AB INVEST d.o.o. St 1682/2011 v stečaju Njegoševa cesta Ljubljana J A V N A D R A Ž B A

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "AB INVEST d.o.o. St 1682/2011 v stečaju Njegoševa cesta Ljubljana J A V N A D R A Ž B A"

Transkripcija

1 AB INVEST d.o.o. St 1682/2011 v stečaju Njegoševa cesta Ljubljana Na podlagi obvestila Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne , da je sklep o prodaji postal pravnomočen, se objavlja J A V N A D R A Ž B A za prodajo: 1 Stanovanje in parkirno mesto v garažni hiši Stanovanja in garažna hiša so zgrajena na parcela štev. 59/21 k.o Prule, v velikosti 67 m 2, v naravi dvorišče, parcela štev. 59/23, k.o Prule, v velikosti 97 m 2 v naravi dvorišče, številka stavbe 386 k.o Prule, v naravi stavba, z naslednjimi stanovanji in parkirnimi mesti: 1.1 Stanovanje št. 1, ID , uporabna površina 102,92 m 2, terasa 70,30 m 2 in klet št. 61, površina 10,36 m ,00 EUR in parkirno mesto št. 19, ID površina 14,39 m 2, 8.300,00 EUR 1.2 Stanovanje št. 3, ID , uporabna površina 175,08 m 2, terasa 67,70 m 2 in klet št. 58, površina 13,30 m ,00 EUR parkirno mesto št. 21, ID , površina 14,66 m 2, 8.500,00 EUR parkirno mesto št. 22, ID , površina 14,91 m 2, 8.600,00 EUR 1.3 Stanovanje št. 4, ID , uporabna površina 133,48 m 2, terasa 51,10 m 2 in klet št. 55, površina 10,55 m ,00 EUR in parkirno mesto št. 20, ID , površina 14,39 m 2, 8.300,00 EUR 1.4 Stanovanje št. 7, ID , uporabna površina 175,29 m 2, terasa 40,50 m 2 in klet št. 60, površina 12,20 m ,00 EUR parkirno mesto št. 29, ID , površina 14,72 m 2, 8.500,00 EUR parkirno mesto št. 28, ID , površina 14,73 m 2, 8.500,00 EUR 1.5 Stanovanje št. 8, ID , uporabna površina 192,37 m 2, terasa 48,90 m 2 in klet št. 62, površina 15,08 m ,00 EUR parkirno mesto št. 23, ID , površina 19,37 m 2, ,00 EUR parkirno mesto št. 30, ID , površina 14,73 m 2, 8.500,00 EUR 1

2 1.6 Stanovanje št. 9, ID , neto površina 179,31 m 2, terasa 20,10 m 2 in klet št. 54, površina 11,10 m ,00 EUR parkirno mesto št. 31, ID , površina 14,72 m 2, 8.500,00 EUR parkirno mesto št. 32, ID , površina 14,21 m 2, 8.200,00 EUR 2 Nezazidana stavbna zemljišča 2.1 parcela štev. 59/6 k.o Prule (ID ), v naravi nezazidano stavbno zemljišče (zelenica) v izmeri m ,00 EUR 3 Premičnine Zap.št. Naziv premičnine Izklicna cena v EUR 1 RAČ.SISTEM VECTRA VL800 P4 (L 2003) 77 2 KONFERENČNA MIZA 200x PISARNIŠKI STOL "DIONAR" (L 2003) 64 4 PISARNIŠKI STOL "DIONAR" 64 5 PISARNIŠKI STOL "DIONAR" 64 6 PISARNIŠKI STOL "DIONAR" 64 7 PISARNIŠKI STOL "DIONAR" 64 8 PISARNIŠKI STOL "DIONAR" 64 9 PISARNIŠKI STOL "DIONAR" PISARNIŠKI STOL "DIONAR" DVORIŠČNA VRATA-"ŽUGIČ" EL.POGON MIZA GARDA-"korenina"200x D-PC MIZA MICRO (ZLOMLJENA ) MINI KUHINJA(šted.,hlad.,pomiv.,3 elem.) TELEFON.CENTRALA Erikson (ne deluje) MIZA 180X80-furnir, kov. noge PREDALNIK "korenina" PREDALNIK "korenina" MIZA 120x130 (je bila odrezana) OMARA 135x90 "korenina" OMARA NIZKA 95x80 "korenina" OGNJEVARNA OMARA s trezorjem 180x MIZA PISALNA 180X91,plošča PVC.kov noge OMARICA NA KOLESIH SIVA 120x MIZA SEJNA 180X180, furnir, kov. noge OMARA SREDNJA 110X150X45X OMARA SREDNJA 110X45X OMARA SREDNJA 110X45X

3 29 STOL NA KOLESIH-RDEČ (L 2005) STOL NA KOLESIH-RDEČ STOL NA KOLESIH-SVETEL LES (L 2005) STOL NA KOLESIH-SVETEL LES STOL NA KOLESI-TEMEN LES (L 2005) STOL NA KOLESIH-TEMEN LES STOL NA KOLESIH-FURNIR HRAST, (L 2005) STOL NA KOLESIH-FURNIR HRAST, FOTELJ ČRNO USNJE/MREŽA, (L 2005) FOTELJ ČRNO USNJE/MREŽA MIZA PVC kotna 180X80+40/60, kov. noge PREDALNIK NA KOLESIH siv s štiri pred.sivi PREDALNIK NA KOLESIH siv s štiri pred.sivi PREDALNIK FIKSNI SIVI-poškodovan 4 43 OMARA SIVA 180x200 s policami, slabo MIZA SIVA 160X80-pisarniška, slabo MIZA KOTNA, plošča siva PVC EL. ZA RECEPCIJO 178X35X103/ EL. ZA RECEPCIJO 178X35X103/ PREDALNIK NA KOLESIH SIV OMARA SIVA 90X47X72, slabo OMARA SIVA 90X47X203, slabo RAČUNALNIK HP NX6325 AMD TURION RAČUNALNIK HP NX6325 AMD TURION OMARA ZA ARHIV 90X140 kov., (L 2005) OMARA NIZKA 90X110 kov ogrodje (4vrat) OMARA NIZKA 110X150 kov ogrodje (4vrat) 77 POGOJI JAVNE DRAŽBE 1. Izklicna cena posamezne nepremičnine se na javni dražbi v posameznem koraku dražbe zvišuje v znesku 1.000,00 EUR. Premičnine pa se v posameznem koraku dražbe zvišuje v znesku 10,00 EUR. 2. Pred pričetkom javne dražbe so se dolžni dražitelji izkazati s plačilom varščine v višini 5 % od izklicne cene nepremičnin od zap.št do zap.št. 1.6 in zap.št Za premičnine so se dolžni dražitelji izkazati s plačilom varščine v višini 10 % izklicne cene od zap.št. 1 do zap.št. 55. Dražitelji so dolžni varščino plačati na transakcijski račun št pri NLB, najmanj en delovni dan pred javno dražbo. 3

4 3. Dražitelj lahko namesto plačila varščine najmanj en delovni dan pred javno dražbo stečajnemu dolžniku izroči nepreklicno bančno garancijo v korist stečajnega dolžnika kot upravičenca na pravi poziv banke s sedežem v Republiki Slovenije ali drugi državi, članici Evropske unije, ki se glasi na znesek, enak znesku varščine za zavarovanje svoje obveznosti, plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo. 4. Če dražitelj na dražbi ne uspe, mu mora stečajni dolžnik vrniti znesek plačane varščine ali bančno garancijo v treh delovnih dneh po koncu javne dražbe. 5. Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z: - osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku, - stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek, - družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10%, - osebo, ki ima v razmerju do osebe, iz prve, druge ali tretje alineje položaj ožje povezane osebe, - pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz prve do četrte alineje delež, večji od 50%. 6. Dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu dolžniku dati pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz pete točke pogojev javne dražbe. 7. Dražitelj, ki v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju uveljavlja zakonito predkupno pravico, pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom ni potrebno izdati pisne izjave, da ni ovir za sklenitve pogodbe iz točke šest. 8. Dražitelj mora v znamenju sklenitve prodajne pogodbe plačati aro v višini 5 % izklicne cene za nepremičnino od zap.št. 1.1 vključno do zap.št. 2.1 in 10 % izklicne cene za premičnine od zap.št. 1 do zap.št. 55, v roku, ki bo določen v pogodbi in ne sme biti daljši od petih delovnih dni po sklenitvi pogodbe. 9. Prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da kupec plača aro in razveznim pogojem, ki se uresniči, če kupec v tem roku are ne plača. 10. Dražitelj mora kupnino plačati za nepremičnine v roku treh mesecev, za premičnine pa v roku enega meseca po sklenitvi prodajne pogodbe. 11. Dražitelj lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep sodišča o soglasju k prodajni pogodbi ne postane pravnomočen. 12. Če zamuda dražitelja s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral dražitelju dati dodatni rok za izpolnitev. 13. Dražitelju se izroči lastniška posest prodanega premoženja ali opravijo druga pravna dejanja za prenos lastninske ali druge premoženjske pravice na dražitelja, ko ta plača celotno kupnino. 14. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje. 4

5 15. Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje. 16. S plačilom kupnine preneha zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg, pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica, če so bile pridobljene do začetka stečajnega postopka. 17. Dražitelj mora pisno pogodbo podpisati v času, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni po koncu dražbe. 18. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. 19. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku treh delovnih dni po končani dražbi, plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine. 20. Vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, DDV-ja, prenosa premoženja, prevzema (nalaganja in prevoza) premičnin in morebitne druge stroške s sklenitvijo pogodbe, plača dražitelj. 21. Javna dražba bo ob uri na sedežu družbe DEFIR d.o.o., Kocljeva ulica 2, Murska Sobota (vhod z dvoriščne strani poslovno stanovanjskega objekta). 22. Ogled nepremičnin je mogoč v petek dne od do ure. Dodatne informacije so možne na tel.št od do ure. Murska Sobota, Upravitelj: dr. Štefan Ščap 5