NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO OD DO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO OD DO"

Transkripcija

1 NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO OD DO ZA NFD HOLDING D. D. IN SKUPINO NFD HOLDING D. D. Ljubljana,

2 Vsebina Št. strani Predstavitev družbe NFD Holding d. d. 3 Predstavitev Skupine NFD Holding 5 Ključni podatki iz poslovanja družbe NFD Holding d.d. v obdobju od do Nerevidirani računovodski izkazi za družbo NFD Holding d.d. za obdobje od do Pomembnejša pojasnila k nerevidiranim računovodskim izkazom družbe NFD Holding d.d. Nerevidirani računovodski izkazi za Skupino NFD Holding za obdobje od do Pojasnila k skupinskim računovodskim izkazom 31 2

3 Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS 67/2007, 69/2008, 40/2009; v nadaljevanju ZTFI) in določil za obveščanje s strani Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, družba NFD Holding, finančna družba d. d., Trdinova 4, 1000 Ljubljana objavlja NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO OD DO ZA DRUŽBO NFD HOLDING D. D. IN ZA SKUPINO NFD HOLDING I. POLLETNO POROČILO ZA DRUŽBO NFD HOLDING D. D. 1. Predstavitev družbe NFD Holding d. d. 1.1 NFD Holding d. d. posluje kot redna delniška družba, ki je nastala na osnovi preoblikovanja njene pravne predhodnice, pooblaščene investicijske družbe NFD2 d. d.. Osnovna dejavnost družbe je upravljanje finančnih naložb. 1.2 Nekaj osnovnih podatkov o družbi NFD Holding Naziv firme NFD Holding, finančna družba d. d. Skrajšan naziv firme NFD Holding d. d. Sedež družbe Trdinova 4, Ljubljana, Slovenija Datum registracije Št. vpisa v sodni register 1/30684/00 Okrožno sodišče v Ljubljani Matična številka Davčna številka ID za DDV SI Transakcijski račun SI (pri Abanka Vipa d. d.) Šifra glavne dejavnosti dejavnost holdingov Osnovni kapital EUR Število izdanih delnic Trgovanje z delnico Na Ljubljanski borzi d. d. Vstopna kotacija 1.3 V obdobju od do ni bilo sprememb v upravi družbe, zgodila pa se je Družbo vodi dvočlanska uprava, predsednik uprave je mag. 3

4 Stanislav Valant, član uprave Zoran Bošković je to funkcijo opravljal do , novi član uprave družbe, ki je imenovan za mandatno dobo od do pa je Miran Kraševec. 1.4 V obdobju od do je prišlo do sprememb v nadzornem svetu družbe. Ta je do dne deloval v štiričlanski sestavi: Franci Strajnar kot predsednik, Miha Resman kot namestnik predsednika ter Matevž Slapničar in Milan Ževart kot člana. Dne sta Franci Strajnar in Miha Resman podala nepreklicni odstopni izjavi. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom z dne za začasnega člana nadzornega sveta do prve naslednje redne skupščine družbe imenovalo Janka Kastelica. Skupščina delničarjev družbe je dne za člana nadzornega sveta za obdobje od do izteka mandata preostalih članov imenovala Janka Kastelica in Miho Dolinarja. 2. Lastniška struktura Po podatkih iz delniške knjige na dan poseduje prvih 10 delničarjev NFD Holding d. d. skupaj delnic, kar predstavlja 79,19% vseh delnic družbe in sicer: Zap. št. Imetniki delnic Število delnic Delež v % 1. MAKSIMA INVEST D.D ,99 2. SAVA D. D ,65 3. FINETOL D. D ,74 4. GORENJSKA BANKA D. D ,41 5. ACH D. D ,98 6. MANHOLD D. D ,36 7. CBH D.O.O ,33 8. DAIMOND D.D ,26 9. BOHORIČ JANEZ , VALANT STANISLAV , Skupaj prvih , Ostali imetniki , SKUPNO ŠTEVILO DELNIC ,00 Skupno število imetnikov delnic na dan je

5 3. Predstavitev Skupine NFD Holding 3.1 Predstavitev Skupine NFD Holding Skupina NFD Holding po stanju na dan povezuje matično družbo NFD Holding d. d. in odvisna podjetja: Zap. Naziv in sedež odvisnega podjetja % udeležbe % udeležbe št Hoteli Bernardin d. d., Obala 2, Portorož 66,21 66,21 2. Bernardin Arkade d.o.o., Obala 2, Portorož 1,50 1,50 3. Terme Maribor d. d., ulica Heroja Šlandra 10, Maribor 72,01 72,01 4. MTC Fontana d. o. o., Koroška cesta 172, Maribor Melamin d. d., Tomšičeva 9, Kočevje 53,26 53,26 6. NFD Invest. svetovanje d. o. o., Trdinova 4, Ljubljana 100,00 100,00 V družbi Bernardin Arkade d. o. o. znaša neposredna kapitalska udeležba družbe NFD Holding d. d. 1,50%. Posredna kapitalska udeležba, ki upošteva tudi udeležbo preko deleža v Hotelih Bernardin pa povečuje neposredno kapitalsko udeležbo na 64,79%. V konsolidirano polletno poročilo Skupine NFD Holding je vključena tudi družba MTC Fontana d. o. o., Koroška cesta 172, Maribor, v kateri ima družba Terme Maribor 100% kapitalsko udeležbo. 3.2 Pridružene družbe V nerevidiranem konsolidiranem polletnem poročilu so po stanju na dan kot pridružena podjetja upoštevane naslednje družbe: Zap. Naziv in sedež pridruženega podjetja % udeležbe % udeležbe št Ljubljanske mlekarne d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana 24,95 24,95 2. Finetol d. d., Škofja vas 39, Celje 31,56 20,08 3. Etol d. d., Škofja vas 39, Celje 24,43 24,46 4. VEP.NET d.o.o., Trdinova 4, Ljubljana 40,00 40,00 5. NFD d.o.o., Trdinova 4, Ljubljana 48,49 48,49 6. ODDUS d.o.o., Trdinova 4, Ljubljana - 49,98 5

6 4. Poslovanje družbe NFD Holding d. d. v obdobju od do Naložbena dejavnost v družbi je osredotočena predvsem na prodaje določenih svežnjev delnic. Prodajna vrednost izvršenih prodaj, vključno s plačanimi kupninami, v času od do znaša EUR, pri čemer so evidentirani kapitalski dobički EUR in kapitalske izgube Največjo vrednost v prodaji (skupaj EUR) namreč predstavljata svežnja delnic izdajatelja Športna loterija d. d. in Slavonski zatvoreni investicioni fond, katerih finančni učinki so bili preko izvedenih finančnih instrumentov obračunani že v izkazih poslovnega izida v času do Vrednost naložbenega portfelja beleži bistveno večje znižanje vrednosti, kot je vrednost izvršenih prodaj, kar je posledica prevrednotenja vrednosti tržnih delnic, s katerimi se trguje na ljubljanski borzi. Vrednosti delnic izdajateljev Sava d. d., Etol d. d., Istrabenz d. d., Mercator d. d., Finetol d. d. in Maksima Invest d. d., ki so v naložbenem portfelju družbe NFD Holding znašale konec leta ,618 mio evrov, so na dan znašale 14,202 mio evrov ali 13,416 mio evrov manj. Zatečeni nizki tečaji tržnih delnic oz. izjemno negativna gospodarsko finančna klima širšega poslovnega okolja predstavlja veliko nevarnost (ob ostalih nespremenjenih pogojih) za zmanjševanje vrednosti sredstev, s tem pa na vse ostale finančne pokazatelje poslovanje družbe in njeno premoženjsko stanje. S prejetimi kupninami iz prodanih finančnih naložb je družba pridobila likvidna sredstva za poravnavo vseh v času do dospelih obveznosti za obresti od kreditov, poslovnih obveznosti in obveznosti do zaposlenih, poleg tega pa so se delno odplačale glavnice najetih kratkoročnih posojil v višini ca 3 mio evrov. Za obveznosti iz naslova odplačil glavnic posojil, ki so dospele v plačilo do je družba z upniki posojilodajalci dogovorila nove roke vračil. Finančne naložbe predstavljajo pretežno vrednost od celotnih sredstev družbe, zato so v nadaljevanju predstavljene nekatere njihove vrednosti po izbranih kriterijih in sicer: Finančne naložbe, brez posojil glede na ročnost Zap. št. Finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe, brez Razlika v 2011 posojil ( ) Kratkoročne finančne naložbe, brez posojil ( ) Skupaj finančne naložbe, brez posojil ( ) Krat. in dolg. dana posojila Skupaj (3 + 4) ( ) 6

7 Finančne naložbe glede na tržnost delnic Zap. Finančne naložbe (brez posojil) Razlika št. glede na tržnost v Naložbe v tržne delnice ( ) 2. Naložbe v netržne delnice in deleže ( ) 3. Skupaj finančne naložbe ( ) 4. Število finančnih naložb Vrednost prvih 10 največjih finančnih naložb ( ) Seznam največjih finančnih naložb iz naložbenega portfelja družbe NFD Holding d.d. Seznam prvih 10 največjih finančnih naložb stanje v tem: 1. HOTELI BERNARDIN d. d TERME MARIBOR d. d LJUBLJANSKE MLEKARNE d. d NFD d. o. o TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE d. o. o MERCATOR d. d ETOL d. d SAVA d. d PREMOGOVNIK VELENJE MELAMIN d. d Seznam podjetij v katerih ima družba NFD Holding kapitalsko udeležbo 20% in več Zap. št. Naziv podjetja in sedež % udeležbe % udeležbe ETOL d. d. Škofja vas 39, Celje 24,43 24,46 2. Slavonski zatvoreni investicioni fond, Kapucinska 31, Osijek, Hrvaška - 24,77 3. LJUBLJANSKE MLEKARNE d. d. Tolstojeva ulica 63, Ljubljana 24,95 24,95 4. FINETOL d. d. Škofja vas 39, Celje 31,56 20,08 5. VEP. NET d. o. o. Trdinova 4, Ljubljana 40,00 40,00 6. NFD d. o. o., Trdinova 4, Ljubljana 48,49 48,49 7. ODDUS d. o. o. Trdinova 4, Ljubljana - 49,98 8. MELAMIN d. d., Tomšičeva 9, Kočevje 53,26 53,26 9. Hoteli Bernardin d. d. 7

8 Obala 2, Portorož 66,21 66, Terme Maribor d. d. Ulica Heroja Šlandra 10, Maribor 72,01 72, NFD Investicijsko svetovanje d. o. o. Trdinova 4, Ljubljana 100,00 100,00 Zaposleni Stanje zaposlenih v družbi NFD Holding d. d. na dan je nespremenjeno glede na in znaša 8. 8

9 5. Povzetek računovodskega poročila družbe NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA DRUŽBO NFD HOLDING D. D. ZA OBDOBJE POSLOVANJA OD DO (Pripravljen v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (2006)) 9

10 IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE Uprava družbe NFD Holding d. d. potrjuje povzetek nerevidiranih računovodskih izkazov po stanju na dan in pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 17 do 21. Uprava je odgovorna za pripravo polletnega poročila, tako da le-ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za obdobje od do Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in nezakonitosti. Ljubljana, Miran Kraševec Član uprave Stanislav Valant Predsednik uprave 10

11 5.1 Bilanca stanja Postavka revidirano nerevidirano SREDSTVA A. DOLGOROČNA SREDSTVA I. Neopredmetena sredstva in dolg. AČR Neopredmetena sredstva II. Opredmetena osnovna sredstva Zgradbe Druge naprave in oprema in druga opredmetena OS III. Naložbene nepremičnine IV. Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil a) Delnice in deleži v družbah v skupini b) Druge delnice in deleži Dolgoročna posojila a) Druga dolgoročna posojila V. Odložene terjatve za davek B. KRATKOROČNA SREDSTVA I. Kratkoročne finančne naložbe Krat. finančne naložbe, razen posojil a) Druge delnice in deleži 2. Kratkoročna posojila a)krat. posojila družbam v skupini b)druga krat. posojila II. Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Krat. poslovne terjatve do drugih III. Denarna sredstva C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ZUNAJBILANČNA SREDSTVA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. KAPITAL I. Vpoklican kapital Osnovni kapital II. Kapitalske rezerve - III. Rezerve iz dobička - 1. Zakonske rezerve - 2. Rezerve za lastne delnice Lastne delnice (2.941) (2.941) IV. Presežek iz prevrednotenja ( ) V. Prenesena čista izguba ( ) ( ) VI. Čista izguba poslovnega leta ( ) ( ) B. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Dolg. finančne obveznosti do bank Odložene obveznosti za davek C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti D. KRAT. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI

12 5.2 Izkaz poslovnega izida Postavka Jan - Junij 2011 nerevidirano Jan Junij 2010 nerevidirano 1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE Čisti prihodki od prodaje storitev razen najemnin 2. Čisti prihodki od najemnin POSLOVNI ODHODKI ( ) ( ) 2. Stroški blaga, materiala in storitev ( ) ( ) 3. Stroški dela ( ) ( ) a) stroški plač ( ) ( ) b) stroški pokojninskih zavarovanj (37.498) (41.377) c) stroški drugih socialnih zavarovanj (23.720) (25.816) d) drugi stroški dela (55.516) (60.612) 4. Odpisi vrednosti (53.891) (53.948) 5. Drugi poslovni odhodki (7.477) (8.945) FINANČNI PRIHODKI Finančni prihodki iz deležev Finančni prihodki iz deležev v podjetjih v skupini Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah Finančni prihodki iz danih posojil Finančni prihodki iz posojil danih drugim FINANČNI ODHODKI ( ) ( ) 8. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. ( ) ( ) naložb 9. Finančni odhodki iz posojil, prejetih v skupini (3) Finančni odhodki iz finančnih obveznosti do bank ( ) ( ) 11. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti ( ) ( ) 12. DRUGI PRIHODKI DRUGI ODHODKI (1) (78) 14. CELOTNA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA ( ) ( ) 12

13 5.3 Izkaz vseobsegajočega donosa nerevidirano nerevidirano Celotna izguba obračunskega obdobja ( ) ( ) Sprememba presežka.iz prevrednotenja fin. naložb ( ) ( ) Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja ( ) ( ) 13

14 5.4 Izkaz denarnih tokov Postavka A. Denarni tokovi pri poslovanju Jan-junij 2011 nerevidirano Jan-junij 2010 nerevidirano a) Prejemki pri poslovanju Prejemki od prodaje proizvodov in storitev Drugi prejemki pri poslovanju b) Izdatki pri poslovanju ( ) ( ) Izdatki za nakupe materiala in storitev ( ) ( ) Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku ( ) ( ) Izdatki za dajatve vseh vrst (70.624) ( ) Drugi izdatki pri poslovanju (210) - c) Prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) ( ) ( ) B. Denarni tokovi pri naložbenju a) Prejemki pri naložbenju Pr. od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih iz naložbenja Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb - - Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb b) Izdatki pri naložbenju ( ) ( ) Izdatki za pridobitev opredmetenih sredstev - - Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb ( ) Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb ( ) ( ) c) Prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov pri nalož. (a manj b) ( ) C. Denarni tokovi pri financiranju a) Prejemki pri financiranju Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti b) Izdatki pri financiranju ( ) ( ) Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje ( ) ( ) Izdatki za izplačila kratkoročnih finančnih obveznosti ( ) ( ) c) Prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov pri finan. (a + b) ( ) Č. Končno stanje denarnih sredstev x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 36 ( ) y) Začetno stanje denarnih sredstev

15 5.5.1 Izkaz gibanja kapitala januar - junij 2011 (nerevidirano) postavke kapitala osnovni kapital kapitalske rezerve zakonske rezerve rezerve za lastne delnice rezerve iz dobička lastne delnice statutarne rezerve druge rezerve iz dobička presežek iz prevredn. preneseni čisti dobiček čisti dobiček posl.leta skupaj kapital A.1. Stanje 31.decembra B.1.Spremembe lastniškega kapitala tran. z lastn. a) vpis vpoklicanega kapitala (vpl.kapitala) b) vpis nevpoklicanega osn.kapitala c) vpoklic vpisanega osn.kapitala č) vnos dodatnih vplačil kapitala d) nakup lastnih delnic, deležev e) odtujitev, umik lastnih delnic, deležev f) vračilo kapitala g) izplačilo dividend h) izplačilo nagrad organom vodenja in NS i) druge sprem.lastniškega kapitala - - B.2. Celotni vseobsegajoči donos obdobja a) vnos čistega posl.izida poročeval.obdobja b) sprem. presežka iz prevred.neopred.sredstev c) sprem. presežka iz prevred. opred. sredstev č) sprem. presežka iz prevred.finančnih naložb d) druge sestavine vseobsegajočega donosa skupaj celotni vseobsegajoči donos B.3. Spremembe v kapitalu a) razporeditev čist.dobička na druge sestavine kap. b) razporeditev dela čist.dobička po sklepu uprave in NS c) razpor. ČD za dodatne rezerve, po sklepu skupščine č) poravnava izgube kot odbitne postavke kapitala d) rezerv za lastne delnice, iz dugih sestavin kapitala e) sprostitev rezerv za lastne delnice, in razpororeditev f) druge spremembe v kapitalu skupaj spremembe v kapitalu C. Končno stanje poročevalskega obdobja BILANČNA IZGUBA

16 5.5.2 Izkaz gibanja kapitala za leto 2010 (revidirano) poslovni dogodki postavke kapitala osnovni kapital kapitalske rezerve zakonske rezerve rezerve za lastne deln. rezerve iz dobička lastne delnice statut. rezerve druge rez.iz dobička presežek iz prevredn. A.1. Stanje 31.decembra a) preračuni za nazaj (popravek napak) b) prilagoditve za nazaj ( sprem.rač.usmeritev) preneseni čisti dobiček čisti dobiček posl.leta skupaj kapital A.2. Stanje 1. januarja B.1.Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki a) vpis vpoklicanega kapitala (vpl.kapitala) b) vpis nevpoklicanega osn.kapitala c) vpoklic vpisanega osn.kapitala č) vnos dodatnih vplačil kapitala d) nakup lastnih delnic, deležev e) odtujitev, umik lastnih delnic, deležev f) vračilo kapitala g) izplačilo dividend h) izplačilo nagrad organom vodenja in NS i) druge sprem.lastniškega kapitala skupaj spremembe lastniškega kapiala B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja a) vnos čistega posl.izida poročeval.obdobja b) sprem. presežka iz prevred.neopred.sredstev c) sprem. presežka iz prevred. opred. sredstev č) sprem. presežka iz prevred.finančnih naložb d) druge sestavine vseobsegajočega donosa skupaj celotni vseobsegajoči donos B.3. Spremembe v kapitalu a) razpor.čist.dobička na druge sestavine kap b) razpor.dela čist.dobička po sklepu uprave in NS c) razpor. čist.dobička za dod.rezerve, po sklepu skupšč. č) poravnava izgube kot odbitne postavke kapitala d) oblik.rezerv za last.deln.,deleže iz dugih sestavin kap. e) sprostitev rezerv za lastne delnice, deleže in razpor. f) druge spremembe v kapitalu skupaj spremembe v kapitalu C. Končno stanje poročevalskega obdobja BILANČNA IZGUBA

17 POVZETEK NEREVIDIRANEGA RAČUNOVODSKEGA POROČILA 5.6 Podlaga za pripravo računovodskih izkazov za obdobje od do Pri pripravi računovodskih izkazov za prvo polletno obdobje v letu 2011 so upoštevane računovodske usmeritve kot pri pripravi letnega poročila za leto Polletni računovodski izkazi obsegajo, enako kot v letnem poročilu, bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala, za razliko od letnega poročila pa vsebujejo manjši obseg pojasnil in razkritij (le pomembnejša pojasnila in razkritja). Polletne računovodske izkaze, razkritja in pojasnila je potrebno brati v povezavi z objavljenim letnim poročilom za poslovno leto, ki se je končalo in v povezavi s povzetkom nerevidiranega računovodskega poročila za obdobje do Vrednosti v računovodskih izkazih so predstavljeni v evrih. Podatke iz polletnega obračuna poslovanja je obravnaval nadzorni svet družbe na 23. ki je, bila dne in se je seznanil z objavo na dan Pomembnejša pojasnila k nerevidiranim računovodskim izkazom družbe NFD Holding d. d. za obdobje od do Pojasnila k izkazu poslovnega izida Ustvarjeni prihodki v prvem polletju 2011 znašajo skupaj EUR, odhodki pa skupaj EUR. Finančni rezultat, kot negativna razlika med prihodki in odhodki, je izguba v višini EUR. Prihodki: Vrsta prihodka Januar junij 2011 Januar junij Čisti prihodki od prodaje Finančni prihodki Drugi prihodki SKUPAJ PRIHODKI Čisti prihodki od prodaje ( EUR) so ustvarjeni z opravljenimi finančno računovodskimi storitvami za zunanje naročnike ( EUR) in z najemninami iz oddaje poslovnih prostorov v najem ( EUR). 17

18 Finančni prihodki ( EUR) so ustvarjeni: z dividendami in deleži iz kapitalskih udeležb ( EUR, v tem največji znesek EUR predstavljajo dividende izdajatelja Terme Maribor d. d.), s prihodki iz prevrednotenja finančnih naložb ( EUR), z realiziranimi kapitalskimi dobički ( EUR) ter s prihodki od obračunanih obresti od danih depozitov in kreditov ( EUR). Odhodki: Vrsta odhodka Januar junij 2011 Januar junij Poslovni odhodki Finančni odhodki Drugi odhodki 1 78 SKUPAJ ODHODKI Poslovni odhodki ( EUR) obsegajo obračunane stroške dela ( EUR), stroške materiala ( EUR), stroške storitev ( EUR), stroške amortizacije ( EUR) in druge stroške (7.477 EUR). Finančni odhodki ( EUR) so ustvarjeni z obračunanimi oslabitvami finančnih naložb ( EUR) in z obrestmi od najetih bančnih posojil v višini ( EUR) Pojasnila k bilanci stanja Bilančna vsota po stanju na dan znaša EUR in je glede na stanje , ko je znašala EUR, manjša za EUR oz. za 13,7%. Pojasnila v zvezi sprememb v sredstvih Sprememba v nižji vrednosti dolgoročnih finančnih naložb v skupini drugih delnic in deležev (stanje EUR, stanje EUR) v višini EUR je posledica prenosa kapitalske udeležbe iz deleža v Oddus d. o. o. v povečanje lastniškega deleža v družbi Finetol d. d.. Na osnovi skupščinskega sklepa in pogodbe o pripojitvi z dne ter ustreznih vpisov v sodni register, ki so bili izvršeni v prvih mesecih letošnjega polletja, je družba NFD Holding d. d. povečala svojo kapitalsko udeležbo v družbi Finetol d. d. za delnic, na skupno število delnic EUR oz. na 31,56% kapitalsko udeležbo. Pomembna razlika glede na primerljivo stanje na zadnji dan preteklega leta je v vrednosti kratkoročnih finančnih naložb, razen posojil (stanje: EUR in EUR). Vrednost kratkoročnih finančnih naložb, ki predstavljajo svežnje delnic s katerimi se trguje na ljubljanski borzi vrednostnih papirjev se je zaradi nižjih tržnih borznih tečajev še dodatno znižala, tako da njihov celotni naložbeni portfelj na dan znaša EUR ( EUR). Največjega zmanjšanja 18

19 vrednosti v naložbenem portfelju družbe NFD Holding d. d. so bile deležne delnice izdajateljev Sava d. d., Etol d. d., Istrabenz d. d., Mercator d. d., Finetol d. d. in Maksima Invest d. d., saj je njihova vrednost konec leta 2010 znašala , konec letošnjega prvega polletja pa EUR. V kratkoročnih poslovnih terjatvah do drugih (stanje EUR, stanje EUR) je evidentirana terjatev do kupca ( EUR na osnovi nerealizirane pogodbe o kupoprodaji delnic in zaradi katere je bila izvršena nadomestna prodaja v prvih mesecih letošnjega polletja), terjatve za dividende za leto 2010 ( EUR) ter terjatve za obresti od danih posojil ( EUR). Pojasnila v zvezi sprememb v obveznostih do virov sredstev Na zmanjšanje vrednosti kapitala v višini EUR (stanje EUR, stanje EUR) je negativno vplivala izguba tekočega obračunskega obdobja ter negativna vrednost presežka iz prevrednotenja v višini EUR. Vrednost osnovnega kapitala (stanje EUR, EUR) upošteva njegovo zmanjšanje v letu 2011 za EUR, za kolikor se je po postopku njegovega poenostavljenega zmanjšanja in vpisa v sodni register, dne , pokrila bilančna izguba iz preteklih let. Skupna vrednost obveznosti družbe iz finančnih razmerij se je v letu 2011 zmanjšala za EUR (stanje EUR, EUR) in predstavlja spremembo v stanju kratkoročnih finančnih obveznosti. Družba je za zapadle obveznosti iz naslova vračil glavnic kreditov, ki so dospele v času do , z upniki dogovorila nove, ponovno kratkoročne dobe vračil (od 1 do 6 mesecev). Pojasnila v zvezi zunajbilančnih vrednosti Postavka Zunajbilančne vrednosti Zastavljeni vrednostni papirji Kupoprodajne opcije Vrednost danih poroštev Zastavljene nepremičnine Zastava terjatev Kazni Neizkoriščeni okvirni bančni limiti DRUGA POJASNILA Posli s povezanimi osebami Kot povezane osebe družbe NFD Holding se obravnavajo dvočlanska uprava, ostali zaposleni in člani nadzornega sveta ter odvisne družbe iz Skupine NFD Holding. 19

20 Lastniški deleži predsednika uprave in članov nadzornega sveta Lastniški deleži uprave in članov nadzornega sveta v kapitalu družbe NFD Holding d. d. po stanju na dan in so sledeči: Število delnic NF2R na dan Delež % Število delnic NF2R na dan Delež % I. Uprava , ,43 1. Stanislav Valant , ,23 2. Zoran Bošković , ,20 II. III. Ostali zaposleni Nadzorni svet , , , ,10 1. Miha Resman * Milan Ževart 575 0, ,00 Skupaj (I + II + III) , ,54 * Miha Resman na dan ni bil več član nadzornega sveta družbe. Razmerja družbe NFD Holding d. d. z družbami iz Skupine NFD Holding Med NFD Holdingom d. d. kot obvladujočo družbo in odvisnimi družbami (z družbo NFD Investicijsko svetovanje d. o. o.) je bil v prvem polletju 2011 na osnovi izvršenih storitev opravljen promet v skupni višini EUR. Na dan ni evidentiranih medsebojnih terjatev in obveznosti iz navedenega prometa. Na osnovi skupščinskega sklepa družbe Terme Maribor d. d. na dan znašajo terjatve za dividende za leto EUR. Na osnovi razmerij iz financiranja na dan znašajo terjatve družbe NFD Holding d. d. do odvisnih družb (NFD Investicijsko svetovanje d. o. o.) EUR. Razmerja družbe NFD Holding d. d. s pridruženimi podjetji Na osnovi skupščinskega sklepa družbe Ljubljanske mlekarne d. d. znašajo terjatve za dividende za leto EUR in družbe Etol d. d. v višini EUR. 20

21 Razmerja družbe NFD Holding d. d. z delničarji družbe Prvi trije posamično največji lastniki delnic izdajatelja NFD Holding d. d. (to so Maksima Invest d. d., Finetol d. d. in Sava d. d.) imajo na dan v lasti skupaj delnic ali 72,38% od vseh izdanih delnic. V prvem letošnjem polletju ni evidentiranih novih poslov (razen v odnosu do Maksima Invest d. d. vendar so te vrednosti nematerialne), razmerja se nanašajo na posle iz sklenjene v času do Opis bistvenih vrst tveganj in negotovosti v zvezi s preostalimi šestimi meseci leta 2011 Tveganja katerim je izpostavljena družba NFD Holding d. d. in ki lahko v prihodnjem obdobju negativno vplivajo na njen finančni položaj so povezana predvsem s spremembo tečajev tržnih vrednostnih papirjev (z njihovim nadaljnjim zniževanjem in zato potrebnimi oslabitvami oz. z njihovimi že doseženimi nizkimi vrednostmi) in s slabšim finančnim položajem družb iz portfelja finančnih naložb, ki ne kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (oslabitve netržnih vrednostnih papirjev oz. deležev). Poleg tega pa gospodarska in finančna še vedno negativno učinkuje na zmožnost prodaje nekaterih finančnih naložb iz portfelja družbe ter na izjemno dolgotrajne prodajne procese, s tem pa tudi na preskrbo potrebnih sredstev za odplačilo najetih posojil in zmanjšanje zadolženosti. Zaradi slednjega obstaja izpostavljenost tveganju plačilne sposobnosti ter izpostavljenost obrestnemu tveganju. 5.9 Pomembni poslovni dogodki, ki so nastali po obračunskem obdobju Na osnovi skupščinskega sklepa z dne je v teku vpis zmanjšanja osnovnega kapitala po postopku poenostavljenega zmanjšanja v višini EUR. Po vpisu v sodni register bo vrednost osnovnega kapitala zmanjšana od EUR na EUR, prenesena izguba iz preteklih let pa bo v celoti pokrita. 21

22 II. POLLETNO POROČILO ZA SKUPINO NFD HOLDING POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA SKUPINO NFD HOLDING ZA OBDOBJE POSLOVANJA OD DO (Pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija) 22

23 IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE Uprava potrjuje povzetek nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov po stanju na dan in pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 31 do 33. Uprava je odgovorna za pripravo konsolidiranega polletnega poročila, tako da le-ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za obdobje od do Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so konsolidirani polletni računovodski izkazi izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija. Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in nezakonitosti. Ljubljana, Miran Kraševec Član uprave Stanislav Valant Predsednik uprave 23

24 1.1 Konsolidiran izkaz finančnega položaja nerevidirano revidirano SREDSTVA Nekratkoročna sredstva Opredmetena osnovna sredstva Neopredmetena sredstva Naložbene nepremičnine Nekratkoročna finančne naložbe Naložbe v pridružene družbe Nekratkoročne poslovne terjatve Odložene terjatve za davek Kratkoročna sredstva Zaloge Kratkoročna finančne naložbe Kratkoročne poslovne terjatve Terjatve za odmerjeni davek Denar in denarni ustrezniki OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Kapital, ki pripada lastnikom Skupine Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička - - Zakonske rezerve - - Rezerve za lastne deleže Lastne delnice (2.941) (2.941) Presežek iz prevrednotenja ( ) ( ) Preneseni čisti poslovni izid ( ) ( ) Čisti poslovni izid poslovnega leta ( ) ( ) Kapital manjšinskih lastnikov Skupaj kapital Skupaj obveznosti Nekratkoročne obveznosti

25 Rezervacije Nekratkoročne finančne obveznosti Odložene državne podpore Nekratkoročne poslovne obveznosti Odložene obveznosti za davek Kratkoročne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti Obveznosti za obračunani davek - - Kratkoročne rezervacije

26 1.2 Konsolidiran izkaz poslovnega izida januar-junij 2011 januar-junij 2010 nerevidirano nerevidirano Čisti prihodki od prodaje Sprememba vred. zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje ( ) Drugi poslovni prihodki Kosmati donos iz poslovanja Stroški blaga, materiala, in storitev ( ) ( ) Stroški dela ( ) ( ) Amortizacija ( ) ( ) Drugi poslovni odhodki ( ) ( ) Poslovni izid iz poslovanja ( ) Finančni prihodki od pridruženih podjetij Finančni prihodki Slabitev naložb v pridružena podjetja Finančni odhodki ( ) ( ) Finančni izid ( ) ( ) Davek od dobička ( ) (93.556) Čisti poslovni izid obračunskega obdobja ( ) ( ) - dobiček/izguba, ki pripada manjšinskim lastnikom ( ) dobiček/izguba, ki pripada skupini ( ) ( ) Izguba na delnico, pripadajoč večinskim lastnikom: (0,15) (0,04) Izguba na delnico v EUR/delnico (0,17) (0,02) 26

27 1.3 Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa Januar-junij 2011 Januar-junij 2010 nerevidirano nerevidirano Čisti poslovni izid obračunskega obdobja ( ) ( ) Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo ( ) ( ) Čista sprememba poštene vrednosti finančnih instrumentov, razpoložljivih za prodajo, prenesena v poslovni izid Oblikovanje odloženih davkov zaradi spremembe poštene vrednosti Drugi vseobsegajoči donos poslovnega leta ( ) ( ) Skupaj vseobsegajoči donos ( ) ( ) Skupaj vseobsegajoči donos večinskega lastnika ( ) ( ) Skupaj vseobsegajoči donos manjšinskih lastnikov ( )

28 1.4 Konsolidiran izkaz denarnih tokov januar junij 2011 januar junij 2010 nerevidirano nerevidirano DENARNI TOK IZ POSLOVANJA ( ) ( ) Izdatki za davek iz dobička - ( ) Izdatki za obresti ( ) ( ) NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA ( ) ( ) NALOŽBENJE Prejemki iz obresti Prejete dividende od pridruženih podjetij Prejete dividende od drugih naložb v deleže Prejemki od prodaje vrednostnic v posesti za trgovanje Prejemki od prodaje vrednostnic razpoložljivih za prodajo Prejemki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev Izdatki za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev ( ) ( ) Izdatki v zvezi z naložbo v pridružena podjetja - - Izdatki za nabavo vrednostnic v posesti za trgovanje ( ) ( ) Izdatki za druga neopredmetena dolgoročna sredstva (11.651) (45.718) Izdatki v zvezi s pridobitvijo odvisnih podjetij - - NETO DENARNI TOK IZ NALOŽBENJA ( ) ( ) FINANCIRANJE Plačane dividende - - Odplačilo dolgov ( ) Odplačilo obveznosti iz finančnega najema ( ) ( ) Prejeta posojila bank ( ) Prekoračitve na bančnih računih - - NETO DENARNI TOK IZ FINANCIRANJA NETO POVEČANJE/ZMANJŠANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJEGOVIH USTREZNIKOV ( ) ( ) DENARNA SREDSTVA IN NJEGOVI USTREZNIKI NA ZAČETKU OBDOBJA DENARNA SREDSTVA IN NJEGOVI USTREZNIKI NA KONCU OBDOBJA

29 1.5.1 Nerevidiran konsolidiran izkaz gibanja kapitala za obdobje januar - junij 2011 Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Presežek iz prevrednotenja Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid leta Skupaj Manjšinski kapital Skupaj kapital Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice Lastne delnice za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev Stanje ( ) ( ) ( ) Vnos čistega dobička poslovnega leta ( ) ( ) ( ) ( ) Drugi vseobsegajoči donos v obdobju Povečanje / zmanjšanje poštene vrednosti ( ) ( ) ( ) Prenos v poslovni izid zaradi odtujitve naložb Sprememba zaradi spremembe deleža v lastništvu odvisne družbe Odloženi davek Skupaj drugi vseobsegajoči donos v obdobju ( ) ( ) ( ) Transakcije z lastniki Izplačilo dividend ( ) ( ) Zmanjšanje osnovnega kapitala in pokrivanje izgube ( ) Prenos čistega poslovnega izida ( ) Skupaj transakcije z lastniki ( ) ( ) ( ) Stanje (2.942) ( ) ( ) ( )

30 1.5.2 Revidiran konsolidiran izkaz gibanja kapitala za leto 2010 Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Presežek iz prevrednotenja Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid leta Skupaj Manjšinski kapital Skupaj kapital Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice Lastne delnice za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev Stanje Vnos čistega dobička poslovnega leta Drugi vseobsegajoči donos v obdobju Povečanje / zmanjšanje poštene vrednosti Prenos v poslovni izid zaradi odtujitve naložb Sprememba zaradi spremembe deleža v lastništvu odvisne družbe Odloženi davek Skupaj drugi vseobsegajoči donos v obdobju Transakcije z lastniki Izplačilo dividend Zmanjšanje osnovnega kapitala in pokrivanje izgube Zmanjšanje osnovnega kapitala in pokrivanje izgube Prenos čistega poslovnega izida Skupaj transakcije z lastniki Stanje

31 1.6 Pojasnila k nerevidiranim skupinskim računovodskim izkazom Osnove za pripravo računovodskih izkazov Polletni konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodnim standardom 34 Medletno poročanje. V primerjavi z izkazi, ki so sestavni del letnega računovodskega poročila, vsebujejo polletni izkazi manjši obseg pojasnil in razkritij. Zato je potrebno polletne izkaze, pripravljene v zgoščeni obliki, brati v povezavi z objavljenim letnim poročilom za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra Primerljivi polletni računovodski izkazi za leto 2010 so prav tako pripravljeni v skladu z MRS 34. Skupina vodi računovodske listine in pripravlja obvezne računovodske izkaze v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Priloženi računovodski izkazi so bili pripravljeni na podlagi računovodskih listin, ki jih vodi obvladujoča družba in odvisne družbe v skladu s standardi, ki veljajo v državi, kjer imajo sedež ter ustreznimi prilagoditvami, ki so bile potrebne za prikaz v skladu z MSRP. Računovodske evidence dovolj točno navajajo vse podatke, ki so potrebni za prilagoditve in razkritja v računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu z MSRP. Pri pripravi računovodskih izkazov so bile uporabljene enake računovodske usmeritve kot so navedene v zadnjem letnem poročilu. Poročanje po odsekih Odsek je prepoznavni sestavni del podjetja, ki se ukvarja s posameznim proizvodom ali storitvijo ali pa s skupino sorodnih proizvodov ali storitev ter je predmet tveganj in donosov, drugačnih od tistih v drugih odsekih. Podatki o odsekih so podani za področne in območne odseke. Temeljna oblika poročanja po odsekih so področni odseki. Področni odseki za obdobje januar junij 2011 oz. na dan : Hotelirstvo in gostinstvo 31 Finančne storitve Izločitve Skupaj Kemija Prihodki od prodaje ( ) Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje Drugi poslovni prihodki Kosmati donos iz poslovanja ( ) Čisti dobiček/izguba obrač. obdobja ( ) ( ) ( ) ( ) Sredstva na dan ( ) Obveznosti na dan ( ) Nabava osnovnih sredstev Odhodki za amortizacijo

32 Področni odseki za obdobje januar junij 2010 oz. na dan : Hotelirstvo in gostinstvo Finančne storitve Izločitve Skupaj Kemija Prihodki od prodaje ( ) Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje - ( ) - - ( ) Drugi poslovni prihodki Kosmati donos iz poslovanja ( ) Čisti dobiček/izguba obrač. obdobja ( ) ( ) ( ) Sredstva na dan ( ) Obveznosti na dan ( ) Nabava osnovnih sredstev Odhodki za amortizacijo Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom Skupina NFD Holding je v prvem polletju 2011 ustvarila EUR prihodkov od prodaje ( EUR v prvem polletju 2010), kar pomeni povečanje glede na primerljivo obdobje v preteklem lanskoletnem polletju za EUR ali za 19,3%. Največja rast prihodkov je evidentirana v dejavnosti kemije (za EUR ali za 30,9%) in v hotelski in gostinski dejavnosti (za EUR ali za 13,4%). Finančni rezultat poslovanja Skupine NFD Holding je negativen, pri čemer je ugotovljena izguba v višini EUR ( EUR pa je znašala v prvem polletju 2010). Največja izguba je ustvarjena v matični družbi NFD Holding d. d., katere podrobnejša predstavitev je podana v prvem delu tega poročanja. Finančni rezultat je sicer slabši tudi v dejavnosti hotelirstva in gostinstva, saj izguba polletja znaša EUR (v prvem polletju EUR) in boljši v dejavnosti kemije, saj je ugotovljeno povečanje dobička na EUR (od doseženega v lanskoletnem polletnem obdobju EUR). Bilančna vsota celotne Skupine NFD Holding po stanju na dan znaša EUR ( EUR na dan ), s tem pa je manjša za EUR ali za 5,5%. V sredstvih Skupine NFD Holding je evidentna predvsem sprememba v vrednosti kratkoročnih finančnih naložb, ki na dan dosegajo vrednost EUR in so s tem nižje za EUR glede na (zaradi predvsem nižje vrednosti tržnega naložbenega portfelja v matični družbi NFD Holding d. d.). V 32

33 kratkoročnih sredstvih je evidentno tudi povečanje terjatev od EUR na dan na EUR na dan Kapital Skupine NFD Holding na dan znaša EUR in je glede na primerljivo vrednost na dan , ko je znašal EUR, manjši za EUR ali za 15,4%. V tem ima največji učinek poleg ustvarjene izgube predvsem negativna vrednost presežka iz prevrednotenja (kot nerealiziranih kapitalskih izgub, ki so se od povečale od EUR na EUR, to je za EUR). Obveznosti Skupine NFD Holding (dolgoročne in kratkoročne, finančne in poslovne skupaj) po stanju na dan znašajo EUR ( EUR). Druga pojasnila 1.7 Opis bistvenih vrst tveganj in negotovosti v zvezi s preostalimi šestimi meseci leta 2011 Poleg že opisanih tveganj, katerim je izpostavljena predvsem družba NFD Holding d. d. (kar je že pojasnjeno na strani 21 tega poročila), je v Skupini NFD Holding pričakovati običajno izpostavljenost tveganjem, ki bi lahko v prihodnjem obdobju negativno vplivali na njen finančni položaj na področju kreditnega tveganja in tveganja spremembe obrestne mere. 1.8 Pomembni poslovni dogodki, ki so nastali po obračunskem obdobju v odvisnih družbah V času izdelave polletnega poročila, to je v času od do datuma izdelave tega poročila ni bilo pomembnih poslovnih dogodkov v odvisnih družbah v Skupini NFD Holding, ki bi pomembno vplivali na njeno predstavljeno premoženjsko stanje. 33