I. SPLOŠNI DEL Dohodnina , , ,00 100, Davki na premoženje , ,

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "I. SPLOŠNI DEL Dohodnina , , ,00 100, Davki na premoženje , ,"

Transkripcija

1 REBALANS PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) , , ,00 97,9 TEKOČI PRIHODKI (70+71) , , ,00 100,0 70 DAVČNI PRIHODKI , , ,00 100,0 700 Davki na dohodek in dobiček , , ,00 100, Dohodnina , , ,00 100,0 703 Davki na premoženje , , ,00 100, Davki na nepremičnine , , ,00 100, Davki na premičnine 2.165, , ,00 100, Davki na dediščine in darila , , ,00 100, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , , ,00 100,0 704 Domači davki na blago in storitve , , ,00 100, Davki na posebne storitve 2.000, , ,00 100, Drugi davki na uporabo blaga in storitev , , ,00 100,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI , , ,00 100,0 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , , ,00 100, Prihodki od obresti , , ,00 100, Prihodki od premoženja , , ,00 100,0 711 Takse in pristojbine 2.560, , ,00 100, Upravne takse in pristojbine 2.560, , ,00 100,0 712 Globe in druge denarne kazni , , ,00 100, Globe in druge denarne kazni , , ,00 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,00 100, Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,00 100,0 714 Drugi nedavčni prihodki , , ,00 100, Drugi nedavčni prihodki , , ,00 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI , , ,00 88,5 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 34,00 34,00 34,00 100, Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 34,00 34,00 34,00 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , , ,00 88, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , , ,00 88,5 73 PREJETE DONACIJE 0,00 0, , Prejete donacije iz domačih virov 0,00 0, , Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,00 0, , TRANSFERNI PRIHODKI , , ,00 92,2 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , , ,00 34, Prejeta sredstva iz državnega proračuna , , ,00 32, Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0,00 0, , Stran 1 od 7

2 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada , , ,00 105, , ,73 0,00 0,0 0,00 0, , Stran 2 od 7

3 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) , , ,51 95,1 40 TEKOČI ODHODKI , , ,71 91,2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , , ,00 100, Plače in dodatki , , ,00 100, Regres za letni dopust 6.957, , ,00 100, Povračila in nadomestila , , ,00 100, Sredstva za delovno uspešnost 2.400, , ,00 100, Sredstva za nadurno delo 6.816, , ,00 100,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , , ,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 161,00 161,00 161,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 268,00 268,00 268,00 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 960,00 960,00 960,00 100,0 402 Izdatki za blago in storitve , , ,00 87, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 97, Posebni material in storitve , , ,00 99, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 101, Prevozni stroški in storitve , , ,00 100, Izdatki za službena potovanja , , ,00 100, Tekoče vzdrževanje , , ,00 77, Poslovne najemnine in zakupnine 9.723, , ,00 100, Kazni in odškodnine 2.000, , ,00 200, Drugi operativni odhodki , , ,00 90,3 403 Plačila domačih obresti 0,00 0, , Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0,00 0, , Rezerve , , ,71 100, Splošna proračunska rezervacija , , ,71 100, Proračunska rezerva , , ,00 100,0 41 TEKOČI TRANSFERI , , ,00 102,0 410 Subvencije , , ,00 101, Subvencije javnim podjetjem , , ,00 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,00 104,8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , , ,00 101, Družinski prejemki in starševska nadomestila , , ,00 100, Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.000, , ,00 100, Drugi transferi posameznikom , , ,00 101,1 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 99, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 99,8 Stran 3 od 7

4 413 Drugi tekoči domači transferi , , ,00 106, Tekoči transferi občinam , , ,00 100, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , ,00 155, Tekoči transferi v javne zavode , , ,00 103, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 700,00 700,00 700,00 100,0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , , ,80 93,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , ,80 93, Nakup opreme , , ,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev , , ,00 118, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,80 80, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 138, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , ,00 100, Nakup nematerialnega premoženja 4.500, , ,00 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijsk inženiring , , ,00 101,2 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , , ,00 100,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso , , ,00 100,0 proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , , ,00 100, Investicijski transferi občinam , , ,00 100, Investicijski transferi javnim zavodom 3.316, , ,00 100,0 Stran 4 od 7

5 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) , , ,51 43, , , ,51 48,6 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) , , ,29 106,6 Stran 5 od 7

6 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 2.544, , ,00 100,0 KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 2.544, , ,00 100,0 KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 2.544, , ,00 100, Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 2.544, , ,00 100,0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH , , ,00 107,4 DELEŽEV ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV , , ,00 107,4 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb , , ,00 107, Povečanje drugih finančnih naložb , , ,00 107,4 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) , , ,00 107,4 Stran 6 od 7

7 C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE ( ) , , ,00 100,0 50 ZADOLŽEVANJE , , ,00 100,0 500 Domače zadolževanje , , ,00 100, Najeti krediti pri poslovnih bankah , , ,00 150, Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih , ,00 0,00 0,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) , , ,51 100,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) , , ,00 100,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) , , ,51 43,0 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA , , ,78 Stran 7 od 7