Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006"

Transkripcija

1 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Stran 1 od 14 Št.VLN; : V005.0 predelano dne: Datum tiskanja: Zamenjuje izvod iz: ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom, <0,1% benzena 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Predvidena uporaba čistilo na bazi topil 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Henkel Slovenija Industrijska Maribor Slovenija Tel.: +386 (1) Št. faksa: +386 (1) Telefonska številka za nujne primere Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati 112. Dodatne informacije tudi na tel. št med 8.00 in Razvrstitev snovi ali zmesi ODDELEK 2:Določitev nevarnosti Razvrstitev (CLP): Vnetljiv aerosol Kategorija 1 H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Draženje kože Kategorija 2 H315 Povzroča draženje kože. Toksičnost za specifični ciljni organ - enkratni izpostavljenosti Kategorija 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Ciljne organe: Osrednje živčevje Kronične nevarnosti za vodno okolje Kategorija 2 H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 2.2 Elementi etikete Elementi etikete (CLP):

2 Št.VLN;: V005.0 LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Stran 2 od 14 Piktogram za nevarnost: Opozorilna beseda: Stavek o nevarnosti: Previdnostni stavek: Previdnostni stavek: Preprečevanje Previdnostni stavek: Odziv Nevarno H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturi nad 50 C/122 F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. ***Samo za potrošniško uporabo: P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P501 Odstranjevanje odpadkov in ostankov v skladu z zahtevami lokalnih oblasti.*** P261 Izogibati se vdihavanju prša. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode Druge nevarnosti Aerosolna doza je pod pritiskom. Ne je izpostavljati visokim temperaturam. Ne izpolnjuje v celoti Obstoječe Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo Strupene Bioakumulative (vpvb) kriterije 3.2 Zmesi Splošna kemična oznaka: čistilo na bazi topila ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Deklaracija o primeseh v skladu z CLP (EC) št. 1272/2008: Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom, <0,1% benzena Številka ES REACH-Reg št Vsebnost Razvrščanje % Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H < 20 % Flam. Liq. 2 H % Flam. Liq. 2 H225 Ogljikov dioksid CO < 10 % Press. Gas H280 Za celoten tekst H - izjav in drugih okrajšav glejte poglavje 16 "Ostale informacije".

3 Št.VLN;: V005.0 LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Stran 3 od 14 Snovi brez razvrstitve lahko imajo omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni Skupnosti. Označevanje sestavin v skladu z Uredbo o Detergentih (EC/648/2004) > 30 % alifatski ogljikovodiki 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč Vdihavanje: Umakniti se na sveži zrak. Če se draženje nadaljuje, obiskati zdravnika. Stik s kožo: Umivanje s tekočo vodo in milom. V primeru draženja poiskati zdravniško pomoč. Stik z očmi: Izpirati takoj z obilo tekoče vode (10 minut).poiskati zdravniško pomoč. Zaužitje: Izpirajte ustno votlino, popijte 1-2 kozarca vode, ne izzivajte bruhanja, posvetujte se z zdravnikom. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Pordečitev, vnetje. Pare lahko povzročijo zaspanost in omotičnost. Dolgotrajen ali večkraten stik lahko povzroči draženje oči. 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Glej poglavje: Opis ukrepov za prvo pomoč 5.1 Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje: Pena, gasilni prah, ogljikova dioksid. ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi Zaradi varnostnih razlogov neprimerna sredstva za gašenje Ni poznanih 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Pare se lahko akumulirajo v nižje ležečih in zaprtih območjih ter prepotujejo velike razdalje do virov vžiga, kjer lahko pride do povratnega udara. Ogljikovi oksidi, dušikovi oksidi, dražeče organske pare. 5.3 Nasvet za gasilce Nositi neodvisni dihalni aparat. Dodatna opozorila: Pri požaru hladiti posode z razpršenim vodnim curkom. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Odstraniti vire vžiga Poskrbeti-zagotoviti primerno zračenje. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Ne izprazniti v kanalizacijo.

4 Št.VLN;: V005.0 LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Stran 4 od Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Absorbirajte z vpojnim materialom. Do odstranitve hraniti v delno napolnjenih in dobro zaprtih posodah. Kontaminirani material odstranjujte kot odpadek po pogl Sklicevanje na druge oddelke Glejte priporočilo v oddelku Varnostni ukrepi za varno ravnanje Držite stran od virov vžiga. Ne kadite. Preprečiti vdihavanje, zato je treba pare izsesavati. Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih. ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje Higienski ukrepi: Pred odmori in po koncu dela si umijte roke. Pri delu ne jejte, ne pijte ali kadite. Upoštevati je treba higienske zahteve dobre industrijske prakse 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Skladiščiti na hladnem in suhem. Ne skladiąčite v bliľini virov vročine, virov vľiga ali reaktivnega materiala. Glede na Tehnični list 7.3 Posebne končne uporabe čistilo na bazi topil ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1 Parametri nadzora Skupne meje izpostavljenosti Velja za Slovenija Sestavina [Nadzorovana snov] ppm mg/m 3 Meje izpostavljenosti Kratkotrajna izpostavljenost Sistemska ozančitev / Opombe [etanol (etilalkohol)] ovno umerjeno povprečje (TWA): Če je v skladu z vrednostmi OEL in BEL, ne sme biti tveganja za škodljivost za razmnoževanje. SI OEL [etanol (etilalkohol)] [dimetoksimetan] Ogljikov dioksid CO Ogljikov dioksid CO [OGLJIKOV DIOKSID] Ogljikov dioksid CO [ogljikov dioksid] Multiplikator STEL (STEL = TWA * multiplikator STEL): ovno umerjeno povprečje (TWA): ovno umerjeno povprečje (TWA): ovno umerjeno povprečje (TWA): 4 SI OEL Indikativno SI OEL ECTLV SI OEL

5 Št.VLN;: V005.0 LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Stran 5 od 14 Predicted No-Effect Concentration (PNEC): Ime iz seznama (mišljen je zakoniti seznam) Environmental Compartment voda (sveža voda) Slana voda voda (občasno puščanje) Usedlina (sveža voda) Zemlja Obdelava odpadnih voda oralno čas izpostavlje nosti mg/l ppm mg/kg drugo 0,96 mg/l 0,79 mg/l 2,75 mg/l 580 mg/l 3,6 mg/kg 0,63 mg/kg 720 mg/kg Usedlina (slana 2,9 mg/kg voda) voda (sveža 14,577 voda) mg/l Slana voda 1,4577 mg/l Usedlina (sveža 13,135 voda) mg/kg Usedlina (slana 1,3135 voda) mg/kg Zemlja 4,6538 mg/kg Obdelava mg/l odpadnih voda Opombe Derived No-Effect Level (DNEL): Ime iz seznama (mišljen je zakoniti seznam) Naphtha (petroleum), hydrotreated light, <0,1% benzene Naphtha (petroleum), hydrotreated light, <0,1% benzene Naphtha (petroleum), hydrotreated light, <0,1% benzene Naphtha (petroleum), hydrotreated light, <0,1% benzene Naphtha (petroleum), hydrotreated light, <0,1% benzene Application Area Način izpostavlje nosti Health Effect Delavci dermalno Dolgotrajna Splošna populacija Splošna populacija Splošna populacija oralno dermalno Prek vdiha Dolgotrajna Dolgotrajna Dolgotrajna Delavci Prek vdiha Dolgotrajna Delavci dermalno Dolgotrajna Delavci inhalacija Dolgotrajna Splošna populacija Splošna populacija Splošna populacija dermalno inhalacija oralno Dolgotrajna Dolgotrajna Dolgotrajna Exposure Time 773 mg/kg 699 mg/kg 699 mg/kg 608 mg/m mg/m3 343 mg/kg 950 mg/m3 206 mg/kg 114 mg/m3 87 mg/kg Opombe

6 Št.VLN;: V005.0 LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Stran 6 od 14 Index biološke izpostavljenosti: brez 8.2 Nadzor izpostavljenosti: Navodilo za oblikovanje tehničnih naprav Poskrbite za dobro zračenje in odzračevanje. Zaščita dihal: Poskrbeti-zagotoviti primerno zračenje. Potrebno je uporabiti zašcitno masko oz. respirator z filtrom za organske hlape, ce se izdelek uporablja v prostoru z slabo ventilacijo. Filter tipa: A (EN 14387) Zaščita rok: Proti kemikalijam odporne zaščitne rokavice (EN 374).Primerni materiali za kratkotrajen stik ali pljuske (priporočilo: najmanj zaščitni indeks 2, kar po EN 374 pomeni čas pronicanja > 30 minut): nitrilna guma (NBR; debelina >= 0.4 mm). Primerni materiali za daljši, neposredni stik (priporočilo: najmanj zaščitni indeks 6, kar po EN 374 pomeni čas pronicanja > 480 minut): nitrilna guma (NBR; debelina >= 0.4 mm). Informacije temeljijo na virih iz literature in na navodilih s strani izdelovalcev rokavic, ali so analogno izpeljane iz podatkov o podobnih snoveh. Upoštevajte, da je lahko zaradi številnih dejavnikov (npr. temperature) življenjska doba proti kemikalijam odpornih zaščitnih rokavic v delovnih pogojih bistveno krajša kot pa je čas pronicanja, ki je bil opredeljen v skladu z EN 374. Rokavice je že pri prvih znakih obrabljenosti ali poškodb treba zamenjati. Zaščita oči: Zaščitna očala s stranskim varovanjem ali očala za zaščito pred kemikalijami, je potrebno nositi, če obstaja nevarnost brizganja Oprema za zaščito oči mora biti v skladu z EN166. Zaščita telesa: Pri delu nosite ustrezno zaščitno obleko. Zaščitna obleka mora biti v skladu z EN v primeru nevarnosti brizganja tekočin ali v skladu z EN za prah. Opozorila za osebno zaščitno opremo: Podatki za osebno zaščitno/varovalno opremo so samo kot vodilo/priporočilo. Celovito oceno tveganja, je treba opraviti pred uporabo tega izdelka, da se lahko določi ustrezno osebno varovalno opremo, ki ustreza lokalnim razmeram. Osebna zaščitna oprema mora biti v skladu z ustreznim standardom EN. ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Videz aerosol brezbarvna Vonj ogljikovodiki mejne vrednosti vonja ph Točka tališča Temperatura strditve Začetna točka vrelišča Plamenišče Hitrost izparevanja Vnetljivost Meje eksplozivnosti spodnje zgornje Parni tlak (20 C (68 F)) Relativna parna gostota: Gostota (20 C (68 F)) Nasipna gostota Topnost Topnost kvalitativno Ni določeno -78 C ( F) -18 C (0.4 F) 0,8 %(V) 15 %(V) 440 hpa 0,742 g/cm3 Se ne sme mešati s/z

7 Št.VLN;: V005.0 LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Stran 7 od 14 (Top. (kratica za topila): voda) Topnost kvalitativno (Top. (kratica za topila): Aceton) Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda Temperatura samovžiga Temperatura razpadanja Viskoznost Viskoznost (kinematična) Eksplozivne lastnosti Oksidativne lastnosti mešljiv 9.2 Drugi podatki Vnetišče 200 C (392 F) ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost Reaktivnost Močno oksidacijsko sredstvo Kemijska stabilnost Stabilno pri priporočenih pogojih skladiščenja Možnost poteka nevarnih reakcij Glej poglavje reaktivnost Pogoji, ki se jim je treba izogniti Se ne razkraja pri ustrezni uporabi. Toplota, plamen, sončni žarki in drugi viri vžiga Nezdružljivi materiali Glej poglavje reaktivnost Nevarni produkti razgradnje Brez pri pravilni uporabi. ODDELEK 11: Toksikološki podatki Splošni podatki o toksikologiji: Dolgotrajen ali večkraten stik lahko povzroči draženje oči Podatki o toksikoloških učinkih Akutna oralna toksičnost: Tip LD mg/kg podgana OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) LD mg/kg podgana ni specificirano Akutna dermalna toksičnost: Tip LD50 > mg/kg kunec OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) LD50 > mg/kg kunec OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

8 Št.VLN;: V005.0 LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Stran 8 od 14 Akutna inhalacijska toksičnost: Tip Okolje izspostavljenosti izpostavlj enosti LC50 124,7 mg/l hlapi 4 h podgana OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) Jedkost za kožo/draženje kože: Rezultat izpostavlj enosti Ne dražilno kunec OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) Resne okvare oči/draženje: Rezultat izpostavlj enosti Ne dražilno kunec OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) Preobčutljivost pri vdihavanju ali stiku s kožo: Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi. Rezultat Vrsta testa ne povzroča preobčutljivosti ne povzroča preobčutljivosti Mišja lokalna limfna analiza (LLNA) Mišja lokalna limfna analiza (LLNA) morski prašiček miš OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) Mutagenost zarodnih celic: Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi. Rezultat Vrsta študije / način dajanja negativen negativen negativen bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) v vitro kromosomskem odstopanju testa na sesalcih celična genetska mutacijska analiza sesalcev Metabolično aktiviranje / čas izpostavljenosti Brez Z in brez OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)

9 Št.VLN;: V005.0 LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Stran 9 od 14 Rakotvornost Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi. Rezultat Vodilo za aplikacije izpostavljen osti / Pogostost izspostavlje nosti Spol oralno: ni podgana ni specificirano specificirano dermalno miš ženski ni specificirano inhalacija miš moški ni specificirano Strupenost za razmnoževanje: Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi. Rezultat / Vrsta testa Vodilo za aplikacije NOAEL P mg/kg Two oralno: ni generation specificirano study miš OECD Guideline 416 (Two- Generation Reproduction Toxicity Study) STOT enkratna izpostavljenost: Podatki niso na razpolago. STOT ponavljajoča se izpostavljenost:: Podatki niso na razpolago. Nevarnost pri vdihavanju: Podatki niso na razpolago.

10 Št.VLN;: V005.0 LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Stran 10 od 14 Splošni ekološki podatki: Ne sme priti v kanalizacijo / površinsko vodo / podtalnico. ODDELEK 12: Ekološki podatki Strupenost Strupenost (ribe): Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom, <0,1% benzena Tip izpostavljenosti LC50 > 1-10 mg/l OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) LC mg/l 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) LC mg/l 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) Strupenost (Daphnia): Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom, <0,1% benzena Tip izpostavljenosti EC50 3 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 > 500 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) Kronična strupenost za vodne nevretenčarje Tip izpostavljenosti NOEC 9,6 mg/l 9 d Daphnia magna ni specificirano Strupenost (alge):

11 Št.VLN;: V005.0 LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Stran 11 od 14 Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom, <0,1% benzena Tip izpostavljenosti EC50 > 1-10 mg/l OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) EC mg/l 72 h Chlorella vulgaris OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) EC10 11,5 mg/l 72 h Chlorella vulgaris OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) EC10 > 500 mg/l 96 h Scenedesmus subspicatus (new OECD Guideline 201 (Alga, name: Desmodesmus Growth Inhibition Test) subspicatus) Strupenost za mikroorganizme Tip izpostavljenosti IC50 > mg/l 3 h activated sludge OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) EC mg/l 17 h DIN 38412, part 8 (Pseudomonas Zellvermehrungshemm- Test) Obstojnost in razgradljivost Ni podatkov. Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom, <0,1% benzena Rezultat Vrsta testa Razgradljivos t biološko lahko razgradljivo biološko lahko razgradljivo izpostavljen osti aerobno 89 % 28 d OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test) aerobno % 30 d OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) 88 % 30 d OECD 301 A - F Zmožnost kopičenja v organizmih Ni podatkov. Ni podatkov o substanci Mobilnost v tleh Izdelek hitro hlapi.

12 Št.VLN;: V005.0 LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Stran 12 od 14 Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom, <0,1% benzena LogPow Temperatura 4-5,7 OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method) -0,35 24 C ni specificirano Rezultati ocene PBT in vpvb Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom, <0,1% benzena Ogljikov dioksid CO PBT / vpvb Ne izpolnjuje v celoti Obstoječe Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo Strupene Bioakumulative (vpvb) kriterije Ne izpolnjuje v celoti Obstoječe Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo Strupene Bioakumulative (vpvb) kriterije Ne izpolnjuje v celoti Obstoječe Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo Strupene Bioakumulative (vpvb) kriterije Drugi škodljivi učinki Podatki niso na razpolago. ODDELEK 13: Odstranjevanje Metode ravnanja z odpadki Odstranjevanje izdelka: Odstranjujete v skladu s predpisi. Odstranjevanje neočiščene embalaže: Po uporabi je treba tube, kartone in plastenke, ki vsebujejo ostanke izdelka odstraniti na pooblaščeno odlagališče kot kemično onesnažen odpadek ali v sežigalnico. Odstranjevanje embalaže v skladu za uradnimi predpisi. Klasifikacijska številka odpadka Druga topila in mešanice topil Veljavne EWC kodne številke odpadka se nanašajo na izvor, zato proizvajalec ne more definirati EWC kod odpadkov za artikle oz. izdelke, ki se uporabljajo v različnih sektorjih. Naštete EWC kode so priporočilo za uporabnike. Z veseljem vam bomo svetovali.

13 Št.VLN;: V005.0 LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Stran 13 od 14 ODDELEK 14: Podatki o prevozu UN številka ADR 1950 RID 1950 ADN 1950 IMDG 1950 IATA Pravilno odpremno ime ZN ADR RID ADN IMDG IATA AEROSOLI AEROSOLI AEROSOLI AEROSOLS (Solvent Naphtha (Petroleum), Light Aromatic) Aerosols, flammable Razredi nevarnosti prevoza ADR 2.1 RID 2.1 ADN 2.1 IMDG 2.1 IATA Skupina embalaže ADR RID ADN IMDG IATA Nevarnosti za okolje ADR RID ADN IMDG IATA E1 E1 E1 P n.a Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika ADR RID ADN IMDG IATA n.a. Vodilna koda: (D) n.a. n.a. n.a. n.a Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC n.a. ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes VOC vsebnost 95 % (EU) Ocena kemijske varnosti Scenarij kemijske varnosti še ni izdelan

14 Št.VLN;: V005.0 LOCTITE SF 7063 CLEANER AE400ML Stran 14 od 14 ODDELEK 16: Drugi podatki Označevanje izdelka je navedeno v oddelku 2. Celoten tekst okrajšav navedenih s številkami v tem varnostnem listu je kot sledi. H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ostala informacije: Podatki so osnovani na današnjem stanju našega vedenja in se nanašajo na izdelek v dobavnem stanju. Opisujejo naše izdelke v zvezi z varnostnimi zahtevami in tako ne pomenijo, da jim zagotavljajo določene lastnosti. Pomembne spremembe v varnostnem listu, so označene z navpičnimi črtami ob levem robu tega dokumenta. Pripadajoče besedilo se prikaže v drugačni barvi na senčnih področjih.