v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )... 5

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )... 5"

Transkripcija

1 Uradni list Evropske unije L 42 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik februar 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/247 z dne 16. oktobra 2018 o določitvi seznama kazalnikov za poročilo o uporabi Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS)... 1 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/248 z dne 13. novembra 2018 o popravku Uredbe (EU) št. 63/2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo odstopanja od cilja za specifične emisije CO 2 v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )... 5 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/249 z dne 12. februarja 2019 o opustitvi tarifnih preferencialov za nekatere države upravičenke do GSP v zvezi z nekaterimi oddelki GSP v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov za obdobje Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/250 z dne 12. februarja 2019 o predlogah za izjave in potrdila ES za komponente interoperabilnosti železniškega sistema in podsisteme, vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila in postopkih verifikacije ES za podsisteme v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 201/2011 ( 1 )... 9 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/251 z dne 12. februarja 2019 o dokončnih protidampinških dajatvah, ki veljajo za uvoz družbe Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, in spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2272 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ( 1 ) Besedilo velja za EGP. (Nadaljevanje na naslednji strani) Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje. Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

2 SKLEPI Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/252 z dne 11. februarja 2019 o spremembi Odločbe 2005/240/ES o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov na Poljskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 811)... 29

3 L 42/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/247 z dne 16. oktobra 2018 o določitvi seznama kazalnikov za poročilo o uporabi Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) ( 1 ) in zlasti drugega odstavka člena 17 Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Komisija je v svojem prvem poročilu o uporabi Uredbe (ES) št. 1082/2006 predlagala številne spremembe ( 2 ). Z Uredbo (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ) je izboljšalo, razjasnilo in poenostavilo ustanavljanje in delovanje evropskih združenj za teritorialno sodelovanje (EZTS). (2) Komisija v skladu s prvim odstavkom člena 17 Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskemu parlamentu, Svetu in Odboru regij predloži poročilo o uporabi navedene uredbe, ki vsebuje oceno uspešnosti, učinkovitosti, relevantnosti, evropske dodane vrednosti in možnosti za poenostavitev navedene uredbe na podlagi nekaterih kazalnikov. (3) Ti kazalniki naj bi Komisiji pomagali oblikovati mnenje o dosedanjem napredku. Določiti bi bilo treba presečni datum za zbiranje informacij za poročilo, napredek pa bi bilo treba oceniti s primerjavo stanja na določen izhodiščni datum in stanja na navedeni presečni datum. Pri pripravi poročila bi bilo treba uporabiti kvantitativne in kvalitativne kazalnike. (4) V skladu z drugim pododstavkom člena 3 Uredbe (EU) št. 1302/2013 se navedena uredba uporablja od 22. junija V skladu s prehodnimi določbami iz člena 2 navedene uredbe se pri postopku odobritve EZTS, ki se ustanavljajo, upošteva datum 22. junij Izhodišče za kazalnike, ki merijo napredek, bi zato moralo biti stanje na dan 21. junija Presečni datum za prejem podatkov ali informacij za uporabo kazalnika se lahko določi šele med pripravljalnim delom za poročilo o uporabi Uredbe in bi ga bilo treba navesti v poročilu. (5) Kazalnik uspešnosti bi moral pokazati, kako uspešna je bila Uredba (ES) št. 1082/2006 pri doseganju svojih ciljev ali kakšen je bil napredek pri doseganju teh ciljev. (6) Kazalnik učinkovitosti upošteva razmerje med uporabljenimi viri ali vložki in ustvarjenimi spremembami ali rezultati. V zvezi s postopkom odobritve za ustanovitev EZTS lahko informacije o različnih stroških za ( 1 ) UL L 210, , str. 19. ( 2 ) Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Uporaba Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) (COM(2011) 462 final z dne 29. julija 2011). ( 3 ) Uredba (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj (UL L 347, , str. 303).

4 L 42/ ustanovitev različnih pravnih teles za sodelovanje pripravijo le nacionalni organi, ki so pred tem že odobrili primerljiva telesa. Pri ocenjevanju napredka EZTS in posredno dosedanje učinkovitosti Uredbe (ES) št. 1082/2006 bi bilo treba stroške za delovanje teh EZTS primerjati s stroški, povezanimi z ustanovitvijo drugega pravnega telesa za sodelovanje. Taka primerjava pa se lahko izvede samo z EZTS, ki so predhodno ustanovili drugo pravno telo za sodelovanje. (7) Kazalnik relevantnosti obravnava to, v kakšnem obsegu cilji in določbe Uredbe (ES) št. 1082/2006 ustrezajo potrebam bodočih članov EZTS. (8) Kazalnik vzdržnosti, ki je povezan z relevantnostjo, obravnava število registriranih EZTS, ki dejansko ne opravljajo nobene dejavnosti. (9) Kazalnik evropske dodane vrednosti ocenjuje, ali so bili EZTS ustanovljeni zaradi sprejetja Uredbe (ES) št. 1082/2006, medtem ko člani EZTS niso mogli ustanoviti pravnih teles za teritorialno sodelovanje v skladu z veljavno mednarodno ali nacionalno zakonodajo. (10) Kar zadeva možnosti nadaljnje poenostavitve Uredbe (ES) št. 1082/2006, bi bilo treba oceniti elemente poenostavitve, kot je postopek za ustanavljanje novih EZTS, vključno s tiho odobritvijo nacionalnih organov za odobritev, kakor so bili uvedeni z Uredbo (EU) št. 1302/2013 SPREJELA NAEDNJO UREDBO: Člen 1 Kazalniki, ki se uporabijo za poročilo o uporabi Uredbe (ES) št. 1082/2006, so določeni v Prilogi k tej uredbi. Člen 2 Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 16. oktobra 2018 Za Komisijo Predsednik Jean-Claude JUNCKER

5 L 42/3 PRILOGA Seznam kazalnikov za poročilo o uporabi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Ocenjevalno merilo Kazalnik Enota Uspešnost Skladnost nacionalnih pravil držav članic s to uredbo Število držav članic, ki so do presečnega datuma za poročilo sprejele revidirana izvedbena pravila Učinkovitost Relevantnost Povečanje števila ustanovljenih EZTS (izhodišče: število EZTS na dan 21. junija 2014: X) Povečanje števila članov EZTS v obstoječih EZTS (izhodišče: število članov EZTS ob prvi ustanovitvi) Povečanje števila članov EZTS po kategorijah (izhodišče: število članov na dan 21. junija 2014: X) Podkazalniki po kategorijah: države članice organi na nacionalni ravni regionalni organi lokalni organi javna podjetja podjetja, pooblaščena za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena zveze, v katere so vključena telesa, ki pripadajo eni ali več teh kategorij nacionalni, regionalni ali lokalni organi ali osebe ali podjetja, enakovredni zgoraj navedenim, iz tretjih držav ali čezmorskih držav ali ozemelj Povečanje števila storitev, ki se zagotavljajo kot rezultat EZTS (izhodišče: število zagotovljenih storitev na dan 21. junija 2014: X) Podkazalniki po kategorijah: zdravstvo izobraževanje in usposabljanje okolje, energija, varstvo narave promet raziskave drugo Stroški ustanovitve EZTS v primerjavi s stroški ustanovitve primerljivih struktur v skladu z mednarodnim ali nacionalnim pravom ( 1 ) Stroški delovanja EZTS v primerjavi s stroški delovanja primerljivih struktur v skladu z mednarodnim ali nacionalnim pravom Postopek odobritve za ustanovitev EZTS v primerjavi s postopkom odobritve za primerljiva telesa v skladu z mednarodnim ali nacionalnim pravom Uporaba EZTS za izvajanje programa sodelovanja (v vlogi organa upravljanja) (izhodišče: število EZTS, ki na dan 21. junija 2014 delujejo kot organ upravljanja: X) Število EZTS na presečni datum za poročilo Število članov EZTS na presečni datum za poročilo Število na presečni datum za poročilo Število na presečni datum za poročilo EUR EUR Število mesecev Število EZTS, imenovanih za organ upravljanja programa sodelovanja na presečni datum za poročilo

6 L 42/ Ocenjevalno merilo Kazalnik Uporaba EZTS za izvajanje dela programa sodelovanja (npr. podprogrami, skladi za manjše projekte, projekti za stike med ljudmi, integrirane teritorialne naložbe, skupni akcijski načrti) (izhodišče: število EZTS, ki na dan 21. junija 2014 delujejo kot organ upravljanja: X) Enota Število EZTS, imenovanih za izvajanje dela programa sodelovanja na presečni datum za poročilo Uporaba EZTS za izvajanje operacije (izhodišče: število EZTS, ki na dan 21. junija 2014 delujejo kot organ upravljanja: X) Podkazalniki po kategorijah: operacija v okviru programa sodelovanja (čezmejno, transnacionalno ali medregionalno) operacija, ki jo podpira Unija prek Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa, povezanega s ciljem naložbe za rast in delovna mesta operacija, ki jo podpira Unija prek Evropskega socialnega sklada operacija, ki jo podpira Unija prek Kohezijskega sklada operacija/projekt, ki jo/ga podpira Unija zunaj programov kohezijske politike Število na presečni datum za poročilo Uporaba različnih možnosti za izbiro veljavnega prava: veljavno pravo v zvezi z razlago in izvrševanjem konvencije (člen 8(2)(g)); veljavno pravo v zvezi z delovanjem organov (člen 8(2)(h)) ter pravo, ki se neposredno nanaša na dejavnosti EZTS (člen 8(2)(j)) Opisno Uporaba lastnega osebja kot delež vsega osebja ( 2 ) Odstotek ( 3 ) Motivacijski dejavniki za ustanovitev EZTS pri telesih, ki so uradno sklenila dogovor o EZTS Opisno Vzdržnost EZTS, ki so registrirani brez opravljanja dejavnosti Število Dodana vrednost EU Število struktur in omrežij teritorialnega sodelovanja, ki so bili ustanovljeni, ker je bila na podlagi Uredbe (ES) št. 1082/2006 ponujena možnost ustanovitve EZTS Število/opisno Prednosti pravne osebe, ustanovljene v skladu z zakonodajo EU, v primerjavi s pravnimi osebami, ustanovljenimi v skladu z mednarodnim ali nacionalnim pravom Opisno Poenostavitev, uvedena z instrumentom Povprečno trajanje ustanovitve EZTS (faza 1: do predložitve osnutka konvencije) pred spremembo te uredbe in po njej Povprečno trajanje ustanovitve EZTS (faza 2: od predložitve osnutka konvencije do končne odobritve) pred spremembo te uredbe in po njej Meseci Meseci Število odobritev s tiho odobritvijo nacionalnih organov, ki niso organi države članice, v kateri je registriran sedež EZTS Število (in opisno) ( 1 ) Npr. združenje za sodelovanje evropskih regij (Svet Evrope); evroregije, evrookrožja; Zweckverband (nemško pravo), consorcio (špansko pravo), groupement local de coopération transfrontalière (franscosko pravo). ( 2 ) Lastno osebje v nasprotju z osebjem, ki ga delegirajo člani EZTS. ( 3 ) Odstotek na podlagi števila članov osebja, brez upoštevanja ekvivalentov polnega delovnega časa.

7 L 42/5 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/248 z dne 13. novembra 2018 o popravku Uredbe (EU) št. 63/2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo odstopanja od cilja za specifične emisije CO 2 v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO 2 iz lahkih tovornih vozil ( 1 ) in zlasti člena 11(8) Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Proizvajalec lahkih vozil General Motors Holding LLC je obvestil Komisijo, da povprečne specifične emisije CO 2 v letu 2007, ki so zanj določene v Prilogi IV k Uredbi Komisije (EU) št. 63/2011 ( 2 ), niso pravilne. (2) Proizvajalec je predložil podrobne dokaze, da so bile povprečne specifične emisije CO 2 v letu 2007 znatno višje od vrednosti iz Uredbe (EU) št. 63/2011. Navedena vrednost je temeljila na specifičnih emisijah CO 2 iz vozil, ki so nepravilno vključevala vozila proizvajalca Adam Opel AG, ki je bil takrat povezan s proizvajalcem General Motors. Navedene specifične emisije CO 2 iz vozil proizvajalca Adam Opel AG so prispevale k nižjim povprečnim specifičnim emisijam CO 2 proizvajalca General Motors v letu Napaka je postala očitna po spremembi lastništva proizvajalcev General Motors in Adam Opel 1. avgusta (3) Komisija meni, da dokazi, ki jih je predložil proizvajalec General Motors Holding LLC, potrjujejo netočnost povprečnih specifičnih emisij CO 2 navedenega proizvajalca v letu 2007, kot so navedene v Uredbi (EU) št. 63/2011. (4) Uredbo (EU) št. 63/2011 bi bilo zato treba ustrezno popraviti SPREJELA NAEDNJO UREDBO: Člen 1 V preglednici v Prilogi IV k Uredbi (EU) št. 63/2011 se v stolpcu Povprečne emisije [g/km] v vrstici, ki se nanaša na proizvajalca General Motors, vrednost 159,604 nadomesti z vrednostjo 283,689. Člen 2 Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 13. novembra 2018 Za Komisijo Predsednik Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) UL L 140, , str. 1. ( 2 ) Uredba Komisije (EU) št. 63/2011 z dne 26. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo odstopanja od cilja za specifične emisije CO 2 v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 23, , str. 16).

8 L 42/ IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/249 z dne 12. februarja 2019 o opustitvi tarifnih preferencialov za nekatere države upravičenke do GSP v zvezi z nekaterimi oddelki GSP v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov za obdobje EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 732/2008 ( 1 ) ter zlasti člena 8(3) Uredbe, po posvetovanju z Odborom za splošne preferenciale v smislu člena 39 Uredbe (EU) št. 978/2012, ob upoštevanju naslednjega: (1) V skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 978/2012 se tarifni preferenciali v okviru splošnega režima splošne sheme preferencialov (GSP) za izdelke iz oddelka GSP s poreklom iz države upravičenke do GSP opustijo, kadar povprečna vrednost uvoza takih izdelkov iz te države upravičenke do GSP v Unijo tri zaporedna leta presega prage, navedene v Prilogi VI k navedeni uredbi. (2) V skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) št. 978/2012 in na podlagi trgovinske statistike za koledarska leta je bil z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/330 ( 2 ) določen seznam oddelkov izdelkov, pri katerih so bili tarifni preferenciali opuščeni od 1. januarja 2017 do 31. decembra (3) V skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 978/2012 Komisija vsaka tri leta pregleda navedeni seznam in sprejme izvedbeni akt, da bi opustila ali ponovno vzpostavila tarifne preferenciale. (4) Revidirani seznam bi moral veljati tri leta, in sicer od 1. januarja Seznam temelji na trgovinski statistiki za koledarska leta , kot je bila na voljo 1. septembra 2018, in upošteva uvoz iz držav upravičenk do GSP iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012, kot je veljala na navedeni datum. Vendar vrednost uvoza iz držav upravičenk do GSP, ki od 1. januarja 2020 ne uživajo več ugodnosti tarifnih preferencialov iz točke (b) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 978/2012, ni upoštevana SPREJELA NAEDNJO UREDBO: Člen 1 Seznam izdelkov iz oddelkov GSP, za katere se opustijo tarifni preferenciali iz člena 7 Uredbe (EU) št. 978/2012 v zvezi z zadevnimi državami upravičenkami do GSP, je določen v Prilogi k tej uredbi. Člen 2 Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 1. januarja 2020 do 31. decembra ( 1 ) UL L 303, , str. 1. ( 2 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/330 z dne 8. marca 2016 o opustitvi tarifnih preferencialov za nekatere države upravičenke do GSP v zvezi z nekaterimi oddelki GSP v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (UL L 62, , str. 9).

9 L 42/7 Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 12. februarja 2019 Za Komisijo Predsednik Jean-Claude JUNCKER

10 L 42/ PRILOGA Seznam oddelkov GSP, za katere se opustijo tarifni preferenciali iz člena 7 Uredbe (EU) št. 978/2012 v zvezi z zadevno državo upravičenko do GSP: Stolpec A: ime države Stolpec B: oddelek GSP (člen 2(j) uredbe GSP) Stolpec C: poimenovanje A B C Indija S-6a Anorganske in organske kemikalije S-11a Tekstil S-14 Biseri in plemenite kovine S-15a S-15b S-17a S-17b Železo, jeklo ter izdelki iz železa in jekla Navadne kovine (razen železa in jekla), izdelki iz navadnih kovin (razen izdelkov iz železa in jekla) Železniške in tramvajske lokomotive, tirna vozila Motorna vozila, kolesa, zrakoplovi, vesoljska vozila, ladje in čolni Indonezija S-1a Žive živali in živalski izdelki, razen rib S-3 Živalska ali rastlinska olja, maščobe in voski S-5 Mineralni proizvodi S-9a Les in lesni izdelki, lesno oglje Kenija S-2a Žive rastline in cvetličarski izdelki

11 L 42/9 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/250 z dne 12. februarja 2019 o predlogah za izjave in potrdila ES za komponente interoperabilnosti železniškega sistema in podsisteme, vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila in postopkih verifikacije ES za podsisteme v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 201/2011 (Besedilo velja za EGP) EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji ( 1 ) ter zlasti členov 9(4), 15(9) in 24(4) navedene direktive, ob upoštevanju naslednjega: (1) Proizvajalci ali njihovi pooblaščeni zastopniki, prosilci, priglašeni organi in imenovani organi bi morali uporabljati usklajene predloge za dokumente, ki jih je treba priložiti vlogi za dovoljenje za začetek obratovanja fiksnih naprav ali za dovoljenje za dajanje vozila na trg, da bi poenostavili ocenjevanje navedenih vlog s strani Agencije Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: agencija) ali nacionalnega varnostnega organa ter da bi olajšali nadzor nacionalnih varnostnih organov nad železniškim sistemom Unije. (2) Olajšati je treba izdajo izjave ES, ki jo določa Direktiva (EU) 2016/797. Zlasti je treba olajšati izdajo izjave ES o skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihovi primernosti za uporabo, izjave ES o verifikaciji podsistemov, vmesne izjave o verifikaciji podsistemov, izjave o skladnosti z dovoljenim tipom vozila. (3) Olajšati je treba pripravo tehnične dokumentacije, ki mora biti priložena izjavam ES, in sicer z določitvijo predlog za potrdilo ES o skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihovi primernosti za uporabo, potrdilo ES o verifikaciji podsistema, ki ga predloži priglašeni organ, ter potrdilo, ki ga predloži imenovani organ. (4) Izjava ES o skladnosti in izjava ES o primernosti za uporabo ter njuni spremni dokumenti bi morali zagotavljati dokaze, da so bili za oceno skladnosti ali primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti uporabljeni postopki iz ustrezne tehnične specifikacije za interoperabilnost (TSI), ter navajati sklice na navedene TSI in druge ustrezne akte Unije. (5) Izjavo ES o primernosti komponent interoperabilnosti za uporabo, ki se izda na podlagi izkušenj pri obratovanju, bi bilo treba šteti za dopolnilno izjavo k izjavi ES o skladnosti komponent interoperabilnosti. (6) Zaradi narave informacij, ki ji je treba predložiti, bi lahko uporabili eno predlogo, v kateri bi bila tako izjava ES o skladnosti komponent interoperabilnosti kot izjava ES o primernosti komponent interoperabilnosti za uporabo. (7) Izjava ES o verifikaciji podsistemov in njeni spremni dokumenti bi morali zagotavljati dokaze o zaključku ustreznih postopkov verifikacije v skladu z veljavnim pravom Unije in nacionalnimi predpisi ter navajati sklice na direktive, tehnične specifikacije za interoperabilnost in druge ustrezne akte Unije ter ustrezne nacionalne predpise. (8) Da bi sčasoma zagotovili nadaljnjo izpolnjevanje bistvenih zahtev podsistema, bi izjava ES o verifikaciji morala odražati vse morebitne spremembe, ki vplivajo nanjo, prosilec pa bi moral imeti na voljo postopke, ki bi omogočali stalno posodabljanje izjave ES o verifikaciji. ( 1 ) UL L 138, , str. 44.

12 L 42/ (9) Postopek za verifikacijo ES za spremenjene podsisteme bi moral biti v skladu s členom 15 Direktive (EU) 2016/797 in določbami, ki se uporabljajo za obstoječe podsisteme in vozila ter so določene v TSI. Obstoječi podsistemi so lahko že obratovali, preden se je zanje začel uporabljati postopek verifikacije ES, kakor tudi brez izjave ES o verifikaciji. Postopek verifikacije ES v zvezi s spremembami navedenih podsistemov, ki so že začeli obratovati brez izjave ES o verifikaciji, bi moral biti omejen na dele podsistema, ki so spremenjeni, in na vmesnike do nespremenjenih delov podsistema. Izjava ES o verifikaciji bi tako zajemala spremenjen podsistem. (10) Za izjavo ES o verifikaciji in morebitne spremembe, ki bi lahko vplivale na njene sestavne dele v življenjskem ciklu podsistema, bi bilo treba uporabiti eno predlogo. (11) Vmesna izjava o verifikaciji podsistemov, njena priloga in spremni dokumenti bi morali zagotavljati dokaze o zaključku faze ustreznih postopkov verifikacije podsistema ali dela podsistema v skladu z veljavnim pravom Unije in ustreznimi nacionalnimi predpisi. Navajati bi morala sklice na direktive, tehnične specifikacije za interoperabilnost in druge ustrezne akte Unije ter ustrezne nacionalne predpise. (12) Zaradi narave informacij, ki jih je treba predložiti, bi lahko uporabili eno predlogo za potrdilo ES o verifikaciji, ki ga za podsistem predloži priglašeni organ, potrdilo ES o skladnosti, ki ga za komponento interoperabilnosti predloži priglašeni organ, potrdilo ES o primernosti za uporabo, ki ga za komponento interoperabilnosti predloži priglašeni organ, ter potrdilo, ki ga predloži imenovani organ. (13) Priloge k izjavi o skladnosti z dovoljenim tipom vozila bi morale zagotavljati dokaze o zaključku ustreznih postopkov verifikacije v skladu z veljavnim pravom Unije in nacionalnimi predpisi ter navajati sklice na direktive, tehnične specifikacije za interoperabilnost in druge ustrezne akte Unije ter ustrezne nacionalne predpise. (14) Agencija je 19. decembra 2017 izdala priporočila o izjavi ES o verifikaciji podsistemov in predlogah iz člena 9(4), člena 15(9) in člena 24(4) Direktive (EU) 2016/797. (15) Prilogi IV in V k Direktivi 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ) o vsebini izjave ES o skladnosti ali primernosti za uporabo in izjavi ES o verifikaciji sta bili razveljavljeni z Direktivo (EU) 2016/797, zato bi bilo treba nadomestiti zadevne določbe. (16) Uredbo Komisije (EU) št. 201/2011 ( 3 ) bi bilo treba razveljaviti. (17) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 51(1) Direktive (EU) 2016/797 SPREJELA NAEDNJO UREDBO: Ta uredba določa: Člen 1 Predmet urejanja (a) predlogo za izjavo ES o skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihovi primernosti za uporabo, kot je navedeno v členu 9(2) Direktive (EU) 2016/797; (b) podrobnosti postopkov verifikacije ES za podsisteme in predlogo za izjavo ES o verifikaciji, kot je navedeno v členu 15(9) Direktive (EU) 2016/797; (c) predlogo za vmesno izjavo o verifikaciji podsistemov, kot je navedeno v členu 15(9) Direktive (EU) 2016/797; (d) predlogo za potrdilo o skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihovi primernosti za uporabo, kot je navedeno v členu 9(2), ter predlogo za potrdila o verifikaciji podsistema, kot je navedeno v členu 15(9) Direktive (EU) 2016/797; (e) vzorec izjave o skladnosti tipa vozil, kot je navedeno v členu 24(4) Direktive (EU) 2016/797. ( 2 ) Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (UL L 191, , str. 1). ( 3 ) Uredba Komisije (EU) št. 201/2011 z dne 1. marca 2011 o vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila (UL L 57, , str. 8).

13 L 42/11 Člen 2 Opredelitev pojmov V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: (a) izjava ES o skladnosti je izjava proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika, v kateri na lastno odgovornost izjavlja, da je zadevna komponenta interoperabilnosti, ki je bila predmet ustreznih postopkov verifikacije, skladna z ustreznim pravom Unije; (b) izjava ES o primernosti za uporabo je dopolnilna izjava proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika k izjavi ES o skladnosti komponente interoperabilnosti, v kateri na lastno odgovornost izjavlja, da zadevna komponenta interoperabilnosti, ki je bila predmet ustreznih postopkov verifikacije, izpolnjuje zahteve glede primernosti za uporabo, navedene v zadevnih tehničnih specifikacijah za interoperabilnost; (c) izjava ES o verifikaciji je izjava prosilca o podsistemu, v kateri na lastno odgovornost izjavlja, da zadevni podsistem, ki je bil predmet ustreznih postopkov verifikacije, izpolnjuje zahteve ustreznega prava Unije in ustreznih nacionalnih predpisov; (d) podsistem, ki je začel obratovati brez izjave ES o verifikaciji, je podsistem, ki je bodisi fiksen bodisi mobilen ter je začel obratovati, preden se je zanj začel uporabljati postopek verifikacije ES v skladu z Direktivo Sveta 96/48/ES ( 4 ), Direktivo 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 5 ) ali Direktivo 2008/57/ES, in tako brez izjave ES o verifikaciji; (e) vmesna izjava o verifikaciji je dokument, ki ga izda bodisi priglašeni organ, ki ga v primeru zahtev TSI izbere prosilec, bodisi imenovani organ v primeru zahtev iz nacionalnih pravil, ter navaja rezultate faze verifikacijskega postopka; (f) potrdilo ES o skladnosti je potrdilo priglašenega organa o skladnosti komponente interoperabilnosti, obravnavane ločeno, s tehničnimi specifikacijami Unije, ki bi jih morala komponenta izpolnjevati; (g) potrdilo ES o primernosti za uporabo je potrdilo priglašenega organa o primernosti komponente interoperabilnosti za uporabo v železniškem okolju; (h) potrdilo o verifikaciji je potrdilo, ki ga je za podsistem v zvezi z verifikacijo skladnosti z ustreznimi TSI ali nacionalnimi pravili pripravil bodisi priglašeni organ bodisi imenovani organ, in sicer od faze zasnove do faze odobritve, preden je podsistem dan na trg ali preden začne obratovati, ter obsega tudi verifikacijo vmesnikov zadevnega podsistema glede na sistem, v katerega se vgradi; (i) potrdilo ES o verifikaciji je potrdilo priglašenega organa zgolj glede verifikacije skladnosti podsistema z ustreznimi TSI; (j) izjava o skladnosti z dovoljenim tipom vozila je izjava prosilca v zvezi z vozilom, v kateri na lastno odgovornost izjavlja, da je zadevno vozilo, ki je bilo predmet ustreznih postopkov verifikacije, v skladu z dovoljenim tipom vozila ter izpolnjuje zahteve ustreznega prava Unije in ustreznih nacionalnih pravil; (k) ERADIS ID je alfanumerična oznaka, ki se uporablja za identifikacijo izjave ES o skladnosti komponente interoperabilnosti ali njihovi primernosti za uporabo ali izjave ES o verifikaciji podsistema ter se dodeli v skladu s Prilogo VII. Člen 3 Izjava ES o skladnosti ali izjava ES o primernosti za uporabo 1. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik izjavo ES o skladnosti komponente interoperabilnosti ali izjavo ES o primernosti komponente interoperabilnosti za uporabo izda v skladu s predlogo iz Priloge I. ( 4 ) Direktiva Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti (UL L 235, , str. 6). ( 5 ) Direktiva 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (UL L 110, , str. 1).

14 L 42/ Izjava ES o skladnosti ali izjava ES o primernosti za uporabo je napisana v enem od uradnih jezikov Unije in je v istem jeziku kot spremni dokumenti. Člen 4 Spremni dokumenti izjave ES o skladnosti ali izjave ES o primernosti za uporabo Izjavo ES o skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihovi primernosti za uporabo spremljajo naslednji dokumenti: (a) potrdilo ES o skladnosti in, kadar je primerno, potrdilo ES o primernosti za uporabo; (b) tehnična dokumentacija v skladu s Sklepom Komisije 2010/713/EU ( 6 ). Člen 5 Izjava ES o verifikaciji 1. Izjava ES o verifikaciji temelji na informacijah, pridobljenih v okviru verifikacijskih postopkov za podsisteme iz člena 15 Direktive (EU) 2016/797 in Priloge IV k navedeni direktivi. Izjava ES o verifikaciji zajema verifikacijo v zvezi s pravom Unije in, kadar je primerno, nacionalnimi pravili. 2. Prosilec izjavo ES o verifikaciji izda v skladu s predlogo iz Priloge II ter v skladu s predlogo iz Priloge III, kadar se nanaša na podsistem, ki je najprej začel obratovati brez izjave ES o verifikaciji. 3. Izjava ES o verifikaciji je napisana v enem od uradnih jezikov Unije in je v istem jeziku kot spremni dokumenti. Člen 6 Verifikacijski postopek v primeru spremembe podsistema 1. V primeru spremembe podsistema prosilec preuči spremembo in oceni učinek na izjavo ES o verifikaciji. 2. Kadar sprememba vpliva na veljavnost elementa ustrezne izjave ES o verifikaciji, prosilec posodobi izjavo ES o verifikaciji ali izda novo izjavo ES o verifikaciji. Nova izjava ES o verifikaciji se izda, kadar se zahteva novo dovoljenje v skladu z merili iz člena 18(6) in 21(12) Direktive (EU) 2016/ Kadar sprememba vpliva na osnovni parameter, prosilec za spremenjeni podsistem oceni potrebo po postopku verifikacije ES iz člena 15 Direktive (EU) 2016/797 in Priloge IV k navedeni direktivi ter ga po potrebi izvede. Člen 7 Postopek verifikacije v primeru spremembe podsistema, ki je začel obratovati brez izjave ES o verifikaciji 1. V primeru spremembe podsistema, ki je začel obratovati brez izjave ES o verifikaciji, prosilec preuči spremembo in oceni učinek na obstoječo dokumentacijo o projektiranju in vzdrževanju. 2. Kadar sprememba podsistema vpliva na osnovni parameter, prosilec oceni potrebo po postopku verifikacije ES v skladu s členom 15 Direktive (EU) 2016/797 ter ga po potrebi izvede. 3. Organ za ocenjevanje skladnosti oceni zgolj spremenjene dele podsistema ter vmesnike do nespremenjenih delov podsistema. ( 6 ) Sklep Komisije 2010/713/EU z dne 9. novembra 2010 o modulih za postopke ocenjevanja skladnosti, primernosti za uporabo in ES-verifikacije, ki se uporabljajo v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, sprejetih v okviru Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 319, , str. 1).

15 L 42/13 4. Izjavo ES o verifikaciji prosilec izda za celoten podsistem, pri čemer na lastno odgovornost izjavi, da: (a) so se za spremenjeni del in za vmesnike do nespremenjenih delov podsistema opravili ustrezni verifikacijski postopki ter da so skladni z ustreznim pravom Unije in vsemi ustreznimi nacionalnimi pravili; (b) nespremenjeni del se je začel uporabljati v železniškem sistemu in je bil ves čas v stanju načrtovanega delovanja od datuma začetka delovanja v železniškem sistemu do datuma izdaje izjave ES o verifikaciji. Člen 8 Vmesna izjava o verifikaciji 1. Vmesna izjava o verifikaciji temelji na istih ustreznih modulih za oceno skladnosti kot v primeru izdaje potrdila o verifikaciji za podsistem. 2. Priglašeni organ ali imenovani organ izda vmesno izjavo o verifikaciji v skladu s predlogo iz Priloge IV. 3. Vmesna izjava o verifikaciji je napisana v enem od uradnih jezikov Unije in je v istem jeziku kot spremni dokumenti. Člen 9 Potrdilo o skladnosti ali primernosti za uporabo in verifikaciji Potrdilo o verifikaciji podsistema, potrdilo ES o verifikaciji in potrdilo ES o skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihovi primernosti za uporabo se izdajo v skladu s predlogo iz Priloge V. Člen 10 Izjava o skladnosti z dovoljenim tipom vozila 1. Prosilec izda izjavo o skladnosti z dovoljenim tipom vozila v skladu z vzorčno strukturo iz Priloge VI. 2. Izjava o skladnosti z dovoljenim tipom vozila je napisana v enem od uradnih jezikov Unije in je v istem jeziku kot spremni dokumenti. Člen 11 Razveljavitev Uredba (EU) št. 201/2011 se razveljavi z učinkom od 16. junija Priloga k Uredbi (EU) št. 201/2011 se še naprej uporablja za izjave o skladnosti tipa vozil do 16. junija 2020, kot je določeno v členu 26(4) Direktive 2008/57/ES v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797. Člen 12 Začetek veljavnosti in uporaba Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 16. junija 2019 v državah članicah, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797. Člen 11 se uporablja od 16. junija 2019 v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile o nameri za podaljšanje obdobja za prenos Direktive (EU) 2016/797 v skladu s členom 57(2) navedene direktive. V vseh državah članicah se uporablja od 16. junija 2020.

16 L 42/ Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, 12. februarja 2019 Za Komisijo Predsednik Jean-Claude JUNCKER

17 L 42/15 PRILOGA I PREDLOGA ZA IZJAVO ES O SKLADNOSTI KOMPONENT INTEROPERBILNOSTI ALI NJIHOVI PRIMERNOSTI ZA UPORABO Izjava ES o skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihovi primernosti za uporabo Identifikacijska številka izjave ES [ERADIS ID] ( 1 ) Proizvajalci ali pooblaščeni zastopniki [naziv podjetja] [popolni poštni naslov] na lastno odgovornost izjavljamo, da je naslednja komponenta interoperabilnosti ( 2 ): [ime / kratki opis komponente interoperabilnosti, enotna identifikacija komponente interoperabilnosti], na katero se nanaša ta izjava, v skladu z ustreznim pravom Unije: [naslovi direktiv; naslovi TSI; naslovi evropskih specifikacij] ter jo je ocenil naslednji priglašeni organ: [naziv podjetja] [registracijska številka] [popolni naslov] in je v skladu z naslednjimi odobritvami in/ali potrdili: [odobritve, datum izdaje][številke potrdil, datumi izdaje] Uporabljajo se naslednji pogoji uporabe in druge omejitve: ( 3 ) [seznam ali sklic na seznam pogojev uporabe in drugih omejitev] Pri pripravi izjave o skladnosti so bili upoštevani naslednji postopki: [moduli, ki jih je proizvajalec izbral za oceno komponent interoperabilnosti] Seznam prilog [naslovi prilog (tehnična dokumentacija ali tehnični dokument, ki spremlja izjavo ES o skladnosti ali primernosti za uporabo)] ( 4 ) Dne: [datum DD. MM. LLLL] Podpis proizvajalca / pooblaščenega zastopnika [ime, priimek] ( 1 ) Informacije v oglatih oklepajih [] uporabniku omogočajo pravilno in izčrpno pripravo predloge. ( 2 ) Opis komponente interoperabilnosti omogoča enotno identifikacijo in sledljivost. ( 3 ) V primeru sklica na seznam pogojev uporabe in drugih omejitev je takšen seznam na voljo subjektu za izdajo dovoljenj. ( 4 ) Tehnična dokumentacija v skladu s Sklepom 2010/713/EU.

18 L 42/ PRILOGA II PREDLOGA ZA IZJAVO ES O VERIFIKACIJI PODSISTEMA Izjava ES o verifikaciji podsistema Identifikacijska številka izjave ES [ERADIS ID] ( 1 ) Prosilci: [naziv podjetja] [popolni poštni naslov] na lastno odgovornost izjavljamo, da je bil za naslednji podsistem ( 2 ): [ime / kratek opis podsistema, enotna identifikacija podsistema] na katerega se nanaša ta izjava, opravljen ustrezen verifikacijski postopek ter da je skladen z ustreznim pravom Unije in vsemi ustreznimi nacionalnimi predpisi; [sklic na: direktive; TSI; ustrezni nacionalni predpisi] ter so ga ocenili naslednji organi za ocenjevanje skladnosti: Priglašeni organ: Imenovani organ: naziv podjetja naziv podjetja registracijska številka identifikacijska številka polni naslov polni naslov Ocenjevalni organ [ocena tveganja]: naziv podjetja identifikacijska številka polni naslov v skladu z naslednjimi potrdili in/ali poročili: [številke potrdil, številke poročil in datumi izdaje] Uporabljajo se naslednji pogoji uporabe in druge omejitve: ( 3 ) [seznam ali sklic na seznam pogojev uporabe in drugih omejitev] Pri ugotavljanju skladnosti so bili upoštevani naslednji postopki: [moduli, ki jih je prosilec izbral za verifikacijo podsistema] Navedba tehnične dokumentacije, ki spremlja to izjavo [sklic na tehnično dokumentacijo, ki spremlja izjavo ES o verifikaciji podsistema v skladu s členom 15(4) Direktive (EU) 2016/797] Sklic na predhodno izjavo ES o verifikaciji (kjer je primerno) [da/ne] Dne: [datum DD. MM. LLLL] Podpis prosilca ime, priimek ( 1 ) Informacije v oglatih oklepajih [] uporabniku omogočajo pravilno in izčrpno pripravo predloge. ( 2 ) Opis podsistema omogoča enotno identifikacijo in sledljivost. ( 3 ) V primeru sklica na seznam pogojev uporabe in drugih omejitev je takšen seznam na voljo organu za izdajo dovoljenj.

19 L 42/17 PRILOGA III PREDLOGA ZA IZJAVO O VERIFIKACIJI ZA PODSISTEM, KI JE NAJPREJ ZAČEL OBRATOVATI BREZ IZJAVE ES Izjava ES o verifikaciji podsistema Identifikacijska številka izjave ES [ERADIS ID] ( 1 ) Prosilci: [naziv podjetja] [popolni poštni naslov] z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je bil za podsistem, na katerega se nanaša ta izjava ( 2 ), [ime / kratek opis podsistema, enotna identifikacija podsistema] Spremenjeni del podsistema: [ime / kratek opis delov podsistema] opravljen ustrezen verifikacijski postopek ter da je skladen z ustreznim pravom Unije in vsemi ustreznimi nacionalnimi predpisi; [sklic na: direktive; TSI; ustrezni nacionalni predpisi] ter so ga ocenili naslednji organi za ocenjevanje skladnosti: Priglašeni organ: Imenovani organ: naziv podjetja naziv podjetja registracijska številka identifikacijska številka polni naslov polni naslov Ocenjevalni organ [ocena tveganja]: naziv podjetja identifikacijska številka polni naslov v skladu z naslednjimi potrdili in/ali poročili: [številke potrdil, številke poročil in datumi izdaje] Nespremenjeni del podsistema, na katerega se nanaša ta izjava, se je začel uporabljati v železniškem sistemu in je bil ves čas v stanju načrtovanega delovanja od datuma začetka delovanja v železniškem sistemu do datuma izdaje izjave ES o verifikaciji. Uporabljajo se naslednji pogoji uporabe in druge omejitve: ( 3 ) [seznam ali sklic na seznam pogojev uporabe in drugih omejitev] Pri ugotavljanju skladnosti so bili upoštevani naslednji postopki: [moduli, ki jih je prosilec izbral za verifikacijo podsistema] Navedba tehnične dokumentacije, ki spremlja to izjavo [sklic na tehnično dokumentacijo, ki spremlja izjavo ES o verifikaciji podsistema v skladu s členom 15(4) Direktive (EU) 2016/797] Sklic na predhodno izjavo ES o verifikaciji (kjer je primerno) [da/ne] ( 1 ) Informacije v oglatih oklepajih [] uporabniku omogočajo pravilno in izčrpno pripravo predloge. ( 2 ) Opis podsistema omogoča enotno identifikacijo in sledljivost. ( 3 ) V primeru sklica na seznam pogojev uporabe in drugih omejitev je takšen seznam na voljo organu za izdajo dovoljenj.

20 L 42/ Dne: [datum DD. MM. LLLL] Podpis prosilca ime, priimek

21 L 42/19 PRILOGA IV PREDLOGA ZA VMESNO IZJAVO O VERIFIKACIJI Vmesna izjava o verifikaciji Številka [enotna identifikacijska številka VIV, ki zagotavlja sledljivost dokumenta] ( 1 ) Predmet ocene ( 2 ): [Enotna identifikacija podsistema ali dela podsistema: identifikacija celotnega podsistema ali dela podsistema ter stopnje verifikacije v skladu s točko Priloge IV k Direktivi (EU) 2016/797] Prosilec, tudi proizvajalec, če obstaja, in proizvodne lokacije: [ime(-na), naslov(-i)] Zahteve glede ocenjevanja: [sklic na: direktive, TSI, neuporabo TSI, ustrezne nacionalne predpise, evropske specifikacije, druge sprejemljive načine skladnosti] Uporabljeni moduli: [moduli, ki jih je prosilec izbral za oceno podsistema ali dela podsistema, ter stopnje verifikacije] Rezultat ocene/revizije: [vključno s sklicem na poročilo o oceni/reviziji] Uporabljajo se naslednji pogoji in omejitve uporabe ( 3 ): [seznam ali sklic na seznam pogojev in omejitev uporabe] Priloga VIV ( 4 ) (kjer je primerno) [da/ne] Dokumentacija, priložena tej VIV: [sklic na spremni dokument; seznam ali spis dokumentov, uporabljenih za oceno] Veljavnost: [obdobje in pogoji veljavnosti VIV] Dne: [datum DD. MM. LLLL] Priglašeni organ podpis ime, priimek naziv podjetja registracijska številka popolni poštni naslov [ALI] Imenovani organ podpis ime, priimek naziv podjetja identifikacijska številka popolni poštni naslov Stran 1[/od skupno strani] ( 1 ) Informacije v oglatih oklepajih [] uporabniku omogočajo pripravo predloge. ( 2 ) Opis podsistema ali dela podsistema omogoča enotno identifikacijo in sledljivost. ( 3 ) V primeru sklica na seznam pogojev uporabe in drugih omejitev je takšen seznam na voljo subjektu za izdajo dovoljenj. ( 4 ) Dobra praksa je, da se VIV izda kot dokument na eni strani. Če ustreznih informacij za VIV ni mogoče strniti na eno stran, priloga zagotavlja dovolj prostora za kakršne koli druge ustrezne informacije, ki jih je treba obravnavati.

22 L 42/ Priloga k vmesni izjavi o verifikaciji [kjer je primerno] Številka [enotna identifikacijska številka VIV] Predmet ocene: [Enotna identifikacija podsistema ali dela podsistema: identifikacija celotnega podsistema ali dela podsistema ter stopnje verifikacije v skladu s točko Priloge IV k Direktivi (EU) 2016/797] Dne: [datum DD. MM. LLLL] Priglašeni organ podpis ime, priimek naziv podjetja registracijska številka popolni poštni naslov [ALI] Imenovani organ podpis ime, priimek naziv podjetja identifikacijska številka popolni poštni naslov Številka strani/od skupno strani

23 L 42/21 PRILOGA V PREDLOGA ZA POTRDILO Potrdilo [ES] ( 1 ) o skladnosti / primernosti za uporabo / verifikaciji Številka [enotna identifikacijska številka potrdila] ( 2 ) Predmet ocene ( 3 ): [Enotna identifikacija komponente interoperabilnosti ali podsistema] Prosilec, tudi proizvajalec, če obstaja, in proizvodne lokacije: [ime(-na), naslov(-i)] Zahteve glede ocenjevanja: [sklic na: direktive, TSI, ustrezne nacionalne predpise, evropske specifikacije, druge sprejemljive načine skladnosti] Uporabljeni moduli: [Moduli, ki jih je prosilec izbral za oceno komponente interoperabilnosti ali podsistema] Rezultat ocene/revizije: [vključno s sklicem na poročilo o oceni/reviziji] Uporabljajo se naslednji pogoji in omejitve uporabe ( 4 ): [seznam ali sklic na seznam pogojev in omejitev uporabe] Priloga ( 5 ) (kjer je primerno): [da/ne] Spremna dokumentacija k temu potrdilu [ES] ( 1 ): [sklic na spremni dokument; seznam ali spis dokumentov, uporabljenih za oceno] Veljavnost: [obdobje in pogoji veljavnosti potrdila] Dne: [datum DD. MM. LLLL] Priglašeni organ podpis ime, priimek naziv podjetja registracijska številka popolni poštni naslov [ALI] Imenovani organ podpis ime, priimek naziv podjetja identifikacijska številka popolni poštni naslov Številka strani[/od skupno strani] ( 1 ) Oznaka ES se uporablja samo za potrdila priglašenih organov, vključno s potrdili, ki zajemajo naloge tako priglašenega organa kot imenovanega organa, če gre za isti subjekt. Oznaka ES se izpušča pri potrdilih imenovanih organov. ( 2 ) Informacije v oglatih oklepajih [] uporabniku omogočajo pravilno in izčrpno pripravo predloge. ( 3 ) Opis komponente interoperabilnosti ali podsistema omogoča enotno identifikacijo in sledljivost. ( 4 ) V primeru sklica na seznam pogojev uporabe in drugih omejitev je takšen seznam na voljo subjektu za izdajo dovoljenj. ( 5 ) Dobra praksa je, da se potrdilo izda kot dokument na eni strani; če ustreznih informacij za potrdilo ni mogoče strniti na eno stran, priloga zagotavlja dovolj prostora za kakršne koli druge ustrezne informacije, ki jih je treba obravnavati.

24 L 42/ Priloga k potrdilu [ES] ( 6 ) [kadar je to primerno ( 7 )] Številka [enotna identifikacijska številka potrdila] Predmet ocene: [enotna identifikacija komponente interoperabilnosti ali podsistema] Dne: [datum DD. MM. LLLL] Priglašeni organ podpis ime, priimek naziv podjetja registracijska številka popolni poštni naslov [ALI] Imenovani organ podpis ime, priimek naziv podjetja identifikacijska številka popolni poštni naslov Številka strani/od skupno strani ( 6 ) Oznaka ES se uporablja samo za potrdila priglašenih organov, vključno s potrdili, ki zajemajo naloge tako priglašenega organa kot imenovanega organa, če gre za isti subjekt. Oznaka ES se izpušča pri potrdilih imenovanih organov. ( 7 ) Dobra praksa je, da se potrdilo izda kot dokument na eni strani; če ustreznih informacij za potrdilo ni mogoče strniti na eno stran, priloga zagotavlja dovolj prostora za kakršne koli druge ustrezne informacije, ki jih je treba obravnavati.

25 L 42/23 PRILOGA VI VZOREC IZJAVE O SKLADNOSTI Z DOVOLJENIM TIPOM VOZILA Izjava o skladnosti z dovoljenim tipom vozila Prosilci [naziv podjetja] ( 1 ) [popolni naslov] z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je vozilo [evropska številka vozila / predhodno rezervirana številka vozila / dogovorjeni načini identifikacije] ( 2 ) na katerega se nanaša ta izjava skladno z dovoljenim tipom vozila [identifikacija tipa ERATV / izvedenka / varianta vozila] skladno z ustreznim pravom Unije in ustreznimi nacionalnimi pravili, kakor je navedeno v prilogah te izjave; prestalo vse postopke preverjanja, ki so potrebni za pripravo te izjave. Seznam prilog ( 3 ) [naslovi prilog] Podpisano za in v imenu [ime prosilca] Potrjeno v [kraj], [datum DD/MM/LLLL] (ime, funkcija) (podpis) ( 1 ) Informacije v oglatih oklepajih [] uporabniku omogočajo pravilno in izčrpno pripravo predloge. ( 2 ) Obstoječa evropska številka vozila (EVN) se za obstoječe vozilo v času priprave te izjave uporablja za identifikacijo vozila. V kolikor novo vozilo ob pripravi te izjave še ni imelo določene predhodno rezervirane številke vozila v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2018/1614 (UL L 268, , str. 53), se ga identificira po drugem sistemu identifikacije, o katerem se dogovorita prosilec in subjekt za izdajo dovoljenj. V skladu s točko 3 oddelka Priloge II k navedenemu sklepu rezervirana številka vozila v času registracije postane evropska številka vozila. ( 3 ) Priloge vključujejo kopije izjav ES o verifikaciji podsistemov.

26 L 42/ PRILOGA VII STRUKTURA IN VSEBINA IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE IZJAVE ES Vsaka izjava ES o skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihovi primernosti za uporabo ter izjava ES o verifikaciji podsistema dobi alfanumerično kodo, sestavljeno iz dveh črk in 24 številk z naslednjo strukturo: CC RRRRRRRRRRRRRR YYYY NNNNNN Oznaka države (dve črki) Nacionalna registracijska številka prosilca (štirinajst števk) Leto (štiri številke) Zaporedna številka (šest števk) fflfflfflfflfflfflfflfflfflfflffl{zfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflffl} fflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflffl{zfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflffl} fflfflfflfflfflfflfflfflfflfflffl{zfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflffl} fflfflfflfflfflfflfflfflfflfflffl{zfflfflfflfflfflfflfflfflfflfflffl} polje 1 polje 2 polje 3 polje 4 POLJE 1 Oznaka države (dve črki) Oznaka države se dodeli na podlagi standarda ISO POLJE 2 Nacionalna registracijska številka prosilca (štirinajst števk) Nacionalna registracijska številka prosilca je pravna registracijska/identifikacijska številka, ki jo dodeli bodisi davčni urad ali poslovni register ali nek drugi organ, ki registrira podjetja v državi članici. Če številka zajema manj kot 14 števk, bi bilo treba prve števke pustiti prazne (00), tako kot v primeru zaporednih številk. POLJE 3 Leto (štiri števke) To polje navaja leto, ko je bil dokument izdan. POLJE 4 Zaporedna številka (šest števk) Zaporedna številka je postopno rastoče število, ki se poveča za eno enoto vsakič, ko se izda izjava. Vsako leto se zaporedna številka znova začne z nič. Zaporedna številka je povezana z organom za izdajo.

27 L 42/25 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/251 z dne 12. februarja 2019 o dokončnih protidampinških dajatvah, ki veljajo za uvoz družbe Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, in spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2272 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 266 Pogodbe, ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije ( 1 ) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), in zlasti člena 11(2) Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: OZADJE IN SODBE SODIŠČA (1) Z Uredbo Sveta (ES) št. 926/2009 ( 2 ) so bile uvedene dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla (v nadaljnjem besedilu: brezšivne cevi) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: LRK). (2) Decembra 2009 je družba Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd (v nadaljnjem besedilu: Hubei), ki je eden od proizvajalcev izvoznikov brezšivnih cevi iz LRK, pred Splošnim sodiščem sprožila postopek za razveljavitev Uredbe (ES) št. 926/2009. Splošno sodišče je v sodbi z dne 29. januarja 2014 v zadevi T-528/09 ( 3 ) Uredbo (ES) št. 926/2009 razveljavilo v delu, v katerem nalaga protidampinške dajatve na izvoz brezšivnih cevi, ki jih proizvaja družba Hubei, in pobira začasne dajatve, uvedene za navedeni izvoz. (3) Več proizvajalcev brezšivnih cevi v Uniji se je aprila 2014 pritožilo na navedeno sodbo pri Sodišču Evropske unije v zadevah C-186/14 P in C-193/14 P ( 4 ). (4) Medtem je Komisija 7. decembra 2015 na podlagi zahtevka za pregled zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 ( 5 ) z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2272 ( 6 ) razširila dajatve na uvoz brezšivnih cevi iz LRK, vključno s tistimi, ki se uporabljajo za brezšivne cevi, ki jih proizvaja družba Hubei. (5) Sodišče Evropske unije je 7. aprila 2016 v sodbi v združenih zadevah C-186/14 P in C-193/14 P zavrnilo pritožbe zoper sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-528/09 in s tem potrdilo sodbo Splošnega sodišča. (6) Za uveljavitev navedenih sodb so službe Komisije 3. junija 2016 umaknile ime družbe Hubei iz skupine družb, ki so navedene pod dodatno oznako TARIC A 950, in družbo Hubei navedle ločeno pod dodatno oznako TARIC C 129 (tako imenovani sklep Komisije z dne 3. junija 2016 ). Navedena sprememba oznake TARIC je odražala razveljavitev protidampinških dajatev na uvoz brezšivnih cevi, ki jih proizvaja družba Hubei, s strani Sodišča. ( 1 ) UL L 176, , str. 21. ( 2 ) Uredba Sveta (ES) št. 926/2009 z dne 24. septembra 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 262, , str. 19). ( 3 ) Sodba Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 29. januarja 2014 v zadevi T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd / Svet Evropske unije, ECLI:EU:T:2014:35. ( 4 ) Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. aprila 2016 v združenih zadevah C-186/14 P in C-193/14 P, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. in drugi / Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd in Svet Evropske unije / Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, ECLI:EU:C:2016:209. ( 5 ) Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 343, , str. 51). ( 6 ) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2272 z dne 7. decembra 2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 322, , str. 21).