4.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ št.:3/19-e

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "4.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ št.:3/19-e"

Transkripcija

1

2 4.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ št.:3/19-e 4.1 Naslovna stran načrta 4.2 Kazalo vsebine načrta 4.3 Tehnično poročilo 4.4 Risbe mapa 4 - načrt električnih inštalacij Stran 2 od 12

3 4.4 TEHNIČNO POROČILO Tehnični opis SPLOŠNO Projektna dokumentacija obravnava novogradnjo, rekonstrukcijo in nadzidavo z namenom ureditve prostorov Italijanske unije Koper v Italijanski multimedijski center IMC na Ulici OF 8 in 6 v Kopru. Predvidena gradnja spada med ZAHTEVNI OBJEKT. Kot celota bo klasificiran CC SI Muzeji in knjižnice, 18% površin predstavlja CC SI Druge upravne in pisarniške stavbe. Parcelo namenjeno gradnji predstavljata zemljiška parcela 678 k.o. Koper. Parcela se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, podrobneje na območju za centralne dejavnosti. Na parceli 678 k.o. Koper stojita oba obstoječa stanovanjska objekta s skupnim dvoriščem. Zunanje površine se nahajajo na parceli št. 678 k.o. Koper. Objekt je del strnjenega uličnega niza. Predvideni vertikalni gabarit objekta je P+2. V pritličju je predviden vhodni fojer, garderoba, virtualni muzej v dvorani in sanitarije. V 1. nadstropju so predvidene pisarni, čajna kuhinja in sanitarije. V 2. nadstropju je predvidena veža, skladišče in terasa. V projektu za izvedbo je izdelan projekt električne instalacije moči, šibkega toka, strelovodni sistem in izenačitev potencialov (temeljno ozemljilo). Obseg projektne dokumentacije vsebuje naslednje instalacije: razsvetljava splošna za hodnike, garderobo, sanitarije, pisarni, skladišče in virtualni muzej v dvorani. razvod za moč (vtičnice, dvigalo, ventilatorski konvektorji za ogrevanje in hlajenje prostorov, zunanja in notranja toplotna črpalka, strešni klimat za prezračevanje prostorov muzeja v dvorani, električni bojlerji,...), izenačitev potencialov, Univerzalno ožičenje celotnega objekta je predvideno vezati iz komunikacijske omare locirane v shrambi pisarn iz nove TK omarice na fasadi objekta, video govorilna naprava, javljanje vloma, avtomatsko javljanje požara. mapa 4 - načrt električnih inštalacij Stran 3 od 12

4 Smernice: Načrt elektroinštalacij in električne opreme je izdelan na podlagi tehničnih smernic: - Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS 55/2008), - TSG-N-002, ki so navedene v 7. členu Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09 in 2/12), - TSG-N-003, ki so navedene v 5. členu Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09 in 2/12), - Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013) in Tehnična smernica TSG-1-001: 2010 Požarna varnost v stavbah, o Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/2010) in Tehnična smernica TSG-1-004: 2010 Učinkovita raba energije, - Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Ur. list RS, št. 84/2001, 32/2002 in 132/2006), - Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010, 46/2013), - Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS, št. 29/92), Uporabljena literatura: Elektrotehniški priročnik, D. Kaiser Elektrotehnični izračuni razdelilnih omrežij, M. Plaper Varovanje I. del, L. Eršte Ozemljitev v električnih napravah I. del, A. Bajec Svetlobnotehnični priročnik, Elektrokovina Električne inštalacije, I. Ravnikar mapa 4 - načrt električnih inštalacij Stran 4 od 12

5 4.3.2 NN priključek objekta in meritve el. energije Projekt nizkonapetostnega priključka ni predmet tega projekta Energetsko napajanje Napajanje obravnavanega objekta je iz obstoječe priključne omarice V-RO nameščene na fasadi objekta. Napajanje iz V-RO do nove PMO se izvede z novim kablom NAYY-J 4x70+2,5mm2 uvlečenim v cev SF fi110mm2. Varovanje v PMO s NV var. vložki 3x63A. Predvidena priključna moč objekta je 1x43kW. Za objekt je izdano soglasje za priključitev pri ELEKTRO Primorska Nova Gorica pod številko: O Elektroenergetski podatki objekta Po pridobljenih podatkih z upoštevanjem moči porabnikov v objektu je moč: Konična inštalirana: Konična moč: Konični tok: Nazivni tok obračunskih varovalk: Pk = 42,0 kw Pk = 38,0 kw Ik = 54,8 A IV = 1x3x63A - Nova priključna moč: 1 x 43 kw s koničnim tokom Iv=54,8A. - Glavne varovalke v PMO 3x63A. - Nazivna napetost na odjemnem mestu je: 400 V Električna instalacija v objektu izpolnjuje pogoje za: TN sistem napajanja z avtomatičnim nadtokovnim izklopom napajanja. mapa 4 - načrt električnih inštalacij Stran 5 od 12

6 4.3.5 Stikalni blok V pritličju se instalira stikalni blok z dvemi ločilnimi polji RP1 in RP2 v skupni podometni izvedbi z vgrajenimi tipskimi elementi. V stikalni blok se vgradijo naslednji elementi: - glavno ločilno stikalo 100A/3P za izklapljanje celotne instalacije, - varovalčne ločilnike TYTAN II za D0 taljive vložke za podvarovanje etažnih stikalnih blokov RN in RS, - diferenčni zaščitni stikali, z indikacijo stanja delovanja zaščite, 40A, 30mA, 4 polno, - varovalni elementi z instalacijskimi avtomatskimi varovalkami ETIMAT 6/X/1P in ETIMAT 6/X/3P C za varovanje posameznih tokokrogov. Iz tega stikalnega bloka se izvedejo priklopi za razvod moči za muzej v dvorani iz R1. Za garderobo, sanitarije in vhodni fojer pa iz R2. V 1. nadstropju se instalira stikalni blok RN v podometni izvedbi z vgrajenimi tipskimi elementi. V stikalni blok se vgradijo naslednji elementi: - diferenčno zaščitno stikalo, z indikacijo stanja delovanja zaščite, 40A, 30mA, 4 polno, - varovalni elementi z instalacijskimi avtomatskimi varovalkami ETIMAT 6/X/1P in ETIMAT 6/X/3P C za varovanje posameznih tokokrogov. Iz tega stikalnega bloka se izvedejo priklopi za razvod moči za pisarni, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. V 2. nadstropju se instalira stikalni blok RS v podometni izvedbi z vgrajenimi tipskimi elementi. V stikalni blok se vgradijo naslednji elementi: - diferenčno zaščitno stikalo, z indikacijo stanja delovanja zaščite, 40A, 30mA, 4 polno, - varovalni elementi z instalacijskimi avtomatskimi varovalkami ETIMAT 6/X/1P in ETIMAT 6/X/3P C za varovanje posameznih tokokrogov, - instalacijski odklopnik ETIMAT 6/25A/3P za RD (dvigalo), - instalacijski odklopnik ETIMAT 6/32A/3P za zunanjo toplotno črpalko, Iz tega stikalnega bloka se izvedejo priklopi za razvod moči za dvigalo, vežo, teraso in skladišče oz. strojnico (zunanja toplotna črpalka, klimat, električne pumpe in ventili),... Elektro omarice so tipske izvedbe opremljene z opremo. Priključki vseh dovodov in odvodov razdelilnika so predvidoma dostopni od spredaj ter izvedeni tako, da je njihova pripadnost tokokrogom jasna in jih je mogoče izključiti posamezno. Fazni, nevtralni in zaščitni vodniki so priključeni na ločene zbiralke oz. VS. Električna oprema je postavljena in grupirana tako, da ne more priti do pomot pri posluževanju in do medsebojnih škodljivih vplivov. mapa 4 - načrt električnih inštalacij Stran 6 od 12

7 Na primernem mestu je v razdelilniku nameščena enopolna vezalna shema. Oprema in posamezni tokokrogi so označeni z napisi v napisnih okvirčkih. Na zunanji strani vrat je nameščen opozorilni znak in označen razdelilnik Instalacija za moč in vtičnice lnstalacija za moč obsega napajanje porabnikov v objektu. Glavni stikalni bloki so nameščeni v: - v pritličju RP - v 1. nadstropju RN - v 2. nadstropju RS Za priključitev porabnikov v tajništvu in pisarnah se instalira talne doze in zidni parapetni alu. kanal, kateri je 1. delni in služi za razvode kablov in namestitev vtičnic h=o,8m od tal. Za delovno mesto se instalira 2x dvojna šuko vtičnica in 4x telefonska oz. računalniška vtičnica. Za potrebe strojnih instalacij se instalira ventilatorske konvektorje za ogrevanje in hlajenje prostorov objekta. Za potrebe ogrevanja sanitarne vode se instalira lokalne električne bojlerje. V vseh prostorih, izjemoma kjer je dodatno določeno se vtičnice šuko instalira v dozah na O,4m od tal. Instalacija se izvede s kabli tipa NYM 3x2,5 mm2, 5x2,5 mm2, itd., položenimi v zaščitnih instal. ceveh tipa RB 16mm2, 20mm2, 32mm2, itd., ter delno v nadometni izvedbi z montažo na kabelski polici. Priklop posameznih strojev in opreme se izvede po navodilih in podatkih proizvajalca naprave. Odmiki med vodi in cevmi drugih instalacij morajo biti najmanj: 5cm za vzporedni potek 3cm za križanja mapa 4 - načrt električnih inštalacij Stran 7 od 12

8 4.3.7 El. Instalacije za razsvetljavo Razsvetljava, hodnikov, stopnišča, pomožnih prostorov, garderobe, sanitarij, pisarn, skladišč in virtualnega muzeja v dvorani se izvede predvidoma s svetili proizvajalca kot npr. INTRA lighting tipa LONA 300 H, NOVA OVALE, MERLIE G, itd... Svetilke se namestijo v posameznih prostorih v skladu z namembnostjo prostora in zahtevano osvetlitvijo po veljavnem standardu. Prižig razsvetljave se izvede s stikali katera so nameščena lokalno na višini 1,2 m od tal. Instalacija se izvede s predvidenimi kabli tipa NYM 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2 in 5x1,5 mm2 položenimi v zaščitnih instal. ceveh tipa RB 16mm2, 20mm2, 32mm2, itd., ter delno v nadometni izvedbi z montažo na kabelski polici Varnostna razsvetljava Varnostna razsvetljava se vklopi v primeru izpada električnega napajanja. Najmanjša osvetlitev znaša 1 Lx, merjeno na tleh - v osi poti za umik (sistem izveden skladno s standardi SIST EN 1838, SIST EN 50171, SIST EN ). Rezervno napajanje zadostuje za 1 uro delovanja (redne kontrole). Varnostna razsvetljava osvetljuje tudi varnostne znake - piktograme. Izhodi so označeni pravokotno na smer gibanja. V grafičnih prilogah k študiji požarne varnosti so označene možne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi. Osvetlitev varnostnih naprav in opreme: Hidrantne omarice, gasilnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti, so dodatno varnostno osvetljeni z vsaj 5 Lx, merjeno na tleh. Poleg zahtevane osvetljenosti evakuacijskih poti (tal), znakov za umik in znakov za požarnovarnostne naprave in opremo, pa so z varnostno razsvetljavo osvetljene tudi vse morebitne ovire, ki štrlijo od zgoraj na razdalji manj kot 2 m nad tlemi in prostor oziroma predel glavnega stikalnega bloka. Varnostna razsvetljave spada med sisteme aktivne požarne zaščite. Ustreznost sistema se ob vgradnji, rekonstrukcijah in v periodi 2 let dokazuje tudi s potrdilom o brezhibnem delovanju. Vse svetilke za osvetlitev poti umika so nameščene nad vrati - izhodov, na vseh spremembah smeri umika in so v pripravnem spoju. Instalacij. odklopniki varnostne razsv. so rdeče barve. mapa 4 - načrt električnih inštalacij Stran 8 od 12

9 4.3.9 Šibki tok IZVEDBA TK PRIKLJUČKA ZA OBJEKT Na fasadi objekta se instalira nova priključna omarica TK dim 206x254mm za potrebe univerzalnega ožičenja. Za dovod do skupne komunikacijske omare (K.O.) iz TK omarice predvidimo zaščitne instal. cevi tipa 2x RB 50mm2. Dovodni kabel določi komunikacijski pooblaščen operater. Notranja instalacija univerzalnega ožičenja je predvidena s priključki v dvorani, tajništvu, pisarnah, na hodnikih (WI-FI dostopne točke pod stropom), dvigalu, vlomni in požarni centrali. VIDEO GOVORILNA NAPRAVA Za komunikacijo med glavnimi vhodnimi vrati in tajništvom se izvede video govorilna naprav. JAVLJANJE VLOMA V vseh prostorih se instalira protivlomni sistem. Izvede se z IR+RW javljaniki vloma (senzorji), šifratorjem v vhodnem fojerju, zunanjo in notranjo sireno ter vse navezavo na novo protivlomno centralo poleg komunikacijske omare v skladišču 1. nadstropju. Naprave se priključijo preko kabla LiYCY 4x0,22+2x0,5mm uvlečeni v predpripravljene fleksi cevi. Sistem omogoča tehnično varovanje objekta. Senzorji so nameščeni tako, da pokrivajo vse vhode in steklene površine. V primeru alarma je potrebno prenesti alarm preko telefonske linije do varnostne službe. Protivlomni sistem mora imeti zagotovljeno baterijsko napajanje. AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA Za javljanje požara s popolno zaščito instaliramo požarno centralo z zunanjo in notranjo sireno, vhodno-izhodne vmesnike, avtomatske javljalnike dima optične in termodiferencialne ter ročne javljalnike požara. Vsi elementi so adresabilni. Glede na strukturo objekta in požarnih con se predvidi ustrezno število adresabilnih linij. Linije so v krožni grupi vezane na požarno-javljalno centralo, ki bo preko tonskega oddajnika, po živi telefonski liniji vezana na dežurno mesto. Vsi elementi javljanja požara se ustrezno uskladijo z ostalimi instalacijami. Sistem za javljanje požara mora biti projektiran v skladu s predpisi, navodili proizvajalca in pravili stroke (v skladu z VDS 2095, SIST DIN 14096: Požarni red, SIST EN 54) V primeru požara se bodo prožile alarmne sirene. Požarno javljalna centrala bo nameščena na steni poleg komunikacijske omare v skladišču 1. nadstropju. Oddaljeni prikazovalnik pa na steni v pritlični garderobi. Požarno javljalna naprava je sestavljena: 1)Požarno-javljalna centrala 2)Javljalni elementi 3)Instalacija mapa 4 - načrt električnih inštalacij Stran 9 od 12

10 Strelovod in izenačevanje potencialov (temeljno ozemljilo) Projekt obravnava izvedbo izenačevanja potencialov in strelovodne naprave v objektu z upoštevanjem pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in TSG-N-003 ter standardov SIST IEC izvedeno z namenom, da se prepreči nastajanje visokih potencialnih razlik, visokih napetosti dotika med posameznimi kovinskimi stroji in opremo v objektu v primeru okvare izolacije v el. instalaciji ali prehodov visokih potencialov. Izenačevanje potenciala v objektu doseže z medsebojno galvansko povezavo vseh kovinskih delov instalacij v objektu s temeljnim ozemljilom, kakor je razvidno iz priloženih načrtov. Vsi spoji na valjanec v tlaku ter kovinski okvirji so izvedeni z varjenjem, spoji na el. naprave in kovinske instalacije pa so vijačeni. Spoji so kvalitetno izvedeni in premazani z antikorozivnim premazom. Strelovodna naprava je izdelana po sistemu zaprte kovinske kletke, ki jo sestavljajo lovilni in odvodni vodi ter temeljno ozemlji!o. Ozemljilo objekta je izvedeno kot temeljno, ki je enostavno izvedljivo, Učinkovito in ekonomično. Prednost temeljnega ozemljila je, da se nahaja v betonu in je s tem zaščiteno pred korozijo zaradi česar se odlikuje z dolgo življenjsko dobo. Beton ohranja vlago in ta način omogoča zanesljiv stik med ozemljilom in zemljo na zelo veliki površini, tudi pri slabi specifični prevodnosti tal praktično neodvisno od vremenskih razmer. Da bo ozemljilo učinkovito, je hidroizolacija objekta izvedena nad temeljnim ozemljilom, da se ohrani dober stik med betonom in zemljo. Temelji so armiranobetonski, zato je kot temeljno ozemljilo uporabljen pocinkani jekleni valjanec, položen po jekleni konstrukciji temelja (betonsko železo). Na več mestih je zvarjen na armaturo temeljev. Priključitev odvodnih vodov strelovodne naprave in povezave z zbiralko za izenačitev potencialov na temeljno ozemljilo je izvedeno s standardnim križnim priključkom. Vsa dela so bila izvedena po veljavnih tehničnih predpisih z upoštevanjem pravil o varstvu pri delu Izenačevanje potenciala Vsa kovinska armatura je na koncih oz. prekinjenih mestih med seboj spojena z varjenjem in je vezana na strelovodno ozemljilo. Na strelovodno napravo so povezani tudi ostale kovinske mase naprimer kovinske okvirje vrat, odtočne cevi, cevi atmosferskih odtokov, vodovoda, kovinske podboje vrat. mapa 4 - načrt električnih inštalacij Stran 10 od 12

11 Izračun ozemljitvene upornosti Specifična upornost tal je ocenjena na 140 Ωm. V izračunu upoštevamo, da deluje ozemljilo aktivno na dolžini 20 m od vhoda ozemljitvenega traku v zemljo. Ker deluje ozemljilo na obe strani, upoštevamo dvojno dolžino. S 140 Rr = = 2, = 8.01 Ω 2 x l 2x20 Udama upomost razprostiranju Ruz upostevanjem faktorja K= 1 je Ru = Kx. Rr - 1 x 8,1 = 8.1 Ω Ru = 8,1 Ω < Rdop = 20 Ω Izračun preskočne razdalje D = 0,066. Ru + 0,023, L = 0,066 x 8,1 + 0,028 x 12 = 0,88 m Zgornja vrednost velja za zrak za vmesni zid pa vzamemo 1/3 vrednosti, to je 0,29 m. Vse kovinske mase, ki so bližje kot 0,29 m v zidu oziroma pod 0,87 rn na zunanji steni so spojeni na strelovodno napravo Izračun upornosti celotnega ozemlja L = 120 m S = 140 Ωm S 140 Ro = 2,3 x = 23 x = 2,6 Ω L 120 Ro = 2,6 < 8,1 Ω Prenapetostna zaščita V priključnem stikalnem bloku RV+RSR je 1. nivo zaščite pred strelo z vgraditvijo odvodnikov strele - varistorji tipa PZN 1 B/255/50. V ostalih podvarovanih stikalnih blokih je 2. nivo zaščite z vgraditvijo PZN III V 3+1/275/12,5. mapa 4 - načrt električnih inštalacij Stran 11 od 12

12 4.4 RISBE Risbe E.1 Tloris pritličja - razsvetljava, moč in šibki tok 1:50 E.2 Tloris 1. nad. - razsvetljava, moč in šibki tok 1:50 E.3 Tloris 2. nad. - razsvetljava, moč in šibki tok 1:50 E.4 E.5 Sheme Tloris temeljev - strelovod Tloris strehe - strelovod 1:100 1:100 E.6 Vezalna shema PMO 1:X E.7 Vezalna shema RP1, RP2 1:X E.8 Vezalna shema RN 1:X E.9 Vezalna shema RS 1:X E.10 Vezalna shema zasilne razsvetljave 1:X E.11 Vezalna shema univerzalnega ožičenja 1:X E.12 Vezalna shema vlomne centrale 1:X E.13 Vezalna shema avtomatsko javljanje požara 1:X E.14 Vezalna shema videofona 1:X E.15 Izenačitev potencialov v kopalnici 1:X E.16 Glavno izenačitev potencialov 1:X mapa 4 - načrt električnih inštalacij Stran 12 od 12

13 RP/F4/2 RP/F4/8 Telekomunikacijska omarica "TK" El. merilna omara "PMO" RAMPA ZA ODERSKE SVETLOBNE REFLEKTORJE +0,470 3x cev RB 50mm2 RP/F4/7 Anton Likar univ.dipl.ing.el. ID ŠT. OBJEKT PALAČA GRAVISI BUTTORAI ŠT. PROJEKTA IZS E-0413 Italijanski multimedijski center 3/19-E ARCHITECTA D.O.O. PROJEKTIVNI BIRO KOPER Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 KOPER direktor: Nebojša Vranešić univ. dipl. ing. arh. tel.: 05/ , fax: 05/ , gsm: 040/ e-pošta: splet: RP/F4/4 RP/F4/6 3 NAČRT VRSTA PROJ. VSEBINA RISBE ELEKTROINSTALACIJE Tloris pritličja razsvetljava, moč in šibki tok DATUM ŠTEVILKA LISTA maj RP/F4/5 PZI MERILO 1:50 E.1 ±0,00 EL. BOJLER RP1/11 V RP1/F3/1 RP1/F3/3 RP/F4/1 RP/F4/3 2x cev RB 50mm2 - VTIČNICA enojna p/o 16A, 250V, 50Hz, P+N+Pe ±0,00 ±0,00 V RP1/F3/2 2x cev RB 50mm2 Oddaljena prikazovalna upravljalna enota POŽARNA CENTRALA - VTIČNICA enojna s pokrovom p/o 16A, 250V, 50Hz, P+N+Pe - VTIČNICA dvojna p/o 16A, 250V, 50Hz, P+N+Pe 8_PODEST - FIKSNI PRIKLOP p/o 16A, 250V, 50Hz, P+N+Pe N V - FIKSNI PRIKLOP p/o 16A, 250/400V, 50Hz, 3P+N+Pe - NAPA, 250V, 50Hz, P+N+Pe - VENTILATOR, 250V, 50Hz, P+N+Pe - STIKALO p/o, NAVADNO, 10A, 250V, 50Hz RP1/F3/4 2x cev RB 50mm2 V INVALIDSKA PLOŠČAD RP1/12 - STIKALO p/o, IZMENIČNO, 10A, 250V, 50Hz - STIKALO p/o, KRIŽNO, 10A, 250V, 50Hz - IR SENZOR n/o 10A, 250V, 50Hz, P+N - ZUNANJA ENOTA VIDEOFONA - NOTRANJA ENOTA VIDEOFONA RP/F4/9 KOMUNIKACIJSKA OMARA (v nadstropju) - ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA - KOMUNIKACIJSKA VTIČNICA, 1x RJ45 - OPTIČNI JAVLJALNIK POŽARNE CENTRALE T - TERMIČNI JAVLJALNIK POŽARNE CENTRALE - ROČNI JAVLJALNIK POŽARNE CENTRALE - KOMBINIRAN JAVLJALNIK POŽARNE CENTRALE - I/O VMENSNIK POŽARNE CENTRALE - ZUNANJA SIRENA POŽARNE CENTRALE - POŽARNA CENTRALA - IR SENZOR GIBANJA VLOMNE CENTRALE - NOTRANJA SIRENA VLOMNE CENTRALE - ZUNANJA SIRENA VLOMNE CENTRALE - VLOMNA CENTRALA ODGOVORNI PROJEKTANT - TK OMARICA - ELEKTRIČNI RAZDELILEC - GLAVNO IZENAČEVANJE POTENCIALOV - IZENAČEVANJE POTENCIALA

14 RN/F6/2 RN/F6/11 RN/F6/9 RN/F6/10 RN/F6/8 RN/F6/7 RN/F6/7 RN/F6/6 VSEBINA RISBE PROJEKTOR (pod stropom) 1x cev RB 50mm2 MERILO F RN/F6/1 RN/F6/3 +3,40 +3,40 - VTIČNICA enojna p/o 16A, 250V, 50Hz, P+N+Pe - VTIČNICA enojna s pokrovom p/o 16A, 250V, 50Hz, P+N+Pe RN/F6/4 1_STOPNIŠČE - VTIČNICA dvojna p/o 16A, 250V, 50Hz, P+N+Pe - FIKSNI PRIKLOP p/o 16A, 250V, 50Hz, P+N+Pe +3,25 RN/27 EL. BOJLER - FIKSNI PRIKLOP p/o 16A, 250/400V, 50Hz, 3P+N+Pe N - NAPA, 250V, 50Hz, P+N+Pe V - VENTILATOR, 250V, 50Hz, P+N+Pe V - STIKALO p/o, NAVADNO, 10A, 250V, 50Hz - STIKALO p/o, IZMENIČNO, 10A, 250V, 50Hz - STIKALO p/o, KRIŽNO, 10A, 250V, 50Hz - IR SENZOR n/o 10A, 250V, 50Hz, P+N - ZUNANJA ENOTA VIDEOFONA - NOTRANJA ENOTA VIDEOFONA RN/F6/5 RN/FKR1 KOMUNIKACIJSKA OMARA RN/FKR2 VLOMNA CENTRALA RN/FKR3 POŽARNA CENTRALA - ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA - KOMUNIKACIJSKA VTIČNICA, 1x RJ45 - OPTIČNI JAVLJALNIK POŽARNE CENTRALE T - TERMIČNI JAVLJALNIK POŽARNE CENTRALE - ROČNI JAVLJALNIK POŽARNE CENTRALE - KOMBINIRAN JAVLJALNIK POŽARNE CENTRALE - I/O VMENSNIK POŽARNE CENTRALE - ZUNANJA SIRENA POŽARNE CENTRALE - POŽARNA CENTRALA - IR SENZOR GIBANJA VLOMNE CENTRALE - NOTRANJA SIRENA VLOMNE CENTRALE - ZUNANJA SIRENA VLOMNE CENTRALE - VLOMNA CENTRALA ODGOVORNI PROJEKTANT Anton Likar univ.dipl.ing.el. ID ŠT. OBJEKT PALAČA GRAVISI BUTTORAI ŠT. PROJEKTA IZS E-0413 Italijanski multimedijski center 3/19-E - TK OMARICA ELEKTROINSTALACIJE NAČRT VRSTA PROJ. - ELEKTRIČNI RAZDELILEC PZI - GLAVNO IZENAČEVANJE POTENCIALOV ARCHITECTA D.O.O. PROJEKTIVNI BIRO KOPER Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 KOPER direktor: Nebojša Vranešić univ. dipl. ing. arh. tel.: 05/ , fax: 05/ , gsm: 040/ e-pošta: splet: Tloris nadstropja razsvetljava, moč in šibki tok 1:50 - IZENAČEVANJE POTENCIALA DATUM ŠTEVILKA LISTA maj 2019 E.2

15 +6,40 +6,40 RS/F4/3 VHODNO-IZHODNI VMESNIK KLIMAT (na strehi) ARCHITECTA D.O.O. PROJEKTIVNI BIRO KOPER Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 KOPER direktor: Nebojša Vranešić univ. dipl. ing. arh. tel.: 05/ , fax: 05/ , gsm: 040/ e-pošta: splet: ID ŠT. IZS E-0413 RS/F4/4 3/19-E NAČRT VRSTA PROJ. VSEBINA RISBE ELEKTROINSTALACIJE Tloris strojnice in terase razsvetljava, moč in šibki tok DATUM ŠTEVILKA LISTA maj 2019 PZI MERILO RS/F4/5 - VTIČNICA enojna p/o 16A, 250V, 50Hz, P+N+Pe - VTIČNICA enojna s pokrovom p/o 16A, 250V, 50Hz, P+N+Pe STROJNI VENTILI - VTIČNICA dvojna p/o 16A, 250V, 50Hz, P+N+Pe 200 l 50l - FIKSNI PRIKLOP p/o 16A, 250V, 50Hz, P+N+Pe MEHČALNA NAP. - FIKSNI PRIKLOP p/o 16A, 250/400V, 50Hz, 3P+N+Pe N - NAPA, 250V, 50Hz, P+N+Pe RS/F4/1 V - VENTILATOR, 250V, 50Hz, P+N+Pe - STIKALO p/o, NAVADNO, 10A, 250V, 50Hz - STIKALO p/o, IZMENIČNO, 10A, 250V, 50Hz - STIKALO p/o, KRIŽNO, 10A, 250V, 50Hz - IR SENZOR n/o 10A, 250V, 50Hz, P+N - ZUNANJA ENOTA VIDEOFONA - NOTRANJA ENOTA VIDEOFONA - ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA VHODNO-IZHODNI VMESNIK OSEBNEGA DVIGALA RS/F4/2 - KOMUNIKACIJSKA VTIČNICA, 1x RJ45 - OPTIČNI JAVLJALNIK POŽARNE CENTRALE T - TERMIČNI JAVLJALNIK POŽARNE CENTRALE - ROČNI JAVLJALNIK POŽARNE CENTRALE - KOMBINIRAN JAVLJALNIK POŽARNE CENTRALE - I/O VMENSNIK POŽARNE CENTRALE - ZUNANJA SIRENA POŽARNE CENTRALE - POŽARNA CENTRALA - IR SENZOR GIBANJA VLOMNE CENTRALE - NOTRANJA SIRENA VLOMNE CENTRALE - ZUNANJA SIRENA VLOMNE CENTRALE - VLOMNA CENTRALA ODGOVORNI PROJEKTANT Anton Likar univ.dipl.ing.el. OBJEKT PALAČA GRAVISI BUTTORAI ŠT. PROJEKTA Italijanski multimedijski center - TK OMARICA - ELEKTRIČNI RAZDELILEC - GLAVNO IZENAČEVANJE POTENCIALOV 1:50 - IZENAČEVANJE POTENCIALA E.3

16 KLIMAT se ozemlji na temeljni ozemljilni sistem RS/15 ZUN. ENOTA TOPLOTNE ČRPALKE (na strehi) 16,0kW/400V max 3x32A ZUN. ENOTA TOPLOTNE ČRPALKE se ozemlji na temeljni ozemljilni sistem RS/12 KLIMAT (na strehi) 2000W/230V KLIMAT ODGOVORNI PROJEKTANT Anton Likar univ.dipl.ing.el. ID ŠT. OBJEKT PALAČA GRAVISI BUTTORAI ŠT. PROJEKTA IZS E-0413 Italijanski multimedijski center 3/19-E NAČRT ELEKTROINSTALACIJE VRSTA PROJ. PZI ARCHITECTA D.O.O. PROJEKTIVNI BIRO KOPER Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 KOPER direktor: Nebojša Vranešić univ. dipl. ing. arh. tel.: 05/ , fax: 05/ , gsm: 040/ e-pošta: splet: VSEBINA RISBE DATUM Tloris strehe razsvetljava, moč in šibki tok maj 2019 ŠTEVILKA LISTA MERILO 1:100 E.4

17 El. merilna omara "PMO" se ozemlji na temeljni ozemljilni sistem Dvigalo se ozemlji na temeljni ozemljilni sistem ODGOVORNI PROJEKTANT Anton Likar univ.dipl.ing.el. ID ŠT. OBJEKT PALAČA GRAVISI BUTTORAI ŠT. PROJEKTA IZS E-0413 Italijanski multimedijski center 3/19-E NAČRT ELEKTROINSTALACIJE VRSTA PROJ. PZI ARCHITECTA D.O.O. PROJEKTIVNI BIRO KOPER Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 KOPER direktor: Nebojša Vranešić univ. dipl. ing. arh. tel.: 05/ , fax: 05/ , gsm: 040/ e-pošta: splet: VSEBINA RISBE DATUM Tloris temeljev Strelovod maj 2019 ŠTEVILKA LISTA MERILO 1:100 E.5

18 EL. EN. PODATKI RP1, RP2

19 -0X1 L1,L2,L3,PEN -1X1 1,2,3-1X1 4,5,6

20

21 -1X1 1-1X -1X1 3-1X1 4-1X1 5-1X1 6-1X1 7 KONV.

22 -1X1 8-1X1 9-1X1 10-1X1 11-1X1 12-1X1 13-1X1 14

23

24 -2X1 1-2X -2X1 3-2X1 4-2X1 5-2X1 6-2X1 7 KONV.

25 -2X1 8-2X1 9-2X1 10-2X1 11-2X1 12-2X1 13-2X1 14

26 -2X1 15-2X1 16-2X1 17,18,19-2X1 20,21,22 3

27 -0X1 1,2,3-0X1 N

28 -2X1 1-2X -2X1 3-2X1 4-2X1 5-2X1 6-2X1 7

29 -2X1 8-2X1 9-2X1 10-2X1 11-2X1 12-2X1 13-2X1 14 KONV. KONV.

30 -2X1 15-2X1 16-2X1 17-2X1 18-2X1 19-2X0-2X1

31 -2X2-2X3-2X4-2X5-2X6-2X7-2X8

32 -2X9-2X1 30-2X1 31-2X1 32

33 -0X1 1,2,3-0X1 N

34 -2X1 1-2X -2X1 3-2X1 4-2X1 5-2X1 6-2X1 7

35 -2X1 8-2X1 9-2X1 10-2X1 11-2X1 12-2X1 13-2X1 14

36 -2X1 15,16,17-2X1 18,19,20-2X1,22,23 Z.E.T.Č.

37

38 K.O. 1x SF Φ63mm2 2xOPTIKA

39 IR16 IR17 2x Kabel LIYCY 2x0.5+4x0.22mm2 21x Kabel LIYCY 2x0.5+4x0.22mm2 IR8 IR9 IR10 IR11 IR12 IR13 IR14 IR15 VLOMNA CENTRALA IR1 IR2 IR3 IR4 IR5 IR6 IR7 ZUNANJA VLOMNA SIRENA NOTRANJA VLOMNA SIRENA

40 1.025 VHODNO-IZHODNI VMESNIK KLIMAT VHODNO-IZHODNI VMESNIK DVIGALO POŽARNA CENTRALA NJP-400A

41 2x Kabel Y(St)Y 6x2x0,8mm2 NOTRANJA ENOTA VIDEOFONA VIDEOFONSKA CENTRALA ZUNANJA ENOTA VIDEOFONA

42

43