POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "POVABILO K ODDAJI PONUDBE"

Transkripcija

1 DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA Rožna ulica POSTOJNA Številka: JNMV-E002/2011-POG Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE Ponudnik: Predmet javnega naročila: Odvoz organskih odpadkov in odpadnega olja Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za javno naročilo. Specifikacija naročila: Št. Predmet količina EM 1. Odvoz organskih odpadkov 1/50 l l 2. Odvoz odpadnega olja 1/50 l 600 l Navodila za izdelavo ponudbe: Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih. Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo: - Predračun, - Podpisan in z žigom potrjen Vzorec pogodbe. Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejte. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Predračun mora biti veljaven do Rok plačila znaša 30 dni po prejemu blaga oz. opravljeni storitvi in izstavitvi fakture. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba Alenka Curk (tel. 05/ ). Kandidati morajo ponuditi vse vrste blaga. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga izločil iz ocenjevanja. Načini oddaje ponudb: Pisno na naslov: DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, Rožna ulica 10, 6230 POSTOJNA Dopustnost alternativnih ponudb: Dopustnost partnerjev/podizvajalcev: NE NE 1

2 Pogoji: - Odvoz najmanj 2x tedensko v embalaži izvajalca; - Ponudnik mora imeti dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor kot zbiralec oz. Potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov za zbiratelja, ki izda evidenčni list o ravnanju z odpadki. V osmih dneh po podpisu pogodbe dostaviti finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla v višini 10% vrednosti pogodbe. Naročnik bo upošteval le pravočasne ponudbe, ki bodo predložene naročniku do dne do 10:00 ure. Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na osnovi naslednjih meril: Št: Merilo Udeležba 1. najnižja cena 100% Predviden rok izbire je Odgovorna oseba naročnika: Alenka Curk, direktorica Priloge: 1. Predračun 2. Vzorec pogodbe 2

3 DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA Rožna ulica POSTOJNA Številka: JNMV-E002/2011-POG Datum: Ponudnik: P R E D R A Č U N št. Št.: Količina EM Predmet Cena (brez DDV) L Odvoz organskih odpadkov 1/50 l Stopnja za DDV Cena (z DDV) Skupaj (z DDV) l Odvoz odpadnega olja 1/50 l Žig in podpis ponudnika:

4 DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, Rožna ulica 10, 6230 POSTOJNA, ki ga zastopa direktorica Alenka Curk kot kupec identifikacijska številka SI in kot prodajalec identifikacijska številka sklepata KUPOPRODAJNO POGODBO 1. člen Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec v skladu s 24. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06) izvedel javno naročilo za Odvoz organskih odpadkov in odpadnega olja, št. JNMV-E002/20011-POG, za obdobje od do S to pogodbo se stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbena dokumentacija prodajalca. Prodajalec bo v skladu s to pogodbo kupcu odvažal organske odpadke in odpadna olja po predračunu št.. 2. člen Ponudbena vrednost naročila znaša EUR. 3. člen Predmet javnega naročila je odjem in odvoz organskih (kuhinjskih) odpadkov, kot to določa zakon in odpadnega olja v embalaži izvajalca. Obe stranki morata spoštovati zakonodajo, predpise in z dnem veljavnosti upoštevati vse njene spremembe. Med odpadke iz te pogodbe sodijo le organski kuhinjski odpadki, pod klasifikacijsko št Odpadki se kompostirajo ali predelujejo le na način, dovoljen od državnih ali drugih pristojnih organov. 4. člen Izvajalec se obvezuje, da bo vršil odvoz najmanj 2x tedensko oz. po dogovoru s kupcem. Izvajalec mora naročniku menjavati polne sodčke z očiščenimi in dezinficiranimi sodčki. Izvajalec mora na zahtevo naročnika zagotoviti zadostno količino ustrezne embalaže za naročnikovo nemoteno delo. Izvajalec bo za svojo dejavnost vodil evidenco in naročniku za vsak odvoz izstavil evidenčni list o opravljenem odvozu in količini. 5. Člen Izvajalec ima pravico nadzora nad odpadki in zavrniti odvoz v primeru neustreznosti le-teh. Odpadki so neustrezni v primeru, da so mešani z biološko nerazgradljivimi odpadki, kot so steklo, plastika, kovine 6. Člen Dolžnost naročnika je, da vse odpadke, ki so predmet te pogodbe vedno zbira le v za to pripravljeno embalažo izvajalca. Naročnik mora zagotoviti, da bo posoda z odpadki na dostopnem mestu za izvajalca in da bo omogočeno izvajalcu nemoten odvoz. Naročnik se zavezuje, da bo z embalažo ravnal po načelih dobrega gospodarja 7. člen Cene v času veljavnosti pogodbe ne smejo biti višje od cen iz ponudbenega predračuna prodajalca. Kupoprodajna pogodba vzorec 1

5 8. člen Prodajalec bo hkrati z dvema podpisanima izvodoma te pogodbe, najkasneje pa v 8-ih dneh po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe kupcu dostavil finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla v višini 10% od pogodbene vrednosti, v obliki menice (z menično izjavo - vzorec). 9. člen Izvajalec bo naročniku izstavil zbirni račun enkrat mesečno za pretekli mesec. Naročnik se obveže prejeti račun plačati v roku 30 dni od datuma prejema na transakcijski račun prodajalca št člen V primeru zamude pri plačilu lahko prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti. 11. člen Kontaktna oseba prodajalca je. Kontaktna oseba kupca je ga. Alenka Curk. 12. člen Kupec bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal prodajalcu v pisni obliki. Če prodajalec pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb kupca, lahko kupec odstopi od pogodbe. O odstopu od pogodbe kupec pisno obvesti prodajalca. 13. člen Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. 14. člen Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Postojni. 15. člen Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva izvoda. Številka: JNMV-E002/2011 Datum: Datum: Kupec: Dom upokojencev Postojna Izvajalec: Kupoprodajna pogodba vzorec 2