ZAKLJUČNO POROČILO ZASEBNEGA VRTCA ZARJA za šolsko leto 2016/17 za interno uporabo

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ZAKLJUČNO POROČILO ZASEBNEGA VRTCA ZARJA za šolsko leto 2016/17 za interno uporabo"

Transkripcija

1 ZAKLJUČNO POROČILO ZASEBNEGA VRTCA ZARJA za šolsko leto 2016/17 za interno uporabo ZASEBNI VRTEC ZARJA predšolska vzgoja d.o.o. l Perovo 28 l 1241 Kamnik tel l faks l ID za DDV SI l MŠ

2 KAZALO 1. Uvod Status vrtca Koncept evalvacije v šolskem letu 16/ Organizacijski in strukturni vidiki vrtca v letu 16/ Prostor in oprema vrtca Struktura vključenih otrok in število oddelkov Poslovni čas in dnevni red Organizacija strokovnih služb Struktura in status zaposlenih Materialni pogoji Pregled ustreznosti prostorov Investicijsko vzdrževalna dela Objekt s tehničnimi prostori Igrišče in okolica Osnovna sredstva in drobni inventar Osnovna sredstva in drobni inventar v tehničnem sektorju Osnovna sredstva in drobni inventar za pedagoško delo Predstavitvene aktivnosti in prepoznavnost vrtca Sistematične promocijske aktivnosti Aktivno sodelovanje na strokovnih posvetih, organizacija seminarjev, delavnic Dogodki in aktivnosti za otroke, starše in širšo lokalno skupnost Prisotnost v tiskanih medijih na lokalnem in strokovnem nivoju Priprava in organizacija»informativnega dneva« Stalna odzivnost na kvalitetne priložnosti Stalno aktualiziranje vsebine in strukture spletne strani Mehke predstavitvene aktivnosti Dodatni pomembni dogodki Ekonomski vidik poslovanja vrtca Finančna sredstva oz. viri za šolsko leto 2016/17 oz. leto Stroški dela, ki bi morali biti vključeni v ceno programa Finančni viri za izvajanje dejavnosti Realizacija vsebin, programov in dejavnosti po LDN 15/ Evalvacija realizacije izvedbenega kurikuluma Uvajalno obdobje Obogatitvene dejavnosti v dnevnem programu Dolgoročni projekti Projekt: Besede in jeziki Projekt: Naš senzorni vrt Projekt: Abeceda prometne varnosti Projekt: Ne bojim se vode Predstavitev vsebinskega pristopa v projektu »Plavanje«v letu 2017/ Vsebinski sklopi

3 Ljudsko izročilo v besedi, pesmi, plesu, običaju, sliki »Jaz imam pa eno domislico«; poslušanje in pripovedovanje Vsebinski sklop»teden otroka« Vsebinski sklop»rojstni dan vrtca Zarja« Praznični december Zaključna prireditev Smeh in igra v Zarji in ostali dogodki Dopolnilne dejavnosti Gledališče v vrtcu Zarja Gostujoča knjižna zbirka za vse otroke, starše Medkulturna knjižna zbirka za vse otroke, starše Predšolska bralna značka Poverjeništvo za mladinski tisk Cici Vesela šola Otroško plesno izročilo Dotik z glino in Kotiček z glino Jogijske urice; joga v dnevnem programu Medgeneracijsko sodelovanje Sodelovanje na likovnih natečajih Izvedbo I. LIKOVNEGA NATEČAJA»RAZISKUJEMO SENZORIKO« Kotiček za živali Raziskovalni kotiček Vrtec v Arboretumu Igrače na počitnicah Krajši projekti Poletno delo Evalvacija medpodročnih vsebin v kurikulu Svetovalno delo/služba Delo strokovnih organov Delo in aktivnosti vzgojiteljskega zbora Delo in aktivnost strokovnih aktivov Delo in aktivnost delovnih skupin Vodenje didaktičnih kabinetov Vodenje podpornih strokovnih področij - interno Alternativna strokovna povezovanja zaposlenih Izobraževanje in spopolnjevanje zaposlenih Mentorstvo strokovnim delavcem, dijakom in študentom in spremljanje pedagoškega dela Mentorstvo in spremljanje za pridobitev strokovnega izpita Mentorstvo in spremljanje dijakov in študentov Spremljava pedagoškega dela v oddelkih in dejavnostih Formativno spremljanje dela v vrtcu Prehrana v vrtcu Jedilniki v vrtcu Dietna in posebna prehrana Vključenost kuhinje v dejavnosti vrtca

4 Kuharski kotiček v vrtcu Zarja Sodelovanje v različnih projektih in dejavnostih vrtca Projekt Naš senzorni vrt v kuhinji Projekt Naš senzorni vrt v prehrani otrok Sodelovanje s starši na področju prehrane Poročilo o sanitarno-higienskih pregledih v kuhinji vrtca Sodelovanje in povezovanje vrtca z okoljem Dodatne dejavnosti Dodatni dejavnosti za otroke, ki so vključeni v Vrtec Zarja - TABORI Tabor na kmetiji; dve nočitvi Letovanje na morju tri nočitve Organizacija Šole dialoga za odrasle in otroke Dodatne dejavnosti za otroke, ki so vključeni v Vrtec Zarja in ostale otroke Zdravje in varnost otrok v vrtcu Splošni standardi in pogoji na področju varnosti in zdravja otrok Monitoring vzdrževanja igral in igrišča Management podpornih politik in formalnih podpor za varnost in zdravje otrok Različni dokumenti in pravila za starše Monitoring posebnih stanj in nezgod pri otrocih Zdravje in varnost zaposlenih Analiza organizacijske klime in zadovoljstva vseh zaposlenih v vrtcu Zarja Analiza kompetenc strokovnih delavcev zaposlenih v vrtcu Zarja Celostna promocija pozitivnega življenjskega sloga posameznika Sodelovanje s starši Formalne oblike sodelovanja Roditeljski sestanki in pogovorne urice Svet staršev Aktivnosti v svetu staršev v šolskem letu 2016/ Komisija za sprejem otrok v vrtec Zarja Sklad Zarja Neformalne oblike druženja in sodelovanja Vprašalnik za starše v juniju Svet vrtca Zarja Zaključek Seznam prilog ob zaključnem poročilu 16/

5 1. Uvod Šolsko leto 2016/17 je šesto pedagoško leto v našem vrtcu. Zaključno poročilo je pregled dogajanja in stanja na esencialnih področjih delovanja vrtca: Strukturni in statusni pogoji za opravljanje dejavnosti. Ekonomski in finančni pogoji za opravljanje dejavnosti. Celostna evalvacija v pedagoškega dela v vrtcu. Ključni dokumenti za oceno stanja in pripravo predlogov za naslednje šolsko leto so: Letni delovni načrt Zasebnega vrtca Zarja za šolsko leto 2016/17 1. Zaključna poročila strokovnih delavcev oz. zaposlenih za šolsko leto 2016/17. Zaključna poročila zunanjih sodelavcev v šolskem letu 2016/17. Finančni načrt za leto Evalvacijska poročila na področju: merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v vrtcu Zarja za leto 16/17, merjenja kompetenc strokovnih delavcev zaposlenih v vrtcu Zarja za leto 16/17 in merjenja zadovoljstva staršev v letu 16/17. Veljavni pravni okviri in strokovne podlage. V tem šolskem letu je bilo naše»krovno«ministrstvo: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport MIZŠ. 2. Status vrtca Smo zasebni vrtec s koncesijo lokalne skupnosti, občine Kamnik, uradno ime našega vrtca je: ZASEBNI VRTEC ZARJA predšolska vzgoja d.o.o., skrajšano ime: ZASEBNI VRTEC ZARJA d.o.o. Koncesija je bila razpisana na podlagi Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Ur. l. RS, št. 126/06). Koncesijska pogodba za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva št /2010 je bila podpisana, dne Izvajanje javno veljavnega programa poteka v skladu z Odločbo vpisa v razvid izvajalcev javno veljavnih programov, št. odločbe: /2010/6 (0209), Ministrstvo za šolstvo in šport, z dne V obdobju opravljanja koncesijske dejavnosti je bila osnovna koncesijska pogodba dopolnjena z: Aneks št. 1 h Koncesijski pogodbi za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva št /2010, ki je bil podpisan, dne , uporabljal se je od do Po sprejetju Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik, na Občinskem svetu, dne (Ur. l. RS, št. 75/12), od omenjeni aneks ni več v uporabi. Aneks št. 2 h Koncesijski pogodbi za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva št /2010, ki je bil podpisan, dne Aneks št. 3 h Koncesijski pogodbi za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva št /2010, ki je bil podpisan, dne Podpis Aneksa št. 3 je bil izjemno pomemben za pozitivno poslovanje vrtca, ker so se po sprejemu zadnje cene programov (z dne ) povečali nekateri stroški dela, ki v spremenjeni ceni niso vključeni. Izvajanje javno veljavnega programa je bilo dopolnjeno z: Odločba vpisa v razvid izvajalcev javno veljavnih programov, št. odločbe: /2011/6 (0209), Ministrstvo za šolstvo in šport, z dne Zaporedna številka vpisa v razvid izvajalcev je 157. Po odločbi izvajamo program za predšolske otroke - Kurikulum za vrtce. Strokovni svet za splošno izobraževanje je na seji dne sprejel program za predšolske otroke kurikulum za vrtce. Sklep o potrditvi Kurikuluma za vrtce je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/99, dne 7. maja Koncept evalvacije v šolskem letu 16/17 V šolskem letu 16/17 je bil naš profesionalni kredo: visoko strokovni in etični delavci bomo vzgajali kritičnega posameznika in kritično družino. Pri opravljanju svojega dela smo sledili načelom pedagogike poslušanja in doživljanja. Osnovna vzgojno izobraževalna usmeritev je temeljila na javnoveljavnem programu za predšolske otroke - Kurikulumu za vrtce. Strokovni svet za splošno izobraževanje je na seji dne sprejel program za predšolske 1 Letni delovni načrt bo v nadaljevanju označen s kratico LDN. 5

6 otroke Kurikulum za vrtce. Sklep o potrditvi Kurikuluma za vrtce je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/99, dne 7. maja V Izvedbenem Kurikulumu smo sledili načelom in ciljem iz predpisanega Kurikuluma. Pri načrtovanju, vrednotenju in izvajanju vzgojnega dela smo področja dejavnosti: jezik, družba, narava, matematika, umetnost, gibanje, preko aktivne vloge otrok, usmerjevalne vloge odraslega in sodelovalne vloge staršev med seboj prepletali in povezovali. Temeljni strokovni okvir za naše delo je Kurikulum za vrtce (v nadaljnjem besedilu kurikulum). Kurikulum je osnovna vzgojno izobraževalna usmeritev za pripravo Letnega delovnega načrta vrtca in letnih delovnih načrtov vsakega oddelka. V našem vrtcu se zavedamo pomembnosti evalviranja svojega dela in gradimo ter utrjujemo evalvacijsko kulturo. Evalvacijska kultura omogoča neprestano spremljanje in evalviranje dela in posledično tudi višjo kakovost na vseh ravneh vrtca. S konceptom evalviranja prepoznavamo probleme, ki se pojavljajo pri našem delu. Z različnimi evalvacijskimi pristopi raziskujemo in ugotavljamo kje so možnosti, da zagotavljamo visoko kakovost storitve na vseh nivojih. V evalvacijo delovanja našega vrtca so vključeni starši in zaposleni. V Zasebnem Vrtcu Zarja smo v šolskem letu 16/17 z ostalimi vrtci v lokalni skupnosti soustvarjali možnosti izbire za predšolske otroke v občini Kamnik. V vrtcu Zarja visoko strokovni in etični delavci vzgajamo kritičnega posameznika in kritično družino in uvajamo osnove pedagogike poslušanja in doživljanja. Število in struktura oddelkov v vrtcu je bila v skladu z 2. členom koncesijske pogodbe in Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v šolskem letu 2016/17, številka /2016/4, z dne , Občinski svet Občine Kamnik. 4. Organizacijski in strukturni vidiki vrtca v letu 16/17 Organizacijski in strukturni elementi, ki vplivajo na poslovni in vsebinski vidik vrtca so: Prostor in oprema vrtca Struktura in število vključenih otrok in število oddelkov Poslovni čas in dnevni red Organizacija strokovnih služb Struktura in status zaposlenih Materialni pogoji Ekonomski vidik poslovanja vrtca 4. 1 Prostor in oprema vrtca V vrtcu smo razpolagali z naslednjimi kapacitetami: 5 oddelkov igralnice za otroke v prvem starostnem obdobju in 5 oddelkov igralnic za otroke v drugem starostnem obdobju, 2 večnamenska osrednja prostora, 1 telovadnica za predšolske otroke, 1 dodatni prostor za individualne obravnave, kabinetni in pomožni prostori za vzgojno delo, lastna kuhinja, lastna pralnica, upravni prostori in samostojno igrišče s terasami. Vrtec je zgrajen v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00 in vse naknadne spremembe). Posamezno opremo in druga osnovna sredstva smo prilagajali, dopolnjevali in urejali skladno s potrebami dejavnosti Struktura vključenih otrok in število oddelkov Struktura vključenih otrok in oddelkov je bila v skladu s Sklepom o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v šolskem letu 2016/17, številka /2016/4, z dne , Občinski svet Občine Kamnik. V šolskem letu 16/17 je iz vrtca odšlo 42 otrok zaradi vstopa v OŠ. Trem otrokom so starši odložili šolanje in so ostali vključeni v vrtec Zarja. Na dan smo imeli objavljeni samo še dve prosti mesti za letnik 2015 ali 2014 in eno mesto za letnik V šolskem letu 2017/18 smo sprejeli 45 otrok. V šolskem letu 16/17 je bilo 5 oddelkov otrok drugega starostnega obdobja, 4 oddelki otrok prvega starostnega obdobja in 1 kombinirani oddelek. Predvidena struktura oddelkov oz. starost otrok vpliva na izvedbeni kurikulum v vsakem oddelku in na ravni vrtca. Javni vpis novincev v vrtec Zarja za šolsko leto 2017/18 je potekal od do

7 Tabela 1: Struktura oddelkov v šolskem letu 2016/17, na dan Oddelek Kategorija oddelka 16/17; starost otrok SKUPAJ NORMATIV 1 KAPLJICA 1. starostno obdobje, HOMOGENI OBLAČEK 1. starostno obdobje, HOMOGENI MAVRICA 1. starostno obdobje, HOMOGENI ZARJA 1. starostno obdobje, HOMOGENI Skupaj 1. starostno obdobje 56 5 VETER Kombinirani oddelek 2 3 in ZVEZDICA 2. starostno obdobje, HOMOGENI SONČEK 2. starostno obdobje, HETEROGENI LUNICA 2. starostno obdobje, HOMOGENI MEGLICA 2. starostno obdobje, HOMOGENI (OPP) 2 10 ŽAREK 2. starostno obdobje; HOMOGENI (OPP) 3 in (OPP) 4 Skupaj 2. starostno obdobje (z OPP) 4. 3 Poslovni čas in dnevni red V Vrtcu Zarja izvajamo najmanj 9-urni dnevni program. Zagotovili smo poslovni čas od 6.00 do ure. Usklajen je bil z Zakonom o vrtcih, koncesijsko pogodbo s koncedentom (občino Kamnik) in potrebami staršev. Vrtec je posloval vse dni v tednu, od ponedeljka do petka. V času praznikov, počitnic in manjše prisotnosti otrok, smo otroke iz posameznih oddelkov združevali, zaradi lažje in smotrnejše organizacije dela. Uradne ure v Vrtcu Zarja: Ponedeljek: in Četrtek: in Petek: Telefonski kontakti: tajništvo: direktorica: pomočnica direktorice: svetovalna delavka: kuhinja: fax: GSM: Spletni kontakti: Spletna stran: Dan v vrtcu ali dnevni red: Osnovna časovna shema v šolskem letu 2016/17 v vrtcu: 6.00 do 8.00 ure: Prihod otrok v vrtec, jutranje aktivnosti do 8.30 ali malo dlje: Priprava na zajtrk in zajtrkovanje do 12.00: Vzgojitelji, ki načrtujejo aktivnosti in učno okolje otrok v oddelku pripravijo ustrezna didaktična sredstva ter materiale, ki jih otroci lahko izberejo. V tem času so otroci v igralnici, telovadnici, terasi, večnamenskem prostoru, na igrišču, na sprehodu..., skratka se igrajo, raziskujejo in ustvarjajo. 2 S je bil v vrtec Zarja vključen otrok z odločbo pridobljeno na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Št. odločbe: /2011-6, ZRSŠ; s pravico do znižanega normativa). V šolskem letu 2017/18 otrok odhaja v OŠ. 3 S je bil v vrtec Zarja vključen otrok, ki je pridobil odločbo pridobljeno na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Št. odločbe: /2011-6, ZRSŠ; s pravico do znižanega normativa). V šolskem letu 2017/18 otrok odhaja v OŠ. 4 S je bil v vrtec Zarja vključen otrok, ki je pridobil odločbo pridobljeno na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Št. odločbe: /2015-9, ZRSŠ; s pravico do znižanega normativa). V šolskem letu 2017/18 otrok odhaja v OŠ. 7

8 12.00 do 13.00: Priprava na kosilo in kosilo do 14.00: Čas, ki je namenjen počitku, po potrebi tudi spanju do 17.00: Popoldanske aktivnosti in odhodi domov. Osnovna časovna shema bo enaka tudi v novem šolskem letu. Na tem področju ni predvidenih organizacijskih in tehničnih sprememb Organizacija strokovnih služb V vrtcu so organizirane naslednje službe: Pedagoško-strokovna služba Tehnično-prehransko služba Poslovodna-upravna služba Vzajemno sodelovanje teh služb zagotavlja celostni pristop do otroka v vrtcu. Direktorica vrtca je Jelka Golob, pomočnica direktorice je Edvarda Čadež. Zaposleni v tehnični in upravni službi aktivno sodelujejo na vseh področjih dela v vrtcu. Aktivnosti v posameznih službah bodo predstavljene v vsebinski predstavitvi opravljenega dela v nadaljevanju poročila Struktura in status zaposlenih Število zaposlenih in obseg zaposlitve je načrtovan v kadrovskem načrtu, ki je v skladu z ustrezno zakonodajo oz. pravilniki. V kadrovskem načrtu so upoštevane vse znane oz. predvidene odsotnosti zaposlenih v vrtcu. Kadrovske potrebe, ki so nastale zaradi zdravstvenega absentizma oz. bolezni nad 30 dni smo urejali z upoštevanjem naslednjih dejstev: Predvidene dolžina absentizma zaposlenega oz. verjetnosti vrnitve na delovno mesto. Predvidene termine vrnitve posameznika nazaj na delo smo načrtovali v kontaktu z zaposlenim, ki je bil na porodniški/bolniški odsotnosti in na podlagi dokumentov, ki nam jih posredujejo pristojne institucije iz tega naslova. Ocene zahtevnosti delovnega mesta, ki ga opravlja (odsotni) zaposleni in iz tega izhajajoče pričakovane oz. določene dolžine uvajanja oz. poskusne dobe novinca na tem delovnem mestu, v vrtcu. Preverjanje in aktiviranje notranjih kadrovskih resursov ob pričakovani krajši odsotnosti posameznika je v naši dejavnosti pozitivni pristop, ki omogoča kontinuirano delo v vseh oddelkih in na vseh področjih. V notranje kadrovske resurse spadajo tudi sodelavci-študenti, ki so na občasnem delu v našem vrtcu. Študentje pedagoških fakultet, ki imajo končano srednjo vzgojiteljsko šolo in pridobljen naziv vzgojitelj predšolskih otrok so občasni pomočniki v posameznih oddelkih in otroke ter delo v našem vrtcu dobro poznajo. Ob posamezni kadrovski spremembi v določenem oddelku upoštevamo vse zgoraj našteto in opravimo ustrezno strokovno analizo nastale kadrovske situacije. Sledimo cilju maksimalne ter celostne benfitne rešitve za vse udeležence v posamezni situaciji. Sprememba v sestavi strokovnih delavcev v vsakem oddelku je strokovna odločitev s katero zagotavljamo nemoteno in strokovno delo. Ob vseh kadrovskih spremembah, ki nastanejo v oddelkih imamo uveljavljen stalni monitoring, ki omogoča takojšnjo uvedbo suporta na tisti točki procesa dela, kjer je to potrebno oz. če je potrebno. Tabela 2: Strokovni delavci v oddelkih v šolskem letu 2016/17 - PSS Skupina oddelek v 16/17 ZARJA (igralnica 1) 2 3 leta (1. starostno obdobje) - homogeni Strokovni delavec, zaposleni Mojca Sušnik; vzgojiteljica NDČ; PD do , podaljšanje do Irena Mali; pom. vzgojiteljice; NDČ. Anja Pirc, pom. vzgojiteljice; DČ do Nadomeščanje, status v 16/17 Predvideni status v 17/18 Status oddelka Anita Bogdanović; vzgojiteljica; DČ Mojca Sušnik; vzgojiteljica; ZARJA do prihoda M. Sušnik; predčasno oddelek Meglica (1 2 leti); (igralnica 6); zaključila delo, odšla na PD z igralnica leta V letu 17/18 ne nadaljuje dela v vrtcu Zarja. Od do je opravljala Nadaljuje delo v oddelku delo vzgojiteljice v oddelku Zarja. Zarja. Anja Pirc; DČ nadomeščanje K. Zarnik zaradi odhoda na PD z ; pom. vzg.; oddelek Oblaček (igralnica 1); 2 3 leta. 8

9 VETER (igralnica 2) kombinirani oddelek MAVRICA (igralnica 3) 2 3 leta (1. starostno obdobje) - homogeni KAPLJICA (igralnica 4) 1 2 leti (1. starostno obdobje) - homogeni OBLAČEK (igralnica 5) 1 2 leti (1. starostno obdobje) - homogeni ZVEZDICA (igralnica 6) 3 4 leta (2. starostno obdobje) - homogeni MEGLICA (igralnica 7) 5 6 let (2. starostno obdobje) - homogeni LUNICA (igralnica 8) 4 5 let (2. starostno obdobje) - homogeni SONČEK (igralnica 9) 3 5 let (2. starostno obdobje) - heterogeni ŽAREK (igralnica 10) 5 6 let (2. starostno obdobje) - homogeni Zagotavljanje sočasnosti Špela Štebe; vzgojiteljica NDČ; PD do Berta Šavli pom. vzgojiteljice; NDČ. Ljuba Lajmiš; vzgojiteljica; NDČ. Urška Mali Pisek; pom. vzgojiteljice; NDČ Petra Funtek; vzgojiteljica NDČ; začela s PD Tanja Stražar; pom. vzgojiteljice; NDČ. Helena Božič; vzgojiteljica NDČ. Vera Piskar; pom. vzgojiteljice; NDČ. Milena Urankar; vzgojiteljica NDČ. Katja Zarnik; pom. vzgojiteljice; NDČ; PD začela z Majda Kranjec; vzgojiteljica; NDČ. Maja Pavli; pom. vzgojiteljice; NDČ. Dragica Zupan; vzgojiteljica; NDČ Zdenka Brglez Trtnik; pom. vzgojiteljice; NDČ. Marjetka Kramžar; vzgojiteljica; NDČ. Špela Burnik; pom. vzgojiteljice; NDČ. Edvarda Čadež; vzgojiteljica; NDČ. Blaž Narat; pom. vzgojiteljice; NDČ. Luka Šabić Godec; pom. vzgojiteljice; NDČ. Karmen Bajde; vzgojiteljica; DČ do prihoda Š. Štebe. V letu 17/18 nadomeščanje P. Funtek zaradi odhoda na PD s Špela Štebe; vzgojiteljica; oddelek Žarek (1 2 leti); igralnica 5. Nadaljuje delo v oddelku Veter. Nadaljuje delo v oddelku Mavrica. Delo bo opravljala v oddelku Meglica. Petra Funtek; vzgojiteljica na PD predvidoma do Karmen Bajde jo nadomešča do prihoda s PD. Nadaljuje delo v oddelku Kapljica. Nadaljuje delo v oddelku Oblaček. Delo bo opravljala v oddelku Lunica. Nadaljuje delo v oddelku Zvezdica. Katja Zarnik; pom. vzgojiteljice; NDČ; PD začela z ; Razporejena v oddelek Oblaček, nadomešča jo Anja Pirc do prihoda s PD. Delo bo opravljala v oddelku Veter. Delo bo opravljala na sočasnosti. Nadaljuje delo v oddelku Lunica. Delo bo opravljala na sočasnosti. Nadaljuje delo v oddelku Sonček. Delo bo opravljala v oddelku Zvezdica. Delo bo opravljala v oddelku Zarja. Delo bo opravljal v oddelku Sonček. Delo bo opravljal v oddelku Mavrica. VETER (igralnica 2); 3 5 let. MAVRICA (igralnica 7); 3 4 leta. Kapljica (igralnica 3); 2 3 leta. OBLAČEK (igralnica 1); 2 3 leta. ZVEZDICA (igralnica 10); 4 5 let. MEGLICA (igralnica 4); 1 2 leti. LUNICA (igralnica 8); 5 6 let. SONČEK (igralnica 9); 4 6 let. ŽAREK (igralnica 5); 1 2 leti. 9

10 Zagotavljanje sočasnosti Anja Lajmiš; pom. vzgojiteljice; NDČ. Delo bo opravljala v oddelku Meglica. Tabela 3: Zaposleni po področjih v šolskem letu 2016/17 TPS, PUS in PSS Področje dela Delovno mesto Ime in priimek Opombe TPS - kuhinja Kuhar Damjan Baloh NDČ TPS - kuhinja Kuharica Jožica Jakolič NDČ TPS kuhinja in pralnica Tehnična delavka Brigita Sušnik NDČ TPS kuhinja in pralnica Tehnična delavka Alenka Grašič DČ do , podaljšanje do PUS - uprava Poslovna sekretarka Urška Veselko Babnik NDČ PUS in PSS svetovalna služba Svetovalna delavka Margareta Cerk NDČ; PD od do Maja Tartara DČ do prihoda M. Cerk s PD. Zaključuje z Novi svetovalni delavec, postopek izbire poteka. Od do prihoda M. Cerk iz PD, predvidoma PUS in PSS Pomočnica Edvarda Čadež Opravlja tudi delovno obveznost v oddelku. 5 direktorice PUS, PSS in TPS Direktorica Jelka Golob Opravlja obveznosti na vseh treh področjih. Morebitne kadrovske spremembe bomo izvedli v skladu z zgoraj opisanim postopkom Materialni pogoji Pregled ustreznosti prostorov Vrtec je bil namensko zgrajen leta Investitor, izvajalec in ustanovitelj Razvojni zavod GPI d.o.o., Blatnica 1 Trzin je na podlagi ustreznega gradbenega dovoljenja v marcu 2010 pričel z gradnjo objekta Vrtec Zarja, Perovo 28, Kamnik. Vrhunsko izvajanje gradbenih in spremljajočih del ter optimalna koordinacija vseh aktivnosti je v mesecu oktobru 2010 omogočila uradno odprtje novega vrtca. Upravna enota Kamnik je, dne izdala uporabno dovoljenje in Ministrstvo za šolstvo in šport je izdalo Odločbo o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Zasebni vrtec Zarja je v knjigi razvida vpisan pod številko 157. Prostorski in kadrovski pogoji v našem vrtcu so v skladu s predpisanimi standardi in normativi. Vrtec je oktobra 2015 praznoval peti rojstni dan Investicijsko vzdrževalna dela Objekt s tehničnimi prostori Vsi prostori vrtca, v vrtcu so opremljeni v soglasju z veljavnimi standardi, tehnologijo dela in zahtevami vzgojnega dela. V šolskem letu 2016/17 smo na področju urejanja prostorov izvedli prilagoditev igralnic za število in strukturo otrok v novem šolskem letu. Med investicijsko vzdrževalna dela ne spadajo dela, ki posegajo v konstrukcijo objekta. Realizirano v letu 2016/17: Nujna vzdrževalna dela v in na objektu: Redna vzdrževalna in sanacijska dela v vseh prostorih vrtca. Redna vzdrževalna dela v objektu. Redno odpravljanje odstopanj v posameznih prostorih. Sanacija prezračevalnih naprav v kuhinji. Delna sanacija grelne tehnike. Posodobitev sistemov za varovanje objekta. Sanacija poškodb na inventarju, objektu s strani tretje osebe. 5 Obveznost opravlja v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 10

11 V letošnjem letu je bilo veliko stroškov pri vzdrževanju in servisiranju tehnične opreme (Konvekcijska pečica, prekucna ponev, hladilna tehnika, pralni stroj ). Večji tehnični poseg je bil opravljen na strojnih in elektro instalacijah. Vsa IKT oprema ima že pet let in pripravili smo načrt posodobitve s finančnimi posledicami. S posodobitvijo smo pridobili razpoložljivi prenosni računalnik za projekcije v oddelkih. Nujna bi bila posodobitev projektorja. Trenutna finančna situacija ne dopušča posodobitve na tem področju Igrišče in okolica Površina celotnega igrišča je m 2. Na igrišču in v okolici vrtca smo izvedli posamezne dopolnitve in posodobitve. Igrišče v našem vrtcu ločimo na dve osnovni enoti: Standardni del igrišča. Senzorni del igrišča. Minimalne vzdrževalne dopolnitve in posodobitve so bile izvedene v obeh delih igrišča. Na dogovorjeni proračunski postavki (s koncedentom) PP 9140, v poslovnih letih 2015, 2016 in 2017 Občinski svet Občine Kamnik ni predvidel finančnih sredstev. Na dogovorjenem in načrtovanem finančnem viru že tretje šolsko leto ni bilo finančnih sredstev Osnovna sredstva in drobni inventar V letu 2015 se je izdatno znižala ekonomska cena, ki je imela in ima za posledico zmanjšanje finančnih sredstev na področju celotne dejavnosti v vrtcu, predvsem pa na predvidni obnovi osnovnih sredstev in drobnega inventarja Osnovna sredstva in drobni inventar v tehničnem sektorju Tehnični sektor obsega kuhinjski obrat, pralnico, kurilnico, tehnični prostor, vzdrževalno področje in gospodarske zunanje površine. Načrtovani nakup OS in DI je bil realiziran v skladu z razpoložljivostjo finančnih sredstev iz predvidenih virov financiranja. Zaradi spremembe oz. znižanja cene in posledično znižanja višine finančnih sredstev smo izvajali strategijo»po načelu nujnosti«za zagotavljanje izvajanja dejavnosti. Realizacija načrtovanih nakupov je bila izvedena po načelu nujnosti za izvajanje osnovne dejavnosti. Realizirali smo samo nujne nakupe posodobitve; menjava gasilnih aparatov, hišni tekstil, dopolnitev delovne obleke za zaposlene Osnovna sredstva in drobni inventar za pedagoško delo V skladu z razpoložljivostjo finančnih sredstev iz predvidenih virov financiranja smo zagotavljali material in sredstva za pedagoško delo. Dopolnili smo strokovno knjižnico in periodiko. Odziv staršev na dogodek Novoletno sejmarjenje in prodajo novoletnih voščilnic je bil dober. Z zbranimi sredstvi smo obogatili naše pripomočke za izvedbo različnih prireditev. Pridobili smo sistem za ozvočenje, ki je kompatibilen s klaviaturami, ki smo jih pridobili na sejmarjenju v letu Pridobili smo tudi prenosni glasbeni predvajalnik, ki ga uporabljamo predvsem v telovadnici. Pri pripravi različnih izdelkov so sodelovali otroci in vzgojitelji iz vseh oddelkov. V kuhinji so za sejemsko ponudbo pripravili domačo orehovo potico. Vsem staršem oz. obiskovalcem se zahvaljujemo, da so z nakupom voščilnic in izdelkov na tej prireditvi omogočili nakup pripomočkov, ki jih uporabljamo pri različnih dejavnostih v našem vrtcu. 5. Predstavitvene aktivnosti in prepoznavnost vrtca V tem šolskem letu smo nadaljevali različne aktivnosti, namenjene krepitvi prepoznavnosti vrtca. Naš cilj je doseči in vzdrževati primerno stopnjo pozitivne poslovne prepoznavnosti. Za dosego tega cilja smo v tem šolskem letu načrtovali naslednje aktivnosti: Sistematične promocijske aktivnosti. Priprava in organizacija informativnega dne. Stalna odzivnost vodstva in vseh ostalih zaposlenih na kvalitetne priložnosti in dogodke. Vse aktivnosti na tem področju je koordiniral promocijski tim: Urška Veselko Babnik, Margareta Cerk in Zdenka Brglez Trtnik. Po odhodu M. Cerk (odhod na PD) je v timu kvalitetno sodelovala Maja Tartara, ki jo nadomešča. Po potrebi so sodelovale z nosilci projektov, vsebinskih sklopov, posameznih dopolnilnih dejavnosti K aktivnemu sodelovanju na področju promocije je bil povabljen vsak zaposleni v vrtcu Zarja. 11

12 Ugotovitve za 16/17 in izhodišča za leto 17/18: V tem šolskem letu je opazna višja/večja splošna aktivnost pri vseh zaposlenih. Zaposleni so prepoznali pomembnost tega področja za poslovanje vrtca. Dvignila se je kvaliteta aktivnosti in povečala se je pripravljenost za promocijski pristop in prepoznavnost. Članici promocijske skupine sta poskrbeli za objavo pripravljenega materiala na spletni strani vrtca, ter vse objave v ostalih medijih, po dogovoru z vodstvom vrtca. Bilo je precej manj težav na področju pravočasnega (po dogovoru) oddajanja materiala za objavo. Promocijski tim je kvalitetno opravil veliko načrtovanih aktivnosti in precej dodatnih vsebin, ki so nastale zaradi pozitivnega odzivanja na objektivne okoliščine. V nadaljevanju bodo vključene ugotovitve in izhodišča, ki jih je promocijski tim posredoval v svojem zaključnem poročilu Sistematične promocijske aktivnosti Sistematične aktivnosti promocijskega tima so bile namenjene oblikovanju in vzdrževanju celostne podobe in promocije vrtca. Promocijski tim je svoje naloge dobro opravljal ob večjem sodelovanju ostalih zaposlenih, kot v preteklem šolskem letu Aktivno sodelovanje na strokovnih posvetih, organizacija seminarjev, delavnic je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani, potekal posvet o jezikovnem vključevanju priseljencev. Posvet so organizirali Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. Na posvetu je aktivno sodelovala Jelka Golob z Bredo Podbrežnik Vukmir (Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik); predstavili sta projekt Jezik: moj, tvoj, naš, oziroma našo medkulturno knjižnično zbirko sta na strokovnem posvetu na Pedagoški fakulteti v Ljubljani sodelovali Petra Funtek in Berta Šavli. V samostojnem prispevku sta predstavili Naš senzorni vrt v ogledalu kakovosti. Prispevek je bil predstavljen na sekciji Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj najmlajših. V Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2016/2017, dosegljiv na: smo razpisali in organizirali dve strokovni delavnici: 6 Dne je Knjižnica v sodelovanju z Društvom sv. Jakoba na vrtu Frančiškanskega samostana organizirala pripovedovalski večer KAMNIŠKE ZGODBE. Na dogodku je kot pripovedovalka sodelovala tudi Ljuba Lajmiš vzgojiteljica iz našega vrtca. Več o dogodku je na spletni strani: ZGODBE 7.1. in DELAVNICA- MOČ ŽIVLJENJSKIH ZGODB. Delavnica je bila namenjena strokovnim delavcem: vzgojiteljice, učiteljice prve triade OŠ, svetovalne delavke in drugim. Udeleženci so pridobili in razvili spretnosti pripovedovanja življenjskih zgodb za socialno interakcijo, povezovanja v skupnih izkušnjah in prenašanju sporočil za otroke in druge poslušalce. Delavnico je vodila pripovedovalka, slavistka, bibliotekarka mag. Breda Podbrežnik Vukmir. Kot Tematska konferenca v nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je bila ovrednotena z 0,5 točke in DELAVNICA- JOGA KOT ORODJE IN MOTIVACIJA ZA PEDAGOGE. Delavnica je bila namenjena strokovnim delavcem: vzgojiteljice, učiteljice prve triade OŠ, svetovalne delavke in drugim. Udeleženci so si pridobili sposobnost prenosa znanja in tehnike iz joge za vsako dimenzijo inteligentnosti na vsakodnevne aktivnosti z različnimi otroki. Delavnico je vodila certificirana učiteljica joge Maruša Pfajfar. Kot Tematska konferenca v nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je bila ovrednotena z 0,5 točke Dogodki in aktivnosti za otroke, starše in širšo lokalno skupnost V soboto, je v Kamniku potekal 8. Veronikin tek. Tokratnega teka so se udeležili tudi otroci in starši našega vrtca. Več informacije dosegljivo na: 6 Več o teh izobraževanjih za domače in gostujoče strokovne delavce je v poglavju

13 V torek, je v spodnji avli vrtca potekala delavnica v okviru našega projekta ABC prometa - sodelovali smo s Policijsko postajo Kamnik in Svetom za preventivo in vzgojo otrok v cestnem prometu Občine Kamnik. Več o samem dogodku pa na spletni strani Občine Kamnik; Vsebine na delavnici so pritegnile otroke in odrasle. Dne smo v Domu kulture Kamnik organizirali medkulturno srečanje - Pravljični potep za otroke in družine. Dogodek smo pripravili skupaj s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik, v okviru našega projekta Jezik: moj, tvoj, naš. Slišali in poslušali smo albanski, bosanski, arabski in slovenski jezik. Preživeli smo prijeten večer v družbi mnogih kultur. Več o Pravljičnemu potepu si lahko preberete: Dne je bila v preddverju občinske stavbe otvoritev razstave izdelkov na temo trajnostne mobilnosti, med katerimi so bili tudi izdelki otrok iz našega vrtca. Odprtje razstave je bil zaključni dogodek celostnega projekta, na ravni občine. Razstava je bila na ogled do ponedeljka, 13. februarja Na razstavi so bila dela učenk in učencev Osnovne šole Toma Brejca in Osnovne šole Šmartno v Tuhinju ter otrok Zasebnega vrtca Zarja, ki so pripravili risbe in maketo oziroma splošen nabor kreativnih idej, vezane na pripravo Celostne prometne strategije za Občino Kamnik. V fazi oblikovanja strategije so se namreč razmisleku o mobilnosti v prihodnosti ustvarjalno pridružili tudi šolarji in otroci, ki so prav tako pomemben subjekt pri oblikovanju strategije. Dne smo LIKOVNI NATEČAJ RAZISKUJEMO SENZORIKO 2017 na temo KAJ VIDIM, KO MIŽIM zaključili z otvoritvijo razstave najboljših del v razstavnem prostoru Pogledi, ki je del Galerije Miha Maleš v Kamniku. Prireditev je bila del dogodkov ob praznovanju občinskega praznika, ki je na rojstni dan Rudolfa Maistra. Razstavljena dela so bila na ogled do V času od do je bila na ogled retrospektiva nagrajenih likovnih del v Galeriji pod arkadami, v Arboretumu Volčji Potok. Več si lahko ogledate na našem spletnem mestu in FB strani: pe=3&theater Dne smo organizirali delavnico za starše in otroke, z naslovom: KO JE OTROKU DOLGČAS. Strokovni delavci so predstavili didaktične materiale, s katerimi se otroci igrajo, ko so igrače na počitnicah. Otroci in odrasli so imeli možnost igre z različnimi materiali in ponovnega odkrivanja čarobnosti prave igre. Organizacija in izvedba delavnic v ARBORETUMU: delavnica Labirint delavnica Mandale delavnica Košarka s storži Delavnice so naši strokovni delavci izvajali v Arboretumu in so bile namenjene obiskovalcem parka. Organizacija zaključne prireditve v vrtcu Zarja, dne za otroke starše in obiskovalce. 9 Dne so pred galerijo Miha Maleš v Kamniku otroci iz vrtca Zarja s pesmijo otvorili Poletno muzejsko noč. Nastopili so otroci iz oddelkov Lunica, Sonček in Žarek pod mentorstvom Dragice Zupan in Zdenke Brglez Trtnik ob glasbeni spremljavi Blaža Narata in Špele Burnik Prisotnost v tiskanih medijih na lokalnem in strokovnem nivoju To je še vedno področje, na katerem so naše aktivnosti precej skromne. V šolskem letu 15/16 je bilo v lokalnih tiskanih medijih 5 prispevkov, v tem šolskem letu smo imeli 3 lokalne prispevke in 1 prispevek v strokovnem časopisu. V to število ne prištevam objav, ki se na uradnih spletnih straneh (in tudi drugih) občine pojavijo ob posameznih dogodkih. Tabela 4: Pregled člankov od junija 2011 do julija 2017 Šol. leto Število prispevkov Naslov članka Avtor članka Kje? Kdaj? Arhiv 7 Več o likovnem natečaju je v poglavju Več o sodelovanju z Arboretumom je v poglavju Več o tem dogodku je v poglavju

14 10/11 1 Dan odprtih vrat v zasebnem vrtcu zarja sproščeno druženje na igrišču vrtca 11/12 2 JEZIK: MOJ, TVOJ, NAŠ 13/14 3 Ko je staršem in odraslim nerodno: samozadovoljev anje v predšolskem obdobju 4 Moč in pomen pripovedovanja in poslušanja 14/15 5 Jezik: moj, tvoj, naš 6 Vrtec Zarja v bazenu in Arboretumu 15/16 7 Različnost nas bogati 16/ Posvet o medkulturnosti v vrtcih, šolah in knjižnicah 9 Zarja na Perovem 10 Zasebni vrtec Zarja na V. Znanstvenem posvetu Vodenje v vzgoji in izobraževanju v Portorožu Eda Čadež, vrtec Zarja Eda Čadež, vrtec Zarja. Tina Tomelj, vrtec Zarja Jelka Golob, vrtec Zarja. Jasna Paladin, novinarka. Jasna Paladin, novinarka. Jasna Paladin, novinarka. Mateja Štrajhar Urška Veselko Babnik, vrtec Zarja. Dragica Zupan in Marjetka Kramžar, vrtec Zarja. 11 Ne bojijo se vode Jasna Paladin, novinarka. Senzorni Vrtca Zarja vrt 13 Pravljični potep v Albanijo, Bosno in Sirijo 14 Laže skozi življenjsko tekmo Kamniški občan, št.11, l. 50, str.: 10 Kamniški občan, št.17, l. 50, str.: 11 Kamniške novice, št. 171, februar 2014, str.:20 Kamniške novice, št. 176, julij 2014, str.:9 Junij 2011 Oktober 2011 Februar 2014 Julij 2014 Kronika vrtca. V mapi Članki. Kronika vrtca. V mapi Članki. Kronika vrtca. V mapi Članki. Kronika vrtca. V mapi Članki. Kamniški občan, št. 6, 54. leto, str.: Kronika vrtca. V mapi Članki; kopija prispevka. Kamniški občan, št.9, 54. leto, str.: Kronika vrtca. V mapi Članki; kopija prispevka. Kamniški občan, 54. leto, št. 19, , str.: 5 Modre novice, št. 193, december 2015, str. 48 Perovski list, letnik 6, št.1, str.: 27 MODRE NOVICE, št. 193, april 2016, str.: 37 Kamničanka, , leto 1, številka 8, st.: Kronika vrtca. V mapi Članki; kopija prispevka Kronika vrtca. V mapi Članki; kopija prispevka. Decemb er 15 Urška V. Babnik, Berta Šavli; vrtec Zarja Perovski list, letnik 7, št. 1, str Nika Senica, novinarka. Modre novice, št. 205, december Maruša Pfajfer; zunanja sodelavka, Margareta Cerk; vrtec Zarja. Šolski razgledi, letnik LXVIII, št. 2, str Kronika vrtca. V mapi Članki Kronika vrtca. V mapi Članki Kronika vrtca. V mapi Članki; kopija prispevka. Kronika vrtca. V mapi Članki. Kronika vrtca. V mapi Članki. Kronika vrtca. V mapi Članki. 14

15 15 Kaj vidim, ko mižim Aleš Senožetnik, novinar. Kamničanka, , leto 2, št. 6, str Kronika vrtca. V mapi Članki. Ugotovitve v 16/17: Število naših lastnih prispevkov je precej skromno, v vseh letih (od 2011 dalje) smo skupaj pripravili 8 prispevkov. Svetovalna delavka je v sodelovanju z Marušo Pfajfar objavila članek v strokovnem pedagoškem časopisu. Na tem področju ima vsak zaposleni še veliko možnosti za ustvarjalnost. Izhodišča za vse zaposlene v šolskem letu 17/18: v tem letu bomo nadaljevali s postavljanjem osnov za profesionalizacijo aktivnosti na tem področju. Vsak zaposleni, v skladu s svojimi nalogami in področjem dela za leto 17/18, NUJNO načrtuje/predvidi prispevke in aktivnosti v ta namen. Vrsta možnih prispevkov o lastnem delu, ki prispevajo k oblikovanju kariere posameznika in večji strokovnosti celotnega vrtca: Prispevki o opravljenem delu so lahko namenjeni strokovnim delavcem v delovni skupini vrtca ali na strokovnem aktivu. Prispevki o opravljenem delu so lahko namenjeni široki publiki v lokalnih medijih: Kamničan/ka, Modre novice Prispevki o opravljenem delu so lahko namenjeni strokovni publiki v periodiki: Šolski razgledi, Vzgojiteljica, Educa Prispevki o opravljenem delu so lahko namenjeni strokovni publiki na strokovnih srečanjih: plakatna predstavitev, samostojni prispevek Člani promocijskega tima bodo koordinatorji aktivnosti na tem področju Priprava in organizacija»informativnega dneva«pred javnim vpisom novincev v vrtce za šolsko leto 2017/18 smo staršem omogočili informativni dan o našem vrtcu. Informativni dan je potekal v petek, Organizacija»informativnega dneva«je bila namenjena vsem staršem predšolskih otrok, ki želijo svojega otroka vključiti v naš vrtec. Promocijski tim je koordiniral aktivnosti za izvedbo, vključeni so bili tudi ostali zaposleni. Ugotovitve za šolsko leto 2016/17 V izvedbo informativnega dne so bili vključeni skoraj vsi zaposleni. Med zaposlenimi je bilo več aktivnega pristopa in sodelovanja. Organizacija informativnega dne s tremi termini obiska je bila primerna. Nabor ciljnih skupin za obveščanje je potrebno še dopolniti oz. razširiti. Dopolniti je potrebno koncept obveščanja, dodali bomo obveščanje preko naše FB strani. Programski koncept informativnega dneva bomo dopolnili s predlogi z zadnjega informativnega dne. Pri izvedbi aktivnosti je potrebno upoštevati ugotovitve iz analize tretjega informativnega dne. Izhodišča za šolsko leto 2017/18 Promocijski tim do pripravi celoten koncept informativnega dneva v letu 2018 (koncept treh terminov obiska en dopoldanski, dva popoldanska). Informacijo dobijo vsi zaposleni. Pripravo»projekcije navadnega dne v vrtcu«bo prevzel promocijski tim. V izvedbo informativnega dne bodo vključeni vsi zaposleni. Ažurira se nabor ciljnih skupin za obveščanje (starši predšolskih otrok, ki želijo svojega otroka vključiti v vrtec ter nosečnice ). Ažurira se koncept obveščanja (plakati na ograjo ob igrišču vrtca, objava na spletni strani občine, izdelava letakov (CSD, knjižnica, DKK, oziroma lokacije, kjer se zadržujejo mlade družinice). Pri izvedbi aktivnosti je potrebno upoštevati ugotovitve iz analize zadnjega informativnega dne Stalna odzivnost na kvalitetne priložnosti Ocenjujem, da se je aktivnost na tem področju pri večini zaposlenih dvignila in okrepila. Ob tem se je pomembno zavedati, da je aktivna udeležba na tem področju nujna za vsakega zaposlenega. 15

16 Stalno aktualiziranje vsebine in strukture spletne strani Prenovljena spletna stran nam omogoča stalno posodabljanje in dopolnjevanje in na ta način zagotavljamo visoko stopnjo aktualnosti vseh vsebin na naši spletni strani. Visoka stopnja aktualnosti in pestrosti je prepoznana tudi v evalvaciji za starše v juniju Ugotovitve za šolsko leto 16/17: Nadaljevalo se je dobro sodelovanje s CAST-TEAM d.o.o. pri spremembah in dograjevanju spletne strani. Dne smo osnovali svojo FB stran. Administratorji FB strani sta poslovna sekretarka, svetovalna delavka in direktorica. Nov komunikacijski medij bo potrebno v novem šolskem letu stalno dopolnjevati in evalvirati. Vključene starše smo povabili k sodelovanju na novi FB strani. Odziv je bil glede na poletni čas soliden. O postavitvi FB strani so bili vsi zaposleni obveščeni na 2. PK, Odziv je bil zelo pozitiven. Zaposleni so bili bolj sodelovalni pri pripravi ustreznega materiala, ki je potreben za objavo na spletni strani. Novice, fotografije, obvestila so v večini pripravili tisti zaposleni, ki so bili v posamezni delovni skupini odgovorni za to področje dela. Nadgrajevali smo aktualnost vsebin na različnih nivojih naše spletne strani: Posodobitev spletne različice publikacije HIŠA SMEHA IN IGRE, v letu Stalno ažuriranje vsebin in koncepta spletne strani. Stalno sledenje in analiza statistike obiskovanja spletne strani. Strategijo oblikovanja naša spletne strani bomo načrtovali z upoštevanjem analize statistike obiskovanja le-te. Izhodišča za šolsko leto 17/18: Zaposleni NUJNO sprotno pripravljajo in posredujejo ustrezen material, ki je potreben za objavo na spletni strani. Za zagotavljanje ažurnosti in aktualnosti je vsak zaposleni dolžan pravočasno posredovati material/novico po dogovorjenem načinu. Zagotoviti stalno posodabljanje vseh rubrik in vsebin spletne in FB strani vrtca. Vzpostavitev koncepta»uredniškega«urejanja strani. Ažurnost in aktualnost prispevkov, sta nujni temelj za profesionalno delovanje na tem področju. Zagotavljanje kvalitetnega gradiva za uradno FB stran s strani vseh zaposlenih. Pripraviti»notranja pravila«objavljanja in oblikovanja FB strani. Kvalitetno dopolniti vsebine na FB strani. Dopolniti spletno stran z video posnetki, ki prikazujejo koncept vzgojnega stila v našem vrtcu. Sprotno ažurirati strukturne vsebine na spletni strani Mehke predstavitvene aktivnosti V to kategorijo spadajo»vsakodnevne in sprotne«aktivnosti in vsebine, ki jih lahko (in mora opraviti) opravi vsak zaposleni. Potrebno je utrditi zavedanje o pomenu predstavitve dela, ki ga opravljamo na različne načine oz. možnosti. 1.»Galerijske«površine vrtca Stenske površine, v spodnji in zgornji avli, ki so opremljene za namestitev razstavnih panojev so zelo pomemben del našega splošnega vtisa. Vzpostavljeno je fotografsko dokumentiranje predstavitvenih panojev v naših»galerijskih«površinah. Arhiv galerijskih predstavitev je v uradni Kroniki vrtca Zarja. Ugotovitve: a. Razpoložljivi prostor je pri vseh zaposlenih prepoznan kot možnost predstavitve oz. razstav. b. Ob različnih dogodkih (informativni dan, zaključna prireditev, obisk iz tujine ) smo v prostor dodali različne predstavitvene panoje. c. Obnovili smo predstavitvene panoje in uporabili tudi stopniščni prostor za predstavitev. V šolskem letu 2017/18 bo promocijski tim nadaljeval in v skladu s potrebami dopolnjeval koncept hišnih»galerijskih«površin. 2. Oblikovanje in skrb za celostno podobo vrtca in zaposlenih V preteklem letu so bile opravljene posamezne aktivnosti, ki so začetek oblikovanja celostne podobe vrtca. Celostna podoba vključuje različne vidike zunanjega izgleda, ki skupaj tvorijo celostno podobo določene organizacije. Ugotovitve za šolsko leto 2016/17 Oblikovane so bile predstavitvene zloženke o našem Senzornem vrtu in zloženka o vrtcu, kot dopolnilo k uradni publikaciji. Izboljšala se je celostna podoba na vseh oficialnih dokumentih, ki se generirajo v procesu dela v vrtcu (interno, eksterno ). 16

17 Strategija predstavitve, dokumentiranja in oblikovanja dokumentov za Likovni natečaj vrtca Zarja je bila strateško in strokovno dobro postavljena in izvedena. Opravljena je bila tudi kvalitetna evalvacija, ki bo omogočila izboljšave v naslednjem letu. Strokovni delavki sta oblikovali inovativni izdelek novo igračo ZABAVNO DREVO. Z izdelkom sta se prijavili na natečaj Moja ideja, nova igrača Izdelek je resnično inovativen in primeren tudi za uporabo v predstavitvene namene. Zelo uspešen je bil prenovljen koncept zaključne prireditve SMEH IN IGRA V ZARJI. Prireditev je bila odprta tudi za ostale obiskovalce. Ugotovljena je dobra odzivnost zaposlenih na možnosti različnega sodelovanja v lokalnem (in širšem) okolju: Sodelovanje na humanitarnih akcijah, npr. zbiralne akcije v okviru Anine zvezdice, Slovenska filantropija; Sodelovanje na različnih dogodkih v lokalni skupnosti; Novoletno okraševanje Šutne, sodelovanje na prireditvi VSI SMO LAHKO PESNIKI, ob kulturnem prazniku na OŠ Marije Vere, sodelovanje na poletni Muzejski noči 2017 Sodelovanje v širšem okolju; uspešno sodelovanje na različnih likovni natečajih (pridobljena priznanja za otroke in mentorje), sodelovanje na projektu Role Model 10 Gostovanje in obiski drugih institucij v našem vrtcu. Izdelali smo prenosno promocijsko zastavo (beach flag) za uporabo na zunanjih dogodkih. Zastava je bila prvič uporabljena na delavnicah v Arboretumu. Vsak zaposleni je dobil»službeni«brezrokavnik z logotipom vrtca Zarja, kot del delovne obleke. Oblikovanje in obnovitev stalnih informativnih dokumentov, ki so in bodo del kataloga, bo potrebno intenzivno nadaljevati v naslednjem šolskem letu. Smiselna uporaba NAVODIL ZA PISANJE in PRIPRAVO URADNIH DOKUMENTOV v vrtcu se je izboljšala in temu primerno se je dvignil nivo različnih strokovnih dokumentov. Vzpostavljena je Kronika vrtca kot obvezen in trajen dokument. Kronika vrtca Zarja bo kot digitalni dokument dosegljiva vsem zaposlenim, v tajništvu vrtca. Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih (Ur. l. RS, št. 61/12) določa Kroniko vrtca kot obvezen in trajen dokument. V našem vrtcu je stalna kronistka Urška Veselko Babnik. Izhodišča za šolsko leto 2017/18 Nadaljevanje načrtovanega dela za pripravo kataloga 11, Zagotavljanje celostne podobe na vseh oficialnih dokumentih, ki se generirajo v procesu dela v vrtcu (interno, eksterno ). Oblikovanje in obnovitev stalnih informativnih dokumentov, ki so in bodo del kataloga, bo potrebno intenzivno nadaljevati v naslednjem šolskem letu. Upoštevanje NAVODIL ZA PISANJE in PRIPRAVO URADNIH DOKUMENTOV 12 v vrtcu. Vzpostavljena je Kronika vrtca kot obvezen in trajen dokument, delo bomo nadaljevali po postavljenih izhodiščih. Utrjevanje in dopolnjevanje dobre odzivnosti zaposlenih na možnosti različnega sodelovanja v lokalnem (in širšem) okolju. Dodatno: Priprava izdelka ZABAVNO DREVO za uporabo v predstavitvene namene in za širšo didaktično uporabo. vključevanje vseh delovnih področij vrtca in vseh resursov v to strategijo; priprave za kuharsko knjigo, priprava priročnika za izvajanje Alternativnega pristopa brez igrač»igrače na počitnicah«in nadaljevanje priprave Etičnega protokola ravnanja v vrtcu Zarja. Priprava»službenih«majic za otroke predvsem za uporabo ob nastopih in dogodkih izven vrtca Zarja. 10 Projekt Role Model je namenjen otrokom in mladostnikom v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah po vsej Evropi. Partner projekta je ESHA Evropsko združenje ravnateljev. Podpira ga DG EAC Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo Evropske komisije. Več o njem si lahko ogledate na spletni strani: in na naši FB strani. 11 Predvidena struktura in strategija kataloga: 1. Informativni promocijski material za starše in ostalo ciljno publiko. 2. Informativni promocijski material, ki nastaja ob različnih dogodkih in ima univerzalno funkcijo. 3. Dokumentiranje (arhiv) materialnih promocijskih izdelkov. Osnovo za celostno podobo dokumentov in materiala hranimo v arhivu vrtca, dosegljiva za vse zaposlene je odprtem digitalnem prostoru na službenem PC. Gradivo v katalogu mora biti opremljeno z datumom nastanka, avtorji in po potrebi namen oz. dogodek. 12 Pripravili smo nabor dokumentov (vključena so poročila, načrti, vabila ) za posamezno področje dela v vrtcu, pri katerih je potrebno upoštevati pripravljena navodila. Zaposleni bodo o tem ponovno seznanjeni na 1. pedagoški konferenci za 17/18. 17