LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA MOJCA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA MOJCA"

Transkripcija

1 Levičnikova ulica 11 LJUBLJANA VRTCA MOJCA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 Sprejet na. seji Sveta zavoda, dne:

2 2 / 31 Vsebina dokumenta 1 UVOD PROGRAMI VRTCA Dnevni program Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo Obogatitveni programi Dejavnosti znotraj vrtca Dejavnosti izven vrtca Programi Projekti Dodatni programi Načrtovanje, spremljanje in vrednotenje procesa Spremljanje pedagoškega dela Notranja in zunanja presoja ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS Vpis in sprejem otrok Poslovni čas Razporeditev otrok in strokovnih delavcev po oddelkih Drugi zaposleni DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV Naloge zaposlenih Zadovoljstvo zaposlenih SODELOVANJE S STARŠI Šola za starše Svet staršev Sklad vrtca Zadovoljstvo staršev SODELOVANJE Z OKOLJEM PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA... 27

3 3 / Izobraževanja Mentorstvo za opravljanje strokovnih izpitov Mentorstvo dijakom in študentom pedagoških zavodov Študij ob delu ORGANI VRTCA Svet vrtca Ravnateljica Strokovni aktivi Vzgojiteljski zbor KADROVSKI, MATERIALNI IN DRUGI POGOJI Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport»prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«... 31

4 4 / 31 1 UVOD Letni delovni načrt (LDN) je dokument, s katerim zagotavljamo načrtno in sistematično uresničevanje ciljev, načel in nalog predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v veljavni šolski zakonodaji. Pri načrtovanju letnega delovnega načrta izhajamo iz razvojnega načrta in vizije, potreb otrok in njihovih staršev, potreb in zmožnosti zaposlenih ter ugotovitev predhodnih evalvacij. Pri njegovem oblikovanju sodelujejo udeleženci pedagoškega procesa, saj vsi udeleženci vrtca soustvarjamo socialno in kulturno okolje, ki vpliva na razvoj vsakega posameznega otroka. Poslanstvo vrtca Mojca Z zagotavljanjem strokovnosti in nenehnim razvojem ustvarjamo spodbudno in ustvarjalno okolje, ki omogoča sprejemanje in razvijanje vseh otrokovih zmožnosti, s poudarkom na igri, učenju in socializaciji. Hkrati staršem nudimo podporo in pomoč pri ustvarjanju zdravega in spodbudnega predšolskega obdobja. Vizija vrtca Mojca Vrtec je ustvarjalna hiša, v kateri drug drugega bogatimo z medsebojnim sodelovanjem in spoštovanjem. Vrednote vrtca Mojca Vrednote vrtca so vodilo dela in življenja v vrtcu, ki usmerjajo naše delovanje in presojo v konkretnih situacijah. Preko njih vsi udeleženci dosegamo cilje v smeri celostne izpolnitve. Skupne vrednote vrtca Mojca so: spoštovanje, iskrenost, strpnost, sodelovanje in vseživljenjsko učenje. Kakovost vzgoje in izobraževanja vrtca Mojca V vrtcu ugotavljamo in zagotavljamo kakovost s samoevalvacijo z namenom izboljšanja vzgojno izobraževalnega procesa. V ospredju so otroci, ki si v otroštvu pridobivajo izkušnje in vzorce, ki jih obdržijo vse življenje. Pri tem so izrednega pomena odlični vzgojitelji, ki v varnem in spodbudnem okolju na otroke prenašajo znanja, spretnosti in vrednote. Dejavnosti vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok morajo biti osredotočene na otroka, jih spodbujati k dejavnemu sodelovanju in upoštevati njihova mnenja. Sledili bomo zanimanjem otrok, negovali njihovo dobro počutje ter zadovoljili edinstvene potrebe in razvili potencial slehernega otroka, tudi tistih s posebnimi potrebami ali ranljivih in prikrajšanih otrok. Model Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, ki poteka pod okriljem Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje, je namenjen zagotavljanju kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. Model nenehnega izboljševanja nam lajša delo in omogoča učinkovito odpravljanje šibkih področij ter podpira razvijanje najpomembnejših

5 5 / 31 potencialov vrtca. Predstavlja nam enega od načinov za vzpostavitev pogojev, ki vrtcu omogočajo hitrejše prilagajanje potrebam sodobnega okolja. S certifikatom Kakovost za prihodnost potrjujemo, da imamo v vrtcu vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki nas sistematično vodi po začrtani poti uresničevanja ciljev. 2 PROGRAMI VRTCA 2.1 Dnevni program V predšolskem obdobju se otroci učijo prek igre, praktičnih dejavnosti in rutin, ki v vrtcu potekajo v raznolikih interakcijah z vrstniki in odraslimi. Otroci se učijo ob vsakodnevnih dejavnostih in dnevni rutini. Predmeti in okolje so odprti za številne interpretacije in načine uporabe. Vzgojitelji spodbujajo igro z različnimi materialnimi sredstvi, skrbijo za prijetno vzdušje in navajajo otroke na možnost izbire, mu dopuščajo avtonomno presojo in dajejo možnost razvijanja lastne strategije, ki dobro vpliva na razvoj samopodobe. Učenje otrok je usmerjeno v proces učenja, ne v rezultate. Vzgojitelji v sodelovanju s pomočniki vzgojiteljev oblikujejo in načrtujejo izvedbeni kurikulum (vsebino, oblike in metode dela, vzgojna sredstva ter organizacijo prostora). Za izhodišče načrtovanja in izvajanja vzgojnega dela na prvo mesto postavljajo otroka. Pri tem upoštevajo njegove značilnosti, zmogljivosti, potrebe in razvojne specifičnosti, s čimer zagotavljajo kontinuiteto vzgojnega procesa. Na podlagi opazovanj zbirajo natančne informacije o otrocih: spremljajo participacijo otrok, komunikacijo med otroki in odraslimi, sprejemanje odgovornosti otrok za določeno nalogo, ki so jo prevzeli v skupnem načrtovanju, sodelovanje med otroki, kaj so otroci pridobili, kako so otroci ovrednotili dejavnost, dosežek. S participativnim vrednotenjem se otrokom omogoča, da so slišani ter da se lahko izrazijo o svojih učnih in socializacijskih izkušnjah v vrtcu. S kombinacijo metod spremljanja (npr. opazovanje, dokumentiranje, opisno ocenjevanje kompetenc otrok) zagotavljajo koristne informacije ter izkušnje o razvoju in učenju otrok. Pridobljene informacije uporabljajo za nadaljnje načrtovanje in nadgradnjo otrokovih izkušenj, veščin in znanj. Vsakodnevne dejavnosti bodo letos še posebej vključevale vsebine vezane na preprečevanje širjenja korona virusa. Velik poudarek bomo namenili predvsem čustvenemu vidiku, na katerega vplivajo novo nastale razmere, higieni kašlja, umivanju rok ter drugim dejavnostim, ki so povezane s skrbjo za zdravje. Čim več dejavnosti bomo načrtovali na prostem, spoznali možnosti, ki nam jih ponuja naša okolica, podaljšali bomo čas bivanja zunaj, predvsem v različnih naravnih okoljih in otrokom omogočili veliko dejavnosti povezanih z gibanjem. Organizacija vsakdanjega življenja obsega način komunikacije in interakcije z otroki in odraslimi. Otrokom prinašajo predvidljiv dnevni red, dajejo občutek varnosti, stalnosti in stabilnosti. Elementi vsakodnevnih dejavnosti se prepletajo z načrtovanimi dejavnostmi in preko vseh si otroci pridobivajo izkušnje, znanja, spretnosti in navade, ki jim pomagajo pri uspešnem vključevanju v družbo. Dnevni red in dnevna rutina bodo okvirno določena in prilagojena starosti, potrebam otrok in letnemu času.

6 6 / 31 Okvirne ure obrokov: 8.00 zajtrk, malica, kosilo v oddelkih 1-3 let, kosilo v oddelkih 3-6 let, malica. Cilji vrtca 2020/2021: Izkoristiti učne izzive v danem okolju. Omogočiti učenje in aktivno vlogo otroka v različnih okoljih. Krepiti izkustveno učenje, igro in socialne interakcije otrok. Kazalci za uresničevanje ciljev 2020/2021: Vzgojitelji poiščejo najmanj 10 izzivov za učenje otrok v okolju okoli nas. Vzgojitelji uporabijo najmanj 5 izzivov v lokalnem okolju za izvedbo nadaljnje učne dejavnosti. Vzgojitelji omogočijo prostor in čas za počitek in aktivnosti za nespeče otroke. Vzgojitelji organizirajo različne dejavnosti v naravnih okoljih z aktivno vlogo otrok s prepletanjem usmerjene in spontane igre. 3-6 letni otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju, spremljanju in evalviranju dejavnosti v vrtcu s tehniko aktivnega učenja. Vzgojitelji v oddelkih 3-6 let v vzgojno izobraževalnem procesu uporabijo tehnike aktivnega učenja VŽN pri najmanj dveh načrtovanjih za daljše časovno obdobje. Vzgojitelji pripravijo začetno in končno oceno otrokovega razvoja in napredka za vsakega otroka. Vsi vzgojitelji uresničujejo dogovorjeni način dela tako, da: izvajajo načrtovane dejavnosti na prostem iz različnih kurikularnih področij, bivajo na prostem v vseh vremenskih razmerah najmanj eno uro na dan, praznujejo rojstni dan na otroku prijeten in zdrav način preživljanja časa, izdelajo najmanj dva didaktična pripomočka za učenje otrok v igralnici ali na prostem in ga predstavijo vsem zaposlenim na delovnem srečanju, uporabljajo smernice za opazovanje in spremljanje otrokovega razvoja, iz opazovanj otrok izhajata dve načrtovani temi za daljše ali krajše časovno obdobje (razvoj, dogodki, odnosi v oddelku), sodelujejo najmanj z enim oddelkom v svoji enoti in enim oddelkom v drugi enoti. 2.2 Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami temelji na celostnem razvojnem pristopu. Eden izmed ključnih vidikov zgodnje obravnave otrok, ki se udejanja v času bivanja otroka v vrtcu je ta, da poteka v otrokovem naravnem okolju in naravni socialni mreži. Tako otrok dobi možnost, da se ga razume, prepozna njegove potrebe in prilagodi okolje njegovim zmožnostim in potrebam. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med vrstnike omogoča razvoj njihovih zmožnosti, hkrati pa sprejemanje in priznavanje drugačnosti, ki jih spremljajo vse življenje. V središču obravnave je otrok in

7 7 / 31 družina, zato staršem omogočamo, da so soustvarjalci pomoči otroku ter jih opremimo s konkretnimi navodili in usmeritvami za pomoč njihovim otrokom. V letošnjem šolskem letu je v vrtec vključenih 31 otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč. 7 otrok ima odločbo Zavoda republike Slovenije za šolstvo (ZRSS), 19 otrok zapisnik Centra za zgodnjo obravnavo, 5 otrok pa je napotenih v Center za zgodnjo obravnavo. Otroci s posebnimi potrebami so deležni dodatne strokovne pomoči v obsegu 1-2 ur/teden. Dodatno strokovno pomoč izvajajo vzgojitelji za izvajanje dodatne strokovne pomoči (defektologinji, psihologinja ter surdopedagoginja iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana). Šest otrok ima na podlagi odločbe/zapisnika spremljevalca, štirje otroci 8 urnega in 2 otroka 4 urnega spremljevalca. En otrok je v postopku pridobivanja spremljevalca. Za otroke z odločbami pripravi strokovna skupina v sestavi: vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, spremljevalec, vzgojitelj za izvajanje dodatne strokovne pomoči in svetovalni delavec individualiziran program, ki ga sproti spremlja in evalvira. Za otroke z zapisnikom in priporočilom pomoč poteka v skladu z individualnim načrtom vzgojiteljice za izvajanje dodatne strokovne pomoči in zapisnikom multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo. Vzgojitelji, ki imajo v skupino vključene otroke s posebnimi potrebami, pri izvajanju programa oddelka po potrebi prilagajajo posamezne dejavnosti, prostor in čas, glede na posebnosti v razvoju in učenju otrok. Strokovne skupine za otroke s posebnimi potrebami se skupaj s starši srečujejo 2-3 x letno oziroma po potrebi. Srečanja so namenjena pripravi in evalvaciji dela z otrokom in izmenjavi informacij o razvoju in napredku otroka v vrtcu in doma. Med letom vzgojitelji in svetovalni delavci posebno pozornost namenjajo otrokom z rizičnimi dejavniki. V kolikor strokovna skupina za zgodnjo obravnavo oceni, da bi otrok potreboval dodatno strokovno pomoč, staršem predstavi svoje ugotovitve, možnosti pomoči in priporoči obisk v centru za zgodnjo obravnavo. 2.3 Obogatitveni programi Obogatitvene dejavnosti potekajo v okviru dnevnega programa, s katerimi želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih kurikula. Izvajajo jih strokovni delavci vrtca v sodelovanju z zunanjimi izvajalci in so namenjene vsem otrokom. Obogatitvene dejavnosti so za starše brezplačne. Če je za dejavnost, ki se izvaja, potreben prevoz ali vstopnina, strošek plačajo starši. Socialni sklad vrtca Mojca bo staršem, ki bodo oddali vlogo za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, sofinanciral stroške dejavnosti skladno z opredeljenimi kriteriji Dejavnosti znotraj vrtca Dejavnost Koordinator Sodelujoči Gibanje naš užitek Vojka Vidmar Vsi oddelki Z malimi koraki v svet umetnosti Martina Zorman Vsi oddelki Zeleni kotički našega mesta Martina Zorman Vsi oddelki To sem jaz. In kdo si ti? Darja Babič Vsi oddelki Skupaj zmoremo več Brigita Sobočan Vsi oddelki 40 let enote Kekec Martina Zorman Vsi oddelki v enoti Kekec

8 8 / 31 Gibanje naš užitek Gibanje je eno najpomembnejših področij kurikula in pomembno vpliva na otrokov razvoj, zato otroke vsakodnevno vključujemo v različne gibalne in športne dejavnosti. Z vsakodnevnim izvajanjem gibanja v notranjih in zunanjih prostorih poskrbimo, da otroke navajamo na aktiven in zdrav življenjski slog. Otrokom omogočamo, da si z igro pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo sodelovanje, veselje in zadovoljstvo: športno dopoldne, gibalne minutke, orientacijski pohod z nalogami, tek enot, dejavnosti z uporabo elementov NTC sistema učenja, program Mali sonček, kros, igra na igriščih, sprehodi, izleti, skupne dejavnosti in druženje otrok, staršev in zaposlenih v različnih gibalno športnih aktivnostih. Igra in gibanje pa imata pomembno vlogo tudi pri socialno čustvenem razvoju. Na nivoju enote nosilke dejavnosti pripravijo akcijski načrt. Dejavnosti, ki jih sofinancira MOL Februarja 2020 smo podpisali Pogodbo o financiranju za leto 2020, ki v 10. členu opredeljuje, da bo MOL na podlagi šestega odstavka 28. člena ZVrt zagotovil vrtcu sredstva za izvedbo obogatitvenih dejavnosti z različnimi vsebinami (okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti, druge aktualne vsebine) v skupni višini največ do 3.901,00. V letu 2020 izvajamo obogatitvene dejavnosti: Zeleni kotički našega mesta (okolje in ekologija) Otrokom omogočamo pridobivanje konkretnih izkušenj z aktivno vlogo in neposrednim vključevanjem v doživljanje in spoznavanje zelenih površin našega mesta. Pri otrocih želimo vzbuditi odgovoren odnos do okolja v katerem živijo, izboljšati urbano okolje ter prispevati k ohranjanju zelene prestolnice, ki nam omogoča doživljanje vsega lepega okrog nas. Spodbujali bomo učenje z raziskovalnim pristopom, s katerim jim postopno vodimo k razvijanju miselnih procesov ter ustvarjalnemu in kritičnemu mišljenju, ki sta osnovni kompetenci 21. stoletja. Z malimi koraki v svet umetnosti (umetnost) Področje umetnosti je tisto, ki otrokom omogoča, da lahko svojo ustvarjalnost izrazijo na več načinov (likovni, glasbeni, plesni, dramski, filmski). Otroci raziskujejo, odkrivajo in spoznavajo svet okoli sebe - raziskujejo elemente našega mesta, spoznavajo kulturne spomenike, se srečujejo z umetniki in ustvarjajo v različnih okoljih. Vse to jim omogoča pristno čutno doživetje, spodbuja njihovo domišljijo, ustvarjalnost, iniciativnost, inovativnost, tolerantnost. Obiski muzejev, gledališč, galerij in krajinskih okolij so del izvedbenega kurikula vrtca, ki prispeva tudi k razvijanju splošne kulture. Skupaj zmoremo več (medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje) Z medgeneracijskim sodelovanjem vzpostavljamo sodelovanje in medsebojno spoštovanje, krepimo solidarnost, strpnost in medsebojno razumevanje med mlajšimi in starejšimi. Gre za ohranjanje kulturne dediščine, ker se znanje ene generacije prenaša na drugo.

9 9 / 31 To sem jaz. In kdo si ti? (sprejemanje različnosti) Otroci s posebnimi potrebami, begunci in priseljenci so del našega vsakdanjega življenja. Socialna integracija in inkluzija omogočata razvoj optimalne vključenosti otrok ter sprejemanje multikulturnosti in različnosti. Z zagotavljanjem razmer, dodatnih pogojev in enakih možnosti za vključevanje otrok, staršev in zaposlenih v življenje in delo vrtca sprejemamo, razumemo in spoštujemo različnosti in preprečujemo socialno izključenost. 40 let enote Kekec V letu 2021 bo enota Kekec praznovala 40-letnico, zato bomo pripravili publikacijo o delu, življenju in utrinkih v enoti Kekec. Socialni sklad vrtca Mojca bo staršem, ki bodo oddali vlogo za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, sofinanciral stroške dejavnosti skladno z opredeljenimi kriteriji. V oktobru 2020 bomo pripravili končno poročilo o izvedbi obogatitvenih dejavnosti, ki jih sofinancira MOL Dejavnosti izven vrtca Življenje v naravi in z naravo omogoča otrokom neposredno opazovanje, doživljanje, skrb za naravno okolje in različne socialne interakcije. Otroci se bodo vedno znova radi odpravljali spoznavati naravo, če bodo z izletov in narave prinašali lepa in pozitivna doživetja. Program izvajajo strokovni delavci v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Dejavnosti timsko načrtujemo in prilagodimo program glede na naravne danosti in vključevanje zunanjih sodelavcev. Z zunanjimi izvajalci se dogovarjamo, da bodo z največjo mero odgovornosti zagotovili pogoje in upoštevali priporočila NIJZ v vezi z bivanjem otrok v njihovih prostorih. Dejavnost Kraj Kdaj Vodja dejavnosti Sodelujoči Lea Stare Kekec/ Rožice, Ptički Simona Šantl Tinkara/ Škratki, Sovice Vrtec na snegu Pokljuka Vojka Vidmar Rožle/Metulji, Čebele Eva M. Mlinarič Muca/Ptički, Zajci Nataša Trs Kekec/Sončki, Srčki Gozd Mirjana Pudja Muca/Metulji, Čebele Vrtec v naravi Martuljek Olga Avsenik Mojca/Petelini Rožle/Pikapolonice, Ptički Lipica Bojana Lubej Tinkara/Škratki, Sovice Pokljuka Sonja Gregorčič Martina Škerl Vrtec na morju Savudrija Irena Rinčič Rožle/Metulji, Čebele Reufa Ajdinovič Muca//Ptički, Zajci Kekec/Ptički, Rožice Tinkara/Čebelice, Medvedki V kolikor bo organizator poskrbel za vsa priporočila NIJZ, bomo otrokom omogočili tudi tečaj drsanja. Stroške teh dejavnosti v celoti krijejo starši. Bivanje v naravi za otroke, stare 5-6 let, delno sofinancira Mestna občina Ljubljana, v višini 75. V domovih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, je za otroke s stalnim bivališčem v Ljubljani cena za namestitev nižja. Socialni sklad vrtca Mojca bo staršem, ki bodo oddali vlogo za sofinanciranje zimovanja/letovanja, sofinanciral stroške bivanja v naravi, skladno z opredeljenimi kriteriji.

10 10 / Programi Program Koordinator Sodelujoči Eko šola Urša Vrhovec Vsi oddelki Mali sonček Vojka Vidmar Oddelki 2 6 let Teden mobilnosti Martina Zorman Vsi oddelki Teden otroka Brigita Sobočan Vsi oddelki Tradicionalni slovenski zajtrk Aida Seferović Vsi oddelki Zdravje v vrtcu Jana But Tinkara/Čebelice, Škratki, Kekec/Pastirčki, Sončki, Medvedki Mojca/Pikapolonice, Muce, Petelini, Metulji, Zajci Rožle/Ptiči, Metulji Muca/Ribice, Ježki, Žabice, Čebele Mreže Jovi Vidmar Enota Tinkara Podporna skupina za starše otrok s posebnimi potrebami Alenka Račič, Janja Zajec Starši otrok s posebnimi potrebami Eko šola Osnovno načelo delovanja programa Eko šola je, da bodo otroci v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih in spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Eko šola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. V tem šolskem letu bomo v okviru projekta»zgodnje naravoslovje«izbrali področja: hrana od lokalne pridelave do krožnika za naše zdravje, spoznajmo talni živ žav okoli nas, učimo se poslušati: zvoke vetra, petje ptičev in dežnih kapelj. Poleg tega bomo obravnavali tudi obvezne vsebine: podnebne spremembe in mi, vodaenergija, odpadki-krožno gospodarstvo. Nekateri oddelki bodo sodelovali v projektu eko ustvarjanje in eko branje za eko življenje. Na sejmu Altermed se bo letos predstavila enota Kekec. Nova spoznanja bodo otroci pridobivali z aktivnim vključevanjem preko igre, raziskovanja in opazovanja, ki jih celostno, miselno in čustveno aktivirajo. Spodbujali jih bomo k samostojnosti pri iskanju odgovorov na probleme in vprašanja, ki se bodo porajala pri raziskovanju v naravnem okolju. Ključnega pomena bo tudi sodelovanje med vrstniki, izmenjava mnenj, sledenje skupnemu cilju in doživljanje veselja ob skupnem uspehu. Cilji in vsebine aktivnosti so razvidne iz eko akcijskega načrta vrtca ter LDN oddelkov. Prihodnost je torej odvisna od sedanjosti, zato se zavestno preko igre, raziskovanja, sodelovanja in lastne aktivnosti z otroki navajamo na odgovoren odnos do narave, odpadkov in samega sebe. Ob upoštevanju trajnostnega razvoja, z načrtovanimi vsebinami in zastavljenimi cilji, usposabljamo otroke za kritično presojanje ravnanj v odnosu do okolja ter odgovorno ravnanje v prihodnosti. Dva oddelka v vrtcu Mojca bosta izvajala Eko branje za eko življenje, ki nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti, da vzgojitelji vzpodbujajo otroke k spoznavanju literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih eko vrtcev.

11 11 / 31 Mali sonček Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj: modri, zeleni, oranžni in rumeni mali sonček. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Cilji gibalnega/športnega programa Mali sonček so: obogatiti program gibanih/športnih dejavnosti v vrtcu, spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa, spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ter pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju. Pomemben je proces čez vse leto, ko pri načrtovanih dejavnostih upoštevamo različna didaktična načela in uporabljamo metode, ki so prilagojene razvojni stopnji otrok, njihovim individualnim potrebam in željam. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Teden mobilnosti Pod okriljem Evropske komisije med 16. in 22. septembrom 2020 poteka Evropski teden mobilnosti (ETM), ki nas povezuje v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Slogan letošnjega tedna je»migamo skupaj«. Na krajših razdaljah je hoja najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen prometni način. Je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih, saj je primerna za krajše razdalje (do 2 km), kar je tudi približna dolžina pri nas opravljenih vsakokratnih poteh. Z združenimi močmi in sodelovanjem bomo zagotavljali višjo kakovost življenja v našem mestu. Pripravili bomo teden pestrega, zanimivega in poučnega dogajanja. Otroci starejših skupin bodo povabili otroke iz mlajših skupin na sprehod po bližnji okolici. Sodelovali in»migali skupaj«bodo otroci iz različnih enot. Teden otroka Pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije poteka skupni projekt»teden otroka«, ki bo potekal v tednu od do V letošnjem letu bo tema Odgovor je pogovor. V sodelovanju z različnimi organizacijami bo v vseh oddelkih v tem tednu potekal pester program, ki bo otrokom omogočal veliko druženja, veselja in pridobivanja novih socialnih stikov. V letošnjem letu se Teden otroka povezuje s TOM telefonom, ki praznuje 30 let. Odgovor je pogovor je tako tema, ki združuje praznovanje obletnice TOM telefona in Teden otroka. Tradicionalni slovenski zajtrk Zavedanje o pomenu lokalne trajnostne oskrbe z vidika zagotavljanja javnih dobrin je čedalje pomembnejše področje. Dan slovenske hrane bomo obeležili , ko bomo otrokom ponudili tradicionalni slovenski zajtrk iz lokalno pridelanih živil. Namen zajtrka je spodbujati zdrav način življenja in že našim najmlajšim privzgojili odnos do domače hrane. Tradicionalni slovenski zajtrk predstavlja tudi podporo slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane. Program spodbuja zavedanje o pomenu domače samooskrbe ter o ohranjanju čistega in zdravega okolja. Ob dnevu slovenske hrane bomo izvajali različne aktivnosti na temo zdravega prehranjevanja, s katerimi bomo izobraževali ter ozaveščali otroke, starše in širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter o pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, ki so pridelana na ekološki način.

12 12 / 31 Zdravje v vrtcu Pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje izvajamo program Zdravje v vrtcu, ki promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven njega. V okviru programa so organizirana tudi izobraževanja za vzgojitelje. Rdeča nit v letošnjem letu je:»počutim se dobro II«. Dobro počutje je za vse zelo pomembno, saj to vpliva na naše življenje, na odnos do soljudi, do okolice ter na naše duševno in fizično zdravje. Bolje kot se otrok počuti, boljše možnosti ima, da se razvije v zadovoljnega in kompetentnega človeka. V vrtcu želimo, da se otroci spoznajo s svojim počutjem (utrujen, zadovoljen, bolan), čustvi (srečen, vesel, zaskrbljen, prestrašen) in zaznajo razlike ob različnih priložnostih (sposoben, utrujen, močen, zadihan, z bolečino, poln energije, sproščen). Ob spoznavanju le teh bomo skupaj z otroki ugotavljali razlike in drugačnosti ter razvijali tolerantnost. Vse to bomo uresničevali skozi različne aktivnosti: gibanje, likovna umetnost, glasba, ples, gledališka igra, branje, poskusi v naravi, raziskovanje okolja, medosebni odnosi: Vključene skupine bodo pripravile načrt aktivnosti in poročilo o izvedbi programa. Cilji in vsebine aktivnosti so razvidne iz letnih delovnih načrtov oddelkov. Mreže Program Mreže, ki poteka pod okriljem Šole za ravnatelje, usposablja strokovne delavce za uvajanje izboljšav in pomembno prispeva k njihovemu profesionalnemu razvoju. V šolskem letu 2020/2021 bomo v okviru programa Mreže izvajali temo: Obvladovanje stresa na delovnem mestu. Zaradi hitrih sprememb v družbi naraščajo zahteve na delovnih mestih strokovnih delavcev vrtca, strategije za spoprijemanje z njimi pa so pretežno prepuščene iniciativi posameznih vodstev. V Mreži bo poudarek na vodenem procesu in aktivnem pristopu ter uporabi strategij za obvladovanje stresa. Strokovni delavci enote Tinkara bodo skozi proces vodenja izboljšave spoznali: kaj je stres, od kod izvira in kako ga prepoznati, vaje in tehnike za sproščanje mišične napetosti in za umirjanje uma, kako bolje upravljati s časom in konflikti, pomen zdravega življenjskega sloga in skrbi zase, pripravili načrt obvladovanja stresa. Podporna skupina za starše V mesecu oktobru nadaljujemo s podporno skupino za starše, ki je pričela delovati v prejšnjem šolskem letu. Srečanja so namenjena staršem otrok, ki so vključeni v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Namen srečanj je, da starši v pozitivnem in zaupnem vzdušju aktivno sodelujejo, razmišljajo in izmenjujejo različne izkušnje o vzgoji in izobraževanju svojih otrok. Udeleženci imajo priložnost spoznati starše drugih otrok, ki se soočajo s podobnimi občutki in težavami. Staršem omogočamo pogovor o posebnih potrebah otrok, vzgojnih težavah in pomoči otroku. Pogovarjamo se o vsebinah, ki so aktualne za starše npr. vključitev otroka v ustrezen šolski program, občutki staršev, sorojenci, dnevna rutina itd. V letošnjem šolskem letu bomo v skupino poleg obstoječih povabili tudi nove člane.

13 13 / Projekti Projekt Koordinator Sodelujoči Turizem in vrtec Brigita Sobočan Tinkara/Škratki Mojca/ Petelini, Zajci Rožle/Pikapolonice, Metulji, Ptički Pasavček Reufa Ajdinović Muca/Ptički Kekec/Rožice, Ptički Simbioza giba Nika Ostanek, Špela Mirtič, Olga Avsenik Vsi oddelki Nacionalni mesec skupnega branja Martina Zorman Vsi oddelki Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih Janja Zajec šolah Turizem in vrtec Mojca/Metulji Kekec/Medvedki Rožle/Ptički Z igro do prvih turističnih korakov je turistični projekt, v okviru katerega najmlajši v vrtcih odkrivajo znamenitosti svojega kraja. Poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije, ki spodbuja različne načine in poti za poznavanje znamenitosti svojega kraja in orientiranosti v prostoru. Letošnja rdeča nit projekta je»moj kraj, moj Chef«. V okviru letošnje teme bomo iskali tipično jed, pijačo ali pa zeliščarsko tradicijo kraja, jo morebiti posodobili ali kako drugače prilagodili svojim željam in potrebam. V lokalnem okolju bomo poiskali kakšnega znanega»chefa«oziroma kuharskega mojstra, zeliščarja ali peka, za katerega je znano, da določeno lokalno jed pripravi na še posebej slasten način, ali pa je znan po kakšnem drugem presežku. Pripravili bomo enodnevne dejavnosti, kot so zabava, srečanja, dan/noč pravljic ali medgeneracijsko sodelovanje. Vzgojitelji načrtujejo in vodijo skupino otrok pri izvedbi dejavnosti, pripravijo zaključno poročilo in projekt predstavijo širši javnosti. Cilji in vsebine bodo razvidne iz načrtov oddelkov, ki se bodo vključili v projekt. Pasavček Projekt koordinira in vodi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa. Pasavček temelji na pozitivnih spodbudah in dobrem zgledu tako vzgojiteljev, kot tudi staršev. Osnovni namen projekta je spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo. Vključuje tudi pravilno vedenje v prometu, saj otroci niso ogroženi samo zato, ker so majhni, pač pa tudi zato, ker zaradi svojih značilnosti težko spoznajo nevarnosti in nanje ustrezno odreagirajo. Otrokom bomo pomagali, da bodo znali opazovati promet in jih učili pravilnega ravnanja v prometu. V projekt bomo povabili starše in zunanje sodelavce. Cilji in vsebine bodo razvidne iz LDN oddelka. Simbioza Giba Simbioza Giba je nacionalni, medgeneracijski projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno športnim aktivnostim vseh generacij. Skozi celo šolsko leto se bomo v vseh enotah vrtca Mojca povezovali in družili otroci in odrasli ter iskali alternativne oblike srečanj z namenom, da z gibalno-športnimi aktivnostmi promoviramo zdrav in aktiven življenjski slog. Pri tem bomo sledili priporočilom NIJZ, saj se zavedamo, da so starejši ranljiva skupina.

14 14 / 31 Nacionalni mesec skupnega branja Čas, ki ga vzgojitelji ali starši preživimo z otrokom ob branju knjige, je zelo dragocen. Otrokom tako zagotavljamo občutek domačnosti, razvijamo bralno kulturo in odnos do knjige ter kvalitetno preživljanje časa, ko smo skupaj. Branje nas tesno poveže z besedilom in je najboljša vaja za utrjevanje in izboljšanje pisanja, poslušanja in govora. Je ključni dejavnik za otrokov vsesplošni razvoj. Poleg razvoja govora in otrokovega mišljenja branje pomembno vpliva tudi na socialne odnose, saj se otrok ob skupnem branju seznanja z oblikami vedenja v družbi in izražanjem čustev. Bralno društvo Slovenije organizira Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB), ki traja od do Tedni vseživljenskega učenja na nov način povezujejo promocijo vseživljenskega učenja kot nov način povezovanja za vse generacije. Pridružili se bomo organizaciji/izvajanju 15 minutnega branja ali glasnega branja na dan. Načrtovali bomo različne bralne dejavnosti, ki spodbujajo branje in bralno kulturo (pripovedovanje pravljic, igralne urice s knjigo, razstave knjig in ilustracij, dedki in babice berejo pravljice, obisk knjižnic, branje znanih oseb, spoznajmo se s knjigo). Vsi vzgojitelji bodo pripravili načrt dejavnosti za izvedbo projekta»beremo skupaj«, s katerim razvijajo porajajočo se pismenost. Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah Trajnostna mobilnost je projekt, ki pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo RS poteka od septembra 2019 do julija Namen projekta je spreminjanje potovalnih navad v družinah. Projekt zajema načrtovanje ustrezne infrastrukture za varno pot v vrtec, vpliva na zmanjšanje okoljskih obremenitev ter otroke spodbuja h gibanju in krepitvi zdravja. V vrtcih bomo poleg ostalih predvidenih aktivnosti projekta predvsem spodbujali izvedbo igre Beli zajček, katere cilj je očistiti zajčkov kožušček. Namen igre je otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, skirojem, rolerji, poganjalčkom, avtobusom, vlakom. Za strokovne delavce so predvidene različne aktivnosti: dvodnevna izobraževanja, srečanja s starši, analiza potovalnih navad (izboljšave), evalvacija dela. Z letošnjim šolskim letom sta se projektu na novo pridružili še dve skupini. Razvojna naloga Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje Zavod RS za šolstvo bo v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero se bo vključil tudi naš vrtec. V razvojni nalogi bodo vzgojtelji razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otrok, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo vzgojitelji spodbujali aktivno vlogo otrok pri učenju, se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter medvrstniškega sodelovanja. Ravnatelji bodo podprli širjenje spoznanj o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med vzgojitelji v svojih kolektivih. Predvidene aktivnosti v vrtcu: Timsko delo in strokovna opora v kolektivu širjenje formativnega spremljanja v vrtcih. Spremljanje in evalviranje svojega dela ter vpeljevanja sodobnih učnih okolij v učno prakso v vrtcu.

15 15 / Dodatni programi Dodatni programi ne sodijo v kurikul vrtca in so namenjeni otrokom po 4. letu starosti. Vrtec jih organizira predvsem na željo staršev. Dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci v prostorih vrtca, izven rednega programa, po 15. uri, da ne posegajo v program vrtca in ne motijo izvajanja kurikuluma. V mesecu septembru bodo izvajalci pripravili predstavitvene urice za otroke. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti v celoti krijejo starši. Letos bomo omogočili izvajanje: plesnih uric v izvedbi Šole za plesno vzgojo in balet Pirueta v vseh enotah, gibalne urice v izvedbi Migi v enotah Tinkara, Mojca, Rožle, angleških uric v izvedbi Maksi šole (v enoti Tinkara in Kekec), Abis (v enoti Muca) in Proverb (v enoti Mojca in Rožle), košarkarski vrtec Globoko v izvedbi Košarkaškega kluba Globus. 2.7 Načrtovanje, spremljanje in vrednotenje procesa Kakovost poučevanja in učenja je jedro izboljšav. Kakovostno pedagoško delo zahteva nenehno sprotno in sistematično spremljanje in reflektiranje prakse, ki vključuje načrtovanje, proces in evalvacijo. Procesi spremljanja in vrednotenja lahko pospešijo dejavno vključenost in sodelovanje med vsemi zainteresiranimi stranmi, opozorijo na prednosti in slabosti ter pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti procesa. Vsi, ki jih zanima razvoj kakovosti, lahko prispevajo k praksam spremljanja in vrednotenja ter imajo od njih korist. Evalvacija dela zagotavlja celovit pregled delovanja vrtca, navajanje k refleksiji, sistematičnemu spremljanju in vrednotenju lastnega dela in napredka. Omogoča tudi sistematično zbiranje in uporabo podatkov za načrtovanje, razvoj in odločanje na vseh ravneh dejavnosti. Za realizacijo letnega delovnega načrta vrtca so odgovorni vsi zaposleni. Ob koncu šolskega leta se pregleda delovanje vrtca ter oceni izvajanje letnega načrta in doseganje zastavljenih ciljev. Pregledali bomo realizacijo LDN (pisna poročila pripravijo tisti, ki so pripravili elemente LDN vrtca; poročajo o izvedenih izboljšavah na svojem področju dela), uspešnost vzgojno-izobraževalnega procesa, zadovoljstvo zaposlenih in staršev, ugotovitve hospitacij, ugotovitve inšpekcijskih pregledov, razvoj zaposlenih in zadovoljstvo z izobraževanjem, sodelovanje z zunanjimi institucijami, sodelovanje s starši, ugotovitve notranje in zunanje presoje ter izvedene ukrepe za izboljšanje. Tako si bomo pridobili celotno sliko o vrtcu in njegovem delovanju, kar je temelj za razvojno načrtovanje in zagotavljanje ustrezne profesionalne podpore vsem zaposlenim Spremljanje pedagoškega dela Spremljanje in opazovanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojiteljev vodstvu omogoča vpogled v vzgojiteljevo delo. S povratno informacijo spodbujamo kritično razmišljanje o delu, ustvarjalnost, uvajanje sodobnih oblik dela in načrtovanje izboljšav. Spremljanje pedagoškega dela in razvoja izvajamo s pregledom pedagoške dokumentacije o načrtovanju dela in spremljanju napredka otrok, samoevalvacije in profesionalnega načrta strokovnih delavcev, hospitacijami ter letnimi razgovori. Neposredno spremljanje vzgojnega dela bodo opravljale ravnateljica in pomočnici ravnateljice.

16 16 / 31 Hospitacije pomembno prispevajo k razvoju strokovnih delavcev in so ena od oblik spremljanja in usmerjanja dela strokovnih delavcev. Namen hospitacij je: spremljanje vzgojo izobraževalnega procesa in ugotavljanje kakovosti dela, spremljanje dela vzgojitelja pri pripravi prostora za počitek, časa in aktivnosti za nespeče otrok, motiviranje vzgojiteljev za izboljševanje poučevanja in učenja, uporaba raznolikih didaktičnih in učnih strategij, izmenjava izkušenj in pomoč pri reševanju morebitnih težav, svetovanje. Namen hospitacij ravnateljice in pomočnic ravnateljice je prepoznati povezanost ciljev vrtca s cilji oddelka in aktivno vlogo otroka ter spremljati izvajanje dejavnosti letnega delovnega načrta. Posebno pozornost bodo posvetile oddelkom ob pojavu določene problematike. Načrt in letna evalvacija hospitacij se hrani pri pomočnicah ravnateljice vrtca. Medsebojne hospitacije vzgojiteljem omogočajo povezanost med člani kolektiva, vpogled v delo sodelavcev, medsebojno učenje, izmenjavo izkušenj in primerov dobre prakse v oddelku, s poudarkom na prepoznavanju učnih izzivov v danem okolju za učenje otrok. Strokovno rast in jih jih opolnomočili za refleksijo lastnega dela ter vrednotenje dela sodelavcev. Njihov namen v tem letu je spremljanje različnih iger v naravnih okoljih s prepletanjem spontane in vodene igre z uporabo nestrukturiranih materialov in razvijanje strokovnih razprav o učenju in igri otrok. Načrt in evalvacija se hrani pri vodji aktiva enot. Vsa spremljanja se bodo zaključila s poglobljenim strokovnim pogovorom z evalvacijo, ki bo razvojno usmerjena. Tako kot sama hospitacija, bodo tudi pogovori potekali v manjši skupini. Splošne ugotovitve spremljanj bodo predstavljene na zaključnem vzgojiteljskem zboru, strokovnih aktivih ali aktivu enote. V vseh enotah izvedemo 47 medsebojnih hospitacij vzgojiteljev, ki uporabijo za izvedbo učne dejavnosti izziv lokalnega okolja. Letni razgovori spodbujajo pregledno in usklajeno spremljanje ter evalvacijo vzgojno izobraževalnega procesa in načrtovanje profesionalnega razvoja posameznika Notranja in zunanja presoja Življenje in delo vrtca spremljamo tudi s pomočjo notranje in zunanje presoje. Presoja je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov presoje in njihovega objektivnega vrednotenja. Notranja presoja se izvaja v načrtovanih časovnih intervalih in z namenom, da se učinkovito izvajajo postavljena notranja pravila, dogovori vrtca in zakonske ter druge zahteve. Z njo ugotavljamo izboljšave dela, izvajanje dogovorjenih načinov dela in morebitna odstopanja od dogovorjenega načina dela. Iščemo tudi področja, kjer je možno izboljšati proces ter dvigujemo zavest zaposlenih o pomenu kakovosti. Kdor želi kakovost, jo mora sam ustvarjati. Notranji presojevalci bodo na podlagi predhodnih poročil in usmeritve vrtca oktobra 2020 pripravili načrt notranje presoje, ki bo potekala do marca Vse ugotovitve bodo zbrane v končnem poročilu v mesecu aprilu 2021.

17 17 / 31 Na podlagi ugotovitev notranje presoje iz leta 2020 bomo v tem šolskem letu: tuje govorečim staršem ponudili tečaj slovenščine za tujce, poiskali možnosti za delavnice ali izobraževanje za izboljšanje komunikacije med delavci v kuhinji, ponudili možnost vključitve v projekt Erasmus, zaradi kadrovske stiske bomo študente po potrebi prerazporedili tudi v kuhinjo, vsi zaposleni bomo dosledno uporabljali služben elektronski naslov, izvedli izobraževanje s področja načrtovanja dejavnosti z naravi. Na podlagi priporočil zunanje presoje, ki jo je (za leto 2020) izvedel Slovenski institut za kakovost in meroslovje, bomo analizirali podana priporočila in jih realizirali v skladu z danimi možnostmi. V mesecu maju 2021 (za leto 2021) bo na podlagi predhodnega dogovora v vrtcu izvedena zunanja presoja, kjer bodo zunanji presojevalci preverili delovanje vrtca v skladu s standardom Kakovost za prihodnost ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS 3.1 Vpis in sprejem otrok Vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi prejete Vloge za vpis otroka v vrtec vse leto, če ima prosta mesta. Za šolsko leto 2020/2021 smo do zaključka javnega razpisa prejeli 192 vlog, do konca avgusta 2020 pa še 26 vlog. Za šolsko leto 2020/2021 smo sprejeli 205 novih otrok. Javni razpis za vpis otrok v šolskem letu 2021/2022 bo objavljen predvidoma v mesecu februarju V primeru, da bo vpisanih več otrok, kot bo prostih mest, bo Komisija za sprejem otrok v vrtec v aprilu 2021 pregledala in točkovala prejete vloge in oblikovala prednostni vrstni red. Komisijo za sprejem otrok v vrtec sestavljajo: predstavnik staršev, predstavnik ustanoviteljice in predstavnik vrtca. O sprejemu otrok odloča ravnateljica na podlagi prostih mest in prednostnega vrstnega reda. V aprilu/maju 2021 bomo starše obvestili o sprejemu ter jih povabili k podpisu pogodb za prihodnje šolsko leto. 3.2 Poslovni čas Poslovni čas je oblikovan na podlagi potreb staršev, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga starši izpolnili v mesecu septembru. Vrtec posluje vse dni v letu od ponedeljka do petka: od 6:00 do 17:00 (Kekec, Muca, Tinkara), od 6:30 do 17:00 (Mojca), od 6:15 do 17:00 (Rožle).

18 18 / 31 Staršem, ki ne upoštevajo poslovnega časa vrtca, zaračunavamo skladno s sklepom Sveta vrtca Mojca z dne , zamudno uro v višini 21. Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja bomo ob zmanjšanju števila prisotnih otrok organizirali delo v združenih oddelkih oziroma enotah. V času dežurstev skrbijo za otroke vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz vseh enot. Več oddelkov otrok bomo združevali pred začetkom in koncem poslovnega časa, v času pred prazniki in med šolskimi počitnicami, ko upade število prisotnih otrok. Pri starših bomo preverili potrebe glede prisotnosti otrok v vrtcu. Dežurstvo bomo izvajali: do , do , julij in avgust Starši bodo o združevanju otrok obveščeni preko sporočil na oglasnih deskah in spletni strani vrtca. 3.3 Razporeditev otrok in strokovnih delavcev po oddelkih Enota Muca/ oddelek Starostno obdobje Število otrok Število otrok s PP Vzgojitelji Pomočniki vzgojiteljev Spremljevalci otrok s PP POLŽKI Marina Ernstschneider Danaja Kovačič ŽABICE Carmen Rokavec Tajda Benedičič*** RIBICE Polonca Repovž** Tina Tomšič RAČKE Tina Babinik Ljiljana Dakič MUCE Nika Hribar Burilov Iris Kalšek PIKAPOLONICE Mojca Rebernak Anja Harjač JEŽKI Maja Šušteršič** Joži Čamernik MEDVEDKI Lidija Bukovec Ana Gregorčič** ČEBELE Sara Šetina*** Urša Podobnik METULJI Mirjana Pudja Marjanja Gregorič Barbara Friškovec 0,5 ZAJCI Nataša Cerar, Eva Metlikovič M. PTIČKI* Reufa Ajdinovič Mateja Volf Pokrivanje KP VIZ in hkratne prisotnosti Eva Metlikovič M. 0,5 Barbara Friškovec 0,5 Maša Šeme*** Skupaj=12 Enota Mojca/ oddelek Starostno obdobje Število otrok Število otrok s PP Nika Zupan Tina Vitez 0,5 Vzgojitelji Pomočniki vzgojiteljev Spremljevalci otrok s PP PTIČKI Zdenka Žerovnik Ana Vidmar** MEDVEDKI Irena Remškar Maja Štilec POLŽKI Zvezdana Kolar Urška Kodila** MUCE Bernarda Strniša Tina Kerin VEVERICE Nuša Gantar Katja Zupančič** MIŠKE Anica Pirc Katja Fink PIKAPOLONICE Benjamina Kožuh Petra Krašna ZAJCI Andreja Kancler Maruša Keber** METULJI Sonja Flere Špela Jančigaj Dolžan PETELINI Petra Andročec Jana Radelj Pokrivanje KP VIZ in hkratne prisotnosti Janja Pelc** Petra Babnik Pavluša Zabukovec 0,5 Skupaj=10 Enota Rožle/ oddelek Starostno obdobje Število otrok Število OPP Vzgojitelji Pomočniki vzgojiteljev Spremljevalci otrok s PP PIKAPOLONICE Olga Avsenik Heda Poglajen METULJI Irena Rinčič Maja Škrlep ČEBELE Vojka Vidmar Marija Hiti PTIČKI Marko Jenko Simona Delkot Tina Dragovan Skupaj=4

19 19 / 31 Enota Kekec/ oddelek Starostno obdobje Število otrok Število otrok s PP Vzgojitelji Pomočniki vzgojiteljev Spremljevalci otrok s PP ŽABICE Tanja Jotanovič*** Ružica Posavac ZVONČKI Anja Stritih Jelka Oblak PIKAPOLONICE Barbara Nagode Mateja Domjanič METULJI Bernarda Šlibar Mateja Oman SOVICE Nika Ostanek** Urška Grčar PASTIRČKI Anita Grajžl Vita Hrovat** Klara Tome MEDVEDKI Urška Vrhovec Lucija Fantini SONČKI* Nataša Trs Duša Puhar SRČKI Blažka Stoilovski Milica Perišič PTIČKI Sonja Gregorčič Sanja Šabac ROŽICE Lea Stare Katarina Pajk Pokrivanje KP VIZ in hkratne prisotnosti Skupaj=11 Enota Tinkara/ oddelek Starostno obdobje Število otrok Število otrok s PP Aleksandra Grum Maša Černe Vzgojitelji Pomočniki vzgojiteljev Spremljevalci otrok s PP SONČKI Andreja Glušič Janja Škrbec Anja Remškar PIKAPOLONICE Romana Begovič Tanja Babič METULJI Romana Kužnik Alenka Barle MUCKI Nataša Ahac Neža Hočevar ZAJCI Silva Gnjezda Selvedina Mahmić RAČKE Tajana Potočnik Ana Oražem Petra Jenko ČEBELE Martina Škerl Tina Filo MEDVEDKI Špela Mirtič Lucija Kuralt SOVICE* Bojana Lubej Mateja Serdinšek ŠKRATI Simona Šantl Sonja Porenta Pokrivanje KP VIZ in hkratne prisotnosti Tjaša Lotrič 0,5 Tjaša Lotrič 0,5 Tijana Ralević*** 0,5 Tijana Ralević 0.5 Skupaj=10 *Zmanjšan normativ. ** Nadomeščanje porodniškega dopusta. *** Nadomeščanje bolniške odsotnosti. Porodniški dopust: Urška Verbič, Katja Kotnik, Petra Babnik, Dunja Bregar, Tina Lončar, Ana Dolenc, Tanja Malešević. Bolniška odsotnost: Nataša Zavrl, Franci Ciuha, Vesna Prošič, Bojana Gostan, Rosana Seražin, Tanja Čelakova, Katarina Udir. Število oddelkov in otrok na dan: starostno obdobje 2. starostno obdobje Skupaj Enota Št.oddelkov Št. otrok Št.oddelkov Št. otrok Št.oddelkov Št. otrok Muca Mojca Rožle Kekec Tinkara Vrtec Mojca Oddelki 1-2 letnih otrok bodo polno zasedeni do februarja Na dan je vključenih 772 otrok.

20 20 / Drugi zaposleni Delovno mesto Ravnateljica Pomočnici ravnateljice Svetovalni delavki Vzgojiteljici za izvajanje DSP Organizatorki prehrane in ZHR Tajnica VIZ Računovodkinja Knjigovodkinji Ekonom Kuharice Pomočnice kuharic Hišniki Perice Strokovni delavci invalidi Tehnični delavci - invalidi Ime in priimek zaposlenih Jovi Vidmar Martina Zorman, Brigita Sobočan Darja Babič, Janja Zajec Alenka Račič, Janja Zajec Jana But, Aida Seferovič** Lilijana Jamnik Cvetka Remškar Vida Dragan, Boža Čebular Stojana Vidic Slavica Njenjič, Georgina Zakrajšek, Ksenija Mihelčič, Andreja Dolinar, Miljkica Pejič, Martina Jeseničnik, Nevenka Šiljeg, Milan Cimperman, Alenka Krušec Marjana Vode, Vesna Šunta, Jožica Štos, Petra Šubelj, Tina Žinič, Renata Kastelic, Alisa Miloš, Mevla Imširović, Aneta Kostadinova*** Božo Grčar, Tadej Križman, Janez Gričar Olga Petrič Ihbeishen, Jana Dolenec, Sanela Adrovič, Tanja Virant Vida Malnar, Polonca Slapernik, Pavluša Zabukovec, Rosana Seražin Neđiba Vrabac ** Nadomeščanje porodniškega dopusta. *** Nadomeščanje bolniške odsotnosti. Porodniški dopust: Lidija Baša Bolniška odsotnost: Tanja Virant, 4h 4 DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV Vsak zaposleni aktivno sodeluje pri organizaciji in izvedbi različnih nalog na nivoju enote/vrtca in s svojim delom ter odnosom do vseh udeležencev oblikuje celostno podobo vrtca ter prispeva k zagotavljanju kakovosti življenja in delovanja vrtca. Kompetence zaposlenih zajemajo znanja, sposobnosti, veščine, izkušnje, ki oblikujejo zaposlene, da dobro opravijo delovne naloge. Splošne kompetence zaposlenih: komunikacijske sposobnosti in veščine, socialne sposobnosti in veščine, razvijanje lastne profesionalnosti, uporaba IKT, usposobljenost za načrtovanje, organizacijo, spremljanje in evalviranje. Potrebna usposobljenost in zahtevane kompetence so opredeljene z opisom del in nalog. Delovna obveznost zaposlenih je 40 ur na teden. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev na oddelku opravljajo delovne obveznosti neposredno v oddelku in izven njega (načrtovanje in evalvacija dela, sodelovanje s starši, aktivi enot, strokovni aktivi, vzgojiteljski zbori). Strokovni delavci, ki imajo 30 let delovne dobe, od tega najmanj 20 let v vzgoji in izobraževanju, so upravičeni do zmanjšane obveznosti na oddelku v obsegu dveh ur na teden. Urnik za organizacijo dela pripravljajo pomočniki ravnateljev in organizacijske vodje. Pri organizaciji dela se upošteva sočasna prisotnost dveh strokovnih delavcev na oddelku ter dnevna prisotnost otrok v vrtcu.

21 21 / 31 Delovni čas vodstvenih delavcev, svetovalnih delavk, vzgojiteljic za dodatno strokovno pomoč in organizatork PZHR je fleksibilen glede na delovne naloge. Delovni čas tehničnih delavcev je predvidoma od 6:00 do 14:00, upravno administrativnih delavcev pa od 7:00 do 15:00. Glede na delovni proces in potrebe organizacije se delovni čas lahko spremeni. 4.1 Naloge zaposlenih Pomočnici ravnateljice: organizacija dela, vodenje aktivov enot in izvedbe različnih pedagoških nalog po letnem delovnem načrtu, spremljanje vzgojno izobraževalnega dela, sodelovanje pri pripravi, spremljanju in evalvaciji letnega delovnega načrta ter javnih razpisov za projekte, priprava, spremljeanje in evalviranje delo strokovnih delavcev enote, sodelovanje pri razvojnih in drugih nalogah vrtca, vodenje kronike vrtca, sodelovanje z vsemi udeleženci vrtca ter zunanjimi institucijami, druge naloge. Svetovalni delavki: sodelovanje pri pripravi, spremljanju in evalvaciji letnega delovnega načrta ter pripravi javnih razpisov za projekte, načrtovanje, izvajanje, spremljanje in evalviranje dela, organizacija in izvajanje nalog po letnem delovnem načrtu, vodenje in sodelovanje pri razvojnih nalogah vrtca, strokovnih skupin, strokovnih aktivov in programov, sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalviranju dela otrok s posebnimi potrebami, delo za otroke z različnimi težavami, vpis in sprejem otrok, sodelovanje z udeleženci vrtca ter zunanjimi institucijami, vodenje dokumentacije, druge naloge. Organizatorki prehrane in zdravstveno higienskega režima: načrtovanje jedilnikov in dietnih jedilnikov, nabava dietnih živil, materialno knjigovodstvo, spremljanje dobave živil, cen, porabe živil, oddaja statistike, vodenje strokovnih aktivov, izobraževanje kadra o higieni živil, interni higienski nadzor kuhinj in HACCP sistema, organizacija in spremljanje izvajanja zdravstveno higienskega režima v vrtcu, spremljanje in ukrepanje ob pojavu nalezljivih bolezni, vodenje kuhinjskih delavcev, vzdrževalcev in peric, izvajanje naročil male in velike vrednosti, izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, sodelovanje z vsemi udeleženci vrtca ter z zunanjimi institucijami, druge naloge.