2703 SREBRNA, PANTONE 877 in srebrne nianse Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE GRAFIKA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "2703 SREBRNA, PANTONE 877 in srebrne nianse Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE GRAFIKA"

Transkripcija

1 Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w (0) (0) VARNOSTNI LIST Stran 1 od 8 Datum izdaje: Datum revidirane revizije: Štev. revidirane revizije: 2 1. Identifikacija snovi zmesi in družbe podjetja 1.1. Identifikator izdelka (registracijska številka snovi): 2703 SREBRNA, PANTONE 877 in srebrne nianse Klasa: P Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Identificirane uporabe Samo za industrijsko uporabo. Ofset tiskarske barve na osnovi mineralnih olj; samo za industrijsko uporabo. SU7 Sektor uporabe - SU 1.3. Podatki o dobavitelju (proizvajalec, uvoznik, edini predstavnik, nadaljni uporabnik, distributer): Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE GRAFIKA Naslov dobavitelja s telefonsko št.: Kontaktna oseba (elektronski naslov): Telefonska številka za nujne primere: Kidričeva 26, 3001 Celje - Slovenija, V primeru zdravstvene nevarnosti se posvetujte z osebnim ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske nevarnosti pokličite telefonsko številko 112. Dodatne informacije so na voljo: ob delovnikih od 7-15 ure na telefonsko številko: +386 (0) Ugotovitev nevarnosti 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi: Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št (CLP) in njenimi dopolnitvami in spremembami: Proizvod ni razvrščen kot nevaren Elementi etikete: 2.3. Druge nevarnosti: 3. Sestava podatki o sestavinah 3.1. Snov Naziv CAS št. EC št. Indeks št. Registracijska št. REACH Referenčna št. % ut.vol. mejne konc. Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št (CLP) Stavki o nevarnostni (H) Razred in kategorija nevarnosti Aluminijski prah (stabiliziran) ,0-15,0 H228 Vnetljive trdne snovi, kat. 1

2 Stran 2 od 8 Dodecilbenzen ,5 H304 H413 Nevarnost pri vdihavanju, kat. 1 Nevarno za vodno okolje - kronično 4 Destilati (zemeljsko olje), s topilom rafinirana srednja frakcija. Nespecificirano plinsko olje (kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena kot rafinat iz procesa solventne ekstrakcije. Sestoji pretežno iz alifatskih ogljikovih atomov v območju od C9 do C20 ter ima vrelišče v območju od 150 C do 345 C) ,5-10,0 H304 Nevarnost pri vdihavanju, kat. 1 belo mineralno olje ,0-15,0 H304 Nevarnost pri vdihavanju, kat Ukrepi prve pomoči 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč Po vdihavanju: Po stiku s kožo: Po stiku z očmi: Po zaužitju: Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: Dovajanje svežega zraka, v primeru težav poiskati zdravniško pomoč. Proizvod na splošno ne draži kože. Odprte oči več minut izpirati pod tekočo vodo, pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom. Pripeljati v zdravniško oskrbo. Druge relevantne informacije niso na voljo. Druge relevantne informacije niso na voljo. 5. Protipožarni ukrepi 5.1. Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje: Neustrezna sredstva za gašenje: Ogljikov dioksid, gasilni prah ali razpršeni vodni cure. Voda polnem curku Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 5.3. Nevarni proizvodi izgorevanja: Nasvet za gasilce: Niso znani. Posebni ukrepi niso potrebni. 6. Ukrepi ob nenamernih izpustih Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Za neusposobljeno osebje: Za reševalce: Posebni ukrepi niso potrebni. Posebni ukrepi niso potrebni.

3 Stran 3 od Okoljevarstveni ukrepi Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Primerne tehnike zadrževanja razlitja (ograditev, pokritje odvodnih kanalov,postopki omejevanja): Primerni postopki čiščenja Tehnike nevtralizacije: Tehnike dekontaminacije: Vpojni materiali: Tehnike čiščenja: Tehnike sesanja: Oprema, potrebna za zadrževanječiščenje: Neprimerne tehnike zadrževanja ali čiščenja: Sklicevanje na druge oddelke: Ne dopustiti da pride v kanalizacijo, površinsko vodo inali podtalnico. Različni absorbenti ( npr. Chemizorb, Vermikulit), žaganje, pesek, zemlja. Pobrati z primernim orodjem ter prenesti v ustrezne posode. Pobran material odstraniti v skladu s predpisi. Orodje za odstranitev snovi (lopatka). Podatkov ni na voljo. Ni potrtebno. 7. Ravnanje in skladiščenje Varnostni ukrepi za varno ravnanje Priporočila: Varno ravnanje s snovjo ali zmesjo: Preprečitev ravnanja z nezdružljivimi snovmi: Preprečitev izpustov snovi ali zmesi: Splošna delovna higiena (prepovedano uživanje hrane in pijače ter kajenje na delovnih območjih;umivanje rok,..): Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Obvladovanje tveganja, povezana sz - eksplozivnimi atmosferami: - jedkimi snovmi: - nezdružljivimi snovmi ali zmesmi: - hlapljivimi snovmi: - morebitnim virom vžiga Nadzor učinkov Ni posebnih priporočil. Hraniti v originalni embalaži, na hladnem in suhem. Ne dopustiti da pride v kanalizacijo, površinsko vodo inali podtalnico. Pri rokovanju s proizvodom ne jesti, piti in kaditi. Upoštevati splošno delovno higieno. Posebni ukrepi niso potrebni. Odstraniti morebitne vire vžiga.

4 Stran 4 od 8 - vremenskih razmer: - okoljskega tlaka: - temperature: - sončne svetlobe: - vlažnosti: - tresljajev: Hraniti na suhem in zračnem prostoru. Hraniti ločeno od virov toplote. Hraniti pri nižjihnormalnih temperaturah. Zagotovitev neoporečnost snovi ali zmesi z uporabo - stabilizatorjev: - antioksidantov: Drugi nasveti, vključno sz zahtevami o prezračevanju: - posebnimi konstrukcijami za skladiščne prostore ali posode: - mejnimi količinami glede na pogoje skladiščenja: - združljivost embalaže: Posebne končne uporabe: Hraniti v originalni embalaži v dobro prezračevanem prostoru. Kovinske doze. Uporabljati samo v skladu z navodili in točko Nadzor izpostavljenosti osebna zaščita Parametri nadzora Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu (MV): Aluminijski prah (stabiliziran): MV= 6 mgm3 DNEL PNEC Ni razpoložljivih podatkov. Ni razpoložljivih podatkov Nadzor izpostavljenosti Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor: Osebni varnostni ukrepi - zaščita dihal: - zaščita kože: - zaščita rok: - zaščita očiobraza: - toplotna nevarnost: Ni potrebno. Ni potrebno (proizvod je gosta pasta). Zaščitna delovna obleka ( SIST EN ISO 13688: 2013 ) in zaščitna obutev (SIST EN ISO 20345: 2012). Zaščitne rokavice odporne na organska topila (SIST EN 374-3: 2003). Ob straneh zaprta zaščitna očala (SIST EN 166:2002). Ni toplotne nevarnosti.

5 Stran 5 od Drugo: Nadzor izpostavljenosti okolja: Ni drugih informacij. Lokalne predpise o omejitvah emisij je potrebno upoštevati za izhodni zrak, ki vsebuje hlape. 9. Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih - videz: - barva: - vonj: - ph: Pasta. Zlata. Karakterističen. Neuporabno. Obrazložitev: ni vodna raztopina tališčeledišče: - začetno vrelišče in območje vrelišča: - plamenišče: - hitrost izparevanja: - vnetljivost (trdno, plinasto) - zgornjespodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: - parni tlak: - parna gostota: - relativna gostota: - topnost: - porazdelitveni koeficient: n- oktanolvoda - temperatura samovžiga: - temperatura razpadanja: - viskoznost: - eksplozivne lastnosti: - oksidativne lastnosti: Drugi podatki: Ni določeno. Ni določeno. > 100 C Proizvod ni samovnetljiv. Približno 1,1 mgcm3 (20 C) Se ne meša z vodo, oziroma zelo malo. Proizvod ni samovnetljiv. Dinamična pri 20 C: 4-10 Pas Proizvod ni eksploziven. Ni drugih podatkov. 10. Obstojnost in reaktivnost Reaktivnost: Kemijska stabilnost: Možnost poteka nevarnih reakcij: Pogoji, ki se jim je potrebno izogniti: Pri pravilnem shranjevanju in rokovanju je proizvod stabilen. Nevarne reakcije niso poznane. Odstraniti vse vire vžiga in toplote.

6 Stran 6 od Nezdružljivi materiali: Nevarni produkti razgradnje: Nevarni produkti razgradnje niso znani. 11. Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih - akutna strupenost: Belo mineralno olje: - oralno: LD50 > 5000 mgkg (podgana) (OECD 401) - dermalno: LD50 > 2000 mgkg (zajec) (OECD 402) - inhalacijsko: > 5 mgl (podgana) (OECD 403) - jedkost za kožodraženje kože: - resne okvare očidraženje: - preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože: - mutagenost za zarodne celice: - rakotvornost: - strupenost za razmnoževanje: - STOT enkratna izpostavljenost: - STOT ponavljajoča se izpostavljenost: - nevarnost pri vdihavanju: Ni dražilnega učinka. Ni dražilnega učinka. Učinek preobčutljivosti ni poznan. 12. Ekološki podatki Strupenost: Belo mineralno olje: - LC50 (96 ur) Leuciscus idus: >1000 mgl (ribe) (OECD 203) - LL50 (48 ur) Dapnia magna: > 100 mgl (daphnia) (OECD 202) - NOEL (72 ur) Pseudokirchnerella subcapitata: > 100 mgl (algea) (OECD 201) Obstojnost in razgradljivost: Zmožnost kopičenja v organizmih: Mobilnost v tleh: Rezultati ocene PBT in vpvb: Drugi škodljivi učinki: Kategorija ogrožanja vode (lastna uvrstitev): močno ogroža vodo 13. Odstranjevanje Metode ravnanja z odpadki: Izdelek je možno reciklirati ali dati v kontroliran sežig. Odstraniti v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki. Izpraznjena,temeljito posušena in prezračena (na varnem prostoru) embalaža ni nevaren odpadek in se lahko odda družbi za ravnanje z odpadno embalažo kot nenevaren odpadek. Upoštevati: Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. 14. Podatki o prevozu

7 Stran 7 od ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO- TIIATA-DGR Številka UN: Izdelek ni nevaren v smislu transportnih predpisov Pravilno odpremno ime (ZN): Proizvod ne zapade pod ADR Razred: Embalažna skupina snovi: Nevarnost za okolje: Posebni previdnostni ukrepi: Prevoz v razsutem stanju s Prilogo II k MARPOL 7378 in Kodeksom IBC: Niso potrebni Koda za predore: Razvrstitveni kod: Nalepka nevarnosti: 15. Zakonsko predpisani podatki Predpisizakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes: Ocena kemijske varnosti: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Direktiva o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu, Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila in spremembe in dopolnitve te uredbe. Za zmes ni bila izdelana ocena kemijske varnosti. 16. Drugi podatki: Navedba sprememb pri revidirani izdaji: Dodatna pojasnila: Revidirano na osnovi uredbe CLP (GHS) in spremembe 3. in 16. točke varnostnega lista. Razvrstitev proizvoda kot zdravju škodljivega ni potrebno. Sicer proizvod vsebuje več kot 10 % zaradi nevarnosti vdihavanja klasificiranih ogljikovodikov, vendar ni dosežena viskoznost pod 20,5 mm2s pri 40 C. Izpis vseh stavkov o nevarnosti (H) in previdnostnih stavkov (P), ki niso bili v celoti izpisani v oddelkih od 2 do 15: H228 H413 H304 Vnetljiva trdna snov. Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Usposabljanje delavcev: Viri: Upoštevati je potrebno običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami. Varnostni listi surovin, predpisi REACH in predpisi CLP. Pojasnilo okrajšav in kratic uporabljenih v varnostnem listu: ADR BAT CAS CLP DNEL EC Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga Biološka mejna vrednost značilna številka snovi po Chemical Abstracts Service Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju kemikalij (Classification, Labelling and Packaging of hazardous chemicals) Mejna vrednost pod katero snov nima učinka EINECS, ELINCS številka snovi

8 Stran 8 od 8 EINECS EN GHS IMDG K KTV LD50 MV NOEL PBT PNEC RID SIST STOT UN VPvB Enoznačna številka za snovizmesi, ki so bile v prodaji oz. prometu pred letom 1981 v Evropski uniji. Evropski normativ Globalno poenoten sistem razvrščanja, pakiranja in označevanja (Globally Harmonized System) Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo Kratkotrajna vrednost Letalni odmerek ( zaužitje, dermalno ) Mejna vrednost Odmerek brez opaznega zdravju škodljivega učinka Obstojne, bio-akomulativne in strupene snovi Predvidena koncentracija brez učinka Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga Slovenski inštitut za standardizacijo Specifična strupenost za ciljne organe - identifikacijska št.. ki se uporablja pri prevozu nevarnih snovi ( je koda nevarnih snovi ) Zelo obstojne in zelo bio-akumulativne Informacije temeljijo na našem poznavanju proizvoda v času priprave varnostnega lista. Če kupec ne uporablja proizvoda kot je predlagano oz. priporočeno, nosi sam riziko za eventualno škodo. Seveda pa informacije v varnostnem listu kupca ne odvezujejo dolžnosti, da upošteva vso zakonodajo, ki je vezana na njegovo področje aktivnosti.