Proračun občine SEVNICA NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Proračun občine SEVNICA NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV"

Transkripcija

1 Proračun občine SEVNICA NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OB NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA OB NAKUP PISARNIŠKE OPREME OB NAKUP RAČUNALNIKOV OB NAKUP OPREME ZA HLAJENJE OB UPRAVNI CENTER SEVNICA OB INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV OB NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME OB ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE OB NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME OB PROJEKTNA DOKUMENTACIJA STAVBE OU OB NAKUP VOZILA ZA OU OB IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC Stran 1 od 28

2 OB NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO OB NAKUP GASILNIH APARATOV OB NAKUP E-VOZILA PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK OB INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Nakup zemljišč OB NAKUP ZEMLJIŠČ Stran 2 od 28

3 4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč OB IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NAKUP OS ZA ZIR Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč OB TRANSFER ZA NAKUP OPREME KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Gozdarstvo Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest OB INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest OB SANACIJA LC SEVNICA-DROŽANJE-METNI VRH OB SANACIJA LC KRIŽ-ČRNI POTOK Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB KRIŽIŠČI STUDENEC-ROVIŠČE IN PONIKVE OB LC LONČARJEV DOL II. FAZA OB POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG OB PROMETNA SIGNALIZACIJA Stran 3 od 28

4 OB IZVEDBA KOMUNALNE INF. V DROŽANJSKI (ŠIRITEV) OB SANACIJA LC POKLEK-TRNOVEC OB SANACIJA LC BLANCA-SELCE OB UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV OB KOLESARSKA STEZA KRMELJ-TRŽIŠČE OB OBNOVA LC LON.DOL.- PODVRH-ZABUKOVJE OB SANACIJA LC RADNA-LAZE OB REKON. ODSEKA LC GRAMAT-BOŠTANJ-Ž.P OB UREDITEV LC BOŠTANJ-GRAHOVICA OB REKONSTRUKCIJA LC ZAVRATEC-OSREDEK-HUBAJNICA OB PREPLASTITEV LC ARTO-PONIKVE OB UREDITEV TRŽIŠČA OB UREDITEV TRGA V BOŠTANJU OB REKONSTRUKCIJA LC KRAKOVO-KRIŽ-LISCE Stran 4 od 28

5 OB SANACIJA LC ZABUKOVJE-DOL OB PROJEKT SAVA-KRKA BIKE OB IZGRADNJA PLOČNIKA V VASI ROVIŠČE II. FAZA OB MOSTOVI NA SEVNIČNI OB PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL OB SANACIJA MOSTU ODSEK TRŽIŠČE-VODALE OB PLOČNIKI PLANINSKA OB UREDITEV KRIŽIŠČA IN PLOČNIK RADNA OB SANACIJA LC STRANJE-MRZLA PLANINA OB SANACIJA LC LONČARJEV DOL-ČANJE OB SANACIJA LC BOŠTANJ-VRH OB GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P OB SANACIJA CESTE RUDSKI MOST-RAZBOR OB SANACIJA LC LONČARJEV DOL-PREŠNA LOKA OB UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO OB UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA OB REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ OB KOLESARSKE POVEZAVE V SEVNICI Stran 5 od 28

6 OB OMREŽJE HODNIKOV ZA PEŠCE V SEVNICI OB UREDITEV KVEDROVE CESTE PRI Ž.P. SEVNICA OB KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA OB UREDITEV CESTE NA DOBRAVO OB UREDITEV KRIŽIŠČA IMPOLJSKI GRABEN-LOKE OB REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V PIJAVICAH OB KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST OB DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJA PLOČNIKA V DOLNJEM BREZOVEM-VOLAVCE OB PRESTAVITEV SVTK IN ELEKTRO NAP. PRI Ž.P. SEVNICA OB REKONSTRUKCIJA ODSEKA PRVOMAJSKE ULICE OB RAZŠIRITEV LC BOŠTANJ-GRAHOVICA OB REKONSTRUKCIJA LC SPODNJE VRANJE-LON. DOL OB REKONSTRUKCIJA LC SEVNICA-DROŽANJE-M. VRH OB PD ZA UREDITEV CESTE IN PROMETA OD Z.D. DO BAZENA OB SANACIJA LC LOKE- IMPOLJE-PRIMOŽ Stran 6 od 28

7 OB REKON. LC TRŽIŠČE-MALKOVEC-SLANČJI VRH-TELČE OB ASFALTACIJA KAL-PODKAL-SVINJSKO OB SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ Urejanje cestnega prometa OB INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ OB INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN OB PARKOMAT OB POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA OB TRAJNOSTNA MOBILNOST V OBČINI SEVNICA Cestna razsvetljava OB INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest OB PLOČNIKI OB R-3 LOKA-RAČICA OB MOST LOG OB UREDITEV IZVEN NIVOJSKEGA KRIŽANJA DOL. BOŠT OB UREDITVE OB R3 CESTA SKOZI ŠENTJANŽ-GLINO OB PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG OB NADVOZ BLANCA IN SPREMLJEVALNE UREDITVE Stran 7 od 28

8 1303 Železniški promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture OB GRADNJA PODVOZA STILLES OB UREDITEV IN ZAVAROVANJE ŽEL. PREH. ZAPUŽE Vodni promet in infrastruktura Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe OB POMOLI Telekomunikacije in pošta Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje OB NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME OB ŠIRITEV TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Zbiranje in ravnanje z odpadki OB CENOVNA SUBVENCIJA-ODPADKI OB OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD OB CEROD II OB ZBIRNI CENTER SEVNICA Ravnanje z odpadno vodo OB KANALIZACIJA IN ČN ŠMARČNA OB IZGRADNJA KANALIZACIJ Stran 8 od 28

9 OB CENOVNA SUBVENCIJA-ČN OB OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA OB CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA OB KANALIZACIJA IN ČN ŠENTJANŽ OB KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ OB KANALIZACIJA IN ČN TRŽIŠČE OB INVESTICIJSKI NADZOR OB INVESTICIJSKA DOK.-KOORD. VARNOSTI OB AŽURIRANJE KATASTRA GJI OB KANALIZACIJA IN ČN BLANCA OB OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN OB KANALIZACIJA IN ČN ARTO OB PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ OB KANALIZACIJA DOLNJE BREZOVO OB IZGRADNJA KAN. SISTEMA V SEVNICI OB TERCIARNO ČIŠČENJE - CČN SEVNICA OB KANALIZACIJA IN ČN LOKA Stran 9 od 28

10 OB SANACIJA KANALIZACIJE V DOLENJEM BOŠTANJU Upravljanje in nadzor vodnih virov Načrtovanje, varstvo in urejanje voda OB UREDITEV VRANJSKEGA POTOKA V LONČARJEVEM DOLU OB UREDITVE VODOTOKOV V OBČINI SEVNICA OB PROTIPOPLAVNE UREDITVE SEVNIČNA OB PROTIPOPLAVNE UREDITVE BLANŠČICA OB PROTIPOPLAVNE UREDITVE KONJŠCA OB VARSTVO BIODIVERZITETE IN VODNIH EKOSISTEMOV OB UREJANJE VODOTOKOV PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc OB URBANIZEM Prostorsko načrtovanje OB OPPN PC RADNA OB OPPN TURISTIČNI CENTER KRMELJ OB OPN OBČINE SEVNICA OB OPPN SLOMŠKOV DOM OB KONSERVATORSKI NAČRT Stran 10 od 28

11 OB OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD OB OPPN STUDENEC VZHOD OB ZN IC SEVNICA-ŠMARJE Komunalna dejavnost Oskrba z vodo OB KOMUNALA - GRADBENI NADZOR OB PROJEKTI VODOVODI OB RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI OB OBNOVITVENE INVESTICIJE - VODOVODI OB CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI OB OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV OB POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV OB UREDITEV IN P. OBSTOJEČIH IN NOVIH VODNIH VIROV OB HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA OB OBNOVA VODOVODA SEVNICA-PECELJ OB OBNOVITEV VODOVODA SEVNICA-OREHOVO-LEDGONJE Stran 11 od 28

12 Objekti za rekreacijo OB OBJEKTI ZA REKREACIJO Spodbujanje stanovanjske gradnje Spodbujanje stanovanjske gradnje OB NAKUP STANOVANJ OB NAKUP POSLOVNO-STANOVANJSKIH OBJEKTOV OB OBNOVA STANOVANJ Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Urejanje občinskih zemljišč OB OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ OB RUŠENJE OBJEKTOV OB UREDITEV POVRŠIN PRI OŠ KRMELJ OB OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR OB KOMUNALNO OPREMLJANJE DROŽANJSKA CESTA-ZAHOD Stran 12 od 28

13 4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENO VARSTVO Primarno zdravstvo Dejavnost zdravstvenih domov OB NAKUP DEFIBRILATORJEV Drugi programi na področju zdravstva Nujno zdravstveno varstvo OB CT NAPRAVA ZA BOLNIŠNICO BREŽICE KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Ohranjanje kulturne dediščine Nepremična kulturna dediščina OB UREJANJE OKOLICE GRADU IN GRAJSKEGA POBOČJA OB MARTINOVO ZNAMENJE NA GLAVNEM TRGU Programi v kulturi Knjižničarstvo in založništvo OB BIBLIOBUS Umetniški programi OB INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE OB IGRE BREZ MEJA OB ODKRIVANJE SKRIVNOSTI GRADOV OB UNLOCK! Stran 13 od 28

14 Drugi programi v kulturi OB INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA OB KULTURNA DVORANA V SEVNICI OB ENERGETSKA SANACIJA KD BLANCA OB ENERGETSKA SANACIJA KD KRMELJ Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa OB IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA OB NAKUP FITNES NAPRAV OB INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA OB INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME OB POMOŽNI PROSTORI PRI ŠPORTNI DVORANI OB SANACIJA STROJNICE NA BAZENU SEVNICA OB ŠPORTNI PARK KRMELJ OB POMOŽNI PROSTORI PRI ŠPORTNEM DOMU IZOBRAŽEVANJE Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci OB INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE Stran 14 od 28

15 OB NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo OB TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM OB TELOVADNICA PRI OŠ LOKA-PROJEKTNA DOKUM OB ŠPORTNE IN PARKIRNE POVRŠINE PRI OŠ ŠENTJANŽ OB DOGRADITEV VRTCA OŠ BOŠTANJ OB GRADNJA OŠ ANA GALE OB GRADNJA OŠ KRMELJ Glasbeno šolstvo OB INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA OB UREDITEV GLASBENE ŠOLE SOCIALNO VARSTVO Izvajanje programov socialnega varstva Socialno varstvo starih OB MREŽA SOCIALNIH STORITEV IN MED. SODELOVANJE Stran 15 od 28

16 4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Aktivna politika zaposlovanja Povečanje zaposljivosti OB SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Program reforme kmetijstva in živilstva Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu OB POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA OB NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO OB ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV OB NADZOR ZA PROJEKTE LAS Razvoj in prilagajanje podeželskih območij OB ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU OB NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ OB ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA OB TRŽNICA SEVNICA OB RIBA JE IN OB RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH OB RIBE NA NAVAROVARSTVENEM OBMOČJU Stran 16 od 28

17 OB Z RIBAMI DO ZDRAVJA OB BIOSFERNA OBMOČJA OB RIBE IN MI OB VODA JE VIR ŽIVLJENJA OB RAZVOJ PAMETNIH VASI Zemljiške operacije OB KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC Urejanje cestnega prometa OB PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE GOSPODARSTVO Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Spodbujanje razvoja malega gospodarstva OB POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ OB NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST OB LOKALNO PRIDELANA HRANA NA POSAVSKIH TRŽNICAH Stran 17 od 28

18 OB ZA POSAVSKI GOZD IN LES OB POT DO ZAPOSLITVE Z USTANOVITVIJO PODJETJA OB FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE OB PAMETNE VASI ZA JUTRI OB OŽIVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ S POMOČJO OBRTI OB RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE OB REVITALIZACIJA TEMATSKIH POTI OB INVESTICIJSKI TRANSERI RRA Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva OB INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI OB INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA OB POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME OB KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV OB DEPADANSE LISCA Stran 18 od 28

19 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Zbiranje in ravnanje z odpadki OB VAROVANJE OKOLJA JE NALOŽBA OB TRAJNOST VAROVANJA OKOLJA KS BLANCA LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OB INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA OB NAKUP RAČUNALNIKA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MED LETOM OB ODBOJNA OGRAJA OB UREJANJE OBCESTNIH JAŠKOV OB ASFALTACIJA JP Cestna razsvetljava OB JAVNA RAZSVETLJAVA BLANCA Stran 19 od 28

20 5001 KS BOŠTANJ LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave OB NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OB NAKUP PISARNIŠKE OPREME PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB JP V KS BOŠTANJ Cestna razsvetljava OB JR BOŠTANJ PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Programi v kulturi Ljubiteljska kultura OB OBNOVA TVD PARTIZAN BOŠTANJ Drugi programi v kulturi OB OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO LOG OB OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO ŠMARČNA Stran 20 od 28

21 5002 KS KRMELJ LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.10 OB NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS KRMELJ PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA KS KRMELJ KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Programi v kulturi Drugi programi v kulturi OB INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ OB KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa OB UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA Stran 21 od 28

22 5003 KS LOKA PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB UREJANJE JAVNIH POTI V KS PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB INV. VZDR. POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA KS PRIMOŽ LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.50 OB INVESTICIJSKO VZDR. OBJEKTOV V KS PRIMOŽ PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB UREJANJE JAVNIH POTI KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa OB ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ Stran 22 od 28

23 5005 KS SEVNICA LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave OB NAKUP RAČUNALNIKOV IN RAČUNALNIŠKE OPREME PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB PLAZOVI - SANACIJA OB VZDRŽEVANJE IGRIŠČ OB INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA Urejanje cestnega prometa OB UREDITEV PARKIRNIH PROSTOROV-NOVI DEL SEVNICA Stran 23 od 28

24 5006 KS STUDENEC PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB ASFALTACIJA CEST - OBNOVA OB ŠTUDIJE O IZVED. PROJ., PROJ. DOK OB REKONSTRUKCIJA PLOČNIKOV OB INVEST. VZDRŽ.-VZDRŽ. NEK. CEST-STUDENEC Urejanje cestnega prometa OB INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEKATEGORIZIRANIH CEST Cestna razsvetljava OB JR STUDENEC PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.00 OB UREDITEV POKOPALIŠČA-KS STUDENEC KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Programi v kulturi Drugi programi v kulturi OB ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI Stran 24 od 28

25 5007 KS ŠENTJANŽ LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OB INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč OB TRANSFER ZA NAKUP GASILSKE OPREME PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ Stran 25 od 28

26 5008 KS TRŽIŠČE PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS Cestna razsvetljava 4.55 OB IZGRADNJA JR PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Oskrba z vodo OB OBNOVA VODOVODOV V KS TRŽIŠČE Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Programi v kulturi Drugi programi v kulturi OB OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE Stran 26 od 28

27 5009 KS ZABUKOVJE LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 4.30 OB NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB VZDRŽEVANJE JP Cestna razsvetljava OB JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Komunalna dejavnost Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB MRLIŠKA VEŽICA OB OBNOVA POKOPALIŠČ V KS ZABUKOVJE Stran 27 od 28

28 5010 KS DOLNJE BREZOVO LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OB NAKUP OPREME PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Cestna razsvetljava OB CESTNA RAZSVETLJAVA KS DOLNJE BREZOVO KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa OB IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO Skupaj NRP: Legenda: * - podatek iz dokumentacije projekta Stran 28 od 28