VARNOSTNI LIST. Oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. Oddelek 2: Določitev nevarnosti

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VARNOSTNI LIST. Oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. Oddelek 2: Določitev nevarnosti"

Transkripcija

1 Stran: 1 Datum sestave: Številka revizije: 1 Oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: Koda izdelka: KF Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba izdelka: Aerosol 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Ime podjetja: INTERACTION ECS Cleaning Solutions GmbH Jean-Baptiste Wolfener Str. de Ghellincklaan 23, box Gent, Berlin BELGIUM Germany Tel: +49 (0)30 / Telefonska številka za nujne primere Telefon za nujne primere: +32 Germany: Intoxications Information Center; Oddelek 2: Določitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Razvršanje (CLP): * Vnetljiv Aerosol Flam. aerosol Aerosol V Plamenu 1: 1: H222; 1: H222; -: -: H229 -: H229 Škodljivi učinki: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. 2.2 Elementi etikete Elementi označevanja: Stavki o nevarnosti: H222: Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Piktogrami za nevarnost: GHS02: Plamen Opozorilni besedi: Nevarno Previdnostni stavki: P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211: Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251: Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 C/122 F.

2 Stran: Druge nevarnosti Druge nevarnosti: In V primeru case of nezadostnega insufficient ventilation prezračevanja and/or in through / ali uporabe, use, explosive/highly lahko nastanejo flammable eksplozivne / lahko vnetljive mixtures zmesi. Aerosol may develop. lahko eksplodira The aerosol zaradi may notranjega explode tlaka, due to ki the nastane internal pri pressure izpostavljenosti generated when temperaturam exposed nad to temperatures 50 C / 122 exceeding F. 50C/122F. PBT: Ta snov ni opredeljena kot snov PTB/vPvB. Oddelek 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.2 Zmesi Nenevarne sestavine: HYDROCARBONS, OGLJIKOVODIKI; BOGAT C3-C4-RICH, C3-C4, NAFTNI PETROLEUM DESTILAT DISTILLATE EINECS CAS PBT / WEL Razvršanje (CLP) Odstotek Flam. Vnetljiv Gas plin 1: 1: H220; Press. Stisnjeni Gas: plin H280 : H280 >50% Vsebuje: Hydrocarbons, OGLJIKOVODIKI; C3-4-rich, BOGAT petroleum C3-C4, NAFTNI distillate; DESTILAT; Petroleum Naftni gas: plin: Note Opomba K: The K: classification Razvrstitev as snovi a carcinogon kot rakotvorne or mutagen ali mutagene need ni not treba apply uporabiti, if ot can če be se shown dokaže, that da the snov substance vsebuje manj kot 0,1% contains masnega less deleža than 1,3-butadiena 0.1% w/w 1,3 (Evropski butadiene seznam (EINECS obstoječih ) komercialnih kemikalij ) Oddelek 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Stik s kožo: Takoj izprati z obilico vode in mila. Posvetujte se z zdravnikom. Stik z očmi: Rinse Takoj previdno immediately in temeljito carefully sperite and thoroughly z očesno kopeljo with eye-bath ali vodo. or V water. primeru In težav case ali of trajnih troubles simptomov or persistent se posvetujte symptoms, z oftalmologom. consult an ophthalmologist. Zaužitje: If Pri swallowed, zaužitju takoj immediately pijte: Voda. drink: Nikoli Water. ne dajajte Never nezavestni give anything osebi by ali mouth osebi s to krči unconscious ničesar z usti. person Ne povzročajte or a person bruhanja. with cramps. Pozor, če Do žrtev not induce bruha: vomiting. Caution if victim vomits: Risk of aspiration! Nevarnost aspiracije! Vdihavanje: Premaknite se na sveži zrak, če pride do nenamernega vdihavanja hlapov. Posvetujte se z zdravnikom. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Stik s kožo: Based Na podlagi on available razpoložljivih data, podatkov the classification merila za criteria razvrstitev are niso not met. izpolnjena. Stik z očmi: Based Na podlagi on available razpoložljivih data, podatkov the classification merila za criteria razvrstitev are niso not met. izpolnjena. Zaužitje: Based Na podlagi on available razpoložljivih data, podatkov the classification merila za criteria razvrstitev are niso not met. izpolnjena. Vdihavanje: Na Based podlagi on available razpoložljivih data, podatkov the classification merila za criteria razvrstitev are niso not met. izpolnjena. Zapozneli/takojšnji učinki: Na Based podlagi on available razpoložljivih data, podatkov the classification merila za criteria razvrstitev are niso not met. izpolnjena. 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Takojšnja/posebna obdelava: Treat Zdravite symptomatically. simptomatsko. Oddelek 5: Protipožarni ukrepi

3 Stran: Sredstva za gašenje Primerna sredstva za gašenje: Za obrobni ogenj uporabite ustrezna gasilna sredstva. Ogljikov dioksid. Suh kemični prašek. Foam Pena. Neprimerna Unsuitable extingguishing sredstva za gašenje: media: Vodni High curek power velike water moči. jet. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Nevarnosti pri izpostavljenju: Tvori eksplozivno zmes hlapov in in zraka. Vsebuje Contains plin gas pod under tlakom; pressure; lahko eksplodira, may explode če se if segreje. Pri heated. gorenju Pri nastajajo gorenju nastajajo strupeni hlapi strupeni ogljikovega hlapi ogljikovega dioksida / ogljikovega dioksida / ogljikovega monoksida. monoksida. 5.3 Nasvet za gasilce Nasvet za gasilce: Uporabite izolirane dihalne aparate. Nosite varovalno obleko in tako preprečite stik s kožo in očmi. Oddelek 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Osebni varnostni ukrepi: Odstranite Remove all vse sources vire vžiga. of ignition. Zagotovite Provide ustrezno adequate prezračevanje. ventilation. Ne Do vdihavajte not breathe gas/fumes/vapour/spray. plina / hlapov / hlapov / razpršila. Avoid contact Izogibajte with se skin stiku eye s kožnimi and clothing. očmi in Wear oblačili. personal Nosite osebno zaščitno opremo protection equipment 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Okoljevarstveni ukrepi: Ne izlijte v kanalizacije ali ali reke. Preprečite Eliminate širjenje leaks immediately. po velikih površinah Prevent spreading over great (npr. Z surfaces blatom ali ( e.g. nameščanjem by damming oljnih or installing šipk). Odstranite oil booms). puščanje Explosion takoj. hazard. Nevarnost eksplozije. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Post. čiščenja po nezg. izpustu: Absorbirajte s suho zemljo ali ali peskom. Ravnajte Treat the z asimiliranim assimilated materialom according v skladu to s the section poglavjem on o waste odstranjevanju disposal. Ventilate odpadkov. affected area. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Sklicevanje na druge oddelke: Varno Safe handling: ravnanje: see glejte section poglavje 7 Glej 7. Glej Varnostni list, list, odstavek Oddelek 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Zahteve pri ravnanju: Zagotovite zadostno prezračevanje prostora. Izvedite Take precautionary previdnostne ukrepe measures proti against statičnim static proti izpustom. statičnim discharges. Ne razpršite izpustom. Do not v Ne plamen spray razpršite into ali vire flames v plamen vžiga. or Zaradi ali ignition vire nevarnosti vžiga. sources. eksplozije Due to danger preprečite of explosion, uhajanje Zaradi nevarnosti hlapov prevent v klete, eksplozije leakage dimnike of preprečite vapours in jarke. uhajanje into cellars, hlapov flues v klete, and ditches. Kajenje dimnike in jarke. prepovedano. Nadaljnje informacije Further o information ravnanju on handling Ogrevanje povzroči dvig tlaka s tveganjem razpočenja Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Pogoji za skladiščenje: Hraniti na hladnem, dobro prezracevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti loceno od virov vziga. Zavarujte pred soncno svetlobo. Please Upoštevajte: note: aerosol direktiva directive o (75/324/EEC). aerosolih Do / not EGS). store Shranjujte together skupaj with: Radioactive z: Radioaktivne substances. snovi. Nalezljive Infectious snovi. substances. Organski peroksidi. Organic Oksidacija peroxides. trdnih Oxidizing snovi. solids. Oxidizing liquids. Pyrophoric liquids

4 Stran: 4 and Oksidirajoče solids. Flammable tekočine. Piroforne substances. tekočine substances in trdne or snovi. mixtures Vnetljive which, snovi. in contact snovi ali with zmesi, water emit ki v stiku flammable z vodo gases. oddajajo Further vnetljive information pline. Nadaljnje on storage informacije contitions: o pogojih shranjevanja: Recommended Priporočena temperatura storage temperature skladiščenja C C Do Ne not shranjujte store at pri temperatures temperaturah over: nad: 50 C C. Pogoji, ki se jim je treba izogibati: UV-sevanje / sončna svetloba, toplota, vlaga. Conditions to avoid: UV-radiation/sunlight, heat, moisture. Zagotovite ustrezno prezračevanje skladiščnega prostora. Ensure adequate ventilation of storage area. 7.3 Posebne končne uporabe Posebne končne uporabe: Upoštevajte Observe technical tehnični data list. sheet. Oddelek 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1 Parametri nadzora Meje poklicne izpostavljenosti: DNEL/PNEC DNEL / PNEC 8.2 Nadzor izpostavljenosti Tehnični ukrepi: Zaščita dihal: Uporabljajte Use only outdoor samo or na in prostem a well-ventilated ali v dobro area. prezračevanem prostoru. Dihalna zaščita ni potrebna. Respiratory Zaščita dihal, protection potrebna required v primeru: in case of: exceeding presega kritično critical vrednost value insufficient nezadostno ventilation. prezračevanje. Zaščitna dihalna priprava s filtrom za prašne delce. Plinski/hlapni filter, vrste A: organski hlapi (EN141). Za primer sile mora biti na voljo neodvisen dihalni aparat. Only Uporabljajte use breathing samo dihalne apparatus aparate with s CE CE-label oznako, including vključno s the štirimestno four-digit identifikacijsko identification number. številko Zaščita rok: Wear Nosite gloves rokavice for za repeated večkratni or ali prolonged daljši stik. contact. Rokavice Pull-over iz gume. gloves DIN EN of 374 rubber. DIN EN 374 Suitable Primeren materail: (penetration (čas penetracije time (najdaljši (maximum čas wearing obrabe):> period):>=8h): = Butyl Butilna rubber guma (0.5 (0,5 mm) FKM (fluororuber) (0,4 mm) FKM (fluororubber) (0.4mm) In case of reutilization, clean gloves before taking off and V primeru ponovne uporabe očistite rokavice pred odvzemom in shranite na dobro prezračenem mestu. store in well-aired place. Zaščita oči: Zaščita kože: Zaščitna očala. Chemical Kemična očala goggles (če (if je možno splashing brizganje). is possible). Posebni Nospecial ukrepi measures niso potrebni. are necessary. Okoljski: Ne Do dovolite not allow nenadzorovanega uncontrolled leakage uhajanja of product izdelka into v okolje. the environment. Oddelek 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Stanje: Aerosol Barva: značilnosti characteristic Vonj: Zmačilen vonj Topnost v vodi: Se ne meša Viskoznost: Ni Not določeno determined. Vrelišče/obseg vrelišča C: not Ni določeno determined Vnetišče C Ni not določeno determined Pritisk hlapov: not Ni določeno determined ph: Ni not določeno determined Relativna gostota: Ni not določeno determined

5 Stran: Drugi podatki Drugi podatki: V In primeru case of nezadostnega insufficient ventilation prezračevanja and/or in through / ali uporabe, use, explosive/highly lahko nastanejo flammable eksplozivne / lahko mixtures vnetljive zmesi. may develop. 100% - 100% Podatki - Data o Direktivi concerning 1999/13 the / ES Directive o omejevanju 1999/13/EC emisij on hlapnih the organskih limitation of spojin emissions (VOC-RL). of volatile organic compounds (VOC-RL). Oddelek 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost Reaktivnost: 10.2 Kemijska stabilnost Kemijska stabilnost: Stabilno v normalnih pogojih Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije: V običajnem prevozu ali pogojih skladiščenja ne bo prišlo do nevarnih reakcij. Heating causes Nadaljnje rise informacije pressure o ravnanju. with risk Ogrevanje of bursting. povzroči dvig tlaka s tveganjem razpočenja Pogoji, ki se jim je treba izogniti Pogoji - izogniti: Vročina. Neposredna sončna svetloba. Viri vžiga. Vlažen zrak Nezdružljivi materiali Nezdružljive snovi: 10.6 Nevarni produkti razgradnje Nevarni produkti razkroja: Pri gorenju nastajajo strupeni hlapi ogljikovega dioksida / ogljikovega monoksida. In Pri use, uporabi may form lahko flammable/explosive tvori vnetljivo / eksplozivno vapour-air zmes mixture. hlapi zrak. Oddelek 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih Akutna toksičnost: Doziranje Vrste Preskus Vrednost Enote VAPOURS Hlapi RAT 4H LC50 20 mg/l Simptomi / načini izpostavljenosti Stik s kožo: Na Based podlagi on available razpoložljivih data, podatkov the classification merila za criteria razvrstitev are niso not met. izpolnjena Stik z očmi: Na Based podlagi on available razpoložljivih data, podatkov the classification merila za razvrstitev criteria are niso not izpolnjena met. Zaužitje: Na Based podlagi on available razpoložljivih data, podatkov the classification merila za razvrstitev criteria are niso not izpolnjena met. Vdihavanje: Na Based podlagi on available razpoložljivih data, podatkov the classification merila za razvrstitev criteria are niso not izpolnjena met. Zapozneli/takojšnji učinki: Na Based podlagi on available razpoložljivih data, podatkov the classification merila za razvrstitev criteria are niso not izpolnjena met. Oddelek 12: Ekološki podatki 12.1 Strupenost Ekotoksičnost:

6 Stran: Obstojnost in razgradljivost Vztrajnost in razgradljivost: 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Bioakumulacijska zmožnost: Log Pow 2, Mobilnost v tleh Mobilnost: 12.5 Rezultati ocene PBT in vpvb PBT: Ta snov ni opredeljena kot snov PTB/vPvB Drugi škodljivi učinki Drugi škodljivi učinki: Oddelek 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki Postopek odstranjevanja: Postopki predelave: Odstranjevanje Waste disposal odpadkov according v of skladu official z uradnimi state regulations. državnimi Cleaned predpisi. containers may be recycled. Očiščene posode je mogoče reciklirati. Completely Popolnoma izpraznjene emptied packages pakete je can mogoče be recycled. reciklirati. Kodna številka odp. materiala: Odstranjevanje embalaže: Completely Popolnoma emptied izpraznjene packages pakete je can mogoče be recycled. reciklirati Waste Odpadna packaging: embalaža: absorbents, wiping absorbenti, cloth, brisalna filter materials krpa, filtrirni and protective materiali in clothing zaščitna not oblačila, otherwise ki niso specified: navedeni packaging drugače: (including embalaža separately (vključno z ločeno collected zbranimi municipal komunalnimi packaging odpadnimi waste) packaging embalažami) containing embalaža, residues ki vsebuje of ostanke or contaminated nevarne snovi by dangerous ali jih onesnaži. substance. Razvrščeno Classified med as nevarne hazardous odpadke. waste. Opomba: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Oddelek 14: Podatki o prevozu 14.1 Številka ZN Št. ZN: UN Pravilno odpremno ime ZN Špedicijsko ime: Aerosols (AEROSOLS, FLAMMABLE) 14.3 Razredi nevarnosti prevoza Razred prevoza: 2 (5f) 14.4 Skupina embalaže Embalažna skupina: Nevarnosti za okolje Okolju nevarno: Ne Material, ki onesnažuje morje: Ne

7 Stran: Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Koda predora: D Prevozna skupina: Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC Prevoz v razsutem stanju: se not ne applicable uporablja Oddelek 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Posebne uredbe: 1999/13/EC / ES (VOC): 100% UREDBA COMISSION KOMISIJE REGULATION (EU) št. 453/2010 (EU) No 453/2010 z dne 20. maja of May 2010 o amending spremembi Regulation Uredbe (ES) (EC) št. No 1907/2006 Evropskega of European parlamenta Parliament in Sveta and the z dne Council of 18 December 18. decembra concerning o registraciji, the Registration, ocenjevanju in Evaluation, odobritvi a Autorisation d Omejitev kemikalij an d Restriction (REACH). of Chemicals o ustanovitvi (REACH). Evropske establishing agencije za a kemikalije, European ki Chemicals spreminja Direktivo Agency, 1999/45 amending / ES Directive in razveljavlja Uredbo Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbo Komisije (ES) št. 1488/94 ter 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Direktivo Sveta 76/769 / EGS in Direktivo Komisije 91/155 / EGS, 93/67 / EGS, 93/105 / ES Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission in 2000/21 / ES, vključno s spremembami. Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, including amendments Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti: Dobavitelj je izvedel oceno kemijske varnosti za snov oziroma mešanico. Oddelek 16: Drugi podatki Drugi podatki Seznam stavkov točka 2/3: H220: Zelo lahko vnetljiv plin. H222: Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Pravno odrekanje: Gornje informacije so po naši vednosti točne, vendar pa to ne pomeni, da so popolne in jih je iz tega razloga potrebno upoštevati le kot vodilo. To podjetje ne odgovarja za kakršnokoli škodo, nastalo zaradi ravnanja ali stika z zgoraj navedenim izdelkom. [končna stran]