REALIZACIJA NRP na dan

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "REALIZACIJA NRP na dan"

Transkripcija

1 in v Faza izvdb in stanj projkta PROJEKTI PREDVIDENI ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU MEHANIZMA CELOTNIH TERITORIALNIH NALOŽB (CTN) IN DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ (DRR) 1 OB Skupnostni cntr Nova Gorica - II. faza ,0% ,4% V začtku lta j bila podpisana sofinancrska pogodba z MDDSZ v okviru DRR (EU srdstva) za izvdbo dvh stanovanjskih skupin/bivalnih not za osb z dolgotrajnimi tžavami v dušvnm zdravju in razvoju. Za izvdbo projkta s j tudi ž podpisalo pogodbo o sodlovanju z EZTS GO, kot sofinancrja Cntra za dušvno zdravj in Info Točk. Javno naročilo za izbor izvajalca dl s j zaključilo v aprilu Izbrani izvajalc dl j bil uvdn v dlo dn Zaradi zamika izvdb JN in podpisa gradbn pogodb s j časovni načrt projkta zamaknil v lto Prdvidno j, da s bo fizična izvdba projkta zaključila marca Zaradi navdnga bo ralizacija v nižja od prdvidn, v ltu 2021 pa bo potrbno v okviru rbalansa zagotoviti srdstva, skladno z novo dinamiko financiranja projkta. V tku j izvdba JN za izbiro izvajalca dl (bazna). Najugodnjši ponudnik j bil izbran, vndar j drugo uvrščni ponudnik podal včj štvilo pripomb in vprašanj gld ustrznosti odločitv o izbiri, ki so v postopku prvrb. Aktivnosti v okviru projkta potkajo skladno z zadnjim sprjtim časovnim načrtom. V kolikor s bo postopk JN zavlkl zaradi morbitnih pritožb, s bo tudi 2 OB Optimizacija in aktivacija površin športnga parka Nova Gorica- Izgradnja pokritga bazna ,0% ,8% dinamika nastajanja invsticijskih stroškov v okviru projkta sprmnila, kar bomo upoštvali pri pripravi rbalansa. Projkt ima zagotovljno sofinanciranj s srdstvi EU - mhanizm CTN, PN 6.3. Izdlana j projktna in druga dokumntacija za pridobitv gradbnga dovoljnja. Podana j bila vloga za intgralno gradbno dovoljnj na MOP. Rok za pridobitv gradbnga dovoljnja j sptmbr Projkt j prdvidn za sofinanciranj iz srdstv EU v okviru DRR 2. Za prdmtni projkt s bo do konca lta 2020 (skrajni rok: ) pripravilo 3 OB Izgradnja poslovno-konomsk con Nova Gorica - Krombrk ,4% ,3% vlogo in vso potrbno dokumntacijo za nposrdno potrditv opracij v okviru DRR 2 na MGRT. Zamik aktivnosti s bo upoštvalo pri pripravi rbalansa. Projkt ima zagotovljno sofinanciranj s srdstvi EU - mhanizm CTN, PN 4.4 in j v fazi. V kratkm bo podpisana pogodba z izbranim izvajalcm dl za vzpostavitv cntra trajnostn mobilnosti. Invsticija obsga obnovo objkta "Strton" in nakup 4 OB Vzpostavljanj povzanga kolsarskga omržja Nov Goric ,2% ,0% oprm. Invsticija bo zaključna prdvidoma julija V tku j projktiranj in prprojktiranj prdvidnih tras/odskov kolsarskih povzav, ki pa so v včini prdvidn za izvdbo v ltih od 2021 do Stran 1 od 10

2 in v Faza izvdb in stanj projkta Izdlana j projktna dokumntacija DGD, dlno tudi PZI dokumntacija. V tku j prdhodni postopk, ki j pogoj za pridobitv gradbnih dovoljnj za 11 odskov kanalizacij. V ltošnjm ltu j prdvidno pridobivanja manjkajočih služnosti, pridobitv gradbnih dovoljnj in izdlava PZI in drug invsticijsk dokumntacij. V j bil prdvidn začtk prvih invsticij, ki pa s zaradi trnutnih razmr zamika v lto 2021, zato bo z rbalansom izdlana nova finančna konstrukcija. 5 OB Odvajanj in čiščnj odpadn vod v porčju Soč - Aglomracija Krombrk ,1% ,7% Projkt j prdvidn za sofinanciranj iz EU srdstv v okviru DRR 2. Vloga za nposrdno potrditv projkta j bila oddana na MOP. Vloga j v usklajvanju/dopolnjvanju. 6 OB Rvitalizacija Rafutskga parka z urditvijo dostopa ,0% - - 0,0% Projkt j prdvidn za sofinanciranj iz srdstv EU - mhanizm CTN, PN 6.3. Na prvi stopnji j bil potrjn. Do s bo pripravilo vlogo za nposrdno potrditv projkta na MOP. Po prijavi sldi izvdba. Za izvdbo projkta j bilo v prvm tromsčju pripravljno JN za izbor projktanta IZP in PZI, ki pa j financirano iz projkta OB Urditv Rafutskga parka z Laščakovo vilo. Odločitv o izbiri projktanta IZP in PZI j v času izdlav tga poročila ž pravnomočna. 7 OB Gradnja kolsarsk povzav Ozljan-Krombrk ,0% ,3% Projkt prdvidva urditv povzan kolsarsk poti md Ozljanom in Krombrkom in j soodvisn od dinamik izvdb vzpordnih ukrpov Dirkcij RS za infrastrukturo. MONG v okviru projkta vodi invsticijo za urditv odska "tri hiš - prdvidno krožišč Ajšvica". Projkt j v fazi izdlav PZI dokumntacij (od kampa Lijak do vključno priključvanja na LC Ozljan). Projkt j prdvidn za sofinanciranj iz EU srdstv v okviru DRR 2. 8 OB Urjanj svrnga dla Solkana ,7% ,7% Pridobljna j bila IDZ projktna dokumntacija tr izvdno JN za DGD in PZI projktno dokumntacijo, ki j polg prdvidnih ršitv v IDZ projktni dokumntaciji prdvidla tudi projktno dokumntacijo za dodatno komunalno oprmo na območju, katr potk in obsg v fazi priprav IDZ projktn dokumntacij š ni bil znan. Pridobljn ponudbn vrdnosti ponudnikov so prsgal naročnikova zagotovljna srdstva, zato javnga naročila ni bilo mogoč oddati. Trnutno j projkt v fazi dodatnga usklajvanja z drugimi načrtovanimi invsticijami na območju. Naročna j urditv mj in parclacija na območju prdvidn urditv. Projkt j prdvidn za sofinanciranj iz srdstv EU - mhanizm CTN, PN 4.4. Stran 2 od 10

3 in v Faza izvdb in stanj projkta Zaključuj s izdlava PZI dokumntacij za prnovo stavb OŠ Milojk Štruklj. V objavi j JN za izdlavo IZP in PZI projktn dokumntacij za šolski kar. V izdlavi j invsticijska dokumntacija (PIZ in IP) tr študija upravičnosti s strani zunanjga izvajalca Gola. Projkt j prdvidn za sofinanciranj iz srdstv EU, in sicr iz EU srdstv v okviru mhanizma CTN, PN 6.3 in iz EU srdstv s strani MzI za nrgtsk sanacij. Vzano na sofinanciranj iz srdstv EU - mhanizm CTN, PN 6.3 j bil projkt na prvi stopnji potrjn. Do s bo pripravilo vlogo in vso potrbno dokumntacijo za nposrdno potrditv projkta na MOP. 9 OB Rvitalizacija šolskga karja Nov Goric s prnovo OŠ Milojk Štruklj ,0% ,8% Zunanji izvajalc trnutno pripravlja vso dokumntacijo in vlogo na prijavo projkta tudi na javni razpis za nrgtsk sanacij objktov na MzI. Aktivnosti potkajo po prdvidnm časovnm načrtu. PROJEKTI S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU ZA LETO EUR in vč 1 OB Vrtc Grgar ,0% ,2% Izdlana j dokumntacija za izvdbo komunaln oprm za potrb vrtca, ki j v prdhodnm postopku na MOP. Po sldnjm j prdvidna podaja vlog na pristojni UE za izdajo gradbnga dovoljnja. Izdlan j projkt rušnja obstojčga objkta vrtca. V tku j javno naročilo za izbor projktanta za novogradnjo vrtca (DGD, PZI). 2 OB Invsticija v Zdravstvni Dom Nova Gorica OB Nakup zmljišč in stavb ,0% - - 0,0% ,8% ,4% Mstna občina j s sprmmbo občinskga prostorskga načrta po kratkm postopku in z izvdbo lokacijsk prvritv uskladila določila v prostorskm aktu in s tm podala pogoj, ki omogočajo izpljavo postopka pridobitv gradbnga dovoljnja za Zdravstvni dom - faza III. DGD projktna dokumntacija j po navdbi projktanta zaključna in nam bo v kratkm podana v prgld in podajo mnnja skladnosti s prostorskimi akti občin. V nadaljvanju lta j tako prdvidna pridobitv gradbnga dovoljnja in izdlava PZI projktn dokumntacij. V prvm tromsčju so bila srdstva namnjna nakupu zmljišč za izgradnjo povzovaln poti ob bodoči pozidavi Soških vil, nakupu zmljišč ob OŠ Branik za igrišč tr za godtsk storitv vzan na nakup zmljišč, pridobljn služnosti, nakup manjših zmljišč, cnitv, notarsk storitv itd. V prvm tromsčju j bil pripravljn sporazum md invstitorjm Rpubliko Slovnijo Dirkcijo RS za vod (DRSV) in sofinancrjm MO Nova Gorica. Invstitorju j bila z naš strani tudi ž poslana izdlana PZI projktna dokumntacija. Trnutno smo v fazi dogovora z DRSV (RS) za pripravo DGD projktn dokumntacij, izvdbo parclacij in pridobitv zmljišč za pridobitv gradbnga dovoljnja (prdvidno v ). Pri rbalansu proračuna bo potrbno ustrzno uskladiti/korgirati vir financiranja, 4 OB Urditv potoka Potok v nasljih Potok in Draga pri Dornbrku ,0% - - 0,0% saj MO Nova Gorica nosi l 6% clotnih stroškov projkta, ostal strošk nosi država, tr popraviti vrdnost projkta tako v NRP kot tudi v posbnm dlu proračuna. Stran 3 od 10

4 in v Faza izvdb in stanj projkta Srdstva so bila porabljna za mnjavo kritin oziroma obnovo strh občinsk 5 OB Enrgtska prnova not nprmičn kulturn ddiščin - Mstna hiša ,1% ,6% stavb. Dla so potkala skladno s finančnim in časovnim načrtom. Ob pripravi tga poročila so dla ž zaključna, potrbn j l š finančni zaključk projkta (poplačilo pogodbnih obvznosti). 6 OB VISFRIM - Intrrg SLO-ITA ,0% ,9% Glavnina srdstv čzmjnga projkta j namnjna izgradnji oziroma nadvišanju protipoplavnga nasipa v Prvačini. Visokovodni nasip ob Vipavi v Prvačini j zaključn. Invstitor MO Nova Gorica mora v skladu z Gradbnim zakonom pridobiti uporabno dovoljnj tr izvsti prdajo objkta RS - MOP/Dirkcija RS za vod. Projkt ima zagotovljna sofinancrska srdstva EU v okviru Programa Intrrg SLO- ITA. 7 OB Sanacijska dla na odlagalnm polju na smtišču Stara Gora ,8% ,0% Potk dl s j zaradi pidmij Covid-19 časovno nkoliko zamaknil. Zaključk izvdb j š vdno planiran v. 8 OB Mtorna odvodnja - okolica OŠ Šmpas ,5% ,9% V prvm tromsčju j bi na osnovi JN izbran izvajalc dl. Potk dl s j zaradi pidmij Covid-19 časovno nkoliko zamaknil, vndar j planiran zaključk izvdb š v. Projkt j bil v prvm tromsčju uspšno prijavljn za koriščnj dlža srdstv za sofinanciranj občinskih invsticij v na podlagi 23. člna ZFO-1. 9 OB Krožišč Rjčva - Prvomajska ,0% ,8% V prvm tromsčju so potkala gradbna dla za urditv krožišča. Gradbna dla so zaključna. Urjuj s š dl pločnika ob stanovanjskm objktu Rjčva 9 do 15. V skladu s Pravilnikom za izvdbo invsticijskih vzdržvalnih dl in vzdržvalnih dl v javno korist na javnih cstah mora MONG izpljati komisijski prgld objkta. Projkt j bil v prvm tromsčju uspšno prijavljn za koriščnj dlža srdstv za sofinanciranj občinskih invsticij v na podlagi 23. člna ZFO OB Sanacija ltnga bazna ,0% ,4% V izdlavi j PZI projktna dokumntacija. Projkt potka po prdvidnm časovnm načrtu. Izvdba JN za izbiro izvajalca sanacijskih dl j odvisna od zagotovljnih srdstv v proračunu. V prvm tromsčju so bila srdstva porabljna za plačilo obvznosti iz lta Dl srdstv v višini EUR j ob pripravi tga poročila bil porabljn za 11 OB Invsticijsko vzdržvanj infrastruktur - oskrba z vodo ,5% ,7% pokritj obvznosti mstn občin do javnga podjtja VIK iz naslova uporab srdstv v upravljanju V ltošnjm ltu so prdvidn nujn obnov in rkonstrukcij vodovodnga sistma na območju občin. Stran 4 od 10

5 in v Faza izvdb in stanj projkta 12 OB Walk of Pac - Intrrg SLO-ITA ,1% ,5% V prvm tromsčju j potkala fizična izvdba prv faz vzpostavitv cntra za obiskovalc na Sabotinu, ki j obsgala obnovo nkdanj vojašk stražnic. Finančna ralizacija prv faz j bila izvdna kasnj. Prva faza j ob pripravi tga poročila zaključna. V drugi polovici lta začnjamo z drugo fazo izvdb, ki zajma oprmo objkta z avdio in vido napravami, didaktičnimi pripomočki in postavitvijo pohištva tr izvdbo aktivnosti sodlujočih občin v čzmjnm projktu. Projkt ima zagotovljna sofinancrska srdstva EU v okviru Programa Intrrg SLO- ITA. Dla na projktu potkajo konstantno. Izvaja s rdno vzdržvanj nuporabnga 13 OB Rdno vzdržvanj nuporabnga dla odlagališča CERO NG - v zapiranju ,9% ,9% dla odlagališča CERO NG - v zapiranju. Z rbalansom bo potrbno zagotoviti dodatna srdstva cca EUR po planu, ki ga j pripravilo podjtj Komunala Nova Gorica d.d. 14 OB Clovita prnova Cankarjvga naslja ,1% ,6% V prvm tromsčju so potkal aktivnosti vzan na vzpostavitv Pisarn za urbano prnovo. Naročna j bila hidrološko hidravlična študija, ki zaradi ukrpov Covid-19 š ni bila izvdna. Študija bo podlaga za pripravo projktn dokumntacij za urditv mtorn odvodnj na območju Cankarjvga naslja. Dla potkajo v skladu s prdvidvanji, z manjšo sprmmbo vzano na tmpraturn razmr za dlo z apnnimi maltami in korona razmrami, zaradi katrih j v podpisovanju anks za podaljšanj roka za izvdbo dl za 30 dni do Obsg izvdnih dl v j pogojn s klimatskimi pogoji za dlo v gradbništvu na prostm. Zadnja situacija bo prdana po , ko bodo morala biti dla zaključna. Za izvdbo vsh prdvidnih dl pa bo potrbno v prihodnj v vljavnm proračunu zagotoviti dodatnih ,66 EUR proračunskih srdstv zaradi djstva, da j bila na od obravnavanih strh gradu ndostopna prd postavitvijo gradbnih odrov in si djanskga stanja vsh dlov strh in ostršja ni bilo mogoč ogldati 15 OB Grad Rihmbrk - vzdržvalna dla na dlu strh, fasad in obzidja ,7% ,9% ob pripravi projktantskih popisov oziroma ob pripravi ponudb potncialnih izvajalcv dl. Projkt sofinancira Ministrstvo za kulturo. 16 OB LAS Cntr thnišk ddiščin KUJ.ME ,0% ,9% Začla s j obnova nkdanj šol v Lokovcu, kjr bo vzpostavljn cntr thnišk ddiščin. Dla bodo prdvidoma zaključna do avgusta Vzpordno tčjo projktn aktivnosti sofinanciran s srdstvi programa LEADER - Las v objmu Sonca. 17 OB OŠ Frana Erjavca - rkonstrukcija tlovadnic ,0% - - 0,0% Izdlana j vsa potrbna dokumntacija za izvdbo dl. Izvdba JN za izbor izvajalca dl j prdvidna maja 2020, izvdba dl pa do konca lta Prdvidno j sofinanciranj projkta s strani Fundacij za šport RS. Stran 5 od 10

6 in v Faza izvdb in stanj projkta 18 OB Vzpostavitv sistma izposoj kols - GO-KOLO ,0% ,5% Projkt j v fazi zaključka ponovljnga JN za izbiro izvajalca. Podpis pogodb z izbranim izvajalcm dl j prdvidn do konca maja Sldi izvdba. Po trnutnm časovnm načrtu naj bi bil sistm vzpostavljn do konca sptmbra 2020, v kolikor n bo zamud zaradi situacij (ukrpov) pidmij Covid-19. Projkt ima zagotovljno sofinanciranj iz EU srdstv s strani MzI. 19 OB EZTS - GO - Projkt Soča/Isonzo ,8% ,6% V prvm tromsčju j bila izvdna in zaključna invsticija v parkirišč in urditv cstnga priključka na Prvali. Cstni priključk na državno csto j bil komisijsko prgldan s strani DRSI. Vzpordno s j pričla tudi invsticija "Trg Evrop" (t.j. invsticija v promtno in arhitkturno urditv trga), ki j trnutno v tku in katr zaključk j prdvidn v maju OB Rkonstrukcij in sanacij ,0% ,4% Dla š niso ralizirana. Aktivnosti potkajo skladno s časovnim načrtom izvdb rkonstrukcij in sanacij prdvidnih odskov. V pripravi j potrbna dokumntacija za oddajo JN. Njihova izvdba j prdvidna v drugi polovici lta OB Komasacij in sanacij ndokončanih komasacij ,4% ,6% V prvm tromsčju j bila na zahtvo soglasodajalca narjna dodatna gomhanska in hidrološka študija, ki j strokovna podlaga za pridobitv vodnga soglasja. Soglasj j na od prilog, nujnih za pridobitv odločb o agroopracijah, ki jo izda Ministrstvo za kmtijstvo, gozdarstvo in prhrano. V tm času so bila tudi pridobljna vsa ostala soglasja. V nadaljvanju s bo pridobivalo š ostalo dokumntacijo za kandidiranj na razpis za pridobitv srdstv za izvdbo komasacij na štirih komasacijskih območjih. Gld na situacijo j razpis prdvidn v jsnskih mscih. 22 OB Rkonstrukcija OŠ Čpovan ,2% ,4% V tku j izvdba dl. Aktivnosti potkajo skladno s časovnim načrtom. 23 OB Invsticijsko vzdržvanj in nakup oprm - OŠ ,0% ,6% Vsa prdvidna invsticijsko vzdržvalna dla in nakup oprm v javnih zavodih s bo izvdlo v poltnih mscih. 24 OB Priprava projktov ,2% ,8% V prvm tromsčju so bila srdstva namnjna za izdlavo projktn, invsticijsk in drug dokumntacij, potrbn za pripravo projktov in invsticij v okviru plana oziroma za izdlavo nujn dokumntacij za pridobivanj sofinancrskih srdstv. Projkt j v fazi izvdb javnga naročila za izbor izvajalca dl. Projkt j bil v prvm tromsčju uspšno prijavljn za koriščnj dlža srdstv za sofinanciranj občinskih invsticij v na podlagi 23. člna ZFO-1. Polg tga ima projkt tudi zagotovljna sofinancrska srdstva s strani Eko Sklada 25 OB Povzovalna kolsarska pot v solkanskm športnm parku ,0% ,3% v okviru npovratnih finančnih spodbud občinam za naložb v izgradnjo kolsarsk infrastruktur. Stran 6 od 10

7 26 OB Finančn spodbud podjtnikom - Spodbujanj začtnih invsticij in invsticij v razširjanj djavnosti in razvoj in v ,0% - - 0,0% Faza izvdb in stanj projkta Objava javnga razpisa j bila zadržana zaradi sprjtga sklpa o začasnm zadržanju proračuna zaradi pidmij Covid OB Srdstva iz požarnga sklada ,7% ,0% Poraba srdstv j strogo namnska in prdstavlja transfrj javnmu zavodu za gasilsko in ršvalno djavnost tr trm prostovoljnim gasilskim društvom. Prjta srdstva so bila dljna skladno s sklpom pristojnga odbora. Tudi v nadaljvanju lta bodo vsa prjta srdstva prko transfrjv prnakazana javnmu zavodu za gasilsko in ršvalno djavnost tr trm prostovoljnim gasilskim društvom. 28 OB Urditv Rafutskga parka z Laščakovo vilo ,2% ,2% V prvm tromsčju so bila srdstva porabljna za izvdbo pravnga svtovanja pri pripravi razpisn dokumntacij za izvdbo JN za izbor izdlovalca IZP in PZI projktn dokumntacij. V tku j postopk izbora projktanta (prdvidn zaključk maj 2020) za izdlavo IZP in PZI projktn dokumntacij za projkt OB "Rvitalizacija Rafutskga parka z urditvijo dostopa". Odločitv o izbiri projktanta IZP in PZI j v času izdlav tga poročila ž pravnomočna. Aktivnosti potkajo skladno s časovnim načrtom projkta. V prvm tromsčju ltošnjga lta j potkalo usklajvanj z Stanovanjskim skladom RS o gradnji komunaln infrastruktur (modrnizacija vodovoda MMP Rožna Dolina-Križišč pri Mrkurju; izgradnja kanalizacij in rgulacija potoka 29 OB Projkt za izgradnjo območja stanovanjsk gradnj - Liskur ,0% - - 0,0% Liskur). V nadaljvanju lta s pričakuj projktiranj komunaln infrastruktur, pridobitv potrbnih gradbnih dovoljnj in začtk postopka sprmmb OPPN. 30 OB Invsticijsko vzdržvanj čistilnih naprav ,0% - - 0,0% Prdvidna so obnovitvna dla na ČN Ravnica, ČN Prvačina, ČN Stara Gora, ČN Lok, ČN Branik in ČN OŠ Šmpas tr izvdba invsticijskga vzdržvanja na CČN. Srdstva bodo namnjna obnovi prdvsm strojn oprm s krajšo življnjsko dobo za zagotavljanj nmotnga dlovanja CČN. V tku so aktivnosti vzan na nabavo in dobavo strojn oprm (CČN). V ltošnjm ltu j prdvidna obnova toplotn postaj stanovanjskga bloka na naslovu Cankarjva ulica 84, manjš obnov in sanacij vročvodnga omržja, popravilo fasad kotlovnic na Ldinah tr nabava programskih orodij za 31 OB Invsticijsko vzdržvanj infrastruktur - oskrba s toplotno nrgijo ,0% ,2% sprmljanj kazalnikov in povčanj učinkovitosti omržja daljinskga ogrvanja. V primru, da s bo zaradi pidmij Covid-19 pojavila potrba, s bo srdstva postavk ustrzno zmanjšalo. Stran 7 od 10

8 in v Faza izvdb in stanj projkta 32 OB Dnvni cntr za starjš občan ,0% - - 0,0% projkta "Dnvni cntr za starjš občan" j prdvidna v sodlovanju s Stanovanjskim skladom MO Nova Gorica in Domom upokojncv Nova Gorica. Sldnji bo za vzpostavitv Hiš dobr volj Nova Gorica, kot j poimnovan projkt, kandidiral na Javnm razpisu za sofinanciranj vlaganj v infrastrukturo namnjno izvajanju dnvnih oblik varstva/začasnih namstitv za starjš MDDSZ. Do sdaj j bila izvdna lgalizacija objkta, kjr j prdvidna vzpostavitv not Hiš dobr volj v Novi Gorici. V času priprav tga poročila DU Nova Gorica pripravlja vlogo za prijavo projkta na javni razpis MDDSZ. 33 OB Spodbud za urj. zmljišč, posp. in razvoj kmtij ,5% ,5% Objava javnga razpisa j bila zadržana zaradi sprjtga sklpa o začasnm zadržanju proračuna zaradi pidmij Covid OB GREVISLIN ,0% ,2% V prvm tromsčju so aktivnosti potkal v skladu s časovnim načrtom projkta, kljub tmu da n izkazuj finančn ralizacij. Izvdno j bilo JN za izvdbo dl "Vstopna točka Lijak". Dla bodo zaključna v roku 120 dni od podpisa gradbn pogodb. Podpisana j bila tudi pogodba za izdlavo izvdbnga scnarija vsbin Infotk na gradu Rihmbrk. Rok izdlav j junij Sldili bodo š načrti oprm z grafičnim oblikovanjm razstav in ostalim pripadajočim prd naročilom izvdb. Izvdba GOI dl v prostorih Infotk tr izdlava in namstitv oprm prostorov sta prdvidni v ltu Projkt ima zagotovljna sofinancrska srdstva EU v okviru Programa Intrrg SLO- ITA. 35 OB Vodovod Rožna Dolina ,0% - - 0,0% V j bil prdvidn začtk invsticij v obnovo vodovoda od Mrkurja do odcpa za Staro Goro, ki pa s zaradi trnutnih razmr (pidmija Covid-19) zamika v nasldnj lto, kar bo usklajno z rbalansom proračuna. V ltošnjm ltu j tako prdvidna samo izdlava projktn dokumntacij PZI za rkonstrukcijo odska vodovoda od mjnga prhoda do Liskurja in pridobitv gradbnga dovoljnja za vodovod od Mrkurja do odcpa za Saro Goro. 36 OB Vodarna Mrzlk ,1% - - 0,0% Prdvidna j prdvsm obnova in nadgradnja lktro instalacij z avtomatiko in obnova nkatr strojn oprm. Aktivnosti s š niso začl zaradi trnutnih razmr (pidmija Covid-19). 37 OB Nujn in nprdvidn sanacij ,9% ,5% V prvm tromsčju so bila izvdna dla na JP Čuklj pri Dornbrku (t.j. izdlava btonsk robn vzi) tr sanacija dformiranga dla mtorn kanalizacij na Gradišču. V tku j intrvntna sanacija nvarnih bržin nad lokalno csto Draga-Gradišč. Stran 8 od 10

9 in v Faza izvdb in stanj projkta 38 OB Evropski park miru ,0% ,2% S strani Rpublik Madžarsk financiran objkt "Oblžj na Prvali", ki prdstavlja dl Evropskga parka miru, j v fazi zaključvanja. Objkt bo, v skladu s podpisanim sporazumom, po oprativni/fizični izvdbi prgldan š s strani Javn fundacij za raziskav zgodovin in družb cntraln in vzhodn Evrop. 39 OB Kanalizacija Branik OB Zagotavljanj in vzdržvanj objktov in oprm ,0% ,0% ,5% ,0% V j bil prdvidn začtk invsticij v izgradnjo kanalizacij Korp, ki pa s zaradi trnutnih razmr (pidmija Covid-19) zamika v nasldnj lto, kar bo usklajno z rbalansom proračuna. V ltošnjm ltu j tako prdvidna samo izdlava ustrzn projktn dokumntacij, pridobitv služnosti in gradbnga dovoljnja za kanalizacijo Korp. Srdstva so bila porabljna za transfrna plačila (rfundacijo) dvma prostovoljnima gasilskima društvoma (PGD Nova Gorica in PGD Dornbrk) za plačvanj lizinga in krdita za nakup dvh gasilskih vozil. Plačvanj zahtvkov oziroma izvajanj transfrnih plačil potka konstantno. 41 OB Invsticijsko vzdržvanj in nakup oprm - vrtci OB Včja vzdržvalna dla na mstnih ulicah ,0% ,9% ,6% ,1% Vsa prdvidna invsticijsko vzdržvalna dla in nakup oprm v javnih zavodih s bo izvdlo v poltnih mscih. V prvm tromsčju j bila izvdna sanacija kolsarsk stz v Krombrku tr zaključila so s dla pri urditvi kolsarsk poti in pločnika ob Industrijski in Vodovodni poti. V pripravi j projktna dokumntacija za sanacijo in dograditv parkirišča ob Rutarjvi 4 v Novi Gorici po sanaciji kanalizacij. Aktivnosti potkajo skladno s prdvidnim časovnim načrtom. 43 OB Clovita prurditv pomožnga nogomtnga igrišča ob Kornu - I. faza ,8% ,4% Aktivnosti potkajo skladno s časovnim načrtom. V prvm tromsčju so pričla potkati gradbna dla. Invsticija j v zaključvanju. Projkt j sofinanciran s strani Fundacij za šport RS. 44 OB Vzdržvanj objktov v lasti občin ,3% ,1% Srdstva so bila porabljna za izvdbo vzdržvalnih dl na objktih v lasti občin. Dla trnutno potkajo skladno s časovnim načrtom. 45 OB Projkt VIPava ,0% ,5% V okviru projkta j bil uspšno zaključn postopk JN za projktiranj DGD in PZI projktn dokumntacij za projkt "Brv čz rko Vipavo v Pklu". Rok za izdlavo dokumntacij j 150 koldarskih dni od podpisa pogodb. Sldi pridobivanj zmljišč in GD - po planu do konca lta. JN za izvdbo naj bi s po planu izvdlo konc lta 2020 ali začtk prihodnjga. Projkt ima zagotovljna sofinancrska srdstva EU. 46 OB Izvajanj participativnga proračuna ,0% - - 0,0% V začtku lta potka optimizacija dlovnga procsa za organizacijo in izvdbo postopka participativnga proračuna (izbor projktov). Stran 9 od 10

10 in v Faza izvdb in stanj projkta 47 OB Enrgtsko učinkovita prnova JR v MONG ,2% ,6% Sama clovita prnova obstojč javn razsvtljav j zaključna. Izvajajo s in s š bodo manjši vzpordni projkti (manjšanj priključnih moči v prižigališčih, dodajanj posamznih svtilk po krajvnih skupnostih, obrzovanj motčih vj). Končni obračun samga projkta (dodatna dla zaradi zamnjav svtilk na stojnih mstih, ki niso bil zajt v katastru javn razsvtljav, nabava svtilk) š ni bil izvdn. V primru, da s bo zaradi pidmij Covid-19 pojavila potrba, s bo dl invsticij prnsl v lto OB Nakup poslovnih prostorov in zmljišč na javnih dražbah ,0% - - 0,0% V prvm tromsčju srdstva niso bila porabljna, saj na javnih dražbah ni bilo ponujnih objktov oziroma zmljišč, ki bi jih občina potrbovala za izvajanj svojih nalog. 49 OB Finančn spodbud podjtnikom - Subvncioniranj komunalnga prispvka ,0% - - 0,0% Objava javnga razpisa j bila zadržana zaradi sprjtga sklpa o začasnm zadržanju proračuna zaradi pidmij Covid-19. Stran 10 od 10