MNENJE. SL Združena v raznolikosti SL. Evropski parlament 2020/2137(INI) Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MNENJE. SL Združena v raznolikosti SL. Evropski parlament 2020/2137(INI) Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane"

Transkripcija

1 Evropski parlament Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 2020/2137(INI) MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane za Odbor za pravne zadeve o trajnostnem upravljanju podjetij (2020/2137(INI)) Pripravljavec mnenja: Pascal Canfin AD\ docx PE v02-00 Združena v raznolikosti

2 PA_NonLeg PE v /7 AD\ docx

3 POBUDE Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: A. ker je cilj Pariškega sporazuma zadržati povišanje povprečne svetovne temperature precej pod 2 C nad predindustrijskimi ravnmi in omejiti dvig temperature na 1,5 C nad predindustrijskimi ravnmi; B. ker je pandemija covida-19 pokazala, kako tesno je zdravje ljudi povezano z zdravjem živali in zdravjem okolja; ker trajnostni razvoj ne bi smel biti omejen samo na varstvo okolja in podnebja, temveč bi moral biti njegov cilj tudi najvišja raven varstva in razvoja ljudi, živih bitij ter ekosistemov; ker cilji trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov obravnavajo številna horizontalna vprašanja, med drugim polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse; ker ima trajnostno upravljanje podjetij velik potencial za zagotovitev, da podjetja prispevajo k uresničevanju vseh teh ciljev; C. ker Evropska unija temelji na vrednotah, navedenih v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, njena okoljska politika pa temelji na previdnostnem načelu iz člena 191(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije; D. ker je za hitro spreminjajoče se svetovno gospodarstvo potreben model upravljanja podjetij, s katerim bodo obravnavani najbolj pereči izzivi, od podnebnih sprememb, degradacije okolja in naravnih katastrof do vse večjih svetovnih neenakosti; ker Evropska unija in človeštvo kot celota trenutno kršita štiri od devetih omejitev planeta; E. ker zaradi vse večje svetovne tekme za dostop do naravnih virov podjetja pogosto netrajnostno izkoriščajo naravno in človekovo okolje; F. ker ima upravljanje podjetij pomembno vlogo pri izpolnjevanju zavez EU glede uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja OZN in izvajanja Pariškega sporazuma; G. ker podnebne spremembe resno ogrožajo prehransko varnost, zlasti razpoložljivost, dostopnost in uporabo hrane ter stabilnost prehranskih sistemov; ker kmetice trenutno ustvarijo % vse proizvedene hrane v državah v razvoju, ki so nesorazmerno prizadete zaradi podnebnih sprememb in degradacije okolja; H. ker zaradi krčenja gozdov nastane povprečno 20 % emisij ogljikovega dioksida, ki jih povzroči človek; ker nas krčenje gozdov v Braziliji in prekomerno izkoriščanje odprtega morja jasno opominjata, da nujno potrebujemo boljše trajnostno upravljanje okolja na svetovni ravni; I. ker vse več držav in javnih organov ekosistemom priznava pravni status; ker je Ekvador pravice narave uzakonil v svoji ustavi, s čimer je priznal neodtujljivo pravico ekosistemov, da obstajajo in uspevajo, ter pooblastil osebe, ljudstva, skupnosti in celo druge narode za uveljavljanje pravic narave ter izvajanje preventivnih in omejevalnih ukrepov v zvezi z dejavnostmi, ki bi lahko povzročile izumrtje vrst, uničenje ekosistemov ali trajno spremembo naravnih ciklov; AD\ docx 3/7 PE v02-00

4 J. ker je v Aarhuški konvenciji določenih več pravic javnosti in združenj v zvezi z okoljem, med drugim pravica dostopa do okoljskih informacij, pravica udeležbe pri odločanju v okoljskih zadevah in pravica dostopa do pravnega varstva; K. ker je Odbor OZN za skladnost z Aarhuško konvencijo leta 2017 ugotovil, da EU krši konvencijo, ker članom javnosti ne omogoča, da bi pri sodiščih EU vložili ugovore zoper odločitve institucij EU; L. ker je Evropska komisija za obdobje zastavila višje cilje z določitvijo agende za evropski zeleni dogovor, pri čemer je potrdila, da mora Evropa prevzeti vodstvo pri prehodu k zdravemu planetu ; 1. meni, da je trajnostno upravljanje podjetij ključnega pomena za dolgoročno usmeritev podjetij k uskladitvi njihovih dejavnosti s splošnimi okoljskimi cilji Unije, kot so določeni v evropskem zelenem dogovoru, pa tudi z zavezo EU, da bo na poti k doseganju cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 zmanjšala emisije toplogrednih plinov EU; poudarja, da bi morali vsi sektorji prispevati k doseganju teh ciljev; 2. izraža zaskrbljenost, ker je v nekaterih mednarodnih investicijskih sporazumih, kot je Pogodba o energetski listini, finančnim interesom multinacionalnih podjetij dana prednost pred okoljskimi in podnebnimi prednostnimi nalogami; poziva Komisijo, naj hitro ukrepa za popolno skladnost veljavnih in prihodnjih trgovinskih investicijskih sporazumov z okoljskimi in podnebnimi cilji EU ter naj v prihodnji reviziji direktive o nefinančnem poročanju predstavi predloge za boj proti prilaščanju zemljišč s strani podjetij in krčenju gozdov; 3. poudarja, da bosta ekološki prehod in vse večja digitalizacija pustila močne posledice za delovno silo; zato meni, da bi morali pri trajnostnem upravljanju podjetij priznati in učinkovito zagotavljati pravico zaposlenih do nadaljevanja poklicnega usposabljanja in vseživljenjskega izobraževanja v delovnem času; 4. meni, da sedanji pristop, da imajo podjetja na voljo smernice Komisije o nefinančnem poročanju, ne zadostuje za doseganje želenega rezultata primerljivega, zanesljivega in doslednega poročanja podjetij; 5. v zvezi s tem poziva k sprejetju standardov EU z natančno opredeljenimi zahtevami glede vsebine in dostopnosti nefinančnih informacij, ki bi morali veljati vsaj za vsa velika podjetja, ki delujejo v EU, ne glede na to, ali kotirajo na borzi ali ne; poudarja, da morajo novi evropski standardi temeljiti na oceni učinka ter biti prilagojeni zmogljivostim malih in srednjih podjetij (MSP); poziva k uvedbi posebnih mehanizmov za MSP, da bi jim pomagali in zagotovili izvajanje teh standardov, tudi z orodji za jezikovno podporo, da bi jim pomagali pri dostopu do spletnih platform; 6. poziva Komisijo, naj se zaveže, da bo tovrstne standarde razvila med prihodnjim pregledom direktive o nefinančnem poročanju; meni, da ti standardi ne bi smeli predstavljati nepotrebnega bremena za MSP; 7. poziva Komisijo in države članice, naj upoštevajo in spodbujajo vodilna načela OZN o podjetništvu in človekovih pravicah in smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorno ravnanje podjetij, da bi preprečile, zmanjšale in odpravile škodo za okolje in PE v /7 AD\ docx

5 biotsko raznovrstnost, ob upoštevanju obveznosti in zavez za zagotovitev varnega, čistega, zdravega in trajnostnega okolja; 8. meni, da bi moral okvir EU pomagati podjetjem, zlasti MSP, in zagotoviti, da so razkritja jasna, uravnotežena, razumljiva in primerljiva med podjetji v istem sektorju; 9. poleg tega meni, da bi bilo treba skladnost zakonodaje EU o trajnostnem upravljanju podjetij doseči ne le z obveznostjo sporočanja informacij, temveč tudi z uvedbo konkretnih, sorazmernih in izvršljivih obveznosti ter količinsko opredeljenih ciljev na podlagi ocene učinka; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo revizija direktive o nefinančnem poročanju skladna z uredbo o taksonomiji EU za trajnostne dejavnosti ter da bodo v njej opredeljeni obvezni in zavezujoči minimalni standardi, ki jih morajo podjetja spoštovati; nadalje meni, da bi bilo treba uvesti tudi spodbude za izvajanje teh ukrepov, zlasti za manjša podjetja; 10. meni, da bi morale strategije podjetij za trajnost dati prednost dolgoročnim interesom, da bi spodbudili obvezen premik od netrajnostnih naložb in podjetniških praks k bolj trajnostnim dejavnostim, ki pomagajo doseči okoljske in podnebne cilje, kot so proizvodnja energije iz obnovljivih virov, zmanjševanje količine odpadkov in spodbujanje resnično krožnega gospodarstva; 11. spominja, da je trajnost podjetij odvisna od tega, ali njihovo vodstvo v celoti izpolnjuje svoje okoljske in družbene obveznosti; poudarja, da so za zagotovitev popolnega spoštovanja teh obveznosti potrebne močne in neodvisne inšpekcijske službe; 12. v zvezi s tem poziva k sprejetju zakonodajnega okvira EU, ki od podjetij zahteva, da ob posvetovanju z vsemi ustreznimi deležniki pripravijo, izvajajo, redno ocenjujejo in posodabljajo strategijo podjetja za trajnost; meni, da bi se morala ta strategija ukvarjati zlasti z vplivi podjetij na okolje, kot sta izguba biotske raznovrstnosti in krčenje gozdov, ter s srednjeročnim in dolgoročnim načrtovanjem za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050; 13. priznava, da so ženske sicer dovzetne za vplive podnebnih sprememb, obenem pa so tudi učinkovite nosilke sprememb v zvezi z blaženjem in prilagajanjem nanje; poziva Komisijo in države članice, naj vključijo načelo enakosti spolov v svoje okoljske analize, oblikovanje politik, akcijske načrte in vse druge ukrepe, povezane s trajnostnim razvojem in podnebnimi spremembami, da bi se več pozornosti namenilo vidikom spola. AD\ docx 5/7 PE v02-00

6 INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE Datum sprejetja Izid končnega glasovanja +: : 0: Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Atanasios Konstandinu (Athanasios Konstantinou), Joanna Kopcińska, Sylvia Limmer, Javi López, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska Maria Arena, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Margarita de la Pisa Carrión, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Christophe Hansen, Laura Huhtasaari, Ondřej Knotek, Róża Thun und Hohenstein PE v /7 AD\ docx

7 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 66 + PPE S&D RENEW VERTS/ALE ECR GUE/NGL NI Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Agnès Evren, Jens Gieseke, Christophe Hansen, Adam Jarubas, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Michal Wiezik Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Javi López, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Jan Huitema, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir Margrete Auken, Sven Giegold, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O Sullivan, Jutta Paulus Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska Malin Björk, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Mick Wallace Antoni Comín i Oliveres, Eleonora Evi, Atanasios Konstandinu (Athanasios Konstantinou) 11 - PPE ID ECR Jessica Polfjärd Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone Rob Rooken 3 0 PPE RENEW ECR Pernille Weiss Linea Søgaard-Lidell Margarita de la Pisa Carrión Uporabljeni znaki: + : za - : proti 0 : vzdržani AD\ docx 7/7 PE v02-00