Z A P I S N I K 32. seje Obinskega sveta Obine Ilirska Bistrica, ki je bila ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Z A P I S N I K 32. seje Obinskega sveta Obine Ilirska Bistrica, ki je bila ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica"

Transkripcija

1 OBINA ILIRSKA BISTRICA Obinski svet Z A P I S N I K 32. seje Obinskega sveta Obine Ilirska Bistrica, ki je bila ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica Prisotni lani OS: Alen Lili, Karmen Šepec, Drago Kerma, Rok Jenko, Mirjam Franceti, Mile Uljan, Igor Batista, Bernard Oblak, Franc Gomba, Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Pokaj, Anton Frank, Stanislav Prosen, Vladimir eligoj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Dejan Baša Odsotna lana OS: Barbara Kogovšek (opr.) Odsotnosti lanov OS med sejo: Alen Lili (- 13 minut), Mile Uljan (- 8 minut), Igor Štemberger (- 22 minut), Stanislav Prosen (- 31 minut), Vladimir eligoj (- 46 minut), Dejan Baša (- 1 uro 10 minut) Prisotni sodelavci obinske uprave: Anton Šenkinc, župan; Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo; Nevenka Tomši, vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Zdenka Tomaži, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu, Vanja Iskra, pooblašeni raunovodja; Sabrina Pirih, višja referentka Prisotni novinarji: Katja Kirn, Anja Hofman, Dragica Jakseti, Tina Milostnik Valeni in predstavniki TV Galeje Ostali prisotni: Igor Maljevac, direktor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica in Danilo Grilj, odvetnik pri 5. toki dnevnega reda, Anton Delost, poveljnik CZ Obine Ilirska Bistrica pri 14. toki dnevnega reda Sejo Obinskega sveta Obine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan (v nadaljevanju besedila župan). Za sejo Obinskega sveta Obine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Ugotovitev sklepnosti in doloitev dnevnega reda 2. Pregled in potrditev zapisnika 31. seje obinskega sveta z dne Pregled realizacije sklepov 4. Vprašanja in pobude 5. Obravnava statusnega preoblikovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica 6. Obravnava mnenja k imenovanju direktorice Doma starejših obanov 7. Obravnava sprememb in dopolnitve sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec 8. Obravnava predloga dodelitve enkratne denarne socialne pomoi za nakup avtomobila za prevoz otroka s posebnimi potrebami 9. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica hitri postopek 10. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršia Ilirska Bistrica hitri postopek 11. Obravnava sprememb in dopolnitev odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Obini Ilirska Bistrica hitri postopek 12. Obravnava predlogov za podelitev obinskih priznanj za leto Obravnava Odloka o zakljunem raunu prorauna Obine Ilirska Bistrica za leto Poroilo o škodi in odzivu CZ po žledenju na Pregarjah 1. toka: ugotovitev sklepnosti in doloitev dnevnega reda Župan je ugotovil, da je na seji Obinskega sveta Obine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 17, zato je OS sklepen in lahko veljavno odloa. Župan je dal v razpravo predlagan dnevni red. Rok Jenko je predlagal novo 5. toko dnevnega reda: Neodvisna zunanja revizija Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica, ostale toke pa se ustrezno preštevili. Gradivo s predlogom sklepa za to toko dnevnega reda je bilo posredovano s sklicem 5. izredne seje OS. Dušan Grbec je predlagal 1

2 umik 5. toke: Obravnava statusnega preoblikovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica, z dnevnega reda. Po zakljueni razpravi je župan dal na glasovanje SKLEP (št. 1) Doda se novo 5. toko dnevnega reda: Neodvisna zunanja revizija Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica, ostale toke pa se ustrezno preštevili. Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov.»za«predlagan sklep je glasovalo 8 svetnikov,»proti«je glasovalo 10 svetnikov. Sklep ni bil sprejet. SKLEP (št. 2) 5. toko:»obravnava statusnega preoblikovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica«, se umakne z dnevnega reda 32. seje Obinskega sveta Obine Ilirska Bistrica. Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov.»za«predlagan sklep je glasovalo 7 svetnikov,»proti«je glasovalo 10 svetnikov. Sklep ni bil sprejet. SKLEP (št. 3) Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 32. seje Obinskega sveta Obine Ilirska Bistrica. Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov.»za«predlagan sklep je glasovalo 10 svetnikov,»proti«je glasovalo 7 svetnikov. Sklep je bil sprejet. 3. toka: Pregled in potrditev zapisnika 31. seje obinskega sveta z dne Župan je dal v razpravo zapisnik 31. seje obinskega sveta z dne Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje SKLEP (št. 4) Sprejme se zapisnik 31. seje Obinskega sveta Obine Ilirska Bistrica z dne Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 svetnikov.»za«predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov,»proti«ni glasoval nihe. Sklep je bil sprejet. 4. toka: Pregled realizacije sklepov Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 31. seje obinskega sveta z dne V razpravi so sodelovali Rok Jenko, Ado Barbiš in Milan Uljan. Župan je dal na glasovanje SKLEP (št. 5) Sprejme se pregled realizacije sklepov 31. seje obinskega sveta z dne Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov.»za«predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov,»proti«ni glasoval nihe. Sklep je bil sprejet. 5. toka: Vprašanja in pobude Robert Šircelj Na odboru za urejanje prostora in infrastrukturo je bila debata o mrliški vežici na mestnem pokopališu. Po treh letih obljub, da se bo ta mrliška vežica obnovila ni bilo še ni narejenega. S prelaganje odgovornosti na krajevne skupnosti tudi obinska uprava oziroma župan takega izgovora na obinskem svetu ne more ve podajati. Predlagal je, da se OS dogovori na kakšen nain se bo to reševalo, da se gre v realizacijo obnove: kako se bo sredstva krajevne skupnosti izposlovalo, ali bodo kaj prispevale ali ne to pa je stvar nadaljnjega sklepanja. Investicijo za katero je pripravljen nart, tudi znesek ni tako velik, obina lahko izvede in zagotovi pogoje. Predlagal je, da župan pristopi k izvedbi te investicije. Ado Barbiš Zanimalo ga je, ali je kaj novega v zvezi z razpisom za širokopasovni internet oziroma s katerimi obinami bi sodelovali pri razpisu oziroma ali imamo dovolj dobro pripravljeno dokumentacijo za razpis. Župan je pojasnil, da je ta teden dobil informacijo, da bo 7.5. objavljen poziv, v jeseni pa razpis. Projekt pa je pripravljen skupaj z obinama Hrpelje-Kozina in Sežana. 2

3 Anton Frank V Krajevni skupnosti Topolc sta še dve domaiji, ki nimata asfalta do hiš (220 m). Dal je pobudo, da se to realizira. Župan je pojasnil, da so javne poti v pristojnosti krajevne skupnosti. Dodatno pojasnilo je dal Ado Barbiš. Mirjam Franceti Podprla je pobudo Roberta Širclja. Zanimalo jo je tudi, za kaj se porabi denar, ki ga plaujejo obani za najem grobov oziroma e bi se lahko iz tega denarja kaj prispevalo za mrliško vežico. Rok Jenko 1. Dal je pobudo, da se v asu dokler potekajo obnovitvena dela pred obinsko zgradbo uredi signalizacijo za obvoz. Zlasti ob prometnih konicah prihaja do veji zastojev prometa. Predlagal je, da se postavi eno tablo za obvoz na vpadnici v samo mesto Ilirska Bistrica pred železniškim mostom iz smeri Ribnica in se preusmeri tranzitni promet po t.i.»premestitveni cesti«po Ulici Nikole Tesle. 2. Glede obnovitvenih del zidu pred obinsko stavbo izdane naj bi bile smernice, ker gre za kulturno varovan objekt, da je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma prvotni izgled tega zidu. Glede na potek del je opazno, da imamo štiri tipe zidu in materiala iz katerega je ta zid zgrajen: od najnovejšega dela (neobdelan apnenec), sledi obdelan apnenec z ravnim licem, obdelan pešenjak z ravnim licem in na koncu še del zidu, kjer je neobdelan pešenjak z naravnim licem. Prosil je za pojasnilo župana oziroma pristojnega, ki nadzira in vodi ta projekt, zakaj je prišlo do takih razlik, e naj bi se vzpostavilo enako oziroma isto stanje kot je bilo pred temi obnovitvenimi deli. Zanimalo ga je, zakaj je prišlo do spremembe višine zidu. Plato pred obinsko stavbo in banko ni raven tako kot je bil prej, zid, ki je sedaj, je nižji od prejšnjega. 3. Po iariji krožijo informacije, da naj bi obina izgubila spor zaradi zadrževanja sredstev iz naslova telekomunikacij. Obinsko upravo oziroma župana je prosil za odgovor, e je to res ali ne. Pogojno sprašuje: e je res ta spor izgubila, ker se je župan odloil, da se sredstev ne deli upraviencem na njihove TRR-je, ampak jih dobi krajevna skupnost in potem pa samo v delu dobijo ti upravienci. Zanimalo ga je, kakšen je bil znesek pravdnih stroškov, ki jih je obina s sporom dolžna plaati tistim, ki so s tožbenim zahtevkom uspeli in iz katere proraunske postavke se bo to pokrivalo. To je vse pogojno vprašanje, ki je odvisno od tega, ali je to res ali ne. V zvezi s tretjim vprašanjem je župan pojasnil, da se je del upraviencev pritožilo na upravno sodiše, naša odloba je bila odpravljena in se mora izdati novo. V nadaljevanju je še pojasnil zadeve v zvezi z drugim vprašanjem, in sicer bo zid pred obinsko stavbo v isti višini kot prej, tudi tlaki, vse pa v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dedišine Slovenije. Glede prve pobude pa je župan dejal, da je še približno mesec dni takih del, ki zahtevajo zaporo dela ceste, da pa se bo poskušalo tudi s preusmeritvijo prometa. 5. toka: Obravnava statusnega preoblikovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica Danilo Grilj, odvetnik, je predstavil predlog statusnega preoblikovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica. Gradivo (sklepe o statusnem preoblikovanju Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica z obrazložitvijo: sklep o prerazporeditvi sredstev splošne proraunske rezervacije, Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. in Statut Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., dodatno gradivo k predlogu statusnega preoblikovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Dušan Grbec, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredoval stališe odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Danilo Pugelj. Anton Frank je predlagal, da se doda alinejo k prvemu odstavku 18. lena statuta, ki se glasi:»- sprejema cene komunalnih storitev, ki jih predlaga nadzorni svet.«rok Jenko je predlagal, da se v statutu pri zahtevanih pogojih za imenovanje direktorja podjetja»višjo strokovno izobrazbo«nadomesti z»univerzitetno izobrazbo«, da se znesek razpolaganja direktorja brez soglasja nadzornega sveta v višini EUR nadomesti s EUR, pri lanstvu v nadzornem svetu pa vnese t.i. konkurenna kavzula, in sicer da lan nadzornega sveta ne more v naslednjem štiriletnem obdobju kandidirati na kakršnokoli delovno mesto v poslovodenju komunalnega podjetja. V razpravo so se vkljuili Danilo Pugelj, Robert Šircelj, Rok Jenko, Igor Batista, ki je podprl predlog statuta, Dušan Grbec, Ado Barbiš, ki je podprl predlog preoblikovanja komunalnega podjetja in Robert Šircelj, ki je bil proti predlogu. Danilo Grilj, odvetnik, in župan sta odgovarjala na vprašanja svetnikov. Župan je predlagal za glasovanje Jenkov predlog spremembe prvega stavka 3. odstavka 9. lena statuta, in sicer:»za sklepanje poslov, ki posamino presegajo znesek ,00 EUR in niso zajeti v poslovnem nartu, je dolžan direktor pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta.«. Vladimir eligoj je predlagal, da se najprej glasuje o 3

4 predlogu uprave. Razpravljala so še Vojko Mihelj, Robert Šircelj in Rok Jenko. Po zakljueni razpravi je župan upošteval predlog Vladimirja eligoja in dal na glasovanje SKLEP (št. 6) I. Sprememba pravnoorganizacijske oblike 1.1. Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, s sedežem v Ilirski Bistrici, Prešernova ulica 7, matina številka: , se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo Firma javnega podjetja je: Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o Skrajšana firma javnega podjetja je: JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o Sedež javnega podjetja je: Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica. II. Zmanjšanje in poveanje osnovnega kapitala 2.1. Osnovni kapital JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. se zmanjša za ,00 SIT oz ,89 EUR, kolikor je znašala vrednost objektov, komunalne infrastrukture in opreme po stanju na dan , ki je bila s strani ustanovitelja prenesena na Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica ter je bila skladno z dolobo 51. lena zakona o lokalni samoupravi in zapisnikom številka: 20-45/2010 z dne prevzeta v osnovna sredstva Obine Ilirska Bistrica. Osnovni kapital družbe se zmanjša zaradi prenosa osnovnega vložka (objektov, komunalne infrastrukture in opreme) na ustanovitelja Obino Ilirska Bistrica, kot to zahteva veljavna zakonodaja. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede skladno z dolobo 520. lena ZGD Osnovni kapital družbe JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. se povea za ,00 EUR. Poveanje osnovnega kapitala se opravi kot poveanje osnovnega kapitala s finannim vložkom ustanovitelja v višini ,00 EUR. Obina Ilirska Bistrica kot edini ustanovitelj prevzame celoten poslovni delež v višini ,00 EUR. Ustanovitelj bo zagotovil vplailo celotnega vložka do vpisa spremembe osnovnega kapitala v sodni register. III. Sprejem ustanovitvenega akta in statuta 3.1 Ustanovitelj sprejme Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., v tekstu, ki je priloga temu sklepu Z dnem uveljavitve Odlok iz 3.1. toke teh sklepov, preneha veljati Akt o ustanovitvi javnega podjetja (Uradne objave PN, 7/94) in Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi javnega podjetja (Uradne objave PN, 6/02) Sprejme se Statut Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.. Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov.»za«predlagan sklep je glasovalo 11 svetnikov,»proti«je glasovalo 6 svetnikov. Sklep je bil sprejet. Rok Jenko je proceduralno zahteval ponovitev glasovanja skladno s poslovniškimi doloili. Župan je pojasnil, da poteka postopek glasovanja in dal na glasovanje SKLEP (št. 7) 1. Zaradi statusnega preoblikovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica, Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica v družbo z omejeno odgovornostjo, se zagotovijo sredstva za poveanje osnovnega kapitala v višini evrov. Osnovni kapital Javnega podjetje Komunala Ilirska Bistrica, Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica v višini evrov, se na podlagi tega sklepa in sklepa župana o prerazporeditvi sredstev zagotovi iz splošne proraunske rezervacije. 2. Posledino se spremeni tudi bilanca odhodkov in raun finannih terjatev in naložb in sicer poveanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali obin v višini evrov. 3. Spremembe iz prve in druge toke tega sklepa se vkljui v veljavni proraun Obine Ilirska Bistrica za leto Sklep stopi v veljavo takoj. 4

5 Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov.»za«predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov,»proti«so glasovali 3 svetniki. Sklep je bil sprejet. Z vodenjem seje je nadaljeval Vladimir eligoj, podžupan. 6. toka: Obravnava mnenja k imenovanju direktorice Doma starejših obanov Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Zdenka Tomaži, vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu (v nadaljevanju ubesedila Zdenka Tomaži), je predstavila postopek izdaje mnenja k imenovanju direktorice Doma starejših obanov. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je Vladimir eligoj, podžupan, je SKLEP (št. 8) 1. Obinski svet Obine Ilirska Bistrica izdaja pozitivno mnenje k imenovanju Mirande Vrh, roj , univ. dipl. soc. delavke, Dolnji Zemon 88, 6250 Ilirska Bistrica, za direktorico Doma starejših obanov Ilirska Bistrica 2. Ta sklep stopi v veljavo takoj. 7. toka: Obravnava sprememb in dopolnitve sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališe odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Zdenka Tomaži je predstavila predlog sprememb in dopolnitve sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtec pri OŠ Antona Žnideršia Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je Vladimir eligoj, podžupan, je SKLEP (št. 9) I. V II. lenu sklepa se dodatno prizna Osnovni šoli Antona Žnideršia Ilirska Bistrica 0,12 delovnega mesta defektologa na podlagi odlobe o usmerjanju otroka s posebnimi potrebami. II. Popravek in dopolnitev sistemizacije stopi v veljavo z dnem sprejema na Obinskem svetu Obine Ilirska Bistrica in velja za as veljavnosti navedene odlobe. III. Z dnem uveljavitve tega sklepa se spremeni II. toka sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec, št /2009, z dne toka: Obravnava predloga dodelitve enkratne denarne socialne pomoi za nakup avtomobila za prevoz otroka s posebnimi potrebami Zdenka Tomaži je predstavila predlog dodelitve enkratne denarne socialne pomoi za nakup avtomobila za prevoz otroka s posebnimi potrebami. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališe odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, župan in Danilo Pugelj. Vladimir eligoj, podžupan, je dal na glasovanje SKLEP (št. 10) 1. Sprejme se predlog dodelitve enkratne denarne socialne pomoi vlagateljici, ki je podala vlogo za enkratno denarno socialno pomo št /2009, za nakup avtomobila za prevoz otroka s posebnimi potrebami v višini evrov neto. 2. Ta sklep stopi v veljavo takoj. Z vodenjem seje OS je nadaljeval župan. 5

6 9. toka: Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica hitri postopek Zdenka Tomaži je predstavila Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica. Naveden odlok z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališe odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Danilo Pugelj, župan in Karmen Šepec. Rok Jenko je predlagal ime vrtca: Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, in da se spomenik pred»starim vrtcem«prenese na lokacijo vrtca. V razpravi so sodelovali Igor Batista, župan, Karmen Šepec, Rok Jenko, župan in Franc Gomba, ki je podprl Jenkov predlog. Igor Batista je podprl predlog imena vrtca, ki je v gradivu oziroma predlaganemu odloku. V razpravo so se vkljuili Franc Gomba, Igor Batista, župan, Drago Kerma, ki je podprl Jenkov predlog, Robert Šircelj, ki je podprl predlog oziroma razpravo Batiste, Branka Pokaj ter Anton Frank, Milan Uljan in Ado Barbiš, ki se je strinjal z nevtralnim imenom. Razpravljali so še Karmen Šepec, župan in Rok Jenko. Župan je dal na glasovanje SKLEP (št. 11) Ime zavoda je: Vrtec Ilirska Bistrica. Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov.»za«predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov,»proti«je glasovali 1 svetnik. Sklep je bil sprejet. SKLEP (št. 12) 1. len Iz javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršia Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: OŠ A. Žnideršia), s sedežem Rozmanova ulica 25 b, 6250 Ilirska Bistrica se izloi enota Vrtec. 2. len Izloena enota iz prejšnjega lena se organizira v samostojni zavod: Vrtec Ilirska Bistrica, s sedežem Vilharjeva cesta 13 a, 6250 Ilirska Bistrica. 3. len Premoženje s katerim upravlja dosedanji zavod OŠ A. Žnideršia Ilirska Bistrica in se uporablja za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, preide na novo organizirani zavod Vrtec Ilirska Bistrica z delitveno bilanco po zakljunem raunu OŠ A. Žnideršia na dan Delavci OŠ A. Žnideršia, ki opravljajo delo v enoti Vrtec, nadaljujejo delo v zavodu Vrtec Ilirska Bistrica na podlagi števila oddelkov v šolskem letu 2010/2011 in na podlagi potrjene sistemizacije, skladno s predpisi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, predvidoma s len Vrtec Ilirska Bistrica prevzame pravice in obveznosti nastale v zvezi z delovanjem OŠ A. Žnideršia enota Vrtec na podlagi knjigovodskega prenosa bilance stanja na dan len Vrtec Ilirska Bistrica zane z opravljanjem dejavnosti predšolske vzgoje po vpisu v sodni register in razvid zavodov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport, v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi, predvidoma s len Ta sklep zane veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov.»za«predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov,»proti«ni glasovali nihe. Sklep je bil sprejet. SKLEP (št. 13) I. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica. II. Ta sklep stopi v veljavo takoj. Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov.»za«predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov,»proti«je glasovali 1 svetnik. Sklep je bil sprejet. Župan je ob uri predlagal desetminutni odmor. Župan je ob uri ugotovil, da je od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 22, zato je OS sklepen in lahko nadaljuje s sejo. 10. toka: Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršia Ilirska Bistrica hitri postopek Zdenka Tomaži je predstavila Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršia Ilirska Bistrica. Naveden odlok z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališe odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, župan in Igor Batista. Župan je dal na glasovanje 6

7 SKLEP (št. 14) I. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršia Ilirska Bistrica. II. Ta sklep stopi v veljavo takoj. 11. toka: Obravnava sprememb in dopolnitev odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Obini Ilirska Bistrica hitri postopek Zdenka Tomaži je predstavila spremembe in dopolnitve odlokov o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov v Obini Ilirska Bistrica. Navedeni odloki z obrazložitvijo so priloženi arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališe odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje SKLEP (št. 15) I. Sprejme se : - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 15/97,Uradne objave asopisa Snežnik, št. 1/99, Uradni list RS, št. 112/07), - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovna šola Jelšane, Osnovna šola Toneta Tomšia Knežak, Osnovna šola Podgora Kuteževo, Osnovna šola Rudolfa Ukovia Podgrad, Osnovna šola Rudija Mahnia Brkinca Pregarje (Uradne objave PN, št. 15/97,Uradne objave asopisa Snežnik, št. 1/99, Uradni list RS, št. 112/07), - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 15/97,Uradne objave asopisa Snežnik, št. 1/99, Uradni list RS, št. 112/07). II. Ta sklep stopi v veljavo takoj. 12. toka: Obravnava predlogov za podelitev obinskih priznanj za leto 2010 Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Ado Barbiš je predlagal, da se srebrno plaketo podeli Hrušiškim fantom in Alenki Penko. V razpravi so sodelovali Dušan Grbec, župan ter Igor Batista, Robert Šircelj in Rok Jenko, ki so podprli predlog komisije. Župan je dal na glasovanje SKLEP (št. 16) 1. Zlato plaketo Obine Ilirska Bistrica za leto 2010 prejme Gorsko reševalna služba reševalna skupina Ilirska Bistrica. 2. Srebrno plaketo Obine Ilirska Bistrica za leto 2010 prejme Pevska skupina Hrušiški fanti. 3. Bronasto plaketo Obine Ilirska Bistrica za leto 2010 prejme Klub študentov Ilirska Bistrica. 4. Ta sklep stopi v veljavo takoj. 13. toka: Obravnava Odloka o zakljunem raunu prorauna Obine Ilirska Bistrica za leto 2009 Nevenka Tomši, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, in župan sta predstavila Odlok o zakljunem raunu prorauna Obine Ilirska Bistrica za leto Naveden odlok je priložena arhiviranemu zapisniku. Dušan Grbec, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, Dejan Baša, predsednik odbora za gospodarstvo in finance, Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljiša, stanovanjske zadeve in poslovne prostore in Karmen Šepec, predsednica odbora za družbene dejavnosti so posredovali stališa odborov, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. Rok Jenko je obrazložil svoj glas proti predlogu Odloka o zakljunem raunu prorauna Obine Ilirska Bistrica za leto V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, župan, Danilo Pugelj, Stanislav Prosen, ki je pojasnil, da ne bo glasoval, ker ni poroila nadzornega odbora in Igor Batista. Župan je dal na glasovanje 7

8 SKLEP (št. 17) 1. Sprejme se osnutek Odloka o zakljunem raunu prorauna Obine Ilirska Bistrica za leto 2009 z vsemi prilogami. 2. Sklep stopi v veljavo takoj. Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov.»za«predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov,»proti«je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet. SKLEP (št. 18) 1. Osnutek Odloka o zakljunem raunu Obine Ilirska Bistrica za leto 2009 se preoblikuje v predlog. 2. Sklep stopi v veljavo takoj. Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov.»za«predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov,»proti«je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet. SKLEP (št. 19) 1. Sprejme se Odlok o zakljunem raunu Obine Ilirska Bistrica za leto 2009 s prilogami. 2. Odlok o zakljunem raunu Obine Ilirska Bistrica za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 3. Odlok z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Obine Ilirska Bistrica: 4. Sklep stopi v veljavo takoj. Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov.»za«predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov,»proti«je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet. 14. toka: Poroilo o škodi in odzivu CZ po žledenju na Pregarjah Anton Delost, poveljnik CZ Obine Ilirska Bistrica, in župan sta predstavila poroilo o delu poveljnika in namestnika poveljnika Civilne zašite Obine Ilirska Bistrica ob žledu v Brkinih dne Gradivo: poroilo o delu poveljnika in namestnika poveljnika Civilne zašite Obine Ilirska Bistrica ob žledu v Brkinih dne , poroilo o višini sredstev dodeljenih za sanacijo po toi v Brkinih dne , poroilo župana: naravna nesrea žled v Brkinih dne 8. in 9. januarja 2010, vabilo k sodelovanju pri obravnavi problematike vezane na nesreo žledu v Brkinih (poslano Alojzu Bubniu in ter Jožetu Ludviku in ). V razpravi so sodelovali Rok Jenko, župan in Igor Batista. Seja je bila zakljuena ob uri. Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja). Zapisnik sestavila: Sabrina Pirih Župan: Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon. Številka: /2010 Ilirska Bistrica,