VARNOSTNI LIST. Oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. Oddelek 2: Določitev nevarnosti

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VARNOSTNI LIST. Oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. Oddelek 2: Določitev nevarnosti"

Transkripcija

1 Stran: 1 Datum sestave: Sprememba: Številka revizije: 1 Oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: Koda izdelka: KF04504, KF Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Ime podjetja: INTERACTION ECS Cleaning Solutions GmbH Jean-Baptiste Wolfener Str. de Ghellincklaan 23, box Gent, Berlin BELGIUM Germany Tel: +49 (0)30 / Telefonska številka za nujne primere Telefon za nujne primere: +32 Germany: Intoxications Information Center; Oddelek 2: Določitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Razvršanje (CLP): Vnetljiv Flam. Aerosol aerosol 1: H222; -: H229 Škodljivi učinki: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. 2.2 Elementi etikete Elementi označevanja: Stavki o nevarnosti: H222: Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Piktogrami za nevarnost: GHS02: Plamen Opozorilni besedi: Nevarno Previdnostni stavki: P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211: Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251: Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 C/122 F.

2 Stran: Druge nevarnosti Druge nevarnosti: V In primeru case of nezadostnega insufficient ventilation prezračevanja and/or in through / ali uporabe, use, explosive/highly lahko nastanejo flammable eksplozivne mixtures may / lahkovnetljive develop. zmesi. Aerosol The aerosol lahko may eksplodira explode zaradi due to notranjega the internal tlaka, pressure generated when exposed to ki temperatures nastane pri izpostavljenosti exceeding 50C/122F. temperaturam, ki presegajo 50 C / 122 F. PBT: Ta snov ni opredeljena kot snov PTB/vPvB. Oddelek 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.2 Zmesi Nenevarne sestavine: OGLJIKOVODIKI; HYDROCARBONS, BOGAT C3-C4-RICH, C3-C4, NAFTNI PETROLEUM DESTILAT DISTILLATE EINECS CAS PBT / WEL Razvršanje (CLP) Odstotek Vnetljiv Flam. plin Gas 1: 1: H220; H220; Stisnjeni Press. plin : Gas: H280 H280 >50% NATRIJEV SODIUM NITRITE Topnost Ox. Sol. oksidov 3: H272; 3: H272; Acute Akutna Tox. toksičnost 3: H301; 3: H301; Akutna Aquatic toksičnost Acute za 1: vodne H400organizme 1: H400 <1% ALCOHOLS, ALKOHOLI, C12-14, ETOKSILIRANI ETHOXYLATED Poškodba Eye Dam. oči 1: H318; Akutna Aquatic toksičnost Acute za 1: vodne organizme 1: H400; Toksičnost za vodne organizme z H400; dolgotrajnimi Aquatic učinki Chronic 3: H4123: H412 N-(2-HYDROXYETHYL)-N,N-DIMETHYL N-(2-HIDROKSIETIL)-N, N-DIMETIL ALKIL-C12-14-(S ALKYL-C12-14-(EVEN SODO ŠTEVILOM)-1-AMINIJ NUMBERED)-1-AMINIUM KLORID CHLORIDE Akutna toksičnost 4: H302; Poškodbe kože 1C: H314; Akutna Acute toksičnost Tox. 4: H302; za vodne Skin organizme Corr. 1: 1C: H400; Toksičnost H314; Aquatic za vodne Acute organizme 1: H400; z dolgotrajnimi Aquatic učinki 2: H411; SELEKTIVNA ORGANOTOKSIČNOST RE Chronic 1: H3722: H411; STOT RE 1: H372 <1% <1% Vsebuje: OGLJIKOVODIKI; Hydrocarbons, C3-4-rich, BOGAT C3-C4, petroleum NAFTNI distillate; DESTILAT; Petroleum Naftni gas: plin: Note Opomba K: The K: classification Razvrstitev snovi kot as rakotvorne a carcinogon ali mutagene or ni need treba not uporabiti, apply if če ot se can dokaže, be shown da snov that vsebuje the substance manj kot 0,1% masnega deleža contains 1,3-butadiena less than 0.1% (Evropski w/w 1,3 seznam butadiene obstoječih (EINECS komercialnih ) kemikalij ) Oddelek 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Stik s kožo: Takoj izprati z obilico vode in in mila. V In primeru case of draženja skin irritation, kože poiščite seek medical zdravniško treatment. pomoč. Stik z očmi: Takoj Rinse previdno immediately in temeljito carefully sperite and thoroughly z očesno kopeljo with eye-bath ali vodo. or V primeru water. In težav case ali of trajnih troubles or persistent simptomov symptoms, se posvetujte consult z oftalmologom. an ophthalmologist. Zaužitje: If Pri swallowed, zaužitju takoj immediately pijte: Voda. drink: Nikoli Water. ne dajajte Never nezavestni give anything osebi by ali mouth osebi s to krči unconscious ničesar z usti. person Ne povzročajte or a person bruhanja. with cramps. Pozor, če Do žrtev not bruha: induce vomiting. Caution if victim vomits: Risk of Nevarnost aspiracije! aspiration! Vdihavanje: In V primeru case of nesreče accident z by vdihavanjem: inhalation: remove ponesrečenca casualty odstranite to fresh na air svež and keep zrak in at ga rest. počivajte. In all cases V vseh of dvomljivih doubt, or primerih when symtoms ali ob pojavu persist, simptomov seek medical poiščite advice. zdravniško pomoč.

3 Stran: Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Stik s kožo: Lahko May cause povzroči irritration draženje, if it če is many je večkrat time v in stiku contact s kožo with skin. Stik z očmi: Lahko May cause povzroči irritration draženje and in sight motnje distrurances. vida 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Takojšnja/posebna obdelava: Zdravite Treat symptomatically. simptomatsko. Oddelek 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje Primerna sredstva za gašenje: Ogljikov dioksid. Pena. Foam Suh Suh kemični prašek.neprimerna Unsuitable sredstva extingguishing za gašenje: media: High Vodni power curek water velike jet. moči 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Nevarnosti pri izpostavljenju: Gorljiv. Combustible. Hlapi lahko Vapours tvorijo may eksplozivne form explosive zmesi z mixtures zrakom. with Lahko air. se Can sprosti be releasedin v primeru požara: case of Ogljikov fire: Carbon dioksid dioxide (CO2). (CO2). Ogljikov Carbon monoksid. monoxide. Vsebuje Contains plin pod gas tlakom; under pressure; may lahko explode eksplodira, if heated. če se segreje. 5.3 Nasvet za gasilce Nasvet za gasilce: Uporabite izolirane dihalne aparate. Nosite varovalno obleko in tako preprečite stik s kožo in očmi. Additional Dodatne informacije: information: Za Use zaščito water oseb spray/stream in hlajenje to ogroženih protect personnel zabojnikov and uporabite to cool vodni endangered sprej / curek. containers. Use a Za water razbijanje spray jet hlapov to knock / plinov down / meglice vapours/gases/mists. uporabite vodni curek. Contaminated fire-fighting water Kontaminirano požarno vodo je treba zbirati ločeno. Ne izpraznite v kanalizacijo ali vodno okolje. must be collected separately. Do not empty into drains or the aquatic environment. In V primeru požara in / ali eksplozije ne vdihavajte hlapov. case of fire and/or explosion do not breathe fumes. Oddelek 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Osebni varnostni ukrepi: Odstranite Remove all vse sources vire vžiga. of ignition. Zagotovite Provide ustrezno adequate prezračevanje. ventilation. Ne Do vdihavajte not breathe plina gas/fumes/vapour/spray. / hlapov / hlapov / razpršila. Avoid contact Izogibajte with se skin stiku eye s kožnimi and clothing. očmi Wear oblačili. personal Nosite protection osebno equipment zaščitno opremo 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Okoljevarstveni ukrepi: Ne Do dovolite not allow nenadzorovanega uncontrolled discharge izpuščanja of product izdelka into v okolje. the environment. Nevarnost eksplozije. Explosion hazard. Odstranite Eliminate leaks puščanje immediately. takoj. Preprečite Prevent širjenje spreading po velikih over površinah great surfaces ( e.g. by damming (npr. or installing Z blatom oil ali booms). nameščanjem oljnih šipk). 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Post. čiščenja po nezg. izpustu: Absorbirajte s suho zemljo ali peskom. Premestite v označeno posodo za odpadke z zapiralom in odstranite v skladu s predpisi. Prezračite Ventilate affected prizadeto area. območje. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Sklicevanje na druge oddelke: Glej Varnostni list, odstavek 8. Safe Varno handling: ravnanje: see glejte section poglavje 7 7

4 Stran: 4 Oddelek 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Zahteve pri ravnanju: Kajenje prepovedano. Uporabljajte Use only in samo well-ventilated v dobro prezračenih areas. Take prostorih. precautionary Izvedite measures previdnostne ukrepe against proti static statičnim discharges. izpustom. Do not Ne spray razpršite into v flames plamen or ali ignition vire vžiga. sources. Zaradi Due nevarnosti to danger eksplozije of preprečite explosion, uhajanje prevent hlapov leakage v klete, of vapours dimnike into in cellars, jarke. flues and ditches. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Pogoji za skladiščenje: Hraniti na hladnem, dobro prezracevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. No smoking. Prepovedano Please kajenje. note: Upoštevajte: aerosol directive direktiva (75/324/EEC). o aerosolih (75/324 Do not store / EGS). together with: Shranjujte skupaj z: Radioaktivne snovi. Nalezljive snovi. Organski peroksidi. Radioactive substances. Infectious substances. Organic peroxides. Oxidizing solids. Oksidacija trdnih snovi. Oksidirajoče tekočine. Piroforne tekočine in trdne snovi. Oxidizing liquids. Pyrophoric liquids and solids. Flammable substances. substances or Vnetljive snovi. snovi ali zmesi, ki v stiku z vodo oddajajo vnetljive pline. Nadaljnje informacije mixtures which, in contact with water emit flammable gases. Further information on o pogojih shranjevanja: storage contitions: Priporočena temperatura skladiščenja C Ne shranjujte pri temperaturah nad: 50 C. Recommended Pogoji, ki se jim je storage treba izogibati: temperature UV-sevanje C / sončna Do not store svetloba, at temperatures toplota, vlaga. over: 50 C Conditions Zagotovite ustrezno to avoid: prezračevanje UV-radiation/sunlight, skladiščnega heat, prostora. moisture. Ensure adequate ventilation of storage area. 7.3 Posebne končne uporabe Posebne končne uporabe: Ni razpoložljivih podatkov. Oddelek 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1 Parametri nadzora Meje poklicne izpostavljenosti: Ni razpoložljivih podatkov. DNEL/PNEC DNEL / PNEC Ni razpoložljivih podatkov. 8.2 Nadzor izpostavljenosti Tehnični ukrepi: Zaščita dihal: Uporabljajte Use only outdoor samo na or in prostem a well-ventilated ali v dobro area. prezračevanem prostoru. Ob With pravilni correct in pravilni and proper uporabi use, in and v normalnih under normal pogojih conditions, zaščita dihanja breathing ni potrebna. protection is not Zaščita required. dihal, Respiratory potrebna protection v primeru: required in case of: presega exceeding kritično critical vrednost value nezadostno prezračevanje. insufficient ventilation. Primerna oprema za zaščito dihal: Kombinirana filtrirna Suitable respiratory protective equipment: Combination filter device (DIN EN 141)..Type naprava (DIN EN 141).. Tip A / P3 Uporabljajte samo dihalne aparate s CE oznako, A/P3 Only use breathing apparatus with CE-label including the four-digit identification vključno s štirimestno identifikacijsko številko. number. Zaščita rok: Zaščita Hand protection: rok: ni potrebna not required V primeru In case dolgotrajnega of prolonged ali pogosto or frequently ponavljajočega repeated se skin stika contact: s kožo: Rokavice Pull-over iz gloves gume. of DIN rubber. EN 374 DIN Ustrezen EN 374 material: Suitable materail: (penetration time (maximum (čas penetracije (najdaljši čas obrabe):> = 8h): wearing period):>=8h): Butilna guma (0,5 mm) Butyl rubber (0.5 mm) FKM (fluororuber) (0,4 mm) FKM (fluororubber) (0.4mm) In case of reutilization, clean gloves before taking off and V primeru ponovne uporabe očistite rokavice pred odvzemom store in well-aired place. in shranite na dobro prezračenem mestu.

5 Zaščita oči: Za For normalno use uporabo no goggles niso potrebna required. očala. Zaščita kože: Zaščitna oblačila. Okoljski: Do Ne not dovolite allow nenadzorovanega uncontrolled leakage uhajanja of product izdelka into v okolje. the environment. Stran: 5 Oddelek 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Stanje: Aerosol Barva: Značilno characteristic Vonj: Zmačilen vonj Oksidativne lastnosti: Neoksidativen (po kriterijih EU) Topnost v vodi: Se meša Viskoznost: Ni razpoložljivih podatkov. Tališče/talilno območje C: Ni razpoložljivih podatkov. Vnetišče C Ni razpoložljivih podatkov. Pritisk hlapov: Relativna gostota: g/cm3 ph: Ni razpoložljivih podatkov Drugi podatki Drugi podatki: Vsebnost Solvent content: topila: 10% - - Podatki Data concerning o Direktivi 1999/13 the Directive / ES o 1999/13/EC omejevanju on emisij the limitation of hlapnih emission organskih of volatile spojin organic (VOC-RL) compound (VOC-RL) Oddelek 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost Reaktivnost: Ni razpoložljivih podatkov Kemijska stabilnost Kemijska stabilnost: Stabilno v normalnih pogojih Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije: Ogrevanje Heating causes povzroči rise dvig in pressure tlaka s tveganjem with risk razpočenja. of bursting Pogoji, ki se jim je treba izogniti Pogoji - izogniti: Vlažen zrak. Vročina. Neposredna sončna svetloba. Viri vžiga Nezdružljivi materiali Nezdružljive snovi: Ni razpoložljivih podatkov Nevarni produkti razgradnje Nevarni produkti razkroja: Pri In use, uporabi may lahko form tvori flammable/explosive vnetljivo / eksplozivno vapour-air zmes hlapi mixture. zrak. Can be released in case of Lahko fire: Carbon se sprosti dioxide v primeru (CO2). požara: Carbon Ogljikov monoxide. dioksid (CO2). Ogljikov monoksid. Oddelek 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

6 Stran: 6 Nenevarne sestavine: NATRIJEV SODIUM NITRITE ORL MUS LD mg/kg ORL RAT LD mg/kg SCU RAT LD µg/kg Akutna toksičnost: Ni razpoložljivih podatkov. Simptomi / načini izpostavljenosti Stik s kožo: Lahko May cause povzroči irritration draženje, if it is če many je večkrat time v in stiku contact s kožo. with skin. Stik z očmi: May Lahko cause povzroči irritration draženje and in sight motnje distrurances. vida. Oddelek 12: Ekološki podatki 12.1 Strupenost Ekotoksičnost: Ni razpoložljivih podatkov Obstojnost in razgradljivost Vztrajnost in razgradljivost: Ni razpoložljivih podatkov Zmožnost kopičenja v organizmih Bioakumulacijska zmožnost: Log Pow 2, Mobilnost v tleh Mobilnost: Ni razpoložljivih podatkov Rezultati ocene PBT in vpvb PBT: Ta snov ni opredeljena kot snov PTB/vPvB Drugi škodljivi učinki Oddelek 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki Postopek odstranjevanja: Premestite v ustrezno posodo a odpadke predati specializiranemu podjetju za odstranjevanje odpadkov. Kodna številka odp. materiala: Odstranjevanje embalaže: Embalaža Waste packaging: odpadkov: absorbents, absorbenti, wiping brisanje cloth, krpe, filter filtrirni materials materiali and in zaščitna protective oblačila, clothing ki not niso otherwise navedeni specified: drugače: packaging embalaža (vključno (including z separately ločeno zbranimi collected komunalnimi municipal odpadnimi packaging embalažami) waste) packaging embalaža, containing ki vsebuje residues ostanke of or ali contaminated onesnažena z by nevarno dangerous snovjo. Razvrščeno med nevarne odpadke. substance. Classified as hazardous waste. Opomba: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Oddelek 14: Podatki o prevozu

7 Stran: Številka ZN Št. ZN: UN Pravilno odpremno ime ZN Špedicijsko ime: AEROSOLS 14.3 Razredi nevarnosti prevoza 14.4 Skupina embalaže Razred prevoza: Nevarnosti za okolje Okolju nevarno: Ne Material, ki onesnažuje morje: Ne 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Posebni previdnostni: Ni posebnih varnostnih ukrepov. Koda predora: D 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC Prevoz v razsutem stanju: Nepomemben Irrelevant Oddelek 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Posebne uredbe: 1999/13/EC / ES (VOC): (HOS): 10% o establishing ustanovitvi Evropske a European agencije Chemicals za kemikalije Agency, o amending spremembi Direktive Directive 1999/45/EC / ES in and razveljavitvi repealing Uredbe Council Sveta Regulation (EGS)(EEC) št. 793/93 No 793/93 in Uredbe and Komisije (ES) Commission št. 1488/94 Regulation kot tudi Direktive (EC) No Sveta 1488/94 76/769 as well / EGS as UREDBA Council Directive KOMISIJE 76/769/EEC (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. COMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 (EC) No 1907/2006 of European Parliament and the Council of 18 December 2006 o registraciji, ocenjevanju, odobritvi in concerning the Registration, Evaluation, Autorisation an d Restriction of Chemicals omejevanju kemikalij (REACH) ter direktivah Komisije 91/155 / EGS, 93/67 / EGS, (REACH). and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 93/105 / ES in 2000/21 / ES, vključno s spremembami. 2000/21/EC, including amendments Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti: Dobavitelj ni izvedel ocene kemijske varnosti za snov oziroma mešanico. Oddelek 16: Drugi podatki Drugi podatki Drugi podatki: v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2015/830 * pomeni besedilo v varnostnem listu, ki je bilo spremenjeno od zadnje revizije. Seznam stavkov točka 2/3: H220: Zelo lahko vnetljiv plin. H222: Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H272: Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

8 Stran: 8 H301: Strupeno pri zaužitju. H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju. H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H318: Povzroča hude poškodbe oči. H400: Zelo strupeno za vodne organizme. H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Pravno odrekanje: Informacije The information na tem contained listu so po in naših this sheet najboljših is to informacijah the best of our resnične knowledge in točne, true and accurate vendar but all data, so vsi instructions, podatki, navodila, recommendations priporočila in predlogi and pripravljeni brez garancije. Informacije suggestions v tem are made listu so without na voljo guarantee. v dobri veri, The glede information na naše znanje contained o zadevnem in this sheet izdelku. is Nekateri podatki se trenutno pregledujejo. Uporabnike bi opozorili na morebitno offered in good faith, according The information contained in this sheet is offered in pojavljanje drugih tveganj, če se ta izdelek uporablja za druge namene, good faith, according to our knowledge of the product involved. Some data is currently kot niso navedene v tem dokumentu. Ta podatkovni list je treba uporabljati in being reviewed. We would warn users about the possible appearance of other risks if razmnoževati le zaradi preprečevanja in varnosti. this Seznam pravnih, regulativnih in upravnih besedil v tem dokumentu ni izčrpen. product is applied for uses other than those herein specified. This data sheet should be applied and reproduced only for prevention and safety reasons. The list of legal, regulatory and administrative texts contained herein is not exhaustive. [končna stran]