Zato. smotu. Zato. konsolidiranoletnoporočilo skupineelektrogorenjska2014. poročilooravnanjuzokoljemin. zanesljivost. tradicija >50letdelovanja

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Zato. smotu. Zato. konsolidiranoletnoporočilo skupineelektrogorenjska2014. poročilooravnanjuzokoljemin. zanesljivost. tradicija >50letdelovanja"

Transkripcija

1 Zato smotu. Zato smotu. konsolidiranoletnoporočilo skupineelektrogorenjska poročilooravnanjuzokoljemin zanesljivost trajnostnirazvoj poročiloovarnostiinzdravjupridelu >60% napeljavepodzemljo >18% znižanjestroškovkomunalnihstoritev tradicija >50letdelovanja

2 2 1 Nagovor uprave 2 Sistemi vodenja in kakovosti A Poročilo o ravnanju z okoljem 3 Poročilo skrbnika Sveta za ravnanje z okoljem 4 Okoljska politika 4.1 Cilji pri varovanju okolja v letu Obvladovanje posameznih pomembnejših okoljskih vidikov v letu Ravnanje z odpadki Obvladovanje nevarnih snovi (olja, goriva, ostale tekočine) Hrup, elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaževanje elektroenergetskih naprav 4.3 Okoljsko komuniciranje 4.4 Vlaganja v ravnanje z okoljem v letu B Poročilo o varnosti in zdravju pri delu 5 Poročilo skrbnika Sveta za varnost in zdravje pri delu 6 Dosežki na področju varnosti in zdravja pri delu v letu 6.1 Cilji v letu Obvladovanje posameznih vidikov na področju varnosti in zdravja pri delu v letu 6.3 Število nezgod pri delu, pogostost in resnost poškodb 6.4 Promocija zdravja na delovnem mestu 6.5 Certifikat družini prijazno podjetje 7 Izpolnjevanje zakonodajnih in drugih zadev

3 3 1 Nagovor uprave Varovanje in skrb za okolje sta med najpomembnejšimi vodili našega dela in predstavljata sestavni del dolgoročne strategije družbe Elektro Gorenjska. Zavedamo se odgovornosti pri uresničevanju razvojnih ciljev, ki spoštujejo načela sonaravnega razvoja, saj verjamemo, da uspešno poslovanje ni pomembno samo za nas, temveč za celotno gospodarstvo in družbo kot celoto. Pred vami je že deveto poročilo o ravnanju z okoljem in osmo poročilo o varnosti in zdravju pri delu družbe Elektro Gorenjska, s katerima se predstavljamo zainteresirani javnosti. Z doslednim izvajanjem politike ravnanja z okoljem, varnostjo in zdravjem zaposlenih in politike kakovosti na vseh področjih ter z doseganjem okoljskih ciljev sledimo strategiji podjetja, katere vizija je obvladovati vplive naše dejavnosti na ožjo in širšo okolico. V pomoč nam je integriran sistem standardov ISO 9001, ISO in BS OHSAS V družbi delujeta dve skupini: Svet za ravnanje z okoljem in Svet za varnost in zdravje pri delu. Skupini v skladu s slovensko zakonodajo in z navodili, ki jih določata standarda kakovosti (ISO in BS OHSAS 18001), identificirata škodljive vplive na okolje in delo, pripravljata programe za odpravo neskladnosti, skrbita za stalno informiranost ter za izvajanje programov in sprejetih ukrepov v praksi. Aktivna okoljska politika podjetja obsega številne aktivnosti za varovanje okolja, s katerimi večkrat presegamo zakonske zahteve. V ospredju so nadgradnja in izboljšave obstoječih ukrepov ter uvajanje novih. Pri sprejemanju poslovnih odločitev upoštevamo posredne in neposredne okoljske vplive. Z vsemi interno sprejetimi ukrepi in z aktivnostmi, z delovanjem obeh delovnih skupin in tudi s povečano motivacijo zaposlenih za doseganje izzivov ter z doslednim uvajanjem vrednot v praksi smo v Elektru Gorenjska v zadnjih letih močno znižali lasten vpliv na okolje. S skupnimi močmi smo sprejeli programe, ki skrbijo za varnost in zdravje zaposlenih na delovnem mestu. Vsi programi so skrbno nadzorovani in se jih vsako leto tudi nadgrajuje. Naši cilji v prihodnjem letu so usmerjeni še k večji racionalizaciji energije, zmanjševanju negativnih vplivov na okolje v smislu zmanjševanja emisij in odpadkov, izboljšanja pogojev za varno in zdravo delo, izboljšanja kakovosti storitev, razvijanja optimalnih metod dela ter zniževanja stroškov. Bistvenega pomena za doseganje zastavljenih ciljev na obeh področjih pa je sodelovanje oziroma vključevanje vseh zaposlenih. Le s podporo in z ustrezno ozaveščenostjo bomo lahko obvladovali različne vplive, ki jih s svojim delovanjem povzročamo v okolju, predvsem pa skrbeli, da bodo dela opravljena varno in zdravju neškodljivo. mag. Bojan Luskovec, predsednik uprave Elektra Gorenjska, d. d.

4 4 2 Sistemi vodenja in kakovosti Začetek razvoja sistema vodenja kakovosti v družbi Elektro Gorenjska sega v začetek leta 2001, ko smo v družbi pričeli popisovati procese delovanja, s katerimi je družba uresničevala svoje poslanstvo, vizijo, cilje in strategije oziroma razvojne usmeritve. Popis procesov je bila osnova za postavitev sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 (sistem SVK), ki postavlja zahteve in načela vodenja kakovosti in za katerega lahko rečemo, da je osnova za vzpostavitev sistemov po zahtevah drugih ISO standardov. Družba je sistem vodenja kakovosti leta 2006 nadgradila s Sistemom ravnanja z okoljem (sistem SRO), ki temelji na zahtevah standarda ISO Sistem SRO je v celoti integriran v sistem vodenja kakovosti in zagotavlja izpolnjevanje zahtev okoljske zakonodaje in stalne izboljšave z zmanjševanjem vplivov na okolje, ki jih povzročajo družbe s svojim delovanjem. Leta 2007 je družba svoj sistem vodenja nadgradila s Sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu (sistem VZD), ki je prav tako v celoti integriran v obstoječi sistem ter zagotavlja izpolnitev zakonodaje za varnost in zdravje pri delu ter dodatnih zahtev in ciljev, ki si jih je na tem področju družba zastavila v skladu s specifikacijo standarda BS OHSAS Poleg zgoraj navedenih zahtev certifikacijskih sistemov vodenja (Sistemi SVK, SRO in VZD so certifikacijski sistemi, kar pomeni, da se letno preverja izpolnjevanje zahtev standardov s strani neodvisne organizacije (certificiranje)) je družba v letu 2011 pristopila k izpolnjevanju zahtev še treh necertifikacijskih sistemov: zahteve po obvladovanju tveganj (sistem OT, standard ISO 31000), zahteve za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje (certifikat DPP) in zahteve, ki izhajajo iz naslova družbene odgovornosti (standard ISO 26000). Z uvedbo integriranega sistema vodenja v letu 2011 smo vse aktivnosti zgoraj navedenih sistemov povezali v učinkovit sistem, ki vodi k uresničevanju vizije, strategije in poslanstva ter omogoča obvladovanje tveganj in dobro poslovno sodelovanje s končnimi odjemalci, z zaposlenimi, lastniki in okoljem.

5 5 Slika 1: Integriran sistem vodenja kakovosti znotraj družbe Elektro Gorenjska Družba integriran sistem vodenja kakovosti obvladuje s pomočjo vzpostavljenih organov znotraj družbe, ki skrbno nadzorujejo in obvladujejo delovanje svojega področja: Odbor za kakovost, Svet sistema vodenja ravnanja z okoljem in Svet sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu. Rezultat stalnih aktivnosti na vseh področjih delovanja in vodenja družbe je bil tako za leto 2012 prejeto najvišje državno Priznanje RS za poslovno odličnost, kar potrjuje, da družba Elektro Gorenjska ustreza zahtevnim kriterijem evropskega modela poslovne odličnosti EFQM in da uravnoteženo deluje po temeljnih načelih poslovne odličnosti.

6 6 V družbi stalno izvajamo procese izboljševanja v skladu z Evropskim modelom poslovne odličnosti (EFQM). Dokaz odličnosti delovanja in primerljivosti na evropski ravni je tudi prejeti certifikat EFQM, s čimer smo se zapisali v bazo uspešnih evropskih organizacij, ki delujejo in živijo po modelu EFQM, kar pa seveda pomeni, da se družba zavezuje k stalnemu izboljševanju in k stalni rasti na poti odličnosti. Sistematično izvajanje politike, strategij in ciljev ter načrtov organizacije nam omogočajo in zagotavljajo jasni in medsebojno povezani procesi, ki se vsakodnevno optimizirajo, vodijo, nadzorujejo in izboljšujejo. Rezultat stalnih aktivnosti na vseh področjih delovanja družba od leta 2013 preverja s samooceno delovanja. V letu smo v družbi spremljali in nadzorovali poslovanje s pomočjo 55 prepoznanih, med seboj povezanih poslovnih procesov, ki se jih obvladuje s pomočjo zakonov, organizacijskih predpisov in delovnih navodil. Delovanje poslovnih procesov se je spremljalo s pomočjo 195 vzpostavljenih kazalnikov kakovosti in 29 prepoznanih tveganj. Trende rasti kakovosti izvajanja posameznih poslovnih procesov v družbi kvartalno preverja in obravnava odbor za kakovost, kjer se poroča tudi o aktivnostih drugih sistemov vodenja. Slika 2: Spremljanje delovanja isvk znotraj družbe Elektro Gorenjska

7 7 Trend števila poslovnih procesov je v upadanju, saj je družba v letu 2012 pristopila k optimizaciji in obravnavanju s procesnega vidika. Poslovni procesi so se povezali s prepoznanimi tveganji, znotraj katerih so bili določeni indikatorji, ki nas bodo opozarjali na možnost izgube. Slika 3: Krog PDCA (Demingov pristop v dinamiki vseh procesov) Izboljšave, ki jih narekujejo standardi kakovosti in jih zagotavlja Demingov pristop (krog PDCA), v družbi obravnavamo sistematično. V letu je bilo podanih 80 predlogov ukrepov in izboljšav, ki so pripomogli k izboljšanju delovanja sistema in k spodbujanju zaposlenih k iskanju izboljšav in dodatnih ukrepov, ki ugodno vplivajo na dobro poslovanje družbe in spodbujajo k dodatni zavzetosti zaposlenih in ravnanju z okoljem. Tako kot vsako leto doslej smo tudi v letu uspešno prestali zunanjo presojo certifikacijskih sistemov vodenja. Ugotovljenih ni bilo nobenih neskladnosti; podanih pa je bilo 24 priporočil, ki smo jih sistematično obravnavali in upoštevali.

8 8 Politiko kakovosti smo uresničevali z vizijo doseganja postavljenih dolgoročnih ciljev: uvajanje standardov za kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo končnim odjemalcem na svojem distribucijskem področju, ki je osnovni cilj družbe, postopno zmanjševanje stroškov poslovanja in izboljševanje poslovnih procesov, sistematičen dvig kakovosti vodenja z uvedenim standardom ISO 9001, zavezanost za dvig kakovosti na področju sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, zavezanost za dvig kakovosti na področju varovanja zdravja in varnosti pri delu OHSAS 18001, prijaznost do odjemalcev in povečanje njihovega zadovoljstva, povečevanje zadovoljstva zaposlenih, ki se ugotavlja tudi z letnimi razgovori in anketami, zavezanost za sistematično analiziranje in ocenjevanje že prepoznanih tveganj in nenehno prepoznavanje novih, zavezanost stalnim izboljšavam pri vseh certificiranih sistemih kakovosti, sistematično obvladovanje prepoznanih tveganj. Dolgoročni cilji družbe na področju sistema vodenja kakovosti so tako: Skrb za stalno informiranje zaposlenih, njihovo usposabljanje in dviganje njihove motivacije, kar posledično vodi k večji pripadnosti zaposlenih. Uresničevanje kakovosti poslovanja, ki je naravnano k zmanjševanju stroškov poslovanja ob istočasni visoki profesionalni stopnji opravljanja dejavnosti. Kakovost, ki jo načrtujejo in uresničujejo vsi zaposleni. Vsak zaposleni pa je odgovoren za kakovost svojega dela, s katerim vpliva na poslovni videz družbe. Vodstvo omogoča pogoje in načine za vzpostavitev in vzdrževanje sistema kakovosti tako, da zagotavlja neprestano rast kakovosti. Nenehno vzdrževanje sistema stalnih izboljšav na sistemu kakovostnega vodenja (SVK), kakovostnega ravnanja z okoljem (SRO), na sistemu kakovosti varnosti in zdravja pri delu (VZD) in na sistemu obvladovanj tveganj (OT). Načrtovanje poslovanja in razvoja družbe. Stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in ciljno usposabljanje zaposlenih.

9 A poročilooravnanjuzokoljem Vletujesvetdosegelvsezastavljenecilje.Zuspešno opravljenozunanjopresojosmopotrdiliusklajenostdelovanja sstandardom ISO14001.Izrednihokoljskihrazmernismo zabeležili,kartudikaženato,davdružbiokoljskevplive ustreznoobvladujemoindazaposleniupoštevamoukrepes področjavarovanjaokoljaprisvojem vsakodnevnem delu.

10 10 3 Poročilo skrbnika Sveta za ravnanje z okoljem Vsak posameznik s svojimi dejanji kaže odnos do okolja Sistemski pristop ravnanja z okoljem se v družbi izvaja na podlagi načel mednarodnega standarda za ravnanje z okoljem SIST EN ISO 14001:2004. Za izvajanje ustrezne okoljske politike skrbi Svet za ravnanje z okoljem (SRO), ki ga vodi skrbnik, člani pa so predstavniki posameznih organizacijskih enot, ki skrbijo za obvladovanje posameznih okoljskih vidikov in izvedbo ciljev programov. V letu je svet dosegel vse zastavljene cilje. Z uspešno opravljeno zunanjo presojo smo potrdili usklajenost delovanja s standardom ISO Izrednih okoljskih razmer nismo zabeležili, kar tudi kaže na to, da v družbi okoljske vplive ustrezno obvladujemo in da zaposleni upoštevamo ukrepe s področja varovanja okolja pri svojem vsakodnevnem delu. Skladno z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in s cilji okoljskega programa smo zaključili nekajletno urejanje zunanjih razsvetljav po prostozračnih stikališčih razdelilnih transformatorskih postaj in parkiriščih. Na podlagi meritev svetlobnega onesnaževanja so bili najprej izdelani posebni elaborati, sledila je zamenjava neustreznih svetilk. Posledično smo zmanjšali jakost svetlobnega onesnaževanja na dopustno raven. S potencialnimi interesenti za prevzem oziroma odkup lesnih odpadkov na trasah posekov prostozračnih vodov smo opravili skupne oglede z namenom predelave v biomaso. Količine lesnih odpadkov so majhne, lokacijsko zelo razpršene in ponekod težko dostopne, zato večjega interesa za odvoz biomase trenutno ni. Kljub temu je bil v februarju lansko leto opravljen odvoz oziroma prodaja približno 180 kubičnih metrov biomase na trasi predvidenega 110 kv daljnovoda RTP Železniki RTP Bohinj. Nadaljevali smo s preurejanjem sistemov odvajanja odpadnih voda skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. V lanskem letu je bilo stanje urejeno na lokaciji poslovnega objekta Kranj z dokončno montažo oljnih lovilcev ter v objektih RTP Primskovo in RTP/KN Jesenice v smislu sanacije napak. V letu 2015 je predvidena ureditev objektov RTP/KN Tržič in RTP Labore. Z intenzivnejšim izvajanjem predelave merilnih mest v sklopu projekta AMI so se v letu zaradi spremembe tipizacije merilnih mest pojavile večje količine odpadnih tarifnih odklopnikov tipa DDI in NN-odvodnikov prenapetosti. Na ekološkem otoku Kranj smo zato zagotovili poseben kontejner, v katerem ločujemo omenjene odpadke od ostalih elektromontažnih odpadkov ter skrbimo za njihov odvoz. Ob zunanji presoji sistema vodenja kakovosti v letu je bilo za področje ravnanja z okoljem podanih šest priporočil, od katerih smo jih pet realizirali v letu. Priporočila, ki se nanašajo na evidentiranje ustnih okoljskih pritožb, smo zavrnili, saj menimo, da so okoljske pritožbe tako pomembne, da jih je vedno potrebno pridobiti in obravnavati v pisni oziroma elektronski obliki.

11 11 Ker opažamo, da se v javnosti še vedno pojavlja veliko dilem v zvezi s škodljivostjo elektromagnetnega sevanja elektroenergetskih naprav, smo na spletni strani družbe objavili podrobnejše informacije o elektromagnetnem sevanju, prav tako pa tudi o hrupu. Področje ravnanja z okoljem smo v letu vključili tudi v sistem obvladovanja tveganj, v katerem je bilo prepoznano tveganje EG-29 Vplivanje na okolje. Na podlagi ocenitve ugotavljamo, da je okoljsko tveganje ustrezno obvladovano. Ključno je, da se vsak posameznik pri vsakodnevnih ravnanjih zaveda posledic, ki jih s svojimi dejanji povzroča soljudem in okolju. Člani sveta za ravnanje z okoljem bomo tudi v prihodnje skrbeli, da bo v družbi področje ravnanja z okoljem ustrezno obvladovano, predvsem pa bomo poudarjali pravilen in skrben odnos do okolja. Boštjan Tišler, predsednik Sveta za ravnanje z okoljem

12 12 4 Okoljska politika Pravilno in odgovorno ravnanje z okoljem je umeščeno v strateške usmeritve družbe Elektro Gorenjska. Temelji na sprejeti okoljski politiki in smernicah trajnostnega razvoja. Napredek na tem področju se spremlja s pomočjo merljivih okoljskih kazalnikov. Poglavitne usmeritve na področju odgovornega ravnanja z okoljem so skladne s priporočili ISO standardov, ki so: določanje okolju prijaznih strateških in izvedbenih ciljev, ki so usklajeni s posebnostmi poslovanja družbe; načrtno preprečevanje in zmanjševanje vplivov dejavnosti na okolje in življenjski prostor; nenehno izboljševanje zaščite okolja; redno spremljanje rabe virov, zlasti porabe energije in posledično stroškov; prenos najboljših lastnih in drugih okoljskih dobrih praks na družbe v okviru skupine Elektro Gorenjska; spremljanje in izpolnjevanje zahtev slovenskega in evropskega pravnega reda ter izpolnjevanje normativnih in etičnih okoljskih zavez, ki presegajo zakonodajne okvire. Prednostni cilji Sveta za ravnanje z okoljem so: preprečevanje onesnaževanja okolja na lokacijah, kjer se nahajajo elektroenergetski objekti in izvajajo dela v njihovi povezavi (izlivi nevarnih olj); nadzor posameznih okoljskih vplivov z meritvami in s tem upoštevanje vrednosti hrupa, sevanja in svetlobnega onesnaženja; gospodarno ravnanje z energijo, s surovinami in z naravnimi viri; ločeno zbiranje in recikliranje odpadkov in s tem zmanjšanje količine preostalih odstranjenih odpadkov ter stalno izobraževanje oziroma okoljsko osveščanje zaposlenih. Z doslednim izvajanjem nalog in programov bomo dolgoročno preprečili oziroma minimizirali možne nevarnosti v delujočem okolju, se ustrezno odzivali na zahteve poslovnih partnerjev, lastnikov in zainteresiranih javnosti ter posledično poskrbeli za trajnostni razvoj družbe Elektro Gorenjska. Na področju ravnanja z okoljem smo v družbi Elektro Gorenjska v letu dosegli vse zastavljene cilje. Z uspešno opravljeno zunanjo presojo smo potrdili usklajenost delovanja s standardom ISO Izrednih okoljskih razmer ni bilo zabeleženih, kar kaže na to, da v družbi ustrezno obvladujemo okoljske vplive in da zaposleni upoštevajo ukrepe s področja varovanja okolja pri svojem vsakodnevnem delu.

13 Cilji pri varovanju okolja v letu 2015 Na področju varovanja okolja bomo tudi v letu 2015 posvečali veliko pozornosti posameznim okoljskim vidikom. Med ključnimi cilji, ki smo si jih zadali za leto 2015 v okviru Sveta za ravnanje z okoljem, ki je organiziran v družbi Elektro Gorenjska, so: Izoblikovanje sistema evidentiranja stroškov in prihodkov, ki se nanašajo na področje ravnanja z okoljem, in vzpostavitev z ustreznimi navodili ter postopki za pravilno finančno vodenje. Skrb za ustrezno osveščanje zaposlenih o okoljski problematiki ter nadaljevanje z okoljskimi akcijami znotraj in zunaj družbe. Ustrezna skrb za okolje je dolgoročen proces, ki se ga moramo zaposleni v družbi dobro zavedati. Nadaljevanje s preurejanjem sistemov odvajanja odpadnih voda skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter cilji okoljskega programa, številka 14. V letu 2015 je predvidena ureditev objektov RTP/KN Tržič in RTP Labore. 4.2 Obvladovanje posameznih pomembnejših okoljskih vidikov v letu Za ustrezno obvladovanje pomembnih okoljskih vidikov imamo v družbi Elektro Gorenjska vzpostavljene okoljske kazalce kakovosti, ki kažejo na uspešnost obvladovanja standarda kakovosti V nadaljevanju so predstavljeni ključni kazalci.

14 Ravnanje z odpadki V družbi imamo organiziran sistem ločenega zbiranja vseh vrst odpadkov, s pomočjo katerega skrbimo za celostno obvladovanje koristnih in nekoristnih odpadkov. Koristne odpadke posredujemo posrednikom, ki jih uporabljajo za nadaljnjo predelavo. Pri tem izdajamo evidenčne liste, ki služijo za transparenten prikaz oddanih odpadkov. Podobno imamo organizirano tudi zbiranje papirja, kartonske embalaže in izrabljenih tonerjev ter kartuš, ki se pošiljajo v ustrezno in ekološko nadaljnjo obdelavo. Stroške komunalnih storitev spremljamo v okviru kazalca kakovosti (KK 223 količina vseh odpadkov); trend padanja stroškov komunalno-pisarniških odpadkov, ki ga letno ohranjamo, je predstavljen v nadaljevanju. Slika 4: Stroški odvoza komunalno-pisarniških odpadkov v

15 15 Odpadne tonerje in kartuše zbiramo in oddajamo pooblaščenemu podjetju. V letu smo v podjetju zbrali 122 kg tonerjev in kartuš. Slika 5: Tonerji in kartuše v kg Obvladovanje nevarnih snovi (olja, goriva, ostale tekočine) Gorenjska regija je izpostavljena različnim ekstremnim vremenskim vplivom, zato v družbi skrbimo za načrten razvoj omrežja v podzemni kabelski obliki. Elektro Gorenjska ima skoraj 60 odstotkov omrežja zgrajenega pod zemljo, kar družbo umešča na prvo mesto v Sloveniji. Kljub temu, da ima Elektro Gorenjska izredno robustno omrežje, posamezni dogodki povzročijo okvare oziroma morebitne okoljske vplive tudi na distribucijskem omrežju. V letu je žledolom, ki je februarja prizadel Slovenijo, poškodoval skoraj 100 km omrežja Elektra Gorenjska. Ob dogodku ni bilo nobenih nesreč, ki bi vključevale izlive nevarnih snovi. V preteklih letih smo sprejeli številne ukrepe za pravilno skladiščenje in prevoze nevarnih snovi, posledično se ob prevozih ne beleži izlivov nevarnih snovi. Vse prepoznane nevarne snovi skladiščimo v ustreznih zabojih in objektih, ki zagotavljajo visoko stopnjo nadzora in varnosti. Opredeljene imamo natančno določene postopke in načine skladiščenja ter prevoza nevarnih snovi. Delež vrnjenih odpadnih olj spremljamo s kazalcem kakovosti, pri čemer v letu ni bilo zabeleženih nevarnih dogodkov.

16 Hrup, elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaževanje elektroenergetskih naprav Pri projektiranju in postavitvi novih elektroenergetskih objektov upoštevamo zakonodajo, ki obravnava škodljive vplive na okolje, kot so hrup, elektromagnetno sevanje (EMS) in svetlobno onesnaževanje. Hrup, ki ga povzročajo transformatorji v transformatorskih postajah (SN/NN), ne presega dovoljenih mej, ki jih opredeljujejo obstoječi predpisi. Pri razdelilnih transformatorskih postajah (VN/SN) se skladno z zakonodajo izvaja monitoring hrupa vsakih pet let, in sicer povsod, kjer je to potrebno. Glede na dosedanje meritve EMS ugotavljamo, da se izven varovanih območij elektroenergetskih naprav nikjer ne pojavljajo prekomerne vrednosti, zato dodatni ukrepi varstva pred sevanjem niso potrebni. Kljub temu skladno z zakonodajo po razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) izvajamo periodične meritve EMS, prav tako osveščamo javnost o elektromagnetnih sevanjih. Skladno z zakonodajo je bil v letu 2012 sprejet program, s pomočjo katerega je družba leta sistematično in v skladu z zakonodajo dokončno uredila sistem zunanjih razsvetljav za stikališča RTP in dvorišča poslovnih objektov. 4.3 Okoljsko komuniciranje Del varstva okolja je tudi okoljsko komuniciranje z zaposlenimi, z lokalno in s širšo družbeno skupnostjo. Visoko okoljevarstveno zavest in odgovornost vseh zaposlenih gradimo z osveščanjem ter izobraževanjem: Vsebine o pravilnem odgovornem okoljskem ravnanju so vključene v program uvajalnega seminarja za nove zaposlene. O pristopih in načinih varovanja okolja redno pišemo v internem časopisu, na internih spletnih straneh in v elektronskem E-mesečniku. Eksterno in tudi interno javnost o dejavnostih družbe za varovanje okolja seznanjamo z objavami na spletni strani, v medijih ter na različnih posvetovanjih in okroglih mizah. Sodelujemo s strokovnimi, z znanstvenimi in izobraževalnimi organizacijami. Ob umeščanju v prostor ali ob vzdrževalnih delih na elektroenergetskih objektih sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, z ustreznimi institucijami, s strokovnjaki in z ostalo javnostjo, saj se zavedamo, da le stalna in transparentna komunikacija omogoča možnost razvoja posameznega področja ob sočasni skrbi za pravilno ravnanje z okoljem.

17 Vlaganja v ravnanje z okoljem v letu Zneski so v 1. OKOLJSKE INVESTICIJE STROŠKI odstranitev (uničenje) odpadkov nakup ekološkega materiala stroški dela izobraževanje 465 komuniciranje z javnostmi (publikacije) 836

18 A poslovnoporočilo B poročiloovarnostiinzdravjupridelu Zanesljivostjenaprvem mestu Posledicenajvečjeslovenskekatastrofesmov ElektruGorenjskaspomočjonadčloveških naporovinpožrtvovalnostjozaposlenihodpravili vrekordnohitrem času,vdobrih14dneh. IstočasnojebilonaobmočjuElektraGorenjska večkot250okvar. Pogojizadelozaposlenihobodpravljanjuokvar, kijihjepovzročalžled,sobilinevarniintežki, zatosmovdružbišeposebejveseli,daniprišlo donobenihtežjihnezgodpridelu. Delavcisosvojedeloodličnoopravili.

19 19 5 Poročilo skrbnika Sveta za varnost in zdravje pri delu Varnost se začne v glavi posameznika Varno in zdravo delovno okolje je eno temeljnih načel poslovanja družbe Elektro Gorenjska. Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu urejamo sistematično s pomočjo standarda OHSAS 18001, ki ga od leta 2008 vsako leto uspešno certificiramo. Nad izpolnjevanjem pogojev za varno in zdravo delo zaposlenih bdi Svet sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, ki ga sestavlja sedem članov iz različnih organizacijskih enot. Predstavniki sveta poročajo o ugotovitvah, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu, ter v svoji delovni sredini in na podlagi izkušenj, ki jih imajo, predlagajo najbolj modre prijeme za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti. Zaposleni lahko vse informacije o delovanju sveta spremljajo v internem glasilu in na intranetu, kjer se nahajajo tudi vsa zakonodaja, interni predpisi in navodila za varno in zdravo delo. Na področju varnosti in zdravja pri delu je bilo v letu največ pozornosti namenjene raziskavi nevarnih dogodkov, ki so se pripetili v času havarij februarja. Za vse nevarne dogodke je svet predlagal ukrepe. Upamo, da bo tako v naslednjih havarijah našim delavcem omogočeno bolj varno delo. Uspešno smo posegli tudi na področje promocije zdravja na delovnem mestu, kjer smo postavili dobre temelje za delo v letu Nismo pozabili na delovno opremo zaposlenih, saj smo napisali nov pravilnik o osebnem orodju in določili delovne skupine ter vrste osebnega orodja, ki ga delavci potrebujejo. Delo Sveta za varnost in zdravje pri delu je predstavljeno na interni spletni strani družbe, na spletni strani in v letnem poročilu družbe za leto. Poskrbeli smo in bomo tudi v prihodnje, da bodo delovna mesta v naši družbi, z vidika varnosti in zdravja pri delu, varna in zdrava. Miha Zupan, predsednik Sveta za varnost in zdravje pri delu

20 20 6 Dosežki na področju varnosti in zdravja pri delu v letu Tudi v letu je za varno in zdravo delo skrbel Svet za varnost in zdravje pri delu. Svet je opravil naslednje delo: Obravnaval je novo zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu ter jo integriral v delovno okolje. Obravnaval je letni poročili o poškodbah pri delu Elektrodistribucije Slovenija in Elektro Gorenjska. Obravnaval je letno poročilo na področju VZD, pri katerem je predlagal spremembe in dopolnitve. Obravnaval je nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki so se dogajale pri odpravljanju posledic žledoloma, ki je Slovenijo prizadel februarja. Za vse nevarne dogodke je podal predloge ukrepov, s pomočjo katerih bomo v podjetju odpravili nepravilnosti in pomanjkljivosti. Izvedel je notranjo presojo z vidika varnosti in zdravja pri delu. Presoja je bila izvedena v vseh prostorih in na vseh lokacijah družbe. Podanih je bilo 39 priporočil za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti. Na podlagi priporočila zunanje presoje je Svet pripravili nov pravilnik o osebnem orodju in realiziral vsa priporočila zunanje presoje. Pristopil je k pripravi programa za promocijo zdravja na delovnem mestu, h kateremu se bo pristopilo v letu Cilji v letu 2015 V letu 2015 bo Svet za varnost in zdravje pri delu največ poudarka namenil usposabljanju delavcev na področju varnega in zdravega dela ter pregledu delovne opreme. Na podlagi potreb, ki so se pokazale med havarijami, se bo dežurno osebje usposobilo za varno delo z avtokošarami in motornimi žagami. Nekaj usposabljanj se bo nanašalo na nudenje prve pomoči na delovnem mestu. Prav tako se bo preverilo znanje delavcev, ki svoje delo opravljajo pod napetostjo. Pregledali bomo 315 kosov delovne opreme, med katero sodijo enopolni srednje- in visokonapetostni indikatorji, dvopolni indikatorji medfazne napetosti, izolirne palice za posluževanje in izolirne zaščitne plošče. V avtoparku bodo pregledane avtokošare, avtodvigala in agregati. Pregledana bo tudi celotna osebna varovalna oprema, ki služi zaposlenim za varno opravljanje del na višini.

21 21 Z vsemi komunikacijskimi orodji, tako neposrednimi kot posrednimi, pa bomo skrbeli za osveščanje zaposlenih o pomenu varnega izvajanja del, pri katerem je treba strogo spoštovati vse zahteve in vsa pravila. Ključna naloga Sveta za varnost in zdravje pri delu je, da bodo zaposleni sami spoznali, zakaj je varno in zdravo delo pogojeno s spoštovanjem, predvsem pa z upoštevanjem varnostih pravil. 6.2 Obvladovanje posameznih vidikov na področju varnosti in zdravja pri delu v letu Skupno načelo novega pogleda na poslovanje družb je vgraditi kakovost, varnost in zdravje v celotno politiko razvoja in delovanja družbe. V elektrodistribucijskih družbah se zavedamo posebne pomembnosti področja varnosti in zdravja zaposlenih v svojem delovanju. Med elektrodistribucijskimi podjetji v Sloveniji je na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti visoka stopnja poenotenja, saj so izdelana enotna Navodila za varno delo, ki v vseh petih družbah na enoten način urejajo postopke dela za vse nevarne delovne operacije in procese, opredeljene z ocenami tveganja, kjer obstaja možnost za poškodbe ali zdravstvene okvare. Prav tako določajo vrste in način uporabe delovne opreme, ki mora biti redno pregledana, uporabniki posebne delovne opreme pa morajo biti dodatno usposobljeni za njeno uporabo. Družbe so si enotne tudi v uporabi Varnostnih pravil za delo na elektroenergetskih postrojih, ki določajo ukrepe varnosti in zdravja pri delu pred nevarnostjo udara električnega toka visoke in nizke napetosti. Ta pravila predstavljajo osnovne ukrepe, ki jih je treba izvajati zaradi zaščite in varovanja zdravja, življenja in materialnih dobrin. Družbe so izdelala tudi enotna Navodila za prvo pomoč v elektrogospodarstvu, ki je nujni pogoj za uspešno zdravljenje in prvi ter večkrat najpomembnejši člen v verigi zdravljenja. Zaradi pomembnosti tega področja so družbe poenotile splošni in tehnično operativni del izobraževanja, prav tako so poenoteni preizkusi s tega področja, tako da so vsi zaposleni, ne glede na to, v kateri družbi so zaposleni, enako dobro usposobljeni in imajo kakovostno znanje.

22 22 Družbe prav tako spremljajo, analizirajo, ocenjujejo in sprejemajo skupne smernice in ukrepe glede varnostne politike v izrednih razmerah, dela na višini, elektromagnetnega sevanja, hrupa in posebnih delovnih razmer. Rezultat vseh teh prizadevanj in skrbi za zaposlene je viden v analizah, predvsem v zmanjšanem odstotku poškodovanih delavcev in pogostosti nesreč. V nadaljevanju so predstavljeni podatki družbe Elektro Gorenjska v letu. 6.3 Število nezgod pri delu, pogostost in resnost poškodb Leto si bomo zapomnili po katastrofalno slabih vremenskih razmerah. Zaznamovala sta ga močan veter in žled, ki sta povzročila veliko škode na elektroenergetskem omrežju v Sloveniji, prav tako na omrežju Elektra Gorenjska. Pogoji za delo zaposlenih ob odpravljanju okvar, ki jih je povzročal žled, so bili nevarni in težki, zato smo v družbi še posebej veseli, da ni prišlo do nobenih težjih nezgod pri delu. Delavci so svoje delo odlično opravili. Skupno smo imeli v letu tri poškodbe pri delu. Vse poškodbe so bile lažje narave; povezane so bile z mehanskimi dejavniki. Nezgod, ki bi bile posledice električnega toka, ni bilo. Zaradi poškodb pri delu so bili delavci odsotni z dela skupno 111 delovnih dni. Kazalnik kakovosti pogostost poškodb, ki nam pove, kolikšen odstotek delavcev je bil poškodovan, se je ustavil pri številki 1,07 odstotkov. Kazalnik kakovosti, ki nam pove, koliko smo imeli izgubljenih delovnih dni na poškodbo, pa pri številki 37. Na spodnjih grafikonih si lahko ogledate podatke, ki prikazujejo število poškodb pri delu, pogostost poškodb in resnost poškodb tudi v primerjavi z Elektrodistribucijo Slovenije.

23 23 Slika 6: Število nezgod pri delu Slika 7: Primerjava med Elektrom Gorenjska in Elektrodistribucijo Slovenije glede na število izgubljenih dni na poškodbo

24 24 V letu je bilo izgubljenih delovnih dni na poškodbo več kot v Elektrodistribuciji Slovenije. Razlog za to je bila poškodba, ki je bila sicer lažje narave, a je zahtevala daljši bolniški stalež. Slika 8: Primerjava poškodovanih delavcev v odstotkih V letu smo imeli na podlagi majhnega števila nezgod zelo dober kazalnik poškodovanih delavcev v odstotkih. 6.4 Promocija zdravja na delovnem mestu Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v družbi Elektro Gorenjska. Z ustreznimi ukrepi za promocijo zdravja na delovnem mestu se: izboljša organizacija dela in delovnega okolja, spodbuja zaposlene, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja, omogoča izbiro zdravega načina življenja in spodbuja osebnostni razvoj zaposlenih.

25 25 Pravne temelje varnosti in zdravja pri delu podaja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljevanju: zakon). V skladu s 6. in z 32. členom zakona mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja, kar pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Ključni cilj programa, ki ga je sprejela družba Elektro Gorenjska v letu, je ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev. Aktivnosti v letu 2015, ki bodo omogočile realizacijo omenjenega cilja, so predstavljene v nadaljevanju: zdrava prehrana (košarice s sadjem), promoviranje hoje po stopnicah namesto vožnje z dvigalom (nalepke pred dvigalom), opremiti prikazovalnike zaslona na računalnikih zaposlenih z vsebino, povezano s telesno dejavnostjo, članki o zdravi prehrani in telesni vadbi, zagotoviti izobraževalne programe o zdravju, kot so programi za obvladovanje telesne mase, bolečine v hrbtenici, stresa, opuščanje kajenja, obvladovanje stresa itd., omejevanje kajenja v podjetju, ureditev oglasnega prostora za oglasne table, namenjene promociji zdravja na delovnem mestu. Glavnina aktivnosti bo realizirana v letu 2015.

26 Certifikat družini prijazno podjetje Na področju usklajevanja dela z zasebnim življenjem je družba Elektro Gorenjska v letu uspešno izpolnila vse zahteve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, kar je potrdil tudi zunanji revizor. Na podlagi ugotovitev zunanjega revizorja in pregleda plana implementacije novih ukrepov za drugo triletje nam je revizorski svet v novembru podelil polni certifikat Družini prijazno podjetje. Večino ukrepov, ki smo jih sprejeli leta 2011, bomo izvajali tudi v bodoče. Ker pa smo v teh letih ugotovili, da z določenimi ukrepi nismo dosegli želenih učinkov, smo jih v postopku pridobivanja polnega certifikata zamenjali. Dodali smo še tri nove ukrepe, kar pomeni, da bomo v naslednjih treh letih izvajali kar 16 družinam prijaznih ukrepov. Nosilec certifikata je družba Elektro Gorenjska, vendar sta se zaradi enake politike na področju družbene odgovornosti k izvajanju vseh ukrepov zavezali tudi hčerinski družbi Gorenjske elektrarne in Elektro Gorenjska Prodaja. Z izbranimi ukrepi si družba prizadeva za vsesplošno dobro počutje svojih zaposlenih na delovnem mestu in jim s tem sporoča, da skrbi zanje in da so soustvarjalci skupnih dosežkov in uspehov.

27 27 7 Izpolnjevanje zakonodajnih in drugih zadev Zakonodaja se nenehno spreminja, zato je postopek prepoznavanja in sporočanja zahtev okoljske zakonodaje in zakonodaje s področja zdravega in varnega dela kontinuiran proces. V Elektru Gorenjska imamo vzpostavljene in vzdrževane postopke za prepoznavanje in dostop do zakonskih zahtev, zaznavanje njihovih sprememb in sporočanje le-teh zaposlenim, kar je tudi ena od zahtev standardov ISO 14001in BS OHSAS Na podlagi spremljanja zakonskih in drugih zahtev s področja varstva okolja, rezultatov monitoringa, pregleda rezultatov inšpekcijskih pregledov in zakonodajnih zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva ugotavljamo, da je delovanje Elektra Gorenjska skladno z zakonskimi in drugimi zahtevami.

28 Pripravila: Službazakorporativnokomuniciranjevsodelovanjussvetoma Svetzaravnanjezokoljem Svetzavarnostinzdravjepridelu julij2015