NEKONSOLIDIRANO in KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NEKONSOLIDIRANO in KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO"

Transkripcija

1 SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d. DRUŽBA IN SKUPINA SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA NEKONSOLIDIRANO in KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO KONČANO

2 Pomembnejše kratice uporabljene v dokumentu: Institucije: Družba, SOD - Slovenska odškodninska družba, d. d. Skupina SOD - Skupina Slovenska odškodninska družba SDH - Slovenski državni holding RS - Republika Slovenija Zakoni: ZDen - Zakon o denacionalizaciji ZSPOZ - Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ZIOOZP - Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja ZVVJTO - Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ZSDH, ZSDH-1 - Zakon o Slovenskem državnem holdingu. 2

3 UVOD Leto 2013 je za Slovensko odškodninsko družbo, d.d., (v nadaljevanju Družba) pomenilo leto sprememb in prilagajanja na novo poslovno, kadrovsko kot tudi organizacijsko obsežnejšo aktivnost. Z dnem uveljavitve Zakona o Slovenskem državnem holdingu ( ), ko je bila ukinjena Agencija za upravljanje kapitalskih naložb, je Družba prevzela njeno dejavnost izvrševanja upravljanja naložb Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) in tudi njene zaposlene. Z letom 2013 je tako postala ena od glavnih dejavnosti Družbe, poleg sodelovanja v postopkih denacionalizacije in poravnavanja obveznosti po predpisih, ki urejajo denacionalizacijo, in poravnavanje obveznosti iz naslova odškodnin po ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO v imenu in za račun RS, dejavnost upravljanja kapitalskih naložb v posredni in neposredni lasti RS, kar obsega razpolaganje s kapitalskimi naložbami ter izvrševanje pravic delničarja oz. družbenika. Družba naložbe upravlja odgovorno in skladno z dobrimi praksami upravljanja. Med drugim je izdala prenovljena priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb RS, s katerimi je uvedla standarde korporativnega upravljanja na različnih področjih delovanja gospodarskih družb z lastniškim deležem države. V letu 2013 je Družba bistveno povečala tudi aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb, saj je poleg prodajnih aktivnostih za kapitalske naložbe v njenem imetništvu vodila tudi aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb v imetništvu RS. Družba je v letu 2013 redno in pravočasno izpolnila vse svoje zakonske in pogodbene obveznosti. Družba bo tudi v prihodnje, enako kot je do sedaj, poravnavala vse svoje zakonske obveznosti v skladu z zakonskimi roki ter kot dober gospodarstvenik plemenitila svoje premoženje tudi v prihodnje. 3

4 KAZALO UVOD... 3 POSLOVNO POROČILO SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D. D OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE ZA LETO POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA SKUPINA SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA ORGANIZACIJA SKUPINE OSNOVNI PODATKI O ODVISNIH DRUŽBAH V SKUPINI SLOVENSKA ODŠKODNINASKA DRUŽBA, D. D OSNOVNI PODATKI PRIDRUŽENIH DRUŽB V SKUPINI MAKROEKONOMSKO OKOLJE V LETU POSLOVANJE SOD, D.D., IN SKUPINE PO PODROČJIH PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI IZ NASLOVA DENACIONALIZACIJE PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI IZ NASLOVA ODŠKODNIN ZA ZAPLENJENO PREMOŽENJE ZARADI RAZVELJAVITVE KAZNI ZAPLEMBE PREMOŽENJA PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI IZ NASLOVA ODŠKODNIN ŽRTVAM VOJNEGA IN POVOJNEGA NASILJA PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI PO ZAKONU O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE IZVAJANJE ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU ZAVAROVALNIC UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB V LASTI SOD / SKUPINE SOD IN REPUBLIKE SLOVENIJE UPRAVLJANJE NALOŽBENEGA PORTFELJA IN URAVNAVANJE LIKVIDNOSTI DAJANJE NEPREMIČNIN V NAJEM OSNOVNA DEJAVNOST PS ZA AVTO, D. O. O UPRAVLJANJE S TVEGANJI MNENJE NADZORNEGA SVETA RAČUNOVODSKO POROČILO IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA MNENJE ZA SLOVENSKO ODŠKODNINSKO DRUŽBO, D.D MNENJE ZA SKUPINO SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE IN SKUPINE SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA / BILANCA STANJA IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IN CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA IZKAZ DENARNIH TOKOV IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA POMEMBNEJŠE RAČUNOVODSKE USMERITVE POROČAJOČA DRUŽBA POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE POJASNILA IN RAZKRITJA POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM UPRAVLJANJE S FINANČNIMI TVEGANJI DRUŽBE/SKUPINE POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI RAZKRITJE PO 12. IN 13. TOČKI 69. ČLENA ZGD POSLOVNI SEGMENTI POGOJNE OBVEZNOSTI IN POGOJNA SREDSTVA DOGODKI PO DATUMU BILANCE

5 SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d. DRUŽBA IN SKUPINA SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA POSLOVNO POROČILO ZA LETO KONČANO

6 1. SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d. d OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE za leto 2013 Naziv družbe: Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana Sedež družbe: Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija Šifra dejavnosti: K ID za DDV: SI Matična številka: Vodstvo družbe v letu 2013: mag. Tomaž Kuntarič, predsednik uprave (do ), Matjaž Jauk, član uprave (do ), Krešo Šavrič, član uprave (do ); mag. Peter Ješovnik, v. d. predsednika uprave (od 6.2. do ), Igo Gruden, v. d. člana uprave (od do ), mag. Nada Drobne Popović, v. d. članica uprave (od do ). mag. Tomaž Kuntarič, predsednik uprave (od ), Matej Runjak, član uprave (od ), Matej Pirc, član uprave (od ). Število zaposlenih dne : 71 Družba registrirana kot: delniška družba pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod številko registrskega vložka 1/21883/00 Datum ustanovitve: 19. februar 1993 Osnovni kapital: ,04 EUR Člani nadzornega sveta do : g. Andrej Cunder, predsednik, ga. Nuša Ferenčič, namestnica predsednika, g. Zlatko Alibegović, član, g. Andrej Pristovnik, član, g. Igor Maher, član (do ), g. Stane Seničar, član (do ), g. Radivoj Nardin, član (od ), g. Martin Bratanič, član (od ), g. Pavle Gorišek, član, ga. Simona Razvornik Škofič (od ), g. Miran Škofa (od ). Člani nadzornega sveta od : dr. Otmar Zorn, predsednik (do ), g. Samo Lozej, predsednik (od ; pred tem član), g. Aleksander Mervar, namestnik predsednika (do ), g. Stane Seničar, namestnik predsednika (od ; pred tem član), 6

7 g. Roman Dobnikar, član, ga. Nives Cesar, članica, g. Pavle Gorišek, član, ga. Simona Razvornik Škofič, član, g. Miran Škof, član. Člani revizijske komisije nadzornega sveta do g. Zlatko Alibegović, predsednik, g. Igor Maher, član (od do ), g. Radivoj Nardina (od ), ga. Andreja Bajuk Mušič, zunanja članica (od ). Člani revizijske komisije nadzornega sveta od : g. Samo Lozej, predsednik (do ), g. Aleksander Mervar, predsednik (od do ), ga. Nives Cesar, predsednica (od ), g. Miran Škof, član, ga. Andreja Bajuk Mušič, zunanja članica. Člani akreditacijske komisije od do : Samo Iršič, Matej Erjavec, Katja Hleb, Nuša Ferenčič, Andrej Pristovnik. Člani akreditacijske komisije od : Roman Dobnikar, predsednik (do ), Nives Cesar (do ), Andrej Baričič, Janušek Šefman, Anton Travner, Gorazd Žmavc, Arneja Mislej (do ), dr. Alenka Stanič (do ). 7

8 SOD v številkah 1.015,2 mio EUR premoženja na dan % celotnega premoženja Družbe je v kapitalskih naložbah 202,2 mio EUR vrednost terjatev do Republike Slovenije po ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO 129,2 mio EUR celotnega kapitala Družbe na dan aktivnih kapitalskih naložb v Sloveniji v lasti Družbe na dan aktivnih kapitalskih naložb v Sloveniji v lasti RS na dan , ki jih upravlja Družba 1 odplačno odsvojena kapitalska naložba v letu ,2 mio EUR prilivov iz kapitalskih naložb v letu izročenih obveznic SOS2E do ,8 mio EUR izplačanih obveznosti iz naslova denacionalizacije v letu ,6 mio EUR odlivov iz naslova izplačanih odškodnin v imenu in za račun Republike Slovenije v letu ,4 mio EUR čisti poslovni izid Družbe v letu 2013 ali izid iz poslovanja 8

9 SOD se predstavi Družba je organizirana kot delniška družba, katere ustanovitelj in edini delničar je Republika Slovenija. Sedež je v Ljubljani na Mali ulici 5. Organe Družbe in njihove pristojnosti določata Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (v nadaljevanju ZSOS) in statut Družbe, ki opredeljuje tudi notranje organizacijske enote Družbe. Poslovni procesi so funkcionalno organizirani v posameznih oddelkih in službah. Vlogo skupščine Družbe izvaja Vlada Republike Slovenije. Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah je uveden dvotirni sistem upravljanja Družbe z upravo in nadzornim svetom. Uprava vodi in organizira delo ter poslovanje Družbe, nadzorni svet pa nadzoruje vodenje poslov Družbe Organizacijska struktura in zaposleni na SOD v letu 2013 U P R A V A (3) Član uprave Predsednik uprave Član uprave Kabinet uprave (9) Oddelek za finance in računovodstvo (5) Služba za informacijsko tehnologijo (2) Služba notranje revizije (1) Oddelek za pravne in kadrovske zadeve (8) Oddelek za denacionalizacijo (11) Oddelek za poravnavo obveznosti (6) Oddelek zakladništva in portfeljskih naložb (7) Oddelek za upravljanje kapitalskih naložb Družbe (4) Oddelek za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (15) Opomba: v oklepaju je navedeno število zaposlenih v oddelkih/službah Poslanstvo SOD Družba je finančna organizacija, ustanovljena za poravnavo obveznosti upravičencem po ZDen in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja. Za izpolnjevanje teh nalog Družba izdaja obveznice SOS2E ter upravlja in razpolaga z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v skladu z zakonom. Družba izvaja tudi naloge v imenu in za račun RS tj. poravnavanje obveznosti iz naslova plačil odškodnin upravičencem po zakonih ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO. Od konca leta 2012 dalje je najpomembnejša dejavnost Družbe upravljanje premoženja, t.j. upravljanje kapitalskih naložb v lasti SOD in/ali RS. 9

10 Področja delovanja SOD SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d. Denacionalizacija Poravnavanje obveznosti Upravljanje premoženja Sodelovanje v postopkih o določitvi odškodnine za odvzeto premoženje in poravnavanje obveznosti v imenu in za račun Družbe. Poravnavanje obveznosti po ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO v imenu in za račun RS. Upravljanje kapitalskih naložb v lasti SOD in/ali RS ter dolžniških naložb SOD ter upravljanje s tveganji. Področje denacionalizacije Družba je bila ustanovljena za poravnavo obveznosti upravičencem po ZDen, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja. Za izpolnjevanje teh nalog Družba: - sodeluje v postopkih denacionalizacije in v postopkih za določitev odškodnine zavezancem, ki so denacionalizacijskim upravičencem vrnili nepremičnine v naravi, s tem da dosledno in točno ugotavlja višino odškodnine, ki pripada upravičencem na podlagi prej omenjenih zakonov, - tekoče izvršuje pravnomočne odločbe, izdane v postopkih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja, z izdajo obveznic SOS2E. Področje poravnavanja obveznosti iz naslova odškodnin Družba v imenu in za račun RS izvaja naloge, določene s posebnimi zakoni, ki urejajo tudi način financiranja teh nalog. Družba izvršuje tri zakone: - izvršuje pravnomočne odločbe o določitvi višine odškodnine iz naslova odškodnin zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP), - izdaja in izvršuje odločbe o višini odškodnine upravičencem iz naslova odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ), - izvršuje pisne poravnave in pravnomočne odločbe upravičencem iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO). Upravljanje kapitalskih naložb Z letom 2013 je postala glavna dejavnost Družbe upravljanje kapitalskih naložb, ki so v neposredni ali posredni lasti RS, kar obsega pridobivanje in razpolaganje s kapitalskimi naložbami ter izvrševanje pravic delničarja ali družbenika. Družba naložbe upravlja odgovorno in skladno z dobrimi praksami upravljanja. Družba v svojem imenu in za račun RS ter v svojem imenu in za svoj račun uresničuje korporacijske pravice posameznih posrednih in neposrednih naložb RS, kar obsega predvsem te naloge: - udeležuje se skupščin in glasuje v imenu RS in/ali SOD, - skrbi za uresničevanje drugih pravic delničarja ali družbenika, kakršne so sklic skupščine, razširitev dnevnega reda, zahteva za izredno revizijo in za vložitev odškodninskega zahtevka ter podobno, 10

11 - skrbi za pravno varovanje svojih pravic kot delničarke ali družbenice ter zastopa RS in SOD kot delničarki ali družbenici v upravnih, sodnih in drugih postopkih, - oblikuje ustrezno zasnovan in pregleden postopek akreditacije, nominacije in izbire kandidatov za člane nadzornih svetov, - v skladu z veljavnimi predpisi vzpostavi sisteme poročanja, ki omogočajo varovanje interesov RS in SOD kot delničark ali družbenic, - spremlja poslovanje podjetij, katerih delnice ima Družba v portfelju oziroma v upravljanju, in oblikuje optimalno politiko upravljanja deležev, - razpolaga s posameznimi kapitalskimi naložbami v obsegu in na način, ki ju predpisujeta ZSDH in Sklep Državnega zbora Republike Slovenije o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Slovenske odškodninske družbe, d. d., Modre zavarovalnice d. d., D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o., in Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d Cilji in pričakovani razvoj Cilji Družbe in pričakovani nadaljnji razvoj Družbe so: - zagotoviti dovolj sredstev za poplačilo vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti Družbe, - učinkovito upravljati premoženje, ki je v lasti in/ali v upravljanju SOD za doseganje čim večjega donosa iz naložb, - optimalno obvladovati vsa tveganja, ki nastajajo pri poslovanju, - optimalno oblikovati strukturo dolga Družbe ob upoštevanju vseh finančnih tveganj pri zagotavljanju likvidnosti poslovanja Družbe, - okrepiti funkcijo upravljanja finančnih instrumentov Družbe s ciljem dosegati ustrezno raven varnosti, likvidnosti in donosa ter se tako uveljaviti kot uspešen upravljavec finančnega premoženja, - obvladovati vse vrste stroškov, - nadaljevati razvoj poslovnih in upravljavskih procesov, sistema delegiranja pristojnosti in poročanja, sistema pooblastil in odgovornosti, celovitega upravljanja s človeškimi viri, notranjega informiranja zaposlenih, upravljanja z dokumentacijo ter komunikacijo z javnostjo. V skladu z ZSDH bo eden glavnih ciljev Družbe doseči koncentrirano upravljanje naložb RS z namenom doseganja stabilnega lastništva in trajnostnega maksimiranja donosnosti in vrednosti teh naložb - za doseganje gospodarskih in razvojnih ciljev ter ciljev javnega interesa, nadalje doseči pregleden sistem upravljanja kapitalskih naložb RS z optimizacijo stroškov upravljanja. Družba bo stremela k izboljšanju dobre prakse korporativnega upravljanja na način, da bo zasledovala dolgoročne interese družb, ki so lahko izključno ekonomski, nacionalno strateški cilji, kombinacija obeh in istočasno usmerjeni k trajnostnemu razvoju družb ter k vzpostavitvi take lastniške strukture, ki bo dolgoročno zagotavljala učinkovito upravljanje, konkurenčnost ter uspešen razvoj. Dolgoročna vizija Družbe je postati prepoznavna kot ozaveščena, aktivna upravljavka, ki bo izvajala najboljšo prakso korporativnega upravljanja. Družba že vseskozi intenzivno pristopa k izvajanju prodajnih aktivnosti njenih kapitalskih naložb, o samem poslovanju pa bo nadzorni svet družbe tudi v naprej redno seznanjen. 11

12 Kodeksi upravljanja družb Družba je že konec leta 2009 podpisala izjavo o podpori Kodeksu upravljanja javnih delniških družb. Pri svojem delovanju priporočila tega kodeksa upošteva, razen v primerih, ko se zaradi specifičnega značaja in položaja Družbe določbe kodeksa nanjo ne nanašajo (npr. poročanje o trajnostnem razvoju Družbe). Maja 2013 sta nadzorni svet in uprava Družbe sprejela Kodeks upravljanja kapitalskih naložb RS (v nadaljevanju Kodeks). Kodeks je eden najpomembnejših pravnih aktov sistema upravljanja kapitalskih naložb, s katerim si Družba prizadeva za splošni dvig korporativnega upravljanja družb v lasti RS. Namen kodeksa je natančnejša in vnaprejšnja določitev pravil ravnanja SOD pri upravljanju kapitalskih naložb RS ter določitev pričakovanj od teh družb. Leto 2013 je pomenilo za Družbo obdobje sprememb in preoblikovanja v skladu z določbami ZSDH, ki se nadaljuje še v leto Tudi v tem obdobju si je Družba pri svojem poslovanju prizadevala spoštovati zgoraj navedena kodeksa, tako vodilna načela kot tudi konkretizirana priporočila. Družba si prav tako vseskozi prizadeva za izboljšanje prakse korporativnega upravljanja. Večjih odstopanj pri izvajanju priporočil obeh kodeksov Družba ni zaznala, si bo pa v prihodnje prizadevala za čimprejšnjo odpravo manjših odstopanj Sistem notranjih kontrol in obvladovanje tveganj Družba ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol. Služba notranje revizije je bila ustanovljena, da izvaja nadzorne aktivnosti vseh procesov in stanj v Družbi z namenom ugotavljanja ali: - so podatki in poročila o poslovanju posameznih področij in Družbe točni in zanesljivi, - se poslovanje odvija učinkovito in gospodarno, v skladu s predpisi ter opredeljenimi poslovnimi cilji. Notranjerevizijska služba je presojala primernost in učinkovitost vzpostavljenih notranjih kontrol. Služba je v letu 2013 izvajala neodvisne preglede in za področja revidiranja podala zagotovila, da je sistem notranjih kontrol na revidiranih področjih vzpostavljen, deluje in je učinkovit. Obstajajo možnosti za njegovo izboljšanje, zato je predlagala številna priporočila ter redno preverjala tudi njihovo uresničevanje. Z ugotovitvami in priporočili je poleg revidirane enote redno seznanjala upravo Družbe in revizijsko komisijo nadzornega sveta. Obvladovanje in upravljanje tveganj je pomemben del sistema poslovodenja in upravljanja Družbe ter pomembno vpliva na poslovne odločitve. Družba ima določene splošne usmeritve glede obvladovanja finančnih tveganj, v času zaostrene finančne in gospodarske situacije pa tudi sproti sprejema ukrepe, ki naj bi kar najuspešneje vplivali na obvladovanje tveganj in s tem prispevali k doseganju postavljenih ciljev Družbe. Za namene učinkovitega ravnanja s tveganji, ki obsega proces prepoznavanja, proučevanja, ocenjevanja in nadziranja tveganj ter obveščanja o njih, je Družba izdelala register tveganj za pomembnejša področja poslovanja. Na podlagi ključnih ciljev poslovanja Družbe kot celote in posameznih področij, zastavljenih ukrepov/aktivnosti za doseganje teh ciljev ter ob upoštevanju notranjih in zunanjih okoliščin poslovanja Družbe, se je za vsako področje sestavil zbir možnih tveganj pri poslovanju, za katera se je ocenilo, da lahko preprečijo doseganje ciljev. Posamezno tveganje se je vrednotilo z vidika pomembnosti možnih posledic oz. vpliva na poslovanje in verjetnosti nastanka. Za vsako ugotovljeno in ocenjeno tveganje se je določil ukrep, s katerim Družba lahko uspešno in učinkovito odpravlja oz. zmanjša nastanek in posledice posameznega tveganja. Ugotovljena srednje in visoko opredeljena tveganja so prednostno predmet rednega nadaljnjega proučevanja pri vzpostavitvi učinkovitega sistema notranjih kontrol oz. procesa obvladovanja tveganj. Sistem izvajanja ukrepov se je med letom redno nadzoroval. Ob koncu leta se je register tveganj dopolnil glede na ugotovljena nova dejstva pri izvajanju ukrepov in rednih delovnih procesov. 12

13 Zunanja revizija za namen revidiranja letnega poročila Družbe preverja in podaja priporočila v zvezi z notranjimi kontrolami in upravljanji s tveganji Preveritev solventnosti družbe na dan Družba je tekom leta 2013 redno spremljala solventnost Družbe, o čemer je uprava Družbe tudi poročala nadzornemu svetu. Na podlagi proučitve stanja in znanih dejstev Družba ugotavlja: - Vrednost premoženja Družbe na dan presega vsoto njenih obveznosti. - Nepokrita izguba presega polovico osnovnega kapitala, vendar Družba istočasno razpolaga z relativno visokim zneskom presežka iz prevrednotenja finančnih naložb, ki se bo predvidoma v prihodnjih letih v postopku prodaje naložb prekvalificiral v druge kategorije kapitala. - Družba ocenjuje, da bi bilo nekatere pakete delnic, ki predstavljajo po velikosti večino dolgoročnih finančnih naložb, možno prodati po višji ceni v primerjavi s tečaji na Ljubljanski borzi na dan Družba vse kratkoročne obveznosti tekoče poravnava. Vsem delavcem so bile izplačane plače v skladu s pogodbami o zaposlitvi. Davki ter prispevki iz in od plač so redno poravnani na dan izplačila plač. - Družba je v letih 2009 in 2010 najela več dolgoročnih posojil pri poslovnih bankah in sicer zaradi zalaganja lastnih sredstev za izplačila upravičencem po Zakonu o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO) in za vzdrževanje tekoče likvidnosti. Vsa posojila so zavarovana s poroštvom Republike Slovenije. - Z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-140/94 z dne je določeno, da je Republika Slovenija dolžna zagotoviti Družbi dodatna sredstva v primeru, da viri Družbe ne bi zadostovali za redno izplačevanje obveznosti Družbe po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja. Glede na vse zgoraj navedeno Družba ugotavlja, da: - pravočasno poravnava svoje obveznosti; - ne zamuja z izplačilom plač ter poravnavanjem davkov in prispevkov, povezanih s plačami; - so vsi prejeti krediti poslovnih bank zavarovani s poroštvom Republike Slovenije; - zgoraj navedena odločba Ustavnega sodišča zavezuje Republiko Slovenijo, da v kolikor Družba ne bi imela dovolj sredstev za poravnavanje obveznosti iz denacionalizacije, zagotovi dodatna sredstva za ta namen. Iz navedenih ugotovitev sledi, da je zagotovljena Družbina kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost. 13

14 Zaposleni v Družbi V letu 2013 je do sprememb števila zaposlenih prišlo zaradi večkratne menjave članov uprave, drugih novih zaposlitev oz. odpovedi delovnih razmerij ni bilo. Za boljši potek delovnega procesa je bilo izpeljanih nekaj internih kadrovskih menjav med oddelki. Izobraževanje Družba si prizadeva oblikovati optimalno kadrovsko in izobrazbeno strukturo zaposlenih. K temu poleg politike zaposlovanja vodijo tudi sistem nagrajevanja in napredovanja ter možnost sprotnega izobraževanja. V letu 2013 je Slovenska odškodninska družba organizirala devet strokovnih izobraževalnih srečanj, namenjenih zaposlenim, ki skrbijo za korporativno upravljanje in ostala področja, ki so se obravnavala na izobraževalnih srečanjih ter tudi zunanjim slušateljem (nadzornikom državnih družb, članom organov vodenja, članom komisij nadzornega sveta itd.). Poleg tega je bilo na posamezna izobraževanja različnih področij v drugi polovici leta napotenih 40 zaposlenih, v skupnem seštevku približno 240 izobraževalnih ur. Zaposleni na SOD po izobrazbeni strukturi na dan povprečno Stopnja izobrazbe: število zaposlenih na dan število zaposlenih v letu 2013 * srednja izobrazba V. 5 5,00 višja izobrazba VI./1 8 8,00 visoka izobrazba VI./2 4 4,00 univerzitetna izobrazba / bolonjski magisterij VII ,17 znanstveni magisterij VIII. 8 7,58 Skupaj 71 71,75 Opomba: * povprečje je izračunano iz mesečnih podatkov števila zaposlenih konec meseca Osnovni podatki o obveznici Slovenske odškodninske družbe (SOS2E) Osnovne lastnosti obveznice SOS2E Lastnosti obveznice SOS2E Začetek obrestovanja Rok dospetja Letna obrestna mera EUR + 6% Način izplačila kuponov 2 x letno: 1.6. in Vrednost apoena 51,13 EUR Družba izroča obveznice na podlagi pravnomočnih odločb o denacionalizaciji. Trgovalni podatki za obveznico SOS2E za leto 2013 Trgovalni podatki Vrednost Vrednost na dan v % 102,11 Maksimalna vrednost v letu 2013 v % 103,01 Minimalna vrednost v letu 2013 v % 98,50 Promet na borzi v tisoč EUR Tržna kapitalizacija v tisoč EUR Število poslov

15 Obveznice SOS2E so uvrščene na Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev v segment prostega trga obveznic. Tako kot že vrsto zadnjih let, je bila obveznica SOS2E tudi v letu 2013 najbolj prometna obveznica na organiziranem trgu obveznic s prometom v višini 30,3 mio EUR, kar predstavlja 35,15 % vrednosti vsega prometa z obveznicami. Pregled gibanja obveznice SOS2E v letu 2013 v primerjavi z delniškem indeksom SBITOP 1.2. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA Dogodki po zaključku obračunskega obdobja so natančneje opisani v točki 9.7. letnega poročila. 15

16 2. SKUPINA SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 2.1. ORGANIZACIJA SKUPINE Družba je na dan obvladujoča družba, ki sestavlja konsolidirano letno poročilo za najširši krog družb v skupini. Na dan je Družba obvladovala naslednjo odvisno družbo: PS ZA AVTO, d. o. o., Tržaška cesta 133, Ljubljana, - je imela Družba pomemben vpliv v naslednjih družbah, ki se štejejo za pridružene družbe: CASINO BLED, d. d., Cesta svobode 15, Bled; GIO v likvidaciji, d. o. o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, HIT, d. d., Delpinova ulica 5, Nova Gorica, PDP, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, POZAVAROVALNICA SAVA, d. d., Dunajska cesta 56, Ljubljana, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana Kapitalska udeležba obvladujoče družbe v povezanih družbah na dan Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana delež v kapitalu: 90 % upravljavski delež: 90 % CASINO BLED, d.d., Bled delež v kapitalu: 43 % upravljavski delež: 43 % ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana delež v kapitalu: 28,065 % upravljavski delež: 28,065 % GIO, d.d., Ljubljana v likvidaciji delež v kapitalu: 41,23 % upravljavski delež: 41,23 % HIT, d.d., Nova Gorica delež v kapitalu: 20 % upravljavski delež: 33,33 % PDP, d.d., Ljubljana delež v kapitalu: 20,49 % upravljavski delež: 20,49 % POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., Ljubljana delež v kapitalu: 25 % upravljavski delež: 25 % Opomba: odvisne družbe pridružene družbe 16

17 Poročanje o zaposlenih Konec leta 2013 je bilo v Skupini Slovenska odškodninska družba (v nadaljevanju Skupina) skupaj s člani uprave 73 zaposlenih. Struktura zaposlenih po izobrazbi v Skupini na dan Stopnja izobrazbe: SOD, d.d. PS ZA AVTO, d.o.o. Skupina srednja izobrazba V višja izobrazba VI./ visoka izobrazba VI./ univerzitetna izobrazba/bolonjski magisterij VII znanstveni magisterij VIII Skupaj OSNOVNI PODATKI O ODVISNIH DRUŽBAH V SKUPINI SLOVENSKA ODŠKODNINASKA DRUŽBA, D. D PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana Sedež družbe: Tržaška cesta 133, 1000 Ljubljana Direktor: Brane Obal Lastniška sestava: SOD ima v lasti 90 % osnovnega kapitala družbe, 10 % osnovnega kapitala pa je v lasti Kapitalske družbe, d. d. (KAD) Osnovna dejavnost: dajanje nepremičnin v najem, upravljanje premoženja Družba je v letu 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala EUR čistega dobička. PS za Avto z vidika pomembnosti za Skupino ni pomembna družba, zato tudi ni vključena v konsolidirane računovodske izkaze OSNOVNI PODATKI PRIDRUŽENIH DRUŽB V SKUPINI CASINO BLED, d. d., Bled Sedež družbe: Predsednik uprave: Lastniški sestava: Osnovna dejavnost Cesta svobode 15, 1000 Ljubljana Boris Kitek Delež SOD v osnovnem kapitalu družbe, ki je razdeljen na navadne in prednostne delnice v razmerju 50:50, je na dan znašal 43 %. SOD je imetnica 86 % navadnih delnic; imetnika navadnih delnic sta še KAD in Občina Bled (vsak po 7 %). Imetnika vseh prednostnih delnic sta Gold Club, d. o. o., in GC Investicije, d. d., Sežana prirejanje posebnih iger na srečo Družba je v letu 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala EUR čistega dobička. 17

18 GIO v likvidaciji, d.o.o., Ljubljana Sedež družbe: Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana Likvidacijski upravitelj: Odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, d. o. o. Lastniška sestava: Lastniki družbe GIO, d. o. o., v likvidaciji so: SOD z 41,23 %, D.S.U., d. o. o., s 30,08 % in KAD z 28,68 %. Osnovna dejavnost: družba je v postopku likvidacije Družba je v letu 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala EUR čiste izgube HIT, d. d., Nova Gorica Sedež družbe: Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica Predsednik uprave: Dimitrij Piciga Lastniška sestava: Delež SOD v osnovnem kapitalu družbe, ki je razdeljen na navadne in prednostne delnice v razmerju 60:40, znaša 20 %. SOD je imetnica 33,3 % navadnih delnic, takšen je tudi njen upravljavski delež Druga pomembnejša imetnika navadnih delnic sta: še KAD s 33,3 % in Mestna občina Nova Gorica z 22,1 %. Imetništvo prednostnih delnic je razpršeno. Osnovna dejavnost: prirejanje posebnih iger na srečo Družba je v letu 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala EUR čiste izgube PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d. d., Ljubljana Sedež družbe: Izvršni direktor: Lastniška sestava: Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana Metka Kandrič SOD je imetnica 20,49 % osnovnega kapitala družbe. Največji delničar je KAD, ki ima v lasti 66,04 % osnovnega kapitala družbe, s 13,47 % deležem pa razpolaga tudi D.S.U., d. o. o. Osnovna dejavnost: dejavnost holdingov, v okviru katere upravlja s podjetji v njeni lasti, izvaja podjetniško in poslovno svetovanje ter druge finančne storitve. Družba je v letu 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala 210 tisoč EUR čiste izgube POZAVAROVALNICA SAVA, d. d., Ljubljana Sedež družbe: Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana Predsednik uprave: mag. Zvonko Ivanušič Lastniška sestava: SOD je največja posamična delničarka Pozavarovalnice Sava, d. d., ki ima v lasti 25,00 % delež osnovnega kapitala te družbe. Drugi večji delničarji družbe so: Societe generale Splitska banka (9,85 %), European Bank for reconstruction (6,22 %) Raiffeisen bank Austria (4,44 %). Osnovna dejavnost: dejavnost pozavarovanja Družba je v letu 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala EUR čistega dobička. 18

19 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana Sedež družbe: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana Predsednik uprave: Andrej Slapar Lastniška sestava: Delež SOD v osnovnem kapitalu znaša 28,065 %, skupaj z delnicami v imetništvu njene odvisne družbe PS ZA Avto, d. o. o., pa 28,09 %. Največji delničar Zavarovalnice Triglav, d. d., je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki ima v lasti 34,47 % osnovnega kapitala družbe, drugi večji delničarji družbe glede na delež v osnovnem kapitalu na dan so Hypo Alpe Adria Bank AG (3,63 %), Clayford limited (1,78 %), Hrvatska poštanska banka, d.d. (1,53 %) Osnovna dejavnost: dejavnost zavarovanja Družba je v letu 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala EUR čistega dobička. 19

20 3. MAKROEKONOMSKO OKOLJE V LETU 2013 Gospodarski kazalci v svetu V letu 2013 se je na območju evra končala recesija, saj je območje evra v četrtem kvartalu leta 2013 zabeležilo prvo pozitivno rast BDP po več zaporednih kvartalih zniževanja gospodarske aktivnosti. Vendar pa bo rast BDP na območju evra v letu 2013 negativna. EU je v letu 2013 izgubila najvišjo bonitetno oceno s strani S&P, ki ji je oceno znižal z AAA na AA+. Nižjo gospodarsko rast so zabeležile tudi ZDA, kjer je bila rast v 2013 za 0,9 odstotne točke nižja kot leto poprej. ZDA so kot del razvitega sveta v letu 2013 ponovno zabeležile večjo gospodarsko aktivnost kot EU. Počasno okrevanje območja evra je imelo vpliv tudi na gospodarska gibanja na Kitajskem, saj območje evra za Kitajsko predstavlja pomembnega trgovinskega partnerja. Gospodarska rast je v letu 2013 po ocenah znašala 7,70%, kar je enako kot je znašala rast BDP Kitajske v letu 2012, a bistveno manj od rasti BDP v letu 2011, ko je rast znašala 9,30 %. Slovenija ostaja v recesiji z občutnim padcem zahtevanih donosov na državni dolg Po objavi rezultatov stres testov izbranih slovenskih bank, je bonitetna agencija S&P poudarila, da sta dokapitalizacija bank in njeni stroški v skladu z njihovimi pričakovanji iz meseca julija, ko je Sloveniji potrdila oceno A- in ohranila stabilne obete. Slovenija je v letu 2013 za potrebe financiranja obveznosti izdala tri obveznice, eno evrsko izdajo in dve dolarski, izvedene so bile tudi avkcije zakladnih menic. Slovenija je v 2013 zabeležila padec gospodarske aktivnosti. Za padanje BDP Slovenije so glavni krivci manjša končna potrošnja gospodinjstev in države ter zmanjšana investicijska aktivnost. Razmere na trgu dela so se, kljub umirjanju glede na prvo polovico leta 2013, zaostrile. (vir Umar) Gibanje BDP na letni ravni v % BDP 2013/I 2013/II 2013/III 2013/IV 2013 Območje evra -1,2-0,6-0,3 0,5-0,5 ZDA 1,1 2,5 4,1 2,4 1,9 Kitajska 7,7 7,5 7,8 7,7 7,7* Slovenija -4,6-1,4-0,5 2,1-1,1 Vir: Bloomberg, Statistični urad RS: Opomba: * ocena Ukrepi centralnih bank, vlad in institucij v svetu V letu 2013 so bili na trgu državnih obveznic na območju evra že jasno vidni rezultati ukrepanja Evropske centralne banke (v nadaljevanju ECB) za reševanje dolžniške krize. ECB je zelo aktivno delovala na področju monetarne politike, saj je temeljno obrestno mero v letu 2013 znižala kar dvakrat in sicer v mesecu maju iz 0,75% na 0,50 % in v mesecu novembru na 0,25 %. Pri monetarni politiki ECB je bilo v letu 2013 namenjeno veliko pozornosti tudi problemu padanja stopnje inflacije, čeprav analitiki trenutno še ne vidijo nevarnosti deflacije. Pregled gibanja inflacije na letni ravni v % Inflacija 2013/I 2013/II 2013/III 2013/IV 2013 Območje evra 1,8 1,4 1,3 0,8 1,3 ZDA 1,7 1,4 1,6 1,2 1,5 Kitajska 2,4 2,4 2,8 2,9 2,6 Slovenija ,7 Vir: Bloomberg, Statistični urad RS: 20

21 Evropa je v letu 2013 nadaljevala program oblikovanja bančne unije, saj so finančni ministri držav članic EU dosegli dogovor o drugem stebru bančne unije, ki naj bi zagotovil urejeno sanacijo ali likvidacijo bank s čim manjšo obremenitvijo davkoplačevalcev in gospodarstva. Drugi steber bančne unije je tako ključno dopolnilo k prvemu stebru, t.i. enotnemu evropskemu nadzoru, ki bo začel delovati jeseni 2014 z objavo rezultatov celovitega pregleda sistemskih bank v evro območju. Drugi steber vključuje dogovorjena pravila za urejeno sanacijo ali likvidacijo bank ter dogovor o vzpostavitvi enotnega organa, ki bo bdel nad izvajanjem teh pravil, ter dogovor o skladu za pomoč bankam (55 milijard evrov), ki ga bodo polnile banke same. Irska, ki je leta 2010 zaprosila za mednarodno finančno pomoč, je v decembru 2013 kot prva evrska država izstopila iz programa pomoči. Pretres na kapitalskih trgih je povzročila izjava Centralne banke ZDA (v nadaljevanju FED), ki je sredi leta nakazala, da lahko začne izvajati zmanjšan obseg mesečnega odkupa vrednostnih papirjev. Dani napovedi so sledili predvsem strmi padci na kapitalskih trgih držav v razvoju, kasneje pa je sledilo okrevanje zgolj na razvitih trgih. FED je prvič zmanjšal mesečni odkup vrednostnih papirjev v mesecu decembru, s 85 na 75 milijard dolarjev. V ZDA so zakonodajalci v mesecu decembru izdali t.i. Volkerjevo pravilo, ki bo preprečevalo špekulativne investicije pri vrednostnih papirjih, ki bi lahko banke pripeljale do propada, kar se je zgodilo z več bankami v letu Pravilo stopi v veljavo leta Ukrepi Banke Slovenije in Vlade RS V mesecu septembru je Banka Slovenije začela proces nadzorovane likvidacije v Probanki in Factor banki. Banka Slovenije je v sklopu ugotavljanja dejanskega stanja slabih kreditnih portfeljev v komercialnih bankah prek zunanjih svetovalcev izvedla stres teste na izbranih bankah, ki so pokazali velike potrebe po dodatnem kapitalu pri večini bank. Rezultati so bili javnosti predstavljeni v mesecu decembru. Banka Slovenije je komercialnim bankam na podlagi rezultatov primanjkljaja kapitala naložila, da morajo v roku šestih mesecev poiskati nov potreben kapital. Evropska komisija je odobrila ukrepe državne pomoči za nekatere slovenske banke, tako da je država v mesecu decembru že dokapitalizirala pet slovenskih bank: NLB, Nova KBM, Abanko, Factor banko in Probanko (slednji sta v postopku nadzorovane likvidacije). Preostale banke, ki so bile zajete v stres teste in izkazujejo primanjkljaj kapitala, bodo v letu 2014 morale pridobiti nov kapital investitorjev. V procesu reševanja bančne luknje je bila ustanovljena Družba za upravljanje terjatev bank (v nadaljevanju DUBT). Za delovanje DUTB je Vlada RS nakazala denarna sredstva, izdane so bile tudi dveletne in triletne obveznice. V skladu z zagotavljanjem finančne stabilnosti so bile na DUTB prenesene slabe terjatve NLB in Nova KBM. Prenos prvega svežnja terjatev se je zgodil v mesecu decembru, naslednji svežnji terjatev pa naj bi bili preneseni do aprila Delniški trgi Delniški trgi po svetu so v letu 2013 dosegli pozitivno donosnost, saj je delniški indeks MSCI World (delniški indeks, ki zajema podjetja iz razvitih delniških trgov sveta) v letu 2013 pridobil 18,77 % vrednosti, merjeno v evro valuti. Rast delniških indeksov pa ni bila značilna za vse trge na svetu, saj je delniški indeks MSCI Emerging markets v letu 2013 zabeležil negativno donosnost merjeno v evro valuti (-9,06 %). Negativna donosnost indeksa MSCI Emerging markets nakazuje, da so investitorji, ki so nalagali sredstva v delniške naložbe na trgih v razvoju, utrpeli v letu 2013 visoke izgube. Obvezniški trgi Svetovni obvezniški trg je v letu 2013 zabeležil -6,72 % donos (merjeno po JPM - svetovnem obvezniškem indeksu). Kljub temu investitorji niso zabeležili kapitalskih izgub na vseh obvezniških trgih, saj so zahtevane stopnje donosa na obveznice držav t.i. evropske periferije v letu 2013 še nekoliko padle. Razlogov za rast cen obveznic na trgih periferije v Evropi je sicer več, od nižanja 21

22 temeljne obrestne mere s strani ECB do uspešno izpeljanega programa pomoči državam v dolžniški krizi. Pozitivni donos za investitorje so v letu 2013 prav tako ustvarile obveznice, ki sodijo v skupino visoko donosnih korporacijskih obveznic. Volatilnost je bila v letu 2013 prisotna tudi na trgu slovenskih državnih obveznic, kjer se je zahtevan donos pri desetletni obveznici večkrat približal meji 7 %, a je proti koncu leta močno upadel, saj so rezultati stres testov in dokapitalizacija bank delno odpravili strahove investitorjev. V decembru 2013 so prenehale obveznosti iz podrejenih obveznic bank, ki jih je RS dokapitalizirala. Valutni trgi V letu 2013 je evro v primerjavi z dolarjem pridobil 4,49 % vrednosti in je leto zaključil pri tečaju 1,3789 dolarja za evro. Napovedi ameriške centralne banke o začetku reza stimulacijskega programa QE3 so pustile močne posledice na valutah trgov v razvoju, saj so le-te v letu 2013 tudi zaradi kapitalskih odlivov močno izgubile na svoji vrednosti. V letu 2013 je vrednost izgubil tudi japonski jen, kar je posledica monetarne politike japonske centralne banke. Trg denarja V letu 2013 so obrestne mere na denarnem trgu rahlo porastle, saj se je 3M EURIBOR iz vrednosti 0,187 % konec leta 2012 dvignil na 0,287 % konec leta 2013 in to kljub dvema rezoma temeljne obrestne mere s strani ECB. Pregled gibanja obrestnih mer EURIBOR v % Vrednost/Vrsta M EURIBOR 0,187 0,211 0,218 0,225 0,287 6M EURIBOR 0,320 0,335 0,335 0,340 0,389 12M EURIBOR 0,542 0,547 0,527 0,539 0,556 Vir: Bloomberg 22

23 4. POSLOVANJE SOD, d.d., IN SKUPINE PO PODROČJIH Skupino sestavljajo obvladujoča družba Slovenska odškodninska družba, d. d., in odvisna družba PS ZA AVTO, d. o. o.. Glavna področja poslovanja obvladujoče družbe SOD so : - sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnavanje obveznosti iz tega naslova, - poravnavanje obveznosti iz naslova odškodnin za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja, - izvajanje javnega pooblastila za vodenje postopkov izdaje odločb o višini odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter poravnavanje obveznosti po ZSPOZ, - poravnavanje obveznosti po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, - upravljanje kapitalskih naložb v lasti SOD in/ali Republike Slovenije in - upravljanje depozitnih naložb v lasti SOD (upravljanje z likvidnostjo). Glavna dejavnost odvisne družbe PS ZA AVTO, d. o. o., je: - dajanje premoženje v najem. V letu 2013 se je zaključil postopek izvajanja zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic. Končno poročilo je objavljeno v točki PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI IZ NASLOVA DENACIONALIZACIJE Družba je finančna organizacija za poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji (v nadaljevanju ZDen), Zakonu o zadrugah, zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (v nadaljnjem besedilu ZPVAS) in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja. Družba je v letu 2013 sodelovala v dveh vrstah postopkov in sicer v postopkih denacionalizacije in v postopkih za določitev odškodnine zavezancem, ki so denacionalizacijskim upravičencem vrnili nepremičnine v naravi. Družba je v omenjenih postopkih sodelovala kot zavezana stranka za plačilo odškodnine. V denacionalizacijskih postopkih se odškodnina v obveznicah, v skladu z ZDen in drugimi predpisi določi, kadar vrnitev podržavljenega premoženja v naravi ni mogoča, oziroma kadar so podane ovire za vrnitev v naravi in v izjemnih primerih, ko ima upravičenec pravico do izbire oblike denacionalizacije. V postopkih za določitev odškodnine zavezancem, ki so v denacionalizacijskih postopkih vrnili nepremičnine upravičencem v naravi (73. člen ZDen), pa je izrecno predvidena odškodnina v obliki obveznic, pod pogojem, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za to odškodnino. Tako kot doslej so tudi v letu 2013 postopki potekali pred upravnimi organi (upravnimi enotami in ministrstvi) in pred sodišči po Sloveniji (okrajnimi in okrožnimi). Družba je v letu 2013 sodelovala tudi v postopkih mediacije pri zahtevkih, ki jih obravnavajo sodišča. Denacionalizacija se le počasi približuje zaključku, saj je bilo po zadnjih podatkih Ministrstva za pravosodje, ki spremlja realizacijo denacionalizacije na dan pri upravnih organih pravnomočno zaključenih 99,2 % zadev, pri okrajnih sodiščih pa 98,6 %, pri čemer se ta podatek nanaša le na zadeve po 5. členu ZDen. Upravni organi imajo tako še 285 nerešenih zadev, okrajna sodišča pa 18 zadev po 5. členu ZDen. Med objavljenimi podatki pa ni podatkov o vloženih in nerešenih zahtevkih po določbi 73. člena ZDen in o zahtevkih ponovno vzpostavljenih agrarnih skupnosti za odškodnino v obveznicah, ki se vlagajo na sodiščih po določbah ZPVAS (vsi omenjeni zahtevki se lahko vlagajo tudi še v bodoče). Družba je imela na dan evidentiranih skupaj cca. 378 nerešenih zahtevkov. Družba je v letu 2013 prejela in evidentirala najrazličnejših vlog, od tega 84 zahtevkov. Med prejetimi zahtevki je bilo 23 novih in 8 nadaljevalnih zahtevkov ter 53 dopolnitev zahtevkov. 23

24 Pri reševanju zadev je Družba po ustaljeni praksi skrbno preverila prispele zahtevke, tako po temelju, obsegu kot tudi po višini in si prizadevala dosledno ugotoviti pravilno višino odškodnine v obveznicah, ki pripada upravičencu v skladu s predpisi. Družba je zahtevke presojala na podlagi dokumentacije, ki ji jo je posredoval organ, ki vodi postopek, po potrebi, pa je posamezne dokaze in listine pridobivala tudi sama neposredno iz različnih arhivov in drugih virov. Pri obravnavanju zahtevkov si je v primerih, ko ji je bila poslana pomanjkljiva dokumentacija pomagala tudi z vpogledom v elektronsko zemljiško knjigo, z vpogledom v orto foto posnetke, v bazo podatkov geodetske stroke ipd.. Družba je na posredovane zahtevke vselej odgovarjala v postavljenih rokih ter se že v prvih odgovorih opredelila do vseh dejstev, ki vplivajo na odločitev, če je za to imela na voljo zadostno dokumentacijo, kar pa vselej ni bilo mogoče, ker organi, ki vodijo postopke, ne pošljejo vseh relevantnih podatkov naenkrat. Družba je aktivno reševala zahtevke tudi tako, da se je udeleževala razpisanih ustnih obravnav in narokov, po potrebi pa je sestanke z vlagatelji zahtevkov organizirala tudi sama na sedežu Družbe. Udeležba Družbe na ustnih obravnavah in narokih v letu 2013 je bila 98 % oz. izvedenih je bilo 114 ustnih obravnav in narokov v zadevah, kjer so bile zahtevane obveznice Družbe. Organi, ki vodijo postopke, so Družbi v letu 2013, skupaj z zahtevki, posredovali 50 cenitev in izračunov podržavljenega premoženja. Te cenitve in izračuni običajno predstavljajo zahtevano višino odškodnine s strani upravičencev. Družba je gradbene in strojne cenitve dala v pregled svojim strokovnim pomočnikom, cenilcem oziroma izvedencem ustreznih strok (gradbenim in strojnim), s katerimi je tudi v letu 2013 pogodbeno sodelovala. Izračune vrednosti podržavljenega premoženja (kmetijska in stavbna zemljišča, valorizacije premičnin, kupnin, ob podržavljenju danih odškodnin, ipd.) pa so, tako kot doslej, pregledovali sami strokovni delavci v okviru reševanja zadeve. Družba je zahtevke reševala tudi s sklepanjem poravnav, če so bili za to podani vsi pogoji. V letu 2013 so bile sprejete spremembe Pravilnika o sklepanju poravnav Slovenske odškodninske družbe, d. d., v postopkih po predpisih, ki urejajo denacionalizacijo. Od uveljavitve prvega Pravilnika o sklepanju poravnav Slovenske odškodninske družbe v postopkih po predpisih, ki urejajo denacionalizacijo, ki ga je sprejel Upravni odbor Družbe na seji dne , do konca leta 2013 je Družba sklenila 72 poravnav, od tega 4 v letu Komisija za poravnave, ki deluje v okviru Družbe, se je od pričetka delovanja do sestala na 92 sejah. V denacionalizacijskih zadevah, ki jih vodijo upravne enote, po končanem ugotovitvenem postopku, vendar pred izdajo odločbe o določitvi odškodnine, pripravi organ, ki vodi denacionalizacijski postopek, oziroma pristojna komisija, poročilo o ugotovljenem dejanskem in pravnem stanju zadeve. Poročilo je tako neke vrste zaključek postopka, iz katerega izhaja, kako namerava odločiti upravni organ. Družba je v letu 2013 prejela 62 tovrstnih poročil. Denacionalizacija - poročilo o postopkih Skupaj do V letu 2012 V letu 2013 Skupaj do Prejeti zahtevki Prejete cenitve in izračuni Prejeta poročila o ugotovljenem dejanskem in pravnem stanju zadeve Družba je v letu 2013 prejela 51 prvostopnih odločb z določeno odškodnino v obveznicah (upravne in sodne), 48 tovrstnih odločb pa je imelo v letu 2013 prekluzivni rok za vložitev pritožbe. Družba je zoper te odločbe vložila 19 pritožb (40 % pritožb). Nadalje je Družba v letu 2013 prejela 19 drugostopnih odločb (upravne in sodne, odločbe ministrstev kot pritožbenih organov in odločbe višjih sodišč), s katerimi je bilo odločeno o njenih pritožbah zoper prvostopne odločbe o določitvi odškodnine v obveznicah. Od navedenih drugostopnih odločb je bilo 8 odločb ugodnih za Družbo, 11 pa neugodnih (42 % uspešnost pritoževanja). Družba je v letu 2013 vložila 9 upravnih sporov pri Upravnem sodišču Republike Slovenije zoper odločbe o določitvi 24

25 odškodnine v obveznicah. V letu 2013 je Družba prejela 9 sodb Upravnega sodišča Republike Slovenije, s katerimi je bilo odločeno o njenih tožbah zoper drugostopne odločbe, ki se nanašajo na odškodnino v obveznicah, od katerih je bilo zanjo 6 ugodnih (67 % uspešnost v upravnih sporih). Družba je v letu 2013 vložila 2 reviziji zoper odločbe, s katerimi je bilo odločeno o odškodnini v obliki obveznic (eno sodno in eno upravno). V letu 2013 pa je Družba prejela le eno sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, izdano na njeno vloženo revizijo, zoper odločbo o določitvi odškodnine, ki zanjo ni bila ugodna (sodno). Poleg navedenih odločb je Družba prejela tudi druge vrste odločb, med njimi tudi t.i. zavrnilne odločbe oziroma odločbe, s katerimi so bili zahtevki vlagateljev zavrnjeni oziroma iz postavljenih zahtevkov ni izhajala nobena obveznost za Družbo. Takih odločb je bilo kar 74, od tega 31 prvostopnih odločb (upravnih in sodnih), 25 drugostopnih odločb (upravnih in sodnih), 16 sodb Upravnega sodišča Republike Slovenije in 2 sodbi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (upravna in sodna). V letu 2013 je postalo pravnomočnih 28 takih odločb, iz katerih ne izhaja nobena obveznost za Družbo, zahtevana vrednost pa je znašala preko 5 mio EUR. Družba je v letu 2013 pravna sredstva zoper odločbe o določitvi odškodnine vlagala, tako kot v vsem svojem delovanju le, če je imela za to utemeljene razloge in sicer zaradi nepopolno ali nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega prava, praviloma pa ne zaradi kršitev postopka, če sta bila sicer dejansko in pravno stanje pravilno ugotovljena. Pritožbeni razlogi se v letu 2013 niso bistveno razlikovali od preteklih let in so bili predvsem sporen temelj zahtevka oziroma upravičenost do denacionalizacije in nepravilno ugotovljena višina odškodnine. V letu 2013 je postalo pravnomočnih 38 odločb z določeno odškodnino v obliki obveznic za znesek 9,8 mio EUR (glavnica), pri katerih je znašala zahtevana vrednost preko 15 mio EUR (glavnica). Denacionalizacija - odločbe Skupaj do V letu 2012 V letu 2013 Skupaj do Prejete prvostopne odločbe z določeno odškodnino v obveznicah Vložene pritožbe glede na odločbe s prekluzivnim rokom % pritožb zoper odločbe z določeno odškodnino v obveznicah 24,67 39,19 39,58 24,76 Vložene tožbe in revizije Po vsebinski plati se je Družba v letu 2013 ukvarjala v glavnem le še z najbolj zahtevnimi denacionalizacijskimi primeri, ki so organom, ki vodijo postopke ostali za reševanje. Gre za primere, ki so bodisi zelo obsežni ali pa vsebujejo zahtevke z visokimi odškodninami ter primere z zapletenimi pravnimi vprašanji. Predmet obravnavanja v letu 2013 so bili tako zahtevki fizičnih oseb, nadalje zahtevki zadrug, cerkve, kot tudi zahtevki zavezancev, ki so vrnili nepremičnine v naravi upravičencem do denacionalizacije. Družba je reševala več zahtevkov za denacionalizacijo podjetij in kapitalskih deležev, kot tudi zahtevke za denacionalizacijo nepremičnin in premičnin. V letu 2013 so obravnavani številni zahtevki za denacionalizacijo premoženja, ki je bilo podržavljeno prejšnjim lastnikom, včlanjenim v tedanje agrarne skupnosti in ki se rešujejo po ZPVAS. Družba je v letu 2013 prejela nekaj pomembnih odločitev sodišč, ki vplivajo na sodno prakso. Upravno sodišče RS je v letu 2013 izdalo prve sodbe, ki se nanašajo na vprašanje upravičenja do denacionalizacije v primerih iz določbe drugega odstavka 10. člena ZDen. Večina teh sodb je bila za Družbo ugodna, ker je bilo sprejeto stališče, da ni podano upravičenje do denacionalizacije, v primerih, ko so osebe dobile ali imele pravico dobiti odškodnino od Avstrije, na podlagi Pogodbe med Zvezno Republiko Nemčijo in Republiko Avstrijo o poravnavi škod izgnancem, preseljencem in pregnancem, o ureditvi drugih finančnih vprašanj in vprašanj iz socialnega področja oziroma Finančne in izravnalne pogodbe (Bad 25

26 Kreuznach Abkommen z dne ). V letu 2013 pa so že bile vložene prve revizije vlagateljev zahtevkov na Vrhovno sodišče RS, zoper omenjene sodbe, s katerimi je bila potrjena zavrnitev zahtevkov. Družba je v letu 2013 prejela tudi nekatere pomembne in zanjo ugodne odločitve višjih sodišč, ki se nanašajo na določbo 73. člena ZDen, kjer so bili postavljeni tudi visoki zahtevki. S temi odločitvami je bilo odločeno na primer, da je zahtevek zastaral, da ni podano upravičenje do predmetne odškodnine, ker ni bilo dolžnosti vrnitve nepremičnin v naravi, da ni podano pravno nasledstvo med pridobiteljem nepremičnine in zavezancem za vrnitev in podobno. V letu 2013 pa se je ponovno v nekaterih, zlasti sodnih postopkih, odprlo vprašanje realnosti izhodiščne vrednosti kmetijskih zemljišč (3,94 DEM/m2), ki jo določa Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije. Ker gre za pomembno vprašanje, ki lahko vpliva na višino odškodnin, za katero bo v bodoče zavezanka Družba, se je Družba aktivno vključila v reševanje te problematike. Družba pa v nekaterih posamičnih primerih ni bila zadovoljna z odločitvami pritožbenih organov in je tudi sama vložila izredna pravna sredstva, v primerih, ki bi lahko oblikovala sodno prakso, zlasti s področja denacionalizacije premoženja agrarnih skupnosti ter vprašanja obstoja ovir za vračanje v naravi po določbi 1. točke prvega odstavka 19. člena ZDen. Družba skladno z določbo 1. alineje 59. člena ZDen izvršuje odločbe o denacionalizaciji, če gre za odškodnino, ki se izplačuje v obveznicah. Prav tako izvršuje odločbe, ki jih izda Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v zvezi z odločanjem po določbi 3. odstavka 173. člena Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ-1). Družba je pripravila sedem izdaj obveznic in izdala 17,5 mio obveznic z oznako SOS2E, ki se glasijo na prinosnika in katerih skupna vrednost znaša 895 mio EUR. Obveznice so izdane v apoenih po 51,13 EUR. Na dan Družba razpolaga s obveznicami. Odločbe, ki so izdane na podlagi prej navedenih predpisov, se izvršujejo s preknjižbo obveznic iz prehodnega računa, odprtega pri Klirinško depotni družbi, d. d., na račun prejemnika, ki je lahko upravičenec, njegov dedič ali skrbnik za posebne primere. Uredba o izdaji obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad (v nadaljevanju Uredba) določa, da Družba obveznice izroča na podlagi popolne zahteve za izvršitev, ki mora vsebovati podatke, navedene v 1. odstavku 15. člena te Uredbe. S preknjižbo ustreznega števila obveznic in izplačilom vseh do takrat zapadlih kuponov je izvršitev odločbe zaključena. Družba je z namenom izpolnjevanja nalog iz 2. člena ZSOS do imetnikom preknjižila obveznic. Število preknjiženih obveznic SOS2E po letih V letu 2013 je Družba preknjižila 334 imetnikom obveznice SOS2E, od tega 308 prejemnikom obveznic po ZDen in ostalih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo 26

27 premoženja; 26 prejemnikom je bilo po SZ in SZ-1 preknjiženih obveznic; 25 prejemnikom je bila odškodnina izplačana v gotovini. Število prejemnikov pada, saj so denacionalizacijski zahtevki v zaključni fazi. Po 173. členu SZ-1, po katerem ima najemnik, ki uveljavlja pravico do nakupa drugega stanovanja, pravico zahtevati od Družbe nadomestilo v višini 25 % od vrednosti stanovanja v obliki obveznic in 36 % v gotovini pa je bilo 26 prejemnikom preknjiženih obveznic in izplačana gotovina v višini EUR. ZDen kot upravičence do odškodnine poleg fizičnih oseb določa tudi pravne osebe. Fizične osebe (325) so prejele obveznic, pravne osebe (9) pa obveznic. Tudi letos je znesek obveznic za pravne osebe višji, ker se zaključujejo večji denacionalizacijski spisi, v katerih gre za denacionalizacijo premoženja v lasti pravnih oseb PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI IZ NASLOVA ODŠKODNIN ZA ZAPLENJENO PREMOŽENJE ZARADI RAZVELJAVITVE KAZNI ZAPLEMBE PREMOŽENJA Naloge Družbe, ki so se prvotno nanašale na poravnavo obveznosti po predpisih, ki urejajo denacionalizacijo, so se s sprejemom Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (v nadaljevanju ZIOOZP) razširile še na izdajo, vročanje in izplačevanje ter obračunavanje obresti za obveznice., ki jih je za plačilo odškodnine po navedenem zakonu dne izdala RS. RS je na podlagi 1. člena ZIOOZP izdala 2 mio obveznic v vrednosti 83 mio EUR, ki nosijo oznako RS21 in so imenske obveznice. Obveznice so izdane v apoenih po 41,73 EUR. Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (v nadaljevanju Uredba) podrobneje ureja način in roke za izplačevanje glavnice in obresti za obveznice RS21 ter način izvršitve odločb o določitvi odškodnine za zaplenjeno premoženje. Izvršitev odločbe lahko zahteva upravičenec oziroma pravni naslednik te osebe, če se izkaže s pravnomočnim sklepom o dedovanju ali z drugim veljavnim pravnim naslovom. Družba pravnomočne odločbe o določitvi odškodnine za zaplenjeno premoženje izvršuje s preknjižbo ustreznega števila obveznic skupaj s pripadajočimi obrestmi, ki se prav tako pretvorijo v obveznice. Glede na spremenjeno sodno prakso v zvezi z razlago 5. odstavka 3. člena ZIOOZP se obresti obračunavajo od dneva pravnomočnosti odločbe o razveljavitvi kazni zaplembe premoženja in določitvi odškodnine za zaplenjeno premoženje do izdaje obveznic. Odločba je izvršena s prenosom obveznic iz posebnega računa Družbe pri KDD na račun prejemnika ter izplačilom zapadlih kuponov. Družba je do preknjižila obveznic z oznako RS21. V letu 2013 je bilo izvršenih 12 sklepov pristojnih sodišč in na podlagi le teh 27 upravičencem oziroma njihovim pravnim naslednikom preknjiženih obveznic RS21, kar predstavlja odstopanje od izvrševanja odločb po ZIOOZP v lanskem letu, ne pa tudi od preteklih let. 27

28 4.3. PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI IZ NASLOVA ODŠKODNIN ŽRTVAM VOJNEGA IN POVOJNEGA NASILJA Družbi je bilo z uveljavitvijo Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (v nadaljevanju ZSPOZ) podeljeno javno pooblastilo za vodenje postopkov izdaje odločb o višini odškodnine ter opravljanje administrativnih in tehničnih poslov v zvezi z njihovim izvrševanjem. RS je za poplačilo odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja dne izdala 30 mio obveznic v vrednosti 125,1 mio EUR, dne pa še 2,5 mio v vrednosti 10,4 mio EUR. Obveznice z oznako RS39 so imenske obveznice, izdane v apoenih po 4,17 EUR. Odškodnina se izplačuje v dveh delih in sicer do višine 1.251,88 EUR v gotovini, preostanek pa v obveznicah. Zakon o žrtvah vojnega nasilja (v nadaljevanju ZZVN) in Zakon o popravi krivic (v nadaljevanju ZPkri), ki dajeta podlago za priznanje statusa upravičencev do odškodnine po ZSPOZ, še vedno ne določata roka vložitve zahteve, zato se je odločanje o priznanju pravic ter posledično odločanje o višini odškodnine podaljšalo tudi po datumu dospetja obveznice RS39 (t.j ). Glede na navedeno se upravičencem, katerim je bila odločba izdana po , odškodnina glede na določbo 13. člena tega zakona izplačuje samo še v gotovini. Skupni znesek, ki ga prejme posamezni upravičenec po ZSPOZ ne sme presegati 8.345,85 EUR. Družba višino odškodnine izračuna na podlagi aktov, s katerimi so pristojni organi odločili o upravičencih in njihovih pravicah po ZPkri, ZZVN in Zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 ter meril, določenih z ZSPOZ in o tem izda odločbo. Odločbe, ki so izdane na podlagi ZSPOZ, se izvršujejo z nakazili gotovine na račun prejemnika ter s preknjižbo obveznic posebnega računa Družbe pri Klirinško depotni družbi, d. d., na račun prejemnika. Družba je do preknjižila obveznic z oznako RS39, v letu 2013 izdala 342 odločb o višini odškodnine, iz naslova gotovine izplačala EUR ter preknjižila obveznic RS39. Glede na skupno število izdanih odločb v letu 2013 po pravni podlagi še vedno prevladujejo odločbe, ki so izdane po ZPkri, odločbe izdane po ZZVN pa so tako po številu kot po znesku manjšega pomena, kar se tiče obveznosti Družbe. Precejšnjemu številu upravičencev odškodnina ni bila določena, saj so po prejšnjih odločbah že prejeli najvišji možni znesek odškodnine. Upravičenec lahko prejme tudi več dopolnilnih odločb, vendar pa skupni znesek, ki ga prejme posamezni upravičenec po ZSPOZ, ne more presegati že omenjenih 8.345,85 EUR. Družba je pri opravljanju nalog po ZSPOZ v letu 2013 prejela vlog, s katerimi upravičenci, pravni nasledniki upravičencev in pooblaščenci teh oseb zahtevajo izplačilo odškodnine in s katerimi te osebe dopolnjujejo in posredujejo podatke, ki so potrebni za izdajo in izvršitev odločbe o višini odškodnine PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI PO ZAKONU O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE Družba poleg ostalih obveznosti izvršuje vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v imenu Republike Slovenije, ki je zavezanka za vračilo in sicer na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju ZVVJTO). Dne je bil na Družbo na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah ZVVJTO prenesen arhiv Družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o., v likvidaciji, ki je za komisijo opravljala administrativne naloge, in ki so ji upravičenci posredovali sklenjene pisne poravnave. Družba je obveznosti na podlagi teh izvršilnih naslovov izpolnila v šestih mesecih po uveljavitvi sprememb in dopolnitev ZVVJTO. Izplačila obveznosti po izvršilnih naslovih, ki jih državni 28

29 pravobranilci Republike Slovenije posredujejo neposredno, Družba izvršuje v šestdesetih dneh po prejemu le teh. Do je bilo po ZVVJTO izplačanih skupaj 190,15 mio EUR, od tega v preteklem letu EUR. Družba je do prejela poravnav in sklepov sodišč. Med nerešenimi zahtevki so ostali zahtevnejši zahtevki, tako po vsebini, kot po znesku. ZVVJTO namreč določa, da lahko vlagatelj na pristojno sodišče vloži predlog za rešitev zahtevka, če državni pravobranilec zavrne zahtevek, ali v predpisanem roku ne pripravi predloga za sklenitev pisne poravnave oziroma vlagatelju ne odgovori v predpisanem roku. Nerešene zadeve se večinoma vodijo samo še pred sodišči IZVAJANJE ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU ZAVAROVALNIC končno poročilo Postopek lastninjenja Zavarovalnice Triglav, d. d. (v nadaljevanju: Zavarovalnica) s strani pravnih oseb zasebnega prava, ki je potekal na podlagi določil Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (v nadaljevanju ZLPZ) je bil v letu 2013 zaključen. V postopku lastninjenja Zavarovalnice je imela Družba v skrbništvu 36,8 % osnovnega 1 kapitala Zavarovalnice v obliki delnic, od tega Osnovnih 2 delnic in Dokapitalizacijskih 3 delnic, do katerih so bile upravičene pravne osebe zasebnega prava. Upravičenci do delnic Zavarovalnice v skrbništvu Družbe so lahko delnice odkupiti najkasneje v roku enega leta po pravnomočnosti odločbe, s katero jim je priznana pravica do prevzema delnic Zavarovalnice. Delnice, ki jih upravičenci v navedenem roku niso odkupili, so prešle v imetništvo Družbe. V letu 2013 se skupno število delnic Zavarovalnice, s katerimi je razpolagala Družba, ni spreminjalo; na račun zmanjšanja števila delnic Zavarovalnice v skrbništvu se je povečalo število delnic v lasti Družbe. Razlog za zmanjšanje števila delnic v skrbništvu je zaključek zadnjega upravnega spora. V letu 2013 Družba z upravičenci ni sklenila nobene pogodbe o prenosu delnic Zavarovalnice ter ni prejela kupnin za delnice Zavarovalnice. Posledično Družba v letu 2013 v proračun Republike Slovenije ni nakazala sredstev iz naslova prejetih kupnin za Osnovne delnice. Na dan je Družba razpolagala s delnicami Zavarovalnice (oz. 28,065 % osnovnega kapitala), ki so v dokončnem imetništvu Družbe. 1 Osnovni kapital Zavarovalnice je ob začetku lastninjenja znašal SIT (oz ,85 EUR) in je bil razdeljen na delnic. Od takrat se je večkrat zvišal, tako da danes znaša ,79 EUR in je razdeljen na delnic. Vsi deleži so izračunani na sedanje število delnic in na sedanjo višino osnovnega kapitala. 2 Osnovne delnice so bile izdane v postopku lastninjenja zaradi uskladitve osnovnega kapitala z deležem nenominiranega kapitala v celotnem kapitalu Zavarovalnice na dan Cena Osnovne delnice je bila določena na podlagi ocenjene vrednosti Zavarovalnice na dan in se je revalorizirala z indeksom cen življenjskih potrebščin od tega datuma do dneva plačila. Prejeta kupnina za Osnovne delnice je pripadala Republiki Sloveniji. 3 Dokapitalizacijske delnice je Družba pridobila z vplačilom 36,2 mio EUR aprila leta 2003 in na ta način zagotovila, da je delež nenominiranega kapitala v Zavarovalnici tudi po obeh povečanjih osnovnega kapitala po letu 2000 ostal nespremenjen. Cena Dokapitalizacijske delnice je bila enaka emisijskemu znesku v višini 2,82 EUR na delnico, ki ga je vplačala Družba, povečanemu za stroške financiranja do dneva plačila upravičenca. Kupnina za Dokapitalizacijske delnice je pripadala Družbi. 29

30 4.6. UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB V LASTI SOD / SKUPINE SOD IN REPUBLIKE SLOVENIJE UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB V LASTI SOD / SKUPINE SOD V tem poročilu se upravljavske aktivnosti nanašajo na Družbo in odvisno družbo PS ZA AVTO, d. o. o.. Pri pridruženih družbah obvladujoča družba zaradi manjšega lastniškega deleža ni imela upravljavskih vzvodov, ki bi ji omogočali aktivno politiko upravljanja kapitalskih naložb. Stanje naložb Na dan je bila Družba delničarka ali družbenica v 32 gospodarskih družbah s sedežem v RS. Gre za kapitalske naložbe v podjetja, banke in zavarovalnice, ki jih je Družba pridobila neodplačno v postopkih lastninskega preoblikovanja in na drugih zakonskih podlagah ter odplačno z nakupi oz. menjavami. Navedene naložbe so t.i. aktivne naložbe, za katere Družba izvaja vsa lastniška upravičenja. Število aktivnih naložb Družbe se je, v primerjavi s stanjem konec leta 2012, spremenilo. Naložba v Zavarovalnici Maribor, d. d., je bila prodana. Zaradi odločbe Banke Slovenije o izbrisu delnic obstoječih lastnikov v NLB, d. d., Nova KBM, d. d., in Abanki Vipa, d. d., ter naknadne dokapitalizacije s strani RS, te banke niso več v lasti SOD. Naložba v družbi Svea, d. d., zaradi stečaja družbe v decembru 2013, ni več aktivna naložba. Med neaktivne naložbe štejemo tudi družbi Kli Logatec, d. d., in Gio, d. d., ki sta v likvidacijskem postopku. Preostale naložbe v družbah, ki so v stečaju ali likvidaciji (t.i. neaktivne naložbe) in še niso zaključene so ABC Trgovina, d. d., Casino Ljubljana, d. d., Casino Maribor, d. d., Gradbinec Kranj, d. d., Mura, d. d., Planika Kranj, d. d., in Univerzale Domžale, d. d.. V letu 2013 se je zaključil stečajni postopek v družbah Pik, d. d., Maribor, Gidgrad, d. d., in IUV Industrija usnja Vrhnika, d. d.. Gibanje števila kapitalskih naložb Družbe Vrsta kapitalskih naložb Stanje na dan Stanje na dan Aktivne naložbe Neaktivne naložbe (družbe v stečaju, likvidaciji) Skupaj Portfelj kapitalskih naložb SOD / Skupine SOD na dan Naziv % Bančništvo Banka Celje, d.d. 9,36 Banka Koper, d.d. * 0 Energetika Elektro Gorenjska, d.d., Kranj 0,31 Elektro Ljubljana, d.d. 0,3 Petrol, d.d., Ljubljana 19,75 Finančni holdingi KDD, d.d., Ljubljana 9,62 Igralništvo Hit, d.d., Nova Gorica 20 Casino Bled, d.d., Bled 43 30

31 Casino Portorož, d.d., Portorož 9,46 Loterija Slovenije, d.d., Ljubljana 15 Pošta in telekomunikacije Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana 4,25 Prehrambna industrija Pomurske mlekarne d.d., Murska Sobota 3,34 Žito, d.d., Ljubljana 12,26 Proizvodni sektor Cinkarna Celje, d.d., Celje 11,41 Cimos, d.d. * 0,14 Goriške opekarne, d.d., Renče 12,32 Helios, d.d., Domžale 9,54 Krka,d.d., Novo mesto 14,99 Letrika, d.d., Šempeter pri Gorici 7,08 Mariborska livarna Maribor, d.d., Maribor 1,84 Unior, d.d., Zreče 2,31 Promet, transport in infrastruktura Aerodrom Ljubljana d.d., Zgornji Brnik 6,82 Intereuropa, d.d., Koper 1,73 Luka Koper, d.d., Koper 11,13 Splošni gospodarski sektor Cetis, d.d., Celje 7,47 Marles, d.d. * 0,18 PS Mercator, d.d., Ljubljana * 0 ČZP Večer, d.d., Maribor 10 Intertrade ITA, d.d., Ljubljana 7,69 PS za avto, d.o.o., Ljubljana 90 Salus, d.d., Ljubljana 9,48 Upravljanje kapitalskih naložb PDP, d.d., Ljubljana 20,49 Turizem Sava, d.d. 11,06 Terme Olimia, d.d., Podčetrtek 4,79 Zavarovalništvo Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana 25 Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana 28,06 Likvidacija/stečaj/zapiranje Gio, d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji 41,23 Kli Logatec, d.d. - v likvidaciji 0,59 Svea, d.d., Zagorje ob Savi 0 Abc trgovina, d.d., Ljubljana. 0 Casino Ljubljana, d.d. 0 Casino Maribor, d.d. 0 Gradbinec Kranj v stečaju 0 Mura, d.d., Murska Sobota 0 Planika Kranj, d.d. 0 Univerzale, d.d. Domžale 0 Opomba: * Kapitalska naložba odvisne družbe 31

32 Odvisna družba PS ZA AVTO, d. o. o., je imetnica sedmih kapitalskih naložb, od tega je v treh družbah imetnica delnic tudi Družba. Stanje naložb odvisne družbe se ni spremenilo v primerjavi s stanjem konec leta Družba na podlagi odločb Agencije za trg vrednostnih papirjev nima glasovalnih pravic v sledečih družbah: - Aerodrom Ljubljana, d. d., od dalje - Nova KBM, d.d., od do izrednih ukrepov Banke Slovenije v decembru 2013, - Telekom Slovenije, d. d., od dalje in - Zavarovalnica Triglav, d.d., od dalje. Družba v letu 2013 ni neodplačno prejela nobene nove naložbe od D.S.U., d.d., na podlagi predpisov o zaključku lastninjenja in denacionalizaciji, ki so predvidene za prenos na Družbo, in tudi ni odplačno pridobila novih kapitalskih naložb. Izvedene dokapitalizacije v imetništvu Družbe Družba je sodelovala v postopku povečanja osnovnega kapitala NLB, d. d., v katerem je vplačala ,50 EUR in pridobila novih delnic te družbe. Družba je zmanjšala lastniški delež: v Casino Portorož, d. d., iz 20,0 % na 9,5 %, zaradi konverzije terjatev v lastniški delež na podlagi prisilne poravnave ( ); v PDP, d. d., iz 22,96 % na 20,49 %, ker Družba ni sodelovala v povečanju osnovnega kapitala ( ). Družba je povečala lastniški delež: v Salus, d. d., iz 8,8 % na 9,5 %, zaradi izvedenega umika lastnih delnic te družbe ( ). Uprava Družbe je v maju 2013 sprejela sklep, da soglaša s sodelovanjem pri nakupu novih delnic družbe Pozavarovalnice Sava, d. d., v postopku povečanja osnovnega kapitala in sicer tako, da vpiše in vplača največ novo izdanih navadnih imenskih delnic družbe Pozavarovalnica Sava, d. d., po ceni 7,00 EUR za delnico in v skupni vrednosti največ EUR. K navedenemu sklepu uprave je soglasje podal tudi nadzorni svet Družbe. Po izvedeni dokapitalizaciji znaša lastniški delež 25 %+1 delnica. Aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb Družbe V letu 2013 je Družba bistveno povečala aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb, saj je poleg prodajnih aktivnostih za kapitalske naložbe v njenem imetništvu vodila tudi aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb v imetništvu RS. Veljavni ZSDH v 38. členu določa, da Družba za prodajo svojih naložb, katerih knjigovodska vrednost presega 20 mio EUR, potrebuje soglasje Državnega zbora RS na predlog Vlade RS. Navedena soglasja so potrebna tudi, kadar skupna knjigovodska vrednost naložbe v imetništvu Družbe, RS, PDP, d. d., Kapitalske družbe, d. d. (v nadaljevanju: KAD, d. d.) in Modre zavarovalnice, d. d., presega 20 mio EUR, ali v katerih imajo te družbe posamično ali skupaj najmanj 25 % lastniški delež je Državni zbor RS tako dal Družbi soglasje za odtujitev naložb RS, s katerimi upravlja, ter KAD, d. d., Modri zavarovalnici, d. d., D.S.U., d. o. o. in PDP, d. d., soglasje za odtujitev njihovih kapitalskih naložb, v naslednjih družbah: 32

33 zap. št. Ime družbe RS DRUŽBA KAD DSU PDP MZ Skupaj 1. Adria Airways Tehnika, d.d ,30-52,33 2. Adria Airways, d.d. 69, ,08-71,95 3. Aero, d. d ,60-32,60 4. Aerodrom Ljubljana, d.d. 50,67 6,82 7, ,85 5. Cinkarna Celje, d.d. - 11, ,00 31,41 6. Elan, d. o. o ,40 8,57 74,94 7. Fotona, d. d ,50-70,48 8. Gospodarsko razstavišče, ,51 1, ,78 9. Helios, d.d.** - 9, ,31 17, Nova KBM, d.d.* 79,44 0,91 1, , Paloma, d. d., ,04 71,00-71, Telekom Slovenije, d.d. 62,54 4,25 5, , Terme Olimia Bazeni, d. d., , , Unior, d. d., - 2,31 5,55-37,10-44, Žito, d.d. Legenda: - 12,26-0,01-15,00 27,24 Družbe v neposrednem imetništvu RS ali SOD * Lastniški deleži so se zaradi izvedene dokapitalizacije že spremenili. ** Podpisana pogodba o prodaji v % Na podlagi podeljenega soglasja je Družba v letu 2013 izvajala vrsto aktivnosti v zvezi s prodajo zgoraj navedenih kapitalskih naložb, ki so v neposrednem imetništvu Družbe ali RS, nadaljevala pa je tudi s prodajnimi aktivnostmi drugih kapitalskih naložb v imetništvu Družbe, za prodajo katerih soglasje Državnega zbora RS ni potrebno. Da bi se dogovorila temeljna pravila o skupnem nastopu RS, SOD, KAD, MZ, D.S.U. in PDP pri odtujitvi kapitalskih zgoraj omenjenih naložb, so navedene družbe v letu 2013 sklenile Krovni sporazum o skupnem nastopu pri odtujitvi kapitalskih naložb navedenih družb. Ta predvideva, da bo postopek prodaje praviloma vodil tisti podpisnik sporazuma, ki razpolaga z največjim lastniškim deležem v družbi, ki je predmet prodaje. Sporazum tudi določa, na kakšen način sta KAD in PDP dolžni o prodajnih postopkih poročati Družbi. Družba je v letu 2013 z drugimi delničarji in zastavnimi upniki sklenila več sporazumov o skupni prodaji delnic družb: Telekom Slovenije, d. d., Aerodrom Ljubljana, d. d., Cinkarna Celje, d. d., in Žito, d. d., podaljšana pa je bila tudi veljavnost prej sklenjenih delničarskih sporazumov za delnice družbe Helios, d. d., in Letrika, d. d.. Poleg tega je bilo z delničarji družb Telekom Slovenije, d. d., in Aerodrom Ljubljana, d. d., sklenjenih več pisem o namerah, s katerim so delničarji, ki niso pristopili k podpisu sporazumov o skupni prodaji izkazali namero, da bodo svoje delnice prodali kupcu, ki ga bo v postopku skupne prodaje izbrala Družba. S tem bodo potencialni investitorji predvidoma lahko pridobili delnice, ki predstavljajo več kot 75 % delež osnovnega kapitala družbe, kar bi moralo pozitivno vplivati na dosežene pogoje prodaje. Sklenjeni sporazumi predvidevajo, da bodo podpisnice sporazumov postopke skupne prodaje izvedle ob sodelovanju svetovalcev. V letu 2013 so bili tako za storitve finančnega svetovanja izbrani svetovalci v postopkih prodaje Letrika, d. d., Telekom Slovenije, d. d., in Aerodrom Ljubljana, d. d., začeti pa so bili tudi postopki izbora finančnega svetovalca pri prodaji delnic družbe Cinkarna Celje, d. d., Žito, d. d., in Nova KBM, d. d., ki ob koncu leta 2013 še niso bili zaključeni. Mnogo aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb se nanaša tudi na družbe, katerih delnice so predmet prodaj. Z namenom natančnejše opredelitve načina sodelovanja posamezne družbe v prodajnem postopku (npr. posredovanje podatkov, omogočanje izvedbe skrbnih pregledov) je Družba v letu 2013 sklenila posebno pogodbo o medsebojnih razmerjih v postopku prodaje z družbo Telekom Slovenije, d. d., in z družbo Aerodrom Ljubljana, d. d., ki sta obe v večinski lasti RS. 33

34 Temeljni cilj, ki ga Družba zasleduje pri prodajah kapitalskih naložb je doseganje čim višje kupnine. Z namenom, da bi se potencialnim investitorjem zagotovila čim boljša informacijska podlaga in bi se tako skušalo povečati njihov interes za nakup kapitalskih naložb, je Družba izdala posebno brošuro, v kateri so zbrane osnovne informacije o predvidenih prodajnih postopkih in o družbah, za katere je bilo dano soglasje k prodaji v Državnem zboru RS, poleg tega pa se je Družba odzvala povabilu k sodelovanju na investitorske konference, ki so v decembru 2013 potekala v Ljubljani in tujini. V zvezi s kapitalskimi naložbami Družbe, za prodajo katerih ni potrebno soglasje Državnega zbora RS, se je največ aktivnosti nanašalo na prodajo delnic družbe Helios, d. d., ki so bile v oktobru 2013 zaključene s podpisom pogodbe o prodaji ter na prodajo delnic družbe Letrika, d. d.. V novembru 2013 je že bilo objavljeno javno povabilo k sodelovanju v prodajnem postopku večinskega paketa delnic družbe Letrika, d. d., potencialnim investitorjem pa so bili poslani Teaserji (prva predstavitev namena prodaje). Družba je v septembru 2013 skupaj s KAD, d. d., in Modro zavarovalnico, d. d., objavila tudi javno vabilo k zbiranju ponudb za več kapitalskih naložb, med katerimi so bile tudi tri kapitalske naložbe v imetništvu Družbe: Salus, d. d., Pomurske mlekarne, d. d., in Intertrade ITA, d. d.. Na podlagi navedenega vabila je bila prejeta le ponudba za nakup delnic družbe Salus, d. d.. Aktivnosti v zvezi s prodajo delnic navedene družbe se do konca leta 2013 še niso zaključile. Realizacija prodaj kapitalskih naložb v imetništvu Družbe v letu 2013 Eden temeljnih poslovnih ciljev Družbe je zagotavljanje sredstev za poplačilo vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti Družbe, ki jih Družba, če izvzamemo zadolževanje, lahko zagotovi le s prodajo svojih kapitalskih naložb. V letu 2013 je Družba odsvojila delnic Zavarovalnice Maribor, d. d., ki predstavljajo 39,21 % osnovnega kapitala te družbe, saj je Pozavarovalnica Sava, d. d., uveljavila odkupno upravičenje na podlagi Pogodbe o pravicah v zvezi z delnicami Zavarovalnice Maribor, d. d., in Družbi nakazala kupnino višini ,71 EUR. V letu 2013 je bila sklenjena tudi pogodba o prodaji delnic družbe Helios, d. d.. Plačilo kupnine v višini EUR in prenos delnic bosta predvidoma izvedena v prvi polovici leta 2014, po izpolnitvi odložnih pogojev. Na podlagi pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij, ki je bila sklenjena leta 2012 in vključuje tudi možnost prodaje delnic družbe Casino Portorož, d. d., je Družba v letu 2013 unovčila bančno garancijo od Factor banke, d. d., in prejela odškodnino v višini ,00 EUR. Pogodbeni stranki Casino Riviera, d. d., in Eurotas, d. d., sta v letu 2013 vložili tožbo na ničnost pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij. Casino Riviera, d. d., Portorož, Eurotas, d. d., Celje, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, ter Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana so sklenili sodno poravnavo, s katero so se uredila medsebojna razmerja glede delnic družbe Casino Portorož, d. d.. V primeru naložbe v družbo Casino Bled, d. d., za katero je Družba skupaj s KAD, d. d., prodajno pogodbo sklenila že v letu 2011, je bilo kupcu soglasje za pridobitev navadnih delnic po zakonu o igrah na srečo s strani Ministrstva za finance zavrnjeno, zato je Družba še vedno imetnica te naložbe, pogodba o prodaji delnic pa še vedno ni realizirana. 34

35 UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE Dne je bil v Uradnem listu RS št. 105/2012 objavljen ZSDH, s katerim je bila z dnem ukinjena Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS (v nadaljevanju AUKN). Izvrševanje upravljanja naložb RS, s katerimi je do uveljavitve ZSDH upravljala AUKN, je v imenu in za račun RS v skladu z ZSDH prešlo na upravo SOD. ZSDH v 5. in 6. členu kot temeljna načela upravljanja ureja načelo preglednosti, načelo odgovornega upravljanja, načelo spremljanja učinkovitosti poslovanja SDH ter naložb SDH, načelo ugotavljanja, preprečevanja, omejevanja in evidentiranja konflikta interesov in načelo vzpostavitve sistema obvladovanja tveganj. SOD ocenjuje, da se omenjena načela uresničujejo z vzpostavitvijo Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb RS, Priporočil za družbe s posrednim in neposrednim lastništvom RS, upoštevanjem smernic OECD in sprejetim Pravilnikom o pogojih, postopkih in merilih za primernosti kandidatov za člane organa nadzora. Vse to napotuje družbe v upravljanju k ravnanjem, ki pomenijo pregledno, odgovorno, skrbno in aktivno upravljanje kapitalskih naložb. Vključevanje smernic OECD v pravni okvir Smernice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju besedila OECD) za korporativno upravljanje družb v državni lasti (v nadaljevanju: Smernice) so v veliki meri naslovljene na zakonodajalca države članice OECD, da sprejme tako zakonodajo, ki bo v skladu s Smernicami. SOD je Smernice upoštevala, kolikor jih je kot upravljavec kapitalskih naložb države glede na normativni okvir, ki ga je postavil zakonodajalec, lahko upoštevala na način: aktivno je izvajala lastniške pravice države v skladu s pravno ureditvijo posamezne družbe tako, da se je redno udeleževala vseh sklicanih skupščin in po potrebi sklic skupščine zahtevala tudi sama in tam izvrševala glasovalne pravice države; predpisala in izvajala je vnaprej urejen postopek kandidiranja članov nadzornih svetov tako, da je ustanovila akreditacijsko komisijo ter sprejela merila, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za člane nadzornih svetov družb v državni lasti; vzpostavila je sistem nagrajevanja za člane nadzornih svetov na način, da bi bil skladen z dolgoročnimi interesi družb v državni lasti in pritegoval ter motiviral kvalificirane strokovnjake; izvajala načelo skrbnosti in preglednosti: z mesečnim poročanjem Državnemu zboru o upravljanju s kapitalskimi naložbami države; na spletni strani objavljala najpomembnejše informacije glede upravljanja, zlasti o poteku prodajnih postopkov kapitalskih naložb države ter o poteku in glasovalnih stališčih na skupščinah družb oziroma o sprejetih sklepih ustanovitelja enoosebnih družb; na spletni strani objavljala mesečno ažuriran seznam neposrednih in posrednih naložb države; sprejela določene akte, ki vnaprej opredeljujejo način ravnanja SOD pri upravljanju kapitalskih naložb države ali pa sporočajo pričakovanja SOD do družb v državni lasti, kot so Kodeks upravljanja kapitalskih naložb RS, Priporočila upravljavca neposrednih kapitalskih naložb RS. Učinkovit nadzor poslovanja družb kot pomemben dejavnik izboljšanja njihovega poslovanja (četrtletno poročanje, načrtovanje, četrtletni sestanki) Učinkovit nadzor poslovanja državnih družb je eden najpomembnejših temeljev uspešnega upravljanja. Skladno z zakonsko opredeljenim poslanstvom, je SOD nadaljevala z obdobnimi 35

36 sestanki in skrbno spremljala poslovanje podjetij z lastništvom države.. S tem namenom je razvila standardiziran model poročanja družb z lastništvom RS, ko le-te glede na določeno dinamiko poročajo o svojem poslovanju in sprejetih poslovnih načrtih. SOD je v letu 2013 nadaljevala z izvajanjem rednih sestankov z družbami v upravljanju, katerih cilj je izboljšanje poslovanja družb s pomočjo tekočega spremljanja poslovanja, spremljanja priprave dovolj ambicioznih poslovnih načrtov in reševanju tekoče problematike družb. Izpolnitev priporočil in pričakovanja SOD na ravni družb za izboljšanje urejenosti, preglednosti in uspešnosti poslovanja Priporočila SOD se nanašajo na vse kapitalske naložbe SOD in kapitalske naložbe RS. Priporočila SOD niso pravni akt, so pa akt, katerega upoštevanje SOD pričakuje od družb in katerega izvajanje bo SOD preverjal v okviru svojih pristojnosti in v skladu s principom»spoštuj ali pojasni«. Izdana so ob upoštevanju Smernic OECD z namenom doseči aktivno, skrbno, pregledno in odgovorno upravljanje kapitalskih naložb države, pri tem pa je SOD upoštevala tudi slovensko zakonodajo, obstoječi Kodeks javnih delniških družb in ostale veljavne predpise in dokumente s področja korporativnega upravljanja. Priporočila SOD upoštevajo ključne usmeritve OECD, ki jih je mogoče zaslediti v smernicah in priporočilih OECD in sicer: pregledno uresničevanje pravic države kot delničarke; opredelitev ciljev državnih družb in sektorske politike; dejavna priprava in sodelovanje na skupščinah družb; uresničevanje pravic delničarjev na skupščinah družb; razvoj in nadgradnja sistema nominacije in izbire članov nadzornih svetov ter njihovo ustrezno nagrajevanje; nadzor nad doslednim izvajanjem odgovornosti imenovanih članov organov nadzora; priprava letnega poročila o izvajanju lastniške funkcije za Državni zbor RS; priprava merljivih ciljev korporativnega upravljanja, ki bodo izboljšali njegovo učinkovitost. Družbe se o upoštevanju priporočil opredelijo v svojih letnih poročilih. Delo akreditacijske komisije Akreditacijska komisija (AK) kot posvetovalno telo uprave je bila ustanovljena na podlagi sklepa uprave SOD z dne Njene glavne naloge so bile predlaganje meril in postopkov za ugotavljanje primernosti kandidatov, izvajanje akreditacijskih postopkov, izvajanje nominacijskih postopkov in obravnavanje strokovnih vprašanj s področja akreditacije ter nominacije kandidatov za člane nadzornih svetov. AK se je v letu 2013 sestala na skupno 34 rednih sejah in 11 korespondenčnih sejah, na katerih je obravnavala naročila za akreditacijo v nadzorne svete 45 družb in eno akreditacijo za upravo družbe (RTH). Tako je AK opravila skupno 144 intervjujev za člane nadzornih svetov družb in 18 intervjujev za upravo omenjene družbe. 36

37 Izobraževanje za člane nadzornih svetov in predstavnike družb s področja korporativnega upravljanja izboljševanje strokovnosti in spodbujanje uveljavljanj dobrih praks Družba je v letu 2013 izvedla več izobraževanj za člane nadzornih svetov. Ena izmed dolžnosti nadzornih svetov je skrbno ravnanje in s tem je povezana dolžnost stalnega izobraževanja, saj le s kakovostnim strokovnim znanjem lahko kakovostno izpolnjujejo svoje zahteve in odgovorne naloge. Redna mesečna izobraževalna srečanja so koristno tudi za organe vodenja in ožje sodelavce s področij korporativnega upravljanja, z namenom da se izboljša strokovnost, izmenjajo dobre prakse ter uveljavijo in spodbudijo dobre prakse korporativnega upravljanja državnih podjetij. Predavatelji na teh srečanjih so vrhunski strokovnjaki iz gospodarstva, korporativnega upravljanja in drugih finančnih področij. Obravnavane so bile teme s področja preprečevanja in ugotavljanja poslovnih prevar, finančnega prestrukturiranja podjetij, zunanje presoje kakovosti delovanja notranje revizije, upravljanja učinkovitosti poslovanja, strateškega načrtovanja in analiziranja poslovanja podjetja s poudarkom na denarnem toku, pravnem vidiku odgovornosti članov nadzornih svetov, o spremembah MSRP, itd.. Stanje naložb RS v upravljanju SOD Število kapitalskih naložb RS na dan se ni bistveno spremenilo v primerjavi s stanjem konec leta Prodana je bila kapitalska naložba v družbi TE-TOL, d. o. o., Ljubljana. Kupnina z obrestmi je znašala ,18 EUR in je bila plačana v proračun RS, pri čemer je bilo 10% kupnine prenakazano KAD, d. d., na podlagi določb ZSDH. Lastniški deleži RS so ostali pretežno nespremenjeni, z izjemo bank. Banka Slovenije je dne izdala odločbo o izrednih ukrepih na podlagi prvega in drugega odstavka 261.a člena v skladu s prvim odstavkom 261.c člena ZBan-1, s katerim je bil izrečen izredni ukrep prenehanja vseh kvalificiranih obveznosti banke zaradi pokrivanja izgub bank Abanka Vipa, d.d, NLB, d.d. in Nova KBM, d.d.. RS je nato omenjene banke dokapitalizirala in s tem svoj lastniški delež povečala na 100 %. Portfelj kapitalskih naložb v neposredni lasti RS na dan , ki jih upravlja SOD, d.d. Naziv % RS % SOD % skupaj Bančništvo Abanka Vipa, d.d. 100,00 100,00 Nova KBM, d.d. 100,00 100,00 Nova LB, d.d. 100,00 100,00 SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana 99,41 99,41 Družbe tveganega kapitala DTK Murka, družba tveganega kapitala, d.o.o. 49,00 49,00 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. 49,00 49,00 P.E.N., Prva energijska naložba, družba tveganega kapitala, d.o.o. 49,00 49,00 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. 48,90 48,90 SCS, družba tveganega kapitala, d.o.o. 49,00 49,00 STH Ventures, d.o.o. 49,00 49,00 Energetika Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. 100,00 100,00 Ekoen, d.o.o. 49,07 49,07 Elektro Celje, d.d. 79,50 79,50 Elektro gorenjska, d.d., Kranj 79,44 0,31 79,75 Elektro Ljubljana d.d. 79,50 0,30 79,80 Elektro Maribor, d.d. 79,50 79,50 37

38 Elektro Primorska, d.d. 79,50 79,50 Elektrogospodarstvo Slovenije razvoj in inženiring, d.o.o. 100,00 100,00 Eles, d.o.o. 100,00 100,00 Energetika Črnomelj, d.o.o. 49,30 49,30 Gen energija, d.o.o. 100,00 100,00 Geoplin, d.o.o. 39,57 39,57 Holding slovenske elektrarne, d.o.o. 100,00 100,00 SODO, d.o.o. 100,00 100,00 Toplotna oskrba, d.o.o., Luče 49,17 49,17 Finančni holdingi Maksima holding, d.d. 0,01 0,01 NFD holding, d.d. 0, ,00004 Gospodarske javne službe Dom upokojencev Idrija, d.o.o. 18,89 18,89 Javno komunalno podjetje komunala Kočevje, d.o.o. 45,97 45,97 Javno podjetje uradni list RS, d.o.o. 100,00 100,00 Vodnogospodarsko podjetje Drava, d.d., Ptuj 25,00 25,00 Vodnogospodarsko podjetje Mura, d.d. 25,01 25,01 Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, d.d. 25,00 25,00 Vodnogospodarsko podjetje, d.d., Kranj 25,00 25,00 Invalidska podjetja Bodočnost Maribor, d.o.o. 75,81 75,81 CSS IP, d.o.o. 77,76 77,76 Glin IPP, d.o.o. 16,05 16,05 Pošta in telekomunikacije Pošta Slovenije, d.o.o. 100,00 100,00 Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana 62,54 4,25 66,79 Telemach Rotovž, d.d. 1,09 1,09 Telemach Tabor, širokopasovne komunikacije, d.d. 0,01 0,01 Predviden prenos na SRRRP BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj 34,36 34,36 Regionalna razvojna agencija Mura, d.o.o. 39,00 39,00 Regionalni center za razvoj, d.o.o. 11,61 11,61 RRA regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o. 5,10 5,10 Proizvodni sektor Inkos, d.o.o., Krmelj 2,54 2,54 Krka, d.d., Novo mesto 0,004 14,99 14,99 Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o. 100,00 100,00 Peko, d.d., Tržič 66,80 66,80 Sij Slovenska industrija jekla, d.d. 25,00 25,00 Snežnik, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d. 70,00 70,00 Promet, transport in infrastruktura Adria Airways, d.d. 69,87 69,87 Aerodrom Ljubljana d.d., Zgornji Brnik 50,67 6,82 57,49 DRI upravljanje investicij, družba za razvoj infrastr., d.o.o. 100,00 100,00 Družba za avtoceste v republiki Sloveniji, d.d., Celje 100,00 100,00 Infra, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. 100,00 100,00 Kontrola zračnega prometa, d.o.o. 100,00 100,00 38

39 Luka Koper, d.d., Koper 51,00 11,13 62,13 Slovenske železnice, d.o.o. 100,00 100,00 Upravljanje kapitalskih naložb D.S.U., d.o.o., Ljubljana 100,00 100,00 Kapitalska družba, d.d. 100,00 100,00 Splošni gospodarski sektor Murka, trgovina in storitve, d.d. 0,17 0,17 Turizem Družba za spodbujanje razvoja TNP, d.d. 51,03 51,03 Počitniška skupnost Krško, d.o.o. 1,46 1,46 Studentenheim Korotan GMBH 100,00 100,00 Zavarovalništvo Zavarovalnica triglav, d.d., Ljubljana 34,47 28,06 62,53 Likvidacija/stečaj/zapiranje Maksima Invest, d.d. v stečaju 0,00 0,00 Podjetje za urejanje hudournikov, d.d. v stečaju 0,00 0,00 Rimske terme, d.o.o. v stečaju 0,00 0,00 RTH, rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o. 100,00 100,00 Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Črnomelj v likvidaciji 100,00 100,00 Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. v likvidaciji 100,00 100,00 Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. v likvidaciji 100,00 100,00 Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o. v likvidaciji 100,00 100,00 RŽV, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. 100,00 100,00 TAM Maribor, d.d. v stečaju 0,00 0,00 Izvedene dokapitalizacije v družbah, ki jih upravlja SOD v vlogi ustanovitelja RS Nova KBM, d.d. Dne je RS povečala svojo kapitalsko naložbo v Novi KBM, d.d., od 27,66 % na 79,44 % delež v osnovnem kapitalu banke in sicer na podlagi povečanja osnovnega kapitala banke s konverzijo hibridnega posojila v višini 100 mio EUR, ki ga je Nova KBM, d.d., prejela od RS na podlagi pogodbe o hibridnem posojilu z dne RS je , na podlagi vpisa povečanja osnovnega kapitala Nove KBM, d.d., s stvarnim vložkom v sodni register in vpisa novih delnic v KDD, pridobila dodatnih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic te banke. Podlaga za vpis povečanja osnovnega kapitala banke in izdajo novih delnic je bila izvedena konverzija obresti hibridnega posojila v višini ,00 EUR po prej omenjeni pogodbi o hibridnem posojilu. S tem ukrepom se je delež RS v delniški knjigi povečal od 79,44 % na 91,24 %. Na podlagi odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih z dne so z naslednjim dnem prenehale vse kvalificirane obveznosti, vse delnice so bile razveljavljene in izbrisane iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev. Po izbrisu delnic dotedanji imetniki niso več delničarji bank. RS je vplačala vseh novih delnic Nova KBM, d. d., v skupnem emisijskem znesku EUR in tako postala 100 % lastnica banke. 39

40 NLB, d.d. RS je na podlagi vpisa povečanja osnovnega kapitala NLB, d. d., v sodni register in vpisa novih delnic v KDD, pridobila dodatnih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic te banke. Podlaga za vpis povečanja osnovnega kapitala banke in izdajo novih delnic je bila izvedena konverzija obresti hibridnega posojila v višini ,36 EUR po pogodbi o hibridnem posojilu med RS in NLB, d. d., iz decembra Konverzija se je izvedla po sklepu uprave in s soglasjem nadzornega sveta banke iz meseca maja Delež RS v kapitalu banke se je na podlagi novo izdanih delnic, ki jih je v celoti prevzela, povečal od 76,91 % na 77,51 %. Na podlagi odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih z dne so se razveljavile delnice NLB, d. d., v skupni višini ,12 EUR (oz delnic), kar pomeni da se je osnovni kapital NLB, d. d., znižal na nič. Z izdajo novih navadnih delnic se je osnovni kapital povečal, skupna emisijska vrednost vseh novih delnic je ,00 EUR. Lastniški delež RS v NLB, d. d., sedaj znaša 100 %. CSS-IP, d.o.o., Na podlagi sprejetega sklepa skupščine družbenikov CSS-IP, d. o. o., družbe za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, iz Škofje Loke z dne je RS v novembru 2013 s stvarnim vložkom (nepremičnina v k.o. Stara Loka) v vrednosti EUR sodelovala pri povečanju osnovnega kapitala družbe. Lastniški delež RS se je na podlagi izvedene dokapitalizacije povečal od 77,758 % na 96,646 %. Preostala družbenika sta Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (3,287 %) in Občina Škofja Loka (0,067 %). Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. Dne je uprava SOD v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika sprejela sklep o dokapitalizaciji družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., s stvarnim vložkom. Osnovni kapital družbe se bo povečal iz dosedanjih ,00 EUR za ,66 EUR tako da po povečanju znaša ,66 EUR. Stvarni vložek predstavljajo materialna sredstva v knjigovodski vrednosti ,42 EUR, evidentirana v poslovnih knjigah Ministrstva za infrastrukturo in prostor in sredstva v vrednosti ,24 EUR, evidentirana v poslovnih knjigah Ministrstva za infrastrukturo in prostor kot terjatev za sredstva dana v upravljanje javnemu podjetju Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., iz naslova obračunane in neporabljene amortizacije. Aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb v lastništvu RS V skladu s soglasjem Državnegai zbora RS z dne za odtujitev naložb RS, s katerimi upravlja SOD, je SOD v letu 2013 začela s prodajnimi postopki o katerih je več zapisano pod točko Upravljanje kapitalskih naložb v lasti SOD / Skupine SOD - Aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb Družbe. V letu 2013 so potekale poleg zgoraj navedenih tudi prodajne aktivnosti v zvezi s kapitalskima naložbama RS v družbah Peko, d. d., in Ekoen, d. o. o, ki pa niso bile uspešno zaključene. Pri najpomembnejših naložbah v imetništvu RS si SOD, v okviru zakonskih možnosti, poleg temeljnega cilja, ki ga Družba zasleduje pri prodajah kapitalskih naložb t.j. doseganje čim višje kupnine, prizadeva zasledovati še druge cilje, ki so pomembni z vidika stabilne gospodarske rasti, kot so: razvoj družb v prihodnje, izboljšanje javnih storitev, zagotavljanje konkurenčnosti, zaposlovanje, itn.. 40

41 4.7. UPRAVLJANJE NALOŽBENEGA PORTFELJA IN URAVNAVANJE LIKVIDNOSTI Temeljna usmeritev naložbene politike Družbe Družba je v okviru sprejetega finančnega načrta za leto 2013 in pravilnika o naložbah prostih denarnih sredstev izvajala sprejeto poslovno in naložbeno politiko. Pri finančnih naložbah je v skladu z izhodišči za naložbe sredstev upoštevala tako varnost kot likvidnost sredstev ter rokovno usklajenost naložb in obveznosti. Ključna je ugotovitev, da je Družba v letu 2013 redno in pravočasno izpolnila vse zakonske in pogodbene obveznosti. Tekočo likvidnost je zagotavljala z načrtovanjem denarnih tokov in z vzdrževanjem stalne likvidnostne rezerve Denarni tokovi v letu 2013 Družba je zagotavljala denarna sredstva za pokrivanje svojih obveznosti predvsem z zapadlostjo depozitov in ostalih dolžniških finančnih naložb ter drugimi prilivi. Pomemben vir za pokrivanje obveznosti Družbe je v letu 2013 predstavljala prodaja delnic Zavarovalnice Maribor, d. d., rekordno visoka izplačila dividend družb ter prodaje točk vzajemnih skladov. Pomemben vir zagotavljanja likvidnosti Družbe so prilivi od terjatev do RS (iz naslova ZVVJTO, ZSPOZ, ZIOOZP). Denarni odlivi za zakonske obveznosti družbe so bili na ravni odlivov v predhodnem letu in v skladu s planiranimi sredstvi. Več kot 90 % zakonskih odlivov predstavljajo odlivi po zakonu o denacionalizaciji. Družba je presežke finančnih sredstev nalagala predvsem v depozite na odpolkic in depozite krajše ročnosti ter v omejenem obsegu tudi v nekatere druge varne kratkoročne naložbe kot so obveznice RS in SID banke. Skupna zadolženost Družbe iz naslova dolgoročnih posojil je na dan znašala 470 mio EUR, od te vsote zapade v vplačilo v letu mio EUR, v letu mio EUR in v letu mio EUR. Obrestna mera za 300 mio EUR posojil je zavarovana pred obrestnim tveganjem. Vsa posojila so zavarovana s poroštvom RS. Družba je v zadnjem četrtletju 2013 začela razgovore s poslovnimi bankami za podaljšanje kreditov, ki zapadejo v letu Tako se bili že v januarju 2014 podpisani aneksi h pogodbam, s katerimi je Družba/Skupina podaljšala rok zapadlosti za 65 mio EUR do marca oziroma junija Po objavi stres testov v decembru 2013 so zahtevane donosnosti na slovenske državne obveznice močno padle, kar se je odrazilo tudi na zahtevanih obrestnih merah komercialnih bank za podaljšana posojila. Družba ima zagotovljene vire za vse svoje obveznosti v letu 2014, vendar Družba že sedaj načrtuje strukturiranje dolga, ki zapade v kasnejših letih, predvsem v letu Obseg in struktura naložbenega portfelja Z namenom uravnavanja likvidnosti Družba upravlja tudi z naložbenim portfeljem. Vrednost naložbenega portfelja Družbe je po tržnih cenah na dan znašala 150 mio EUR in se je v primerjavi s koncem leta 2012 zmanjšala za 23 % predvsem zaradi izplačil obveznosti iz naslova denacionalizacije in manjših prilivov iz naslova prodaj kapitalskih naložb. 41

42 Dolžniške naložbe konec leta 2013 predstavljajo 82 % naložbenega portfelja. Preostali manjši del naložb predstavljajo vzajemni skladi in tuje delnice. Na dan je imela Družba med delnicami v naložbenem portfelju izkazane le tuje vrednostne papirje. Družba skrbi, da je celotni naložbeni portfelj visoko likviden, saj služi predvsem uravnavanju likvidnosti Družbe. Tabela: Struktura naložbenega portfelja Družbe glede na vrsto naložb Vrsta naložbe Stanje Stanje % % Dolžniške naložbe skupaj , ,78 Depoziti , ,43 Obveznice* , ,50 Potrdila o vlogi , ,85 Komecilani zapis ,33 0 0,00 Lastniške naložbe , ,22 Vzajemni skladi , ,28 Delnice , ,94 Skupaj naložbeni portfelj , ,00 Stanje zadolžitve Opomba: * vključuje tudi odkupljene obveznice SOS2E (lastne obveznice) Dolžniške naložbe Tržna vrednost dolžniških naložb je konec leta 2013 znašala 122,7 mio EUR. Med dolžniškimi naložbami prevladujejo depoziti. Ročnost depozitov je različna, vendar so vsi depoziti kratkoročni, namenjeni pokrivanju zakonskih in drugih obveznosti v letu V portfelju obveznic največji delež predstavljajo odkupljene lastne obveznice SOS2E in obveznice SID banke z zapadlostjo v letu V preostalem delu portfelja obveznic so predvsem različne domače obveznice. Lastniške naložbe v tuje delnice Družba je imela na dan manj kot 3 % sredstev naložbenega portfelja razporejenega v naložbenem razredu tuje delnice. V okviru tega naložbenega razreda Družba nalaga v likvidne vrednostne papirje različnih tujih izdajateljev. Vzajemni skladi Družba je imela na dan sredstva vložena v različne, pretežno delniške vzajemne sklade (tako domačih kot tujih) družb za upravljanje. Na ta način Družba zagotavlja razpršenost vloženih sredstev in nizek nivo nesistematičnega tveganja. Sredstva so visoko likvidna. Sredstva v vzajemnih skladih predstavljajo manjši del naložbenega portfelja, saj predstavlja zagotavljanje likvidnosti primarni cilj upravljanja z naložbenim portfeljem Družbe, izkoriščanje tržnih priložnosti in ustvarjanje donosa pa sekundarni cilj. 42

43 Donosnost naložbenega portfelja V spodnji preglednici je prikazana dosežena donosnost po posameznih segmentih naložb iz naložbenega portfelja v letih od 2011 do Donosnost naložbenega portfelja Družbe v zadnjem triletnem obdobju Vrsta naložbe donos v % Depoziti 3,98 4,16 3,59 Potrdila o vlogi 3,84 4,89 3,04 Zakladni menice Komercialni zapis * - - 0,94 Obveznice 3,03-0,3 0,78 Vzajemni skladi -10,76 9,77 4,52 Domače delnice Tuje delnice -15,45 16,09 14,09 Donosnost naložbenega portfelja 2,13 4,2 3,51 Vir: program AdTreasury *Donos komercialnega zapisa v dejanskem obdobju V letu 2013 so bile donosnosti vseh segmentov naložbenega portfelja pozitivne. Nizek donos je realiziral segment obveznic, predvsem zaradi negativnega vpliva popravkov nekaterih podrejenih slovenskih bančnih obveznic. K rasti donosnosti portfelja je največ prispeval segment vzajemnih skladov in tujih delnic s katerimi Družba upravlja sama DAJANJE NEPREMIČNIN V NAJEM OSNOVNA DEJAVNOST PS ZA AVTO, d. o. o. Osnovna dejavnost odvisne družbe PS ZA AVTO, d. o. o., je dajanje nepremičnin v najem. Osnovne aktivnosti družbe PS ZA AVTO, d. o. o., so usmerjene k prodaji premoženja, razreševanju denacionalizacijskih sporov ter ostalih tožb in k skrbnemu ravnanju s premoženjem podjetja. 43

44 4.9. UPRAVLJANJE S TVEGANJI Pri svojem poslovanju, predvsem pri upravljanju z naložbami, je bila Družba tudi v letu 2013 izpostavljena različnim vrstam tveganj, najpomembnejši sta tržno in likvidnostno tveganje. Likvidnostno tveganje Posebna pozornost je bila posvečena obvladovanju likvidnostnega tveganja. V letu 2013 je bila Družba/Skupina pri obvladovanju tega tveganja uspešna, saj je pravočasno izpolnila vse zakonske in pogodbene obveznosti. Likvidnostno tveganje je Družba/Skupina zmanjševala z natančnimi projekcijami denarnih tokov in striktno realizacijo načrta. Takšna uskladitev denarnih tokov je bila mogoča z vezavo sredstev v bankah ter z doslednim spremljanjem zapadlosti finančnih instrumentov v lasti Družbe. Družba/Skupina je likvidnostno tveganje zmanjševala z natančnim načrtovanjem ter dnevnim, tedenskim in mesečnim spremljanjem denarnih tokov ob hkratnem vzdrževanju stalne likvidnostne rezerve, ki jo je Družba določila na podlagi morebitnih potencialnih obveznosti. Zaradi permanentno slabe likvidnosti slovenskega kapitalskega trga je likvidnostno tveganje prisotno pri večini kapitalskih naložb Družbe/Skupine, ki jih je Družba/Skupina pridobila po zakonu. Temu tveganju se Družba/Skupina lahko izogne le s prodajo teh naložb in prestrukturiranjem v bolj likvidne naložbe razvitih kapitalskih trgov, kar je Družba/Skupina v preteklosti uspešno izvajala. Pri upravljanju z likvidnostjo je imela Družba/Skupina konservativni pristop, kar se je zrcalilo skozi velikost naložb v bančne depozite in dolžniške vrednostne papirje in skozi metodologijo napovedovanja novih finančnih obveznosti ter spremljanja tokov likvidnosti. Ob odsotnosti prodaj večjih kapitalskih deležev je Družba/Skupina z najetjem dolgoročnih kreditov v letu 2010 zagotovila finančne vire za vse načrtovane obveznosti do konca leta Tržno tveganje naložb Tržno tveganje, ki je za Družbo/Skupino po velikosti najpomembnejše, je tveganje dolgoročne spremembe tržnih cen kapitalskih naložb. Kot je razvidno iz računovodskega poročila za leto 2013 je Družba/Skupina izpostavljena predvsem spremembi vrednosti domačih lastniških naložb oziroma spremembi cen domačih delnic. Naložbe v domače tržne in netržne delnice predstavljajo daleč največji del naložb Družbe/Skupine. Majhna razpršenost naložb, nizka likvidnost in neustrezna struktura sredstev glede na strukturo obveznosti predstavljajo glavna tveganja Družbe/Skupine. Tveganju se ni mogoče izogniti na ravni Družbe/Skupine, saj je pri umiku iz večine najpomembnejših kapitalskih naložb potrebno soglasje RS. Tveganje spremenljivosti obrestne mere Obrestno tveganje je prisotno pri nekaterih naložbah v dolžniške finančne instrumente in pri obveznostih iz naslova dolgoročnega zadolževanja. V letu 2013 so obrestne mere ostale na relativno nizkih nivojih. Pri obvladovanju tveganja spremenljivosti obrestne mere je bila Družba/Skupina pozorna predvsem na gibanje obrestnih mer zaradi različnih makroekonomskih vzrokov in intervencij centralnih bank, kot tudi na napovedi gibanja obrestnih mer v prihodnosti. Pričakuje se, da bodo obrestne mere še nekaj kvartalov ostale na nizkih nivojih. 44

45 Družba/Skupina uporablja finančne instrumente za namen zmanjšanja tveganja spremenljivosti obrestnih mer za najeta posojila. Družba/Skupina ima sklenjene obrestne zamenjave (IRS) za del glavnice najetih posojil v višini 300 mio EUR, del glavnice v višini 170 mio EUR pa ostaja nezavarovan in odvisen od gibanja obrestnih mer na denarnem trgu. Kreditno tveganje Z namenom zmanjšanja kreditnih tveganj Družba/Skupina redno preverja plačilno sposobnost svojih poslovnih partnerjev. Večji del svojih začasno prostih sredstev Družba/Skupina nalaga v bančne depozite in druge finančne instrumente. Z internimi pravili je predpisana razpršenost naložb. Bonitete izdajateljev vrednostnih papirjev se sproti preverjajo, redno se spremlja tudi izvajanje pogodbenih določil. Tveganje spremenljivosti deviznih tečajev Družba/Skupina ima vsa sredstva in obveznosti v EUR, razen zanemarljivega deleža portfeljskih naložb, ki se vodijo v drugih valutah. Zato izpostavljenost do drugih valut ne predstavlja tveganja za Družbo/Skupino. Matej Runjak Matej Pirc mag. Tomaž Kuntarič član uprave član uprave predsednik uprave Ljubljana,

46 POROČILO NADZORNEGA SVETA 46

47 47

48 48