JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA POROČILO O DELU ZA LETO 2010

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA POROČILO O DELU ZA LETO 2010"

Transkripcija

1

2 JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA POROČILO O DELU ZA LETO 2010 Adlešiči, februar 2011

3 Predlagatelj gradiva: Boris Grabrijan, direktor Pri pripravi in izvajanju programa so sodelovali: Tončka Jankovič Anita Golobič-Prosenjak, mag. Igor Grašak, Simon Peteržinek, Sanja Rožman, zunanji sodelavci.

4 KAZALO VSEBINE I. UVOD DELOVANJE SLUŽBE JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA Investicije Materialni stroški Plače zaposlenih CILJI Dolgoročni cilji upravljanja v parku: Prioritete v programu dela za leto 2010 in kratkoročni cilji... 7 II. AKTIVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU NAČRT UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA KOLPA NADZOR IN SPREMLJANJE STANJA NA OBMOČJU PARKA Nadzor v parku Spremljanje stanja na območju parka Usmerjanje in spodbujanje politike raziskav BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN VZPODBUJANJE TRAJNOSTNE RABE NARAVNE VREDNOTE Naravni spomeniki Strogi naravni rezervat Hrastova loza KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNOVARSTVENE NALOGE Premična kulturna dediščina Nepremična kulturna dediščina Šokčev dvor Kulturno-umetniške dejavnosti in izobraževanje IZOBRAŽEVANJE, OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA, TRŽENJE Panoji, zloženke, brošure, knjige, letaki Filmski in fotografski materiali Stalni in občasni prispevki v medijih Sodelovanje in predstavitev parka na sejmih Promocija parka in trženje SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO, DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ZAVODI TER USMERJANJE IN VZPODBUJANJE POLITIKE RAZISKAV Sodelovanje z lokalno skupnostjo Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi INFRASTRUKTURA PARKA Materialni stroški... 23

5 8.2 Investicije PRIPRAVA IN IZVEDBA DOMAČIH IN MEDNARODNIH PROJEKTOV TER MEDNARODNO SODELOVANJE Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov v finančni perspektivi Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje Partnerstva, javni razpis CVŽU, delovni naslov: Lan od semena do gvanta (delovni naslov tudi VURP LAN ESS & MŠŠ) Povezovanje in usposabljanje rokodelcev ter razvoj centrov rokodelcev Revitalizacija belokranjskih steljnikov OD VIJEGLAVKE DO SOKA - Dolgoročno upravljanje visokodebelnih nasadov CURS COLAPIS - Vstopno izstopna mesta za čolnarjenje na Kolpi Youth in action: Let's learn together to help nature together in united Europe (Education and Culture DG) Popis kmečke lastovke v letu Z revitalizacijo mlinov do zelene energije Mednarodno sodelovanje UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN IN ZEMLJIŠČ Upravljanje nepremičnin Program nakupa zemljišč III. KADROVSKA ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA IV. FINANČNO POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU FINANciranjE programa dela v letu Pregled porabe sredstev SKZGRS V. PRILOGE... 50

6 KAZALO TABEL Tabela 1 Predkupna pravica države obravnavane vloge Tabela 2 Kadrovska struktura v KP Kolpa KAZALO GRAFIKONOV Grafikon 1 Pregled porabe načrtovanih sredstev iz naslova projektov Grafikon 2 Obisk Šokčevega dvora v letu 2010, po strukturi gostov Grafikon 3 Obisk Šokčevega dvora v letih od2007 do 2010 glede na število gostov Grafikon 4 Prihodki za leto Grafikon 5 Stroškovnik izvajanja programa dela v letu Grafikon 6 Pregled porabe po virih Grafikon 7 Poraba sredstev SKZG v letih po namenu Grafikon 8 Poraba sredstev SKZG v letih 2008, 2009 in KAZALO KART Karta 1 Strojno očiščene površine v letih 2009 / 2010 s strani KP Kolpa (označene svetlo modro) Karta 2 Potek Grajske pešpoti (Dragoši Žuniči) Karta 3 Potek Sejemske pešpoti (Žuniči Vinica) Karta 4 Potek Mlinarske pešpoti (Vinica Damelj) Karta 5 Potek Najjužnejše Slovenske pešpoti (Damelj Radenci) Karta 6 Potek Trške pešpoti (Stari trg) KAZALO PRILOG Priloga 1 Stroškovnik izvajanja programa dela za leto 2010 realizacija plana Priloga 2 Prihodki in odhodki JZ KPK po virih financiranja: plan 2010 ter realizacija Priloga 3 Pregled prejemkov JZ KP Kolpa v obdobju Priloga 4 Pregled izdatkov JZ KP Kolpa v obdobju Priloga 5 denarni tok sredstev po sklenjenih pogodbah z MOP izplačila iz proračuna v letu 2010 za KP Kolpa: tekoči transferji in investicijski transferji Priloga 6 Financiranje iz projektov v letu Priloga 7 Pregled nepremičnin Republike Slovenije, v upravljanju KP Kolpa Priloga 8 Kadrovska zasedba v letu Priloga 9 Pogodbi o financiranju načrtovanih ukrepov na podlagi sprejetega programa dela Javnega zavoda krajinski park Kolpa (MOP SKZG KPK, 2008) Priloga 10 Pregled porabe sredstev po pogodbah SKZG iz leta 2008 in iz leta Priloga 11 Pregled obiska Kulturnega spomenika Šokčev dvor v letu Priloga 12 Zaključni račun 2010 Bilanca stanja na dan Priloga 13 Zaključni račun 2010: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Priloga 14 Zaključni račun 2010: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil Priloga 15 Zaključni račun 2010: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Priloga 16 Zaključni račun 2010: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka Priloga 17 Zaključni račun 2010: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov Priloga 18 Obračun davka od dohodka KP Kolpa za obdobje od do Priloga 19 Pregled pomembnejših dogodkov in aktivnosti v letu

7 I. UVOD Skladno z določilom pogodbe o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave št je Javni zavod Krajinski park Kolpa pripravil Poročilo o delu javnega zavoda za leto V okviru varstvenih ciljev v parku - ohranitev naravnih vrednot, ohranitev velike biotske raznovrstnosti, ohranitev populacij ogroženih in mednarodno varovanih prosto živečih vrst, ohranitev najmanj obstoječega obsega habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju in ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur, Javni zavod Krajinski park Kolpa (v nadaljevanju KP Kolpa) omogoča in spodbuja tudi razvojne možnosti prebivalstva in trajnostni razvoj, ki je prilagojen značilnostim in potrebam varovanja parka. KP Kolpa nudi podporo lokalnemu prebivalstvu ter spodbuja dejavnosti in aktivnosti, ki so tem prostoru sprejemljive ali celo nujne. Razlaga kratic uporabljenih v preglednicah DON finančna ali materialna sredstva zbrana od donatorjev EESS Evropski ekonomsko socialni sklad INV sredstva za investicije KP Kolpa Javni zavod Krajinski park Kolpa LAST sredstva zbrana z lastno dejavnostjo zavoda MK sredstva Ministrstva za kulturo MOP sredstva proračuna RS, Ministrstvo za okolje in prostor MS sredstva za materialne stroške MŠŠ sredstva Ministrstva za šolstvo in šport OBČ sredstva Občine Črnomelj SKZG sredstva prenesena s tripartitno pogodbo iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ZVKD Zavod za varstvo kulturne dediščine ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1

8 1 DELOVANJE SLUŽBE JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA Delovanje Javnega zavoda KP Kolpa v grobem delimo na stroške investicij, stroške plač in prispevkov ter materialne stroške. Sredstva črpamo iz različnih virov: - investicije: o sredstva MOP o sredstva SKZG o sredstva, pridobljena na projektih - plače in prispevki zaposlenih: o sredstva MOP o sredstva pridobljena iz projektov - materialni stroški: o sredstva MOP o sredstva, pridobljena na projektih o lastna sredstva o sredstva iz proračuna Občine Črnomelj. Poročilo je skladno s strukturo programa dela, v nadaljevanju razdeljeno na 10 sklopov aktivnosti. KP Kolpa je v letu 2010 razpolagal s sredstvi pridobljenimi od SKZG (nerazporejeni del dobička sklada). Sredstva pridobljena s pogodbo leta 2008 so bila v obdobju porabljena v celoti - za materialne stroški in investicije ukrepov biotske raznovrstnosti in spodbujanja trajnostne ter nakup nepremičnin in zemljišč. Poraba sredstev SKZG iz pogodbe leta 2009, je načrtovana v programu dela za leto 2011 prvo polletje. Za financiranje redne dejavnosti - dejavnosti javne službe ohranjanja narave je bila sklenjena pogodba št , za obdobje od do Za obdobje od , je bil 28. aprila podpisan Aneks št. 1 in 1. julija Aneks št. 2, za obdobje od do Pogodba o financiranju investicij, v višini je bila podpisana 18. oktobra Porabljena so vsa sredstva sklenjena po pogodbah in Aneksih z MOP, primanjkljaj iz naslova plač in materialnih stroškov je bil delno pokrit iz lastnih sredstev, investicije pa iz sredstev SKZG ter projektov, tudi z deležem sredstev lastnih prihodkov. 2

9 1.1 Investicije Računalniška oprema V prvi polovici leta zavod ni razpolagal s pogodbo za investicije, torej ni imel proračunskih investicijskih sredstev. Vse investicije načrtovane iz proračunskih sredstev so bile izpeljane v pozni jeseni, po pridobitvi pogodbe s strani MOP. Opis Realizacija DA NE DELNO Opomba nakup računalnika z osnovno konfiguracijo računalnik, Windows 7,Office 2007 in monitor LCD 22" nakup prenosnika prenosnik, Office 2007, torba, miška, docking st., monitor nakup računalniških zvočnikov zvočniki nakup prenosnega tiskalnika nakup programske opreme Licenca NOD, 5x nakup opreme za računalniško mrežo komunikacijska omara, Disk SATA2 2TBWDRAID nakup zunanjih diskov 2 kos zunanji disk 2,5" 1 TB dokup fotografske oprema (stativ, okular) stativ za fotografsko opremo nakup kolesa za nadzor v parku 1 kolo za težavni teren, s torbama in lučjo projekcijsko platno za predstavitve in predavanja projekcijsko platno 300*300 nakup prenosnega TV TV LG 26LD350 nakup opreme za merjenje obsega, premera, višine naravnih vrednot gozdarska mera, padomer Vir finančnih sredstev Porabljena finančna sredstva I.1.1 Delovanje službe JZ KP Kolpa INV Plan porabe 2010 Indeks poraba / plan 2010 Poraba 2009 Indeks 2010 / 2009 MOP , , Materialni stroški Redno delovanje službe javnega zavoda zajema stroške za pisarniško poslovanje, najemnine prostorov, stroške komunalnih storitev, delo na terenu, plačila zunanjih sodelavcev in njihovih materialnih stroškov ter podobno. Vir finančnih sredstev Porabljena finančna sredstva I.1.2 Delovanje službe JZ KP Kolpa MS Plan porabe 2010 Indeks poraba / plan 2010 Poraba 2009 Indeks 2010 / 2009 več virov , ,94 MOP , ,84 LAST , ,83 3

10 1.3 Plače zaposlenih V skladu s kadrovskim načrtom je bilo v prvem poletju zaposlenih pet javnih uslužbencev, glede na pridobljena sredstva na projektu pa je bila za štiri mesece izkoriščena tudi možnost dodatne zaposlitve za polovičen delovni čas. Stroške proračuna v celem letu bremenijo 3 plače (Grašak, Golobič-Prosenjak, Grabrijan), v obdobju 7,5 mesecev ena plača (Peteržinek), štiri mesece za polovičen delovni čas ena plača (Rožman), plače ene uslužbenke (Jankovič) so v višini 48,84% bremenile proračun (MOP), drugi del 51,16% pa je bremenil projekt VURP LAN ESS. Načrtovana aktivnost / naloga v PD 2010 izvedba Kazalnik doseganja strošek plač za pet zaposlenih (direktor + 4 uslužbenci) na projektu MŠŠ se začasno zaposli 1 delavca za polovični delovni čas drugo 4 zaposleni skozi celo leto in 1 zaposlen za 7 mesecev 1 zaposlena za 4 mesece, s polovičnim delovnim časom 2 delavca opravljala delo v javno dobro (192 ur) 1 tuji študent na delovni praksi Vir finančnih sredstev I.1.3 Delovanje službe JZ KP Kolpa plače zaposlenih Porabljena finančna sredstva Plan porabe 2010 Indeks poraba / plan 2010 Poraba 2009 Indeks 2010 / 2009 več virov , ,96 MOP , ,91 PROJ , ,93 LAST , ,98 Želeni cilji programa: Vzpostavitev ustreznih pogojev za delo in opravljanje vseh načrtovanih nalog, izpolnjevanje vseh delovnih in finančnih obveznosti. Cilj dosežen. Javni zavod je v celoti izpolnjeval svoje delovne in finančne obveznosti. 4

11 2 CILJI Strateški cilji Krajinskega parka Kolpa izhajajo iz zakonodaje s področja varstva narave; njihov temelj pa je Uredba o krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 85/06): Strateški cilji Krajinskega parka Kolpa Načrtovana aktivnost / naloga v PD 2010 izvedba Kazalnik doseganja stalno izpopolnjevanje na področju strokovnosti dela pokritost terena na območju celotnega parka projektno delo, ki se nanaša na naravovarstvene vsebine znotraj območja parka sodelovanje z upravami parkov po Sloveniji ter mednarodno sodelovanje stalno izobraževanje in usposabljanje delovanje na celotnem območju sodelovanje v številnih projektih dobro razvito sodelovanje s sorodnimi organizacijami Vsebinsko pomeni doseganje ciljev na različnih področjih delovanja zavoda: Vsebinski cilji JZ Krajinski park Kolpa Načrtovana aktivnost / naloga v PD 2010 izvedba Kazalnik doseganja NARAVOVARSTVENE NALOGE: ohranjanje narave ter biotske in krajinske pestrosti, ki pomeni vsaj nadaljnje ohranjanje trenutnega stanja naravnih vrednot, naravnega rezervata in habitatov v celoti in po možnosti tudi izboljševanje stanja teh. Poleg samega ohranjanja vrednot je pomembna tudi njihova promocija in interpretacija vsebin različnim javnostim stalna Izvedene načrtovane aktivnosti KULTURNOVARSTVENE NALOGE: obsegajo skrb za ohranjanje kulturne dediščine na področju parka, tako za dediščino, ki je v upravljanju javnega zavoda KP Kolpa, kakor tudi za druge objekte. Cilj je ohraniti vso kulturno dediščino, kakor tudi dopolnjevati obstoječe zbirke, jih dodatno interpretirati in promovirati stalna Izvedene načrtovane aktivnosti 5

12 SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO in LOKALNIM PREBIVALSTVOM: ima za cilj krepitev gospodarske moči subjektov na področju parka skozi različne dejavnosti, ki jih javni zavod spodbuja s svojim delovanjem ali nudi pomoč za črpanje nacionalnih, EU in drugih mednarodnih sredstev stalna Izvedene načrtovane aktivnosti 2.1 Dolgoročni cilji upravljanja v parku: 2.1 Dolgoročni cilji upravljanja v parku Opis ohraniti naravne vrednote, biotsko raznovrstnost, populacije ogroženih in mednarodno varovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, ohraniti najmanj obstoječi obseg habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, in ohraniti krajino z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur ali izboljšati stanje, kjer je to potrebno spodbujati razvojne možnosti prebivalstva in trajnostni razvoj, ki je prilagojen značilnostim in potrebam varovanja parka ponuditi privlačno urejene prostore za oddih in izobraževanje, ustrezne krajinskim značilnostim in režimu ohranjanja narave v zavarovanem območju nuditi doživetje v parku, kjer bo na interaktiven način in s posebno ponudbo narave in kulture mogoče dojeti vsebine parka skozi delovanje javnega zavoda in drugih deležnikov parka spodbuditi razvoj podeželja in s tem višjo kakovost bivanja Realizacija DA NE DELNO Opomba Stalna aktivnost, uspešna izvedba Stalna aktivnost, uspešna izvedba Stalna aktivnost, uspešna izvedba Stalna aktivnost, uspešna izvedba Stalna aktivnost, uspešna izvedba 6

13 2.2 Prioritete v programu dela za leto 2010 in kratkoročni cilji 2.2 Prioritete v programu dela za leto 2010 in kratkoročni cilji Opis Izdelava načrta upravljanja: Sprejem Načrta upravljanja Krajinskega parka Kolpa na Vladi RS v letu 2010 Realizacija DEL DA NE NO Opomba Aktivnosti so tekle z nekoliko slabšo dinamiko, ker je bil zavod odvisen od posredovanja podatkov različnih partnerjev. Cilj bo dosežen v letu Aktivnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: Ohranitev ugodnega stanja vrst, habitatov in habitatnih tipov prioritetno skozi preprečevanje zaraščanja na najbolj problematičnih segmentih: vrtačah, vaških gmajnah in steljnikih, minimalno 1 hektar v vsaki KS na področju KP Kolpa, torej skupno na vsaj 4 hektarjih površin V okviru projekta LEADER-LAS»Revitalizacija Belokranjskih steljnikov«tudi ureditev 10 ha zaraščajočih stelniških površin, prvenstveno v zavarovanem območju KP Kolpa. Prioritetno se poskuša vzdrževati naravne spomenike in naravne vrednote. Vzdrževalna dela na naravnem spomeniku Ziljske vrbe. Ureditev vsaj enega vaškega kala in enega studenca, naravne vrednote. Izdaja brošure o naravnih spomenikih v KP Kolpa ali knjižice o zanimivih rastlinskih in živalskih vrstah na področju parka, samostojno ali v sodelovanju s partnerji. Uspešna izvedba pridobljenih projektov. KP Kolpa sodeluje v letu 2010 v petih projektih. Delo na domačih in mednarodnih projektih: Cilji so doseženi, celo preseženi. Skupaj s partnerji v projektu cilj krepko presežen. Nekateri cilji preseženi, drugi delno. Dela na ziljskih vrbah bodo nadaljevana v letu 2011, saj so bili naravovarstveni pogoji pridobljeni prepozno. Urejen vaški kal Kalce v Purgi, urejena vrhovski in marindolski zdenec. Izdana brošura o ogroženih ribah v KP Kolpa. Javni zavod uspešno nadaljuje izvajanje vseh projektov. 7

14 Pridobitev enega novega projekta v letu 2010, ki bo naravnan na vsebino ohranjanja narave. Opremljanje Krajinskega parka Kolpa: Postavitev označb vsaj dveh naravnih vrednot. Dokončanje ureditve ene pešpoti na področju parka in zasnova ene učne poti. Izobraževanje in promocija: Vaj eno predavanje za potrebe ohranjanja biotske raznovrstnosti Eno predavanje za potrebe KOP Izvedba vsaj dveh strokovnih prikazov Izvedba štirih delavnic Realizacija ene strokovne ekskurzije za deležnike v parku Sodelovanje pri organiziranju vsaj ene slikarske kolonije na področju parka Kompleksna predstavitev KP Kolpa na vsaj treh večjih sejemskih prireditvah nacionalnega ali mednarodnega pomena Predstavitev parka na vsaj eni prireditvi v tujini ter izdaja vsaj ene nove tiskovine Stalna postavitev razstave»v objemu reke in belih brez«organizacijske zadeve: Urejanje zadev s področja delovnopravne zakonodaje, javnega naročanja, racionalizacije poslovanja in podobno - Zunanja revizija poslovanja javnega zavoda Pridobljen nov LEADER projekt, vodilni partner Občina Črnomelj. Urejena Grajska pešpot v dolžini 14,5 km. Zastavljeni zasnovi za dve učni poti. Izvedenih več predavanj: pomembnost ptic selivk, ohranjanja avtohtonih pasem, preprečevanja zaraščanja, vzdrž. steljnikov, strokovni prikazi rezi, ravnanja z živalmi, veliko delavnic Izvedena strokovna ekskurzija v NP Krka (HR) za 52 deležnikov. Uspešno izpeljana slikarska kolonija Damelj 2010 in tudi njena predstavitev v dveh galerijah na Hrvaškem, soorganizacija slikarskega Extempore za vse srednje in osnovne šole v Beli krajini. Sodelovanje na sejmih Turizem in prosti čas, Agra, Narava in zdravje, Državno prvenstvo v striženju ovc, Državni razstavi drobnice, Tamburanje va Kostele, Kozjanska jabka, Ljubljanska vinska cesta Predstavitev na sejmu Zeleni teden v Berlinu, v Beogradu, na delavnici STO-ja za novinarje in turistične organizatorje, Interalpin v Avstriji in Royall Wellsh Show v Veliki Britaniji. Podpisana pogodba in izveden prenos razstave iz RIC Bela krajina v KP Kolpa v zadnjih dneh decembra. Izvajanje različnih postopkov s področja delovno pravnih zadev, izvedba zunanje revizije se prenese v leto 2011, ko preteče triletno obdobje. 8

15 2.3 Cilji na prihodkovni ravni Opis Realizacija DA NE DELNO Opomba Črpanje proračunskih sredstev po Izkoriščena vsa sredstva po pogodbi pogodbah Prilivi sredstev iz projektov Zamik pri prilivih načrtovanih sredstev Prilivi iz naslova donacij Povečani prihodki iz lastne dejavnosti (10% povečanje v nekaj letih) ter prihodki iz projektov Prilivi iz naslova lastnih sredstev višji od načrtovanih 2.4 Institucije in organizacije s katerimi Krajinski park Kolpa še posebej sodeluje pri izvajanju programa in doseganju zastavljenih ciljev Opis Ministrstvo za okolje in prostor KP Kolpa sorodne organizacije upravljavci zavarovanih območij v RS Agencija Republike Slovenije za okolje Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije Ministrstvo za kulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za gospodarstvo Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko Zavod za gozdove Slovenije Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Zveza društev rejcev drobnice Slovenije Združenje turističnih kmetij Slovenije Druge državne institucije: univerze, šole, javni zavodi in nevladne organizacije na lokalni in državni ravni, ki delujejo na področju varstva narave, kmetijstva, turizma, (STO) in (LTO), športa, kulture, izobraževanja in podobno Sorodne organizacije v tujini, predvsem v državah EU in na Hrvaškem Realizacija DA NE DELNO Opomba 9

16 2.5 Institucije na lokalni ravni, s katerimi Krajinski park Kolpa še posebej intenzivno sodeluje Opis Realizacija DA NE DELNO Opomba Občina Črnomelj Krajevne skupnosti na območju parka: Adlešiči, Sinji Vrh, Stari trg in Vinica Javni zavod RIC Bela krajina Javni zavod ZIK Črnomelj Razvojni center Novo mesto Lokalna akcijska skupina Dolenjske in Bele krajine Turistična in športna društva, društva kmečkih žena, agrarne skupnosti, kmetijska društva in rejske organizacije, ki delujejo na področju parka Ribiška družina Črnomelj Lovske družine Predgrad, Sinji Vrh, Vinica in Adlešiči Upravna enota Črnomelj 2.6 Mednarodne organizacije, s katerimi KP Kolpa največ sodeluje Opis Realizacija DA NE DELNO Opomba EUROPARC ELO COPA in COGECA naravni parki v državah EU in na Hrvaškem 2.7 Pridobivanje sredstev za delo in upravljanje Opis Realizacija DA NE DELNO Prihodki iz državnega proračuna Vstopnine, dotacije in donacije Sredstva, pridobljena z upravljanjem nepremičnin Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki iz različnih državnih ali mednarodnih programov Pridobivanje sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu z namenom ustanovitve krajinskega parka Pridobivanje sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih organizacij Opomba 10

17 II. AKTIVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2010 Aktivnosti po programu dela so v poročilu opisane v desetih smiselnih sklopih. Podana je primerjava realizacije s planom za leto 2010 in realizacijo preteklega leta, rezultati pa nazorno prikazani s tabelami in grafi. Programskemu poročilu sledi finančni in kadrovski del ter priloge, ki zajemajo podrobnejše razlage k posameznim aktivnostim ter koledar pomembnejših dogodkov v organizaciji KP Kolpa oziroma organizacij in posameznikov, s katerimi je sodeloval v letu NAČRT UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA KOLPA Aktivnosti priprave Načrta upravljanja tečejo sistematično od marca 2009 (s pričetki del tudi že v letih 2007, 2008). V letu 2009 izdelan prvi dokument Program priprave NU Krajinskega parka Kolpa in bil konec aprila potrjen na Strokovnem svetu. Doslej so bili pripravljeni dokumenti: Program priprave Načrta upravljanja KP Kolpa, Analiza izhodišč in usmeritev za pripravo NU. Ter delno pripravljena Ocena stanja v KP Kolpa, ki je obveznost tudi v celotnem letu Delo na pripravi načrta upravljanja teče v izvedbi javnih uslužbencev. Zunanjih sodelavcev za katera bi potrebovali načrtovana sredstva za plačilo njihovih uslug nismo uspeli pridobiti, partnerji v posameznih sektorjih pa sodelujejo po svojih službenih ali stanovskih obveznostih. Izvedene aktivnosti: dopolnjevanje Ocene stanja, pripravljena Analiza konfliktov, pripravljena Postavitev ciljev, nalog in aktivnosti upravljanja parka, pripravljen Seznam že izvedenih in planiranih monitoringov po posameznih živalskih vrstah znotraj območja KP Kolpa. Od Občine Črnomelj je bila pridobljena Analiza krajine, narejena je dodatna analiza s podatki pridobljenimi od Statističnega urada RS. Analiza gospodarstva, drobne obrti in podjetništva je bila narejena v zavodu s podatki pridobljenimi iz podatkovne baze AJPES. Tudi obširnejša Analiza konfliktov po posameznih sektorjih je narejena z vložki uslužbencev zavoda. Osnova za analizo so SWOT analize, narejene v predhodni aktivnosti priprave Opisa in ocene stanja na območju Krajinskega parka Kolpa. 11

18 Analiza izhodišč in usmeritev za pripravo NU je dokument, ki je osnova za pripravo Opisa in ocene stanja v parku. Gre za najobsežnejše gradivo v sklopu projekta priprave predloga NU, katerega glavnina je nastajala v drugi polovici leta 2009 in do konca V Opisu in oceni stanja so zajete vsebine in področja, ki kakorkoli vplivajo na vsebino in učinkovitost upravljanja zavarovanega območja, ki so: osnovni podatki o parku, vizija parka, pravni okvir za izdelavo načrta upravljanja, in varstvo narave, ki predstavlja varstvena območja, naravne vrednote in ožja zavarovana območja, ekološko pomembna območja, območja Natura 2000, območja kulturne krajine. Poleg delovnega vložka celotnega kolektiva in skoraj celotnega delovnega angažmaja vodje projekta na tej tematiki so bili realizirani tudi številni usklajevalni sestanki s posameznimi sektorji in ZRSVN. Finančni okvir glede na potek dela v kolektivu ni realiziran. Angažmaja zunanjih sodelavcev ni bilo, torej ni stroška njihovega dela, javna predstavitev NU še ni začeta in niso nastali stroški povezani s tem. Vir finančnih sredstev Porabljena finančna sredstva II.1 Načrt upravljanja KP Kolpa Plan porabe 2010 Indeks poraba / plan 2010 Poraba 2009 Indeks 2010 / 2009 MOP , ,00 Želeni cilj programa: Sprejem Načrta upravljanja Krajinskega parka Kolpa na Vladi RS. Cilj še ni v celoti dosežen. 2 NADZOR IN SPREMLJANJE STANJA NA OBMOČJU PARKA 2.1 Nadzor v parku Nadzor se je izvajal stalno, intenzivneje v konici turistične sezone (poletni meseci). Temelji predvsem na spremljanju stanja in opozarjanju kadar problemi niso rešljivi pa tudi z javljanjem nepravilnosti pristojnim organom. Odzivnost sorodnih služb in organov, ki bi morali ukrepati ali se intenzivneje vključevati v nadzor ocenjujemo kot manj ustrezno. Predvsem ni dovolj učinkovita organizacija občinske redarske službe, sodelovanje s policijo se je bistveno izboljšalo, Rečna nadzorna služba RD Črnomelj pa je kot volonterska organizacija angažira maksimalno. 12

19 Tudi v letu 2010 ni bilo mogoče opraviti izobraževanja in preskusa znanja za naravovarstvene nadzornike in ostaja ta problem neurejen ter ga želimo v sodelovanju z MOP primerno urediti v letu Spremljanje stanja na območju parka Stalno spremljanje stanja na območju parka z občasnimi pregledi in načrtovanim sistematičnim monitoringom, predpisanim v bodočem načrtu upravljanja. Kot pomembnejše akcije je bilo izvedeno zimsko štetje ptic na vodi v sodelovanju z DOPPS in pozneje tudi sistematičen popis kmečke lastovke v vseh gospodinjstvih na območju Krajinskega parka Kolpa in tudi širše. Opravljen je bil tudi popis na območju KP Lahinja. Za boljše spremljanje stanja in sodelovanje z drugimi institucijami sta dva uslužbenca opravila tudi Ornitološko šolo za učitelje pri DOPPS, pridobljena znanja posredovana deležnikom v parku. Spremljanje stanja ohranjenosti narave (monitoring ohranjenosti narave) obsega spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov in posebnih varstvenih območij (108. člen ZON), skladno s sistemom ZRSVN. Uredba o Krajinskem parku Kolpa določa, da je nosilec spremljanja stanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v parku njegov upravljavec. Gre za vzpostavljanje aktivnosti, ki je povezana z delovanjem celovitega monitoringa na tem področju, v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave. 2.3 Usmerjanje in spodbujanje politike raziskav Vzpostavljeno je dobro sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami, pa tudi univerzami. V javnem zavodu sta opravljala obvezno prakso dva študenta naravovarstva iz Slovenije, študent iz Francije je opravljal raziskavo za potrebe diplomskega dela, obvezno prakso je opravljal dijak naravovarstveno-kmetijske šole. Izvajanje naloge je zahtevalo veliko aktivnosti kolektiva, da je delo lahko teklo konstruktivno. Študije biotske raznovrstnosti v okviru mednarodnih projektov se nadaljujejo v leto Vir finančnih sredstev II.2 Nadzor in spremljanje stanja na območju parka Porabljena finančna sredstva Plan porabe 2010 Indeks poraba / plan 2010 Poraba 2009 Indeks 2010 / 2009 MOP , ,57 13

20 Želeni cilji programa: Vzpostaviti ustrezen nadzor na območju parka s katerim bi v sodelovanju z drugimi akterji dosegli ugodno stanje vrst in habitatov in omogočili lastnikom gospodarjenje z lastnino na področju parka ter neoviran nadaljnji gospodarski in celostni razvoj območja. Vzpostavitev dobrega vpogleda v stanje na območju parka in ustrezen monitoring vseh sprememb v okolju. Podpora raziskovalnim pobudam na območju parka in izvedba raziskovalnih taborov in drugih aktivnosti. Prednostno se izvajajo aktivnosti za ugotavljanje stanja biotske raznovrstnosti in potreb zbiranja podatkov za Načrt upravljanja. Naravovarstveni nadzor je naloga, ki se permanentno izvaja, učinki pa bodo vidni na dolgi rok. Cilj za leto 2010 dosežen, naloge ostajajo dolgoročne. 3 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN VZPODBUJANJE TRAJNOSTNE RABE Veliko različnih aktivnostih v teku. V obdobju ko so vremenske razmere dopuščale se je veliko energije usmerjalo v dela za odpravljanje zaraščanja in vzdrževanje poti dostopa do naravnih vrednot na območju parka. Zelo pomemben angažma na dogovarjanju za pridobitev in pozneje ureditev ustreznega prostora za umestitev naravoslovnih zbirk in možnosti interpretacije naravoslovnih vsebin. Priprava vsebin za razlagalne table. Investicije in ukrepi pomagajo vzpostavljati pogoje ohranjanja habitatov, sobivanja z prostoživečimi vrstami in v nekaterih delih vzpostavljati prvotno stanje odpravljanje zaraščanja in podobno. Fizično je opravljen velik obseg dela, z lastno mehanizacijo, v okviru del na projektu revitalizacija belokranjskih steljnikov pa je bila najeta tudi profesionalna ekipa sekačev in izvajalcev z parkovno in lastno specialno mehanizacija. Odpravljanje zaraščanja ocenjujemo kot eno najpomembnejših aktivnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti. To se odvija v dveh smereh: vzdrževanje dostopnih poti do površin ki so predmet vzdrževanja (na tak način spodbudimo aktivnosti lastnikov) pomenijo pa tako obsekavanje poti kakor tudi nujno nasutje gramoza za dostopnost z mehanizacijo. Še obsežnejši del aktivnosti pa predstavlja odstranjevanje zarasti: s sekanjem, košnjo in mulčenjem zarasti na površinah. Z investicijami konec leta 2009 se je zavod opremil z 14

21 ustrezno mehanizacijo, ki je bila v pomladanskem času s pridom uporabljena na vseh deloviščih. Želja je bilo še več, dejansko pa tehnične možnosti ne omogočajo izpolnitve vseh želenih obveznosti. KARTA 1 STROJNO OČIŠČENE POVR ŠINE V LETIH 2009 / 2010 S STRANI KP KOLPA (OZNAČENE SVETLO MODRO) Da bi zagotovili enakomeren pristop na celotnem območju so bila dela v skladu z možnostmi in potrebami izvajana na vseh koncih zavarovanega območja štirih krajevni skupnosti v parku: Stari trg, Sinji Vrh, Vinica in Adlešiči. Javni zavod KP Kolpa je s svojo mehanizacijo sodeloval pri urejanju več kot 15 ha površin v različnih stadijih zaraščanja. Tovrstne storitve imajo tudi izredno pozitiven učinek na sodelovanje s prebivalci in društvi v tem okolju. Glede na to, da se je park uspel opremiti z mehanizacijo, ki je v enem delu celo edina v tem okolju se ponujajo velike možnosti za še boljši izkoristek, kar pa bo mogoče zagotoviti le s pomočjo zunanjih sodelavcev in pridobivanjem obratnih sredstev na projektih. Svet javnega zavoda je 15

22 sprejel dopolnitev dejavnosti, čaka se na soglasje Vlade, s tem bo odprta tudi možnost pridobivanja prihodkov. Drugi del aktivnosti na tem področju je ureditev centra za doživljanje biotske raznovrstnosti. Za ta namene bilo odkupljeno zemljišče na katerem je tudi nepremičnina Dvor v Grdunih. Kompleks objektov gre v fazno obnovo v uporabo bodo pridajani posamezni sklopi kompleksa, v letu 2010 eden od objektov delno urejen. Gre za eno zadnjih tovrstnih zgradb v Beli krajini, ki jo je še mogoče ohraniti pred propadanjem in ji nameniti pomembnejšo vlogo v prostoru. Do objekta je že urejena dobra makadamska prometnica, čeprav je na demografsko izredno ogroženem območju. V okolici bo mogoče ponuditi tudi druge zanimive vsebine za obiskovalce. Vir finančnih sredstev II.3 Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne rabe Porabljena finančna sredstva Plan porabe 2010 Indeks poraba / plan 2010 Poraba 2009 Indeks 2010 / 2009 Več virov , ,15 Materialni str , ,53 SKZG , ,01 MOP ,00 Investicije - SKZG , ,57 Želeni cilji programa: Z investicijami v center doživljanja biodiverzitete z zbirkami in ukrepi preprečevanja zaraščanja, razvoja tehnologij ekonomskih dejavnosti, ki ohranjajo biotsko raznovrstnost želimo vzpostaviti pogoje ohranjanja habitatov, sobivanja s prostoživečimi vrstami in v nekaterih delih vzpostavljati prvotno stanje odpravljanje zaraščanja in podobno. Obiskovalcem parka bolj približati varstvene vsebine v parku in posebno vrste z Rdečega seznama ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji. Nakup primernega objekta realiziran v prvem polletju, nadaljevanje aktivnosti ureditev prostora in oblikovanje zbirk v nadaljevanju. Odpravljanje zaraščanja in vzdrževanje očiščenih površin teče odlično. 16

23 4 NARAVNE VREDNOTE Aktivnosti za ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot: nadzor, monitoring in vzdrževanje, čistilne akcije in urejanje okolice, obrezovanje dreves, košnja košenic in vrtač. Naravne vrednote določa Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 53/2005, 70/2006, 58/2009, 93/2010). Na območju Krajinskega parka Kolpa je po zadnjih spremembah evidentiranih 71 naravnih vrednot (prej 80), od katerih je 16 še posebej zavarovanih kot ožje zavarovano območje narave naravni spomenik, 1 pa je zavarovana kot strogi naravni rezervat. Vzdrževalna dela opravljana ob celotni reki Kolpi, posebna skrb Suhi dolini, kalu Močile, Preloškem kalu, okolici izvirov in bruhalnikov, NV ob urejenih pohodnih poteh. V dosedanjem obdobju je bilo največ aktivnosti namenjenih popisu drevesnih NV, ki so bile pregledane in popisane v celoti. 4.1 Naravni spomeniki Opravljena so vzdrževalna dela na območju Marindolskih steljnikov in drugih steljnikov na območju vseh KS, vzdrževalna dela na Vrhovskih vrtačah in celotnem območju ob reki Kolpi. Ureditvena dela na Marindolskem zdencu in Vrhovskem zdencu. Pridobljeni naravovarstveni pogoji za vzdrževalna dela na Ziljskih vrbah, tako da bodo dela lahko stekla v letu Sodelovanje z lastniki pri vzdrževanju Fortunove brajde na Sinjem Vrhu in aktivnosti za vzdrževanje Kalčeve brajde v Dragi, ki je v postopku pridobivanja statusa naravne vrednote 4.2 Strogi naravni rezervat Hrastova loza Pričete aktivnosti za postavitev opazovalnice ptičev. Izvedeno štetje ptičev v zimskem času na celotnem območju reke Kolpe od Vinice do Metlike, tudi na območju Hrastove loze. Sklep strokovne skupne DOPPS ZRSVN - KP KOLPA, da postavitev opazovalnice ni mogoča, pristopi se k sistemu elektronskega spremljanja populacije in posredovanja rezultatov v CDB Grduni. Vir finančnih sredstev Porabljena finančna sredstva II. 4 Naravne vrednote Plan porabe 2010 Indeks poraba / plan 2010 Poraba 2009 Indeks 2010 / 2009 MOP , ,10 Želeni cilji programa: 17

24 Spremljanje stanja vseh naravnih vrednot in spomenikov ter izvajanje ukrepov za njihovo zaščito. Izdelava vsaj dveh tabel z opisom, izdaja zloženke z opisom NV in promocijske akcije. Odkupljeni in vgrajeni betonski podstavki za razlagalne in usmerjevalne table na Grajski pešpoti, izdelane in v postavljene table (Vušivec, Dolenjski zdenec, Fučkovski zdenec, Lipa v Fučkovcih). 5 KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNOVARSTVENE NALOGE Javni zavod promovira pomen kulturne dediščine in posreduje obiskovalcem informacije o vseh aspektih kulturne dediščine v parku in tudi širše informacije o vseh aspektih kulturne dediščine v parku in tudi širše. Vseh kulturnih spomenikov v parku je trenutno 42, zanje še vedno velja občinski Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa (Uradni list RS, št. 82/98). Načrtovanega sprejema novega odloka Občinski svet Občine Črnomelj ni izvedel, predvidoma bo to narejeno v prvi polovici leta Ta predvideva na območju KP Kolpa 26 kulturnih spomenikov. KP Kolpa v okviru možnosti skrbi za promocijo kulturne dediščine. 5.1 Premična kulturna dediščina Interpretacija tradicionalnega kmetovanja in domače obrti za obiskovalce na širšem območju parka. Dokup starega in izdelava novih kmečkih orodij za kmetovanje za potrebe izvedbe projekta Lan od semena do gvanta in za potrebe zbirke v Šokčevem dvoru ter drugih informacijskih točkah. Interpretacija domače obrti v rokodelskih delavnicah in usposabljanje novih mojstrov domače obrti. Pomoč mojstrom pri pridobivanju certifikatov DUO. Prirejanje delavnic za obiskovalce na temo domače obrti. Izdajna je bila brošura o rokodelstvu v okviru projekta LEADER. 5.2 Nepremična kulturna dediščina Aktivnosti in informiranje o možnostih pridobivanja sredstev, namenjenih obnovi objektov kulturne dediščine. 18

25 5.3 Šokčev dvor Upravljanje zbirke eksponatov in prezentacija vsebin obiskovalcem, aktivnosti za pridobivanje novih eksponatov: lesena kola (vprežni voz) z gnojnim košem, vezena pregrinjala za postelje v zadnji hiži. Pridobljeni eksponati v začasno hrambo na voljo ogled obiskovalcem. 5.4 Kulturno-umetniške dejavnosti in izobraževanje Razvito dobro sodelovanje s številnimi kulturnimi skupinami na območju parka. Skupna organizacija različnih dogodkov. V sodelovanju z RTV Slovenija posnet dokumentarni 50 minutni film o kuhanju apna»apnenica na Preloki«, v lastni produkciji KP Kolpa (ob sodelovanju lokalnih strokovnjakov) pa je nastal 15 minutni dokumentarec o kuhanju oglja:»vuglenica v Močilah«. Vir finančnih sredstev II.5 Kulturna dediščina in kulturno varstvene naloge Porabljena finančna sredstva Plan porabe 2010 Indeks poraba / plan 2010 Poraba 2009 Indeks 2010 / 2009 MOP , ,47 Želeni cilji programa: Izdelava vsaj ene table z opisom kulturnega spomenika, izobraževalno promocijske akcije na področju parka, dokup eksponatov za muzejsko zbirko Šokčev dvor, ureditev KS Šokčev dvor, avdio in video material kulturne dediščine, izvedba Etno festivala»valček za Kolpo«, zbiranje prijav za vpis v Register žive dediščine. Glede na fazo spreminjanja odloka o KS tabla z opisom ni bila narejena (zato narejena dodatna tabla za označitev NV), eksponati za ŠD dokupljeni, izvedena investicija v ŠD, posneti dokumentarni filmi. 6 IZOBRAŽEVANJE, OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA, TRŽENJE Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in trženje poteka v organizaciji KP Kolpa in delno tudi v izvedbi uslužbencev javnega zavoda, delno pa se za ta namen najema ali tudi brezplačno angažira zunanje sodelavce. Izobraževanje uslužbencev obsega področje ornitologije, sadjarstva, varstva pri delu, varnega dela in pridobivanje licence za vožnjo E k B kategorije 19

26 vozil. Izobraževalne aktivnosti za prebivalce parka se izvajajo v večji meri v zimskem času, ko je odziv ljudi ustrezen. 6.1 Panoji, zloženke, brošure, knjige, letaki Izdelana brošura o rokodelstvu, o ogroženih vrstah rib v KP Kolpa, zloženka o mlinarski pešpoti in navodilih ob škodah zaradi divjadi. Izdelan je bil večjezični predstavitveni rolo o KP Kolpa. Že tretja predstavitev KP Kolpa v zloženki Slovenske ambasade in konzulati. 6.2 Filmski in fotografski materiali Sistematično ustvarjanje in zbiranje fotografskega materiala. Sodelovanje pri različnih aktivnostih RTV Slovenija; posebna TV kmetijska oddaja o kmetovanju v KP Kolpa, dve drugi kmetijski oddaji na TV Slovenija, sodelovanje z manjšimi prispevki v drugih oddajah. Nosilna tema v eni zabavno-glasbeni oddaji V dobri družbi je bila Kolpa in KP Kolpa. Sodelovanje pri snemanju dokumentarnega filma za potrebe EDEN 2010 in spota za projekt Revitalizacija belokranjskih steljnikov. 6.3 Stalni in občasni prispevki v medijih Najpomembnejša pridobitev v letu 2010 je sistematično informiranje javnosti o parku in delu javnega zavoda preko zakupljene strani v brezplačnem mesečniku Belokranjec, ki pride v vsako gospodinjstvo v Beli krajini. Tudi objavljanje v večini drugih medijev teče zelo dobro, saj so vsi prispevki, ki jih pripravimo sami zagotovo objavljeni, prav tako pa tudi novinarji pripravljajo zanimive prispevke o zavarovanem območju in aktivnostih v njem. Občasno ali redno tedenske informacije pripravljene v zavodu povzemajo lokalni mediji: Radio 1, Radio Krka, Radio Sraka, Studio D, lokalna TV Vaš kanal iz Novega mesta, občasno tudi RTV Slovenija in TV Skledar iz Ljubljane, ter časopisi - dnevnika Delo in Dnevnik, tednika Dolenjski list in Kmečki glas ter mesečniki Udarni list, Drobnica, Kmetovalec in drugi. 20

27 6.4 Sodelovanje in predstavitev parka na sejmih Domači sejmi: predvsem sejem Turizem in prosti čas, Ljubljana, številni lokalni dogodki v Beli krajini in na Dolenjskem ter tudi drugod po Sloveniji. Tuji sejmi: predstavitev KP Kolpa na dveh razstavah na Hrvaškem, Interalpin v Avstriji, Royal Wellsh Show v Veliki Britaniji, Zeleni teden v Berlinu, Delavnica za novinarje v Beogradu. 6.5 Promocija parka in trženje Izvedene številne aktivnosti vodenja skupin po parku, vodenje na Belokranjski čebelarski učni poti, vodenje po Šokčevem dvoru. Organizacija spusta po reki Kolpi z namenom izvedbe monitoringa in čiščenja rečne struge. Izvedba dveh čistilnih akcij, vodenje info centra Šokčev dvor. Urejanje spletnih strani z informacijami o parku in aktivnostih v njem. Vir finančnih sredstev II.6 Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in trženje Porabljena finančna sredstva Plan porabe 2010 Indeks poraba / plan 2010 Poraba 2009 Indeks 2010 / 2009 več virov , ,99 MOP , ,76 OBČ ,21 LAST , ,28 Želeni cilji programa: Izvajanje izobraževanj predavanj, strokovnih prikazov, delavnic, seznanjanje s cilji parka in ukrepi na zavarovanem območju za prebivalce parka. Permanentno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v javnem zavodu. Uspešno izvedene akcije za promoviranje zavarovanega območja ponatis ene tiskovine in izdaja vsaj dveh novih tiskovin. Tematska zloženka v obliki koledarja, ki postane trajna knjižica z določeno naravoslovno vsebino (naravni spomeniki). Cilji na področju predavanj, strokovnih prikazov, delavnic doseženi. Izobraževanje zaposlenih prav tako. Ponatis ene tiskovine in izdaja novih. Tematska zloženka na temo rib v KP Kolpa. 21

28 7 SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO, DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ZAVODI TER USMERJANJE IN VZPODBUJANJE POLITIKE RAZISKAV 7.1 Sodelovanje z lokalno skupnostjo Sodelovanje z vsemi štirimi krajevnimi skupnostmi na območju parka in predvsem Občino Črnomelj:delo na projektih, čistilne akcije, promocijske dejavnosti, delavnice, izobraževanja, razstave, skupni dogodki, sodelovanje z lokalno skupnostjo in društvi pri vzdrževanju in označevanju objektov in pohodnih poti v parku, sodelovanje pri vzdrževanju poti in cest na slabše dostopnih terenih, ki so širšega pomena, sodelovanje z lokalno skupnostjo pri organizaciji prireditev v parku, izobraževanje kmetov o naravovarstvenih vsebinah in o okoljskih programih in okoljskih plačilih, izvajanje izobraževanja za potrebe izpolnjevanja obveznosti v KOP programih in podobno. 7.2 Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi Ob sodelovanju s številnimi institucijami posebej izdvajamo sodelovanje z Osnovno šolo Loka in njeno PŠ Adlešiči, pa tudi OŠ Stari trg in Vinica s katerimi se stalno izvajajo naravovarstvene akcije (naravoslovni dnevi, delavnice, predavanja, popis ptičev in podobno). Pomembno je sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave (načrt upravljanja, delavnica na temo vrednotenje hidroloških naravnih vrednot, delavnica uporabe naravovarstvenega atlasa, opazovalnica v Hrastovi lozi). Posebno omembo zasluži še sodelovanje z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, RIC Bela krajina, Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ZIK Črnomelj, Biotehniško fakulteto, in Čebelarsko zvezo Bele krajine, sicer pa javni zavod dobro sodeluje s številnimi društvi na območju parka in tudi izven njegovih meja. II.7 Sodelovanje z lokalno skupnostjo, drugimi institucijami in zavodi ter usmerjanje in spodbujanje politike raziskav Vir finančnih sredstev Porabljena finančna sredstva Plan porabe 2010 Indeks poraba / plan 2010 Poraba 2009 Indeks 2010 / 2009 več virov , ,00 MOP , ,63 OBČ , ,61 LAST , ,54 22

29 Želeni cilji programa: Dobro razvito sodelovanje z deležniki v lokalnem okolju in uspešno izvedene akcije vzdrževanja infrastrukture v parku, ki služi tudi namenom lokalnega prebivalstva. Soorganizacija predvsem naravovarstveno naravnanih, lokalno in mednarodno pomembnih dogodkov in ukrepov. Animacija čim večjega števila institucij, organizacij, društev, ki lahko prispevajo k razvoju in promociji parka. Izvajanje akcij, ki prispevajo boljšemu izvajanju programa. Razvejano sodelovanje s širokim krogom institucij in posameznikov, tako na področju promocije kot izvedbe različnih aktivnosti: čistilnih akcij, vzdrževanju infrastrukture, nadzoru in kulturnih dogodkih. 8 INFRASTRUKTURA PARKA 8.1 Materialni stroški Urejanje poti, pešpoti, učnih poti Peš poti na področju KP Kolpa so nastajale v daljšem obdobju obstoja zavarovanega območja, izvajale pa so jih različne organizacije in institucije, zaradi česar tehnične rešitve niso vedno sprejemljive in jih postopoma urejamo. Po pridobljenem naravovarstvenem soglasju za ureditev Grajske pešpoti so bile postavljene tudi označbe usmerjevalne in razlagalne na večjem delu 15 km poti - v letu 2010 od Žuničev do Pobrežja. Potek pešpoti na območju KP Kolpa se v skladu s tehničnimi možnostmi označuje tudi z elektronskimi mediji. V okviru projekta»od vijeglavke do soka«je bil postavljen tudi kolekcijski nasad visokodebelnih sadnih dreves v Purgi. Na območju KP Kolpa so vzpostavljene in v večjem delu tudi že označene pešpoti, kolesarske poti in tudi jahalne poti. Od učnih poti je urejena Belokranjska čebelarska učna pot, dodatno se ureja Gozdna učna pot Žeželj in nastaja tudi Živinorejsko-vinogradniško-sadjarska učna pot. 23

30 KARTA 2 POTEK GRAJSKE PEŠPOTI (DRAGOŠI ŽUNIČI) KP Kolpa vzdržuje že označene pešpoti, ki vključuje obsekavanje, redno večkratno košnjo, nasutje gramoza in podobno. Predmet delnega ali celotnega vzdrževanja so poti: Grajska pešpot v dolžini 15 km, Sejemska pešpot v dolžini 22 km, Mlinarska pot v dolžini 10 km, Najjužnejša pešpot v dolžini 12 km. Na območju je tudi več kolesarskih poti in jahalnih poti, ki prav tako potrebujejo vzdrževanje, a je to praviloma lažje saj se ga da v večjem delu opraviti s stroji. KARTA 3 POTEK SEJEMSKE PEŠPOTI (ŽUNIČI VINICA) 24

31 KARTA 4 POTEK MLINARSKE PEŠPOTI (VINICA DAMELJ) KARTA 5 POTEK NAJJUŽNEJŠE SLOVENSKE PEŠPOTI (DAMELJ RADENCI) 25

32 KARTA 6 POTEK TRŠKE PEŠPOTI (STARI TRG) Pri urejanju makadamskih poti predvsem dostopov do reke ali naravnih vrednot KP Kolpa sodeluje s krajevnimi skupnostmi in društvi na območju parka (nakup in posipavanje gramoza, izgradnja muld za odvod meteornih vod na poteh, odstranjevanje ovir na njih). Predmet vzdrževanja so tudi druge nepremičnine v upravljanju KP Kolpa. Izvajajo pa jo javni uslužbenci KP Kolpa, študentje in dijaki na praksi, javni delavci in prostovoljci. Opremljenost s potrebno mehanizacijo in orodji je ustrezna. 8.2 Investicije Informacijske točke in središča V prvi polovici leta je bilo odkupljena nepremičnina mostna tehtnica v Starem trgu. Manjši objekt- mostna tehtnica in pripadajoča zgradba je bila obnovljena kot info točka na vstopu v park, s posebno tipično vsebino, objektu pa je vrnjena tudi njegova uporabna vrednost tehtanje. Druga info točka na tem območju se je delno (in se bo v prihodnjem letu dodatno) 26

33 uredila ob Kalu v Močilah. V okviru projekta LEADER se je vzpostavila info točka v steljniku Raven v Vukovcih, iz sredstev SKZG pa se vzpostavlja še v Dragoših in Miličih. Ob dokončanju ureditve teh točk se bo poskusilo v letu 2011 postaviti info točko vsaj še v bližini najjužnejše točke R Slovenije v Kotu pri Damlju. Krajinski park Kopa ima trenutno eno informacijsko središče Šokčev dvor v Žuničih, v polni funkciji, drug podoben objekt v Grdunih se je delno uredil v letu 2010, z obnovo pa se bo nadaljevalo v prihodnjih. Vir finančnih sredstev Porabljena finančna sredstva II.8 Infrastruktura parka Plan porabe 2010 Indeks poraba / plan 2010 Poraba 2009 Indeks 2010 / 2009 več virov , ,69 Materialni stroški , ,32 MOP , ,32 DON ,00 0,00 LAST ,00 0,00 Investicije , ,43 MOP , ,06 SKZG , ,00 Želeni cilji programa: Najpomembnejši cilj je odkup in/ali ureditev ustrezne informacijske točke za prezentacijo pomembnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti. Po možnosti bo osnovni namen združen z ohranitvijo in obnovo kulturnega spomenika ali drugega zgodovinsko pomembnega objekta. Razvoj in prikaz tehnologij sobivanja ljudi, domačih in prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Ustrezno vzdrževanje obstoječe parkovne infrastrukture. V prvem polletju je bil speljan odkup nepremičnine, v nadaljevanju pa je bil tudi delno urejen prostor za postavitev zbirk. Parkovna infrastruktura se vzdržuje v skladu s finančnimi in tehničnimi možnostmi. 27

34 9 PRIPRAVA IN IZVEDBA DOMAČIH IN MEDNARODNIH PROJEKTOV TER MEDNARODNO SODELOVANJE 9.1 Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov v finančni perspektivi KP Kolpa je v letu 2010 sodeloval v petih projektih v enem kot vodilni partner, v štirih kot sodelujoči partner. Vsi projekti so tudi delno sofinancirani s strani EU, dva od projektov (IPA) pa sta predmet mednarodnega sodelovanja s partnerji iz Hrvaške iz območja reke Kolpe. Večina prilivov od projektov izvajanih v letu 2010 se pričakuje v letu Podrobnejši pregled nad finančno izvedbo projektov je pripravljen v Priloga 6 Financiranje iz projektov v letu Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje Partnerstva, javni razpis CVŽU, delovni naslov: Lan od semena do gvanta (delovni naslov tudi VURP LAN ESS & MŠŠ) VURP - VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA RAZVOJ PODEŽELJA Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje - partnerstva Nosilec projekta: ZIK Črnomelj koordinacija in vodenje projekta Partnerji v projektu: Krajinski park Kolpa praktično usposabljanje na terenu, predelava lanu, izdelava izdelkov in RIC Bela krajina promocija projekta. Opis: Z obujanjem pridelave in predelave lanu»od semena do gvanta«, izobraževanjem in usposabljanjem za trženje (tudi modernih) izdelkov iz lanu, usposabljanjem za pridobivanje dodatnih sredstev in promocijo lastne dejavnosti je bil cilj izboljšatii samozaposlitvene možnosti in možnosti za dodatni zaslužek za prebivalce belokranjskega Obkolpja. V okviru projekta je od leta 2008 KP Kolpa opravil pregled obstoječega stanja o pridelavi in predelavi lanu, stanje orodij, spremljevalne prehrana nekoč. Tekom projekta je bila bila opravljena motivacija in animacija prebivalcev iz podeželja za sodelovanje v projektu, izvedena so bila 28

35 pilotska usposabljanje za dela na polju ter usposabljanja za obdelavo pridelanega lanu (sejanje, puljenje, otepanje, namakanje, tučnja, trenje, mikanje, predenje). V letu 2010 so ob usposabljanjih za izdelavo lanenega platna, obdelavo platna, oziroma predelavo v tradicionalne in moderne izdelke iz lanu, nastala nova orodja (48 kos): Orodje za predelavo lanu Stanje v Beli krajini po raziskavi leta 2008 Izdelano v sklopu projekta VURPpartnerstva BET 1 5 TUKAČA 1 2 TRLICA 3 5 MIKALNIK 1 5 PRESLICA 1 6 VRETENO 2 2 KOLOVRAT 1 2 KOLO ZA NAMOTAVANJE NITI 1 1 RAŠEK 5 ŠKAF ZA BELJENJE 3 1 KABEL 1 MALI VITLEN 3 VELIKI VITLEN 1 1 ČOLNIČEK 2 7 STATVE 1 2 SKUPAJ: 48 novih orodij za predelavo lanu Med tradicionalnimi izdelki so v okviru projekta nastali: Izdelki iz lanu oz. lanenega platna 1. Ženska lanena belokranjska obleka (noša) 2. Moška lanena belokranjska obleka (noša) 3. Deška lanena belokranjska obleka s pastirsko torbo 4. Dekliška lanena belokranjska oblekica s pastirsko torbo 29

36 5. Laneni prt za na veliko mizo (cca 120x 200 cm) 6. Izvezeno laneno knjižno kazalo 7. Mali vezeni prtiček 8. Zapestnica iz lanene preje 9. Pastirska torba 10. Dekliška čezramna torbica 11. Vezeni otirač s kvačkano čipko 12. Domače platno, 34,03 metrov V sklopu končnih aktivnosti projekta so, poleg tradicionalnih izdelkov iz lanu, nastali novi, moderni a uporabni izdelki. Kolekcijo oblačil, interierja stanovanja ter modnih dodatkov je dizajnirala ena največjih modnih strokovnjakinj v Sloveniji gospa Jožica Brodarič, po rodu Belokranjka: Moderni izdelki iz lanu oz. lanenega platna kolekcija Jožica Brodarič 1. Preobleka za stol z belokranjsko izvezenim okrasnim trakom 2. Blazina za na stol z vdelano belokranjsko vezenino 3. Obešalnik z laneno preobleko ter žepkom za dišavo 4. Okrasna blazina za dom s predimenzioniranim belokranjskim vzorcem 5. Modna torbica iz lanu 6. Modna torbica iz lanu 7. Modni pas iz lanu 8. Modni pas iz lanu z rožami 9. Plašček iz lanu, z rožami Projekt bo zaključen predvidoma v juniju 2011, v sklopu tradicionalne belokranjske prireditve Jurjevanje v Beli krajini, ko bomo skupaj s partnerji v projektu predstavili rezultate triletnega dela. Dodatno bo predvidoma v začetku leta 2012 sklepna razstava o Beli krajini v etnografskem in modernem smislu. Rokodelci bodo pripravili paleto ultra modernih izdelkov, ki izhajajo iz belokranjskih vzorcev in tradicije (lan, pletarstvo, keramika, kovaštvo). Delo bo potekalo pod mentorstvom gospe Brodarič in v sodelovanju s Slovenskem etnografskem muzejem, kjer bo razstava prvič predstavljena javnosti. 30

37 Obdobje trajanja projekta: junij 2008 junij 2011 Financiranje: ESS (85 %) in MŠŠ (15 %), celotna vrednost projekta znaša ,33. Po finančnem načrtu KP Kolpa v treh letih prejme ,70. V letu 2010 so bili izstavljeni štirje zahtevki za povračilo stroškov, v skupnem znesku ,50, pri čemer bodo sredstva po zahtevku št. 9 povrnjena predvidoma v marcu Spletna povezava na projekt: Povezovanje in usposabljanje rokodelcev ter razvoj centrov rokodelcev Nosilec projekta: KP Kolpa Partnerji v projektu: Občine partnerice LAS-a JV Slovenije: Občina Črnomelj, Občina Dolenjske toplice, Občina Metlika, Občina Mokronog Trebelno, Občina Mirna Peč, Občina Novo mesto, Občina Semič, Občina Straža, Občina Šentjernej, Občina Šentrupert, Občina Škocjan, Občina Šmarješke toplice, Občina Trebnje, Občina Žužemberk Opis: Projekt je stremel k ohranjanju rokodelske dejavnosti na Dolenjskem in v Beli krajini, s povezovanjem rokodelcev in izobraževanjem iskalcev zaposlitve, kmečkih žena, brezposelnih in mladih podjetnih kmetov. Pri tem je bilo izvedenih 5 sklopov aktivnosti: vzpostavitev skupne baze podatkov o rokodelcih na območju Dolenjske in Bele krajine, izvajanje rokodelskih delavnic in usposabljanj za pridobitev certifikacije, izdelava idejne rešitve vzpostavitve treh rokodelskih centrov, izdelava predloga organiziranosti rokodelcev, promocija rezultatov projekta preko medijev, izdelane spletne strani in predstavitvene brošure. KP Kolpa je opravil usposabljanja za rokodelce, rokodelske delavnice (17 delavnic) ter izvedbo promocije. Občina Črnomelj se je pokazala kot najbolj aktiven partner v projektu. Pripravila je študijo stanja obrti in certificiranih izdelkov na območju Dolenjske in Bele krajine, študijo najugodnejših pravnih oblik delovanja in povezovanja rokodelcev ter predlog vzpostavitve treh rokodelskih centrov na tem območju. Rezultati projekta so pokazali, da smo z opravljenimi aktivnostmi postali vzgled in primer dobre prakse. S tem v zvezi smo»rokodelce«nekajkrat javno predstavili. Obveznosti iz naslova projekta so bile zaključene z oddajo zahtevka in poročila koncem novembra. Obdobje trajanja projekta: december 2008 november

38 Financiranje: Projekt je bil delno financiran iz sredstev programa EKSRP pristop LEADER, iz sredstev LAS DBK LIN 2008 ter lastnih sredstev. Nekatere aktivnosti so bile sofinancirane v 100 %, druge do 60 %. Celotna vrednost projekta, z vključenim DDV je znašala ,00, od česar je KP Kolpa izstavil zahtevek za ,63, povračilo založenih sredstev je predvideno v marcu Spletna povezava na projekt: in Revitalizacija belokranjskih steljnikov Nosilec projekta: Občina Metlika Partnerji v projektu: Občina Črnomelj, Občina Semič, Zavod za varstvo narave OE Novo mesto, Krajinski park Kolpa Opis: Osnovni namen projekta je bil revitalizacija značilne belokranjske kulturne krajine, vzbujanje zanimanja za vključevanje v aktivnosti preprečevanja zaraščanja steljnatih površin, obuditev vedenja o uporabni in zdravilni vrednosti rastlinskih vrst, značilnic steljnikov in oblikovanje predlogov produktov trženja. Projekt je bil razdeljen na 3 faze. Prva faza je zajemala inventarizacijo in valorizacijo ključnih steljnatih površin ter čiščenje zaraščenih steljnatih površin, druga faza izvedbo tematskih animacijskih delavnic, v tretji fazi so bile urejene lokacije za obiskovalce, v zadnji, četrti fazi pa je nastala spletna stran in predstavitveni materiali. Naloga KP Kolpa je bila inventarizacija in valorizacija ključnih steljniških površin ter čiščenje zaraščenih steljniških površin na lokacijah: marindolski steljniki, steljnik v Žuničih, Vukovcih, Radencih ter postavitev ene informativne točke (v Vukovcih). Projekt je bil 18. novembra sklenjen z zaključno promocijsko prireditvijo in tiskovno konferenco ter konec novembra oddanim zahtevkom za založena sredstva. Obdobje trajanja projekta: maj 2009 november 2010 Financiranje: Projekt je delno financiran iz sredstev programa EKSRP - pristop LEADER, iz sredstev LAS DBK LIN 2009 ter lastnih sredstev. Skupna vrednost projekta je znašala ,00, zahtevki so bili izstavljeni po posameznih dokončanih fazah, pri čemer je 32

39 KP Kolpa založil sredstva v višini ,24, s sofinanciranjem v višini 80%, brez DDV-ja. V letu 2011 bodo povrnjena le še sredstva za zadnji zahtevek v višini Spletna povezava na informacije o projektu: OD VIJEGLAVKE DO SOKA - Dolgoročno upravljanje visokodebelnih nasadov Nosilec projekta: Kozjanski regijski park Partnerji v projektu: Krajinski park Kolpa, Nacionalni park Risnjak Opis: Partnerji projekta želimo strokovno, izvajalsko in izvedbeno povezati naša zavarovana območja pri prizadevanjih za ohranitev visokodebelnih travniških sadovnjakov kot habitata vrst nature 2000, nepogrešljivega elementa mozaične in tradicionalne kulturne krajine ter kot znova razpoznane in ovrednotene razvojne priložnosti. Projekt zasleduje nekatere dolgoročne cilje trajnostnega upravljanja z visokodebelnimi sadovnjaki, ki so naša dediščina, v današnjem času pa pridobivajo na svojem naravovarstvenem pomenu. KP Kolpa je v letu 2010 na projektu uveljavljal stroške potovanj v zvezi s projektom, študije in načrte biodiverzitete, certificiranja, promocije in strategije, za podatkovno bazo, kolekcijski nasad (na zemljišču, parc.št , 104 k.o. Adlešiči), publikacije ter delavnice. Obdobje trajanja projekta: od do Financiranje: Operativni program IPA, čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška Skupni upravičeni izdatki za projekt so predvideni v višini ,62, pri čemer finančni okvir KP Kolpa znaša ,20. Izstavljenih bo 6 zahtevkov. V letu 2010 je bil opravljen večji del investicijskega nakupa, izstavljeni so 3. zahtevki, založena pa sredstva v skupni višini ,63. Sredstva po prvih dveh zahtevkih so bila delno že povrnjena na račun KP Kolpa, nakazilo založenih sredstev za 3. zahtevek, v višini ,69 pa bo predvidoma povrnjen v juliju Spletna povezava na informacije o projektu: 33

40 9.1.5 CURS COLAPIS Skupen pristop k ureditvi plovnega režima na reki Kolpi/Zajednički pristup ueđenju plovnog režima na rijeci Kupi Nosilec projekta: Občina Črnomelj Partnerji v projektu: Občina Metlika, Občina Kočevje, Krajinski park Kolpa, Općina Žakanje, Općina Kamanje, Općina Netretić, Turistično društvo Damelj Opis: V okviru projektnih aktivnosti partnerji sledimo čezmejnim ciljem, ki zajemajo trajnostno izvajanje rekreacijske rabe reke Kolpe, urejanje infrastrukture za rekreacijsko rabo, izboljšanje prepoznavnosti turistične destinacije doline Kolpe. KP Kolpa je iz projekta uveljavljal potne stroške, ki se nanašajo na projekt, stroške izobraževanja za učinkovito upravljanje in nadzor nad izvajanjem plovnega režima ter idejne zasnove za ureditev javne rekreacijske infrastrukture. Idejna zasnova, ki jo bo pripravil KP Kolpa je del skupnih aktivnosti partnerjev (strokovne podlage, osnutki pravnih režimov, oblikovanje modela upravljanja z rekreacijo na reki Kolpi, priprava izhodišč za oblikovanje meddržavnega sporazuma o reki Kolpi, izvedba upravljanja z rekreacijo na pilotnem območju) in se bo pričela na podlagi izbire izvajalca na javnem razpisu, potem, ko ga pripravi in vodi vodilni partner. Obdobje trajanja projekta: od do Financiranje: Operativni program IPA, čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška , Skupen pristop k ureditvi plovnega režima na reki Kolpi CURS COLAPIS. Skupni upravičeni izdatki za projekt so predvideni v višini 1, ,71, pri čemer finančni okvir KP Kolpa znaša ,00. Izstavljenih bo skupno 5 zahtevkov, od tega sta bila v letu 2010 izstavljena 2 zahtevka, v skupnem znesku 206,18. Zaradi zamika aktivnosti na projektu se večina prenaša v leto 2011, pri čemer bo potrebno urediti kratkoročno zadolžitev. Spletna povezava na informacije o projektu: 34

41 9.1.6 Youth in action: Let's learn together to help nature together in united Europe (Education and Culture DG) Nosilec projekta: NVO Čemerica, Stakčín (SK) Partnerji v projektu: Vantori, Neamt (RO), Ustrzyky Górne (PL), NVO Čemerica, Stakčín (SK), KP Kolpa (SI) Opis: Društvo Čemerica iz Stakčína, ki aktivno deluje v geografsko odmaknjeni Slovaški regiji Snina, si je za cilj projekta zadalo srečanje mladih iz zavarovanih območij različnih držav Evrope (Romunija, Slovenija, Poljska in Slovaška), z različnimi kulturami ter različnimi naravnimi danostmi, da medsebojno primerjajo in čutijo njihove razlike in podobnosti. Poiskali smo 6 mladih iz zavarovanega območja KP Kolpa, ki so že pred odhodom na Slovaško preko elektronske pošte komunicirali s slovaškimi gostitelji. Skupaj z novimi prijatelji iz Evropske unije so spoznavali naravno in kulturno dediščino in se urili, da bi nove informacije in izkušnje pridobljene drug od drugega znali čim bolje javno predstaviti v svojih deželah, predvsem pa da bi bolje razumeli svojo vlogo v sedanji in bodoči Evropi. Srečanje se je odvijalo v gospodarskem in kulturnem centru Nacionalnega Parka Poloniny v Uliču, v neposredni bližini Slovaško Poljsko Ukrajinske meje. Gre za vas z zelo slabo demografko sliko, kjer mladi zapuščajo domove in si delo iščejo v večjih Slovaških mestih, ali celo v tujini. S projektnimi aktivnostmi je društvo Čemerica skušalo pritegniti tamkaj še živečo mladino, da bi v čim večjem številu ostali v vasici in njeni okolici. Obdobje trajanja projekta: junij 2010 Financiranje: 100 % pokritje nastalih stroškov prevoza, zavarovanja oseb, daril ter kulinaričnih dobrot v višini 2.950, Popis kmečke lastovke v letu 2010 Nosilec projekta: DOPPS, Ljubljana Partnerji v projektu: DOPPS, KP Kolpa, gospodinjstva iz območja KP Kolpa ter KP Lahinja. 35

42 Opis: Leto 2010 je bilo leto kmečke lastovke. Društvo za opazovanje in proučevanje ptičev Slovenije je pozvalo gospodinjstva iz območja Slovenije k pomladanskemu popisu lastovk kje so jih opazili in koliko nato pa še koliko zarodov so ustvarile preden so odletele na jug. V KP Kolpa smo popisali gnezda lastovk v vseh gospodinjstvih na tem območju, ob tem pa še v sosednjem zavarovanem območju KP Lahinja. Pri tem so nam pomagali osnovnošolci iz Starega trga, Vinice, Adlešič in Črnomlja ter študentje na praktičnem usposabljanju. KP Kolpa je v januarju 2010 z DOPPS izvedel tudi zimsko štetje vodnih ptičev in se udeležil dveh izobraževanj za učitelje ornitologe. Obdobje trajanja projekta: pomlad - poletje 2010 Financiranje: KP Kolpa je pokril nastale prevozne stroške študentov na terenu ter brezplačno izvedel izobraževanja na osnovnih ter v srednji šoli. Projekt smo predstavili tudi v Šokčevem dvoru, ob naravoslovnih dnevih ter v številnih medijih Z revitalizacijo mlinov do zelene energije Nosilec projekta: Občina Črnomelj Partnerji v projektu: Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Krajinski park Kolpa Opis: Projekt je namenjen širši zainteresirani javnosti, odgovornim strokovnim službam in posameznikom na ministrstvih in drugih ustanovah v postopkih pridobivanja ustreznih dovoljen in koncesij za izgradnjo tovrstnih MHE z namenom pospešitve postopkov in predvsem zainteresiranim potencialnim investitorjem, ki so pripravljeni investirati v revitalizacijo mlinov z namenom ureditve MHE predvsem na območju NATURA Naloga KP Kolpa je spremljanje aktivnosti in sodelovanje na njih, predvsem pa izvedba strokovnega posveta. Z namenom, da se rezultate projekta predstavi širši javnosti in predvsem za to odgovornim strokovnim službam in posameznikom na resornih ministrstvih, ki odločajo o tovrstnih posegih preko podajanja koncesij in raznih soglasij bo organizirana strokovnega posveta, ki bo tudi javna predstavitev rezultatov. Za udeležence posveta bo zagotovljen 36

43 predstavitveni material. Ob tej priložnosti bo postavljena tudi razstava v projekt vključenih objektov. Obdobje trajanja projekta: predvidoma februar 2010 junij Zaradi zamika aktivnosti v zvezi s projektom, se pričetek izvajanja v celoti prenese v leto 2011, ob čemer je pričakovati podaljšanje roka zaključka. Financiranje: Projekt bo delno financiran iz sredstev programa EKSRP - pristop LEADER, iz sredstev LAS DBK LIN 2010 ter lastnih sredstev. Skupna vrednost projekta znaša ,00, pri čemer je delež Krajinskega park Kolpa 7.800,00. Spletna povezava na informacije o projektu: / V letu 2010 je KP Kolpa skupaj s partnerji kandidiral na razpise: - PERITUS izvedbeni pogoji za izkustveno izobraževanje, v sklopu projekta»ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju«(mšš in ESS) neuspešno, - Mreža zavarovanih območij narave ob slovensko-hrvaški meji - IPA SI-HR neuspešno, tudi po dopolnitvi. (87 točk od potrebnih 80). 9.2 Mednarodno sodelovanje KP Kolpa razvija sodelovanje in navezuje stike s parki sosednjih držav povezovanje z zavarovanimi območji narave v Evropi ter z drugimi mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave in trajnostnega razvoja, kot sta EUROPARC in EUROSITE, ter organizacijo lastnikov zemljišč ELO in organizacijama COPA in COGECA, doslej predvsem v okviru projekta»natura 2000 Ambasador«, posvetih in seminarjih s področja biotske raznovrstnosti in upravljanja Nature Izmenjava izkušenj poteka tudi z upravami različnih parkov v tujini, sistematično sodelovanje pa z Nacionalnim parkom Risnjak na Hrvaškem in Nacionalnim parkom Poloniny na Slovaškem. KP Kolpa je z drugimi partnerji sodeloval tudi na sejmu Interalpin v avstrijskem Innsbrucku in Royal Walsh Show v Veliki Britaniji, predstavitev zavarovanega območja KP Kolpa pa je bila opravljena tudi na svetovnem kongresu kmetijskih novinarjev v Belgiji. Na Hrvaškem sta bili dve predstavitvi ob priložnosti odprtja slikarske razstave del, ki so nastala na mednarodni slikarski koloniji v Damlju. 37

44 II.9 Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov ter mednarodno sodelovanje Vir finančnih sredstev Porabljena finančna sredstva Plan porabe 2010 Indeks poraba / plan 2010 Poraba 2009 Indeks 2010 / 2009 več virov , ,75 MOP , PROJ , ,53 LAST 903 0, ,04 Želeni cilji programa: Izvajanje pridobljenih projektov in pridobitev enega novega projekta, kar bo pomenilo ustrezno investiranje v parku in zadovoljivo animacijo deležnikov v parku ter promocijo zavarovanega območja. Razvijanje dobrih odnosov s partnerji v mednarodnem okolju, potrebna promocija s ciljem zagotavljanja ustreznega strokovnega sodelovanja in promoviranja turističnih potencialov parka. Predstavitev KP Kolpa na vsaj eni prireditvi na Hrvaškem, začetek postopkov za pridobitev članstva v organizaciji EUROPARC. Cilji doseženi. GRAFIKON 1 PREGLED PORABE NAČRTOVANIH SREDSTEV IZ NASLOVA PROJEKTOV , , , , , , , , , ,63 Plan , , , , , , , ,00 0,00 MŠŠ - VURP LAN ESS, Lan od semena do gvanta LEADER LAS - Rokodelci LEADER LAS - Steljniki IPA - Od vijeglavke do soka 206,18 IPA - CURS Colapis Realizacija - izstavljeni zahtevki v letu

45 10 UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN IN ZEMLJIŠČ 10.1 Upravljanje nepremičnin Šokčev dvor Javni zavod Krajinski park Kolpa je s Sklepom o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinskega parka Kolpa (Uradni list RS, št. 98/06) postal upravljavec nepremičnine Šokčev dvor, Žuniči 2, ki obsega parc. št. 166/2, k.o. Žuniči, št. zk. vl Objekt je hkrati tudi zavarovan kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 47/95). V neposredni bližini info točke je sodelovanju s Čebelarsko zvezo Bele krajine urejena Belokranjska čebelarska učna pot. Ocenjujemo, da se bo ponudba obeh objektov dobro dopolnjevala in doprinesla k boljšemu trženju, predvsem pa kot zaokrožena celota nudi kvalitetno informacij o zavarovanem območju, kmetovanju in sobivanju. Investicijsko vzdrževanje objekta bo opravljeno v drugi polovici leta, če bo realizirana pogodba v skladu s programom investicij v letnem programu dela. v V letu 2010 je Šokčev dvor obiskalo vsaj gostov, v sklopu vsaj 70 dogodkov in sprejemov v tem kulturnem spomeniku, ki so bili izvedeni pretežno v popoldanskem času ali ob koncu tedna. GRAFIKON 2 OBISK ŠOKČEVEGA DVORA V LETU 2010, PO STRUKTURI GOSTOV Šolarji Upokojenci Tujci Ostali Obisk ŠD

46 Obiskovalci Šokčev dvor v veliki meri obiščejo v sklopu programov turističnih agencij, šolskih načrtov ter v okviru dogodkov (dan odprtih vrat, seja odborov Državnega zbora), in delavnic v sklopu projektov (Priloga 11 Pregled obiska Kulturnega spomenika Šokčev dvor v letu 2010). Do konca leta je uresničen zadani cilj - porast števila gostov v kulturnem spomeniku Šokčev dvor, glede na minula obdobja GRAFIKON 3 OBISK ŠOKČEVEGA DVORA V LET IH OD2007 DO 2010 GLEDE NA ŠTEVILO GOSTOV Obisk ŠD 2007 Obisk ŠD 2008 Obisk ŠD 2009 Obisk ŠD 2010 Center za doživljanje biotske raznovrstnosti Grduni Na podlagi uveljavljene predkupne pravice države so bile v letu 2010 s tripartitno pogodbo odkupljene parcele št.: 240, 322 in 4675/2 k.o. Preloka v skupni izmeri m2. Na tem zemljišču sta tudi objekta: tipičen belokranjski dvor (eden zadnjih še stoječih) in še ločen objekt skedenj (podkleten). JZ KP Kolpa je konec lanskega leta pričel z najnujnejšimi posegi za zavarovanje lastnine zamenjava kritine in dotrajanih lesenih delov, ter vgradnjo izolacije. Prostori bodo z še nekaterimi dodatnimi vlaganji namenjeni razstavam, predavanjem, omogočena bo uporaba za prenočevanja (skupna ležišča). Izdelan je variantni idejni načrt nadaljnje ureditve celotnega kompleksa centra. Druge nepremičnine v upravljanju JZ KP Kolpa V neposredni bližini info točke Šokčev dvor je bila v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Bele krajine urejena Belokranjska čebelarska učna pot Žuniči namenjena spoznavanju zgodovine in sodobnega čebelarjenja s poudarkom na pomembnosti biotske raznovrstnosti in pridelave čebeljih pridelkov. Zapuščeno zemljišče parcelna št. 235/1 k.o. Žuniči v skupni izmeri m2 je KP Kolpa za dobo petih let dobil v brezplačni najem. Za najavljene skupine je organiziran ogled pod vodstvom izkušenega čebelarja. 40

47 Kolekcijski travniški nasad jablan Kalce v Purgi na parcelnih št. 102, 103 in 104 k.o. Adlešiči v skupni izmeri m2, ki so bile odkupljene v letu 2009 (s sredstvi SKZG) je bil konec leta 2010 zasajen s 40 sadikami različnih starih sort jablan. V nasadu se ureja tudi info točka. Ureditev sadovnjaka je financirana iz projekta IPA Od vijeglavke do soka. Investicija dokončne ureditve se nadaljuje v letu Objekt bo namenjen izobraževanju sadjarjev in širše zainteresirane javnosti in bo tudi info točka biotske raznovrstnosti v sadovnjaku. Info točka je tudi eno od postajališč živinorejsko- sadjarske-vinogradniške učne poti v nastajanju. KP Kolpa ima v upravljanju tudi nekatere druge parcele na zavarovanem območju in so podrobneje opisane v Priloga 7 Pregled nepremičnin Republike Slovenije, v upravljanju KP Kolpa Program nakupa zemljišč Prioriteta nakupa zemljišč predstavlja območje ob reki (poplavne ravnice, strme brežine), parcele, na katerih so naravne vrednote, območje rezervata Hrastova loza, območje kulturnega spomenika Marindolski steljniki, informacijske točke in podobno. Predkupna pravica države Prejete vloge za uveljavljanje predkupne pravice Uveljavljana predkupna pravica države Izpeljan nakup z uveljavljanjem predkupne pravice države Uveljavljanje predkupne pravice v % Dejanski nakup na podlagi uveljavljane predkupne pravice v % leto % 33% leto % 25% leto % 100 % SKUPAJ % 42 % TABELA 1 PREDKUPNA PRAVICA DRŽAVE OBRAVNAVANE VLOGE Skupno je bil realiziran nakup 6 parcel v treh sklopih in skupni površini 1 ha 92 ar in 53 m2. Od tega v katastru predstavlja 11,44 ar pašnikov, 24,99 ar njiv, in 1 ha 56,1 ar gozda. Dejansko stanje v naravi je takšno, da gozd predstavlja večji delež površin, saj so bile nekatere parcele v preteklosti zanemarjene. Na enem zemljišču bo postavljena info točka in kolekcijski sadovnjak v oktobru in novembru (projekt od»vijeglavke do soka«), na drugem info točka doživljanja biodiverzitete, v tretjem primeru pa gre za zelo pomembno zemljišče 41

48 prvega varstvenega območja z hidrološko in zoološko naravno vrednoto, ekološko območje in območje Natura Druge parcele pa na to mejijo. Vir finančnih sredstev Porabljena finančna sredstva II.10 Upravljanje nepremičnin in zemljišč Plan porabe 2010 Indeks poraba / plan 2010 Poraba 2009 Indeks 2010 / 2009 Več virov , ,37 MS - upr.neprem , ,16 MOP , ,43 LAST , ,20 INV , ,24 upr.neprem. MOP ,07-0,00 LAST 0, ,00 INV - zemljišča SKZG , ,94 Želeni cilji programa: Strokovno in ekonomsko uspešno upravljanje nepremičnin, ki so JZ zaupane v upravljanje, dodajanje novih vsebin, nadgradnja uveljavljenih. Odkup vseh nujno potrebnih zemljišč v območju prve cone in na področju naravnega rezervata, naravnih spomenikov ter parcel na katerih so locirane registrirane naravne vrednote. Odkupi zemljišč se vrstijo prvenstveno v območjih kjer bi zasebno lastništvo lahko ogrozilo varstvene cilje. Naloga teče skozi celo leto v skladu s ponudbami za prodajo zemljišč se pripravljajo mnenja o uveljavljanju ali ne-uveljavljanju predkupne pravice države. Z nepremičninami v lasti države, ki so dane v upravljanje javnemu zavodu KP Kolpa se dela v skladu s prakso dobrega gospodarjenja, prav tako z najeto imovino. 42

49 III. KADROVSKA ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V skladu s sprejetim Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Krajinski park Kolpa in kadrovskim načrtom, ki je bil sprejet pred sprejemom Uredbe o KP Kolpa ter Sklepa Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa, se je v letu 2010 načrtovalo 5 redno zaposlenih, katerih delo se financira iz Proračuna RS. Poleg tega se je realizirala še ena začasna zaposlitev za polovičen delovni čas z namenom nadomeščanja uslužbenke, ki je polovično angažirana z delom na projektu. Konec leta je bila bilanca 4 zaposlenih uslužbencev za poln delovni čas in odprt razpis za pridobitev dodatnega petega uslužbenca. Zaposlitev bo lahko realizirana šele po podpisu pogodbe o financiranju javne službe. Kadrovska zasedba v javnem zavodu v letu 2010 ni bila v celoti ustrezna, vendar omogoča delovanje službe (Priloga 8 Kadrovska zasedba v letu 2010). Poleg permanentnega izobraževanja zaposlenih se načrtujejo tudi dodatne zaposlitve primernih kadrov biološke, gozdarske ali druge ustrezne smeri. Odsotnost primernega strokovnjaka biološke smeri se je v letu 2010 začasno nadomeščala s strokovnjakom gozdarske smeri, začetnikom. Stopnja izobrazbe Št. redno zaposlenih Št. zaposlenih za določen čas (glede na št. ur) Delavci na opr. družbeno koristnega dela IV. 2 V. 0,17 VI. 2 1 VII. 1 0,58 Opomba v breme KP Kolpa je strošek prevoza na delo, malica ter stroški po določbah zahtev delovnopravne zakonodaje začasna zamenjava za uslužbenko, ki dela na projektu 51,16 % delovnega časa Začasno zaposleni delavec je v novembru prejel pogodbo za redno delovno razmerje TABELA 2 KADROVSKA STRUKTURA V KP KOLPA 43

50 IV. FINANČNO POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2010 V je JZ KP Kolpa načrtoval prejemke v višini ter odhodke v višini Razlog za višje načrtovane odhodke so prenesena neporabljena sredstva, prejeta po pogodbi o financiranju ukrepov na podlagi sprejetega programa dela JZ KP Kolpa (MOP SKZG JZKPK), v letu 2008 ( ,74 ) in v letu 2009 (15.000,00 ). GRAFIKON 4 PRIHODKI ZA LETO MOP SKZG Projekti in razpisi Občinski proračun Donacije in drugi prihodki Prodaja blaga in storitev FINANCIRANJE PROGRAMA DELA V LETU ,580,00 = Proračunski okvir MOP za financiranje dejavnosti javne službe v JZ KP Kolpa odobrena sredstva na postavki 2114 za leto 2010, od tega: ,00 za plače, ,00 za materialne stroške in ,00 za investicije. 44

51 Pogodba št o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave, za obdobje od do , je bila podpisana Aneks št. 1 k tej pogodbi, za obdobje od do , je bil podpisan , v vrednosti po ,00, Aneks št. 2 k pogodbi, za obdobje 1.7. do , v višini pa je bil podpisan Pogodbo za investicije v višini je zavod pridobil v drugi polovici oktobra ,00 pričakovani lastni prihodki iz dejavnosti na trgu iz naslova o vstopnine v Šokčev dvor sprejemanje skupin in strokovno vodenje po parku, o izvajanje delavnic in drugih storitev, Realizacija: , ,00 ocenjene donacije in drugi prihodki: o donacije; o refundacije ZZZS, o povračila zavarovalnice odškodnine. Realizacija: 0,00 V letu 2010 JZ KP Kolpa ni prejel nobenih donacij niti refundacij ZZZS razpis občine Črnomelj: S Pogodbo o dodelitvi državnih pomoči skupinske izjeme za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Črnomelj za leto 2010 tehnična podpora, je župan odobril sredstva v višini 2.000, za izobraževanje in usposabljanje kmetov v primarni kmetijski pridelavi, organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, stroške publikacij, katalogov in spletišča in sicer za: - Delavnica Razsek in konfekcioniranje mesa, - Strokovna ekskurzija na območje NP Krka, - Izdaja in tisk zloženke :»Postopki ob nastanku škod po prostoživečih živalih«. Sredstva Občine predstavljajo 50 % vrednosti stroška in javnemu zavodu do konca leta 2010 niso bila nakazana, tako da je bila občini ponujena možnost pobota terjatev z najemnino. Realizacija: 2.000,00 (sredstva bodo nakazana v letu 2011) 45

52 94.144,45 so bili načrtovani prihodki iz projektov: o ,50 - CVŽU Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje - Partnerstva ( LAN od semena do gvanta) (100 % financiranje ESS in MŠŠ ) po finančnem načrtu za leto 2010, od tega: * 7.939,50 za plače, * ,00 za blago in storitve, o ,00 - LEADER LAS Povezovanje in usposabljanje rokodelcev ter razvoj centrov rokodelcev o ,00 - LEADER LAS Revitalizacija belokranjskih steljnikov o ,95 - Od vijeglavke do soka (IPA SI-HR ), po finančnem načrtu za leto 2010, za potne stroške, študije in načrte, podatkovne baze, revitalizacijo, kolekcijske nasade, publikacije, delavnice ter posredne stroške in investicije, o ,00 CURS COLAPIS (IPA SI-HR ) za študije in posredne stroške. Realizacija: (podrobnejša opredelitev Priloga 6 Financiranje iz projektov v letu 2010) ,82 - prenos sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS v leto 2010 (od tega sredstev iz pogodbe l ,82 in sredstev iz leta ), za biotsko raznovrstnost (materialni stroški in investicije) ter investicije v nakup nepremičnin za doživljanje biotske raznovrstnosti in zbirk zanje, informacijskih središč parka in zemljišč. Realizacija: ,69 porabljenih sredstev, med prihodke pa so zavedena sredstva iz naslova časovnih razmejitev za materialne stroške, v višini 2.250,00 46

53 GRAFIKON 5 STROŠKOVNIK IZVAJANJA PROGRAMA DELA V LETU 2010 I.1.1. Delovanje službe JZ KP Kolpa INV I.1.2. Delovanje službe JZ KP Kolpa MS I.1.3. Delovanje službe JZ KP Kolpa plače II 1. Načrt upravljanja II 2. Nadzor II 3. Biotska raznovrstnost II 4. Naravne vrednote II 5. Kulturna dediščina II 6. Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in trženje II 7. Sodelovanje II 8. Infrastruktura parka II 9. Projekti II 10. Upravljanje nepr. in zemljišč: V letu 2010 je JZ KP Kolpa realiziral prihodke v višini , oziroma 89 % od načrtovanih. Največji del finančnih sredstev proračuna KP Kolpa 2010 je zagotovil MOP (58 %), iz projektov se je program dela financiral v 17 %, iz sredstev po pogodbi SKZG 21 % iz lastnih sredstev pa je javni zavod zagotovil 3% sredstev. GRAFIKON 6 PREGLED PORABE PO VIRIH Sredstva MOP Sredstva SKZG Sredstva pridobljena na projektih in razpisih Sredstva Obč. prorač. Donacije in drugi prihodki Lastna sredstva - prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 47

54 2 PREGLED PORABE SREDSTEV SKZG RS Na podlagi sklepa ministra za okolje in prostor št /2005/11 z dne , za financiranje ukrepov parkovnih javnih služb, na podlagi 148. člena Zakona o ohranjanju narave ZON (Ur. l. RS št. 96/04) in sklepa Vlade z dne , je KP Kolpa v letu 2008 prejel sredstva, ki so predstavljala presežek dohodka nad odhodki Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2005 in 2006, v višini ,74. V letu 2009 je KP Kolpa iz istega naslova prejel še sredstva v višini ,00 (Priloga 10 Pregled porabe sredstev po pogodbah SKZG iz leta 2008 in iz leta 2009). V LETU 2010 SO SREDSTVA IZ NASLOVA SKZG PORABLJENA V VIŠINI ,69 (94,28 % OD NAČRTOVANE PORABE) ZA MATERIALNE STROŠKE (GORIVO IN REZERVNI DELI), INVESTICIJE V BIOTSKO RAZNOVRSTNOST (PREMIČNE OGRAJE, VAROVALNE OGRAJE) TER NAKUP INFO CENTRA (STARI TRG ŽIVINSKA TEHTNICA) IN CENTRA ZA DOŽIVLJANJE BIODIVERZITETE (GRDUNI). PODROBNEJŠA OPREDELITEV PRILOGA 8 KADROVSKA ZASEDBA V LETU 2010 zaposleni 2010 Boris Anita Tončka Igor Simon Grabrijan Golobič Prosenjak Jankovič Grašak Peteržinek redno delo redno delo prisotnost redno delo prisotnost redno delo prisotnost redno delo prisotnost re d prenos ur iz ,50 350,33 6,83 jan , , , ,42 feb , , , ,50 mar , , , ,83 apr , , , ,75 maj , , , ,08 jun , , , ,75 jul , , , ,50 avg , , , ,17 sept , , ,25 okt , , ,83 nov , , ,83 dec , , ,58 Skupaj št. ur , , , ,00 Saldo +/- ur na dan 31/ ,57 855,65 46,40 0,00 prazniki dopust efektivno delo

55 Priloga 9 Pogodbi o financiranju načrtovanih ukrepov na podlagi sprejetega programa dela Javnega zavoda krajinski park Kolpa (MOP SKZG KPK, 2008). GRAFIKON 7 PORABA SREDSTEV SKZG V LETIH PO NAMENU ,38 Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne rabe MS Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne rabe INVESTICIJE Infrastruktura parka INVESTICIJE , , ,48 Program nakupa zemljišč INVESTICIJE V skupnem seštevku so sredstva SKZG porabljena v višini ,61, v leto 2011 se prenese še preostanek, v višini ,13, kar se nameni za: ,00 investicije za namene biotske raznovrstnosti in spodbujanja trajnostne rabe: urejanje Centra za doživljanje biodiverzitete v Grdunih in nakup pogonske gredi za mulčar, ,13 investicije v infrastrukturo parka, dokup opreme, ,00 : nakup zemljišča za potrebe info točk KP Kolpa v Dolenjcih (parc. št. 992/2 pašnik, k.o. Adlešiči) in Starem trgu, na območju mostne tehtnice (parc. št. 53/8 njiva in parc. št. 53/5 sadovnjak, k.o. Stari trg). GRAFIKON 8 PORABA SREDSTEV SKZG V LETIH 2008, 2009 IN

56 83.500, , , , , , , , , ,00 Realizacija 2008 Realizacija 2009 Realizacija 2010 V. PRILOGE 50

57 51

58 Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks rama dela Sredstva MOP Sredstva SKZG Sredstva pridobljena na projektih in razpisih Sredstva Obč. prorač. Donacije in drugi prihodki Lastna sredstva - prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu SKUPAJ Sredstva MOP Sredstva SKZG Sredstva pridobljena na projektih in razpisih Sredstva Obč. prorač. Donacije in drugi prihodki Lastna sredstva - prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu be JZ KP Kolpa ,63 be JZ KP Kolpa , ,62 be JZ KP Kolpa , , ,56 nja KP Kolpa mljanje stanja na rstnost in stne rabe: , ,17 ote ,00 čina in kulturno ozaveščanje, , , ,33 okalno institucijami in je in e raziskav , , ,00 parka: , ,80 edba domačih in tov ter vanje: MS + INV , , epr. in zemljišč: emičninami - MS emičninami , , ,07 V rilivih , , , ,00 0 0, ,81

59 zneski so v PLAN 2010 REALIZACIJA 2010 Vsebina postavk Plan sred. MOP Plan SKZG Plan projekti in razpisi Plan občinski proračun Plan donacije in drugi prihodki Plan prodaja blaga in storitev Plan 2010 SKUPAJ MOP SKZG Projekti in razpisi Občinski proračun Donacije in drugi prihodki Prodaja blaga in storitev SKUPAJ odki dki iz državnega proračuna za tekočo bo dki iz državnega proračuna za investicije stva iz občinskih proračunov te dividende in drugi deleži v dobičku PFI 0 0 dki donatorjev dki od prodaje blaga in storitev i tekoči prejemki odki če poslovanje (1.+2.) rialni stroški koče poslovanje ogram tali stroški 0 0 ojekti ški dela ače in drugi izdatki zaposlenih gres emije KAD

60 PRILOGA 3 PREGLED PREJEMKOV JZ KP KOLPA V OBDOBJU konto VRSTA PREJEMKA realizacija 2007 realizacija 2008 realizacija 2009 plan 2010 realizacija 2010 indeks real /2007 I PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) ,32 55,25 101,14 80,26 PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC A ( ) ,20 53,49 106,10 78, SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ,83 47,06 102,71 97, SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO ,68 111,83 99,58 97, SREDSTVA ZA INVESTICIJE ,06 5,86 166,06 100, SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV ,66 371,66 239,04 476, SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO ,66 371,66 239,04 476, SREDSTVA ZA INVESTICIJE PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ,56 115,63 24,54 DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI B JAVNE SLUŽBE ( ) ,30 134,75 55,06 127,30 PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE ,87 193,12 157,01 135, PREJETE OBRESTI ,65 13,60 15,39 PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ DRUGI TEKOČI PREJEMKI, IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV DONACIJE IZ TUJINE II. PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ( ) PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU PREJETE OBRESTI PREJEMKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE I.+II. SKUPAJ PREJEMKI ,32 55,25 101,14 80,26 indeks real /2008 indeks real /2009 indeks real /plan

61 PRILOGA 4 PREGLED IZDATKOV JZ KP KOLPA V OBDOBJU VRSTA IZDATKA Konto evid. Konto str. Realizacija 2007 Realizacija 2008 Realizacija 2009 Plan 2010 Realizacija 2010 indeks 2010/ 2007 indeks 2010 / 2008 indeks 2010 / 2009 IZDATKI ZA IZVAJANJE I. JAVNE SLUŽBE ( ) ,27 129,15 130,20 94,96 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 1. ZAPOSLENIM ,07 151,18 105,29 93, PLAČE IN DODATKI ,42 148,98 #SKLIC! 91, REGRES ZA LETNI DOPUST ,09 122,06 109,85 POVRAČILA IN 1.3. NADOMESTILA ,25 185,89 109,97 127,52 SREDSTVA ZA DELOVNO 1.4. USPEŠNOST SREDSTVA ZA NADURNO 1.5. DELO 4004 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JUBILEJNE NAGRADE, 1.6. ODPRAVNINE ,00 100,00 PRISPEVKI IN DAVKI NA 2. PLAČE ,03 122,18 105,48 99,08 PRISPEVKI DELODAJALCEV 2.1. ZA SOCIALNO VARNOST ,25 135,52 104,61 98, PREMIJE KDPZ ,30 194,64 115,37 104, DAVKI NA PLAČE IZDATKI ZA BLAGO IN 3. STORITVE ,36 115,70 114,99 81,19 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 3.1. MATERIAL IN STORITVE ,75 81,00 114,70 96,76 POSEBNI MATERIAL IN 3.2. STORITVE ,10 0,99 7,81 45,33 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN 3.3. KOMUNIKACIJE ,08 118,20 180,40 88,22 PREVOZNI STROŠKI IN 3.4. STORITVE ,51 213,54 131,81 122,61 IZDATKI ZA SLUŽBENA 3.5. POTOVANJA ,98 96,14 67,38 53, TEKOČE VZDRŽEVANJE ,12 151,62 261,70 105,80 indeks real / plan

62 3.7. NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ,16 75,70 75,34 69, KAZNI IN ODŠKODNINE DRUGI OPERATIVNI IZDATKI ,31 319,61 86,32 52,67 4. IZDATKI FINANCIRANJA INVESTICIJSKI IZDATKI ,77 131,06 208,16 117,98 IZDATKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU II. ( ) PLAČE IN DRUGI IZDATKI 1. ZAPOSLENIM PRISPEVKI IN DAVKI NA 2. PLAČE IZDATKI ZA BLAGO IN 3. STORITVE PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 3.1. MATERIAL IN STORITVE 4020 POSEBNI MATERIAL IN 3.2. STORITVE 4021 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN 3.3. KOMUNIKACIJE 4022 PREVOZNI STROŠKI IN 3.4. STORITVE 4023 IZDATKI ZA SLUŽBENA 3.5. POTOVANJA TEKOČE VZDRŽEVANJE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE KAZNI IN ODŠKODNINE DRUGI OPERATIVNI IZDATKI IZDATKI FINANCIRANJA I.+II. SKUPAJ IZDATKI ,27 129,15 130,20 94,96 56

63 ,00 NUAR ,51 NUAR ,51 3/ , , ,67 BRUAR ,67 / ,89 AREC , , , ,00 AREC ,27 / ,69 PRIL ,54 PRIL ,54 AJ , ,29 AJ ,23 / ,29 NIJ , , , ,18 NIJ ,32 LIJ ,05 / ,18 LIJ ,05 VGUST , ,37 VGUST , ,23 / , , , , , ,76 / , , , , , , ,10 / ,47 / , , , , ,38 0/ ,15 1/ , ,25 SKUPAJ , , , , , , , , ,00 razpoložljiva sredstva MAT odprte post. MOP razpoložljiva sredstva PLAČE odprte post. MOP razpoložljiva sredstva INV odprte post. MOP , ,78 0, ,43 0,00 0,00 PORABA SREDSTEV: 100% 100% 100% skupaj: ,00

64 PRILOGA 6 FINANCIRANJE IZ PROJEKTOV V LETU 2010 (vrednosti v ) Financiranje Realizacija 2009 Plan 2010 Realizacija - izstavljeni zahtevki v letu 2010 Plan 2011 Plan 2012 SKUPAJ vrednost projekta Preostala sredstva na projektu na dan MŠŠ - VURP LAN ESS, Lan od semena do gvanta , , , , , ,03 LEADER LAS - Rokodelci , , ,63 0,00 LEADER , , ,77 LAS , , ,27 Lastna sr ,00 460,59 460,59 LEADER LAS - Steljniki , , ,24 0,00 LEADER , , ,40 LAS , , ,66 Lastna sr , , ,18 IPA - Od vijeglavke do soka , , ,17 713, , ,57 Sred. IPA 85% , , ,44 606, , ,83 Državno , , ,82 71, , ,16 Lastna sr , , ,91 35, , ,58 IPA - CURS Colapis ,00 206, , , , ,82 Sred. IPA 85% ,00 175, , , , ,75 Državno ,00 20, ,38 432, , ,38 Lastna sr ,00 10, ,69 216, , ,69 Sredstva za projekte SKUPAJ , , , , , , ,42 Povračila sredstev s strani projektov SKUPAJ , , , , , , ,15 Lastno sofinanciranje 0, , , ,60 251, , ,27 Razmerje pridobljenih in vloženih sredstev na pridobljenih projektih 100% 95% 96% 95% 95% 96% 95% 58

65 PRILOGA 7 PREGLED NEPREMIČNIN REPUBLIKE SLOVENIJE, V UPRAVLJANJU KP KOLPA Datum nakupa Prodajalec Naslov katastrska občina št. parc. kultura m2 SKUPAJ m2 povprečna cena za m Jožef Vlašič Fučkovci 2, 8341 Adlešiči Adlešiči 1215/1 njiva /2 pašnik ,00 2, Mirko Veselič Vrhovci 12, 8341 Adlešiči Adlešiči 3873/9 gozd ,20 0, pašnik Stanislava Mavsar Pri pošti 13, 8333 Semič Adlešiči 103 pašnik ,00 2, njiva stavbišče Ana Spišič Preloka 1, 8344 Vinica Preloka 322 stavbišče ,00 18, /2 travnik travnik njiva njiva travnik njiva Karel in Jožefa Mali Slatnik 12, 8000 Novo Radenci 1331 travnik 194 Špehar mesto 1332 travnik ,00 1, njiva travnik njiva travnik 327 SKUPAJ: ,20 2,30 Datum prevzema v upravljanje Lastnik Naslov katastrska občina št. parc. kultura m2 Doba upravljanja Republika Slovenija Šokčev dvor, Žuniči 2 Žuniči 166/2 stavbišče neomejeno Občina Črnomelj Belokranjska čebelarska učna pot, Žuniči Žuniči 235/1 pašnik let 59

66 PRILOGA 8 KADROVSKA ZASEDBA V LETU 2010 zaposleni delo v splošno korist tuji študent na praksi 2010 Boris Anita Tončka Igor Simon Sanja Mihael Janez Hermann Grabrijan Golobič Prosenjak Jankovič Grašak Peteržinek Rožman Vranešič Rožman Petera redno delo redno delo prisotnost redno delo prisotnost redno delo prisotnost redno delo prisotnost redno delo prisotnost redno delo redno delo redno delo prenos ur iz ,50 350,33 6,83 jan , , , ,42 feb , , , ,50 mar , , , ,83 apr , , , , ,75 maj , , , , ,08 jun , , , , ,33 jul , , , , ,5 174,42 avg , , , , ,58 sept , , ,25 okt , , ,83 nov , , ,83 dec , , ,58 Skupaj št. ur , , , , ,00 81,16 110,50 342,00 Saldo +/- ur na dan 31/ ,57 855,65 46,40 0,00 0,00 prazniki dopust efektivno delo ,16 110,50 342,00 60

67 PRILOGA 9 POGODBI O FINANCIRANJU NAČRTOVANIH UKREPOV NA PODLAGI SPREJETEGA PROGRAMA DELA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA (MOP SKZG KPK, 2008) Opis po programu dela Sredstva po pogodbi Pregled porabe sredstev Realizacija 2008 Realizacija 2009 Plan 2010 Realizacija 2010 Poraba skupaj Plan 2011 Pogodba , z dne ,74 Pogodba , z dne ,00 Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne rabe MS 3.328, , , , ,26 Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne rabe INVESTICIJE , , , , , ,00 Infrastruktura parka INVESTICIJE 8.539, , , ,13 Program nakupa zemljišč INVESTICIJE , , , , , ,00 SKUPAJ , , , , , , ,13 poraba sredstev v % 31,62% 31,11% 31,55% 94,28% 5,72% 61

68 PRILOGA 10 PREGLED PORABE SREDSTEV PO POGODBAH SKZG IZ LETA 2008 IN IZ LETA Ukrep -Biotska raznovrstnost in vzpodbujanje trajnostne rabe - MS: nakup kmetijske mehanizacije za ohranjanje biotske raznovrstnosti, nakup opreme za izvajanje projekta ohranjanja avtohtonih pasem živali in sobivanja z velikimi zvermi in drugimi zavarovanimi vrstami Leto dobave predmet plačila , gorivo in maziva za delovne stroje 3.069, , grafična obdelava karte KP Kolpa, za izdelavo zemljevida 180, ,22 pašniška oprema , , ,00 rezervni deli za stroje ter potrošni material 1.003, ,11 150, servisi in popravila delovnih strojev ter transport 2.366, storitev urejanja brežin in zaraslih površin 618, ,26 2. Ukrep - Biotska raznovrstnost in vzpodbujanje trajnostne rabe - INVESTICIJE: nakup kmetijske mehanizacije za ohranjanje biotske raznovrstnosti, nakup opreme za izvajanje projekta ohranjanja avtohtonih pasem živali in sobivanja z velikimi zvermi in drugimi zavarovanimi vrstami, nakup nepremičnin in zemljišč za informacijska središča, gradbena dela datum računa predmet plačila znesek (v ) traktor Deutz ,20 mulčar Ferri 9.147, kosilnica BCS 3.855,00 vrtalnik Stihl 843,60 planirna deska in vilice 2.106,84 prikolica za prevoz živali 3.400,00 nahrbtna kosilnica kawasaki, žaga STIHL 1.135,80 nakladalec QUICKE Q45, paletne vilice, vile, manipulator, zajemalka ,92 kosilnica duplex gold 2.12 mt 2.718,14 spektiv Nikon Fieldscope IIIA 790, Mulčer TE ,99 ograje 6.718,62 prikolica 2.604,00 ograje 2.137,10 mulčar ,00 stroj za drobljenje , premični paneli - ograje 1.276,54 varovalna ograja 1.863,00 62

69 stara živinska tehtnica v Starem trgu 120,00 stavbišče parc.št.240, stavbišče parc. Št. 322, travnik 4675/ ,00 investicijska dela na CDB Grduni , ,67 3. Ukrep - Infrastruktura parka - INVESTICIJE: oprema v informacijskih središčih datum računa predmet plačila znesek (v ) 13 odlitkov rib iz reke Kolpe 1.935, kpl miz z nadstreškom 5.200,00 table, solventni print 3 kos 1.404, ,48 4. Ukrep - Program nakupa zemljišč - INVESTICIJE datum računa predmet plačila znesek (v ) 2008 zemljišče parc.št. 1215/1 (njiva) v izmeri 1532 m2 ter št. 1215/2 (pašnik) v izmeri 482 m2, k.o. Adlešiči 4.028,00 zemljišče parc.št. 3873/9 (gozd), v izmeri m2, k.o. Adlešiči 9.678, zemljišče parc. Št. 102 (pašnik), 103 (pašnik), 104 (njiva), k.o. Adlešiči 3.258, nakup zemljišč k.o Radenci, 5739 m , ,20 Realizacija SKUPAJ ,61 Sredstva, prejeta po pogodbah v letu 2008 in ,74 SALDO sredstev SKZG na dan ,13 63

70 PRILOGA 11 PREGLED OBISKA KULTURNEGA SPOMENIKA ŠOKČEV DVOR V LETU 2010 Zap. št. Veza Datum Komitent šolarji, dijaki, študenti OBISKOVALCI ŠD 2010 upokojenci tujci ostali sekretar MOP (Zoran Kus) na obisku Študenti etnologije Kompas Novo mesto Kompas Novo mesto PALMA d.o.o Kompas Novo mesto snemanje oddaje LIZ Gimnazija Jurija Vege Društvo podeželskih žena G 1/ Jurjev treking tisk konf ČZBK delavnica LEADER RBS - oblačilna dediščina geografi (filo.f.) Skupna seja odborov KGP in OP 70 Čebelarji - zaključek projekta Kompas Novo mesto PALMA d.o.o Kompas Novo mesto G 2/ Filozofska fakulteta, odd za Geografijo Vrtec Črnomelj Vrtec Črnomelj LEADER del - oblikovanje produktov 24 dan odprtih vrat v KP Kolpa - parjenje lanu Kompas Novo mesto PALMA d.o.o. 35+8, OŠ TOMA BREJCA G 1/ Čebelarji Osnovna šola Loka PALMA d.o.o Kompas Novo mesto OŠ Metlika Kompas Novo mesto Kompas Novo mesto PALMA d.o.o G 2/ PGD OTOČEC G 3/ Srednja šola Metlika G 4/ Srednja šola Metlika KP Goričko MARCO POLO Kompas Novo mesto 37 SVIZ SINDIKAT OŠ HUDINJA CELJE Kompas Novo mesto Občina Črnomelj G 6/ Društvo upokojencev Čebelar - ČUP

71 Višnja gora PALMA d.o.o / Tur. ag. AŽ Lenart / 7/ zvvs / DU Bitnje Stražišče / Srednja tekstilna šola Lj OZVVS Maribor Kompas Novo mesto Slovensko muzejsko društvo 45 1 Dolenjske lekarne Novo mesto Kompas Novo mesto 31 1 ŠC Rudolfa Maistra Kamnik OŠ Vinica Kompas Novo mesto Verčkovnik Mirko Janez Mušič Planinsko dr. Brežice Kompas Novo mesto Sindikat železn. Slovenije dan odprtih vrat KP Kolpa - snovanje na krosna Osnovna šola Mirana Jarca Kompas Novo mesto TA Palma G 8/ TA Marko Polo Ajdovščina TUR SERVIS Cerknica / G9, G , Sandi tours 86 2 Kmetijski inštitut Slovenije šolarji upokojenci tujci ostali 65

72 PRILOGA 12 ZAKLJUČNI RAČUN 2010 BILANCA STANJA NA DAN BILANCA STANJA na dan ČLENITE V SKUPINE KONTOV NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP Tekoče leto ZNESEK (v eurih, brez centov) Predhodno leto SREDSTVA 00 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU ( ) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ( ) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE ( ) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ ( )

73 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ( ) 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI ( ) 90 SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ ( ) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). 67

74 PRILOGA 13 ZAKLJUČNI RAČUN 2010: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV (v eurih, brez centov) Z N E S E K NAZIV Oznaka za AOP Nabavna vrednost (1.1.) Popravek vrednost (1.1.) Povečanje nabavne vrednosti Povečanje popravka vrednosti Zmanjšanje nabavne vrednosti Zmanjšanje popravka vrednosti Amortizacija Neodpisana vrednost (31.12.) Prevrednotenje zaradi okrepitve Prevrednotenje zaradi oslabitve ( ) I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju ( ) A. Dolgoročno odloženi stroški B. Dolgoročne premoženjske pravice C. Druga neopredmetena sredstva D. Zemljišča E. Zgradbe F. Oprema G. Druga opredmetena osnovna sredstva II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti ( )

75 A. Dolgoročno odloženi stroški B. Dolgoročne premoženjske pravice C. Druga neopredmetena sredstva D. Zemljišča E. Zgradbe F. Oprema G. Druga opredmetena osnovna sredstva III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu ( ) A. Dolgoročno odloženi stroški B. Dolgoročne premoženjske pravice C. Druga neopredmetena sredstva D. Zemljišča E. Zgradbe F. Oprema G. Druga opredmetena osnovna sredstva

76 PRILOGA 14 ZAKLJUČNI RAČUN 2010: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL (v eurih, brez centov) Z N E S E K VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL I. Dolgoročne finančne naložbe ( ) A. Naložbe v delnice ( ) Oznaka za AOP Znesek naložb in danih posojil (1.1.) Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.) Znesek povečanja naložb in danih posojil Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil Znesek naložb in danih posojil (31.12.) Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.) Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.) Znesek odpisanih naložb in danih posojil (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) Naložbe v delnice v javna podjetja Naložbe v delnice v finančne institucije Naložbe v delnice v privatna podjetja Naložbe v delnice v tujini B. Naložbe v deleže ( ) Naložbe v deleže v javna podjetja Naložbe v deleže v finančne institucije Naložbe v deleže v privatna podjetja Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. 5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o Naložbe v deleže v tujini C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe ( )

77 1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini II. Dolgoročno dana posojila in depoziti ( ) A. Dolgoročno dana posojila ( ) Dolgoročno dana posojila posameznikom Dolgoročno dana posojila javnim skladom Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu Druga dolgoročno dana posojila v tujino B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev ( ) Domačih vrednostnih papirjev Tujih vrednostnih papirjev C. Dolgoročno dani depoziti ( ) Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam Drugi dolgoročno dani depoziti D. Druga dolgoročno dana posojila III. Skupaj ( )

78 PRILOGA 15 ZAKLJUČNI RAČUN 2010: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do (v eurih, brez centov) ČLENITEV PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka ZNESEK KONTOV za AOP Tekoče Predhodno leto leto A) PRIHODKI OD POSLOVANJA ( ) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA B) FINANČNI PRIHODKI C) DRUGI PRIHODKI Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI ( ) del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI D) CELOTNI PRIHODKI ( ) E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV ( ) del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA STROŠKI MATERIALA STROŠKI STORITEV F) STROŠKI DELA ( ) del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV del 464 DRUGI STROŠKI DELA G) AMORTIZACIJA H) REZERVACIJE ,00 J) DRUGI STROŠKI K) FINANČNI ODHODKI L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI ( ) del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI ( ) O) PRESEŽEK PRIHODKOV ( ) P) PRESEŽEK ODHODKOV ( ) del 80 Davek od dohodka pravnih oseb del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka ( ) del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka ( ) oz. ( ) Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) Število mesecev poslovanja

79 PRILOGA 16 ZAKLJUČNI RAČUN 2010: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 1. januarja do (v eurih, brez centov) ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka za AOP Tekoče leto ZNESEK Predhodno leto I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ( ) A. Prihodki iz sredstev javnih financ ( ) a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna ( ) del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov ( ) del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja ( ) del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij ( ) del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe ( )

80 del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 del 7102 Prejete obresti 422 del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe Kapitalski prihodki Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujine Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ( ) del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 del 7102 Prejete obresti 433 del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ( ) A. Plače in drugi izdatki zaposlenim ( ) del 4000 Plače in dodatki 440 del 4001 Regres za letni dopust 441 del 4002 Povračila in nadomestila 442 del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost ( ) del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe ( ) del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

81 del 4021 Posebni material in storitve 455 del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 del 4027 Kazni in odškodnine 461 del 4028 Davek na izplačane plače 462 del 4029 Drugi operativni odhodki D. Plačila domačih obresti E. Plačila tujih obresti F. Subvencije G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam I. Drugi tekoči domači transferji 469 J. Investicijski odhodki ( ) 4200 Nakup zgradb in prostorov Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup nematerialnega premoženja Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 del 400 del 401 del ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ( ) A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ( ) III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI ( )

82 PRILOGA 17 ZAKLJUČNI RAČUN 2010: IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka za AOP Tekoče leto ZNESEK (v eurih, brez centov) Predhodno leto IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL ( ) Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij Prejeta vračila danih posojil od občin Prejeta vračila danih posojil-iz tujine Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij Prejeta vračila plačanih poroštev Prodaja kapitalskih deležev V. DANA POSOJILA ( ) Dana posojila posameznikom in zasebnikom Dana posojila javnim skladom Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin Dana posojila finančnim institucijam Dana posojila privatnim podjetjem Dana posojila občinam Dana posojila v tujino Dana posojila državnemu proračunu Dana posojila javnim agencijam Plačila zapadlih poroštev Povečanje kapitalskih deležev in naložb VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA ( ) VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA ( )

83 PRILOGA 18 OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA KP KOLPA ZA OBDOBJE OD DO

84 78

85 79

86 80

87 81

88 82

89 83

90 84

91 85