Svet Evropske unije Bruselj, 31. julij 2020 (OR. en)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Svet Evropske unije Bruselj, 31. julij 2020 (OR. en)"

Transkripcija

1 Svet Evropske unije Bruselj, 31. julij 2020 (OR. en) 10035/20 ADD 1 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Datum prejema: 27. julij 2020 Prejemnik: za generalno sekretarko Evropske komisije: direktor Jordi AYET PUIGARNAU JAI 627 DROIPEN 62 COSI 122 COPEN 216 ENFOPOL 191 FREMP 52 ENFOCUSTOM 96 JAIEX 73 IXIM 80 CFSP/PESC 652 CT 62 COPS 257 CRIMORG 67 HYBRID 22 FRONT 209 DISINFO 18 ASIM 56 TELECOM 122 VISA 86 DIGIT 64 CYBER 141 COMPET 348 DATAPROTECT 73 RECH 287 CATS 57 generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN Št. dok. Kom.: COM(2020) 608 final ANNEXES 1-4 Zadeva: PRILOGE k SPOROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Akcijski načrt EU glede trgovine s strelnim orožjem za obdobje Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2020) 608 final ANNEXES 1-4. Priloga: COM(2020) 608 final ANNEXES /20 ADD 1 lst JAI.1 SL

2 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2020) 608 final ANNEXES 1 to 4 PRILOGE k SPOROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Akcijski načrt EU glede trgovine s strelnim orožjem za obdobje SL SL

3 Zakonodaja EU PRILOGA 1 Seznam ustrezne zakonodaje in pobud EU Direktiva Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja, UL L , str. 51 (kakor je bila spremenjena); Skupno stališče 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme, kakor je bilo spremenjeno s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/1560 z dne 16. septembra 2019 UL L 239, , str. 16; Direktiva 2009/43/ES z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti, UL L 146, , str. 1; Uredba (EU) št. 258/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o izvajanju člena 10 Protokola Združenih narodov o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranem kriminalu (Protokol ZN o strelnem orožju), uvedbi izvoznih dovoljenj za strelno orožje, njegove sestavne dele in strelivo ter ukrepih glede njihovega uvoza in tranzita, UL L 94, , str. 1; Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2403 o določitvi skupnih smernic o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja, UL L 333, , str. 62) (kakor je bila spremenjena); Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2019/68 z dne 16. januarja 2019 o določitvi tehničnih specifikacij za označevanje strelnega orožja in njegovih bistvenih sestavnih delov v skladu z Direktivo Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja, UL L 15, , str. 18; Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2019/69 z dne 16. januarja 2019 o določitvi tehničnih specifikacij za plašilno in signalno orožje v skladu z Direktivo Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja, UL L 15, , str. 22; Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/686 z dne 16. januarja 2019 o podrobni ureditvi sistematične izmenjave informacij v zvezi s prenosom strelnega orožja znotraj Unije z elektronskimi sredstvi v skladu z Direktivo Sveta 91/477/EGS, UL L 116, , str. 1; Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/689 z dne 16. januarja 2019 o pilotnem projektu za izvajanje nekaterih določb o upravnem sodelovanju iz Direktive Sveta 91/477/EGS prek informacijskega sistema za notranji trg; UL L 116, , str. 75. Mednarodni instrumenti Konvencija iz leta 2001 proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in njen Protokol o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi; Akcijski program Združenih narodov iz leta 2001 za preprečevanje vseh vidikov nezakonitega trgovanja z osebnim in lahkim orožjem, boj proti njim in njihovo izkoreninjenje; SL 1 SL

4 Mednarodni instrument iz leta 2005, ki državam omogoča pravočasno in zanesljivo identifikacijo in sledenje nedovoljenega osebnega in lahkega orožja; Pogodba o trgovini z orožjem iz leta Pobude EU Splošno Politični cikel EU , prvi operativni akcijski načrt kot del Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala 1. Ta je vključeval številne dejavnosti, usmerjene v povečanje zbiranja, pridobivanja in priprave obveščevalnih podatkov, izboljšanje izmenjave balističnih podatkov, vzpostavitev nacionalnih kontaktnih točk, organizacijo skupnih nadzornih dejavnosti v zvezi s posebnimi grožnjami (predelano orožje, plinsko in plašilno orožje, dostava paketov), usposabljanje in krepitev zmogljivosti ter mednarodno sodelovanje; Strelno orožje in notranja varnost EU: zaščita državljanov in preprečevanje nezakonite trgovine, Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu, COM(2013) 716 z dne 21. oktobra 2013; Evropska agenda za varnost Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, COM(2015) 185 final z dne 28. aprila 2015; Akcijski načrt EU za boj proti nedovoljeni trgovini s strelnim orožjem in eksplozivi ter njihovi uporabi, COM(2015) 624 final z dne 2. decembra 2015; Elementi za strategijo EU zoper nedovoljeno strelno orožje ter osebno in lahko orožje in pripadajoče strelivo, skupno sporočilo Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (JOIN(2018) 17 final z dne 1. junija 2018), ki je po potrditvi Sveta postal celovita strategija EU (sklepi Sveta z dne 19. novembra 2018 dokument 13581/18). Poročilo Komisije za oceno uporabe Uredbe (EU) št. 258/2012 o uvozu, izvozu in tranzitu strelnega orožja za civilno uporabo, COM(2017) 737 final z dne 12. decembra 2017; Priporočilo Komisije o sprejetju takojšnjih ukrepov za izboljšanje varnosti ukrepov glede izvoza, uvoza in tranzita strelnega orožja, njegovih delov in pomembnih sestavnih delov ter streliva, ki poziva k okrepitvi pravil EU za izboljšanje sledljivosti in varnosti postopkov za nadzor izvoza in uvoza za strelno orožje in sodelovanje med organi pri boju proti trgovini s strelnim orožjem, C(2018) 2197 final z dne 17. aprila 2018; Jugovzhodna Evropa Akcijski načrt glede nedovoljene trgovine s strelnim orožjem med EU in regijo jugovzhodne Evrope za obdobje , 14. november 2014, dokument Sveta 15516/14, ki ga je Svet sprejel 4. in 5. decembra 2014 (dokument Sveta 16526/14); Ministrski forum EU-Zahodni Balkan o pravosodju in notranjih zadevah z dne 12. decembra 2014 v Beogradu; 1 Dokument 16726/3/13 REV 3 RESTREINT UE/EU RESTRICTED. SL 2 SL

5 Verodostojna širitvena perspektiva in okrepljeno sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom (COM(2018) 65 final z dne 6. februarja 2018). Ukrep 2.12 je posebej osredotočen na trgovino s strelnim orožjem; Skupni akcijski načrt za boj proti terorizmu za Zahodni Balkan, ki so ga predstavniki Evropske unije in šest partnerk z Zahodnega Balkana podpisali dne 5. oktobra 2018 na ministrskem forumu EU-Zahodni Balkan o pravosodju in notranjih zadevah v Tirani 2. Med pet celovitih ciljev je vključena tudi obravnava vprašanja nedovoljene trgovine s strelnim orožjem. Prilagojeni dvostranski sporazumi o boju proti terorizmu so bili skupaj pripravljeni in sklenjeni z organi vseh šestih partnerk z Zahodnega Balkana 3. Vključujejo glavna vprašanja, povezana s trgovino s strelnim orožjem, kot je vzpostavitev v celoti operativnih kontaktnih točk za strelno orožje. Prednostni ukrepi so opredeljeni z dejanskimi navedbami odgovornosti, kazalniki in roki; Časovni načrt za trajno rešitev problema nedovoljenega posedovanja in neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja in pripadajočega streliva ter trgovine z njimi, sprejet na londonskem vrhu, ki je potekal 10. julija 2018 v okviru berlinskega procesa. Ta pobuda je pozneje prejela finančno podporo EU na podlagi Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1788 z dne 19. novembra 2018 v podporo Centru jugovzhodne in vzhodne Evrope za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem (SEESAC) pri izvajanju regionalnega časovnega načrta za boj proti nedovoljeni trgovini z orožjem na Zahodnem Balkanu, ki opredeljuje splošno usklajevanje in spremljanje izvajanja časovnega načrta; UL L 293, , str. 11. Ocena akcijskega načrta glede nedovoljene trgovine s strelnim orožjem med EU in regijo jugovzhodne Evrope za obdobje , Poročilo Komisije z dne 27. junija 2019, COM(2019) 293 final z dne 27. junija V skladu s tem poročilom o oceni je akcijski načrt izboljšal mreženje in izmenjavo informacij ter postavil temelje za prihodnje sodelovanje. Vendar se še niso v celoti izvedli nekateri načrtovani ukrepi, kot so vzpostavitev kontaktnih točk za strelno orožje, ki so potrebne za ustrezne strategije uveljavljanja, usklajevanje, obveščevalno dejavnost in izmenjave informacij na nacionalni in evropski ravni. Še vedno ni usklajenega zbiranja podatkov o zasegih strelnega orožja, ki bi omogočilo z dokazi podprto politiko ter ustrezno in zanesljivo oceno trendov trgovine. Podobno tudi zainteresirane strani niso oblikovale standardne oblike poročanja za izmenjavo informacij, kot je bilo predvideno v akcijskem načrtu; Sklep Sveta (SZVP) 2019/2111 z dne 9. decembra 2019 v podporo dejavnostim SEESAC za razorožitev in nadzor nad orožjem v jugovzhodni Evropi, ki zmanjšujejo ogroženost zaradi nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter pripadajočega streliva, UL L 318, EU od leta 2002 zagotavlja pomoč Zahodnemu Balkanu na podlagi več zaporednih sklepov Sveta o financiranju projektov nadzora nad osebnim orožjem, vrednih 18,1 milijona EUR Prva dva sporazuma so v Bruslju, 9. oktobra 2019, podpisali komisar Avramopulos ter ministra za notranje zadeve Albanije in Republike Severne Makedonije Sporazum s Kosovom* je bil podpisan v Bruslju, 30. oktobra Zadnji trije sporazumi z Bosno in Hercegovino, Črno goro in Srbijo so bili podpisani 19. novembra 2019 v času ministrskega foruma o pravosodju in notranjih zadevah v Skopju. * To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova. SL 3 SL

6 Sklep Sveta (SZVP) 2019/2009 z dne 2. decembra 2019 o podpori prizadevanjem Ukrajine v boju proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi v sodelovanju z OVSE; UL L 312, , str. 42. Ti projekti so zagotovili celovito podporo za dejavnosti nadzora nad osebnim in lahkim orožjem ter za preprečevanje trgovine z orožjem v jugovzhodni Evropi. Od leta 2002 je ključni izvajalski partner, ki v regiji izvaja pomoč Sveta, Center jugovzhodne in vzhodne Evrope za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem (SEESAC), ki deluje v okviru UNDP. Novi sklep Sveta z dne 9. decembra 2019 za dejavnosti nadzora nad orožjem v naslednjih štirih letih namenja 11,8 milijona EUR. Komisije za osebno in lahko orožje ter mreža strokovnjakov za strelno orožje iz jugovzhodne Evrope prispevajo k standardizaciji pristopov v regiji ter oblikovanju dejavnosti na regionalni in lokalni ravni, kar prispeva k oblikovanju politik, ki je podprto z dokazi; okrepljeni fizični zaščiti in upravljanju zalog; boljšemu označevanju in sledenju, krepitvi zmogljivosti za preprečevanje nedovoljene trgovine s strelnim orožjem prek podpore za vzpostavitev kontaktnih točk za strelno orožje ter krepitvi preiskovalnih zmogljivosti. Zagotovljena je bila tudi podpora za ozaveščanje, kampanje zbiranja osebnega in lahkega orožja in streliva, preglednost izvoza orožja v regiji ter vključevanje vidika spola v nadzor osebnega in lahkega orožja. Politika vzhodnega partnerstva po letu 2020, Skupno sporočilo, JOIN(2020) 7 final z dne 18. marca 2020; v njem je ponovno naveden poziv k pregledu evropske sosedske politike za leto 2015 zaradi okrepitve varnostne razsežnosti za razbijanje organiziranega kriminala, vključno s trgovino s strelnim orožjem. SL 4 SL

7 PRILOGA 2 Intervencijska logika akcijskega načrta EU SL 5 SL

8 PRILOGA 3 Posebni ukrepi za jugovzhodno Evropo in njeno sodelovanje z EU Ukrepi Časovni okvir 4 Ustrezni ključni kazalniki uspešnosti 5 Ustrezne dejavnosti v regionalnem časovnem načrtu 6 Omogočitveni pogoji Pravno okolje V celoti približati pravni nadzor zakonodaji EU (vključno z revizijo direktive o strelnem orožju iz leta 2017), skupaj z izvedbenimi akti o standardih onesposabljanja, o označevanju strelnega orožja in njegovih pomembnih sestavnih delov ter tehničnih specifikacijah za plašilno in signalno orožje. Posodobiti pravni okvir za proizvajalce strelnega orožja in trgovce s strelnim orožjem ; 1.2; 1.3 N1 C ; 1.4; 1.5 N1 C2 Vzpostaviti ustrezen kazenski pravni okvir za zagotovitev pregona in izreka obsodb zaradi trgovine s strelnim orožjem N1 C1 N3 C1 4 Časovni okvir regionalnega časovnega načrta. 5 Glej Prilogo 4. 6 N= namen; C=cilj. SL 6 SL

9 Ukrepi Časovni okvir 4 Ustrezni ključni kazalniki uspešnosti 5 Ustrezne dejavnosti v regionalnem časovnem načrtu 6 Približati kazenske in operativne postopke po regijah, da se olajša čezmejno operativno sodelovanje N1 C4 N3 C1 Sprejeti pravni okvir, da se omogočita legalizacija strelnega orožja in prostovoljno predajo strelnega orožja, streliva in eksplozivov N5 C2 Upravna struktura Vzpostaviti v celoti delujoče in kadrovsko izpopolnjene kontaktne točke za strelno orožje v vsaki jurisdikciji N2 C2 N2 C3 Usposabljanje in krepitev zmogljivosti Izboljšani postopki, oprema in usposabljanje enot kazenskega pregona. Okrepiti nacionalna usposabljanja na področju boja proti trgovini s strelnim orožjem. Razširiti udeležbo na tečajih usposabljanja CEPOL N3 C N3 C4 SL 7 SL

10 Ukrepi Časovni okvir 4 Ustrezni ključni kazalniki uspešnosti 5 Ustrezne dejavnosti v regionalnem časovnem načrtu 6 Preprečevanje in ozaveščanje Povečanje varnosti zalog Vzpostaviti sisteme inšpekcijskih pregledov in izvajati upravljanje življenjskega cikla osebnega in lahkega orožja za vladne in zasebne ustanove. Zagotavljati usposabljanje in krepitev zmogljivosti obojim. Zagotavljati varno in zanesljivo skladiščenje strelnega orožja N7 C1 N7 C3 N7 C N7 C2 Zmanjševanje zalog Sistematično uničevanje presežkov in zaseženega orožja Programi prostovoljne predaje in odkupa , 12.3, 12.5, 12.6 N6 Vzpostaviti nacionalne in regionalne programe za onesposabljanje, legalizacijo in prostovoljno predajo ter uničenje v skladu s standardi N5 C3 Kampanje za ozaveščanje in vprašanje spola Izvajati kampanje za ozaveščanje za celotno prebivalstvo in za nekatere ciljne skupine (npr N4 SL 8 SL

11 Ukrepi Časovni okvir 4 Ustrezni ključni kazalniki uspešnosti 5 Ustrezne dejavnosti v regionalnem časovnem načrtu 6 proizvajalce, fizične in pravne osebe z dovoljenjem) ter vzpostavljati mreže za prepričevanje. 14 Vprašanja v zvezi s spolom v celoti vključiti v politike nadzora nad strelnim orožjem ter zagotavljati ustrezno zastopanost žensk na področju nadzora nad strelnim orožjem in kazenskega pregona N2 C9 Okrepljen kazenski pregon Obveščevalna dejavnost Standardizirati postopke, sistematizirati izmenjavo informacij, med drugim tudi zunaj posameznih preiskav N1 C5 Vzpostaviti celovito zbirko podatkov o zavrnitvah v zvezi s strelnim orožjem (lastništva, prenosov, uvoznih ali izvoznih dovoljenj), kaznivih dejanjih, storjenih s strelnim orožjem, in zasegih strelnega orožja. Sistematizirati zbiranje podatkov kazenskega pravosodja s strani vseh akterjev (policije, carine, tožilcev, sodišč, zaporov). Objavljati redna poročila o analizi kaznivih dejanj, storjenih s strelnim orožjem, in ocene ogroženosti N2 C1 N2 C5 N3 C1 SL 9 SL

12 Ukrepi Časovni okvir 4 Ustrezni ključni kazalniki uspešnosti 5 Ustrezne dejavnosti v regionalnem časovnem načrtu 6 Sistematično zbiranje podatkov o izgubljenem in ukradenem strelnem orožju ter njegovih pomembnih sestavnih delov zaradi sledenja, vključno z uporabo sistema iarms N2 C8 Strog pravni nadzor Zbirati podrobne statistične podatke o lastništvu in gibanjih strelnega orožja (uvozna in izvozna dovoljenja). Okrepljen nadzor, spremljanje in preprečevanje preusmerjanja. Okrepiti operativno sodelovanje (skupne patrulje, večja vključenost policijskega in carinskega sodelovanja, vključno s centri za sodelovanje) ter uporabo mednarodne pomoči in posebnih preiskovalnih orodij, ki jih zagotavljata EMPACT in Europol N2 C1 N5 C ; 6.3; 6.4 N1 C5 N3 C3 N5 C1, N5 C N3 C4 Sledenje Vzpostaviti sistematično sledenje vsega zaseženega orožja in izmenjavo informacij z Europolom N1 C5 N2 C7 SL 10 SL

13 Ukrepi Časovni okvir 4 Ustrezni ključni kazalniki uspešnosti 5 Ustrezne dejavnosti v regionalnem časovnem načrtu 6 Balistična analiza Sistematizirati balistično analizo in omogočiti lažjo izmenjavo balističnih informacij N2 C4 Izmenjava informacij na vseh ravneh Nadaljevati redno izmenjavo dobrih praks v enotnejšem upravnem okolju (manj prekrivanj med sestanki, jasnejša pričakovanja glede rezultatov sestankov, jasna pooblastila predstavnikov države in sposobnost, da sprejmejo zaveze) z vključevanjem carine, policije, forenzikov, tožilcev in sodišč. Zagotavljati sistematično izmenjavo operativnih in strateških informacij na platformi EMPACT za strelno orožje (uporaba ustreznih nizov mrežne aplikacije za varno izmenjavo informacij (SIENA)) z Europolom, Frontexom in Eurojustom. Zagotavljati redne in sistematične povratne informacije prejemnika v zvezi z zahtevki za informacije in predložitvijo informacij. Zbirati informacije in zagotavljati zanesljiv pregled nad obveščevalnimi podatki v zvezi z uporabo temnega spleta za nedovoljeno trgovino s strelnim orožjem v okviru političnega cikla EU N1 C N2 C4 N2 C SL 11 SL

14 PRILOGA 4 Ključni kazalniki uspešnosti Naslednji kazalniki so bili oblikovani v Časovnem načrtu za trajno rešitev problema nedovoljenega posedovanja in neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja in pripadajočega streliva ter trgovine z njimi na Zahodnem Balkanu do leta V tej prilogi so navedeni tako, da se lahko uporabijo tudi za države članice EU. To ne vpliva na to, kako so partnerke z Zahodnega Balkana začele poročati o izvajanju časovnega načrta. Številčenje kazalnikov je nespremenjeno. 1. Število pravnih okvirov o nadzoru nad orožjem, ki so v celoti usklajeni z zakonodajo EU 7, Pogodbo o trgovini z orožjem in Protokolom o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi (Protokol o strelnem orožju): 1.1. zakonodajni akti o nadzoru nad oborožitvijo v zvezi s civilno uporabo strelnega orožja in streliva v skladu z ustreznimi direktivami EU o strelnem orožju in strelivu; 1.2. zakonodajni akti o nadzoru nad oborožitvijo v zvezi s civilno uporabo eksplozivov, usklajeni z ustreznimi direktivami EU o eksplozivih; 1.3. zakonodajni akti o nadzoru nad oborožitvijo v zvezi z vojaško uporabo strelnega orožja, streliva in eksplozivov, usklajeni z Direktivo 2009/43/ES; 1.4. zakonodajni akti o nadzoru nad izvozom orožja v skladu s Skupnim stališčem 2008/944/SZVP in pogodbo o trgovini z orožjem; 1.5. zakonodajni akti o nadzoru nad oborožitvijo v skladu s Protokolom o strelnem orožju. 2. Samo jugovzhodna Evropa: število dokumentov politike o nadzoru nad oborožitvijo, ki temeljijo na dokazih in ki so bili pripravljeni v vsaki jurisdikciji ter v katerih so obravnavane tudi potrebe moških, žensk, fantov in deklet: 2.1. izvajanje strategije o osebnem in lahkem orožju; 2.2. strategija o osebnem in lahkem orožju temelji na dokazih; 2.3. strategija o osebnem in lahkem orožju obravnava potrebe moških, žensk, fantov in deklet. 3. Število primerov, zadevni posamezniki in količina neustrezno uporabljenega strelnega orožja, streliva in eksplozivov ter strelnega orožja, streliva in eksplozivov, s katerimi se trguje, ki so bili predmet pregona in sprejetja sodnih odločb v primerjavi s številom poročil o kazenskem pregonu v zvezi z zadevnimi zasegi. 4. Število primerov in količina strelnega orožja, streliva in eksplozivov, zaseženih na celini (tudi na mejah med državami članicami znotraj Evropske unije), v primerjavi s številom primerov in količino strelnega orožja, streliva in eksplozivov, zaseženih na zunanjih mejah (meje partnerk iz jugovzhodne Evrope ali zunanje meje EU): 7 Glej sprotno opombo 1 zgoraj. SL 12 SL

15 4.1. število primerov strelnega orožja, streliva in eksplozivov, zaseženih na celini; 4.2. število kosov strelnega orožja, zaseženih na celini; 4.3. število kosov streliva, zaseženih na celini; 4.4. količina eksplozivov, zaseženih na celini; 4.5. število primerov strelnega orožja, streliva in eksplozivov, zaseženih na zunanji meji; 4.6. število kosov strelnega orožja, zaseženih na zunanji meji; 4.7. število kosov streliva, zaseženih na zunanji meji; 4.8. količina eksplozivov, zaseženih na zunanji meji. 5. Število poročanih primerov strelnega orožja, streliva in eksplozivov, zaseženih na mejah Evropske unije, ki jih je bilo mogoče izslediti v jugovzhodni Evropi, v primerjavi s številom kosov strelnega orožja, streliva in eksplozivov, zaseženih po vsej Evropski uniji, ki jih je bilo mogoče izslediti v jugovzhodni Evropi ali ki so bili preusmerjeni iz jugovzhodne Evrope: 5.1. [se ne uporablja je že zajeto v 4.2]; 5.2. [se ne uporablja je že zajeto v 4.3]; 5.3. [se ne uporablja je že zajeto v 4.4]; 5.4. število kosov strelnega orožja, zaseženih na mejah EU, ki ga je bilo mogoče izslediti v jugovzhodni Evropi; 5.5. količina streliva, zasežena na mejah EU, ki jo je bilo mogoče izslediti v jugovzhodni Evropi; 5.6. količina eksplozivov, ki so bili zaseženih na mejah EU in jih je bilo mogoče izslediti v jugovzhodni Evropi; 5.7. število kosov strelnega orožja, ki so bili zaseženih po vsej EU in jih je bilo mogoče izslediti v jugovzhodni Evropi; 5.8. količina streliva, zasežena po vsej EU, ki jo je bilo mogoče izslediti v jugovzhodni Evropi; 5.9. količina eksplozivov, ki so bili zaseženi po vsej EU in jih je bilo mogoče izslediti v jugovzhodni Evropi. 6. Število kosov strelnega orožja, streliva in eksplozivov, za katere so pristojni nacionalni organi izdali izvozna dovoljenja in za katere je bilo ugotovljeno, da so bili preusmerjeni; 6.1. število izdanih in uporabljenih izvoznih dovoljenj za orožje; 6.2. število izdanih in uporabljenih izvoznih dovoljenj za strelivo; 6.3. število primerov, v katerih je bilo za orožje, za katero so bila izdana in uporabljena dovoljenja, ugotovljeno, da je bilo preusmerjeno 6.4. število primerov, v katerih je bilo za strelivo, za katero so bila izdana in uporabljena dovoljenja, ugotovljeno, da je bilo preusmerjeno v okviru nadzornih postopkov po odpremi SL 13 SL

16 7. Kontaktne točke za strelno orožje in krepitev zmogljivosti: 7.1. kontaktne točke za strelno orožje, vzpostavljene in delujoče v vseh jurisdikcijah, ki izpolnjujejo standarde EU smernic na podlagi dobre prakse; število osebja, vključenega v usposabljanje o grožnjah zaradi strelnega orožja na ravni EU (zlasti usposabljanja CEPOL) in nacionalni ravni (vključno z zaporednimi usposabljanji). 8. Število primerov medinstitucionalnega sodelovanja na operativni ravni, vključno s fazami preiskave, pregona in predkazenskega postopka: 8.1. število incidentov, povezanih s strelnim orožjem, strelivom in eksplozivi, ki so jih zabeležili nacionalni organi kazenskega pregona; 8.2. primeri, povezani s strelnim orožjem, strelivom in eksplozivi, ki jih obravnava sodnik za prekrške; 8.3. primeri, povezani s strelnim orožjem, strelivom in eksplozivi, ki jih reši sodnik za prekrške; 8.4. število primerov, povezanih s strelnim orožjem, strelivom in eksplozivi, ki jih zavrže tožilec; 8.5. število primerov, povezanih s strelnim orožjem, strelivom in eksplozivi, ki jih zavrže sodnik/sodnik v predkazenskem postopku. 9. Število primerov operativnega sodelovanja na podlagi obveščevalnih informacij, vključno z balističnimi obveščevalnimi podatki na področju boja proti kaznivim dejanjem, povezanim s strelnim orožjem, z državami članicami EU, organi iz jugovzhodne Evrope in agencijami ter agencijami za izvrševanje mednarodnega prava: 9.1. število primerov operativnega sodelovanja na ravni jurisdikcije na podlagi obveščevalnih podatkov; 9.2. število primerov operativnega sodelovanja v jugovzhodni Evropi na podlagi obveščevalnih podatkov; 9.3. Število primerov operativnega sodelovanja s Frontexom na podlagi obveščevalnih podatkov; 9.4. število primerov operativnega sodelovanja Europolom/portalom EMPACT na podlagi obveščevalnih podatkov; 9.5. število dvostranskih primerov operativnega sodelovanja na podlagi obveščevalnih podatkov med partnerkami iz jugovzhodne Evrope in državami članicami EU, ki ne vključujejo Europola; 9.6. število primerov operativnega sodelovanja na podlagi obveščevalnih podatkov, ki ne vključujejo Interpola: maj 2018, dokument Sveta št. 8586/18. SL 14 SL

17 9.7. samo EU: število dvostranskih primerov operativnega sodelovanja na podlagi obveščevalnih podatkov med državami članicami EU, ki ne vključujejo Europola/portala EMPACT; 9.8. samo EU: število vnosov in iskanj v schengenskem informacijskem sistemu; 9.9. samo EU: število vnosov in iskanj v carinskem sistemu za obvladovanje tveganja. 10. Število incidentov, povezanih s strelnim orožjem, in žrtev neustrezne uporabe strelnega orožja, razčlenjenih po spolu in starosti, v vsaki jurisdikciji: število incidentov zaradi uporabe dovoljenega in nedovoljenega strelnega orožja; število oseb, umorjenih s strelnim orožjem, po spolu in starosti; število oseb, ranjenih s strelnim orožjem, po spolu in starosti; število oseb, ki so storile samomor s strelnim orožjem, po spolu in starosti. 11. Število prostovoljno predanih kosov strelnega orožja in streliva ter legaliziranega ali onesposobljenega strelnega orožja: število prostovoljno predanih kosov strelnega orožja; število prostovoljno predanih kosov streliva; število legaliziranih kosov strelnega orožja; število kosov strelnega orožja, onesposobljenih v skladu s standardi EU. 12. Število poročanih sistematično uničenih kosov osebnega in lahkega orožja/strelnega orožja, streliva in eksplozivov (zaseženih kosov ali presežkov): količina poročanih zaseženih kosov strelnega orožja/streliva/eksplozivov; količina zaseženih in uničenih kosov strelnega orožja/streliva/eksplozivov; količina zaseženih in drugače odstranjenih kosov strelnega orožja/streliva/eksplozivov; presežna količina strelnega orožja/streliva/eksplozivov; presežna količina uničenega strelnega orožja/streliva/eksplozivov; presežna količina drugače odstranjenega strelnega orožja/streliva/eksplozivov. 13. Število objektov za skladiščenje osebnega in lahkega orožja in njegovega streliva v skladu z mednarodnimi standardi varnosti in varovanja: število vojaških objektov za skladiščenje osebnega in lahkega orožja in njegovega streliva; število objektov organov kazenskega pregona za skladiščenje osebnega in lahkega orožja in njegovega streliva; število civilnih objektov za skladiščenje strelnega orožja in streliva; SL 15 SL

18 13.4. število vojaških objektov za skladiščenje v skladu z mednarodnimi standardi varnosti in varovanja; število objektov organov kazenskega pregona za skladiščenje v skladu z mednarodnimi standardi varnosti in varovanja; število civilnih objektov za skladiščenje strelnega orožja in streliva v skladu z mednarodnimi standardi varnosti in varovanja. 14. Odstotek zadovoljstva ali občutka varnosti državljanov (razčlenjeno po starosti in spolu) v zvezi z oboroženimi nasilnimi dejanji Odstotek državljanov, ki se čutijo ogrožene zaradi nedovoljenega posedovanja in neustrezne uporabe orožja. SL 16 SL