje (CAS ) Akutno Stik s kožo lahko povzroči blago draženje. Stik z očmi lahko povzroči blago draženje. Izpostavljenost z zaužitjem ni verjetna. Vrsta Rezultatov preskusov Prek ust LD50 Podgana > mg/kg Jedkost za kožo/draženje kože Hude poškodbe oči/draženje oči Preobčutljivost pri vdihavanju Preobčutljivost kože Mutagenost za zarodne celice Rakotvornost Monografije IARC Celostna ocena rakotvornosti Amorfni silicij (CAS ) Saje (CAS ) Strupenost za razmnoževanje Specifična strupenost za ciljne organe enkratna izpostavljenost Specifična strupenost za ciljne organe ponavljajoča se izpostavljenost Nevarnost pri vdihavanju Podatki o primerjavi med zmesjo in snovjo Drugi podatki Negativno, ni znakov povzročanja mutagenosti (Amesov test Salmonella typhimurium). Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC) in država Kalifornija, po predlogu 65, sta karbonsko črno razvrstili med karcinogene snovi (morda karcinogena za človeka, skupina 2B). V svoji oceni sta obe organizaciji navedli, da izpostavitve karbonski črni kot taki ni, kadar je vezana na nosilce, kot so guma, črnilo ali barva. V tem pripravku je karbonska črna prisotna samo v vezani obliki. Nobena izmed drugih sestavin tega izdelka ni razvrščena med rakotvorne po standardih ACGIH, EU, IARC, MAK, NTP ali OSHA. 3 Nemogoče klasificirati kot rakotvorno za ljudi. 2B Lahko da rakotvorno za ljudi. ODDELEK 12: Ekološki podatki Strupenost LC50: > 100 mg/l, Riba, Ure Izdelek CF540AX Vodno Alge Raki (Crustacea) Riba Obstojnost in razgradljivost Zmožnost kopičenja v organizmih Za to specifično formulacijo niso na voljo popolni podatki o toksičnosti Možne vplive na zdravje poiščite v 2. razdelku, ukrepe za prvo pomoč pa v 4. razdelku. ErC50 EC50 LC50 Vrsta Alge Raki (Crustacea) Riba Rezultatov preskusov > 100 mg/l, 72 Ure > 100 mg/l, 48 Ure > 100 mg/l, 96 Ure Ime materiala: CF540AX Żtevilka različice: 03 Datum dopolnjene izdaje: Datum izdaje: / 7

6 Porazdelitveni koeficient noktanol/voda (log Pow) Biokoncentracijski faktor (BCF) Mobilnost v tleh Rezultati ocene PBT in vpvb Drugi škodljivi učinki ODDELEK 13: Odstranjevanje Metode ravnanja z odpadki Preostali odpadki Kontaminirana embalaža EU šifra odpadka Metode/podatki za odstranjevanje Ni snov ali zmes PBT ali vpvb. ODDELEK 14: Podatki o prevozu Dodatne informacije ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki Če razstavite kaseto s tiskalniškim barvilom, upoštevajte ukrepe za preprečevanje eksplozije prahu. Drobni razpršeni delci lahko pri stiku z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. Izdelek odvrzite z upoštevanjem zveznih, državnih in lokalnih predpisov. Program za recikliranje delov podjetja Hewlett Packard, imenovan Planet Partners (prodajna znamka), omogoča preprosto in pripravno recikliranje izvirnih delov za brizgalne in laserske tiskalnike. Na spletni strani boste našli dodatne informacije in podatke o tem, ali je ta storitev na voljo tudi pri vas. Ni uvrščeno med nevarno blago glede na predpise DOT, IATA, ADR, IMDG ali RID Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Uredbe EU Uredba (ES) št. št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, Dodatek I Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, Dodatek II Uredba (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih osnaževalih, Dodatek I s popravki Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Dodatek I, del 1 z dopolnili Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I, del 2 z dopolnili Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I, del 3 z dopolnili Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga V z dopolnili Uredba (ES) št. 166/2006 Priloga II Register za sproščanje in prevoz osnaževal Uredba (ES) št. 1907/2006, REACH Člen 59(1) Seznam kandidatov po sedanji objavi ECHA Avtorizacije Uredba (ES) št. Uredba (ES) št. 1907/2006 Priloga XIV Seznam snovi ki so predmet avtorizacije Omejitve uporabe Uredba (ES) št. Uredba (ES) št. 1907/2006 Priloga XVII s popravki Snovi, za katero velja omejitev za trženje in uporabo Direktiva 2004/37/ES o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem pri delu Ni regulirano. Drugi predpisi EU Direktiva 2012/18 / EU o nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, z dopolnitvami Drugi predpisi: Vse kemične sestavine tega izdelka HP so navedene ali jih v skladu z zakoni o navedbi kemičnih sestavin ni treba navesti v tehle državah: ZDA (TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Švica, Kanada (DSL/NDSL), Avstralija, Japonska, Filipini, Južna Koreja, Nova Zelandija in Kitajska. Ime materiala: CF540AX Żtevilka različice: 03 Datum dopolnjene izdaje: Datum izdaje: / 7

7 Drugi podatki Nacionalni predpisi Ocena kemijske varnosti ODDELEK 16: Drugi podatki Reference Ta varnostni list je v skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2015/830. Klasifikacija v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, kot je bila spremenjena. Če je na voljo, si oglejte priloženi dokument SUMI ali GEIS. Uredba (ES) št. 1907/2006 z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (REACH). Uredba (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006. Podatki o metodi vrednotenja, ki vodi k uvrstitvi mešanice Polno besedilo Hnavedb, ki v oddelkih 2 do 15 niso v celoti izpisane informacija o spremembi Informacija o usposabljanju Omejitev odgovornosti Razlage in okrajšave Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembah (CLP). Razvrstitev za zdravje in nevarnosti za okolje je izvedena na osnovi kombinacije preračunov in testnih podatkov, če so na voljo. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: Pomembne informacije Med rokovanjem s to snovjo se držite navodil za usposabljanje za delo s tem materialom. Ta dokument z varnostnimi podatki je brezplačno na voljo strankam podjetja HP. Navedeni podatki so najnovejši znani podatki podjetju HP na datum priprave dokumenta in so po naši presoji točni. Ne smejo se obravnavati kot jamstvo, da so lastnosti izdelkov takšne, kot je navedeno, ali primerne za določen namen. Ta dokument je bil pripravljen v skladu z zahtevami pristojnosti, navedenimi v razdelku 1 zgoraj, in morebiti ne ustreza zahtevam v drugih pristojnostih. Na tem varnostnem listu so informacije o HPjevih črnilih (tonerjih), uporabljenih v črnilih (tonerjih) HP Original. Če ste naš varnostni list prejeli s ponovno napolnjeno, obnovljeno, združljivo ali drugo kartušo (tonerjem), ki ni HP Original, se zavedajte, da tukaj navedene informacije ne zajemajo takšnih izdelkov in da lahko obstajajo precejšnja odstopanja med informacijami v tem dokumentu in varnostnimi informacijami za izdelek, ki ste ga kupili. Za ustrezne podatke, vključno z informacijami o osebni zaščitni opremi, tveganjih izpostavljenosti in varnih navodilih za ravnanje, se obrnite na prodajalca ponovno napolnjenih, predelanih ali združljivih kartuš (tonerjev). HP ne sprejema ponovno napolnjenih, predelanih ali združljivih izdelkov v svojih programih recikliranja. ACGIH CAS CERCLA CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA PEL RCRA REC REL SARA Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti (STEL) TCLP TLV TSCA HOS Ameriško posvetovanje vladnih industrijskih higienikov Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov Celovit zakon o odzivu, odškodnini in odgovornosti v primeru okoljske škode Kodeks zveznih predpisov Metoda Cleveland v odprtem talilnem loncu Ministrstvo za transport Zakon o načrtovanju za primer nesreče in pravici skupnosti do informacij (znan tudi kot SARA) Mednarodna agencija za raziskovanje raka Nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu Državni toksikološki program Uprava za varnost in zdravje pri delu Dovoljena meja izpostavljenosti Zakon o ohranjanju in obnavljanju virov Priporočeno Priporočena meja izpostavljenosti Dodatki Superfund in zakon o ponovni avtorizaciji iz leta 1986 Meja kratkotrajne izpostavljenosti Postopek meritve mobilnosti onesnažil v tleh (TCLP) Mejna vrednost praga Zakon o nadzoru toksičnih snovi Hlapne organske spojine Ime materiala: CF540AX Żtevilka različice: 03 Datum dopolnjene izdaje: Datum izdaje: / 7