PRORAČUN ZA LETO 2022 POSEBNI DEL - TABELA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRORAČUN ZA LETO 2022 POSEBNI DEL - TABELA"

Transkripcija

1 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ZA LETO 2022 POSEBNI DEL - TABELA november 2020

2 MESTNA OBČINA NOVO MESTO Seidlova cesta 1, Novo mesto 1000 ŽUPAN 1000 ŽUPAN ,93 100,98 01 POLITIČNI SISTEM ,67 100, Politični sistem ,67 100, Dejavnost župana in podžupanov ,67 100, Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev ,42 100, Plače in dodatki ,86 100, Regres za letni dopust ,84 100, Povračila in nadomestila ,00 100, Drugi izdatki zaposlenim ,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje ,15 100, Prispevek za zaposlovanje ,00 100, Prispevek za starševsko varstvo ,00 100, Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,13 100, Izdatki za službena potovanja ,00 100, Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani) ,00 100, Izdatki za službena potovanja ,00 100, ,00 100,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,35 101, Kadrovska uprava ,00 100, Vodenje kadrovskih zadev ,00 100, Pomembni jubileji občanov ,00 100, ,00 100, Druge skupne administrativne službe ,35 101, Obveščanje domače in tuje javnosti ,04 100, Informiranje in odnosi z javnostmi ,04 100, ,11 100, Posebni material in storitve ,67 100, ,00 100, ,86 100, Izvedba protokolarnih dogodkov ,09 102, Pokroviteljstva ,00 100, ,00 100, Dogodki - organizacija in sodelovanje ,66 103, Posebni material in storitve ,04 100, ,11 100, ,85 103,85 Stran 3

3 1000 ŽUPAN 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ,00 100,00 06 LOKALNA SAMOUPRAVA ,29 100, Dejavnost občinske uprave ,29 100, Administracija občinske uprave ,29 100, Delovanje projektnih skupin ,00 100, ,00 100, Medobčinsko in mednarodno sodelovanje ,64 100, ,67 100, Posebni material in storitve ,00 96, Izdatki za službena potovanja ,00 113, ,00 100, ,00 100, Podpora ostalim društvom ,00 100, ,00 100,00 Stran 4

4 2000 OBČINSKI SVET 2000 OBČINSKI SVET ,58 109,65 01 POLITIČNI SISTEM ,40 110, Politični sistem ,40 110, Dejavnost občinskega sveta ,58 94, Sejnine občinskih svetnikov ,91 90, ,91 90, Sejnine delovnih teles občinskega sveta (odbori) ,27 87, ,27 87, Delovanje svetniških skupin ,00 100, ,78 100, Poslovne najemnine in zakupnine ,00 100, ,33 100, Nakup opreme ,00 100, Financiranje političnih strank ,00 100, ,00 100, Izvedba in nadzor volitev in referendumov Stroški volitev SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,33 100, Kadrovska uprava ,33 100, Vodenje kadrovskih zadev ,33 100, Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto ,33 100, Posebni material in storitve ,40 100, ,91 100,00 Stran 5

5 3000 NADZORNI ODBOR 3000 NADZORNI ODBOR ,00 100,00 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,00 100, Fiskalni nadzor ,00 100, Dejavnost nadzornega odbora ,00 100, Sejnine in drugi stroški - nadzorni odbor ,00 100, , ,70 100, Nakup opreme ,00 - Stran 6

6 4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE ,64 102,05 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,00 0, Urejanje na področju fiskalne politike ,00 0, Urejanje na področju fiskalne politike ,00 0, Povečanje kapitalskih deležev in naložb , Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih , Mestna blagajna ,00 100, ,00 100,00 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ,00 100, Mednarodno sodelovanje in udeležba ,00 100, Mednarodno sodelovanje občin ,00 100, Evropski projekti ,00 100, , Izdatki za službena potovanja ,00 100, ,83 100,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ,38 49, Informatizacija uprave , Elektronske storitve , Vzdrževanje programske opreme - dokumentni sistem , , Druge skupne administrativne službe ,64 46, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ,64 46, Stroški pravnih in upravnih postopkov ,00 25, Kazni in odškodnine ,00 10, ,00 100, Upravljanje s poslovnimi prostori ,77 100, ,72 100, ,91 100, ,00 100, Poslovne najemnine in zakupnine ,00 100, ,54 100, Vzdrževanje poslovnih prostorov ,11 111, ,11 111,11 06 LOKALNA SAMOUPRAVA ,83 98, Dejavnost občinske uprave ,83 98, Administracija občinske uprave ,26 99, Plače in drugi prejemki zaposlenih ,82 100, Plače in dodatki ,69 100, Regres za letni dopust ,32 100,00 Stran 7

7 4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 4002 Povračila in nadomestila ,00 100, Sredstva za delovno uspešnost ,26 100, Sredstva za nadurno delo ,00 100, Drugi izdatki zaposlenim ,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje ,00 100, Prispevek za zaposlovanje ,00 100, Prispevek za starševsko varstvo ,00 100, Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,44 100, ,00 100, Izdatki za službena potovanja ,00 100, Materialni stroški ,75 97, ,26 98, Posebni material in storitve ,69 64, ,24 100, Prevozni stroški in storitve ,94 100, Izdatki za službena potovanja ,65 100, ,43 100, Poslovne najemnine in zakupnine ,98 100, ,99 100, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ,59 73, Investicijski odhodki - občinska uprava ,59 73, Nakup opreme ,28 96, Nakup drugih osnovnih sredstev ,94 100, ,22 58, Nakup nematerialnega premoženja ,00 100, ,00 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ,65 100, Aktivna politika zaposlovanja ,65 100, Povečanje zaposljivosti ,65 100, Občinska uprava - javna dela ,65 100, Plače in dodatki ,52 100, Regres za letni dopust ,00 100, Povračila in nadomestila ,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje ,00 100, Prispevek za zaposlovanje ,00 100, Prispevek za starševsko varstvo ,00 100,00 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ,84 136,25 Stran 8

8 4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 2201 Servisiranje javnega dolga ,84 136, Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ,84 136, Odplačilo dolga - odplačilo glavnice kreditov ,28 138, Odplačila kreditov poslovnim bankam ,85 139, Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem ,70 123, Odplačilo dolga - odplačilo obresti od kreditov ,12 117, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam ,12 117, Odplačilo dolga - odplačilo glavnice JP Komunala ,25 100, Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam ,25 100, Odplačilo dolga - odplačilo obresti JP Komunala ,00 100, Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam ,00 100,00 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ,47 100, Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč ,00 100, Rezerva občine ,00 100, Proračunska rezerva občine ,00 100, Proračunska rezerva ,00 100, Splošna proračunska rezervacija ,39 100, Splošna proračunska rezervacija ,39 100, Splošna proračunska rezervacija ,39 100, Splošna proračunska rezervacija ,39 100,00 Stran 9

9 4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA ,00 82,07 19 IZOBRAŽEVANJE ,00 82, Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ,00 82, Vrtci ,00 82, Vrtec Ciciban ,33 100, ,31 100, ,00 100, Tekoči transferi v javne zavode ,00 100, VVE Brusnice ,37 100, ,91 100, ,00 100, Tekoči transferi v javne zavode ,00 100, VVE Stopiče ,09 100, ,09 100, ,00 100, Zasebni družinski vrtec Ringa Raja ,22 100, ,22 100, Petrov vrtec ,04 100, ,04 100, Vrtec Pedenjped ,85 100, ,23 100, ,00 100, Tekoči transferi v javne zavode ,09 100, Varstvo otrok v drugih občinah ,14 100, ,14 100, Varuh predšolskih otrok ,00 100, ,00 100, Zasebni vrtec Jana ,00 100, ,00 100, Zasebni vrtec Modrinček ,39 121, ,39 121, Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Ciciban ,44 100, ,44 100, Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Pedenjped ,89 100, ,89 100, Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Stopiče ,00 100, ,00 100, Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Vrtec Brusnice ,00 100, ,00 100,00 Stran 10

10 4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Zasebni družinski vrtec Ringa Raja ,00 100, ,00 100, Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Petrov vrtec ,44 100, ,44 100, Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Zasebni vrtec Jana ,00 100, ,00 100, Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev - Zasebni vrtec Modrinček ,67 123, ,67 123, Investicijsko vzdrževanje vrtcev ,00 100, ,00 100, Investicijski transferi javnim zavodom ,32 100, Vrtec Otočec ,00 0, ,00 0, ,00 0, Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje ,00 0, , ,00 0,00 Stran 11

11 4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE ,97 57,12 19 IZOBRAŽEVANJE ,97 57, Primarno in sekundarno izobraževanje ,46 38, Osnovno šolstvo ,70 37, Osnovna šola Dragotin Kette ,04 100, Tekoči transferi v javne zavode ,04 100, Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol ,00 100, Tekoči transferi v javne zavode ,00 100, Tekmovanja učencev v znanju ,68 100, Tekoči transferi v javne zavode ,68 100, Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni ,05 102, Tekoči transferi v javne zavode ,05 102, Sofinanciranje nakupa računalniške opreme , Investicijski transferi javnim zavodom , Sofinanciranje kosil ,00 100, ,00 100, Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol ,90 100, ,38 116, ,00 100, Investicijski transferi javnim zavodom ,14 60, Investicijski odhodki - OŠ Šmihel ,00 100, Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,00 0, Investicijski odhodki- OŠ Center ,00 0, ,00 0, Širitev OŠ Otočec ,00 0, ,00 0, ,00 0, Glasbeno šolstvo ,02 107, Glasbena šola Marjana Kozine ,02 107, Tekoči transferi v javne zavode ,02 107, Terciarno izobraževanje ,00 100, Visokošolsko izobraževanje ,00 100, Razvoj Univerzitetnega prostora Novo mesto ,00 100, ,00 100, Drugi izobraževalni programi ,12 100, Izobraževanje odraslih ,49 100, Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih ,49 100, Tekoči transferi v javne zavode ,49 100,00 Stran 12

12 4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE Druge oblike izobraževanja ,86 100, Razvojno izobraževalni center ,86 100, Poslovne najemnine in zakupnine ,86 100, Pomoči šolajočim ,17 100, Pomoči v osnovnem šolstvu ,30 100, Posvetovalnica za učence in starše ,00 100, Tekoči transferi v javne zavode ,00 100, Učna pomoč in mentorstvo učencem v OŠ (Romi) ,64 100, Tekoči transferi v javne zavode ,64 100, Logoped ,00 100, Tekoči transferi v javne zavode ,00 100, Prevoz učencev s šolskimi kombiji ,00 100, ,00 100, Prevoz učencev - javna prevozna sredstva ,00 100, ,00 100, Štipendije ,00 100, Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij ,00 100, Štipendije ,00 100, Štipendije ,00 100, Štipendije ,00 100,00 Stran 13

13 4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT ,01 105,52 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,01 105, Šport in prostočasne aktivnosti ,01 105, Programi športa ,01 105, Športna rekreacija ,93 100, ,93 100, Kakovostni šport ,69 107, ,69 107, Vrhunski šport - kategorizirani športniki ,00 100, ,00 100, Interventna sred. na področju športa ,00 100, ,00 100, Šport invalidov ,00 100, ,00 100, Športne prireditve ,38 100, ,00 100, ,20 100, Športna zveza Novo mesto ,00 100, ,00 100, Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ,12 106, ,12 106, Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ,00 100, ,00 100, Šolska športna tekmovanja ,00 100, Tekoči transferi v javne zavode ,00 100, Regijski mladinski smučarski program ,00 100, Tekoči transferi v javne zavode ,00 100, Zavod Novo mesto - Šport ,99 115, Tekoči transferi v javne zavode ,99 115, Zavod Novo mesto ,93 101, Tekoči transferi v javne zavode ,93 101, Šport starejših ,90 100, ,90 100, VARCITIES ,87 100, ,87 100, Investicijski odhodki - Otroška in športna igrišča ,00 100, Nakup opreme ,00 100, Investicijski transferi javnim zavodom ,00 100, Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas ,73 40,91 Stran 14

14 4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT ,41 42, ,22 25, Portoval - razsvetljava stadiona , , Športna infrastruktura ,00 67, , ,00 0, Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z membrano ,00 100, Poslovne najemnine in zakupnine ,00 100, Ureditev konjeniškega centra Češča vas ,00 0, , ,00 0, Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto ,71 100, Investicijski transferi javnim zavodom ,71 100, Pomožna dvorana Marof ,00 0, ,00 0, OC Novo mesto - Bazenski kompleks ,44 124, , ,54 25, Tribuna Portoval , ,00 Stran 15

15 4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA ,57 95,45 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,57 95, Ohranjanje kulturne dediščine ,19 104, Nepremična kulturna dediščina ,19 104, Urejanje grobišč ,77 100, ,54 100, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ,00 100, Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja ,00 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,00 100, Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca ,00 64, , Investicijski transferi javnim zavodom ,00 0, Investicijski odhodki - Narodni dom ,00 10, , ,00 11, Arheološki park Situla (Marof) ,73 378, , ,00 0, Programi v kulturi ,17 94, Knjižničarstvo in založništvo ,84 102, Knjižnica Mirana Jarca ,84 102, Tekoči transferi v javne zavode ,84 102, Umetniški programi ,00 0, Novomeška pomlad ,00 0, Tekoči transferi v javne zavode ,00 0, Investicijski transferi javnim zavodom , Ljubiteljska kultura ,00 100, JSKD, OI NOVO MESTO ,00 100, Tekoči transferi v javne zavode ,00 100, Mediji in avdiovizualna kultura ,00 100, Sofinanciranje medijev ,00 100, ,00 100, Drugi programi v kulturi ,01 87, Dolenjski muzej ,37 101, Tekoči transferi v javne zavode ,73 101, Investicijski transferi javnim zavodom ,00 100, Drugi materialni stroški ,35 100, ,22 100,00 Stran 16

16 4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA ,84 100, ,43 100, Anton Podbevšek Teater ,54 100, Tekoči transferi v javne zavode ,54 100, Zavod Novo mesto - Kultura ,78 131, Tekoči transferi v javne zavode ,78 131, Programi na področju kulture ,00 100, ,00 100, Revija Rast ,00 100, ,00 100, Redno delo kulturnih društev ,00 100, ,00 100, Projekti na področju kulture ,00 100, ,00 100, ,00 100, Akcija zaščite kulturne dediščine ,00 100, Tekoči transferi v javne zavode ,00 100, Interventna sredstva za kulturne programe in projekte ,00 100, ,00 100, Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu ,00 100, ,00 100, Mestno kulturno središče , , , Prizidava Kulturnega doma v Gabrju ,00 0, ,00 0,00 Stran 17

17 4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH 4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH ,26 102,23 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ,26 102, Šport in prostočasne aktivnosti ,26 102, Programi za mladino ,26 102, Mladinski projekti ,00 100, ,00 100, Celoletni mladinski programi ,00 100, ,00 100, Mladinski center - sofinanciranje najemnin ,00 100, ,00 100, Zavod Novo mesto - mladina ,82 120, Tekoči transferi v javne zavode ,82 120,00 Stran 18

18 4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO 4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO ,82 93,00 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ,88 100, Aktivna politika zaposlovanja ,88 100, Povečanje zaposljivosti ,88 100, Javna dela ,88 100, ,88 100,00 20 SOCIALNO VARSTVO ,08 92, Varstvo otrok in družine ,72 74, Drugi programi v pomoč družini ,72 74, Denarna pomoč ob rojstvu otroka ,00 100, ,00 100, Denarne pomoči ,00 100, ,00 100, Sistem lokalne blaginje ,00 25, ,00 25, Projekt Socialna aktivacija družin , , Izvajanje programov socialnega varstva ,10 95, Socialno varstvo invalidov ,65 95, Splošni socialni zavodi ,72 100, ,72 100, Posebni socialni zavodi ,45 100, ,45 100, Varstveno delovni center ,00 100, ,00 100, Družinski pomočnik ,00 0, ,00 0, Socialno varstvo starih ,73 91, Pomoč na domu ,00 100, ,00 100, Medgeneracijska središča ,00 100, ,00 100, Razvoj programov varovanih stanovanj ,00 100, ,00 100, Subvencioniranje toplega obroka za starejše ,00 100, ,00 100, Projekti za starejše ,33 100, Poslovne najemnine in zakupnine ,89 100, ,00 100,00 Stran 19

19 4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO ,00 100, Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost ,00 0, Nakup drugih osnovnih sredstev ,00 0, Subvencioniranje socialnega servisa "Varovanje na daljavo" ,00 100, ,00 100, Socialno varstvo materialno ogroženih ,31 100, Stroški pogrebnin ,00 100, ,00 100, Programi socialnega in zdravstvenega varstva ,12 100, ,00 100, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ,67 100, Subvencije stanarin ,00 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,00 100, Zavetišče za brezdomce ,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev ,00 100, Socialno varstvo drugih ranljivih skupin ,33 88, Območno združenje rdečega križa ,00 100, ,00 100, Večgeneracijski center ,00 30, ,00 30,00 Stran 20

20 4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO 4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO ,65 25,00 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ,65 25, Preventivni programi zdravstvenega varstva ,00 100, Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja ,00 100, Preprečevanje in reševanje vseh vrst zasvojenosti ,00 100, ,00 100, Drugi programi na področju zdravstva ,00 0, Nujno zdravstveno varstvo ,00 0, Zavarovanje nezavarovanih občanov ,00 0, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja ,00 0, Mrliško ogledna služba ,00 0, Mrliško pregledna služba ,00 0, ,00 0,00 Stran 21

21 4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST ,77 48,52 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ,73 100, Urejanje na področju fiskalne politike ,73 100, Urejanje na področju fiskalne politike ,73 100, Vračilo komunalnega prispevka ,00 100, ,00 100, Delne oprostitve komunalnega prisp. za kmetij. objekte ,00 100, ,00 100, Oprostitve plačila komunalnega prispevka ,74 100, ,74 100,00 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,18 65, Cestni promet in infrastruktura ,76 65, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ,82 100, Vzdrževanje platojev in stopnic ,82 100, ,82 100, Cestna razsvetljava ,39 61, Investicije v javno razsvetljavo ,39 100, ,73 100, , Zamenjava energetsko neustreznih svetil , , Pločnik in JR Kamence ,00 699, , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , Telekomunikacije in pošta ,76 100, Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje ,76 100, Širokopasovna omrežja Dolenjske ,00 100, ,00 100, Vzpostavitev omrežja WiFi4EU , ,00-15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ,28 52, Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ,28 52, Zbiranje in ravnanje z odpadki ,63 33, Zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala ,22 100, Nakup drugih osnovnih sredstev ,78 100, ,67 100, Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki Cerod ,84 18, ,84 18, Ravnanje z odpadno vodo ,33 2,50 Stran 22

22 4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč ,67 100, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom ,67 100, Rekonstrukcija črpališča Žaga ,00 0, ,00 0, Izboljšanje stanja okolja ,66 95, Čiščenje javnih površin - Komunala ,08 100, ,08 100, Analize, meritve ,00 100, ,00 100, Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored ,00 0, ,00 0, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , ,00 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ,66 44, Komunalna dejavnost ,47 44, Oskrba z vodo ,63 70, Regresiranje dostave pitne vode ,50 100, ,50 100, Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske ,00 0, Kazni in odškodnine , ,00 0, Vodovod in kanalizacija Ždinja vas ,00 72, Kazni in odškodnine ,00 0, ,50 73, , Investicijsko vzdrževanje hidrantov ,00 100, ,00 100, Investicijsko vzdrževanje katastra ,00 100, ,00 100, Vodovod Gornja Težka Voda ,00 0, ,00 0, , Vodovod Gabrje - Hrušica Vodovod Petelinjek - Potov Vrh Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ,08 57, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ,08 57, ,00 100,00 Stran 23

23 4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST ,33 100, ,82 50, ,00 66, Objekti za rekreacijo ,00 0, Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu ,00 0, , , Druge komunalne dejavnosti ,66 21, Vzdrževanje vodnjakov , , , Obnova parkovne opreme ,00 100, ,00 100, Druge naloge komunalnega gospodarstva ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Ureditev pešpoti ,00 100, ,00 100, Javne sanitarije ,30 100, ,38 100, ,22 100, Prenova mestnega jedra - arheologija ,00 0, ,00 0, Prenova mestne tržnice , , ,00 500, Ureditev mestnega jedra ,43 28, Nakup opreme , , ,00 0, Ureditev mestnega jedra - Glavni trg ,00 0, Kazni in odškodnine ,00 0, , Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg ,58 17, Kazni in odškodnine , ,86 16, Ureditev GJI Šipčev hrib , ,00 - Stran 24

24 4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ,05 66, Urejanje občinskih zemljišč ,05 66, Urejanje romskih naselij ,00 100, ,50 454, ,00 0, Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje ,00 0, ,00 0,00 Stran 25

25 4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET ,89 110,65 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ,54 111, Policijska in kriminalistična dejavnost ,54 111, Prometna varnost ,54 111, Prometna varnost in preventiva ,00 100, ,00 100, Nacionalni program varnosti cest. prometa ,67 116, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Nakup opreme ,86 142,86 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,58 110, Cestni promet in infrastruktura ,58 110, Urejanje cestnega prometa ,60 113, Subvencija mestnega potniškega prometa ,47 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Subvencije javnim podjetjem ,56 100, Urejanje mirujočega prometa ,00 100, ,00 100, ,00 100, Arhitektonske ovire ,00 100, ,00 100, Usmerjevalni sistem ,00 100, ,00 100, Celostna prometna strategija ,00 100, ,00 100, Meritve v prometu ,61 100, ,61 100, Parkirna hiša in parkirišča ,69 100, ,86 103, ,00 100, ,41 103, Poslovne najemnine in zakupnine ,36 123, ,05 112, Nakup opreme ,53 50, Nakup drugih osnovnih sredstev , ,50 100,00 Stran 26

26 4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET ,73 166, Najem površin za parkiranje ,00 100, Poslovne najemnine in zakupnine ,00 100, Avtobusna postaja NM - glavna ,36 110, ,11 100, ,07 108, , , Cestni promet - urejanje ,69 100, ,00 100, ,84 100, ,00 100, Nakup opreme ,65 200, , Razvoj pametnega mesta ,33 100, ,33 100, Prevozi z električnim minibusom ,00 100, ,00 100, ,00 100, Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje , , Parkirna hiša Kapitelj ,23 176, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , , Ureditev glavne avtobusne postaje NM ,47 100, ,47 100, Parkirna hiša Na Loko , , Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča ,55 100, ,78 100, , ,00 100, Avtobusno postajališče Mali Orehek ,38 450, ,38 450, Šolska pot Lešnica - Otočec ,00 250, , , Avtobusno postajališče v Birčni vasi , , Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,00 - Stran 27

27 4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET Cestna razsvetljava ,78 77, Semaforske naprave ,78 77, ,00 100, ,00 100, ,00 50,00 Stran 28

28 4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO ,10 97,59 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ,10 97, Cestni promet in infrastruktura ,10 97, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ,77 100, Vzdrževanje občinskih cest ,81 100, ,00 100, ,82 100, Popravilo mostov ,02 107, ,02 107, Obnova mej ob javnih poteh ,43 100, Posebni material in storitve ,43 100, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ,97 138, Urejanje pešpoti ,00 100, ,00 100, ,00 100, Urejanje kolesarskih stez ,00 100, ,00 100, Sava Krka Bike ,33 400, Kazni in odškodnine , , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , ,00 200, Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu ,00 100, ,00 100, Sanacija in preplastitev lokalnih cest ,00 100, ,00 100, Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti ,00 0, Kazni in odškodnine , , Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,00 0, Brv in kolesarska pot - Irča vas ,96 95, ,63 95, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , ,34 67, Ureditev Westrove ulice ,51 581, , Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,00 0, Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija ,61 114, Kazni in odškodnine ,00 250,00 Stran 29

29 4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO ,71 114, ,90 100, Rekonstrukcija ceste JP v naselju Drska , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , Kolesarska povezava Drska - Bršljin ,19 296, Kazni in odškodnine , Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,53 100, Ureditev križišča - Cesta brigad z Andrijaničevo ulico ,00 0, , Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,00 0, Ureditev poti ob Težki vodi ,67 328, Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,00 0, ,00 0, Rekonstrukcija ceste in novogradnja kolesarske steze in pešpoti na odseku med naseljem Ragovo in ,86 200, Kazni in odškodnine , , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , Pot od mlina do mlina ,08 166, Kazni in odškodnine , Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,00 0, Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico ,00 160, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , ,00 0, Rekonstrukcija ceste skozi Dolž , , Rekonstrukcija ceste Gabrje - Pangrč Grm Rekonstrukcija ceste Brigad , , , Rekonstrukcija ceste Ob Težki vodi , , Pločnik Stopiče - Črmošnjice ,67 Stran 30

30 4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO , Cestna razsvetljava ,99 106, Javna razsvetljava - tokovina ,24 104, ,24 104, Javna razsvetljava - vzdrževanje ,65 111, ,65 111, Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ,21 65, Obvoznica Novo mesto - Šmihel (R3-664) ,00 100, ,00 100, Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta) , , Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,00 0, Topliška cesta - križišče Drska - pokopališče Srebrniče ,67 153, Kazni in odškodnine , ,81 181, Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,00 0, , Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas) ,00 0, ,00 0, Reko. Novo mesto-šentjernej (križišče Ratež) ,00 200, Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,00 0, Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče , , , , Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas ,00 93, Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,00 0, Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.) ,00 72, ,00 72, Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os ,00 200, ,00 200, Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza ,00 0, Kazni in odškodnine , ,00 0, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža" ,86 24, Kazni in odškodnine ,00 - Stran 31

31 4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan" ,71 83, , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto" ,86 87, , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska ,04 31, ,04 31, Rekonstrukcija R3-664/2501 NM (skozi Šmihel) - 3. faza ,00 0, ,00 0, Tabletka - razširitev krožnega križišča državnih cest ,00 0, ,00 0, Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek , , Rekonstrukcija Šentjernejske ceste ,00 0, ,00 0, Kolesarska povezava R18 Novo mesto - Metlika , ,33 Stran 32