MOŽNOSTI RAZVOJA IN DISTRIBUCIJE IZDELKOV BLAGOVNE ZNAMKE AWOODTURE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MOŽNOSTI RAZVOJA IN DISTRIBUCIJE IZDELKOV BLAGOVNE ZNAMKE AWOODTURE"

Transkripcija

1 UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR Magistrsko delo MOŽNOSTI RAZVOJA IN DISTRIBUCIJE IZDELKOV BLAGOVNE ZNAMKE AWOODTURE Product developement and distribution possibilities for trade mark Awoodture Kandidat: Mihael Ambrož Študijski program: Ekonomske in poslovne vede Študijska usmeritev: Finance in bančništvo Mentor: dr. Klavdij Logožar Študijsko leto: 2013/2014 Maribor, avgust 2014

2

3 ZAHVALA Zahvaljujem se staršem, ki so mi omogočili študij, Urši, za podporo in motivacijo ter profesorju dr. Klavdiju Logožarju, za usmerjanje in strokovno pomoč pri nastajanju magistrskega dela.

4

5 POVZETEK Veliko podjetij, ki želi prodreti na trg, se na začetku sreča s pomanjkanjem začetnega kapitala v obsegu, ki bi bil potreben za kakovosten prodor na trg. Klasičnim oblikam pridobivanja kapitala se je tako pred leti pridružila tudi možnost množičnega financiranja. Razvoj te panoge se je bliskovito začel širit leta 2009, z ustanovitvijo platforme za množično financiranje, imenovane Kickstarter. V teh letih je kljub temu, da prebivalcem Slovenije zaenkrat še ni omogočeno zbiranje sredstev, kar nekaj slovenskih podjetij uspešno pridobilo sredstva za zagon svoje podjetniške ideje. V nalogi smo analizirali platformo Kickstarter in ugotovili, da lahko slovenska podjetja na njem sodelujejo tako, da v njihovem imenu izpelje kampanjo drugo podjetje, ki je registrirano v državi, kateri je omogočeno zbiranje sredstev na Kickstarterju. Zaradi svetovne gospodarske in finančne krize leta 2008, se je po svetu kot odgovor na uničujoči kapitalizem, začelo širiti socialno podjetništvo. Socialna podjetja so podjetja, katerih prvoten namen ni ustvarjanje dobička, ampak družbeni cilji. Delujejo po demokratičnem princupu članov, uporabnikov in zaposlenih, dobiček podjetja pa se ne izplačuje lastnikom ampak se reinvestira v podjetje. Ugotovili smo, da podjetje Awoodture želi zaposlovati težje zaposljive skupine ljudi, vendar pa v celoti ne bo organizirano kot socialno podjetje, saj iz tega naslova trenutno ne more pridobiti nobenih finančnih koristi. Zaradi omejenosti finančnih sredstev se mlada podjetja, ki želijo delovati na mednarodnem trgu, srečujejo s finančnimi ovirami, ki jih predstavlja mednarodnih marketing. Pojavljajo se noe alternativne vrste promocije izdelkov, kot je oglaševanje s pomočjo Google AdWords-ov in oglaševanje s pomočjo blogerk. Za podjetje Awoodture se je izkazalo, da je zaradi specifičnosti modne panoge najugodneje oglaševanje s pomočjo modnih blogerk, če upoštevamo znesek, ki ga more podjetje nameniti, da pritegne pozornost posameznega potencialnega kupca. Podjetje Awoodture bo svoje izdelke prodajalo na spletni trgovini. Večina proizvodnih in logističnih operacij bo se izvajala s pomočjo zunanjega partnerja, zato je nujno potrebno, da ima podjetje razvit kakovosten informacijski sistem in sistem nadzora kvalitete. Od naročila kupca do oddaje pošiljke distributerju, so vsi spremni dokumenti dosegljivi na serverju in na razpolago tistemu, ki te podatke potrebuje. Kvaliteta kakovosti je zelo pomemben del proizvodnega procesa, ko gre za visokokakovostne izdelke višjega cenovnega razreda. Kvaliteten informacijski sistem in dobro organizirana dobavna veriga omogočata hitro prilagajanje na povpraševanje kupcev in reševanje reklamacij. Zaradi prodaje izdelkov podjetja Awoodture na mednarodnem trgu smo v nalogi izbrali najugodnejšega ponudnika distribucijskih storitev glede na ceno pošiljke na določeno lokacijo. Ključne besede: socialno podjetništvo, množično financiranje, dobavne verige, distribucija končnih izdelkov, logistične operacije

6 ABSTRACT Many companies that are trying to reach new market come across the lack of a starting capital that is needed to properly reach new markets. Few years ago, a new way of getting financial sources from many small investors has joined the traditional ways of funding. The evolution of this trend has drastically increased in 2009, with the platform for crowdfunding called Kickstarter. Although companies from Slovenia are not able to collect funding directly from Kickstarter, many companies started their business successfully using the Kickstarter platform. In this master s thesis we have analyzed the Kickstarter platform and concluded that Slovenian companies can participate only via third party company that is located in a country that is supported by the Kickastarter platform. Since the world crisis has begun in 2008, the social entrepreneurship has increased as the answer to capitalism. Social companies are companies that focus more on social goals rather than making profit. They include democratic structure of members, users and employees. The profit that is made is not paid out to the owners of the company, it is instead invested back into the company. We have concluded that the Awoodture company is focused on employing groups of people that are harder to employ, but will not be structured completely as a social company, because it cannot make any profit or financial benefits from that structure alone. Due to the limited amount of funding, new companies that are trying to reach international markets get stuck on the financial problems that the international marketing presents. The alternative ways of marketing are more and more present, such as online bloggers and Google AdWords advertising. The best way of advertising for Awoodture is via online fashion bloggers, due to the specific nature of products. The Awoodture Company will also use online shop to sell their products. Most of logistic and product managing operations will be carried through third party contractor, therefore it is necessary for the company to use proper informatics system and quality maintenance system. From the order to the shipping of the package, all documents are available on online server for anyone who needs them. The quality of product is very important part of the manufacturing process, when it comes to high-quality products of higher price class. Proper organization and informatics technology system provide fast adjustments to resolving returned packages and buyers enquiries. Because of selling products on international market, we have chosen the cheapest provider of distribution service, considering the price of shipping to the specific location. Key words: social business, crowdfunding, supply chain, distribution process, logistic operations ii

7 KAZALO 1 UVOD Opis področja in opredelitev problema Namen, cilji in hipoteze raziskave Predpostavke in omejitve Predvidene metode raziskovanja 5 2 MANAGEMENT DOBAVNIH VERIG Logistika in elementi logističnega sistema Elementi logističnega sistema Izbira dobaviteljev Proces izbire dobaviteljev Kriteriji izbire dobaviteljev Notranja logistika v podjetju Informatizacija skladiščnega poslovanja Cilj informatizacije skladiščnega poslovanja Naloge informatizacije skladišč Obseg informatizacije skladišč Teorija distribucije izdelkov 19 3 SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN MNOŽIČNO FINANCIRANJE Socialno podjetništvo v Sloveniji in po svetu Množično financiranje Razvoj množičnega financiranja Platforme za množično financiranje Kickstarter Kako kot slovensko podjetje izpeljati kampanjo na Kickstarterju? Komunikacija z mediji Prednosti in pasti množičnega financiranja 33 4 PROMOCIJA IZDELKOV BLAGOVNE ZNAMKE AWOODTURE Ideja blagovne znamke Awoodture Opredelitev elementov marketinškega komuniciranja Proces izbire elementov marketinškega komuniciranja Cenovno ovrednotenje posameznega ogleda izdelka Merjenje učinkovitosti oglaševanja 49 5 PLANIRANJE LOGISTIČNIH OPERACIJ PODJETJA Izbira dobaviteljev Proizvodni proces v podjetju Sprejem naročila in oddaja naročila v proizvodno Naročilo blaga in materiala pri dobaviteljih Dostava materiala v centralno skladišče kontrola kakovosti vhodnih materialov Priprava paketov za dostavo do šivilj Kontrola kakovosti končnih izdelkov Proces distribucije končnih izdelkov Pakiranje končnih izdelkov Distribucija končnih izdelkov 65 6 SKLEP 68 i

8 LITERATURA IN VIRI 71 KAZALO SLIK SLIKA 1: ELEMENTI LOGISTIČNEGA PROCESA... 8 SLIKA 2: PROCES IZBIRANJA IN OCENJEVANJA DOBAVITELJEV SLIKA 3: UDELEŽENCI SISTEMA DISTRIBUCIJSKE LOGISTIKE SLIKA 4: ZAČETKA SPLETNA STRAN PLATFORME KICKSTARTER SLIKA 5: ELEKTRONSKE NOVICE KICKSTARTER SLIKA 6: PREDNOSTI UPORABE NFC TEHNOLOGIJ SLIKA 7: TERMINSKI PLAN RAZVOJA BLAGOVNE ZNAMKE AWOODTURE SLIKA 8: ORGANIGRAM BLAGOVNE ZNAMKE AWOODTURE SLIKA 9: TORBICA, S KATERO SE BO BLAGOVNA ZNAMKA AWOODTURE PREDSTAVILA NA KICKSTARTERJU SLIKA 10: OBJAVA IZDELKA NA BLOGU THE BLONDE SALAD SLIKA 11: OBJAVA BLOGERKE ZORANE JOVANOVIĆ NA NJENEM BLOGU SLIKA 12: RAZLIČNI PRIKAZI OGLASOV V ISKALNIKU GOOGLE, NA KLJUČNO BESEDO LEATHER BAGS SLIKA 13: PREDVIDENA CENA KLIKA ZA KLJUČNO BESEDO»HANDMADE LEATHER« SLIKA 14: PREDVIDENA CENA KLIKA ZA KLJUČNO BESEDO»LEATHER BAGS« SLIKA 15: PREDVIDENA CENA KLIKA ZA KLJUČNO BESEDO»LEATHER ACCESSORIES« SLIKA 16: PREDVIDENA CENA KLIKA ZA KLJUČNO BESEDO»NFC TAG« SLIKA 17: PREDVIDENA CENA KLIKA ZA KLJUČNO BESEDO»PREMIUM LEATHER« SLIKA 18: HTML KODA ZA GOOGLE ANALITIKO SLIKA 19: DNEVNI PRIKAZ GIBANJA OBISKOV SPLETNE STRANI X SLIKA 20: PREGLED SPREJETNIH NAROČIL V MODULU WOO COMMERCE SLIKA 21: FAZE NAROČILA, KI JIH SPREMINJA UPRAVITELJ SPLETNE TRGOVINE SLIKA 22: IZPIS OBDELANEGA NAROČILA V ADMINISTRATORSKEM VMESNIKU SLIKA 23: FORMULAR, KI SPREMLJA TORBICO SKOZI CELOTEN PROIZVODNI POSTOPEK SLIKA 24: PROCES KONTROLE VHODNIH MATERIALOV V SKLADIŠČE SLIKA 25: KONČNA KONTROLA IZDELKOV KAZALO TABEL TABELA 1: POPULARNE BLOGERKE GLEDE NA POVPREČNO ŠTEVILO KOMENTARJEV NA NJIHOVE OBJAVE NA BLOGU,»VŠEČKE«ZADNJIH 10 FOTOGRAFIJ NA INSTAGRAMU IN ŠTEVILO»VŠEČKOV«NA FACEBOOKU TABELA 2: STROŠEK POSAMEZNEGA VŠEČKA, KOMENTARJA OZIROMA OGLEDA PREDSTAVITVENEGA SPOROČILA PRI IZBRANIH BLOGERKAH TABELA 3: LISTA DOBAVITELJEV PODJETJA AWOODTURE TABELA 4: CENIK POŠTNIH STORITEV V MEDNARODNEM PROMETU, PRI POŠTI SLOVENIJE TABELA 5: CENIK POŠTNIH STORITEV V MEDNARODNEM PROMETU, PRI PONUDNIKU GLS TABELA 6: CENIK POŠTNIH STORITEV V MEDNARODNEM PROMETU, PRI PONUDNIKU DPD ii

9 1 UVOD 1.1 Opis področja in opredelitev problema Management dobavnih verig zajema ključne procese poslovanja vsakega proizvodnega podjetja. Z globalizacijo se je povečal pomen managementa dobavnih verig, saj morajo podjetja, če želijo uspešno nastopati na tujih trgih, imeti dobro razvito dobavno verigo. Kvaliteten pretok informacij in blaga med proizvajalci, dobavitelji, trgovci in kupci je osnova za zdravo poslovanje in razvoj podjetja. Razvoj tehnologij in prodaja izdelkov preko spleta sta spremenili tradicionalno upravljanje z dobavnimi verigi, hkrati pa prinašata tako prednosti kot tudi slabosti, katere bomo opredelili in opisali v nalogi. Podjetje Awoodture d.o.o. trenutno še ni ustanovljeno, a se njegova ustanovitev pričakuje v mesecu oktobru, leta Podjetje bo delovalo v panogi modne industrije, glavni izdelki pa bodo visokokakovostne tehnološke usnjene torbe in ostali pripomočki. Namen podjetja je združiti vrhunske izdelave z moderno tehnologijo in izdelkom dodati pridih socialnega podjetništva. To predstavlja novost v modni industriji in tudi drugače, tako na slovenskem, evropskem in svetovnem trgu. V bližnji preteklosti je propadlo veliko slovenskih uspešnih modnih podjetij, ki se niso znala prilagoditi razvoju trga. Hkrati so ta podjetja dobila tudi močno konkurenco v cenejši delovni sili na Kitajskem. V nalogi bomo opisali koncept razvoja podjetja in blagovne znamke Awoodture, ter razvili model upravljanja z dobavnimi verigami, ki se bo prenesel v prakso z ustanovitvijo podjetja. Specifičnost dejavnosti in zasnove podjetja Awoodture bo pripomoglo k razvoju specifične dobavne verige, ki bo na eni strani omogočala lokalno dobavo materialov in izdelavo končnih izdelkov, ter na drugi strani mednarodno prodajo in distribucijo. Prodaja izdelkov podjetja Awoodture se bo v začetni fazi podjetja, izvajala zgolj preko spleta. Proizvodni proces bo v veliki večini outsource-an, saj se bomo s tem lažje prilagodili na tržna nihanja, hkrati pa bo zahteval manjšo vezavo finančnih sredstev v osnovna sredstva, kar je še posebej pomembno pri podjetjih v nastajanju. Problematika, ki se s tem pojavlja, je vezana predvsem na nadzor kakovosti izdelkov, katerega je težje opravljati pri zunanjih partnerjih. Poslovali bomo z nič oziroma skoraj brez zalog končnih izdelkov, ter minimalnimi zalogami materialov in polizdelkov, saj želimo strankam ponuditi možnosti individualizacije izdelka, hkrati pa naši izdelki ne bodo namenjeni za množično prodajo. Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljno delo. Pravni okvir za socialno podjetništvo v Sloveniji predstavlja Zakon o socialnem podjetništvu. Pomen socialnega podjetništva tako v Sloveniji kot tudi po svetu je v močni rasti. Glavna razlika med normalnim in socialnim podjetjem je ta, da socialna podjetja niso ustanovljena pretežno ali izključno z namenom pridobivanja dobička. Status socialnega podjetja lahko pridobi nepridobitna pravna oseba za trajno opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva oziroma za zaposlovanje ranljivih skupin oseb (MDDSZ, 2014). Za pridobivanje investitorjev bo podjetje uporabilo platforme za množično financiranje, Kickstarter. Pomen množičnega financiranja narašča tudi v Sloveniji, (vendar pa je direktno zbiranje sredstev državljanom Slovenije trenutno še onemogočeno), zato bomo pojasnili naše ugotovitve in rešitve iz vsebinskega in finančnega vidika, ki bodo lahko služile tudi kot opora drugim potencialnim uporabnikom platform za množično financiranje. 3

10 Pomanjkanje razpoložljivih denarnih sredstev predstavlja problem skoraj vseh novo nastalih podjetij, zato je potrebno pri vsaki stvari paziti, da se za svoj denar dobi največ. Zaradi trga naših izdelkov, ki zajema celoten svet, se soočimo z problemom promocije samega izdelka, na tako velikem ozemlju. V nalogi bomo natančneje opisali izbrano metodo promocije podjetja (oglaševanje preko spletnih dnevnikov blogov) in pojasnili odločitve, zakaj smo se za to metodo odločili ter jo ovrednotili stroškovno in iz vidika učinkovitosti. 1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave Namen naloge je podrobneje teoretično obdelati management dobavnih verig in vzpostaviti praktični primer vzpostavitve poslovnega procesa na primeru podjetja Awoodture. Podjetje Awoodture trenutno še ne obstaja in bo ustanovljeno čisto na novo, kar pomeni, da je v njem potrebno vzpostaviti vse poslovne procese. Tako bo naloga služila tudi kot podlaga pri ustanavljanju proizvodnega in poslovnega procesa. Cilj naloge je vzpostavitev modela upravljanja z dobavnimi verigami v podjetju Awoodture. Jasno želimo določiti vse operacije, od izbire dobaviteljev, določitve kupcev, planiranja proizvodnje, skladiščenja in distribucije izdelkov. Ker sama ideja blagovne znamke Awoodture združuje tehnološke izdelke z ročno izdelavo in socialnim podjetništvom, moramo vse te vidike upoštevati pri celotnem poslovnem procesu in ne zgolj pri trženju končnega izdelka. Posamezni cilji naloge so torej: - določitev sistema in pogojev za izbiro dobaviteljev, - vzpostaviti načrt proizvodnega procesa izdelkov, - ugotoviti najugodnejšo možnost distribucije izdelkov, - raziskati pomen množičnega financiranja za podjetja v začetni fazi obstoja, - ugotoviti ali je smiselno podjetje registrirati kot socialno podjetje, - primerjati stroške mednarodne promocije izdelkov, glede na različne vrste medijev. Hipoteze, ki smo si jih zastavili v nalogi, so naslednje: H1: Izdelava izdelka, ki vsebuje elemente moderne tehnologije, visoko kakovostne ročne izdelave in socialnega podjetništva, je mogoča. H2: Oglaševanje preko blogov je cenovno najugodnejša možnost promocije modnih izdelkov na mednarodnem trgu. H3: Primerno oblikovan izdelek in embalaža izdelka lahko zmanjšujeta distribucijske stroške. H4: Izbira lokalnih dobaviteljev ne znižuje zgolj transportne stroške, ampak tudi povečuje dodano vrednost izdelka. 4

11 1.3 Predpostavke in omejitve Ker podjetje Awoodture še ni uradno ustanovljeno, se bo celotna naloga izvedla na osnovi predvidevanja, kot da je podjetje že ustanovljeno. V realnosti že potekajo procesi in razvoj blagovne znamke Awoodture, vendar bo sama ustanovitev podjetja izvedena šele v primeru uspešne pridobitve sredstev na platformi Kickstarter. Celotna ideja blagovne znamke je že razvita, prav tako so v izdelavi že prototipi izdelkov, ki jih se bodo prodajali pod to blagovno znamko. Obstaja realna možnost, da se bo asortima izdelkov in sama usmeritev podjetja, zaradi tržnih vplivov, spremenila v obdobju od nastanka te naloge, do ustanovitve podjetja in preboja blagovne znamke Awoodture na trg. Vendar pa bodo osnovne predpostavke blagovne znamke (tehnološki razvoj, ročna izdelava, socialno podjetništvo) ostale enake. Omejitve naloge izhajajo predvsem iz nezmožnosti kontrole in določitve uspešnosti opisanega primera upravljanja z dobavnimi verigami, saj bi za to morali v realnosti ugotoviti, kako dober je model in katere spremembe bi potrebovali za izboljšanje. Prav tako je novost koncepta združevanja tehnoloških izdelkov z ročno izdelanimi usnjenimi izdelki, ter socialnim podjetništvom. Zato bo naloga vsebovala izvirno vsebino iz naslova tega koncepta. 1.4 Predvidene metode raziskovanja V raziskavi bo uporabljen deskriptivni pristop raziskovanja. V okviru tega pristopa bomo uporabili naslednje metode: - metodo deskripcije (opis teorije in dejstev v nalogi), - metodo komparacije (primerjava različnih avtorjev in njihovih pogledov na management dobavnih verig), - metodo kompilacije (povzemanje pogledov različnih avtorjev in na podlagi teh podatkov povzemanje in oblikovanje novih pogledov), - metodo klasifikacije (opredelitev pojmov). V praktičnem delu bomo razvili model upravljanja dobavne verige za blagovno znamko Awoodture, ki bo povzemal teoretična izhodišča že obstoječih avtorje in jih združeval s specifičnostjo podjetja Awoodture. Hipotezo H1:»Izdelava izdelka, ki vsebuje elemente moderne tehnologije, visoko kakovostne ročne izdelave in socialnega podjetništva je mogoča.«bomo dokazovali deskriptivno, saj izdelki blagovne znamke Awoodture vsebujejo vse tri zgoraj naštete elemente. Vsi našteti elementi v zadnjih letih na tržišču pridobivajo svojo moč (zmeraj bolj se ponovno ceni ročna izdelava, izdelki morajo slediti tehničnim trendom in ponuditi nove rešitve za vsakodnevne probleme, pomen socialnega podjetništva v svetu narašča) in naše mnenje je, da je potrebno za doseganje novih trgov pametno vključiti različne elemente v ujemajočo celoto. Hipotezo H2:»Oglaševanje preko blogov je cenovno najugodnejša možnost promocije modnih izdelkov na mednarodnem trgu.«bomo dokazovali s finančno primerjavo različnih 5

12 možnih vrst promocije na tujih trgih (oglaševanje s pomočjo Google AdWords, preko promocijskih spletnih bannerjev, oglaševanje s pomočjo blogov ). Hipotezo H3:»Primerno oblikovan izdelek in embalaža izdelka, lahko zmanjšujeta distribucijske stroške.«bomo dokazovali z analizo cen distribucije končnega izdelka, uporabnikom na izbranih trgih, v odvisnosti od velikosti in teže paketa. Hipotezo H4:»Izbira lokalnih dobaviteljev ne znižuje zgolj transportne stroške, ampak tudi povečuje dodano vrednost izdelka.«bomo dokazovali s primerjavo transportnih stroškov različno oddaljenih dobaviteljev od proizvodnega obrata podjetja Awoodture in pomenom dodane vrednosti lokalnih dobaviteljev, pri ustvarjanju blagovne znamke Awoodture. 6

13 2 MANAGEMENT DOBAVNIH VERIG 2.1 Logistika in elementi logističnega sistema Pojem logistika izvira iz vojaške doktrine, kjer je bilo jasno, da učinkovitost vojaške organizacije ni odvisna samo od orožja, borbene sposobnosti in borbenega duha, ampak tudi od možnosti prevoza streliva in hrane ter oskrbovanja z njima. Urejanje prevoza in oskrbe s hrano, materialom in strelivom so imenovali logistika (Weele 1998, str. 237). Tako je možno, da so izraz logistika prvi uporabili leta 1670 v armadi Ludvika XIV, ko so uvedli položaj ''Marechal General des Logis'' (Ogorelc 1996, str.1). Zgodovinski razvoj sodobne logistike delimo na tri pomembna obdobja: na obdobje pred letom 1950, obdobje od leta 1950 do 1970 in obdobje po letu Pred letom 1950 so nekateri avtorji s področja marketinga, kot sta npr. Shaw (1912) in Clark (1922), poskušali definirati fizično distribucijo in kako se le-ta razlikuje od marketinga pri povpraševanju. Prvič se je uporaba logističnih konceptov pojavila med drugo svetovno vojno kot dejavnost vojaške logistike. Do leta 1945 so nekatera podjetja svojo organiziranost spremenila tako, da sta bili transportna in skladiščna dejavnost podrejeni le enemu managerju. Logistika se je kot veda v gospodarstvu zelo razvila v obdobju od leta 1950 do leta 1970 na podlagi izkušenj, ki so jih imele ZDA z oskrbovanjem zaveznikov po vsem svetu. Uporabljali so sredstva, ki so pospeševala hitrost in zaščito pošiljk (zaščitno pakiranje, palete, kontejnerji). Logistika se je začela hitro razvijati v šestdesetih letih 20. stoletja v ZDA, ko se je po prejšnjem pomanjkanju blaga (trg prodajalca) začela doba nasičenosti z blagom, kar je zaostrilo konkurenco med podjetji (trg kupca) in iskanje prednosti pred konkurenti. Navedene prednosti pa je omogočila logistika s sloganom»dostaviti blago kupcu v pravi količini, na pravo mesto, nepoškodovano, hitro, zanesljivo in po primerni ceni«(logožar 2004, str. 27). Razmah logistike kot vede, pomembnost logistike v poslovnih organizacijah in na mednarodnem trgu ter posledično tudi iskanje primernega kadra z znanjem na področju logistike gre pripisovati predvsem trem dejavnikom (Perišič 1990, str. 6): - intenzivnemu mednarodnemu povezovanju, - tehnološkemu razvoju, še posebej na področju transporta, komunikacij in informacijske tehnologije, - profesionalizaciji upravljanja in ravnanja podjetij, ter prenosu metod upravljanja in ravnanja izven nacionalnih meja suverenih držav. 7

14 2.1.1 Elementi logističnega sistema Elemente logističnega sistema so glavne sestavine, brez kateri logističnih sistem ne bi obstajal. Med njih v praksi uvrščamo (Segulin 2009, str. 11) : - zunanji transport, - notranji transport, - skladiščenje, - zaloge, - manupuliranje z blagom, - informacije, komunikacija in kontrola, - kadri, povezani s sistemom. Slika 1 prikazuje elemente logističnega procesa, ki jih Logožar (2004, str. 64) razvrša na dobavitelje, skladišča surovin, proizvodne enote, glavna skladišča, zunanja skladišča, prejemnike in prevzem vhodnih materialov. Na sliki krogi predstavljajo vozlišča (kjer potekajo manipulativni in skladiščni procesi), črte pa transport med posameznimi elementi. Slika 1: Elementi logističnega procesa 8 Vir: (Logožar 2004, str. 64)

15 Zunanji transport Osnovna naloga zunanjega transporta je pravočasen dovoz surovin, nedokončanih proizvodov, polproizvodov, sestavnih delov in drugih materialov, odvoz gotovih proizvodov od dobavitelja do proizvodnje ter prevoz od proizvajalca do skladišča odjemalca oziroma do končnega uporabnika. Za uspešno in učinkovito izvajanje te naloge mora podjetje izbrati najprimernejše prevozno sredstvo in prevozne poti. K zunanjemu transportu štejemo tudi prevoz delovne sile (Logožar 2004, str. 66). Podjetje se mora odločiti za najprimernejšo in po možnosti najkrajšo prevozno pot. Glede na izbrano prevozno pot, se nato podjetje lahko odloča med naslednjimi možnostmi prevoza: železniški prevoz, cestni, vodni, zračni ter transport po ceveh (Ogorelc 1996, str.79-88). Pri sprejemanju transportnih odločitev moramo upoštevati in medsebojno primerjati dejavnike kakovosti transporta, ki so (Jelenc 1983, str ): - hitrost transporta, - cena oziroma stroški transportne storitve, ki imajo pomemben vpliv na prodajno ceno blaga, s tem pa tudi na njegovo konkurenčnost, - rednost transporta, ki vpliva na našo odločitev glede višine varnostnih zalog, le-te pa imajo velik vpliv na stroške distribucijske logistike, - pogostost oziroma dostopnost transporta, ki vpliva na zmanjšanje potrebnih zalog surovin ali blaga pri kupcih, s čimer se stroški za zaloge in skladiščni prostor bistveno znižajo, - varnost transporta. Seveda pa se mora podjetje tudi odločiti ali bo imelo lastni vozni park in samo izvajalo storitve zunanjega transporta ali pa bo najelo zunanjega partnerja. Ta odločitev je stvar posameznega podjetja in njene lastne presoje o prednostih in slabostih lastnega transporta in zunanjega partnerja. Notranji transport Osnovna naloga notranjega transporta je opravljanje vseh premikov materiala znotraj delovne organizacije, skladno z zahtevami postavljenih planov in neposrednih uporabnikov njegovih storitev. Kot posebno nalogo pa moramo omeniti še kontrolo in analizo celotnega dogajanja. Osnovna naloga notranjega transporta je opravljanje vseh premikov materiala znotraj delovne organizacije, skladno z zahtevami postavljenih planov in neposrednih uporabnikov njegovih storitev. Kot posebno nalogo pa moramo omeniti še kontrolo in analizo celotnega dogajanja (Segulin 2009, str. 12). Podjetje pa mora pri urejanju notranjega transporta upoštevati vse dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost izvajanja njegovih nalog. S tem mislimo predvsem na razmestitev poslovnih objektov in teren, na katerem so objekti postavljeni, na proizvodni program in s tem povezano uporabljeno tehnologijo in tehnološke postopke, oblikovanje pakirnih oziroma tovornih enot ter vrsto in stanje transportnih sredstev, ki jih uporabijo (Logožar 2002, str. 9

16 22). Skladiščenje Skladiščenje je pomembno področje poslovanja vsakega podjetja, saj omogoča delovanje številnih funkcij v podjetju, predvsem nabave, proizvodnje in prodaje. Kot neke vrste blažilec materialnih tokov zagotavlja možnosti za njihov normalni potek. S tem omogoča ustrezno delovanje številnih drugih funkcij, predvsem nabave, proizvajanja in prodaje, saj zagotavlja njihovo nemoteno oskrbo ob planiranem času. Na drugi strani skladiščenje kot funkcija in njegova glavna naloga vzdrževanje zalog povzroča tudi občutne stroške. V zalogah je največkrat investiran pomemben del vseh sredstev in so skladišča lahko prava»počivališča kapitala«. Zaradi obeh vidikov možnosti oskrbe in stroškov ustreznost odločitev v skladiščenju lahko močno vpliva na gospodarnost celotne organizacije (Kaltnekar 1993, str. 245). Skladiščenje je del procesa podjetja, ki obsega vse aktivnosti prejemanja, namestitve, čuvanja in izdajanja blaga iz skladišča. Skladiščenje je mesto in prostor, ki je namenjen aktivnostim skladiščenja (Ferišak, Stihovič 1989, str. 515). Skladiščenje bistveno vpliva na uspešnost celotnega gospodarjenja z delovnimi predmeti in tudi na gospodarnost poslovanja celotnega podjetja, kar povzroči tudi velike stroške. Zato moramo kot cilj skladiščenja vsekakor postaviti tudi gospodarnost samega skladiščnega poslovanja in s tem povezano skrb za gospodarno poslovanje celotnega podjetja. Možnost oskrbovanja na eni strani in stroški skladiščenja na drugi strani pa so odvisni od višine zalog. Zato lahko oba prejšnja cilja na nek način združimo v skupen cilj. To je skrb pa optimizacijo zalog (Vorina 2003, str. 25). Bistvo uskladiščevanja je premagovanje časovnih razlik med fazami proizvodnega procesa in med proizvodnjo in porabo. Uskladiščevanje pomeni časovno izravnavo med dvema sistemoma, ki nista časovno usklajena. Pri premagovanju časovne razlike mora material ohraniti količinsko in kakovostno zahtevane standarde ( Logožar 2004, str ). Blago se uskladiščuje iz različnih razlogov in sicer zaradi: časovnih premostitev prodaje in nakupa blaga, potrebnih manipulacij z blagom, sezonskega značaja proizvodnje, kombinacije različnih vrst transporta, čakanje na transportno sredstvo in podobno (Jelenc 1983, str. 212). Zaloge Zaloge in skladiščenje sta tesno povezana elementa logističnega sistema, njihov obseg pa je odvisen od skladiščnega prostora, opremljenosti ter števila zaposlenih v skladiščih. Prodaja in proizvodnja ne tečeta vedno enakomerno, neodvisno od zunanjih in notranjih vplivov, zato tudi zaloge ne morejo biti vedno enake. Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na višino zalog po Kaltnekarju (1993, str ) so: 10 - likvidnost podjetja in s tem v zvezi možnosti za izkoriščanje položaja na tržišču,

17 - odvisnost od tržišča, predvsem odnos med ponudbo in povpraševanjem, - proizvodna stroka oziroma njena intenzivnost v porabi materiala, - krajevni komunikacijski in transportni pogoji, - individualni pogoji prodajnega in proizvodnega programa podjetja, - cilji splošne poslovne politike podjetja. Glede zalog imajo različne službe v podjetju nasprotujoče si cilje. Prodaja teži k zadovoljnemu kupcu in mu želi imprej ustreči, zato potrebuje velike količine končnih proizvodov ter materiala. Proizvodnja pa stremi k učinkovitemu delovanju, torej k velikim proizvodnim serijam, da bi se zmanjšali stroški priprave, ki jih povzročajo velike zaloge itd (Segulin 2009, str. 13). Manipuliranje z blagom Manipulacije z logističnimi objekti so vmesni členi med tremi najpomembnejšimi elementi logistike: skladiščenje, notranjim in zunanjim transportom. Manipuliranje z blagom (surovinami, polproizvodi, proizvodi, itd.) je torej tisti dejavnik logističnega sistema, ki vpliva na kakovost in hitrost transporta in skladiščenja. Manipulativne operacije so na primer pretakanje, iztakanje, merjenje količine, (ob določeni temperaturi merjenje gostote), pregledovanje kakovosti (vsebnost nečistoč, trdih delcev v blagu), prekladanje blaga, pakiranje, paletizacija in kontejnerizacija, oblikovanje tovornih oziroma transportnih enot nameščanje materiala v skladišča (polnjenje rezervoarjev), komisioniranje, prevzem surovin in proizvodov iz skladišč, sortiranja, itd. (Logožar 2004, str. 86). Manipulacije zagotavljajo, da poteka transportni proces brez zastojev, hitro in varno ter ob čim manjših stroških in zagotavljajo v fazi mirovanja blaga potrebne storitve, zaradi njihove oskrbe in varovanja (Jelenc 1983, str. 244). Poznamo neposredne in posredne logistične manipulacije. Neposredne logistične manipulacije pomenijo pretok blaga v neposrednem logističnem toku in so pretakanje, iztakanje, merjenje količine, (ob določeni temperaturi merjenje gostote), pregledovanje kakovosti (vsebnost nečistoč, trdih delcev v balgu), prekladanje blaga, pakiranje, paletizacija in kontejnerizacija, oblikovanje tovornih oziroma transportnih enot nameščanje materiala v skladišča (polnjenje rezervoarjev), komisioniranje, prevzem surovin in proizvodov iz skladišč, sortiranja, itd. Posredne manipulacije pa izhajajo iz komercialno administrativnih postopkov in so urejanje dokumentacije za prevoz, carinske formalnosti, kontrola kakovosti, fitopatološki in veterinarski pregledi. Da je opravljanje teh nalog učinkovito, je potrebna ustrezna tehnično tehnološka opremljenost s tekočimi trakovi, viličarji, tekalnimi žerjavi, kontejnerji, cisternami, sodi, kompenzacijskimi števci, rezervoarji in drugo specializirano opremo ( Logožar 2004, str. 86). 11

18 Informacije, komunikacija in kontrola Informacije so za podjetje zelo pomembne, saj so povod za reakcijo. Če je informacija hitro razpoložljiva, lahko reakcija sledi takoj. Če pa informacija ni popolna, bo reakcija napačna. Zaradi preobsežne količine in številnosti podatkov so potrebni informacijski in komunikacijski sistemi, ki podatke prenašajo in arhivirajo. Nujno je elektronsko obdelati podatke, kar pospešuje tok informacij, ki ima lahko za blagovni tok velike prednosti, npr. pridobitev časa. Pregledna, hitra in zanesljiva izmenjava informacij vpliva na konkurenčno sposobnost izvajalcev logističnih storitev in drugih udeležencev v logističnem kanalu (Oblak 1997, str. 163). Kadri Uspešno delovanje vsakega podjetja je močno odvisno od ustrezne kadrovske zasedbe. Neprimerna kadrovska zasedba lahko bistveno vpliva na površno in nepravočasno nabavo ter s tem nezadostne zaloge, nestrokovno in neurejeno skladiščenje, napačno izbiro transportnih poti in sredstev, poškodbe in izgube blaga pri skladiščenju in transportu, pomanjkljivosti pri zavarovanju blaga, neustrezno manipuliranje z blagom ipd. (Segulin 2009, str. 14). Zato morajo strokovnjaki v tej službi uspešno planirati, voditi, kontrolirati in nenazadnje organizirati celotno logistično poslovanje, da bo produktivnost čim višja in stroški čim nižji (Kaltnekar 1993, str. 87). 2.2 Izbira dobaviteljev Izbira dobaviteljev je odločilna naloga nabavne funkcije podjetja. Od izbire je odvisna kakovost in cena materialne preskrbe. Pogoj za dobro izbiro dobavitelja je dobra raziskava potencialnih dobaviteljev. Ko se izbere skupina najbolj primernih dobaviteljev, se začne z njimi komunicirati z namenom, da izbere enega izmed najboljših. Nabavni oddelek od izbranih zahteva ponudbe in se z njimi po potrebi začne pogajati. Zahtevana ponudba pomeni povpraševanje po določenem predmetu nabave, le to pa pošljemo najmanj trem do največ dvanajstim dobaviteljem. Sledi odgovor dobavitelja v obliki ponudbe. Nekateri pošljejo katalog, drugi svojega prodajnega zastopnika. Ko na podlagi povpraševanja prejmejo ponudbe, se začne primerjava oziroma vrednotenje prejetih ponudb. (Kopinšek, 2011, 20): Pri tem nabavni oddelek pogosto uporablja model vrednotenja dobaviteljev s katerim analizira predvsem naslednje lastnosti (Kopinšek, 2011, 20): - tehnične in proizvodne zmogljivosti, - finančno moč, - zanesljivost izdelka, - zanesljivost dobave ter - storitveno sposobnost. 12

19 Nabavni oddelek mora sprejeti odločitev, koliko različnih dobaviteljev bo izbral. Nekatera podjetja se odločijo tudi za več dobaviteljev, da niso odvisna samo od enega podjetja in lahko primerjajo cene ter zmogljivosti konkurenčnih dobaviteljev in s tem posledično tudi nihajo cene (Završnik 2004, str ). V svetu obstaja trend navezanosti na stalne dobavitelje, kar lahko pomeni večjo prednost, saj lahko partnerja med seboj čutita odvisnost in s tem oblikujeta neformalne dohodkovne odnose, oziroma si v primeru težav pomagata drug drugemu. Vendar pretirana navezanost lahko škoduje, saj izloči druge potencialne dobavitelje. Zato je najprimernejše stalno raziskovanje trga, obdržati obstoječe dobavitelje, dokler njihovi pogoji niso bistveno slabši od drugih in iskati tudi nove ponudbe (Kopinšek 2011, str. 21) Proces izbire dobaviteljev Izbira dobaviteljev na splošno poteka v petih korakih: - spoznanje podjetja po potrebi za novim dobaviteljem, - oblikovanje odločitvenih kriterijev, - preliminarni izbor potencialnih dobaviteljev, - končna izbira dobaviteljev, ter - spremljanje izbranih dobaviteljev. Ocenjevanje dobaviteljev pa vključuje dve nalogi in sicer: 1. postopek ocenjevanja: identificiranje željenih lastnosti dobaviteljev, oblikovanje kriterijev in njihovega pomena ter ocenjevanje, 2. povzetek ocen na podlagi katerih se podjetje odloča ( Sonmez 2006, str. 29) Uspešno poslovanje podjetja je torej zelo odvisno od izbire dobavitelja, saj je dobavitelj tisti, kateri zagotavlja neprekinjeno kakovost svojih izdelkov, jih dobavlja v dogovorjenem roku, se je sposoben prilagajati željam kupcev, ima dostopne ter konkurenčne cene, proizvaja izdelke in storitve, ki vsebujejo določene standarde, dobro logistično podporo, je sposoben hitro odpravljati morebitne napake in podobno. Nabava v podjetju je tista, ki s svojimi raznimi ocenjevalnimi vzorci izloči slabe, ter izbere kakovostne dobavitelje (Završnik 2004, str. 53). Proces izbire dobaviteljev se prične s skrbnim raziskovanjem razpoložljivih informacijskih virov, konča pa se z dodajanjem izbranega dobavitelja na seznam odobrenih dobaviteljev. Proces vsebuje naslednje stopnje (Završnik 2004, str.56): - Vodja nabave mora najprej upoštevati vse razpoloţljive vire informacij o dobaviteljih. - Nato določi merila izbirnega procesa, v sodelovanju z vsemi predstavniki posameznih funkcij v podjetju. - Temu sledi neformalno zbiranje eksplorativnih informacij, kar omogoča izločitev neprimernih kandidatov. - Ostale primerne kandidate, pa je potrebno še bolj podrobno preučiti, s posebej sestavljenimi vprašalniki. 13

20 - Odgovore nato pregleda vodja nabave s skupino sodelujočih. - Sledi obisk te skupine pri tistih dobaviteljih, ki na osnovi informacij najbolje zadovoljujejo merila in pogoje ter kažejo zanimanje za poslovno sodelovanje. - Opravi se dokončen izbor najprimernejšega dobavitelja. Najpogostejši razlogi za iskanje novih dobaviteljev so (Završnik 1998, str. 20): - že obstoječi dobavitelj preneha s poslovanjem, - prekomerno povečanje cen vhodnih materialov, - padec kakovosti materialov na nesprejemljivo raven, - zastarela tehnologija dobavnega vira (dobavitelja), - podjetje lahko doda k svoji ponudbi dodaten izdelek, kar lahko zahteva dobavo dodatnih materialov, itd. Ne glede na razlog iskanja dobaviteljev, je naloga nabave izredno težka in dolgotrajna v samem procesu izbire. Podjetje mora najti dobavitelja, ki bo po merilih podjetja najustrezneje zadovoljil vse njihove potrebe. Podjetje doseže velik napredek, ko mu uspe zmanjšati iz deset na tri najboljše dobavitelje, za vsak posamezni del ali surovino (Kopinšek 2011, str. 34). Naročnik ima več možnosti in virov za iskanje informacij o dobaviteljih. Zbrane informacije je potrebno evidentirati, selekcionirati in kategorizirati, da zagotavljajo pričakovano korist in zanesljivost v trenutku, ko jih naročnik potrebuje (Kopinšek, 2011, str. 34). Pri iskanju ustreznih informacij moramo upoštevati naslednje dejavnike (Kopinšek 2011, str. 36): - najpomembnejše je najti vire informacij, ki so zanesljivi, natančni in objektivni, - viri informacij morajo vsebovati realne podatke, - stroški iskanja morajo biti nižji od koristi, ki iz tega sledijo. Neuporabnim in odvečnim informacijam se izogibamo. Slika 2 prikazuje proces izbiranja in ocenjevanja dobaviteljev. 14

21 Slika 2: Proces izbiranja in ocenjevanja dobaviteljev Vir: (Scheuing 1989, str. 216) 2.3 Kriteriji izbire dobaviteljev Nemogoče je postaviti kriterije, ki bi veljali za vsa podjetja in v vseh okoliščinah, vendar je v vsakem podjetju potrebno vedeti, kaj je tisto, kar je pomembno v posameznih okoliščinah in kaj je odločujočega pri izbiri dobaviteljev (Ferišak, Stihović 1989, str. 213). Osnovni kriteriji, ki se pojavljajo v večini procesov so (Završnik 2004, str. 68): - kakovost materiala (preučitev dobaviteljeve sposobnosti zagotavljanja dogovorjene kakovosti vpliva na odločitev ali z raziskavo nadaljujemo ali prenehamo), - cena (ugodna nabavna cena, nizki stroški, dogovori o rabatih in cassa scontu ), - izpolnjevanje dobavnih rokov, - redne dobave dogovorjenih količin, - dobavni in plačilni pogoji, - proizvodne zmogljivosti, - zaloge dobavitelja, - prilagodljivost glede sprememb naročenih količin, - servis (pred in po dobavi - zlasti pri nakupu investicijske opreme), - storitve izobraževanja, - ugled dobavitelja, 15

22 - lokacija dobavitelja (vpliva na stroške nabave in na zmožnost dobavitelja, da hitro ukrepa v nujnih primerih), - hitrost reševanja reklamacij, - izobraženost in izkušenost zaposlenih, - finančna moč, - možnost recipročnih poslov (nakup in prodaja), - trajna poslovna povezava. 2.4 Notranja logistika v podjetju Notranja logistika se nanaša na gibanje in mirovanje materiala od skladišča nabavljenega materiala prek proizvodnje do skladišča gotovih izdelkov. Funkcija notranje logistike se začenja s količinskim in kakovostnim prevzemom blaga, ki ga je nabavna logistika dobavila v poslovni sistem. Notranja logistika mora skrbeti za notranji transport oz. premeščanje in skladiščenje materiala (ali polizdelkov) v proizvodnji in tudi za transport izdelkov iz proizvodnje v skladišče izdelkov. Le-ti morajo biti ustrezno pakirani, da jih lahko v okviru distribucijske logistike dostavimo svojim odjemalcem (Logožar 2002, str. 30). Poglavitne dejavnosti notranje logistike so torej smotrno urejen notranji transport in skladiščenje ter potrebne manipulativne operacije (nakladanje, razkladanje, premeščanje, paletizacija, kontejnerizacija, pakiranje, razpakiranje itd.). Med prvine notranje logistike prištevamo tako delovno silo, notranji transport, transportne poti, transportna sredstva in naprave, skladišča in skladiščenje, pakiranje, paletiziranje in pretovorne manipulacije, kakor tudi komisioniranje blaga, čigar namen je skrajšati čas za oblikovanje posameznih pošiljk in znižanje pogostosti napak. Z dobrim organiziranjem komisioniranja lahko skrajšamo čas tudi do 50% (Waters 2003, str. 53). Prostorska razporeditev strojev in naprav ter notranja logistika morata zagotoviti gospodaren potek proizvodnje. Prav notranji transport mora odpraviti napake slabega prostorskega planiranja tovarne. Osnovno načelo notranje logistike je čim bolje izkoristiti prostor ter skrajšati poti in čas pretoka materiala (Segulin 2009, str. 17). 2.5 Informatizacija skladiščnega poslovanja V današnjem svetu je konkurenca zelo raznolika, kot tudi sami izdelki na različnih trgih. Na splošno velja, da smo konkurenčni le, če smo»boljši«od tekmecev. Da bi bilo temu tako, morajo podjetja nenehno iskati vedno boljše rešitve svojega poslovanja, ki lajšajo poslovanje ter jih s tem ločijo od konkurenčnih podjetij. Podjetja morajo planirati prihodnji razvoj podjetja ter poslovne cilje povezovati z uporabo sodobnih informacijskotelekomunikacijskih tehnologij. Eden od ukrepov je nedvomno logistika, katere cilj je dostaviti pravo blago, v pravi količini, na pravo mesto, v dogovorjenem času, na dogovorjen način s čim nižjimi stroški. Da bi dosegli omenjene cilje logistike je neizbežen pripomoček prav sistem za informatizacijo skladišča. 16

23 2.5.1 Cilj informatizacije skladiščnega poslovanja Vsako podjetje v svojem logističnem procesu teži k doseganju čim večjih prihrankov v poslovanju, kar je mogoče z uvedbo ustrezne informacijske tehnologije. Informatizacija in avtomatizacija skladišč podjetjem pomagata učinkovito obvladovati zaloge in z optimiziranimi viri zagotavljati visoko kakovost produktov in storitev (logistična podjetja), ki jih ponujajo na trgu. Z informatizacijo podjetja dobijo nadzor in tiste podatke, ki so podlaga za izboljšave, povečevanje produktivnosti in s tem zvišanje dodane vrednosti. Pomembno je tudi to, da je pred uvedbo informacijske podpore v logistiki treba proučiti logistične procese, ter jih optimizirati prostorsko in organizacijsko, šele nato je smiselna informatizacija teh procesov, saj je ta podpora in nadgradnja urejenih procesov in klic v sili za neurejene procese. Podjetje, ki se odloča o uvedbi informacijskega sistema na katerem koli področju, mora imeti izdelano natančno analizo stanja in razmer pred uvedbo sistema. Zavedati se mora, da sama informacijska rešitev brez ustreznih optimizacij procesov ne bo reševala njihovih težav. Optimizirani procesi so dober temelj za uspešno uvedbo informacijske rešitve. Zato ima pri tem ključno vlogo informatizacija logistike, ki mora temeljiti na upoštevanju svetovnih standardov, kar pomeni: - boljšo združljivost z drugimi rešitvami, - večjo zanesljivost in boljši nadzor nad procesi logistike, - boljšo preglednost nad stroški in v povezavi s tem zniževanje stroškov v logistiki v celotni preskrbni verigi. Pri uresničevanju projekta informatizacije se izvede: - analiza procesov, - nato njihova revizija in poenotenje, - natančno pa se določijo tudi postopki dela. Informatizacija logistike pa je pomembna zaradi tega, ker so stroški logistike drugi največji strošek v poslovanju podjetja, ki je sestavni del končne cene vsakega izdelka. Kolikšen je ta strošek je odvisno predvsem od panoge, v kateri se opravlja logistika. Nekateri podjetniki ugotavljajo, da strošek logistike predstavlja kar 15 25% cene izdelka. Informatizacija logističnih procesov je torej potrebna, ker uvaja: - nadzor nad procesi in disciplino, - omogoča primerno odzivanje na zahteve trga, saj informacije omogočajo hitro in pravilno sprejemanje odločitev. 17

24 Seveda pa je informatizacija logistike pomembna tudi zato, ker je svetovni trg čedalje večji in zahtevnejši, zaradi česar je informatizacija pomembna konkurenčna prednost marsikaterega podjetja. Čedalje bolj je namreč pomembno, kako ima podjetje organizirano logistično poslovanje in v zadnjem času tudi ali je to skladno z najnovejšimi svetovnimi okoljevarstvenimi zahtevami in seveda zahtevami, ki jih narekujejo ekonomske razmere. Prihranki so namreč posledica manjših stroškov in večjih zaslužkov zaradi: - izboljšanja procesov dela v skladišču, - točnosti zalog, - zmanjšanja napak ter pravočasnega sprotnega odkrivanja in odpravljanja napak, če te nastanejo, - povečanega pretoka skozi skladišče, - uvedbe sledljivosti, - uvedbe pravega načina izdaje, - uvedbe dodatnih skladiščnih storitev, - pravilnega ter sprotnega avtomatskega obračuna storitev, - neodvisnosti od človeškega dejavnika, - zmanjševanje dela administracije, - sprotne, točne in hitre inventure, - možnost za razvoj, širitev in podobno. Informatizacija logistike je tako pomembna iz več razlogov predvsem gre za označeno indentifikacijo transportnih enot, nahajališč zalog ter za zagotavljanje konsistentnosti podatkov in lažje obvladovanje količinsko zajetnih podatkov. V povezavi z delom prek prenosnih terminalov, kot so specializirani čitalniki ali tablični računalniki, omogoča veliko prožnost in učinkovitost zaposlenih in lažje obvladovanje delovnih procesov, hkrati pa zmanjšuje možnost napak pri delu zaradi vnosov podatkov Naloge informatizacije skladišč Informacijski sistem, ki vodi logistiko v podjetju, mora biti zasnovan tako, da so podatki v vsakem trenutku točni in ažurni. Prva pomembna naloga informatizacije logistike je : - zbiranje, - urejanje, - prenašanje, - obdelava in arhiviranje podatkov. Ob uvedbi celovitih logističnih rešitev lahko podjetja dosežejo precejšne prihranke, tudi v obsegu več 10 odstotkov glede na celotne stroške logistike pred uvedbo in optimizacijo 18

25 procesov. Tovrstne učinke lahko merimo, če so poznani in opredeljeni stroški lastne logistike. Najbolje pa lahko prihranke unovčijo tista podjetja, ki hitro rastejo, saj se prihranki na področju dela ne merijo v prihranku celotnih delovnih mest tu gre namreč za delne pridobitve na večini delovnih mest, kar nam sprosti vire, potrebne za nadaljnjo rast poslovanja ob enakem številu zaposlenih. Časovno je težko določiti kdaj se bodo stroški investicije povrnili. V povprečju je to čas od 8 do 18 mesecev odvisno od velikosti podjetja ter kompleksnosti in učinkovitosti samega sistema. Primer vračila investicije za podjetje, ki ima 10 zaposlenih v skladišču: - Deset zaposlenih-dnevno vsak premakne 400 kosov. - Vsak za beleženje premikov porabi po eno uro/dan: prebere s papirja, odkljuka, popravi ter kasneje vnese v računalnik. - Cena 1 ure delavca je 15 bruto. - Če odpravimo ročni vnos in časovni zamik, prihranimo lahko /leto. - Izračun: 15 * 200 dni/leto * 10 delavcev = Optimalen cilj za doseganje strategije podjetja niso vedno samo zmanjšani stroški poslovanja. Veliko je namreč drugih področij kakovosti poslovanja, kjer je prenovljena logistika lahko orodje za doseganje ciljev. Glavne prednosti se pokažejo po uvedbi oziroma prenovi informacijskega sistema in sicer kot dvig kakovosti poslovanja na eni strani in manjši stroški poslovanja na drugi, kar vse skupaj prispeva h konkurenčnejši ponudbi Obseg informatizacije skladišč Obseg informatizacije logističnih procesov je sorazmeren z organiziranostjo logistične funkcije v nekem podjetju. V podjetjih, kjer se zavedajo pomena logistike, je organizirana kot samostojna in centralno vodena funkcija. Zelo pomemben vpliv na stopnjo uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev ob informatizaciji logistike imata ozaveščenost o prepletenosti poslovnih funkcij in primerna matrična organiziranost na področju prepletanja logistične in drugih poslovnih funkcij (prodaja, nabava, razvoj, finance). Obseg dobro informacijsko podprtih podjetij na področju logistike je povezan tudi s stopnjo vpetosti poslovanja nekega podjetja na globalnem trgu. Zelo težko je biti partner velikih mednarodnih podjetij brez ustrezno organizirane in informacijsko podprte logistike. 2.6 Teorija distribucije izdelkov Distribucijska logistika obravnava tok gotovih proizvodov od proizvajalca oziroma prodajalca do končnega uporabnika, tako da pride proizvod v roke uporabnika v zahtevani količini in kakovosti ob pravem času in na pravi kraj nepoškodovan in s čim nižjimi stroški. V okvir delovanja distribucijske logistike uvrščamo: skladiščenje gotovih 19

26 proizvodov, zunanji transport, potrebne manipulativne operacije in s tem povezana administrativna opravila (Logožar 2004, str. 108). Najvišje zahteve postavlja distribucijski logistiki z vidika časovnih storitev, nestalnost povpraševanja. Nastaja iz nujnosti potreb po blagu, ki se v opazovanem obdobju pojavijo le enkrat. Če tega blaga ni, ga ne moremo priskrbeti in s tem je trajno izgubljena možnost izvedbe storitev distribucijske logistike, ker ni posla (Oblak 1997, str. 53). Vpliv ima tudi delovni čas tako dobavitelja kot vseh drugih udeležencev v logističnem kanalu določenega blaga: to pomeni, da bodo logistične aktivnosti potekale v določenem časovnem presledku. Čas dostave blaga je odvisen tudi od prometnih zgostitev na transportni poti in tudi od prometnih zapor, ki veljajo ob določenem času za cestni transport (Oblak 1997, str. 53). Na učinkovitost distribucijske logistike vplivajo različni subjektivni in objektivni dejavniki. Na dobavni čas vpliva čas, v katerem prispe naročilo od kupca do proizvajalca, čas obdelave naročila in izbira naročenega blaga v skladišču, čas oblikovanja pošiljk in njihovega nakladanja na transportno sredstvo, kot tudi čas transporta blaga do kupca. Na sam transportni čas pa vpliva izbira prometnih poti in sredstev ter razvitost prometne infrastrukture (Logožar 2004, str. 108). Proizvodno podjetje mora v dogovoru s kupcem, preučiti različne možnosti za določitev za določen kanal distribucijske logistike. Pri tem ne gre le za izbiro vrste transporta, ampak tudi za izbiro transportne poti, primerno pakiranje, lokacijo skladišč ter njihovega oskrbovalnega območja in transportno zavarovanje (Logožar 2004, str. 109). Slika 3 prikazuje vmesne člene med prenosom blaga od dobavitelja do končnega uporabnika. Blago lahko tako potuje po različnih distribucijskih kanalih, od njih pa je odvisno v kakšnem času bo blago prišlo do kupca. Dogovori med dobavitelji, proizvajalci, veleprodajnimi in maloprodajnimi distribucijskimi centri in prodajalci na drobno, so pogodbeno urejeni. Slika 3: Udeleženci sistema distribucijske logistike Vir: (Logožar 2004, str. 109) Zaradi gospodarnosti distribucije poslovnega sistema, mora distribucijska logistika poiskati in uvesti takšne vzajemne odnose med stroški proizvodnje in pakiranja ter stroški distribucijske logistike, da so odprte možnosti organiziranja za njihovo skupno optimiranje, ne samo v okviru poslovnega sistema, temveč tudi na njegovi medorganizacijski ravni. Drugi vidik, enako pomemben kot nizki logistični stroški, je logistični servis, ki je potreben za logistične storitve pri distribuciji določenega blaga in njegovem dobavnem servisu (Oblak 1987, str. 41). 20

27 Distribucijska logistika je usmerjena k čim boljšemu načinu razpošiljanja blaga in je opredeljena s samim proizvodom, tehnologijo prometnih sredstev, infrastrukturo, stroški itd. Ukvarja se torej z zasnovo logističnih kanalov pretoka blaga (logistična infrastruktura) in z izvajanjem teh procesov. Input kot element distribucijskega sistema zajema v glavnem (Oblak 1987, str ): - načrtovanje skladiš, skladiščenje, transport, pakiranje in potekanje naročil, - informacije iz sistemov, ki so potrebni za dosego cilja, - krmilne aktivnosti, ki krmilijo in uravnavajo sistem po načelu povratne zveze. 21

28

29 3 SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN MNOŽIČNO FINANCIRANJE 3.1 Socialno podjetništvo v Sloveniji in po svetu Za socialno podjetništvo se pojavlja več definicij, vendar skupno sprejeta definicija socialnega podjetništva ne obstaja. Prevladuje splošno mnenje, da gre za organizacije in podjetja, katerih ustanovitelj ni država, ki proizvajajo tržne in netržne izdelke ali storitve in so ustanovljena s socialnim (družbenim) ciljem ter delujejo po demokratičnem principu članov, uporabnikov in zaposlenih. Te organizacije temeljijo na solidarnosti svojih članov in ne delijo dobička med ustanovitelje, ampak se dobički reinvestirajo v podjetje ali skupnost (Kovač 2008, str. 2). Po definiciji, ki je objavljena na spletni strani Ministerstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je socialno podjetništvo oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo (MDDSZ, 2014). Pravni okvir za socialno podjetništvo v Sloveniji predstavlja Zakon o socialnem podjetništvu. Pomen socialnega podjetništva tako v Sloveniji kot tudi po svetu je v močni rasti. Glavna razlika med normalnim in socialnim podjetjem je ta, da socialna podjetja niso ustanovljena pretežno ali izključno z namenom pridobivanja dobička. Status socialnega podjetja lahko pridobi nepridobitna pravna oseba za trajno opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva oziroma za zaposlovanje ranljivih skupin oseb (MDDSZ, 2014). Poudarek socialnega podjetništva je na socialnih inovacijah v obliki podjetniških rešitev oziroma pristopov (angl. social innovation through entrepreneurial solutions). Socialnopodjetniške aktivnosti zabrišejo tradicionalne meje med javnim, zasebnim in neprofitnim sektorjem ter predstavljajo neke vrste hibridni model profitnih in neprofitnih aktivnosti (Orličnik, 2014, 27). Zanimanje za socialno podjetništvo se v zadnjih nekaj letih hitro povečuje, zato njegov koncept postaja pomemben del vseh treh sektorjev - privatnega, zasebnega in neprofitnega. Gre za globalni fenomen, ki z inovativnimi pristopi rešuje družbene probleme in posledično spreminja obstoječe družbeno stanje na bolje. Nenehno nastajajoči družbeni problemi potrebujejo nove, bolj učinkovite rešitve, te pa lahko zagotovijo le podjetja, ki probleme vidijo kot izziv in so pripravljena prevzeti del odgovornosti za njihovo reševanje (Orličnik, 2014, 27). Primarni cilj socialnega podjetništva je ustvarjanje novih delovnih mest za skupine ljudi, ki so ranljive in imajo manjše možnosti zaposlovanja (starejši delavci, iskalci prve zaposlitve, bivši uporabniki drog, bivši kaznjenci, Romi, osebe s posebnimi potrebami, gibalno ovirane osebe, ipd). Poleg ustvarjanja delovnih mest pa je značilnost socialnih 23

30 podjetji tudi opravljanje družbeno koristnih dejavnosti (socialni turizem, eko pridelava hrane, mladinsko delo, pravična trgovina, promocija zdravega načina življenja, itd.) (Socialni inkubator, 2014). Socialna podjetja niso nadomestilo klasičnega gospodarstva, ki je profitno usmerjeno, ampak ga dopolnjujejo, prav tako kot dopolnjujejo klasične javne storitve, z zagotavljanjem socialne vključenosti. Gre za organizacije in podjetja, ki proizvajajo tržne in netržne proizvode in storitve, so ustanovljena s socialnim (družbenim) ciljem, delujejo po demokratičnem principu članov, uporabnikov in zaposlenih ter temeljijo na solidarnosti njenih članov in ne delijo dobička med ustanovitelje, ampak se dobički vlagajo nazaj v podjetje ali skupnost (Orličnik, 2014, 29). Bistvena cilja socialnih podjetij, po navedbi avtorjev Pavel, Štefanič ( 2005, str. 14) sta: - Zagotavljati podporno okolje, v katerem lahko osebe s posebnimi potrebami razvijajo svoje sposobnosti, ki so eden od pogojev produktivnega delavca, - postati in ostati podjetje, ki se samo-vzdržuje ter svojim vključenim zagotavlja stalno zaposlitev. Osnovno zakonsko podlago za socialno podjetništvo v Sloveniji predstavlja Zakon o socialnem podjetništvu. Zahteva, da se socialno podjetje ukvarja z dejavnostmi, ki prinašajo dodatno ponudbo, višajo kakovost življenja, sledijo vsaj enemu izmed ciljev socialnega podjetja, obenem pa teh dejavnosti ni mogoče opravljati brez olajšav in spodbud države ZSocP (2011). Tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu, država in lokalno okolje nastopata kot sooblikovalca podpornega okolja, v nekaterih primerih tudi kot delodajalca in investitorja. Pri zaposlovanju, investiranju in razvoju dejavnosti socialnih podjetij sodelujejo tudi gospodarske in negospodarske organizacije, skupaj z zaposlenimi strokovnjaki pa omogočajo podporo in osnovo za razvoj dejavnosti (Orličnik, 2014, str. 32). Socialna podjetja se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. Najpogosteje gre za dejavnosti, ki prinašajo koristi skupnosti ali posameznim ranljivim skupinam. V okviru držav Evropske unije, so socialna podjetja usmerjena predvsem v dejavnosti, s katerimi bi lahko zapolnili vrzel, med trgom in državo. V zadnjem času naj bi se dejavnosti socialnih podjetij razširile tudi na področja izobraževanja, kulture, okolja in gospodarskih javnih služb (OECD in LEED, 2010). Kot vsa druga podjetja, se tudi socialna podjetja srečujejo s problemi financiranja. Za socialno podjetje je značilno, da se je v prvi vrsti sposobno financirati samo. Ni mu treba vsako leto iskati novih sredstev. Od njegove dejavnosti je odvisna njegova dinamičnost, trajnost in rast. Ko je ustanovljeno, raste organsko in mora biti samozadostno. Vložen denar v socialno podjetje, prinaša več koristi kot denar, vložen v dobrodelne organizacije. Kdor vlaga v socialno podjetje, dobi svoj vložek povrnjen. Ta denar lahko spet vloži v isto ali drugo socialno podjetje. Na ta način lahko isti znesek prinese več družbenih koristi (Yunus 2009, str ). 24

31 Yunus (2009, str ) ugotavlja, da bodo sčasoma, ko si bodo socialna podjetja prislužila podporo, možnosti njihovega financiranja postale neomejene. Fundacije lahko postanejo pomemben vir financiranja socialnih podjetij. To enako velja za darovalce, ki lahko v vsaki državi ustanovijo socialne sklade za preskrbovanje socialnih podjetij z lastnim kapitalom, tveganim kapitalom in posojili. Svetovna banka in regionalne razvojne banke (kot so npr. Azijska, Afriška in Medameriška razvojna banka) bi v prihodnosti lahko ustanovile podružnice, namenjene socialnemu podjetništvu. Za projekte socialnega podjetništva bi lahko odobrile enake pogoje kot jih odobrijo za vladne projekte, v primeru, da bi se nanašali na enaka področja - infrastrukturo, obnovljive vire energije, zdravstvo, izobraževanje, mikrokreditiranje itd. 3.2 Množično financiranje Razvoj množičnega financiranja Ekonomija souporabe sharing economy se v Evropi in ZDA naglo razvija. Najrazličnejše skupnosti izumljajo nove načine proizvajanja, kupovanja in uporabe dobrin, storitev, znanja in veščin. Skupnostno potrošnja, odprtost znanja, množično financiranje, coworking, souporaba, itd., so le eni izmed konceptov, ki vse močneje zaznamujejo ekonomske izmenjave v sedanjosti. Crowdfunding ali množično financiranje je kolektivna akcija zbiranja finančnih sredstev v podporo projektov posameznikov ali organizacij. Zbiranje sredstev se izvaja prek spletnih platform ali v živo (Crowdfunding.si, 2014). V zadnjih letih se po svetu pojavlja močan razvoj množičnega financiranja oziroma Crowdfounding-a. Po definiciji Crowdfounding predstavlja zbiranje sredstev za izvedbo projektov, s pomočjo denarnih prispevkov večjega števila ljudi, večinoma na internetu. (Wikipedia, 2014). Množično financiranje je predvsem namenjeno podjetjem v zgodnji fazi nastanka, ko se srečujejo s pomanjkanjem sredstev za uresničitev svoje ideje. Proces množičnega financiranja sestavljajo trije udeleženci. To so na eni strani povpraševalci po sredstvih (podjetja, ki začnejo project zbiranja sredstev), na drugi strani množica ljudi, ki je pripravljena investirati v ta projekt, ter posrednik oziroma platform za množično financiranje. Začetki množičnega financiranja segajo že v leto 1997, ko je britanska rock skupina Marillion s pomočjo interneta zbrala dolarjev donacij, za njihovo turnejo po Ameriki. V filmski industriji je istega leta, Mark Tapio Kines zbral več kot dolarjev s pomočjo vsaj 25 podpornikov na internetu, da je lahko dokončal svoj film z naslovom Foreign Correspondents (Wikipedia, 2014). V naslednjih letih je bilo podobnih zbiranj sredstev še kar nekaj. Večinoma je bil namen zbiranja pomoč umetniškim projektom, ki se se pogosto soočajo s pomanjkanjem financiranja. 25

32 Začetki množičnega zbiranja sredstev kot jih poznamo danes, segajo v leto 2006, ko je Michael Sullivan ustvaril Fundavlog, ki se je izkazal kot spodletel poizkus množičnega financiranja s pomočjo video predstavitev projektov (Socialmediaweek.org, 2014). Temu je kmalu sledil velik porast nastajanja platform za množično financiranje. Tako so leta 2006 nastale platforme Pledgie in Sellaband, leta 2008 IndieGoGo in GiveForward, leta 2009 FundRazr, Kickstarter, RocketHub, Fundly, 2010 GoFundMe, Appsplit, Microventures in v letu 2011 Fundageek. Leta 2012 je bilo na spletu že 450 različnih platform za množično financiranje, ki se lahko ločijo na tri različne skupine (Wikipedia, 2014). 26

33 3.2.2 Platforme za množično financiranje Poročilo Centra za množično financiranje iz meseca maja 2014 je identificiralo dva primarna tipa množičnega financiranja: - Množično financiranje z osnovo v prejetju nagrade: podjetniki ponujajo izdelke ali storitve v predprodaji, kar jim omogoča zagon podjetja brez dolgov ali žrtvovanja deleža podjetjij oziroma delnic. - Množično financiranje z osnovo v lastniškem deležu: Podpodniki prejmejo za dan denar deleže oz. delnice v podjetjih. Njihov uspeh je odvisen od tega, kako uspešno zna podjetje preživeti in se razviti na trgu. Množično financiranje z osnovo v prejetju nagrade Množično financiranje z osnovo v prejetju nagrade, se ukvarja za razične namene, kot so promocija video posnetkov, razvoj brezplačnih programov, razvoj invencij, znanstveno raziskovanje in civilni projekti. V združeni študiji med Canadsko York univerzo v Torontu in univerzo Liile Nord v Franciji, so zaznali dve različici množičnega financiranja z osnovo v prejemu nagrade (Wikipedia, 2014): - KIA ( Keep it All ) podjetja dolčijo cilj, koliko sredstev želijo zbrati in obdržijo vsa sredstva, tudi če tega cilja ne dosežejo. - AON ( All or Nothing podjetja določijo cilj, koliko sredstev želijo zbrati, vendar se sredstva vrnejo podpornikom, če cilj ni dosežen. V kolikor je cilj dosežen oziroma presežen, podjetje dobi sredstva (Wikipedia, 2014). Njihova raziskava na vzorcu podjetjih je ugotovila, da podjetja na platformah za zbiranje sredstev, ki delujejo po principu AON, postavljajo cilje z višjimi vsotami sredstev, ki so pogoj za uspešno izpeljan projekt in so bolj verjetno uspešni pri doseganju ciljev. To gre predvsem predpisati temu, da so podporniki bolj naklonjeni strategiji AON, ker vedo, da bodo v primeru dosege cilja, podjetja izdelek predstavila na trgu, v nasprotnem primeru pa ne. Prav tako kampanije AON vsebujejo bolj detajlne informacije o sami ideji in njeni zasnovi, saj nosilci kampanije vedo, da ne bodo dobili čisto nič sredstev, če kampanija ne bo uspešna in se zato bolj trudijo prepričati potencialne investitorje (Wikipedia, 2014). 27

34 3.2.3 Kickstarter Trenutno najpopularnejša platforma za množično financiranje je Kickstarter. Deluje na principu AON, kar pomeni, da podjetje dobi zbrana sredstva samo v primeru, če doseže postavljen cilj. Omejitev pri višini postavljenega cilja ni, tako da je ta odločitev prepuščena samemu podjetju oziroma posamezniku, ki predstavlja projekt. Od leta 2009 je s pomočjo Kickstarterja 6.8 milijona ljudi prispevalo več kot milijardo dolarjev za podporo kreativnih projektov. Značilnost Kickstarterja je ta, da lahko vsak, ki ustreza njihovim pogojem, ustvari projekt zbiranja sredstev na Kickstarterju (Kickstarter, 2014). Kickstarter omogoča posameznikom iz Združenih držav Amerike, Združenega Kraljestva, Kanade, Avstralije in Nove Zelandije ter Nizozemske, da se predstavijo v vlogi zbiralca sredstev predstavijo svoj projekt. Vsaka država ima specifične pogoje, ki jih mora tisti, ki želi predstaviti projekt na Kickstarterju, izpolnjevati. Te so sledeče (Kickstarter, 2014): Prebivalci ZDA: - Starost minimalno 18 let. - Trajno državljanstvo ZDA in številka socialnega zavarovanja. - Naslov, bančni račun in identifikacijski dokument katere izmed zveznih držav ZDA. - Kreditna ali debetna kartica. Prebivalci Velike Britanije: - Starost minimalno 18 let. - Trajno državljanstvo v VB, razen v primeru, ko posameznik v svojem imenu ustvarja projekt za podjetje, registrirano v VB. - Naslov, bančni račun in identifikacijski dokument izdan v VB. - Kreditna ali debetna kartica. Prebivalci Kanade: - Starost minimalno 18 let. - Trajno državljanstvo v Kanadi, razen v primeru, ko posameznik v svojem imenu ustvarja projekt za podjetje, registrirano v Kanadi. 28

35 - Naslov, bančni račun in identifikacijski dokument izdan v Kanadi. - Kreditna ali debetna kartica. Prebivalci Avstralije: - Starost minimalno 18 let. - Trajno državljanstvo v Avstraliji, razen v primeru, ko posameznik v svojem imenu ustvarja projekt za podjetje, registrirano v Avstraliji. - Naslov, bančni račun in identifikacijski dokument izdan v Avstraliji. - Kreditna ali debetna kartica. Prebivalci Nove Zelandije: - Starost minimalno 18 let. - Trajno državljanstvo v Novi Zelandiji, razen v primeru, ko posameznik v svojem imenu ustvarja projekt za podjetje, registrirano v Novi Zelandiji. - Naslov, bančni račun in identifikacijski dokument izdan v Novi Zelandiji. - Kreditna ali debetna kartica. Prebivalci Nizozemske: - Starost minimalno 18 let. - Trajno državljanstvo na Nizozemskem, razen v primeru, ko posameznik v svojem imenu ustvarja projekt za podjetje, registrirano na Nizozemskem ki ima KvK številko. - Naslov, bančni račun in identifikacijski dokument izdan na Nizozemskem. - Kreditna ali debetna kartica. Starši in učitelji lahko ustvarijo projekt na Kickstasterju v sodelovanju z mlajšimi od 18 let, vendar se morajo registrirati polnoletne osebe na Kickstarterju in prevzeti vodenje projekta (Kiskstarter, 2014) Po drugi strani pa so lahko podporniki projektov vsi, ki se na portalu registrirajo in za njih ni potrebno, da prihajajo iz zgoraj omenjenih držav. Ko se uporabnik, ki želi predstaviti projekt na Kickstarterju, registrira, lahko začne s predstavitvijo samega projekta. Aplikacija na spletni strani uporabnika vodi skozi 29

36 pripravo projekta. Ko ta vpiše vse potrebne informacije, Kickstarter analizira projekt s posebnim algoritmom, da ugotovi, če je pripravljen na objavo. V kolikor je analiza uspešna in se projekt pokaže kot pripravljen, ga lahko uporabnik objavi in začne z zbiranjem sredstev (Kickstarter, 2014). Ko je projekt objavljen in že poteka zbiranje sredstev, lahko nosilec projekta izvede določene spremembe na samem projektu. Tako lahko spremeni: - opis projekta, - video posnetek in slike, - doda nagrade za podpornike, - dopolni odgovore na pogosta vprašanja, - spremeni profilno biografijo na Kickstarterju. V času zbiranja sredstev pa ni mogoče spremeniti: - postavljenega ciljnega zneska, - roka trajanja zbiranja sredstev, - profilnega imena na Kickstarterju, - nagrad, ki so že bile izbrane iz strani podpornikov (Kickstarter, 2014). Kampanja na Kickstarterju potrebuje natančno načrtovanje in dobro pripravo. Potrebno je tudi narediti plan, katere stvari se bodo tekom kampanje spreminjale v odvisnosti od tega, kako bodo na kampanjo odreagirali vlagatelji Kako kot slovensko podjetje izpeljati kampanjo na Kickstarterju? Kot je razvidno, se Slovenija za enkrat še ne uvršča na seznam držav, katerih rezidenti lahko izpeljejo kampanjo na Kickstarterju. Vendar pa je nekaterim slovenskim podjetjem že uspešno uspelo pridobiti sredstva s pomočjo platforme Kickstarter. Obstajata dva načina, kako lahko podjetje ali posameznik iz Slovenije pridobi sredstva. Prvi način je, da je član ekipe ali podjetja, ki želi svojo idejo predstaviti na Kickstarterju, državljan ali lastnik podjetja v eni izmed držav, katerim je zbiranje sredstev omogočeno. Drugi način pa je, da podjetje ali posameznik poišče in najame drugo podjetje, ki je registrirano v državi, kateri Kickstarter omogoča zbiranje sredstev. V prvem primeru se pojavi tveganje, da v ekipi ni člana, ki ima državljanstvo ali podjetje v kateri izmed omogočenih držav. V kolikor podjetje takšnih oseb ne pozna, se mora poslužiti iskanja podjetij, ki so registrirana v omogočenih državah in se ukvarjajo 30

37 s pomočjo pridobivanja sredstev na Kickstarterju. Problem, ki se lahko pojavi tukaj je, da podjetje zahteva velik delež sredstev za svoje posredovanje, ali pa se za sodelovanje sploh ne odloči. V primeru, da se najde primeren partner, ki ima interes izpeljati kampanjo na Kickstarterju v imenu vašega podjetja, je potrebno dobro definirati pogoje sodelovanja in se pogodbeno zaščititi pred zlorabami. Prav možno je, da vam podjetje po tem, ko bo pridobljen znesek nakazan na njihov račun s strani Kickstarterja, tega zneska ne bo nakazalo na vaš račun. Zato je potrebno zelo previdno izbrati primernega partnerja in upoštevati priporočila tistih, ki so s tem partnerjem že sodelovali. Podjetje Awoodture v ekipi nima nikogar, ki bi imel tuje državljanstvo ali podjetje v omogočenih državah. Zato je bilo potrebno najti nekoga, ki bo v imenu podjetja Awoodture izpeljal kampanjo. Za iskanje primernega partnerja smo se odločili tako, da smo kontaktirali uspešne slovenske projekte na Kickstarterju in želeli pridobiti od njih čim več informacij o sami predstavitvi, ter o tem, kako so izpeljali kampanjo. Nekatera podjetja se na naše povpraševanje sploh niso odzvala, med tem ko smo od drugih dobili spodbudne odgovore. Povezali smo se s članom ekipe, ki je uspešno pridobila željena sredstva na Kickstarterju in ima državljanstvo in podjetje tudi v Ameriki. Preden nam je bil pripravljen pomagati, je bilo potrebno veliko pogovorov, vendar smo se uspešno dogovorili in prepričali gospoda, da postavi svoje ime za našo kampanjo Komunikacija z mediji Uspeh posamezne ideje, ki je predstavljena na Kickstarterju, je odvisen od več dejavnikov. Ker se vsak dan predstavi večje število idej, na domači spletni strani Kickstarterja pa se prikazujejo zgolj tiste, ki so najuspešnejše, je potrebno vzporedno s kampanjo na Kickstarterjem, komunicirati tudi z mediji in tako pridobiti večje število obiskovalcev in podpornikov, ki izboljšajo položaj kampanje na sami strani. Slovenske ideje zaradi majhnega trga v prvi fazi objave kampanje niso zanimive za tuje medije. Zato je največ, kar podjetje lahko naredi, da kontaktira slovenske dnevno informacijske medije, ki so večinoma zainteresirani za objavo takšnih člankov. Po informacijah tistih, ki so uspešno izpeljali pridobili sredstva na Kickstarterju, je najprimernejši dan za začetek zbiranja sredstev, ponedeljek. V ponedeljek zjutraj največ ljudi na spletu pregleda dnevno dogajanje in dogajanje čez vikend, zato je dobro, da se takrat tudi pojavijo objave o novem slovenskem projektu na Kickstarterju. V primeru uspešnega zbiranja sredstev med kampanjo, postanejo določene ideje zanimive tudi za nekatere tuje medije. Najpopularnejše ideje preko elektronskih sporočil predstavi tudi Kickstarter in sicer vsem, ki so naročeni na elektronske novice. V teh primerih gre večinoma za ideje, ki so v kratkem času zbrale veliko sredstev in skoraj dosegle ali presegle postavljeni cilj. Ker traja kampanja zbiranja sredstev 30 dni, je potrebno že v naprej planirati objave v medijih, da podjetje konstantno informira ljudi o poteku kampanje in tako ohranja 31

38 njihovo zanimanje. V primeru, da so te objave preveč pogoste, ljudje dobijo odpor in podzavestno objave spregledajo, enako izgubijo zanimanje, če so preveč redke. Glede na politiko, ki jo ima Kickstarter pri obračunu svojih storitev (5% zbranega zneska ostane Kickstarterju, 5% so transakcijski stroški in ostanejo PayPal-u) jim je v interesu, da izpostavijo samo najuspešnejše ideje in jim pomagajo, da postanejo še uspešnejše in zberejo še več sredstev. Slika 4 prikazuje način objave kampanje na Kickstarterjevi spletni strani, Slika 5 pa elektronsko sporočilo, ki ga Kickstarter vsak teden pošlje vsem, ki so prijavljeni na elektronske novice, v njem pa izpostavi najzanimivejše kampanije. Slika 4: Začetka spletna stran platforme Kickstarter Vir: (Kickstarter, 2014) 32

39 Slika 5: Elektronske novice Kickstarter Vir: (Kickstarter, 2014) Prednosti in pasti množičnega financiranja Tako kot vsaka stvar, ima tudi množično financiranje poleg prednosti tudi svoje pasti. Za uspešno izvedeno kampanijo je pred tem potrebno natančno vedeti v kaj se podjetje ali posameznik spušča, da lahko kampanjo izpelje čim bolj predvidljivo in kakovostno. Glavne prednosti množičnega financiranja so: - možnost pridobitve zagonskega kapitala za podjetja in posameznike (iskanje investitorjev na trgu ni enostavno, zato platforme za množično financiranje to olajšajo), - brezplačna mednarodna promocija izdelkov (promocija in prodor na trg z novim izdelkom je finančno zahteven že na domačem trgu, prodor na tuje trge pa je v večini primerov za novo nastala podjetja skoraj nemogoč. Kickstarter daje možnost in dodatno promovira zanimive izdelke, v katerih vidijo potencial za uspešen nastanek in nadaljni razvoj), - preverjanje odziva potencialnih kupcev na nov izdelek (glede na uspešnost kampanje se lahko v določenih primerih oceni, kako zanimiv je izdelek za kupce, vendar je potrebno biti pazljiv, saj podporniki na Kickstarterju niso zmeraj reprezentativen vzorec, sploh pri izdelkih, ki so namenjeni bolj specifični skupini ljudi). 33

40 Na drugi strani, se podjetje srečuje z določenimi pastmi, ki se pojavljajo pri izvedbi kampanije na Kickstarterju. Te so: - Kickstarter promovira zgolj uspešne projekte in tiste, za katere misli, da bodo lahko uspeli (v primeru, da projekt ni uspešen že v prvi fazi, ne bo zanimiv za Kickstarter in podjetje ne bo deležno promocije z njihovo pomočjo. Da pa je projekt uspešen v prvi fazi, ko se objavi na spletni strani ni dovolj samo dobra ideja, temveč tudi pojavljanje v informativnih medijih, ki dodatno spodbudi zanimanje javnosti in podpornikov). - Podporniki lahko svoje prispevke umaknejo, v času trajanja zbiranja sredstev (kljub temu, da je podpornik že izkazal podporo in prispeval sredstva, si lahko do konca trajanja kampanje premisli in zahteva vračilo sredstev). - Princip delovanja»aon«(pomeni, da mora podjetje ali posameznik, ki želi izvesti kampanjo na Kickstarterju, primerno določiti finančni cilj, saj v primeru, da želenega zneska ne doseže, ostane brez vseh pridobljenih sredstev). - Postavitev višine finančnega cilja (če podjetje postavi preveč nizek finančni cilj, lahko odvrne potencialne investitorje, saj projekta ne bodo jemali resno. V kolikor je cilj previsok je mogoče, da ne bo dovolj investitorjev, ki bi bili pripravljeni prispevati želen znesek in bo tako podjetje ostalo brez sredstev). Uspešna kampanja na Kickstarterju pa ne zagotavlja uspešnega lansiranja izdelka na tržišče (podporniki na Kickstarterju so večinoma navdušenci, ki podpirajo nove ideje, vendar niso zmeraj reprezentativen vzorec kupcev tega istega izdelka). Zato se z uspešnostjo kampanje ne moremo zanašati na to, da bo trg ta izdelek sprejel in obratno. Tudi če kampanja ni uspešna, še ne pomeni, da izdelek ne bo uspešen na trgu. 34

41 4 PROMOCIJA IZDELKOV BLAGOVNE ZNAMKE AWOODTURE 4.1 Ideja blagovne znamke Awoodture Ideja za blagovno znamko Awoodture se je porodila Urši Orličnik, ki je kot modna navdušenka in okoljska ozaveščenka želela trgu predstaviti svojo kreativnost z izdelavo ženskih torbic. Ker je celoten koncept blagovne znamke Awoodture zelo, je Urša Orličnik k sodelovanju povabila še Mihaela Ambroža, Aljaža Verčka in Ano Črešnik. Ob raziskovanju novih tehnologij smo se spoznali s tehnologijo NFC (near field communication). NFC čip omogoča prenos informacij med čipom in mobilno napravo, ko sta med seboj oddaljena največ 2 cm. Posamezni NFC se lahko sprogramira s pomočjo aplikacije na mobilni napravi tako, da vključi določene funkcije na napravi, ko prideta v stik. Praktični primer uporabe NFC čipa je sledeč: - Uporabnik ima NFC čip vgrajen v obesek za ključe, - S pomočjo mobilne aplikacije si uporabnik sprogramira NFC čip, da mu vključi funkcijo Bluetooth, ko se z napravo približa čipu. - Ko se uporabnik vsede v avto, ne potrebuje zmeraj ročno prižigati Bluetootha, da bi se mu telefon povezal s prostoročnim telefoniranjem. To uredi tako, da telefon zgolj približa obesku za ključe z vgrajenim NFC čipom. - S tem uporabnik pridobi na času (vklop Bluetootha zahteva vsaj 2 koraka na telefonu), poveča vzdržljivost baterije (ko ni v avtu, lahko ima Bluetooth izklopljen) in poveča varnost v cestnem prometu (uporabnik uporablja prostoročno telefoniranje). 35

42 Slika 6: Prednosti uporabe NFC tehnologij. daljši čas uporabe telefona manj korakov za vklop Bluetootha večja varnost v cestnem prometu Vir: Lastni vir, 2014 Idejni vodja Urša Orličnik je že od začetka želela proizvajati ženske torbice. Vendar pa ni bilo dovolj zgolj to, da v torbice dodamo NFC čipe in polnilec, potrebno je bilo ustvariti koncept, zgodbo, ki bi nas jasno razločila od drugih. Porast socialnega podjetništva v Sloveniji in po svetu, kot odgovor na uničujoč kapitalizem, nam je dal idejo o vključitvi socialne in družbene odgovornosti v razvoj naših izdelkov. Ker vsi sodelujoči prihajamo iz Koroške regije, katera se od leta 2008 sooča z visoko stopnjo brezposelnosti, hkrati pa je imela pred tem zelo močno razvito šiviljsko industrijo (Prevent), smo se strinjali, da bi bilo pametno vključiti znanje in izkušnje delavk Preventa, ki so ostale brez zaposlitve, v naše izdelke. To sodelovanje ima pozitivne posledice tako za brezposelne šivilje, ki dobijo zaposlitev in redni dohodek, podjetje Awoodture pa pridobi konkurenčno prednost na trgu, kar ima velik pomen, saj je zmeraj več ljudi okoljsko in družbeno ozaveščenih. Tako smo prišli do ideje, kaj naj blagovna znamka in podjetje Awoodture predstavljata. Awoodture združuje vrhunsko ročno izdelavo usnjenih izdelkov, moderno tehnologijo in elemente socialnega podjetništva. Dosedanji plan razvoja blagovne znamke Awoodture je predstavljen na sliki 7. 36

43 Slika 7: Terminski plan razvoja blagovne znamke Awoodture Oktober 2013: Ideja o nastanju blagovne znamke Awoodture November 2013: Določitev vizije, vrednost in ciljev znamke December 2013: Oblikovanje prvih izdelkov in iskanje partnerjev za izdelavo prototipa Maj 2014: Izdelava prototipov in priprava na zbiranje zagonskega kapitala preko platforme Kickstarter September 2014: Začetek zbiranja sredstev na Kickstarterju November 2014: Začetek prodaje prvih artiklov Vir: Orličnik, 2014, 36 Ker smo se kot skoraj vsako novo ustanovljeno podjetje, začeli soočati s pomanjkanjem finančnih sredstev za celoten razvoj in proizvodnjo izdelkov, smo raziskali različne možnosti in se odločili za zbiranje zagonskega kapitala preko platform za množično financiranje. Po pregledu različnih platform, smo za najprimernejšo izbrali platformo Kickstarter. Platforma omogoča posameznikom in podjetjem, da svojo idejo predstavijo preko spleta in pridobijo zagonski kapital, ki ga prispevajo entuzijasti, ki podpirajo različne ideje. Za platformo Kickstarter smo se odločili zato, ker je najbolj razširjena platforma za množično financiranje in ker poznamo posameznike, ki so bili s svojimi projekti na tej platformi že uspešni pri zbiranju sredstev in nam lahko pomagajo s svojimi izkušnjami. Dobra organizacija podjetja in delitev dela, sta nujno potrebni za učinkovit razvoj podjetja. Znotraj podjetja smo si razdeliti funkcije tako, da sva diplomirana ekonomista (Mihael Ambrož, Urša Orličnik) prevzela funkcije v povezavi s poslovanjem podjetja, diplomirana oblikovalca (Aljaž Verčko, Ana Črešnik) pa sta prevzela obikovni in proizvodni del. Organigram na sliki 8 prikazuje zadolžitve posameznikov, ki so vključeni v blagovno znamko Awoodture. 37

44 Slika 8: Organigram blagovne znamke Awoodture DIREKTOR (finance, kontroling, prodaja) Mihael Ambrož nabava, računovodstvo Urša Orličnik marketing, oblikovanje Ana Črešnik Oblikovanje, proizvodnja Aljaž Verčko Vir: Lastni vir, 2014 Razvoj prvega prototipa ženske torbice, je povzročal kar nekaj težav. Potrebno je bilo najti ustrezno opremo, materiale, določiti postopke obdelave materialov in najti poslovne partnerje, ki se skladajo z vizijo in opredelitvijo naše blagovne znamke. Tako smo s pomočjo invalidskega podjetja Zip Center in brezposelne šivilje, uspeli izdelati naš prvi prototip, ki je v času nastajanja dobil določene spremembe in je pripravljen za svojo predstavitev v sklopu zbiranja sredstev na Kickstarterju. Slika 9 prikazuje prototip torbice, s katero se bo blagovna znamka Awoodture predstavilo na Kickstarterju. 38

45 Slika 9: Torbica, s katero se bo blagovna znamka Awoodture predstavila na Kickstarterju Vir: Lastni vir, 2014 Naš cilj je, da postanemo eden izmed vodilnih proizvajalcev maloserijskih torb višjega cenovnega razreda za različne namene, ki združujejo vrhunsko ročno izdelavo in praktičnost za vsakodnevno uporabo. Po uspešno zaključeni kampanji na Kickstarterju bomo uradno ustanovili podjetje, katero bo imelo sedež na Mariborski cesti 38, v Dravogradu. Radi bi vzpostavili proizvodni proces, ki bo elektronsko podport in bo omogočal hitro obravnavo kupcev ter prilagajanje njihovim potrebam. Glavne operacije podjetja se bo izvajalo pri zunanjih partnerjih kot»outsourcing«. S tem si bomo zagotovili nižje stroške izdelave, manjše potrebe po vezavi osnovnih sredstev in boljše prilagodljivosti na povpraševanje. Ciljne stranke podjetja Awoodture so moški in ženske med 20 in 55 letom starosti, ki spremljajo modne trende, so okoljsko in socialno ozaveščeni in imajo nadpovprečni mesečni dohodek. 39

46 4.2 Opredelitev elementov marketinškega komuniciranja V današnjem času se morajo podjetja zelo truditi za svoj obstoj. Poleg konkurence in zmeraj hitrejšega razvoja izdelkov jih ogroža tudi recesija. Nujno je, da poleg ukrepov varčevanja z energijo, krčenja proizvodnje, opuščanja nedonosnih programov, razvijanja novih izdelkov, izboljševanja kakovosti obstoječih izdelkov itd. podjetja uporabljajo tudi orodja marketinškega komuniciranja, kot eno izmed sestavin marketinškega komunikacijskega spleta. Iz leta v leto pa se povečuje tudi pomen instrumentov marketinškega komuniciranja. Splet marketinške komunikacije sestavljajo naslednje poglavitne dejavnosti (Kotler 1996, str.596.): - oglaševanje (vse plačane oblike neosebne predstavitve in promocije zamisli, dobrin ali storitev s strani znanega plačnika), - pospeševanje prodaje (kratkoročne dejavnosti za spodbujanje preizkusa ali nakupa izdelkov ali storitev), - odnosi z javnostmi in publiciteta (razni programi za promocijo in/ali ohranjanje podobe podjetja oziroma izdelkov), - osebna prodaja (osebni stik z enim ali več kupci). Vendar pa se pri tem pojavi problem, kako izmeriti te učinke za posamezne instrumente, saj so rezultati splet več kot enega instrumenta marketinškega komuniciranja. Mnogi avtorji navajajo še več instrumentov, spet drugi manj, kljub temu pa obravnavajo vse navedene, vendar združeno (Starman 1995, str. 2). Za učinkovito uporabo orodij marketinškega komuniciranja, so potrebna tudi zadostna razpoložljiva finančna sredstva, kar pa predstavlja problem pri večini na novoustanovljenih podjetij. Torej v fazi, v kateri bi moralo neznano podjetje vložiti največ sredstev v povečanje prepoznavnosti na trgu, je podjetje z razpoložljivimi sredstvi omejeno. Zato morajo podjetja iskati alternativne možnosti znotraj elementov marketinškega komuniciranja, ki dajejo največji možni učinek, glede na čim manjša vložena sredstva. 40

47 4.3 Proces izbire elementov marketinškega komuniciranja S problemom pomanjkanja sredstev za promocijo se srečuje tudi podjetje Awoodture. Tako se bomo morali poslužiti inovativnih metod, ki omogočajo najboljše razmerje med stroški in učinkov v panogi, v kateri podjetje deluje oziroma želi delovati. V prvi fazi smo natančno opredelili svojo ciljno skupino in tržno nišo. Na podlagi tega se je določilo, da so potencialni kupci podjetja Awoodture moški in ženske, med 20 in 55 letom starosti, ki spremljajo modne trende, so okoljsko in socialno ozaveščeni in imajo nadpovprečni mesečni dohodek. Od ostalih proizvajalcev se ločijo po tem, ker ponujajo uporabnost blagovne znamke Samsonite s kvaliteto izdelave najbolj priznanih modnih blagovnih znamk, hkrati pa so okoljsko in družbeno ozaveščeni. S porastom uporabe interneta in blogov kot orodja za množično komuniciranje se je v panogi modne industrije močno razširil trend oglaševanja preko blogov. Gre za zelo usmerjeno obliko oglaševanja, saj so sporočila namenjena točno določeni skupini ljudi (sledilcem posameznega bloga). Najbolj popularni ženski modni blogi so: - Anna Dello Russo, - The Business of Fashion, - Cupcakes & Cashmere, - Face Hunter, - Fashiontoast, - Fashionista, - The Blonde Salad, - Grance Dore, - The Glamourai, - Zorannah, - The Glam and Glitter, Spodnja tabela prikazuje izbrane popularne blogerke, glede na povprečno število komentarjev na njihove objave na blogu in povprečno število»všečkov«zadnjih desetih fotografij na socialnem omrežju Instagram, ter število»všečkov«njihove strani na Facebooku. 41

48 Tabela 1: Popularne blogerke glede na povprečno število komentarjev na njihove objave na blogu,»všečke«zadnjih 10 fotografij na Instagramu in število»všečkov«na Facebooku Blog Spletna stran Instagram Facebook The Blonde Salad The Glam and Glitter Zorannah's fashion corner Cupcakes Cashmere Evelina's café & fashion Vir: Lastni vir, 2014 Iz tabele je razvidno, da je tako po komentarjih na spletni strani, ter všečkih na Instagramu in Facebooku, najpopularnejša blogerka Italijanka Chiara Ferragni, katera piše blog z naslovom The Blonde Salad. Blog deluje v sklopu skupine TBS crew, katera pripravlja oglaševalske kampanje za različne svetovno prepoznavne blagovne znamke, hkrati pa pomaga blogerkam pri pridobivanju sponzorjev in sledilcev. Na ozemlju bivše Jugoslavije, je najpopularnejša srbska blogerka Zorana Jovanović z blogom Zorannah's fashion corner. Vendar pa je njen blog v primerjavi z blogom The Blonde Salad neprimerno slabše obiskan. Postopek oglaševanja preko blogov in blogerk je sledeč: - Potrebno je vzpostaviti kontakt z blogerko in čim na krajše v elektronskem sporočilu predstaviti izdelek s prošnjo po objavi. - V primeru zainteresiranosti se ji izdelek podari in pošlje preko pošte - V zameno za pridobljen izdelek, blogerka objavi sliko izdelka v kontekstu, na svojem blogu / socialnem omrežju, v opisu opiše ime izdelka, poda svoje mnenje in informacije o možnosti nakupa izdelka. 42

49 Primer objave izdelka na blogu prikazuje Slika 10. Slika 10: Objava izdelka na blogu The Blonde Salad Vir: The Blonde Salad, 2014 V svoji objavi je blogerka jasno poudarila blagovno znamko in model torbice, katera je poudarjena tudi na fotografiji. Slika 11 prikazuje objavo blogerke Zorane Jovanović, katera ima nekoliko drugačen stil objavljanja fotografij kot The Blonde Salad. 43

50 Slika 11: Objava blogerke Zorane Jovanović na njenem blogu Vir: Zorannah, 2014 Med tem, ko je Chiara Ferragni (The Blonde Salad) predstavila in izpostavila izdelek v besedilu objave, je Zorana Jovanović objavila seznam izdelkov prikazanih na fotografiji na koncu objave, dodala pa je tudi povezave na spletne strani, kjer se dajo izdelki kupiti. Zaključimo lahko, da je za dejavnost in prodajni program blagovne znamke Awoodture najprimernejša oblika za doseganje točno določene ciljne skupine, oglaševanje preko blogov. Vendar pa ne smemo pozabiti, da večina ljudi, nad 40 let starosti, ne spremlja blogov v takšnem obsegu kot mlajši. Primerna orodja za dostop do njih so predvsem objave v mednarodnih revijah z modno vsebino. Vendar pa je oglaševanje v takšnih revijah trenutno izven finančnega dosega podjetja Awoodture. Alternativa temu je lahko tudi promocija s pomočjo Google AdWords. Gre za objave, ki jih spletni iskalnih Google prikazuje na določenih mestih in se nanašajo na iskalni niz v iskalniku. V oglaševalski akciji s pomočjo Google AdWords je potrebno določiti dnevni proračun za akcijo in ključne besede ter geografsko tržišče. Nato Google ponudi ceno za posamezni»klik«na izpostavljen oglas. Ta cena se razlikuje od tega, koliko ponudnikov že oglašuje z enako ključno besedo in od geografske razsežnosti tržišča (več držav kot pokriva, dražje je). Prednost tega je, da se plačajo samo kliki na oglas in ne prikazi oglasa, kar prikazuje realno zanimanje za artikel in je finančno ugodnejše. 44

51 V naslednjem poglavju bomo ocenili strošek posameznega ogleda izdelka pri oglaševanju s pomočjo blogov in s pomočjo Google AdWords, ter na podlagi tega določili predviden potreben znesek za oglaševanje izdelkov blagovne znamke Awoodture Cenovno ovrednotenje posameznega ogleda izdelka Ugotovili smo, da različne blogerke dosegajo različno velike ciljne skupine. Predvidevamo, da veliko število sledilcev manj popularnih blogerk, sledi tudi bolj popularnim. Problematika, ki izhaja preko oglaševanja preko blogov je, da ni nujno, da bo izbrana blogerka zainteresirana za sodelovanje in objavo izdelkov. Večja verjetnost je, da bodo bolj znane blogerke zahtevale še dodatno plačilo za objavo izbranih izdelkov na njihovem blogu in socialnih omrežjih. Ker je to stvar dogovora med podjetjem in posamezno blogerko, bomo pri izračunu predvideli, da tega stroška ni. Torej predstavlja strošek oglaševanja s pomočjo blogerk, lastna cena torbice + transportni stroški. Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti bomo ocenili, da je strošek posamezne predstavitve izdelka blogerke enak 200 EUR ( lastna cena torbice + stroški pošiljanja). Če to dodamo k prejšnji tabeli, ugotovimo, da je strošek posameznega všečka, komentarja oz. ogleda predstavitvenega sporočila pri izbranih blogerkah sledeč: Tabela 2: Strošek posameznega všečka, komentarja oziroma ogleda predstavitvenega sporočila pri izbranih blogerkah Blog Spletna stran (komentar) Instagram (všeček) Facebook (všeček strani) The Blonde Salad 1,61 EUR 0,0029 EUR 0,00026 EUR The Glam and Glitter Zorannah's fashion corner 8 EUR 0,0533 EUR 0,00166 EUR 14,28 EUR 0,0987 EUR EUR Cupcakes Cashmere Evelina's cafe & fashion 2,08 EUR 0,0440 EUR 0,00067 EUR 4,34 EUR 0,0074 EUR 0,00420 EUR Vir: Lastni vir,

52 Opazimo lahko, da se stroški močno razlikujejo tako glede posameznih blogov kot tudi glede na to, ali gre za objavo na spletni strani, Instagramu ali Facebooku. Absolutno najugodnejša objava na vseh omrežjih je objava blogerke The Blonde Salad, najdražja pa na blogu Zorannah's fashion corner. Zanimiv je primer bloga Evelina's fashion cafe, kateri ima drugi najnižji strošek všečka na Instagramu (0,0074 EUR), vendar visok strošek komentarja na spletni strani in v primerjavi najvišji strošek všečka na Facebooku (0,00420 EUR). Kot smo omenili, možnost oglaševanja s pomočjo Googlovih ključnih besed Google AdWords, predstavlja tako imenovano PPC oglaševanje Pay per Click. To pomeni, da naročnik plača zgolj posamezne klike na oglas, ki vodijo na njegovo spletno stran in ne vseh prikazov oglasa. Slika 12 prikazuje različne prikaze oglasov v iskalniku Google, na ključno besedo Leather Bags. Slika 12: Različni prikazi oglasov v iskalniku Google, na ključno besedo Leather Bags Vir: Google, 2014 Iz zgornje slike je razvidno, da so kupljeni oglasi preko Google AdWords označeni z rumenim pravokotnikom, ki vsebuje napis Ad. Prva tri mesta so locirana pod iskalnim oknom, naslednja pa na desni strani spletne strani. Princip delovanja Google AdWords je takšen, da naročnik izbere ključne besede in ozemlje, na katerem želi oglaševati. Na podlagi tega Google ponudi ceno, s katero bo naročnik na prvih mestih za željene ključne besede. Naročnik lahko sam ponudi nižjo ceno, vendar v tem primeru na bo na prvem mestu. Obstaja tudi možnost, da ga sploh ne bo prikazovalo, če bo njegova ponujena cena nižja od ponujene cene zadnjega prikazanega oglasa. Po drugi strani pa lahko naročnik s ceno, ki je znatno nižja od predloga Googla, pride na drugu mesto na strani, saj so tisti, ki so na tretjem, četrtem, petem in naslednjih mestih, ponudili manj kot on. Podjetje Awoodture se želi osredotočiti predvidoma na evropski in ameriški trg. Porast povpraševanja po luksuznih dobrinah je v zadnjih letih močno porasel tudi na Kitajskem, vendar predvidevajo, da kitajci raje posegajo po bolj priznanih blagovnih znamkah, hkrati pa bi jezikovne ovire lahko onemogočale kvalitetno oskrbo in podporo kupcem. 46

53 Izbrane ključne besede, ki so primerne za promocijo blagovne znamke Awoodture in bi bile primerne za oglaševanje s pomočjo Google AdWords so: handmade leather, leather bags, handmade accessories, NFC tag in premium leather. Na spodnjih slikah so prikazane ponudbe Googla, za predvideno ceno za klik, v primeru oglaševanja z Google AdWords, na območju EU, Velike Britanije in New Yorka. Izbrane države so prestolnice mode in modnih trendov. Slika 13: Predvidena cena klika za ključno besedo»handmade leather«vir: Google, 2014 Slika 14: Predvidena cena klika za ključno besedo»leather bags«vir: Google, 2014 Slika 15: Predvidena cena klika za ključno besedo»leather accessories«47

54 Vir: Google, 2014 Slika 16: Predvidena cena klika za ključno besedo»nfc tag«vir: Google,

55 Slika 17: Predvidena cena klika za ključno besedo»premium leather«vir: Google, 2014 Iz zgornjih slike je razvidno, da se stroški posameznega klika močno razlikujejo. Vendar pa ni mogoče povezati predlagano ponudbo za posamezni klik, s povprečnim številom mesečnega iskanja ali konkurenco. To je posledica tega, da Google predlaga ponudbo za prvo prikazano mesto. In v primeru, ko je obstoječ ponudnik na prvem mestu, ponudil v preteklosti relativno visok znesek glede na konkurenco, je predlagana ponudba višja kot trenutno najvišja, tudi če konkurenca ni močna, ali pa ima ključna beseda malo iskanj na mesec. Zaradi tega je klik za iskanje besedne zveze»handmade leather«kljub malemu številu povprečnih mesečnih iskanj, neprimerno dražji kot klik za besedno zvezo»leather bags«. 4.4 Merjenje učinkovitosti oglaševanja Vlaganja v promocijske aktivnost so nesmiselne, če ne povzročijo učinkov, ki pozitivno vplivajo na prepoznavnost in prodajo. Zato je aktivno spremljanje učinkov posamezne oglaševalske akcije nujno potrebno, za dokončno ovrednotenje uspešnosti akcije in razmisleka o ponovni uporabi enakih orodij marketinškega komuniciranja. Problematika, ki se pojavi pri merjenju učinkov marketinškega komuniciranja se nanaša na nezmožnost natančnega ločevanja, kateri učinki so posledica posameznega uporabljenega orodja marketinškega komuniciranja. Pri merjenju učinkov marketinškega komuniciranja si bomo v podjetju Awoodture pomagali z Google analitiko. Gre za orodje, ki ga brezplačno v uporabo ponuja Google, 49

56 njegova namestitev pa je zelo enostavna, saj je potrebno le kopirati kodo, ki jo ponudi Google na spletno stran. Uporaba aplikacije je omogočena vsem, ki imajo ustvarjen Google račun. Slika 18 prikazuje kodo, katero je potrebno vstaviti v spletno stran, da lahko spremljamo in analiziramo obisk spletne strani. Slika 18: HTML koda za Google Analitiko Vir: Google, 2014 Ker bo v prvi fazi razvoja podjetja, potekala prodaja izdelkov samo preko spletne trgovine, je ključna informacija, ki je za podjetje Awoodture pomembna, število obiskov na spletni strani, ter kasneje število naročil in razmerje med obiski in številom naročil. Google analitika omogoča spremljanje informacij o obiskovalcih spletne strani, glede na različne značilnosti uporabnikov : - demografske značilnosti, - sistemske značilnosti, - značilnosti mobilnih naprav, - jezik. Prav tako lahko pridobimo informacije o odstotku uporabnikov, ki se ponavljajo, o povprečnem času, ki ga posamezen obiskovalec preživi na spletni strani, o»odboju«uporabnikov procentu uporabnikov, ki spletno stran zapustijo že po ogledu naslovne strani, itd S pomočjo teh informacij, lahko kvalitetno ovrednotimo učinke posamezne marketinške aktivnosti. Tako bomo spremljali število ogledov spletne strani in število nakupov artiklov v času predstavitve torbice posameznih blogerk, katere ne bodo izdelkov predstavile istočasno. Obstaja možnost, da se zaradi ponavljanja sledilcev posameznih blogerk, obiski na spletni strani ne bodo ujemali s pričakovanim številom obiskov, glede na število sledilcev blogerk. 50

57 Slika 19 prikazuje dnevni prikaz gibanja obiskov spletne strani X, med in Slika 19: Dnevni prikaz gibanja obiskov spletne strani X Vir: Google Analytics, 2014 Iz slike je razvidno, da je bilo v tem obdobju 154 različnih obiskovalcev na spletni strani, vseh obiskov pa je bilo 180. Povprečni čas, ki ga je oseba preživela na spletni strani je 3 minute in 18 sekund.»bounce Rate«13.33% pomeni, da je toliko obiskovalcev stran zapustilo že po ogledu prve strani, torej so na stran prišli po pomoti in ne namenoma. Vrhova obiskov sta bila , ko je bila odprta oglasna tema za spletno stran X na priljubljenem forumu, ter , ko je bila ponudba storitev spletne strani X predstavljena na spletnem portalu Kuponko. Google Analitika torej predstavlja osnovo za pridobivanje informacij o potencialnih kupcih ter uspešnosti uporabe določenih elementov marketinškega komuniciranja. Hkrati pa lahko služi tudi kot usmeritev za izboljšanje uporabniške izkušnje na spletni strani, saj se lahko s pomočjo podatkov o resolucijah zaslonov, jezikih uporabnikov in uporabljenih spletnih brskalnikih, prilagodi spletna stran oziroma spletna trgovina tako, da zadovoljuje potrebe točno določenih obiskovalcev, katere se okarakterizira za potencialne kupce. 51

58 5 PLANIRANJE LOGISTIČNIH OPERACIJ PODJETJA Asortima blagovne znamke Awoodture bo obsegal moške in ženske torbe in modne dodatke. Blagovna znamka se bo predstavila z dvema modeloma ženske torbice, vsakega pa bo mogoče dobiti v dveh različnih barvah usnja (črni in beli). Torbici spremlja tudi kolekcija obeskov za ključe z vgrajenim NFC čipom in inovativne usnjene denarnice. Jeseni leta 2014 želimo predstaviti še moško kolekcijo torb različnih velikosti, prav tako pa dodati še nove modele ženskih torb (večje dnevne torbe), ki so primerne za večdnevne aktivnosti. Prvi zametki nastanka znamke Awoodture so že takoj na začetku planiranja razvoja izdelkov postavili pomembno vprašanje Ali izdelke proizvajati sami, ali jih dati v proizvodno drugim? Ko je bila določena vizija blagovne znamke je bilo hitro jasno, da bodo v večini primerov povezani lokalni dobavitelji z lastnim proizvodnim procesom. Potek dobavne verige za proizvodnjo torbice številka, blagovne znamke Awoodture, je sledeč: RAZVOJ IZDELKOV - lastni oblikovalski studio. NABAVNI PROCES - dobavitelj lesa: lokalni dobavitelji iz Koroške regije, - dobavitelj usnja: Ibba d.o.o., - dobavitelj polnilnih postaj, - dobavitelj NFC čipov, - dobavitelj blaga in pripomočkov: Svet metraž d.o.o., - dobavitelj embalaže, - laserski razrez usnja: ZIP center, invalidsko podjetje, - distribucija: Pošta Slovenije, lastni prevoz. PROIZVODNI PROCES - proizvodnja izdelkov poteka v lastni delavnici, zaposlene so šivilje, ki so ostale brez službe zaradi propada večjih šiviljskih podjetij na Koroškem. DISTRIBUCIJSKI PROCES - zunanji distributer, izbran glede na državo, v katero se izdelki pošiljajo. 52

59 Podjetje opravlja samo operacije za katere ima znanje in sredstva. Prednost tega je boljši nadzor in kakovost končnih izdelkov, ter zagotavljanje, da je proizvodni proces skladen z vizijo in načeli blagovne znamke. Z razvojem podjetja ne izključujemo možnosti, da ne bomo določenih aktivnosti, ki jih trenutno za nas opravljajo zunanji sodelavci, opravljali sami (predvsem razrez in uvoz usnja, ter oblikovanje lesa). Vendar pa trenutno ne razpolagamo s finančnimi sredstvi za nakup potrebnih strojev, ter zaposlitev delavcev s primerno izobrazbo. Kljub temu se trudimo, da tudi obdelovalni procesi pri naših zunanjih sodelavcih potekajo po naših kakovostnih standardih. Z razvojem izdelkov, ki ga izvajamo v lastnem razvojnem studiu, se začne celotna zgodba. Od prvih skic in vse do končnega izdelka, sledimo rdeči niti načela blagovne znamke Awoodture. Oblikovalca najprej pripravita predloge za nove izdelke, ki se uskladijo z aktualnimi modnimi trendi. Ko se izbere izdelek, ki se bo začel proizvajati, se naredi več možnih različic enakega izdelka. S pomočjo raziskovanja trga se preverijo potrebe potencialnih kupcev, katere se vkomponirajo v izdelek, ki tako rešuje specifičen problem. Ko sta funkcionalnost in dizajn izdelka izbrana, se poizkuša izdelek poenostaviti do tej mere, da bo proizvodnja čim enostavnejša, brez da bi se izgubila posamezna ključna lastnost izdelka. Na podlagi takšnega izdelka se nato izdelajo računalniški renderji, ki prikažejo izdelek v treh dimenzijah. To omogoča lažjo predstavo končnega izgleda in proporcev izdelka. V primeru, da renderji ne odstopajo od predstav o obliki izdelka, se začne pripravljati prvi prototip. Če prototip potrebuje nove materiale in dobavitelje, s katerimi podjetje do sedaj še ni sodelovalo, se izvrši standardni proces izbire dobaviteljev. Zaradi potencialne možnosti spreminjanja protitipa ni nujno, da bo pri proizvodnji tega izdelka podjetje sodelovalo z enakimi dobavitelji, kot pri izdelavi prototipa. Predvsem se to lahko zgodi zaradi tega, ker se količina materialov ali sestavnih delov izdelkov, za prototip, potrebuje v manjših količinah. Ker izbira dobaviteljev temelji na ceni posameznega izdelka, z vključeno dostavo v našo proizvodnjo, se lahko dobavitelji za manjše in večje količine razlikujejo. Tako je recimo lokalni dobavitelj nove embalaže, ki je oddaljen pet kilometrov primernejši in ugodnejši za izdelavo desetih kosov embalaže, kot obstoječi dobavitelj iz Vrhnike, ki proizvaja zgolj količine embalaže večje kot 200 kosov. Šivilja mora nato narediti kroj za nov model torbe in torbo sešiti. V tej fazi se usnje razreže ročno, saj je laserski razrez zaradi visoke cene najema laserja, primeren za večje količine. Ko je sešit prototip, se nanj dodajo še leseni deli in logotip. Nato se prototip testira v realnem življenju in se zapisujejo napake in izboljšave, ki bi bile potrebne. Ker vse spremembe ni mogoče narediti brez občutnega povečanja stroškov izdelave, je potrebno videti, koliko bi bili kupci pripravljeni plačati dodatno, za te spremembe. Če se oceni, da so spremembe iz finančnega vidika smiselne se jih uvede, drugače pa ne. Z uporabo prototipa se opazi tudi obraba materialov, katera mora biti v skladu z nivojem, na katerem se želi blagovna znamka Awoodture pozicionirati. 53

60 Ko so vse spremembe zaznane se sprejme odločitev o končnem izdelku. Izdela se naslednji prototip, ki je enak končnemu izdelku, vendar služi za izdelavo promocijskih materialov. Fotograf posname fotografije izdelka, določi se zgodba, ki jo predstavlja izdelek, kateri se kasneje doda v spletno trgovino. Ko se sprejmejo prva naročila tega izdelka na spletni trgovini, se začne proizvodna končnih izdelkov. Čas od naročila do tega, ko je izdelek oddan na pošto in poslan uporabniku, je maksimalno pet delovnih dni. Izdelki se ne izdelujejo na zalogo, vendar pa je potrebno imeti zalogo sestavnih delov izdelka. Ker se na primer usnje kupuje najmanj v velikosti ene kože (cca. 2.5 m 2 ) in stroj za razrez usnja plačuje na ure, se naredi zaloga lasersko izrezanega usnja, ki zadostuje 14 dnevnim proizvodnim potrebam. S tem se zmanjšajo tako transportni stroški med dobaviteljem, skladiščem, razrezom usnja in proizvodnjo, kot tudi onesnaženje okolja zaradi izpustov in stroški najema stroja na enoto izdelka. V primeru pričakovane rasti prodaje in posledično potrebe po večji količini materialov, bomo sami kupili laser za razrez usnja, ter začeli uvažati usnje za lastne potrebe. Tudi proizvodno lesenih delov bi lahko izvajali v podjetju, ko bodo potrebe večje. Trenutno glede na število proizvedenih izdelkov to ni smiselno. Distribucija končnih izdelkov se bo zmeraj izvajala s ponudniki dostave paketov po vsem svetu. Glede na lokacijo pošiljanja in velikost ter težo paketa se izbere najprimernejši ponudnik. Zaradi manjših proizvodnih in prodajnih količin končnim kupcem, ni smotrno imeti lastne distribucije izdelkov. Tudi v primeru povečanja proizvodne in prodaje, se bomo za distribucijo končnih proizvodov posluževali ponudnikov za dostavo paketov. 5.1 Izbira dobaviteljev Izbira dobaviteljev je bila nujna že pri nastajanju prvega prototipa ženske torbice. Ko je bila določena oblika torbice, je bilo potrebno izdelati kosovnico seznam posameznih kosov izdelka. Na podlagi tega, smo začeli iskati dobavitelje, ki ustrezajo filozofiji blagovne znamke Awoodture. Iskali smo lokalne dobavitelje, po možnosti čim bližje proizvodnim prostorom. Za vsak material in izdelek, ki smo ga potrebovali, smo poiskali vsaj tri različne dobavitelje. Za materiale, ki so uporabni v širši proizvodnji, je bilo lažje najti več dobaviteljev, med tem ko je bila pri izbiri bolj specifičnih dobaviteljev izbira manjša. Tako lahko dobavitelje ločimo v dve skupini v skupino, ki dobavlja materiale in izdelke, kateri so na voljo tudi pri drugih dobaviteljih, in skupino, ki dobavlja izdelke, katere prodaja/proizvaja ekskluzivno na slovenskem trgu. Od tega je odvisna tudi pogajalska pozicija podjetja Awoodture in količina zalog, ki jih mora podjetje imeti, v primeru izpada možnosti dobave posameznega dobavitelja ze določeno časovno obdobje. Tako so zaloge usnja večje od zalog NFC čipov, sukanca, 54

61 polnilcev in magnetov, saj mora pri vseh izdelkih biti enaka vrsta in barva usnja, katero pa ponuja točno določen dobavitelj. Dobavitelji podjetja so razporejeni v tabelo 3. Tabela 3: Lista dobaviteljev podjetja Awoodture Vir: Lastni vir, 2014 V tabeli so vnešeni vsi dobavitelji, ki so sortirani glede na vrsto blaga, ki ga dobavljajo. Vsak dobavitelj ima označeno število dobav, število reklamacij, odzivnost in končno oceno. Število dobav in število reklamacij predstavljata tehtani delež 70% končne ocene, med tem ko odzivni čas reklamacij predstavlja 30 %. Na podlagi teh podatkov, se 55