Res poznate uporabno vrednost koriščenja podatkov portala AJPES?

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Res poznate uporabno vrednost koriščenja podatkov portala AJPES?"

Transkripcija

1 Res poznate uporabno vrednost koriščenja podatkov portala AJPES? mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES mag. Sandi Kravanja, vodja projektne skupine za vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov v AJPES 1 1 NALOGE AJPES A. Javne storitve: 1. Naloge točk VEM, vodenje Poslovnega registra Slovenije in drugih registrov ter uradne objave podatkov 2. Zbiranje, objavljanje in posredovanje letnih in drugih poročil 3. Statistična raziskovanja in zbiranja podatkov B. Tržne storitve: 1. Bonitetne in druge tržne storitve 2. Izvajanje obveznega in prostovoljnega pobota 2 1

2 Perpetuum mobile nizanja podatkov in informacij 3 3 Tehnični vidik povezanih informacij EVIDENCA DIGITALNIH POTRDIL ZPRS-1 URADNE OBJAVE Mednarodni finančni identifikator LEI REGISTER ZASTAVNIH PRAVIC NA PREMIČNINAH POSLOVNI REGISTER SPZ ZAVEZANCI ZA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA ZDIJZ LETNA POROČILA ZGD-1 REGISTER FIZIČNIH OSEB, KI PROIZVAJAJO ELEKTRIČNO ENERGIJO EZ-1 Fi=Po, profi=po, Bonitete Evropski poslovni register (EBR) ZSReg, ZFPPIPP, ZGD-1 ZPRS-1, ZSReg Sistem povezovanje poslovnih registrov EU (BRIS) REGISTER TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV ZPlaSS VPISNIK PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ ZProst POSAMEZNIKI, KI OPRAVLJAJO OSEBNO DOPOLNILNO DELO ZPDZC-1 REGISTER NASTANITVENIH OBJEKTOV ZGos-1 REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV ZPPDFT ZSreg 4 4 2

3 DRŽAVLJANI GOSPODARSTVO DRŽAVNI ORGANI Dostop do podatkov AJPES 5 5 Registriranje in upravljanje registrov 6 6 3

4 Poslovni register Slovenije (PRS) na podatki o povezanih osebah podatki o računih, odprtih v tujini pridobitev izpisek iz PRS v ANG jeziku 7 7 Register zastavnih pravic in premičnin (RZPP) Preverjanje zastavljenih premičnin z identifikacijsko številko premičnine (številka šasije VIN, identifikacijski znak oprema, zaloga, živina) Preverjanje zastavljenih premičnin po poslovnih subjektih (matična, davčna številka) 8 8 4

5 Register transakcijskih računov (RTR) Vir podatkov: banke, Banka Slovenije ter Uprava Republike Slovenije za javna plačila Osveževanje: sproti (on-line). Pravilnost zagotovljena tudi s povezavo RTR s centralnim registrom prebivalstva, davčnim registrom in Poslovnim registrom Slovenije 9 Pričakovane novosti (5 AML direktiva) Omogočen dostop do podatkov o pooblaščenih osebah za posamezen TRR, poleg imetnika in podatkov o bančnih sefih ter njihovih najemnikih. 9 Vpogledi druge registre Protestirane menice - erpm Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom - evpo Register zavezancev za informacije javnega značaja erzijz Evidenca digitalnih potrdil EDP Seznam osebno dopolnilno delo - esodd Register dejanskih lastnikov - RDL Register nastanitvenih obratov RNO Evidenca nevladnih organizacij - ENO

6 Preverjanje objav v e-objave Objave v registracijskih postopkih Objave v postopkih zaradi insolventnosti Tudi objave Banke Slovenije v postopkih reševanja bank (do leta 2020) Objave po ZGD-1 Objave po ZKUASP Objavijo pravne osebe, ki so pridobile dovoljenje Urada RS za intelektualno lastnino. Objave po Zakonu o finančnih zavarovanjih Koriščenje elektronskih storitev in podatkov je odraz opolnomočenja, zrelosti in kulture uporabnikov Največ, preko 5 mio vpogledov v PRS. Z zmanjševanjem krize število vpogledov v e Objave po ZFPPIPP in RZPP pada (5 %), e Objave po ZGD pa raste (10 % rast). Čeprav je registracija s.p. mogoča 100 % elektronsko, se tako registrira le 11 % podjetnikov. Nujnost stalnega osveščanja uporabnikov

7 Letna poročila poslovnih subjektov 15 % rast vpogledov v letna poročila (preverjanje poslovnih partnerjev) razkorak med registriranimi in predloženimi letnimi poročili normirancev zbirni podatki - odraz gospodarskih razmer Transparentnost domačih in tujih pravnih oseb Domače pravne osebe: AJPES v svetu tujih povezanih registrov: - Poslovni register - BRIS (e-justice) - Register zastavnih pravic in premičnin RZPP - Register transakcijskih računov TRR (blokade) - Drugi registri - Mreža EBR (European Business Registers) - eobjave - Letna poročila (5 let) - LEI (Legal Entity Identifier) - Bonitete - Analitično orodje - Registrska združenja EBRA, IACA, CRF in izmenjava poslovnih praks

8 LEI enoličen globalni identifikar pravnih oseb Za vse poslovne subjekte, ki si želijo zagotoviti prepoznavno in zaupanja vredno identiteto v mednarodnem poslovanju. Obvezen identifikator: Za pravne osebe, ki imajo finančne naložbe in trgujejo na katerem od organiziranih trgov. Za izdajatelje finančnih instrumentov in borzno posredniške družbe. Za zavezance po posebnih predpisih (banke, zavarovalnice). AJPES akreditiran izdajatelj LEI za upravičene družbe ustanovljene v Sloveniji, Srbiji, Severni Makedoniji, Črni gori, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem in Kosovu SI-PASS Arhitektura

9 Bonitete in druge tržne storitve BONITETE Po metodologiji S.BON AJPES so bonitetne ocene primerljive z ocenami mednarodnih bonitetnih institucij Moody's Investors Service, Fitch Ratings in Standard&Poor's Izvajanje obveznega in prostovoljnega pobota obveznosti (POBOT) Druge storitve Redno se v pobot vključuje preko 8000poslovnih subjektov, ki prijavijo več kot 5,7 mlrdeur dolgov, pobotanih je več kot390 mio EUR RLKP, Fi=Po Promocijske aktivnosti AJPES Informator( ) Internet oglasi(socialna omrežja, Planet Siol.net, Bizi.si, Finance.si) Oglaševanje v časopisih,audiooglaševanje, predstavitvestrokovni javnosti in Informacijski letaki(periodični in tematski) Celovit vpogled (vsebinski in finančni podatki) z analitičnim orodjem

10 Register dejanskih lastnikov (2017) Register dejanskih lastnikov (RDL) Register dejanskih lastnikov je AJPES konec leta 2017 vzpostavil v sodelovanju z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja, RDL je osrednja zbirka informacij o dejanskem lastništvu, kajti identifikacija fizične osebe, ki ima v lasti ali nadzoruje poslovni subjekt, je eden od pogojev za uspešno preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

11 PRAVNE PODLAGE Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, UL RS, št. 68/16 -ZPPDFT-1 Prenos Direktive (EU) št. 2015/849 Evropskega parlamenta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma v slovenski pravni red. ZPPDFT-1 v 44. členu določa vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje in upravlja AJPES. Podzakonski akt, Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov Razlika med pravnim in dejanskim lastnikom gospodarske družbe 70 % 30 % Tuja družba B (pravni lastnik) SLO gospodarska družba A

12 NAMEN VZPOSTAVITVE REGISTRA DEJANSKIH LASTNIKOV - zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem zmanjšanje možnosti zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma, - zavezancem, ki morajo pri poslovanju izvajati ukrepe preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, se omogoči dostop do verodostojnih podatkov za potrebe izvajanja ukrepa pregleda stranke, - zagotovitev dostopa do verodostojnih podatkov organom odkrivanja in pregona, sodiščem in nadzornim organom iz 139. člena ZPPDFT-1 za potrebe izvajanja pooblastil in drugim državnim organom, ki odločajo o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun (podeljevanje raznih subvencij, olajšav, ) Zavezanci za vpis podatkov v RDL gospodarski subjekti (gospodarske družbe, razen izjem in zadruge), poslovni subjekti, ki nimajo deležev (društva, ustanove, politične stranke, sindikati, verske skupnosti ipd.), tuji skladi, tuje ustanove ali podobni pravni subjekti tujega prava, ki imajo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji

13 Odprava administrativnih ovir v RDL Poslovni subjekti z enostavno in pregledno lastniško strukturo, ki bi jim obveznost ugotavljanja dejanskega lastnika pomenila nesorazmerno administrativno breme: - samostojni podjetniki posamezniki, - posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, - enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo,(če je družbenik in zastopnik ena oseba, kot to določa 39. čl. ZPPDFT-1), - neposredni in posredni proračunski uporabniki ter - gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu Podatki v RDL PODATKI O POSLOVNEM SUBJEKTU ime/firma, naslov, sedež, matična in davčna številka datum vpisa in izbrisa v PRS ali DAVČNI REGISTER OSEBNI PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo, davčna številka NAČIN NADZORA NAD POSLOVNIM SUBJEKTOM različno glede na vrsto poslovnega subjekta (gospodarska družba, zavod, ustanova, tuj sklad,...) poslovni delež nad 25 %, obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev, zastopnik, skrbnik ustanove, ustanovitelj tujega sklada,

14 Vpis podatkov v RDL DAVČNI REGISTER -podatki o poslovnem subjektu, ki ni vpisan v PRS -osebni podatki o dejanskem lastniku, ki ni vpisan v CRP CRP osebni podatki o dejanskem lastniku PRS podatki o poslovnem subjektu REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV ROČNI VNOS -način nadzora nad poslovnim subjektom -podatki o dejanskem lastniku, ki ni vpisan v CRP, niti v DAVČNI REGISTER Dostop do podatkov v RDL JAVNI VPOGLED vsi podatki o dejanskem lastniku razen: datum rojstva, državljanstvo in davčna številka brezplačno RDL DRŽAVNI ORGANI vsi podatki o dejanskem lastniku možnost iskanja po dejanskem lastniku brezplačno BANKE, HRANILNICE,... vsi podatki o dejanskem lastniku možnost iskanja po dejanskem lastniku plačilo nadomestila za dostop do podatkov

15 Iskalnik za dostop javnih podatkov Prikaz izpisa iz RDL

16 Načini nadzora pri gospodarskih družbah 14% 3% 2% 1% 1% Poslovni delež Poslovodstvo Drug način nadzora 79% Obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev Lastništvo delnic Glasovalne in/ali druge pravice Obseg vpisov v RDL v letu ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 0 65,00% Število poslovnih subjektov Število dejanskih lastnikov Delež poslovnih subjektov

17 Pregled vpisanih dejanskih lastnikov po državljanstvu Naziv državljanstva Število dejanskih lastnikov Delež Slovenije ,76% Italije ,66% Ruske Federacije ,48% Bosne in Hercegovine ,05% Srbije 995 1,01% Hrvaške 991 1,01% Avstrije 985 1,00% Nemčije 630 0,64% Ukrajine 513 0,52% Kosova 504 0,51% Makedonije 385 0,39% Kitajske 251 0,26% Združenega Kraljestva 233 0,24% Pregled vpisanih poslovnih subjektov po pravno organizacijski obliki Pravnoorganizacijska oblika Število Delež Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o ,4% Društvo, zveza društev ,9% Zavod ,8% Sindikat ,8% Delniška družba d.d ,7% Družba z neomejeno odgovornostjo d.n.o ,5% Zadruga z.o.o ,4% Podružnica tujega podjetja 250 0,3% Ustanova 206 0,3% Komanditna družba k.d ,2% Verska skupnost in podobne verske organizacije 108 0,1%

18 Primer odprave administrativnih ovir v avstrijskem RDL Zaradi odprave administrativnih ovir so v Avstriji določili izjeme od zahteve po poročanju in te veljajo za poslovne subjekte, kjer so njihovi dejanski lastniki že vpisani v trgovski register ali register društev. Izjeme veljajo za naslednje poslovne subjekte: navadnainomejenapartnerstva,česovsipartnerjifizičneosebe, družbe z omejeno odgovornostjo, če so vsi družbeniki fizične osebe, trgovinskeinindustrijskezadruge, vzajemna zavarovalna združenja, mala združenja za vzajemno zavarovanje in hranilnice ter društva,kisoustanovljenapozakonuodruštvih Vpis gospodarskih družb v državni lasti v nekaterih evropskih državah NEMČIJA ni razlik med javnimi ali zasebnimi podjetji. V primeru nadzora predstavnikov države nad gospodarsko družbo, veljajo za dejanskega lastnika. V nasprotnem primeru se šteje za dejanskega lastnika oseba, ki je na položaju višjih poslovodnih uslužbencev; ESTONIJA ni razlik med javnimi ali zasebnimi podjetji. Dejanski lastnik družbe v državni lasti je pristojni minister, ki zastopa državo v podjetju in imenuje člane nadzornih svetov družb;

19 Vpis gospodarskih družb v državni lasti v nekaterih evropskih državah SRBIJA Podjetje, kjer je 100 % lastnik država ali enota lokalne samouprave ni zavezano za vnos podatkov o dejanskem lastniku. V primeru manj kot 100% državnega lastništva ali delnic ali glasovalnih pravic je takšna družba za vnos podatkov o dejanskih lastnikih v Centralno evidenco dejanskih lastnikov; DANSKA podjetje, ki je v 100-odstotni lasti in pod nadzorom države ali javnega organa ne vpisuje nobene fizične osebe kot dejanskega lastnika ter je kot dejanski lastnik je registriran Izvršilni odbor družbe. V primeru, da obstaja poleg države ali javnega organa eden ali več dejanskih lastnikov, morajo biti dejanski lastniki vpisani v danski poslovni register Prikaz izpisa iz danskega poslovnega registra

20 Hvala za pozornost in Srečno! tel: 01 / e-pošta: Facebook Twitter LinkedIn