Ime vrtca: Osnovna šola Bovec, Enota vrtca Vrtec je enota javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bovec.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Ime vrtca: Osnovna šola Bovec, Enota vrtca Vrtec je enota javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bovec."

Transkripcija

1

2 I. Podatki o vrtcu Ime vrtca: Osnovna šola Bovec, Enota vrtca Vrtec je enota javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bovec. Organiziranost vrtca in poslovni čas: Vrtec Bovec, Mala vas 121, 5230 Bovec, telefon: , mobitel: Poslovni čas enote: Dislociran oddelek Žaga, Žaga 29, 5224 Srpenica, tel Poslovni čas oddelka: Odgovorna oseba je ravnatelj OŠ Bovec Iztok Kenda. Vrtec kot enoto pri Osnovni šoli Bovec polega ravnatelja upravlja Svet šole Osnovne šole Bovec. Vrtec ima svojega predstavnika v svetu šole s strani staršev (Vesna Kovač) in s strani delavcev (Ana Mlekuž). Vrtec Bovec vodi pomočnica ravnatelja za vrtec Ida Šemrov. Vzgojno delo v oddelkih izvajajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Upravne zadeve za VVE izvaja računovodstvo in tajništvo OŠ Bovec. Tajnica: Ingrid Vujačić Računovodja: Nada Mlekuž Drugi strokovni delavci - delavci OŠ Bovec, ki dopolnjujejo pedagoško obveznost v VVE: Svetovalna delavka: Ida Šemrov Logopedinja: Manica Prelec Tehnično osebje: Marko Komac hišnik-vzdrževalec (šola in VVE) Vladko Kenda hišnik-vzdrževalec (šola in VVE) Zdenka Prezelj čistilka, delavka v kuhinji Erika Kavčič čistilka Katarina Koren gospodinja (šola in VVE na Žagi) Prehrana: Za OŠ Bovec in VVE Bovec je v okviru zavoda organizirana priprava prehrane, ki ustreza otroškim potrebam. Hrana se kuha v šolski kuhinji in se dnevno vozi v VVE Bovec in dislocirani oddelek na Žagi. 1

3 COVID 19 Možno je, da se zaradi epidemije COVID-19 ne bo dalo izvajati programa, kot je načrtovan, oziroma bodo potrebne določene prilagoditve. Nekatere se izvajajo tekom celega leta glede življenja in dela vrtca, poostrenih higienskih ukrepov, upoštevanja navodil NIJZ. V primeru prilagoditev organizacije dela bodo starši sproti obveščeni na spletni strani vrtca ter z SMS-i na telefonsko številko enega od staršev. II. Predstavitev programov glede na trajanje in starostna obdobja Vrtec izvaja dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja in dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja ter celodnevni kombiniran program. Prvo starostno obdobje se za posameznega otroka začne s starostjo enega leta, izjemoma se lahko otrok vpiše z 11 meseci, če se staršem konča starševski dopust pred dopolnitvijo otrokovega prvega leta in dokažejo, da so zaposleni - da začnejo delati. Prvo starostno obdobje se konča z začetkom šolskega leta v tistem koledarskem letu, ko otrok dopolni tri leta. Drugo starostno obdobje se začne z začetkom šolskega leta v koledarskem letu, ko otrok dopolni tri leta. Drugo starostno obdobje se konča z otrokovim vstopom v šolo, to je s koncem šolskega leta v tistem koledarskem letu, ko otrok dopolni šest let. Izjemoma se lahko vstop v šolo preloži za eno leto, na prošnjo staršev in po odobritvi komisije za šolske novince. Kombiniran program se izvaja v dislociranem oddelku na Žagi. Vanj so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Program je bolj individualiziran, tako da pokriva vse razvojne zahteve ter značilnosti različno starih otrok. Vrtec izvaja celodnevni program, ki traja 9 ur in se izvaja v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja Program se izvaja dopoldne in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Poldnevni program se izvaja, kadar je dovolj prijavljenih otrok za oblikovanje cele skupine v enem starostnem obdobju. Vsako leto opravimo anketo med starši. V letošnjem šolskem letu ni dovolj prijavljenih otrok, zato se poldnevni program ne izvaja. 2

4 Obratovalni dnevi vrtca: Vrtec je odprt ob delovnikih; ob sobotah, nedeljah in praznikih je zaprt. Zunanji oddelek Žaga je zaprt v času vseh šolskih počitnic. Otroci, ki potrebujejo varstvo, se v tem času vključijo v enoto Bovec. V času jesenskih, božičnih, zimskih ali prvomajskih počitnic oz. prostih dni med prazniki po šolskem koledarju, če se po anketi izkaže, da varstvo potrebuje manj kot polovica otrok ene skupine, upoštevajoč skupino z najnižjim številom otrok, se vrtec zapre v celoti. V času poletnih počitnic, če je potreba po večjih popravilih/posegih in v času generalnega čiščenja (predvidoma predzadnji teden v avgustu), bo vrtec v Bovcu zaprt, za vse otroke pa bo odprt oddelek na Žagi. III. Programi vrtca Dnevni red v programih vrtca - jasli: prihajanje otrok, spontane dejavnosti po želji otrok priprava na zajtrk, zajtrk sadni obrok skupne, skupinske in individualne dejavnosti s področja jezika, narave, družbe, matematike, umetnosti in gibanja nega otrok, priprava na kosilo, kosilo, priprava na spanje popoldanski počitek: počitek spontane dejavnosti po želji otrok popoldanska malica odhod otrok domov 3

5 Dnevni red v programih vrtca - drugo starostno obdobje: prihajanje otrok spontane dejavnosti po želji otrok priprava na malico (umivanje rok, priprava prostora), malica usmerjene dejavnosti: skupne, skupinske in individualne dejavnosti s področja jezika, narave, družbe, matematike, umetnosti in gibanja interesne dejavnosti otrok pod vodstvom vzgojiteljic (ciciban planinec ) bivanje na prostem, igra, sprehodi, usmerjene aktivnosti priprava na kosilo (umivanje rok, priprava prostora), kosilo popoldanski počitek: počitek spontane dejavnosti po želji otrok popoldanska malica odhod otrok domov Temeljne usmeritve in cilji vzgojnega dela z otroki: Vzgojiteljice svoje delo načrtujejo z letnim delovnim načrtom strokovne delavke v sodelovanju s pomočnico vzgojiteljice. Delo v skupini načrtujejo v skladu s Kurikulom za vrtce, v skladu z Letnim delovnim načrtom vrtca ter glede na značilnosti skupine. Sledijo načelu, da je temeljna naloga vrtca pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Na osnovi analize doseganja ciljev Kurikula v preteklem šolskem letu ter aktualnih dogajanj v družbi smo se odločile, da v tem letu posebno pozornost namenimo področju naravoslovja. Epidemija COVIDa-19 je posebej zaznamovala preteklo šolsko leto in naše življenje nasploh. Leto, ki je pred nami, je zaradi tega precej negotovo. Negotovost pomagajo omiliti predvsem prave informacije. Kako najmlajšim otrokom podati prave informacije na način, da jih bo razumel, da mu bodo v pomoč in ne v breme? Kako sploh razumeti svet okoli sebe? Najprej z opazovanjem in izmenjavo informacij o opaženem. Zato smo se odločili, da bomo letos posebno pozornost namenili opazovanju stvarnega sveta okoli sebe, o razlagi stvari in dogodkov tako, da jih vsi (predvsem otroci) razumemo. Naslov letošnje temeljne usmeritve je torej: Odkrivam svet okoli sebe. 4

6 Kurikulum za vrtce: To je splošni program javnega vrtca, ki je predpisan z zakonom. V skladu s kurikulom vzgojiteljice pripravijo vsebine in oblike dela za celo leto in jih predstavijo staršem na prvem roditeljskem sestanku. Delo se planira tematsko in projektno, glede na celoletne usmeritve se oblikujejo dnevne, tedenske ali tematske priprave. Oblike dela in metode si vzgojiteljica izbira glede na zastavljene cilje in razvojne možnosti otrok. Otroci naj bi poleg osvojenega znanja pridobili še druge, enako pomembne sposobnosti in spretnosti. Zato je pomembno, da otroke naučimo ustreznih socialnih pristojnosti, potrebnih za življenje v skupnosti vrstnikov in odraslih, da razvijamo in spodbujamo sposobnost učenja, radovednost, motivacijo, koncentracijo in vztrajnost, pozitivno samopodobo in samozavestno, vendar odgovorno ravnanje. Vpis v vrtec in program uvajanja Otroke sprejemamo v vrtec celo šolsko leto. Vpis otroka za naslednji mesec velja do 15. dne tekočega meseca. Vpis za september naslednjega šol. l. se izvaja spomladi (februar - marec). V primeru večjega števila vpisanih otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija. Za vpis je potrebno izpolniti Vpisni list, katerega obrazec je dostopen na spletni strani vrtca. Vpis izvaja in podaja vse informacije svetovalna delavka Ida Šemrov. Dosegljiva je na elektronskem naslovu vrtca ter telefonu vrtca. Vsi otroci novinci imajo možnost postopnega uvajanja. To je njihova pravica, naša dolžnost je, da jim to omogočimo. Staršem omogočimo, da se tri dni pred dejanskim vstopom v vrtec otrok uvaja krajši čas, 1 do 2 uri, po potrebi v prisotnosti staršev. Če je potrebno (priporočamo le izjemoma), se lahko vključuje postopoma tudi naslednje dni. September je v celoti uvajalni mesec tudi glede na dejavnosti. Vzgojiteljice posebno pozornost posvečajo občutku varnosti in sprejetosti otroka v vrtec, postopno navajanje otrok na dnevno rutino, dogovarjanju s starši o potrebah otrok. Postopek uvajanja otroka v vrtec je odvisen od njegovih potreb, navad, socialnih izkušenj in podobno. Zato priporočamo, da se starši pred otrokovim vstopom povežejo z vzgojiteljico in skupaj z njo pripravijo okvirni načrt uvajanja. Vzgojiteljica jim s svojo strokovnostjo pomaga premostiti začetne stiske in tako otroku olajša prilagajanje na novo socialno okolje. 5

7 Dodatni programi Ti programi so namenjeni otrokom, ki imajo na določenem področju večje interese ali sposobnosti. Izvajajo se praviloma v popoldanskem času (pod vodstvom zunanjih sodelavcev), pa tudi v dopoldanskem času (pod vodstvom vzgojiteljic). V šol. l. 2020/2021 so otrokom na voljo naslednje dejavnosti : Ciciban planinec - vodijo vzgojiteljice (dopoldne in popoldne) Predšolska bralna značka vodijo vzgojiteljice (dopoldne) Športni program»mali sonček«- vodijo vzgojiteljice (dopoldne, letovanje) Popoldanska telovadba za otroke, stare od 4 do 6 let vodita vzgojiteljici Ana in Nika (popoldne) Dodatne dejavnosti so na voljo otrokom glede na njihovo starost, saj so nekatere primerne le za starejše otroke. Obogatitveni program Praznovanje jeseni Obišče nas»tetka Jesen«. Na ta način otrokom približamo vsebine iz kurikula na njim primeren način. Prireditve ob tednu otroka (prvi teden v oktobru) V letošnjem šolskem letu traja teden otroka od 5. do 11. oktobra. Tema je Odgovor je pogovor. V četrtek, 10. oktobra si bodo otroci ogledali otroško gledališko predstavo Cepetavček, ki temelji na knjižni predlogi Leopolda Suhodolčana Cepecepetavček in govori o krhkem in občutljivem otroškem doživljanju sveta. Znotraj skupin bodo vzgojiteljice posebno pozornost namenile pogovoru in poslušanju otrok, otroci bodo spoznavali življenje drugih otrok po svetu Tradicionalni slovenski zajtrk V letošnjem šolskem letu bo v petek, 21. novembra. Namenjen je spoznavanju otrok z zdravo hrano ter podpiranju uporabe domače hrane ter kratkih distribucijskih verig. Finančno ga podpirajo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in sorodne institucije. Šole in vrtci ob tem organizirajo dodatne dejavnosti v zvezi z zdravo prehrano in zdravim načinom življenja. V Vrtcu Bovec se pridružimo tematiki, ki jo ob zdravem slovenskem zajtrku vodi program 6

8 Zdrava šola na OŠ Bovec. Kot vsako leto, bomo tudi letos dali poudarek na lokalno pridelani hrani. V letošnjem letu bomo še posebno pozornost namenili domačemu medu. Veseli december Poteka ves mesec december. Vrstijo se različne prireditve za otroke: lutkovne in gledališke predstave, prihod dedka Mraza s simbolično obdaritvijo, srečanja s starši v obliki likovnih delavnic ali iger na snegu oziroma pravljičnih pohodov, če je primerno vreme. Naši otroci za Občino Bovec nastopajo za starše novorojenčkov. Pustovanje Rajanje, kratka gledališka predstava v izvedbi vzgojiteljic (vsebina mask) ali pustni sprevod v sodelovanju s šolo in ob spremljavi harmonike. Otroški festival pesmi in plesa Od Solkanskega vrtca smo prevzeli organizacijo festivala, prvotno imenovanega Pomlad pesmi, ki ga bomo letos organizirali že 6. leto, skupno pa bo to že 11. festival. Festival se odvija v dveh popoldnevih v Kulturnem domu Bovec. Značilnost naše organizacije in izpeljave festivala je ta, da temo festivala izberemo glede na vsebinsko usmeritev šolskega leta ter da ves program vodijo otroci. Festivala se udeležijo otroci iz vrtcev severne Primorske povprečno je udeleženih 12 vrtcev (približno 330 otrok). V lanskem šolskem letu je festival zaradi epidemije odpadel. Letos ga bomo organizirali, v kolikor bodo epidemiološke razmere to omogočale. Praznovanja posebnih dni v letu: mednarodni dan miru, dan žena/materinski dan, svetovni dan lutk, dan zemlje, prvi dan jeseni, zime, pomladi Gledališke, glasbene in lutkovne predstave Praznovanje rojstnih dni otrok Pikniki, zaključki, izleti Vse vzgojiteljice načrtujejo in tekom šolskega leta izvajajo različne dejavnosti z namenom poglobiti stike s starši in jim omogočiti, da se med seboj bolje spoznajo, kar je predpogoj za intenzivnejše in kakovostno sodelovanje. Sodelovanje z drugimi vrtci Tradicionalno je naše sodelovanje z vrtcem Deskle. Vrtca se izmenično obiskujeta vsako leto. V lanskem šolskem letu je druženje odpadlo. Letos ga bomo organizirali, v kolikor bodo epidemiološke razmere to omogočale. Nadstandardni programi To so programi, ki jih starši plačujejo, izvajajo pa se v okviru vrtca s pomočjo lastnega kadra ali zunanjih sodelavcev. Nudimo naslednje možnosti: Letovanje otrok na Debelem Rtiču (otroci starejše skupine) Letovanje na Debelem Rtiču organiziramo, v kolikor je za letovanje dovolj prijav, za otroke stare od 5-6 let. Na letovanju organiziramo tudi plavanje, kar lahko otroci izkoristijo za 7

9 pridobitev nalepke MALI SONČEK. Vsaka vzgojiteljica ima v varstvu največ 8 otrok in zanje skrbi 24 ur dnevno. Izlet z ogledom predstave (Ljubljana Lutkovno gledališče) Izlet je organiziran po dogovoru s starši za otroke v starejši skupini. Izvede se v decembru, v popoldanskem času v spremstvu staršev. Z igro v angleščino Otrokom (4 6 let) ponujamo možnost spoznavanja angleškega jezika na njim primeren način. Vodi Janja Simčič Gaberšček, zunanja sodelavka vrtca. Oddelki, strokovne delavke, razporeditev otrok in prosta mesta ob začetku šolskega leta IME SKUPINE Vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice SONČKI Heterogen oddelek 1-3 leti prvega starostnega obdobja+2* Olga Mlekuž, Anja Šekli Pejić POLŽKI Homogen oddelek 1-2 leta prvega starostnega obdobja +2* Renata Mlekuž, Nika Vučič JEŽKI Homogen oddelek 3-4 let drugega starostnega obdobja Deana Kravanja, Tina Gašperčič ŽOGICE Homogen 4-5 let drugega starostnega obdobja, polovičen Anita, Gašperčič, Melita Pikon ŠKRATKI Homogen 5-6 let drugega starostnega obdobja Sandra Kverh, Ana Mlekuž M Ž SKUPAJ PO LETNICI ROJSTVA SKUPAJ Prosta mesta (normativ) : prosta mesta za l (7-10+2=12) : prosto mesto za l prosti mesti za l ( =14) : : 3** 12 3 prosta mesta za l prosti mesti za l (12-17) : prosti mesti za l : : 4** (22/2) 17 5 prostih mest za l (17-22) SKUPAJ BALONČKI Dislociran oddelek Žaga, kombiniran Mira Rutar, Tanja Fratnik : :1 2016: : prostih mest za vse starosti (10-17 od tega 3-7 prvo starostno obdobje) 2014: 2 SKUPAJ (vseh mest: 92) *Povečanje normativa +2, da se lahko v spomladanskem času, ko je največje povpraševanje, sprejeme enoletne otroke. **V drugem starostnem obdobju se uporablja normativ za homogene oddelke, če je v oddelku do 4 otrok, ki presegajo starostni razpon enega leta, v prvem pa, če sta dva taka otroka. 8

10 IV. Pravice staršev in otrok ter način zagotavljanja pravic Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in poteka po načelih: demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki, pravice do izbire in drugačnosti in ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja. Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki. Otrokom, ki so vključeni v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstrukcijo. Starši imajo pravico : do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu, do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu podatkov, do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu (upoštevajoč meje soodločanja - brez poseganja v strokovno avtonomnost vrtca). Skrbimo za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, spoštujemo in upoštevamo starše, ki so nosilci odgovornosti za otrokov razvoj, učenje in vzgojo in delujemo po načelu soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom v vrtcu. Skrbimo za otrokov optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. Optimalni razvoj vključuje možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti vrtec. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. V kolikor starši menijo, da so kršene otrokove pravice, ali je prišlo do kakršnega koli problema v zvezi z bivanjem otroka v vrtcu, se za reševanje težav najprej obrnejo na vzgojiteljico otroka. Če menijo, da problema niso mogli rešiti, se lahko obrnejo na vodjo vrtca, glede na specifiko težave lahko tudi na svetovalno služno vrtca. V kolikor menijo, da težave niso rešili, se obrnejo na ravnatelja. 9

11 Starši lahko predloge glede življenja v vrtcu (in ne predlogov glede reševanja osebnih težav) predstavljajo, v soglasju z drugimi starši, preko sveta staršev. V. Obveznosti staršev do vrtca Splošno: Da se zanimajo za otrokovo vzgojo in razvoj, ter da aktivno sodelujejo z vzgojnim osebjem vrtca. Da upoštevajo poslovni čas vrtca. Da nam posredujejo podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil (naslov, telefonska številka). Da nesoglasja med roditeljema glede skrbi za otroka roditelja rešujeta v medsebojnem razmerju; v kolikor imata težave, se obrneta na pristojne institucije (CSD, sodišče). Vrtec nima pristojnosti, da bi odločal, kateremu staršu predati otroka. Bivanje otroka v vrtcu: Da pred vstopom v vrtec opravijo z otrokom zdravniški pregled in vzgojiteljici oddajo ustrezno potrdilo. Da v primeru bolezni otroka obdržijo doma in vzgojiteljici sporočijo vzrok izostanka. Starši so dolžni priti po otroka, ki je v vrtcu zbolel, v najkrajšem možnem času. Da otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice v igralnici in da otroka tudi osebno prevzamejo v prostorih vrtca. V kolikor starši sami otroka ne morejo odpeljati iz vrtca, zagotovijo otroku spremstvo druge osebe in za tako spremstvo predložijo vzgojiteljici pisno pooblastilo. Da poskrbijo, da otroci v vrtec ne prinašajo stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje in varnost otrok (nakit, ostri predmeti, ) Pokrivanje stroškov Da redno izpolnjujejo finančne obveznosti do vrtca. Ceno vrtca sprejme Občinski svet Občine Bovec in velja od dalje: prvo starostno obdobje 480,45 drugo starostno obdobje 397,74 kombiniran program 405,23 10

12 Starši lahko na pristojni Center za socialno delo vložijo vlogo za znižano plačilo vrtca ter pridobijo pravico do plačila, ki je sorazmerno njihovim dohodkom. Če vloge na CSD ne vložijo, plačajo 77% cene. Prehrana Da javijo odsotnost otroka ne glede na razlog odsotnosti en dan prej ali isti dan do 8. ure zjutraj Če starši izostanka ne javijo, se hrana za tisti dan ne odšteje, saj je bila pripravljena. V primeru nizkega plačila za starše (prvi, drugi plačilni razred) prehrana ni velik strošek, za neporabljeno hrano v smeteh zaradi brezbrižnosti pa ni opravičila! Zato apeliramo tudi na starše, ki se jim odjava prehrane na položnici za plačilo vrtca bistveno ne pozna, da otrokovo odsotnost vseeno pravočasno javijo. VI. Načini sodelovanja in povezovanja s starši Svet staršev: Za organizirano uresničevanje interesov staršev se vsako leto oblikuje svet staršev. Svet staršev sestavljajo izmed staršev izvoljeni predstavniki vsakega oddelka. Prvi sestanek skliče ravnatelj, kasneje se starši srečujejo tudi na lastno pobudo. V šolskem letu 2020/21 so člani Sveta staršev VVE Bovec: Za oddelek: Sončki Polžki Ježki Žogice Škratki Balončki Ime in priimek predstavnika oddelka v svetu staršev Nataša Hrabar Nika Zornik Štulc Mateja Rot Anka Madon Petra Matijevič Wojčicki Andrea Berginc 11

13 Roditeljski sestanki: Vzgojiteljice staršem predstavijo dnevni red vrtca, program in način dela v skupini, podajo predlog za skupna sodelovanja, jih povabijo k aktivnemu udeleževanju pri vzgojnem delu, seznanijo z možnostjo dodatnih dejavnosti, rešujejo skupno problematiko in pripravijo kratko razmišljanje ali predavanje na aktualne teme v zvezi z vzgojo ali delom v skupini. V kolikor bodo epidemiološke razmere slabe, bo organiziran le en roditeljski sestanek z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov socialne distance in razkuževanja. V primeru reševanja nujnih težav, se bomo posluževali aplikacije za sms sporočila ali srečanj na daljavo. Pogovorne ure: Dan in uro določijo vzgojiteljice v dogovoru s starši na 1. roditeljskem sestanku. Vzgojiteljica je enkrat mesečno ali (v nujnih primerih) po potrebi na voljo staršem za pogovor o delu, razvoju in počutju otroka v skupini. Zaradi epidemioloških razmer bodo pogovorne ure organizirane za največ tri starše v enem popoldnevu, z vmesnim razkuževanjem in prezračevanjem ter ostalimi ukrepi socialne distance. Pogovori s starši: Vsakodnevno ob prihodu oziroma odhodu iz vrtca lahko starši z vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice izmenjajo informacije, ki so pomembne za otrokovo počutje, delo in napredovanje. Pisno obveščanje: Starši bodo lahko pisno obveščeni o raznih prireditvah, srečanjih, dodatnih spodbudah za otroke, v kotičku za starše pa vzgojiteljice sporočajo o dejavnosti v skupini. Kotički so opremljeni tudi s pozitivnimi in poučnimi mislimi. Starše obveščamo tudi preko oglasnih desk na vhodih. 12

14 Obveščanje z SMS-i: Vabila na prireditve vrtca, popoldanska srečanja skupin, roditeljske sestanke ter ankete za prisotnost med počitnicami ter druga pomembna obvestila bodo starši dobili na telefon po SMS-u. Če bodo obvestila daljša, jih bodo za podrobnejše informacije napotila na spletno stran vrtca. Spletna stran šole in vrtca: Spletna stran ponuja najosnovnejše podatke in obrazce (vpis, izpis, počitniška rezervacija, jedilniki ). V letošnjem šolskem letu bodo objavljena pisna obvestila staršem. Skupna srečanja: To so srečanja ob raznih prireditvah, praznovanjih, izletih, športnih aktivnostih, delavnicah. Ta srečanja predvsem poglabljajo stike med strokovnimi delavkami, starši in otroki. Načrt srečanj se predstavi na roditeljskih sestankih, uskladi se jih z interesi in mnenjem staršev. Publikacijo pripravila: Ida Šemrov Slikovno gradivo: Uporabljene so slike iz Kronike vrtca iz preteklih let 13

15 Vsebina I. Podatki o vrtcu... 1 II. Predstavitev programov glede na trajanje in starostna obdobja... 2 III. Programi vrtca... 3 IV. Pravice staršev in otrok ter način zagotavljanja pravic... 9 V. Obveznosti staršev do vrtca VI. Načini sodelovanja in povezovanja s starši