SKUPN ST. Mladina in narodnostna identiteta Jugendliche und nationale Identitåt

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SKUPN ST. Mladina in narodnostna identiteta Jugendliche und nationale Identitåt"

Transkripcija

1 SKS_casopis_11_15.qxp_Layout :58 Seite 1 SKUPN ST Østerreichische Post AG / Sponsoring Post / GZ 05Z / Poštni urad/verlagspostamt 9020 Klagenfurt/Celovec November november 2015 Številka 1 (49) Vabilo na / Einladung zur obœni zbor SKS Hauptversammlung SKS Nedelja/Sonntag, , 14:30 Kulturni dom Danica Št. Primož/St. Primus Prisrœno vabljeni / Herzlichst eingeladen Besedilo in slika: Pia Kulmesch Izobraževanje izboljšuje komunikacijo, pospešuje sožitje in združuje: spet so se zaœeli jezikovni teœaji! Weiterbildung verbessert Kommunikation, beschleunigt die Verständigung und hat eine verbindende Wirkung: die Sprachkurse haben wieder begonnen! Delovna doba je pretekla Arbeitsperiode ist verstrichen Mladina in narodnostna identiteta Jugendliche und nationale Identitåt Sele najlepši kraj Koroške Zell schønster Ort Kårntens Pred obœnim zborom: glavni odbor o najvažnejših temah in uspehih Ali se mlada generacija pojmuje kot avstrijska ali slovenska? Planinska vas je zmagala na tekmovanju ORF-a Vor der Hauptversammlung: der Vorstand über die wichtigsten Erfolge Fühlt sich die junge Generation österreichisch oder slowenisch? Bergsteigerdorf gewann ORF-Wettbewerb Stran / Seite 2 5 Stran / Seite 6 Stran / Seite 7

2 SKS_casopis_11_15.qxp_Layout :59 Seite 2 2 Skupnost 1/2015 Vir/Quelle: Dolinschek Skupni nastop vseh treh organizacij je uspel Zusammenarbeit der Organisationen war Erfolg Pred obœnim zborom (22. novembra v kulturnem domu v Št. Primožu) glavni odbor nudi vpogled v najvažnejše teme pretekle delovne dobe. Predsednik Bernard Sadovnik o izzivih in strankarskopolitiœnih funkcijah. Vor der Hauptversammlung: Der Vorstand über die Arbeitsperiode. SKS: Štiriletna delovna doba polna ustvarjanja je pretekla. Prosim, da kot predsednik naštejete najvažnejše uspehe za manjšino in za organizacijo. Bernard Sadovnik: Skupnost koroških Slo - vencev in Slovenk je kot œlanica bila sprejeta v Federalistiœno unijo evropskih narodnih skupnosti (FUENS) in v Slovensko ma - nj šinsko koordinacijo (SLOMAK). Tudi v so - svetu se je za predsedovanje uveljavil rota - cij ski princip. Naša uspešnica je še vedno Jezikovna iniciativa, ki jo zelo angažirano in uspešno vodi Rozvita Vospernik. Seveda pa smo bili v zadnjem letu zelo uspešni tudi na podroœju skrbi za starejšo generacijo, ker smo skupno z AACC-jem izvedli uspe - šen projekt Dnevnega centra za aktivnosti starejše generacije v Podjuni, ki ga je koordinirala Jasmin Gutovnik s podporo naše vodje pisarne Bernadke Hribernik in gene - ralnega tajnika AACC Filipa Warascha. Nad 1300 obiskovalcev je bilo pri ponudbah tega centra. Višek pa je, da je iz tega projekta letos nastalo društvo Activitas, ki vodi dnevni center s poslovodkinjo Jasmine Gutovnik uspešno naprej. Pomembno je, da je SKS kljub skromnim finanœnim sredstvom v pomoœ našim ljudem. SKS: Kakšno je bilo in je sedanje sodelovanje med vsemi organizacijami? Sadovnik: Sodelovanje je po prevzemu predsedstva NSKS Valentina Inzka zelo konstruktivno in dobro, pri œemer je treba dodati, da je predsednik ZSO Marjan Sturm vseskozi upošteval pluralnost naše politiœne organiziranosti. V zadnjih letih smo na raznih podroœjih uspeli prav zaradi us - kla jenosti in skupnega nastopanja. Navse - zadnje smo na ta naœin razrešili tudi vpra - šanje Glasbene šole in omembe Slovencev v koroški deželni ustavi. Pomembno bo, da bomo razrešili tudi vprašanje Novic tako, da bomo zagotovili vsaj en skupen kva - liteten œasopis za koroške Slovenke in Slovence. Skrbi me pa gospodarska prihodnost naše narodne skupnosti glede na spremembe, ki jih je priœakovati. SKS: S katerimi izzivi bo se treba baviti v prihodnosti? Sadovnik: Kot SKS se bomo tudi v prihodnje posvetili vsebinskim vprašanjem kot je to jezikovna iniciativa, ponudbe za starejšo generacijo in prioritarno tudi ponudbi za našo podeželsko mladino in naše rojake in rojakinje, ki živijo v mestih kot so Dunaj in Gradec. Zavedati se moramo, da je zaradi odseljevanja vedno veœ œlanic in œlanov na - rodne skupnosti naseljenih na urbanih podroœjih in vedno manj na avtohtonem podroœju naše manjšine. Drugi izziv pa je radikalna sprememba glede pogovornega jezika po naših obœinah, ki moœno upada. Potrebno bo izdelati tudi koncepte za izven - šolsko ponudbo tistim, katerim slovenšœina ni družinski pogovorni jezik. SKS: Postali ste župan obœine Globasnica. Kaj pomeni ta nova politiœna funkcija naœelno za organizacijo? Sadovnik: Seveda dejstvo, da so v pred - sedstvu SKS zastopani deželna poslanka Zalka Kuchling, zastopnik Team Stronach Lojze Dolinar kot tudi župan na listi SP Heribert Kulmesch in jaz kot župan EL, pomeni neko dodatno politiœno težo. Kvali - teta tega pristopa je, da vsak strankarski pripadnik v nadaljevanju vnaša skupno sklenjene vsebine v svoje strankarske struk ture, in to ni nepomembno. Zato ugovarjam tudi izpovedi, da ima slovenska na - rodna skupnost samo dva župana. Mar župani na listi SPÖ, kot na primer naš tajnik Heribert Kulmesch, niso Slovenci? Vsi slovenskogovoreœi ali dvojeziœni župani, ne glede na strankarsko pripadnost, so izrednega pomena, tudi za ohranitev naše jezi - kovne in kulturne dedišœine. SKS: Bitte zählen Sie die wichtigsten Erfolge der vergangenen Arbeitsperiode auf. Bernard Sadovnik: Die Gemeinschaft der Kärntner Slowenen wurde als Mitglied in die Föderalistische Union europäischer Volksgruppen (FUEV) und Koordination slo - we nischer Volksgruppen (SLOMAK) aufge - nommen, im Volksgruppenbeirat hat sich das Rotationsprinzip durchgesetzt. Unser größter Erfolg ist die Sprachinitiative unter der Leitung von Frau Mag. Roswitha Vos - pernik. Außerdem konnten wir für die ältere Generation das Tagesaktivitätenzentrum im Jauntal einrichten. SKS: Wie war und wie ist die aktuelle Zusammenarbeit zwischen allen Organisationen? Bernard Sadovnik: Seit der Übernahme des Rates durch Valentin Inzko ist die Zusammenarbeit sehr konstruktiv, zu betonen ist auch, dass Zentralverband-Obmann Marjan Sturm immer die Pluralität unserer politischen Organisation berücksichtigt hat. Gemeinsam konnten wir die Frage der Slowenischen Musikschule lö - sen und die Erwähnung der Slowenen in der Kärntner Landesverfassung erreichen. Gelöst werden muss nun die Frage der Wochenzeitung Novice. SKS: Sie wurden zum Bürgermeister der Gemeinde Globasnitz gewählt. Was bedeutet dies für die Organisation? Sadovnik: Mit einem Vorstand bestehend aus der Landtagsabgeordneten Zalka Kuch ling, dem Vertreter des Team Stro - nach Lojze Dolinar, Bürgermeister Heribert Kulmesch (SPÖ) und mir als EL-Bürgermeister, kann ein weiterer politischer Schwerpunkt gesetzt werden. Qualitativ ist, dass jeder Parteizugehörige beschlos - se ne Organisationsinhalte in Parteistrukturen einbringen kann.

3 SKS_casopis_11_15.qxp_Layout :59 Seite 3 Skupnost 1/ Vir/Quelle: Kulmesch Uöenje jezikov pogoj za medsebojno spoznavanje Erlernen von Sprachen f r gegenseitiges Kennenlernen Podpredsednik Reginald Vospernik o dvojeziœnem šolstvu, Kugyjevi zamisli in civilno-privatni iniciativi»dialog-workshop«. Der stellvertretende Obmann Reginald Vospernik über das zweispra chige Schulwesen, die Idee der Kugyklassen und den Dialog-Workshop. SKS: Gospod Vospernik, kako kot dolgoletni ravnatelj gimnazije za Slovence v Celovcu ocenjujete tre - nutni razvoj dvojeziœnega šolstva na Koroškem? Reginald Vospernik: Oœitno je uœenje slo - venšœine na osnovi politiœnih sprememb zadnjih desetletij in zahvaljujoœ spreme - njenemu odnosu v deželi postalo tako vabljivo, da obiskuje v tem šolskem letu domala polovica vseh šoloobveznih otrok dvojeziœnega ozemlja v osnovni šoli pouk slovenšœine. Pozitiven odnos do sloven - ske ga jezika pa nam seveda ne sme zamegliti pogleda, da œedalje bolj odmira živi pogovorni jezik v družinah. SKS: Kakšno vlogo igra iz Vašega vidika Kugyjeva zamisel v trenutni šolski situaciji na gimnaziji? Ali se starši prav zaradi Kugyjevih razredov odloœajo za šolanje na Slovenski gimnaziji? Vospernik: Zamisel Kugyjevih razredov je v poldrugem desetletju, odkar deluje ta veœ - kulturna zamisel na Slovenski gimnaziji, prava uspešnica. Da so na šoli odprli letos dva oddelka s Kugyjevim alpsko-jadranskim programom, me navdaja kot iniciatorja te zamisli z veseljem in ponosom. Posebno me še zadovolji dejstvo, da se misli po - služiti za širitev pristojni avstrijski komisar v Bruslju dr. Hahn izkušenj na Slovenski gimnaziji pri naœrtovani ustanovitvi podobnega šolskega projekta v eni izmed evropskih ali severnoafriških držav, ki mejijo na EU. Ko se evropski narodi œedalje bolj združujejo, je seveda uœenje jezikov, zlasti tistih neposrednih sosedov, neogiben po - goj za medsebojno spoznavanje in razu - mevanje. To je brez dvoma tudi gibalo, da vpišejo otroka v Slovensko gimnazijo. SKS: Druga tema: iniciativa Dialog-workshop. Kako ocenjujete njegovo delova - nje? Kateri sklepi oziroma katere spremembe v prid manjšini so postali že vidni in kaj si lahko še priœakujemo? Vospernik: Tako imenovani Dialog-workshop je civilno-privatna iniciativa, ki ga je iniciiral krog okoli konsenzne skupine (Feldner, Sturm, Friedensforschung). Redno se sestaja predvsem v Gradcu in je prav gotovo najvidnejši sad zbliževalnih prizadevanj, ki jih je priœela pred leti konsenzna skupina in v kateri je tvorno sodeloval in še sodeluje tudi predsednik SKS Bernard Sadovnik. Široko zasnovani krog kakih 25 sogovornikov v tem workshopu, predstav - nikov politike, cerkve, znanosti, kulture in drugih podroœij, prihaja iz Koroške, ostale Avstrije in Slovenije. Namen workshopa je, da zasnuje nove tire miroljubja in medse - boj nega spoštovanja. SKS: Herr Vospernik, wie beurteilen Sie als langjähriger Direktor des Gymnasiums für Slowenen in Klagenfurt die aktuellen Entwicklungen des zweisprachigen Schulwesens in Kärnten? Reginald Vospernik: Offensichtlich ist das Erlernen der slowenischen Sprache aufgrund der politischen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte sowie dank der veränderten Verhältnisse im Land so einladend geworden, dass im heurigen Schuljahr im zweisprachigen Grundschulbereich fast die Hälfte aller schulpflichtigen Kinder in der Volksschule den Slowenischunterricht besucht. Der positive Bezug zur slowenischen Sprache darf uns allerdings nicht den Blick dafür verstellen, dass die slowenische Umgangssprache in den Fa - mi lien immer mehr abnimmt. SKS: Welche Rolle spielt die Idee der mehrsprachigen Kugy-Klassen am Gymnasium für Slowenen in Klagenfurt? Ent - schei den sich Eltern gerade wegen der mehrsprachigen Kugy-Klassen für eine Ausbildung ihrer Kinder an dieser Schule? Vospernik: Der Grundgedanke der Kugy- Klassen ist in den eineinhalb Jahrzehnten, seit diese multikulturelle Idee am Sloweni - schen Gymnasium verwirklicht wurde, eine Erfolgsgeschichte. Wenn an der Schule heuer zwei Abteilungen mit dem Kugy Alpen-Adria-Programm eröffnet haben, erfüllt das den Initiator dieser Idee mit Freu - de und Stolz. Vor allem freut mich die Tatsache, dass der zuständige österreichi - sche Kommissar in Brüssel, Dr. Hahn, sich der Idee der Kugyklassen bei einem ähnlichen Schulprojekt in einem europäischen oder nordafrikanischen Land, das an die EU grenzt, bedienen möchte. In Zeiten, in denen sich europäische Staaten immer mehr verbinden, ist natürlich das Erlernen von Sprachen, insbesondere jener der unmittelbaren Nachbarn, eine unumgäng - liche Bedingung für gegenseitiges Kennenlernen und Verstehen. SKS: Ein weiteres Thema: der Dialog- Workshop. Wie bewerten Sie seine Arbeit? Welche Beschlüsse bzw. welche Veränderungen zugunsten der Minderheit sind bereits sichtbar geworden und welche sind noch zu erwarten? Vospernik: Die Teilnehmer des Dialog- Workshops treffen sich regelmäßig vor allem in Graz. Die Gruppe ist sicherlich die sichtbarste Frucht der Bestrebungen, die von der Konsensgruppe begonnen worden sind und in der auch der Obmann der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen Ber - nard Sadovnik mitgewirkt hat und es noch tut. Eine breit gestreute Runde von etwa 25 am Dialog Mitwirkenden, Vertreter aus Politik, Kirche, Wissenschaft, Kultur und weiterer Bereiche, kommt aus Kärnten, dem restlichen Österreich sowie Slowenien. Der Zweck der Gruppe ist es, neue Wege des Friedens und gegenseitiger Wertschät - zung zu suchen und zu verwirklichen.

4 SKS_casopis_11_15.qxp_Layout :59 Seite 4 4 Skupnost 1/2015 Skrajni öas, da pridemo iz negativne drže žrtve Vir/Quelle: facebook.com/gruenekaernten Høchste Zeit, sich aus der Opferrolle zu befreien Podpredsednica Zalka Kuchling o delu in izkušnjah deželne poslanke, o osebnih obœutkih in najvažnejših uspehih na deželno-politiœni ravni. Die stellvertretende Obfrau Zalka Kuchling über ihre Arbeit und Erfahrungen als Landtagsabgeordnete, über persönliche Empfindungen und die größten Erfolge auf landespolitischer Ebene. SKS: Veliki poklicni uspeh ste do - segli marca 2013, ko ste bili izvo - ljeni za deželno poslanko pri Zelenih. Kako obœutite ta uspeh na osebni ravni, kako pa ga obœutite tudi kot koro - ška Slovenka? Zalka Kuchling: Svojo nalogo kot deželna poslanka vidim v doslednem zavzemanju za politiœne vsebine, zaradi katerih sem bila izvoljena v Koroški deželni zbor. Uspeh pa je v politiki zelo relativen pojem. Œe s svojim posredovanjem prepriœam tudi zelo skeptiœen del koalicije, je to lepo. Kot Slovenka pa se zavedam, da sem na Koroškem v svoji vlogi pionirka. SKS: Kakšno vlogo igrate kot koroška Slovenka v deželnem zboru? Kaj pomeni to za Slovence na Koroškem, da lahko izvajate to funkcijo? Kuchling: Vedno se œudim nad dejstvom, da mnogo ljudi še tako malo ve o nas koroških Slovencih. Deloma so informacije, ki prevladujejo tudi pri mojih kolegicah in kolegih v deželnem zboru, zelo enostran - ske in pavšalne. Vsekakor zaznam, da je skrajni œas, da pridemo sami iz negativne drže žrtve v posredovalno. SKS: Katere teme oziroma katera delovna podroœja Vas obogatijo? Kuchling: Bogatijo me seveda teme, ki nazorno ponakazujejo pozitivni razvoj družbe, kot na primer šolstvo, delo z mladino, kulturno bogastvo dvo- in veœjeziœnosti; pa tudi oprijemljiva politika Zelenih na energetskem podroœju ali zavzemanje za socialni mir in dolgotrajno zašœito narave. SKS: Prosim, da naštejete najpomembnejše diskusije in tudi uspehe za slovensko manjšino na deželno-politiœno ravni. Kuchling: Tu bi omenila najprej vsekakor sistemsko rešitev Slovenske glasbene šole. Zavedajmo se, da se dežela Koroška nahaja v najveœji finanœni krizi minulih desetletij. Rešili smo šolo, pa œeprav ne v zaželenem obsegu. Pozitivna omemba slovensko govoreœih rojakinj/ rojakov v Koroški deželni ustavi pa je velik politiœni uspeh. Dejstvo, da v svojih govorih vedno spet spregovorim samoumevno tudi v slovenšœini, je moja osebna izkaznica. S tem ustvarjam na koroškem politiœnem odru dejstva. SKS: Einen großen beruflichen Erfolg feierten Sie im März 2013, als Sie zur Landtagsabgeordneten bei den Grünen gewählt wurden. Wie empfinden Sie diesen Erfolg auf persönlicher Ebene, wie empfinden Sie ihn aber auch als Kärntner Slowenin? Zalka Kuchling: Meine Aufgabe als Landtagsabgeordnete sehe ich im konsequenten Einsatz für politische Inhalte, für die ich ja auch in den Kärntner Landtag gewählt worden bin. Allerdings ist Erfolg in der Politik ein sehr relativer Begriff. Aber wenn ich mit meiner Vermittlung auch den überaus kritischen Teil der Koalition über - zeugen kann, ist das schön. Als Slowenin bin ich mir der Tatsache bewusst, dass ich in Kärnten in meiner Rolle Pionierin bin. SKS: Welche Rolle spielen Sie als Kärntner Slowenin im Landtag? Was bedeutet es für die Slowenen in Kärnten, dass Sie diese Funktion ausüben können? Kuchling: Ich wundere mich immer, dass manche Menschen noch so wenig über uns Kärntner Slowenen wissen. Teilweise sind die Informationen, die auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Landtag überwiegen, sehr einseitig und pauschal. Auf jeden Fall nehme ich wahr, dass es höchste Zeit ist, sich aus der negativen Opferrolle zu befreien und tätig zu werden. SKS: Welche Themen bzw. welche Arbeitsbereiche bereichern Sie? Kuchling: Selbstverständlich bereichern mich Themen, welche die positive Entwicklung der Gesellschaft anschaulich dar - stellen, wie etwa das Schulwesen, die Arbeit mit der Jugend, der kulturelle Reichtum der Zwei- und Mehrsprachigkeit; aber auch die handfeste Politik der Grünen im Energie-Bereich sowie das Einstehen für sozialen Frieden und langfristigen Schutz der Natur. SKS: Bitte zählen Sie die wichtigsten Diskussionen und auch Erfolge für die slowenische Minderheit auf landespoliti - scher Ebene auf. Kuchling: Hierbei würde ich zuerst die sy - stemische Lösung der Slowenischen Mu - sikschule erwähnen. Seien wir uns bewusst, dass sich das Land Kärnten in der größten finanziellen Krise der vergangenen Jahrzehnte befindet. Wir haben die Schule gerettet, auch wenn nicht im gewünschten Ausmaß. Die positive Erwähnung der slo - wenischen Landsleute in der Kärntner Landesverfassung ist ein großer politischer Erfolg. Die Tatsache, dass ich in meinen Reden immer wieder selbstverständlich auch slowenisch spreche, ist meine persönliche Visitenkarte. Damit schaffe ich auf der Kärntner Politik-Bühne Fakten.

5 SKS_casopis_11_15.qxp_Layout :59 Seite 5 Skupnost 1/ Nove oblike dialoga med organizacijami Neue Formen des Dialogs notwendig Tajnik Heribert Kulmesch o razvoju organizacijskih stikov z manjšino in o novih oblikah dialoga z ostalima organizacijama. Sekretär Heribert Kulmesch über das Verhältnis zwischen Organisation und Minderheit sowie über neue Formen des Dialogs. Vir/Quelle: Kulmesch bedeuten für die Gemeinschaft, noch energischer mit der Landespolitik zusammenarbeiten, Verbindungen knüpfen zu können und so der Minderheit eine lautere Stimme zu verleihen. SKS: Kako kot tajnik ocenjujete preteklo delovno dobo? Heribert Kulmesch: V pretekli delovni dobi je SKS kot tretji zastopniški organizaciji uspel važen korak naprej. SKS se je še globlje zakoreninila v javnosti, pri partnerjih in inštitucijah doma, na Dunaju, v Republiki Sloveniji in tako dobila med zastopniškimi organizacijami status enakovrednosti. Po - sebno je treba omeniti delo gremija Dialogforum, poleg tega pa tudi dejstvo, da so v zadnji delovni dobi kar trije œlani odbora politiœno napredovali na deželni oziroma na obœinski ravni. Dva župana in ena deželna poslanka v odboru pomeni za SKS, da še bolj energiœno sodelujemo s splošno Koroško deželno politiko, da navežemo stike in damo manjšini moœnejši glas. SKS: Kakšni so organizacijski stiki z manj - šino samo? Kulmesch: Razvoj je v celoti zadovoljiv, ne smemo pa prezreti dejstva, da je mnogo œlanov narodne skupnosti in predvsem tudi mladina nadvse nezadovoljna z delom, ki ga opravljajo organizacije. Mnogo dela že itak prevzema Dialogforum ali pa tudi de želna koalicija, po drugi strani pa so se najnujnejše potrebe narodne skupnosti zmanj šale. SKS: Ali sploh še potrebujemo tri organizacije koroških Slovencev? Kulmesch: Osebno nisem mnenja, da so organizacije nepotrebne, najti pa bomo morali nove, œasu primerne oblike, do - stope, oprijeme in metode organiziranosti in dialoga med organizacijami. Tudi v smislu optimiranja stroškev upravnih teles na - rodne skupnosti. Ideološke igrice nimajo pri teh vprašanjih nobenega prostora. Medijska oskrba, mislim tukaj predvsem na tednik Novice, kaže obupno sliko. Finanœne težave so samo nerazveseljiv simptom splošne aktualne situacije. Naœin razdelitve subvencij s strani Slovenije in Avstrije bo pravtako treba premisliti in postaviti na nove temelje. Še bi lahko naštevali probleme, ki so namešœeni v središœu naših notranjih struktur in za katere ni odgovoren zunaj stojeœi nasprotnik. Zastopstvo naše organizacije se teh izzivov zaveda. V dialogu z ostalima dvema organizacijama pa smo skupno pozvani, da najdemo pravilne odgovore na razne potrebe œasa. SKS: Wie beurteilen Sie die verstrichene Arbeitsperdiode als Se - kretär? Heribert Kulmesch: In der vergangenen Arbeitsperiode ist es der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen als dritter Interes sens - vertretung gelungen, einen wichtigen Schritt nach vorne zu setzen. Die Gemeinschaft hat sich noch stärker in der Öffentlichkeit positioniert, bei Partnern und Insitutionen zu Hause, in Wien, in der Republik Slowenien, und so innerhalb der Interessensvertretungen einen gleichge - stell ten Status erlangt. Vor allem ist es notwendig, die Arbeit des Gremiums Dia - logforum zu betonen, aber auch die Tatsache, dass in der vergangenen Arbeitsperiode gleich drei Vorstandsmitglieder auf Landes- bzw. Gemeindebene politisch aufsteigen konnten. Zwei Bürgermeister und eine Landtagsabgeordnete im Vorstand SKS: Wie ist das Verhältnis zwischen der Organisation und der Minderheit selbst? Kulmesch: Die Entwicklung ist im Ge - samten zufriedenstellend, wir dürfen aller - dings die Tatsache nicht leugnen, dass viele Angehörige der Volksgruppe und vor allem die Jugend absolut unzufrieden mit der Arbeit der Organisationen sind. Einen großen Teil der Aufgaben übernimmt ohnehin schon das Dialogforum oder auch die Landeskoalition, auf der anderen Seite haben sich die allerwichtigsten Anliegen der Volksgruppe verringert. SKS: Brauchen wir denn überhaupt noch alle drei Interessensvertretungen? Kulmesch: Persönlich bin ich nicht der Meinung, dass die Organisationen nicht mehr notwendig wären. Wir werden allerdings neue, an unsere Zeit angepasste Formen, Zugänge und Organisationsmuster des Dialogs innerhalb der Kärntner sloweni - schen Interessensvertretungen finden müs sen. Ideologische Spielchen haben bei diesen Fragen keinen Platz. Die me - diale Versorgung, ich denke hierbei vor allem an die Wochenzeitung Novice, zeigt ein erschütterndes Bild. Die finanziellen Probleme sind nur ein unerfreuliches Symptom der generellen aktuellen Situation. Die Art der Aufteilung der Subventionen von Seite Sloweniens und Österreichs wird ebenfalls überdacht werden müssen. Als Vorstand unserer Organisation sind wir uns der Herausforderungen bewusst. Im Dialog mit den restlichen beiden Interessensvertretungen sind wir aufgefordert, die richtigen Antworten auf die verschie - densten Bedürfnisse unserer Zeit zu fin - den.

6 SKS_casopis_11_15.qxp_Layout :59 Seite 6 6 Skupnost 1/2015 Smo Avstrijci ali Slovenci? Österreicher oder Slowenen? Kako je usmerjena nacionalna identiteta 95 let po plebiscitu? Ali je slovenska, ali avstrijska, ali dvojna? Maturanta pojasnjujeta. Wie ist unsere nationale Identität 95 Jahre nach der Volksabstimmung ausgerichtet? Zwei Maturanten geben Aufschluss dan, ko smo Slovenci na Koroškem postali dokonœna na - rodna manjšina Republike Avstrije. Dan, ko je narodnostna identiteta dobila do tedaj nepoznan pomen. Postaviti meje in tako zakoliœiti jezik in etnijo bistveni del našega znaœaja je bila obiœajna politiœna smernica. Spravila je slovensko govoreœo skupino v precep. Kaj smo podedovali iz teh œasov? Kako je usmerjena nacionalna identiteta danes in kakšen razvoj si lahko priœakujemo? Pogovor z maturantoma Slo - venske gimnazije, Katarino Wrolich in Da - vidom Ressmannom, razodeva, kako raz - mišlja mlada generacija. Oba se na vsak naœin pojmujeta kot Avstrijca. Identiteta pa je slovenska, samo da se ne razlaga po državni pripadnosti, paœ pa po jeziku.»ne razumem prav, zakaj se nekateri koroški Slovenci poœutijo bolj povezani s Slovenijo, to je œisto druga država. Œe imam na primer na izbiro koroško ali Pia Kulmesch Maturantka Katarina Wrolich je letos kot œlanica šolarskega zastopstva imela možnost, da slavnostno spregovori v okviru velike prireditve v Celovcu. Maturantin Katarina Wrolich hatte heuer die Gelegenheit, als Mitglied der Landesschülervertretung im Rahmen einer großen Veranstaltung in Klagenfurt eine Fest-Rede zu halten. Vir/Quelle: facebook.com/gruenekaernten pristno slovensko nošo, bi oblekla prvo, ker se poœutim bolj povezana z Avstrijo, meni Katarina. Tudi dvojna, slovenskonemška identiteta, ni tema. Sem œlovek z eno slovensko identiteto, pravi David. Maturanta spomina na plebiscit ne obœutita kot dan, ki se posebno praznuje: ne kot dan rojstva narodnostne identitete, niti nasplošno. Predvsem v šoli se malo govori o tej temi, tako da si želita maturanta veœ informacij o zgodovini in o koroško slovenski identiteti sem letos bil na koncertu srbskega, hrvaškega in bosanskega benda malo ironiœno, se nasmeje David. In naprej: Nikoli še nisem bil na takih prire - ditvah. Slišal sem, da je premalo slo venš - œine, tako da me ne vleœe tja..!. Drugaœe Katarina, ki je letos kot œlanica šolarskega zastopstva imela možnost, da slavnostno spregovori v okviru velike pri reditve v Ce - lovcu. Koroški Slovenci se na ta dan spom nimo svojih korenin. Œe jezika ne damo veœ naprej kaj pa smo potem še? der Tag, an dem die Slowenen in Kärnten zur ethnischsprachlichen Minderheit der Repu - blik Österreich wurden. Sprache und Ethnie durch Grenzen zu trennen, war das Gebot der Stunde: ein Dilemma für die slowenischsprachige Gruppe in Kärnten. Was ist das Erbe dieser Geschehnisse? Wie ist die Volksgruppenidentität heute ausgerich tet? Das Gespräch mit den Maturanten des Gymnasiums für Slowenen, Katarina Wro lich und David Ressmann, offenbart, wie die junge Generation da rü - ber denkt. Beide nehmen sich auf jeden Fall als Österreicher wahr. Die Identität allerdings sei slowenisch, nur dass sich diese nicht über die (Staats)nation definiere, sondern über die Sprache. Ich verstehe nicht, warum sich manche Kärntner Slowenen mehr zu Slowenien als zu Österreich hingezogen fühlen, das ist ein völlig anderes Land. Wenn ich beispielsweise eine Kärntner und eine originale slowenische Tracht zur Auswahl hätte, würde ich die erstere anziehen, weil ich mich mehr mit Öster - reich verbunden fühle, meint Katarina. Auch eine slowenisch-deutsche Doppel- Identität sei kein Thema. Ich habe eine slowenische Identität, betont David. Die Maturanten empfinden den Tag der Volksabstimmung nicht als Tag, der besonders gefeiert werde. Vor allem in der Schule werde darüber kaum gesprochen, sodass sich die beiden Maturanten mehr ge - schichtliche und identitätsbildende Informationen wünschen. Am war ich heuer auf einem Konzert einer serbischen, kroatischen und bosnischen Band ein wenig ironisch, lacht David. Und weiter: Ich war noch nie auf solchen Fest-Veranstaltungen. Mir wurde gesagt, es gäbe einen zu geringen slowenischen Anteil, sodass es mich dort nicht hinzieht! Anders Katarina, die heuer als Mitglied der Landesschülervertretung die Möglichkeit hatte, im Rahmen einer großen Veranstaltung in Klagenfurt eine Fest-Rede zu halten. Wir Kärntner Slowenen gedenken an diesem Tag unserer Wurzeln. Wenn wir die Sprache nicht weitergeben was sind wir denn dann noch?

7 SKS_casopis_11_15.qxp_Layout :59 Seite 7 7 Skupnost 1/2015 Med hribi in gorami se bleüöi lepota Koroške Zwischen Wald und Gr n die Schønheit Kårntens Majhno obœino Sele so razglasili za najlepši kraj Koroške. Die Zwerggemeinde Zell wurde zum schönsten Platz Kärntens gekürt. Skale mogoœne Košute služijo slikarski kulisi kot okvir (pogled s Šajde). Die mächtigen Felswände der Koschuta umrahmen die malerische Kulisse (Blick von Zell-Schaida). Homeliško jezero: œudoviti jesenski utrinki. Freibacher Stausee: bezaubernde herbstliche Eindrücke. Vir/Quelle: Dieter Arbeiter Vir/Quelle: Dieter Arbeiter M ajhen kraj, a neizmeren znaœaj: Sele! Utrinki in slike vasi so prepriœali vse tiste, ki so v okviru ORF-tekmovanja 9 Plätze, 9 Schätze (slov. 9 krajev, 9 zakladov ) glasovali za Sele. Planinska obœina je bila vredna vse pozornosti in je zmagala po predhodni odloœitvi pod pojmom najlepši prostor na Koroškem. Po ozkih ovinkih, strmo navzgor, pelje pot v Sele, više in više nad 950 metrov. Deloma tik ob skalnatih stenah ali tik ob bregovih. Že marsikdo se je tu vprašal: ali sploh še kaj pride? A vtisi na vrhu odškodujejo in te napolnijo s œim veœjim navdušenjem: Sonœni žarki se prelivajo v mehkih hribih. Skale mogoœne Košute služijo slikarski kulisi kot okvir. Globlje v gozdovih se razodevajo steze, ki vodijo do vrhov naokrog vsaka smer ima svojega: znani Košutnikov vrh na jugu, Setiœe na severu, Obir na vzhodu. Nekako odmaknjen si od vrveža življenja, zašœiten in skrit se tu poœutiš, zaœaran od nedotaknjene narave. Vsaka zvezna dežela v Avstriji je imela po predhodni odloœitvi ORF-tekmovanja prilož- Sonœni vzhod na Setiœah. / Tagesanbruch in Zell: atemberaubender Sonnenaufgang am Freiberg. nost, da si s klici in SMS-i izbere svoj dragulj narave. V finalni odloœitvi so nastopili vsi zmagovalci vseh zveznih dežel, da bi razglasili najlepši kraj Avstrije. Na Dunaju je konec oktobra padla zadnja odloœitev: Predarlska je konec koncev postala najlepši kraj Avstrije. Glasovanje je bilo sestavljeno iz klicev in SMS-ov domaœih gledalcev ter iz toœk iz kroga žirije. Moœan glas pri odloœitvi pa je imela zanesljivo tudi uvrstitev štartnih številk. Druga štartna številka za Sele verjetno ni bila najbolj ugodna. Œe tudi tokrat še ni zadostovalo za najvišje odlikovanje: Ponos Selanov je odmeval preko medijev in socialne mreže (Facebook), predvsem pa tudi v obœini sami, ki se je v objemu tega uspeha poœutila tesneje združena D ie Gemeinde Zell ist vielleicht klein, ihr Charakter aber ist unübersehbar. Die Eindrücke und Bilder dieses Ortes konnten kürzlich all jene überzeugen, die im Rahmen des ORF-Wettbewerbs 9 Plätze, 9 Schätze ihre Stim- Vir/Quelle: Heribert Kulmesch me abgegeben haben. Das Bergsteigerdorf hat den Vorentscheid als schönster Ort Kärntens gewonnen. Über steile, enge Kurven führt der Weg nach Zell, höher und höher auf über 950 Meter. Im Hochtal angekommen wird die Reise mit einem zauberhaften Ausblick belohnt: Die Sonnenstrahlen fließen sanft in die hügelige Landschaft, die Felswände der mächtigen Koschuta umrahmen die malerische Kulisse. Tiefer in den Wäldern führen schmale Pfade auf die Gipfel der Hausberge: auf den Koschutnik-Turm im Süden, den Freiberg im Norden, den Obir im Osten. Jedes Bundesland Österreichs konnte im Vorentscheid des ORF-Wettbewerbs per Televoting sein Naturjuwel ermitteln. Im Finale in Wien wurde schließlich aus allen neun Vorentscheid-Gewinnern der schönste Ort Österreichs gekürt, die Auszeichnung ging letztendlich an Vorarlberg. Wenngleich es für den endgültigen Sieg nicht gereicht hat: Die Bewohner Zells sind mächtig stolz auf die mediale Aufmerksamkeit und fühlen sich in Anbetracht des Erfolgs näher verbunden...

8 SKS_casopis_11_15.qxp_Layout :59 Seite 8 8 Skupnost 1/2015 Botrstvo veöjeziönosti / Patenschaft f r Mehrsprachigkeit Peter Paco Wrolich Bivši profesionalni kolesar/ ehemaliger Radrennfahrer V svojem aktivnem œasu kot športnik mi veœjeziœnost nikoli ni škodovala, vedno le koristila. Kjerkoli sem bil, sem se lahko sporazumeval. Žal pa sem zamudil priložnost, da bi se še dodatno nauœil ta ali oni jezik. Jeziki nam odpirajo vrata v svet. Tega naj bi se zavedali naši otroci. Jeziki nadomešœajo deloma študije, lajšajo življenje v tujini in ustvarjajo prijateljstva. Moja zgledna država glede poznavanja jezikov je Luksemburg. Pravijo, da obvlada dober izobražen Luksemburžan najmanj 7 jezikov. Manj izobražen samo 4! Koliko jezikov govorimo mi? Vir/Quelle: Christian Jansky Die Mehrsprachigkeit geriet mir während meiner aktiven Zeit als Sportler nie zum Nachteil. Wo immer ich war, konnte ich mich mehr oder weniger verständigen. Ich habe es aber leider verabsäumt, noch die eine oder andere Sprache zusätzlich zu erlernen. Sprachen öffnen einem das Tor zur Welt. Dessen sollten sich unsere Kinder bewusst sein. Sprachen ersetzen teilweise Studien, erleichtern das Leben im Ausland und schaffen Freundschaften. Mein großes Musterland für Sprachkenntnisse ist Luxemburg. Es heißt, dass ein gut ausgebildeter Luxemburger mindestens 7 Sprachen spricht. Ein schlecht ausgebildeter nur 4! Wie viele Sprachen sprechen wir? Mehrsprachigkeit Osebe in osebnosti / Persønlichkeiten Vir/Quelle: facebook.com/erika.wrolich Tamburaški ansambel Loœe, ki ga vodi Erika Wrolich, je izdal novo zgošœenko. Imenuje se»nmav œriez izaro«in vsebuje med drugim duet Bernarde Fink s hœerko Valentino. Das Tamburizza-Ensemble aus Latschach, das von Erika Wrolich geleitet wird, hat kürzlich eine neue CD herausgegeben. Sie heißt»nmav œriez izaro«und beinhaltet unter anderem ein Duett von Bernarda Fink mit ihrer Tochter Valentina. Vir/Quelle: volksgruppen.orf.at Novice +++ Neuigkeiten +++ Novice +++ Neuigkeiten Doživeti jezik navdušuje / Erlebte Sprache begeistert Voditeljica teœajev slovenšœine Rozvita Vospernik poroœa. Slowenischkurs-Leiterin Roswitha Vospernik berichtet. Jezikovno izobraževalni projekt Botrstvo veœjeziœnosti se uspešno razvija. V tem semestru imam tedensko pet teœajev po šest do trinajst teœajnikov in teœajnic. Na teœaj prihajajo, ker ne le bogati življenje, ampak tudi iz - boljšuje poklicne perspektive v procesu ev - ropske integracije. Udeleženci/ke se glede na starost, poklic, socialno okolje in jezikovno predznanje med sabo zelo razlikujejo. Nekateri obvladajo nareœje, drugi pa se šele v teœaju prviœ se - znanijo s slovenš œi no. V ospredju pouka je praktiœno funkcio nalna uporaba jezika v vsakdanjih komuni kacijskih položajih. Veœina teœajnikov/teœajnic prihaja iz Celovca, posamezni pa celo iz Brež, Velikovca ali Šentvida. Za slovenšœino so se odloœili, ker bi konœno radi razumeli svoje slovenske so - deželane, brali slovensko literaturo, poslu - šali tovrstne radijske in televizijske oddaje. V ospredju zanimanja nekaterih pa je tudi Milan Predan je postal novi generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu in se bo v bodoœe trudil, da okrepi medna - rodne stike. SKS želi mnogo uspeha pri izvajanju te funkcije. Milan Predan ist der neue slowenische Generalkonsul in Klagenfurt, der sich künftig um die Stärkung internationaler Beziehungen bemühen möchte. Die Gemeinschaft der Kärntner Slowenen wünscht viel Erfolg bei der Ausführung dieser Funktion. Vir/Quelle: vfacebook.com/voxon Priljubljena skupina Voxon se po kratkem odmoru vraœa v novi zasedbi: pridružila sta se izkušena pevca Mateja Mackenzie (œlanica znane skupine Perpetuum Jazzile) in Edi Oraže. Veselimo se nove glasbene poslastice. Die beliebte Gruppe Voxon startet mit neuer Besetzung durch: Die erfahrenen Sän - ger Mateja Mackenzie (Perpetuum Jazzile-Mitglied) und Edi Oraže sind ab sofort da - bei. Wir freuen uns schon auf neue musikalische Leckerbissen. is kanje lastne jezikovne in kulturne istovetnosti. Pomen jezikovnih teœajev in literarnega krožka vidim v odprtem dostopu do znanja in v medgeneracijskem povezovanju razliœ - nih poklicnih in starostnih skupin, kar je glede na demografske spremembe sodobne družbe še kako pomembno. Das Projekt Patenschaft für Mehrsprachig - keit entwickelt sich erfolgreich. In diesem Semester habe ich wöchentlich fünf Kurse mit sechs bis 13 Kursteilnehmern/Innen. Sie unterscheiden sich hinsichtlich des Alters, Berufes, sozialen Umfelds und des Vorwissens. Die meisten kommen aus Klagenfurt, manche auch aus Friesach, Völkermarkt oder St. Veit. Im Vordergrund des Kurses steht der funktionelle Gebrauch der Sprache, das Interesse, slowenische Lands - leute und Literatur verstehen sowie Medien konsumieren zu können. Izdajatelj in zaloænik: Skupnost koroøkih Slovencev in Slovenk, Neuer Platz 10/ Novi trg 10, 9020, Klagenfurt/ Celovec, Telefon: (0463) Fax: (0463) Urednica: Pia Kulmesch Naša banœna povezava / Unsere Bankverbindung: Zveza Bank, banœna št , konto št , IBAN: AT , BIC: VSGKAT2K Tisk in obdelava slik: Druckreif Albert Bostjanœiœ, Økofiœe, www. druck-reif.at Oblikovanje in priprava za tisk: Johann Golavœnik, (0660) , Podjuna Tisk podpira Urad zveznega kanclerja na Dunaju.