D O K U M E N T A C I J O

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "D O K U M E N T A C I J O"

Transkripcija

1 Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I in 14/15 ZUUJFO) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Ljubljana, Štefanova ulica 2, vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo na obrazcih in v skladu z D O K U M E N T A C I J O št /2015/7 za prodajo rabljenih prevoznih sredstev ter avto in moto plaščev Ministrstva za notranje zadeve po metodi javnega zbiranja ponudb, objavljenega na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in Policije dne

2 VSEBINA DOKUMENTACIJE za izdelavo ponudbe na osnovi javnega zbiranja ponudb, objavljenega na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in Policije dne Stran št. 3 PRILOGA št. 1 PRILOGA št. 2 PRILOGA št. 3 PRILOGA št. 4 PRILOGA št. 5 - Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb - Podatki o ponudniku - Vzorec pogodbe - Spisek premičnin, ki so predmet prodaje obrazca za ponujeno odkupno ceno - Prevzemni rok, rok plačila in skupna odkupna cena - Obrazec prijave 2

3 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 1. PREDMET PRODAJE Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (v nadaljevanju: naročnik) je na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I in 14/15 ZUUJFO) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) za prodajo premičnin, in sicer rabljenih prevoznih sredstev ter avto in moto plaščev, na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in Policije dne objavilo javno vabilo k nakupu po metodi javnega zbiranja ponudb. Predmet prodaje so premičnine, in sicer 181 kosov rabljenih prevoznih sredstev ter 75 kosov avto in moto plaščev. Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. Vrsta in osnovni podatki o premičninah, ki so predmet prodaje, so navedeni v prilogi št. 3. Možen je le odkup vseh enot, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh enot, ki so predmet prodaje. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot v celoti, bo izločena. Premičnine so naprodaj po načelu»videno-kupljeno«. Izhodiščna cena: Izhodiščna cena je za vse navedene premičnine, ki so predmet prodaje, skupaj ,50 EUR in je določena na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme. Izhodiščna cena za posamezno enoto je razvidna iz spiska premičnin, ki so predmet prodaje (priloga št. 3). Pri nakupu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. 2. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA PRODAJE Postopek javnega zbiranja ponudb se bo izvedel upoštevajoč naslednje predpise: - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 ZRTVS-1A, 25/14 ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 ZUJF-C, 95/14 in 14/15) - Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS št. 97/07 UPB1), - Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/2011 UPB4, (14/2013 popr.), 101/13), - Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 uradno prečiščeno besedilo, 45/08 ZArbit, 45/08, 111/08 odl. US, 57/09 odl. US, 12/10 odl. US, 50/10 odl. US, 107/10 odl. US, 75/12 odl. US, 40/13 odl. US, 92/13 odl. US in 10/14 odl. US), - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I in 14/15 ZUUJFO), - Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), - ter vsa ostala pozitivna zakonodaja, ki ureja to področje. 3. IZDELAVA PONUDBE Ponudnik mora izdelati pisno ponudbo v slovenskem jeziku, cena mora biti izražena v evrih. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce priloge, ki so sestavni del dokumentacije. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. Vse priloge morajo biti podpisane in žigosane s strani ponudnika oz. le podpisane, če je ponudnik fizična oseba. 3

4 Zaželeno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi, zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata. 4. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil: A. Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10 % od izhodiščne cene. B. Izpolnjene, podpisane (pravne osebe tudi žigosane!) obrazce iz prilog te dokumentacije: Podatki o ponudniku (priloga št. 1) Vzorec pogodbe (priloga št. 2) mora ponudnik izpolniti, parafirati vsako stran in podpisati (pravna oseba tudi žigosati!), s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe. Spisek premičnin, ki so predmet prodaje in odkupna cena, po kateri je ponudnik pripravljen odkupiti premičnine (priloga št. 3) Prevzemni rok, rok plačila in skupna odkupna cena (priloga št. 4) 5. POPOLNOST PONUDBE Naročnik bo UPOŠTEVAL LE ponudbe: ki bodo pripravljene v skladu s temi navodili, v katerih bodo priloženi vsi zahtevani dokumenti in obrazci, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje, ki bodo enake ali višje od izhodiščne prodajne cene. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena. 6. DODATNE INFORMACIJE Dodatne informacije v zvezi z izpolnitvijo in oblikovanjem ponudbe ter izvedbo javnega odpiranja ponudb dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) , el. naslov ali Jasmini Strgaršek, tel. št. (01) , el. naslov 7. PREDLOŽITEV PONUDBE Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Na ovitku mora biti nalepljen izpolnjen obrazec prijave (priloga št. 5). Ponudba se bo štela za pravočasno, če jo bo ponudnik predložil naročniku do vključno najkasneje do ure. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Vložišče, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno predložene ali nepravilno označene ponudbe bo komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. 8. ODPIRANJE PONUDB Javno odpiranje ponudb bo dne ob 9.00 uri na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 4

5 Predstavniki ponudnikov pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino). Ponudniki fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino). 9. ROK ZA OBVESTILO O SPREJEMU PONUDBE Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb. 10. ROK VEZANOSTI NA PONUDBO Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do VARŠČINA Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% od izhodiščne cene. Varščino je potrebno poravnati na transakcijski račun Ministrstva za notranje zadeve RS, odprt pri Upravi za javna plačila, št , sklic na številko: Varščino je potrebno vplačati najkasneje do roka za oddajo ponudb, oziroma toliko prej, da je možno popolne ponudbe (s priloženim potrdilom) pravočasno oddati. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 12. OGLED PREMIČNIN Ogled premičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo pisnih ponudb po predhodnem dogovoru s kontaktnima osebama, ki sta g. Saša Rajkovič, tel in g. Franci Kramaršič, tel ODKUPNA CENA Ponudniki navedejo ceno, po kateri so pripravljeni odkupiti premičnine, ki so predmet prodaje (odkupna cena), na obrazcih iz priloge št. 3 in 4. Cena mora biti izražena v evrih. Izhodiščna cena za vse premičnine, ki so predmet prodaje, je skupaj ,50 EUR. Skupna ponujena odkupna cena (za vse enote, ki so predmet prodaje), ne sme biti nižja od skupne izhodiščne cene ,50 EUR. Ponujena odkupna cena za posamezno enoto ne sme biti nižja od njene izhodiščne cene. Izhodiščna cena za posamezno premičnino enoto, ki je predmet prodaje, je razvidna iz spiska premičnin, ki so predmet prodaje v prilogi št PLAČILO Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na premičninah. Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenih računov prodajalca, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve pogodbe plača ponudnik (kupec). 5

6 15. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena, po kateri je ponudnik pripravljen odkupiti premičnine, ki so predmet prodaje odkupna cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki za premičnine, ki so predmet prodaje, ponudi najvišjo odkupno ceno. Premičnine, ki so predmet prodaje, bodo v celoti prodane ponudniku, ki bo zanje ponudil najvišjo odkupno ceno. 16. PREVZEMNI ROK Uspeli ponudnik mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča naročnika najkasneje v 14 dneh od plačila celotne kupnine. V primeru daljšega roka od zahtevanega se ponudba izloči. 17. SKLENITEV POGODB Uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo. Če uspeli ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana. Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe (odkloni sklenitev kupoprodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino. Bojan Bučinel direktor sekretar 6

7 PRILOGA št. 1 PODATKI O PONUDNIKU 1. PONUDNIK (naziv pravne osebe, ime in priimek fizične osebe) 2. NASLOV PONUDNIKA 3. OSEBA, PRISTOJNA ZA PODPIS POGODBE (za pravne osebe) 4. KONTAKTNA OSEBA (za pravne osebe) 5. TELEFON 6. MOBILNI TELEFON 7. ELEKTRONSKI NASLOV 8. MATIČNA ŠTEVILKA oz. EMŠO 9. DAVČNA ŠTEVILKA oz. ID ZA DDV 10. številka transakcijskega računa, hranilne knjižice,, odprt pri. Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 7

8 PRILOGA št. 2 VZOREC POGODBE (prodaja rabljenih prevoznih sredstev ter avto in moto plaščev MNZ po metodi javnega zbiranja ponudb) 8

9 REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, ki jo zastopa generalna sekretarka Barbara Šefman Sardoč, matična številka: , ID št. za DDV: SI (v nadaljevanju: prodajalec) in, ki jo zastopa, matična številka:, ID številka za DDV: (v nadaljevanju: kupec) sklepata naslednjo PRODAJNO POGODBO ŠT. C člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: da je prodajalec lastnik 181 kosov rabljenih prevoznih sredstev ter 75 kosov avto in moto plaščev, navedenih v Prilogi št. 1 in Prilogi št. 2, ki sta kot prilogi sestavni del te pogodbe; da je bilo na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I in 14/15 ZUUJFO) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in Policije dne objavljeno javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih prevoznih sredstev ter avto in moto plaščev MNZ; da je v objavi določeno, da mora ponudnik ponuditi odkup vseh enot rabljenih prevoznih sredstev ter avto in motoplaščev v celoti, katerih skupna izhodiščna cena, določena na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme, Anton Savski, HELIJ d.o.o., Poljčane, na dan , znaša ,50 EUR; da je kupec dne vplačal varščino v višini 10 % od izhodiščne vrednosti premičnin, ki so predmet te pogodbe, v znesku 9.433,05 EUR; da je bil kupec za prevozna sredstva in avtoplašče, ki so predmet te pogodbe, najugodnejši/edini ponudnik, kar je razvidno iz zapisnika Komisije za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve številka /2015/ z dne člen Predmet te pogodbe je prodaja 181 kosov rabljenih prevoznih sredstev ter 75 kosov avto in moto plaščev, navedenih v Prilogi št. 1 in Prilogi št. 2, ki sta kot prilogi sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: premičnine). 3. člen Prodajalec proda premičnine kupcu za kupnino EUR. Pri plačilu kupnine se upošteva znesek varščine v višini 9.433,05 EUR, ki jo je kupec vplačal pri oddaji ponudbe, tako da znaša neplačan del kupnine EUR. Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS št. 13/201-UPB3 s spremembami) ni zavezanec za plačilo DDV. Kupec je dolžan neplačani del kupnine poravnati na podlagi izstavljenih računov prodajalca za vsako enoto prevoznih sredstev posebej, na TRR prodajalca št ter sklic, naveden na računu, in sicer v roku 15 dni od izstavitve računov. Račune po obojestranskem podpisu te pogodbe izstavi Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana z davčno številko SI Plačilo celotne kupnine v roku, navedenem v tretjem odstavku tega člena, je bistvena sestavina pravnega posla. 9

10 V primeru, da kupnina ne bo plačana v dogovorjenem roku, je pogodba razdrta po samem zakonu, prodajalec pa ima pravico zadržati vplačano varščino. 4. člen Prodajalec bo kupcu izročil premičnine v roku 14 dni od plačila celotne kupnine. V primeru, da kupec ne prevzame premičnin v roku iz prejšnjega odstavka, ima prodajalec pravico zaračunati kupcu stroške hranjenja za vsako posamezno prevozno sredstvo v višini 2 EUR na dan in za vse avtoplašče 10 EUR na dan. Če kupec premičnin ne prevzame v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, mu prodajalec podaljša rok za prevzem, vendar za največ 8 dni. Če kupec premičnin ne prevzame v podaljšanem roku, se šteje, da je pogodba razdrta. Prodajalec ima pravico zadržati vplačano varščino ter kupcu do razdrtja pogodbe zaračunati stroške hranjenja premičnin v višini, določeni v prejšnjem odstavku tega člena. Prodajalec stroške hranjenja poračuna s plačano kupnino. V primeru, da stroški hranjenja ne presegajo zneska plačane kupnine, prodajalec razliko vrne na račun kupca. V nasprotnem primeru kupcu izstavi račun za plačilo premalo plačanih stroškov hranjenja, ki ga kupec poravna v roku in na način določen v 3. členu te pogodbe. 5. člen Kupec si je premičnine ogledal in mu je znano njihovo stanje ter iz tega naslova nima nobenih zahtevkov do prodajalca. Kupec za ugotovljene napake po prevzemu premičnin ne more uveljavljati jamčevalnih zahtevkov. 6. člen Stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve plača kupec. Skrbnik pogodbe za prodajalca je Peter Ilešič. 7. člen 8. člen Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, če sporazum ne bo dosežen, je za rešitev pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 9. člen Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 10. člen Pogodbeni stranki sta seznanjeni, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) /ZIntPK-UPB2/Ur.l. RS, št. 69/2011) nična pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 10

11 Pogodbeni stranki s podpisom na tej pogodbi potrjujeta, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni podan nobeden od zgoraj navedenih razlogov za ničnost pogodbe. 11. člen Pogodba je sestavljena v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme kupec dva (2) izvoda, prodajalec pa tri (3) izvode. Ljubljana, dne, dne PRODAJALEC: KUPEC: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Barbara ŠEFMAN SARDOČ, univ. dipl. prav. GENERALNA SEKRETARKA Pogodba je vsebinsko pravilna. NOE: Urad za logistiko Podpis: Datum: Pogodba je finančno pravilna. NOE: Urad za finančne zadeve in nabavo Podpis: Datum: Pogodba je pravno-formalno pravilna. NOE: Pravna služba Podpis: Datum: 11

12 PRILOGA št. 3 SPISEK PREMIČNIN (rabljenih prevoznih sredstev ter avto in moto plaščev MNZ) in ODKUPNA CENA (strani od 13 do 19) OPOMBA: Ponudnik mora v zadnjo kolono v razpredelnici za posamezno premičnino enoto po sklopih vpisati odkupno ceno, na spisku avto in moto plaščev vpisati le skupno ceno za vse kose skupaj ter v obrazec na strani 19 tudi skupno odkupno ceno za prevozna sredstva ter avto in moto plašče. 12

13 ŠT. VOZ. NAZIV VOZILA REG. ŠTEVILKA ŠTEVILKA ŠASIJE ŠT. MOTORJA LETO IZDELAVE PREVOŽENI KM STANJE VOZILA IZHODIŠČNA CENA V EUR 1. SUZUKI VITARA CE KM-896 JSAFTL52V J20A NEVOZEN 577,50 2. RENAULT MEGANE P VF1KA0B K4MA NEVOZEN 165,00 3. RENAULT MEGANE P VF1KAOB K4MA NEVOZEN 165,00 4. ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330,00 5. ŠKODA OCTAVIA CE P9-973 TMBKE41U AZJ NEVOZEN 412,50 6. RENAULT MEGANE CE J2-614 VF1BAO K4MA NEVOZEN 165,00 7. ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330,00 8. ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330,00 9. ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41UX ALH NEVOZEN 330, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330, RENAULT CLIO MB 67-84D VF1BB0D0F K7MF NEVOZEN 132, FORD FOCUS MB 40-07F WF0NXXWPDNYY78050 FYDB NEVOZEN 198, RENAULT LAGUNA MB T2-79N VF1B56P F4RF NEVOZEN 330, ŠKODA OCTAVIA LJ T9-16C TMBKG31U AGR NEVOZEN 247, FORD FOCUS CE J2-620 WF0NXXWPDN1D85940 FYD NEVOZEN 198, OPEL ASTRA SG C5-916 W0L0TGF48X X16XEL NEVOZEN 198, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 247, RENAULT MEGANE P VF1KA1AO F4PB NEVOZEN 165, RENAULT MEGANE P VF1KAOBO K4MA NEVOZEN 165, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330, ŠKODA OCTAVIA CE T9-617 TMBKD21Z BVX NEVOZEN 297, FORD FOCUS CE 50-67S WF0NXXWPDNYY70842 YY NEVOZEN 198, RENAULT MEGANE P VF1KA0B K4MA NEVOZEN 165, FORD FOCUS CE P9-969 WF0NXXWPDNYY73131 FYDB NEVOZEN 198, VW GOLF LJ H0-01L WVWZZZ1JZ4D ASZ NEVOZEN 247, FORD MONDEO LJ CH-798 WF04XXGBB LCBD NEVOZEN 412, SUZUKI GRAND VITARA SG D9-519 JSAFTD62V H25A NEVOZEN 825, CITROEN JUMPER 2,8 P VF7ZBPMFB S NEVOZEN 1.650, ŠKODA OCTAVIA RS P TMBEF21Z BWA NEVOZEN 165, OPEL ASTRA LJ GT-295 W0L0TGF48X X16XEL NEVOZEN 165, ŠKODA OCTAVIA MS H3-920 TMBKD21Z BVX NEVOZEN 412, ŠKODA OCTAVIA MS 80-62A TMBKD21ZX BVX NEVOZEN 412,50 PONUJENA CENA V EUR 13

14 35. ŠKODA OCTAVIA MS CH-640 TMBKD21Z BVX NEVOZEN 412, ŠKODA OCTAVIA P TMBJX41U BFQ NEVOZEN 330, I LJ 54-34V WBAHD51090BG S NEVOZEN 660, IMV PRIKOLICA ZA KONJE K8-10 LJ VY13003TPL NEVOZEN 132, CITRTOEN JUMPER P VF7ZBPMFB S NEVOZEN 1.320, RENAULT MEGANE P VF1KA0B K4MA NEVOZEN 165, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 280, OPEL ASTRA P W0L0TFF68WS X16XE NEVOZEN 198, FORD FOCUS LJ C0-67Z WF0NXXWPDN3T06747 EYDB NEVOZEN 247, VW GOLF LJ H5-20U WVWZZZ1JZXD AKL NEVOZEN 247, ŠKODA OCTAVIA LJ C0-79S TMBKE41U AZJ NEVOZEN 330, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 264, ŠKODA OCTAVIA LJ X0-01R TMBKE41U AZJ NEVOZEN 412, ŠKODA OCTAVIA LJ S0-55Z TMBKE41U AZJ NEVOZEN 330, ŠKODA OCTAVIA P TMBJX41U BFQ NEVOZEN 198, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330, ŠKODA OCTAVIA LJ 79-1HD TMBKD21Z BVX NEVOZEN 412, OPEL ASTRA V P W0L0TGF357G Z16XEP NEVOZEN 165, ŠKODA OCTAVIA P TMBKK21Z CDA NEVOZEN 396, FORD MONDEO KP CA-784 WF0AXXGBBAYA69883 NGD NEVOZEN 330, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 363, FORD FOCUS MS 49-83A WF0NXXWPDN1D86032 FXDB NEVOZEN 198, OPEL ASTRA P W0L0TGF357G Z16XEP NEVOZEN 165, OPEL ASTRA P W0L0TGF356G Z16XEP NEVOZEN 198, RENAULT MEGANE P VF1KA0B K4MA NEVOZEN 181, RENAULT CLIO LJ N6-51R VF1BB0D0F K7MF NEVOZEN 132, VW GOLF LJ H9-32R WVWZZZ1JZXD AKL NEVOZEN 247, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330, ŠKODA OCTAVIA P TMBJX41U BFQ NEVOZEN 247, ŠKODA OCTAVIA GO P3-613 TMBKG21U AGR NEVOZEN 412, PEUGEOT 306 GO 96-35C VF33CNFUB NFU NEVOZEN 247, ŠKODA OCTAVIA P TMBKK21Z CDA NEVOZEN 330, RENAULT CLIO GO 84-11D VF1BB0D0F K7MF NEVOZEN 115, FORD MONDEO MB V2-10T WF0DXXGBBD9M57596 HUBA NEVOZEN 1.980, BMW P WBACA91060KA NEVOZEN 330, CITROEN ZX KP 36-44P VF7N2A90015A99556 KDX NEVOZEN 165, RENAULT KANGOO KP 73-54H VF1FC0HAF E7JC NEVOZEN 132, VW GOLF KP L8-153 WVWZZZ1KZ7W BVX NEVOZEN 165,00 14

15 73. VW GOLF P WVWZZZ1JZXD AKL NEVOZEN 165, VW POLO P WVWZZZ6KZYR ALM NEVOZEN 198, RENAULT TRAFIC P VF1JLECB66Y F9QU NEVOZEN 1.072, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330, RENAULT MASTER P VF1FDBMD G9U A NEVOZEN 412, ŠKODA OCTAVIA P TMBJX41U BFQ NEVOZEN 363, ŠKODA OCTAVIA P TMBKK21Z CDA NEVOZEN 330, RENAULT MEGANE PO 10-10E VF1BA0F0G K7M NEVOZEN 132, OPEL ASTRA LJ V8-35P W0L0TGF Z16XE NEVOZEN 198, RENAULT MEGANE P VF1BA04B K4MA NEVOZEN 165, HYUNDAI LANTRA MB P9-77A KMHJW31MPYU G4GM NEVOZEN 198, VW TRANSPORTER MB J8-290 WV2ZZZ7HZ5H AXD NEVOZEN 1.320, ŠKODA OCTAVIA P TMBJX41U BFQ NEVOZEN 363, RENAULT SCENIC MB M1-01Z VF1JA020C F3RP NEVOZEN 313, FORD FOCUS MB R8-572 WF0AXXWPDA1D86388 C9DB NEVOZEN 264, FORD FOCUS MB R8-568 WF0NXXWPDN1D86018 EYDB NEVOZEN 231, RENAULT KANGOO MB RC-021 VF1FC0BBF K7JA NEVOZEN 132, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330, OPEL ASTRA P W0L0TGF356G Z16XEP NEVOZEN 247, OPEL ASTRA P W0L0TGF357G Z16XEP NEVOZEN 247, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330, NISSAN TERRANO MB S0-01M VSKTVUR20U TD NEVOZEN 2.475, OPEL ASTRA P W0L0TGF357G Z16XEP NEVOZEN 247, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41US ALH NEVOZEN 330, VW GOLF MB P9-78A WVWZZZ1JZ4D ASZ NEVOZEN 495, VW TRANSPORTER P WV2ZZZ70Z1H AVT NEVOZEN 1.320, RENAULT MEGANE P VF1KA0B K4MA NEVOZEN 247, RENAULT CLIO MB R8-570 VF1BB1D0F K4MA NEVOZEN 132, RENAULT MEGANE MB R8-566 VF1BA0B K4MA NEVOZEN 198, PEUGEOT 206 MB E5-75Z VF32CRFNF RFN NEVOZEN 247, RENAULT LAGUNA MB KK-599 VF1B56P F4RF NEVOZEN 363, NISSAN PRIMERA MB 15-63L SJNBAAP11U GA NEVOZEN 297, RENAULT CLIO MB R8-569 VF1BB1D0F K4MA NEVOZEN 165, NISSAN TERRANO MB K5-45C VSKTVUR20U DT NEVOZEN 2.475, RENAULT MEGANE P VF1KA0B K4MA NEVOZEN 247, VW GOLF MB RL-614 WVWZZZ1JZXD AKL NEVOZEN 330,00 15

16 111. OPEL ASTRA MB 97-05T WOLOTGF69X X16XE NEVOZEN 198, OPEL ASTRA P WOLOTGF357G Z16XEP NEVOZEN 297, OPEL ASTRA P WOLOTGF357G Z16XEP NEVOZEN 297, ŠKODA OCTAVIA MB K5-51C TMBKE41U AZJ NEVOZEN 412, OPEL ASTRA P WOLOTGF357G Z16XEP NEVOZEN 297, SUZUKI VITARA MB R8-564 JSAFTD62V H25A NEVOZEN 825, BMW P WB10419A02ZK EC NEVOZEN 1.650, BMW P WB10419A22ZK EC NEVOZEN 1.650, RENAULT LAGUNA LJ H0-918 VF1BG0K F4RJ NEVOZEN 247, FORD FOCUS MB 40-04F WFONXXWPDNYY73048 YY NEVOZEN 297, ŠKODA OCTAVIA MB K5-46C TMBKE41U AZJ NEVOZEN 330, NISSAN TERRANO SG K8-329 VSKTVUR20U TD NEVOZEN 2.062, ŠKODA OCTAVIA P TMBKK21ZX CDA NEVOZEN 165, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330, YAMAHA XT P TB TB NEVOZEN 165, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 330, ŠKODA OCTAVIA P TMBJX41U BFQ NEVOZEN 247, FORD FOCUS SG 32-82L WF0AXXWPDA1D86162 EYDB NEVOZEN 247, ŠKODA OCTAVIA P TMBJX41U BFQ NEVOZEN 247, BMW P WB10419A92ZK EC NEVOZEN 1.650, NISSAN TERRANO CE H5-12M VSKTVUR20U TD27Ti NEVOZEN 2.475, HYNDAI ACCENT CE P7-23C KMHCG51FP3U G4EA NEVOZEN 198, OPEL ASTRA P W0L0TGF357G Z16XEP NEVOZEN 165, ŠKODA OCTAVIA P TMBJX41U BFQ NEVOZEN 165, ŠKODA OCTAVIA P TMBJX41U BFQ NEVOZEN 165, RENAULT CLIO KR Z4-996 VF1BBOPEG K4JC NEVOZEN 82, BMW P WB10412F3XZA EA NEVOZEN 1.650, BMW P WB10412F8XZA EA NEVOZEN 1.567, ŠKODA OCTAVIA P TMBKK21Z CDA NEVOZEN 247, ŠKODA OCTAVIA KR FA-738 TMBKL41U ARX NEVOZEN 330, RENAULT MASTER P VF1FDB3D G9U B NEVOZEN 2.310, VW GOLF P WVWZZZ1HZSW AEK NEVOZEN 82, RENAULT MASTER MS F9-266 VF1NDDCL S9W NEVOZEN 2.475, RENAULT MEGANE P VF1KA0B K4MA NEVOZEN 198, FORD FOCUS P (144) WF0NXXWPDN3T08652 FYDB NEVOZEN 247, OPEL ASTRA MS 46-90J WOLOTGF Z16XE NEVOZEN 198, RENAULT MASTER P VF1FDB3D G9U B NEVOZEN 1.567,50 16

17 149. ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 363, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 412, FORD FOCUS MS D2-864 WF0NXXWPDN4D42511 FYDB NEVOZEN 198, NISSAN TERRANO MS NA-935 VSKTVUR20U TD NEVOZEN 2.227, ŠKODA OCTAVIA MS P5-849 TMBKD21Z BVX NEVOZEN 280, ŠKODA OCTAVIA P TMBJG41U ALH NEVOZEN 247, PUCH G320 P VAG NEVOZEN 3.217, OPEL ASTRA P WOLOTGF357G Z16XEP NEVOZEN 247, FORD FOCUS NM 37-54T WF0NXXWPDNYY73066 EYDB NEVOZEN 165, ŠKODA OCTAVIA NM 48-06M TMBKE41UX AZJ NEVOZEN 412, ŠKODA OCTAVIA NM R3-923 TMBKE41UX AZJ NEVOZEN 412, FIAT STILO KK N3-305 ZFA NEVOZEN 198, RENAULT KANGOO KK N3-306 VF1FC0BBF K7JA NEVOZEN 165, ŠKODA OCTAVIA KK E8-727 TMBKS41UX ATD NEVOZEN 396, NISSAN TERRANO KK HT-639 VSKTVUR20U TD NEVOZEN 2.475, SUZUKI BALENO KK 63-27Z JSAEGD31W B NEVOZEN 297, RENAULT MEGANE KK 20-44J VF1BA0F0G K7M NEVOZEN 165, ŠKODA OCTAVIA KK J2-747 TMBKE41U AZJ NEVOZEN 412, ŠKODA OCTAVIA KK D4-484 TMBKL41U ARX NEVOZEN 297, RENAULT MASTER P VF1FDB3D UB NEVOZEN 2.310, VW GOLF KK J2-723 WVWZZZ1JZ4D ASZ NEVOZEN 165, FORD MONDEO P WF04XXGBB43S46073 CJBA NEVOZEN 297, RENAULT TRAFIC LJ 48-75Y VF1JLBAB63Y F4RL NEVOZEN 1.320, MERCEDES-BENZ LJ N8-47E WDB R OM NEVOZEN 1.980, FORD FOCUS LJ Z9-80J WF0AXXWPDA1D86333 FYDB NEVOZEN 99, OPEL ASTRA LJ V8-38P W0L0TGF Z16XE NEVOZEN 165, BMW LJ 26-6DS WBADM51000GS S NEVOZEN 1.320, ŠKODA SUPERB P TMBCT63U AMX NEVOZEN 363, MERCEDES BENZ LJ 18-2AB WDB A NEVOZEN 2.722, RENAULT CLIO LJ N6-31R VF1BB0D0F K7M F NEVOZEN 99, PEUGEOT 307 LJ NT-101 VF33CNFUB NFU NEVOZEN 330, SUZUKI BALENO GO 99-44C JSAEGD31W G16B NEVOZEN 198, OPEL ASTRA LJ N6-36R W0L0TGF35Y X16XEL NEVOZEN 165,00 SKUPAJ ,50 17

18 Z.ŠT. NAZIV MATERIALA DIMENZIJA ŠIFRA KOM 1. MOTOPLAŠČ 120/90 X MOTOPLAŠČ 90/90 X MOTOPLAŠČ 130/80 X AVTOPLAŠČ 225/65 X AVTOPLAŠČ 175/70 X AVTOPLAŠČ 235/60 X AVTOPLAŠČ 185/70 X AVTOPLAŠČ 195/60 X AVTOPLAŠČ 195/65 X AVTOPLAŠČ 215/70 X AVTOPLAŠČ 195/70 X AVTOPLAŠČ 185/65 X MOTOPLAŠČ METZELER 110/80 ZR 18 M/C 58W MOTOPLAŠČ METZELER 120/90-17 M/C 64 S AVTOPLAŠČ 205/70 X AVTOPLAŠČ 175/70 X AVTOPLAŠČ 235/70 X MOTOPLAŠČ 100/90 X MOTOPLAŠČ 100/90X SKUPAJ KOSOV 75 IZHODIŠČNA CENA V EUR 1.980,00 PONUJENA CENA V EUR 18

19 PRILOGA št. 4 PREVZEMNI ROK, ROK PLAČILA IN SKUPNA ODKUPNA CENA V zvezi s prodajo rabljenih prevoznih sredstev ter avto in moto plaščev Ministrstva za notranje zadeve na podlagi javnega zbiranja ponudb, objavljenega na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve in Policije dne , izjavljamo: - da smo na ponudbo vezani do v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, ter z naročnikom sklenili kupoprodajno pogodbo, premičnine, ki so predmet prodaje, prevzeli in odstranili iz skladišča naročnika v roku (največ 14 dni!) dni od plačila celotne kupnine. - da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, ter z naročnikom sklenili kupoprodajno pogodbo za premičnine, ki so predmet prodaje, plačali celotno kupnino najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od izstavitve računa. - da znaša skupna odkupna cena, po kateri smo pripravljeni odkupiti premičnine, ki so predmet prodaje: EUR Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 19

20 PRILOGA št. 5 OBRAZEC PRIJAVE OPOMBA: Obrazec je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba! 20

21 POŠILJATELJ: Ponudbo prevzel: (vpiše vložišče) MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Štefanova ulica LJUBLJANA NE ODPIRAJ PONUDBA PRODAJA RABLJENIH PREVOZNIH SREDSTEV TER AVTO IN MOTO PLAŠČEV MNZ, 2015, št /2015 ( ) 21