Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow"

Transkripcija

1 Jure Žerak Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Diplomsko delo Maribor, september 2016

2

3 I Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa MODELIRANJE IN IZVAJANJE POSLOVNIH PROCESOV S SIGNAVIO WORKFLOW Študent: Študijski program: Smer: Mentor(ica): Lektor(ica): Jure Žerak UN ŠP Informatika in tehnologije komuniciranja Informacijski sistemi doc. dr. Gregor Polančič, univ. dipl. inž. rač. in inf. Majda Zidar, mag. Maribor, september 2016

4 II

5 III ZAHVALA Za pomoč in vodenje pri nastajanju diplomskega dela se zahvaljujem mentorju. Prav tako se zahvaljujem prijateljem in vsem družinskim članom, ki so mi stali ob strani ob študiju in pisanju diplomske naloge. Posebna zahvala velja staršema, ki sta omogočila študij. mi

6 IV MODELIRANJE IN IZVAJANJE POSLOVNIH PROCESOV S SIGNAVIO WORKFLOW Ključne besede: BPMN, Signavio Workflow, Modeliranje BPMN, Izvajanje BPMN UDK: (043.2) Povzetek Diplomsko delo je napisano s ciljem seznanitve z orodjem za modeliranje in izvajanje poslovnih procesov z notacijo BPMN. V njej so opisane notacija BPMN, razlike med različnimi verzijami BPMN in prednosti in slabosti notacije. Preizkušeno je modeliranje poslovnih procesov z orodjem Signavio Workflow in izvajanje modeliranega procesa s tem orodjem. Opisane so tudi prednosti in slabosti te informacijske rešitve, osebne izkušnje modeliranja ter izvajanje procesa s Signavio Workflow.

7 V MODELLING AND IMPLEMENTING BUSINESS PROCESSES WITH SIGNAVIO WORKFLOW Key words: BPMN, Signavio Workflow, BPMN modelling, implementing BPMN UDK: (043.2) Abstract This diploma is written to better understand a tool for modelling and implementing business processes with the BPMN notation. In the diploma we describe the BPMN notation; it's flaws, strengths and differences between different versions of BPMN. The modelling and implementing of business processes is tested with a modelling tool called Signavio Workflow. The diploma contains the description of flaws and strengths of Signavio Workflow and personal experience with modelling business processes with the tool.

8 VI VSEBINA 1 UVOD CILJI DIPLOMSKE NALOGE HIPOTEZE DIPLOMSKE NALOGE OMEJITVE DIPLOMSKEGA DELA METODE DIPLOMSKEGA DELA SESTAVA DIPLOMSKEGA DELA POSLOVNI PROCESI IN BPMN POSLOVNI PROCESI ŽIVLJENJSKI CIKEL UPRAVLJANJA POSLOVNIH PROCESOV MODELIRANJE IN MODELI POSLOVNIH PROCESOV IZVAJANJE POSLOVNIH PROCESOV Z BPMN ANALIZA BPMN INFORMACIJSKA REŠITEV SIGNAVIO WORKFLOW OPIS INFORMACIJSKE REŠITVE SIGNAVIO WORKFLOW MODELIRANJE POSLOVNEGA PROCESA IZVAJANJE POSLOVNEGA PROCESA ANALIZIRANJE POSLOVNEGA PROCESA ANALIZA INFORMACIJSKE REŠITVE PRAKTIČEN PREIZUS REŠITVE MODELIRANJE POSLOVNEGA PROCESA IZVAJANJE POSLOVNEGA PROCESA ANALIZA POSLOVNEGA PROCESA KONČEN REZULTAT PREIZKUSA REŠITVE ZAKLJUČEK CILJI DIPLOMSKE NALOGE HIPOTEZE DIPLOMSKE NALOGE OMEJITVE IN IMPLIKACIJE... 36

9 VII 5.4 NADALJNJE DELO SKLEP VIRI PRILOGA A... 42

10 VIII KAZALO SLIK Slika 2.1: Življenjski cikel upravljanja poslovnega procesa [6]... 5 Slika 2.2: Objekti poteka... 6 Slika 2.3: Povezave... 7 Slika 2.4: Steze... 7 Slika 2.5: Artefakti... 8 Slika 3.1: Signavio Workflow [14] Slika 3.2: Prikaz sodelovanja med ljudmi [14] Slika 3.3: Prikaz delovanja v oblaku [14] Slika 3.4: Začetna stran modeliranja/definiranje prožilcev Slika 3.5: Zavihek «Akcije«(ang. Actions)/gradniki procesa Slika 3.6: BPMN xml Slika 3.7: Zavihek»Podrobnosti«(angl. details) Slika 3.8: Primer izvedbe poslovnega procesa Slika 4.1: Model procesa Nobelove nagrade Slika 4.2: Podproces Nominator Slika 4.3: Podproces Strokovnjak Slika 4.4: Podproces Zbor Nobelove nagrade Slika 4.5: Dodajanje vlog Slika 4.6: Dodajanje polja Slika 4.7 Pošiljanje obrazca preko e-pošte Slika 4.8: Nastavitev ekskluzivnega prehoda Slika 4.9: Nastavitev časovnega opravila Slika 4.10: Začetna stran primera... 28

11 IX Slika 4.11: Odprta stran naloge Slika 4.12: Poslana e-pošta pri zaključeni nalogi/pri dodeljeni nalogi Slika 4.13: Izbira ne (zgoraj), izbira da (spodaj) Slika 4.14: Pregled primerov Slika 4.15: Izvoz CSV datoteke KAZALO TABEL Tabela 4.1: SWOT analiza informacijske rešitve Signavio Workflow Tabela 5.1: Analiza opredeljenih ciljev Tabela 5.2: Hipoteze... 36

12 X UPORABLJENE KRATICE BPMN Business Process Model and Notation XML Extensible Markup Language CSV - Comma-separated Values

13 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 1 1 UVOD Vedeti, kako podjetje deluje in kako se ti procesi izvedejo, je zelo pomembno, saj lahko s tem znanjem zmanjšamo stroške in povečamo dobiček podjetja. Pomembno je tudi obvladovanje teh procesov, kar je lahko tudi zahtevno delo brez kakršnihkoli pomagal. S prihodom novih tehnologij tega težko narediti, saj obstajajo različni programi/orodja, ki nam pri tem pomagajo. Eno izmed takšnih novih orodij je orodje Signavio Workflow, ki se je pred majem 2016 imenovalo Effektif in bilo ustanovljeno leta 2013 kot odprtokodni projekt. Za ta namen se je tudi razvil jezik za obvladovanje in modeliranje procesov, imenovan BPMN, ki je trenutno v verziji Cilji diplomske naloge Glavni predmet zraven orodja Signavio Workflow je jezik BPMN, ki je standard pri modeliranju in upravljanju življenjskega cikla poslovnih procesov in brez katerega se tega orodja ne more uporabljati oz. se brez razumevanja notacije BPMN delovanja tega orodja ne bi razumelo. Cilj diplomske naloge je omogočiti bralcu tega dela vpogled v delovanje orodja Signavio Workflow, pri čemer smo opravili funkcionalno analizo te rešitve oz. orodja. Poleg slednje smo opravili tudi analizo z vidika podpore življenjskemu ciklu upravljanja poslovnih procesov, pri kateri smo analizirali ali je možno modelirati celoten življenjski cikel poslovnega procesa. Te analize smo podkrepili s demonstracijo rešitve Signavio Workflow z uporabo lastne testne rešitve modeliranja poslovnega procesa. 1.2 Hipoteze diplomske naloge Podane hipoteze: Orodje Signavio Workflow je skladno z BPMN 2 Orodje Signavio Workflow podpira življenjski cikel upravljanja poslovnih procesov

14 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran Omejitve diplomskega dela Pri izdelavi diplomskega dela smo se omejili na izdelavo workflow-a (testnega primera) z različico orodja Proffesional Cloud, ki ga lahko uporabljamo za 30 dni brez plačila, nato pa je zanj treba odšteti 12 na mesec. Razlog za to je večje število možnosti pri izdelavi letega, te so storitve kot so Form Builder, Access Control, Cloud Connector in Collaboration, česar osnovna verzija naročnine na to orodje nima oz. ne ponuja. 1.4 Metode diplomskega dela Uporabili smo metodo preizkusa analize informacijske rešitve, kjer smo zmodelirali proces s pomočjo informacijske rešitve Signavio Workflow. S pomočjo te metode je možno analizirati orodje do potankosti, kar je v pomoč pri študiji te rešitve in s tem preveritvi zmogljivosti le-te. 1.5 Sestava diplomskega dela Diplomsko nalogo sestavljata teoretični in praktični del; v prvem delu diplomske naloge je predstavljen teoretični del, kjer smo opisali, kaj je BPMN notacija, kaj jo sestavlja, kako se modelira in izvaja proces, kaj so nam prinesle različne verzije te notacije in pozitivne ter negativne misli strokovnjakov o BPMN notaciji; predstavili bomo tudi osnovno o orodju Signavio Workflow. Drugi del diplomske naloge sestavlja praktični del, kjer je predstavljen praktičen primer modeliranja in izvajanja poslovnega procesa. Predstavili smo tudi končen rezultat našega modela. Delo zaključimo s Sklepom.

15 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 3 2 POSLOVNI PROCESI IN BPMN Za modeliranje poslovnih procesov s Signavio Workflow je pomembno poznati BPMN notacijo, še posebej zadnjo verzijo le-te, ki je BPMN 2.0. Zaradi te zahteve jo bomo pred modeliranjem in izvajanjem poslovnih procesov s Signavio Workflow predstavili. BPMN (Business Process Modeling Notation) je notacija, katere prva verzija je izšla maja leta 2004 in so jo razvili v IBM v ekipi pod vodstvom Stephen-a A. Whita [1]. Cilj te notacije je povečati razumevanje notacije modeliranja poslovnih procesov med vsemi poslovnimi uporabniki od poslovnih analitikov do tehničnih razvijalcev in tako pod standardom povezati modeliranje ter implementacijo poslovnih procesov [2]. 2.1 Poslovni procesi Poslovni proces je eden izmed terminov, ki ima več definicij različnih ljudi in organizacij, kateri se ukvarjajo s tem področjem. Workflow Management Coalition definirajo poslovne procese, kot»niz ene ali večih povezanih procedur ali aktivnosti, ki skupaj uresničijo poslovni cilj ali ciljno politiko, običajno v kontekstu organizacijske strukture definira funkcionalne vloge in odnose [3]. Podobno razlago ponuja Martyn Ould, ki definira:»proces je skladen niz aktivnosti, ki jih izvede sodelujoča skupina, da bi dosegla cilj, kjer mora biti prenos aktivnosti organizacije v poslovni proces narejen z razumevanjem s poslovanjem organizacije.«[4]. Poslovne procese lahko razdelimo na več kategorij, ki jih uporabimo glede na to v kakšnem položaju smo, kadar želimo poslovni proces izvesti. Prva kategorija so delovni ali primarni procesi, ki predstavljajo osrednji del posla. Ti pomagajo strankam s produkti in storitvami ter so glavni del, pomaga uresničiti njihov poslovni cilj. Druga kategorija so podporni ali sekundarni procesi, ki pomagajo pri izvedbi primarnega in se razlikujejo od slednjega po tem, da direktno ne dodajajo vrednosti strankam. Tretja in zadnja kategorija so upravljalni procesi, ki nadzirajo in merijo aktivnosti, ki so povezane s poslovnim procesom, kot npr. notranja komunikacija ali vodenje proračuna. Upravljalni procesi prav tako kot podporni ne prinašajo nobene direktne vrednosti stranki [5].

16 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran Življenjski cikel upravljanja poslovnih procesov Da zagotovimo, da poslovni proces, ki ga želimo modelirati in izvajati, zmodeliramo čimbolj podrobno in zanesljivo se moramo držati življenjskega cikla upravljanja poslovnih procesov, prikazanega na Sliki 2.1. To nam zagotovi, da do potankosti spoznamo naš poslovni proces in se prepričamo, da ne vsebuje nobenih prevelikih napak. Prva faza, identifikacija procesa, nam pomaga razjasniti, katere procese želimo izboljšati. Ta faza življenjskega cikla je še posebej pomembna za organizacije, ki se še niso ukvarjale z modeliranjem poslovnih procesov, saj imajo tiste, ki že imajo izkušnje z modeliranjem, lete že vsaj okvirno. V tej fazi se tudi definirajo merila, ki se uporabijo za meritev stroškov, napak in kvalitete ter časovne meritve [6]. Ko smo prepričani katere, procese bomo upravljali, moramo te do potankosti preučiti, da jih boljše razumemo. To je druga faza, ki jo imenujemo odkrivanje procesov. Iz nje dobimo model, ki ga ni težko razumeti, saj je pomemben del pri komuniciranju med glavnimi lastniki podjetja. Ta model je lahko predstavljen z besednimi opisi, vendar je manj dvoumno in lažje za razumeti, kadar ga predstavimo z diagramom. Ena izmed notacij, ki jih lahko uporabimo pri izdelavi modela, je notacija BPMN [6]. Ko poznamo procese bolj podrobno in je model izdelan, sledi faza analiza procesov. Tukaj moramo analizirati, koliko časa se porabi za samo delo v procesu in koliko časa mine, kadar delo miruje. Analizirati moramo tudi, koliko negativnih akcij se zgodi v času procesa in zakaj se le-te zgodijo zakaj sploh pride do stvari, ki se storijo z napako [6]. Sledi iskanje rešitev napak faza prenovitev procesa. Predlagamo prenovljen proces; imamo več različnih možnosti, zato moramo vse različne variante le-teh analizirati in izbrati najboljšo možno rešitev za naš problem [6]. Po predlogu novega procesa moramo slednjega tudi implementirati, zato je naslednja faza implementacija procesa. Tukaj moramo razložiti spremembe, ki se bodo zgodile, vsem udeležencem procesa in jih nato tudi usposobiti, da bodo te spremembe uveljavljali. Narediti moramo načrt, ki bo lastnikom organizacije natančno opisal, kdaj se bodo spremembe

17 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 5 zgodile in kaj te spremembe so. Za podporo sodelujočim v procesu je potrebno implementirati tudi IT storitve, ki avtomatizirajo dele procesa [6]. Delujoč proces še ni konec življenjskega cikla upravljanja poslovnih procesov, saj moramo naprej še kontrolirati in spremljati proces, kar je zadnja faza. Tukaj zbiramo relevantne podatke o izvedbi procesa, da ugotovimo, kje ga lahko še izboljšamo. Kadar popravimo napake, lahko da se bodo pojavile nove. V tem primeru se celi življenjski cikel ponovi od začetka [6]. Slika 2.1: Življenjski cikel upravljanja poslovnega procesa [6] 2.3 Modeliranje in modeli poslovnih procesov Notacija BPMN je že bila razvita oz. izdana leta 2004 in je od takrat kar precej napredovala in bila nadgrajena. Zato že obstajajo štiri verzije, kjer so se zgodile večje spremembe. To so verzije 1.0, 1.1, 1.2 in najnovejši 2.0[7]. Sedaj še obstaja nekaj diagramov in modelov, ki so bili izdelani po starejših verzijah BPMN in je zato pomembno, da se znajo prepoznati tudi notacije starejših verzij.

18 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 6 Najstarejša verzija je 1.0 in je bila izdana maja Vsebuje veliko elementov, ki so bili do sedaj spremenjeni ali pa čisto odstranjeni iz notacije (kot so start link dogodek, več začetnih dogodkov, več zaključnih dogodkov, prehod, ki temelji na dogodkih). Ta verzija ne loči med sprejemanjem in metanjem dogodkov, kar je mogoče v kasnejših verzijah [8]. Verzija 1.1 je izšla januarja 2008 in je v notacijo vpeljala nove in spremenjene elemente. Prejšnjo verzijo je nadgradila z dodanimi elementi za metanje in sprejemanje dogodkov. Dodala je tudi elemente za signale, gnezdene steze ter nove elemente za modeliranje aktivnosti [8]. Verzija 1.2 je izšla leto kasneje kot 1.1 in slednje ni preveč spremenila. 1.2 je bila večja sprememba za proizvajalce orodij za modeliranje procesov kot za poslovne analitike [8]. BPMN 2.0 je zadnja verzija notacije, ki je izšla leta 2011, ampak obstaja tudi malo novejša, verzija 2.0.2, ki je prinesla manjše spremembe leta Verzija 2.0 predstavlja največjo revizijo notacije BPMN od začetka le-te, saj se ni spremenila le od zunaj (na videz), ampak tudi navznoter (spremembe meta modela in semantike BPMN). Predstavila je nove elemente, ki predstavljajo nove tipe in tudi novi kontekst uporabe. Teh elementov in njihove uporabe v prejšnjih verzijah ni bilo zaslediti [8]. BPMN notacija je sestavljena iz štirih osnovnih kategorij grafičnih elementov, na katere se lahko za dodatno razumevanje dodajo dodatne informacije. Te štiri kategorije so: Povezave, Objekti poteka, Steze, Artefakti [9]. Objekti poteka imajo samo tri podkategorije in si zato oblikovalcem modela procesa ni potrebno zapomniti veliko različnih notacij za ta namen. Te podkategorije so aktivnosti, ki predstavljajo delo, ki ga organizacija opravlja, dogodki, ki predstavljajo nekaj, kar se zgodi v poslovnem procesu in prehodi, ki nam ponujajo različne izide pri različnih odločitvah [9]. Grafični prikaz objektov poteka se lahko vidi na Sliki 2.2. Slika 2.2: Objekti poteka

19 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 7 Objekte na BPMN diagramu povezujejo elementi povezave. Poznamo tri glavne povezave; asociacijo, ki povezuje artefakte (podatke, besedila, itd.), tok zaporedja, ki nam kaže, v katero smer se izvaja ta proces ter sporočilni tok, ki kaže, v katero smer se prenašajo sporočila med udeleženci procesa [9]. Grafični prikaz opisanih povezav je prikazan na spodnji sliki, Slika 2.3. Slika 2.3: Povezave Steze nam v BPMN povedo, da so nekatere aktivnosti ločene ena od druge ali pa da so za različne aktivnosti odgovorni različni ljudje. V BPMN sta uporabljeni dve različni stezi; bazeni, ki se uporabijo tako, da predstavljajo udeleženca v procesu ter steze (steze so podkategorija bazena), ki se uporabljajo za organizacijo aktivnost i[9]. Slika 2.4 prikazuje grafični prikaz stez notacije BPMN. Slika 2.4: Steze Artefakti so dodatki za BPMN notacijo, ki nam olajšajo razumevanje procesa oz. ponujajo tistemu, ki modelira poslovni proces dodatne, možnosti za razlago diagrama. Obstajajo tri glavne skupine artefaktov; podatkovni objekti, ki nam pokažejo, da neka aktivnost potrebuje podatke ali pa neke podatke proizvede, skupine, ki se lahko uporabijo za dokumentacijo in analizo ter notacije, ki dodatno pojasnijo diagram z besedilom. Tisti, ki modelirajo procese lahko dodajo tudi svoje lastne artefakte, ki boljše opišejo proces, ki ga modelirajo [9]. Na spodnji sliki (Slika 2.5) so primeri grafičnih prikazov artefaktov.

20 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 8 Slika 2.5: Artefakti Grafični elementi so se skozi čas spreminjali in odstranjevali čez različne revizije BPMN notacije, vendar te štiri osnovne kategorije ostajajo nespremenjene. Za BPMN 2.0 je grafična predstavitev zelo pomembna, tudi med najpomembnejšimi stvarmi notacije, zato nam ponuja tri različne vrste diagramov; procesni ali diagram sodelovanja, diagram koreografije in diagram pogovora [1]. Procesni diagram ali diagram sodelovanja sestavljajo procesi s tokovi, povezavami, aktivnostmi, itd., in ga zato imenujemo procesni diagram. Kadar ta diagram vsebuje več kot en proces in imajo ti interakcijo eden z drugim, se diagram imenuje diagram sodelovanja. Diagram koreografije je modeliranje izmenjave podatkov med sodelujočimi osebami in te izmenjave so modelirane kot aktivnosti tako, da je možno prikazati kompleksne protokole izmenjav. Diagram pogovora prikazuje več različnih partnerjev in povezavo med njimi. Glavna naloga pri uporabi notacije BPMN je modeliranje poslovnega procesa. Pri tem moramo spoznati notranje in zunanje procese podjetja, pri katerem modeliramo. Te procese analiziramo in iz naših analiz izdelamo modele z notacijo, ki jo nam jo ponuja BPMN. Različna podjetja imajo različne vrste procesov in zato nastane veliko različnih modelov BPMN. Primere modelov poslovnih procesov, ki jih lahko zmodeliramo z BPMN, lahko najdemo v knjigi Business Process Model and Notation [10] in so naslednji: Visoko nivojske neizvršljive aktivnosti procesa Podrobni izvršljivi poslovni procesi Kot je ali star poslovni proces Opis pričakovanega obnašanja med dvema ali več poslovnimi partnerji Podroben zaseben poslovni proces z interakcijo z zunanjimi entitetami

21 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 9 Dva ali več javnih procesov Povezava med javnim procesom in Koreografijo Dva ali več podrobnih izvršljivih poslovnih procesov, ki se skupaj delujejo skozi Koreografijo AS-IS ali TO-BE poslovni proces 2.4 Izvajanje poslovnih procesov z BPMN BPMN omogoča tudi izvajanje zmodeliranega procesa, kar je za vsak posamezen element definirano specifikaciji BPMN 2.0. Nekateri elementi, imenovani neoperativni (ang. nonoperational elements), imajo podan samo konceptualen model, ki nam ne pove pomembnih podrobnosti, ki so potrebne za njihovo izvajanje. Neoperativne elemente se lahko pri izvajanju ignorira ali pa se njihovo definicijo razširi tako, da postanejo elementi, ki jih lahko izvajamo [2]. Proces se začne izvajati, kadar se zgodi eden od začetnih dogodkov, kjer vsak začetni dogodek ustvari nov proces. Ta se pri začetnem dogodku ne ustvari, kadar je del pogovora, ki vsebuje druge začetne dogodke. V tem primeru se ustvari en proces za eno skupino začetnih dogodkov v pogovoru. Proces se lahko začne izvajati tudi z dogodkovnim prehodom ali sprejemnim dogodkom, v katera ne kažejo nobeni tokovi zaporedja in, ki imajo zastavico za ustvarjanje procesa nastavljeno na potrdilno (ang. true). Če želimo nakazati, da naj proces počaka na več začetnih dogodkih, preden se začne, uporabimo večkratni paralelni začetni dogodek. Vsak začetni dogodek ustvari žeton na izhajajočih tokovih zaporedja, na katerih potuje do naslednjih elementov. Kadar ta žeton pride do konca modela, t. j. do končnega dogodka ali pa do prekinitvenega dogodka, se izvajanje procesa zaključi. [2]. Aktivnost ( ang. activity) je stopnja procesa, ki je lahko atomarna (naloge) ali pa razgradljiva (podprocesi). Vse aktivnosti si delijo nekatera skupna obnašanja in atribute kot so stanja in prehod med stanji. Aktivnost ima življenjski krog, ki je definiran v specifikaciji BPMN 2.0, in je naslednji. Aktivnost je pripravljena na izvajanje, kadar je do nje prišlo zahtevano število žetonov, in je nastavljena z atributom»startquanitty«. Kadar so vnosni podatki na voljo se stanje aktivnosti spremeni iz pripravljenosti v aktivno. Ko je aktivnost že pripravljena ali pa se izvaja, je še vedno lahko prekinjena. To se zgodi v primeru, da prihajajo podatki iz ekskluzivnega prehoda, in prvi podatek, ki se pravilno izvede prekine izvajanje vseh drugih

22 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 10 podatkov. Aktivnost je lahko tudi prekinjena zaradi napake, kar spremeni stanje aktivnosti v spodletelo/neuspelo. Po uspešno opravljeni aktivnosti se stanje aktivnosti spremeni v dokončevanje (»completing«). V tem stanju se določeni elementi, ki se izvajajo med izvajanjem aktivnosti, morajo končati. Ko se te aktivnosti končajo se stanje aktivnosti spremeni v končano (»completed«) in se na tokove zaporedja, ki izhajajo iz te aktivnosti, naloži toliko število žetonov, kot je bilo določeno [2]. Paralelni prehodi se lahko uporabljajo za dva različna namena. Eden je, da lahko združi dve različni veji procesa, drugi pa, da lahko ustvari več različnih vej. Začne se izvajati, kadar pridobi vsaj eden žeton od vsakega toka zaporedja, ki je usmerjen vanj. Ta prehod vedno sprejme en žeton od vsakega prihajajočega toka zaporedja ter odda en žeton za vsak izhoden tok zaporedja. Če pa je tokov zaporedja več, ki prihajajo v paralelni prehod, kot iz njega, pa se žeton ohrani v prehodu [2]. Ekskluzivni prehod združuje veje procesa, tako da iz več različnih tokov zaporedja, ki so usmerjeni vanj, ustvari samo en tok zaporedja, ki ustreza določenemu pogoju. Kadar pridejo žetoni do tega prehoda, se slednji odloči na podlagi pogoja, ali žeton izpolnjuje pogoj ali ne. Prvi žeton, ki izpolnjuje pogoj, se poda na izhodni tok zaporedja; naslednjih žetonov se nato ne preverja. Če pa noben žeton ne izpolnjuje pogoja, se žeton poda naprej na tok zaporedja, ki je določen kot privzet, ki mora biti definiran. Če privzeti tok zaporedja ni definiran, ekskluzivni prehod vrže napako [2]. 2.5 Analiza BPMN Egon Börger v svojem delu Approaches to modeling business processes: a critical analysis of BPMN, workflow patterns and YAWL kritizira OMG standard za BPMN kot nepopoln, ker naj bi zgrešil glavni namen truda standarizacije na tem področju; pomeni, da ne zadovolji, da je poslovni proces, ki se prilagaja standardu, neodvisen od platforme ter da ne zagotavlja natančne podlage za komunikacijo med interesnimi skupinami. V svojem delu ugotovi, da je dokument standarda po nepotrebnem preveč zakompliciran in da obstaja premalo specifikacij ter premalo podpore za semantično pomembne koncepte v BPMN, kar ne pripomore k doseganju cilja standardizacije [11]. Glede teh kritik se je odzval Wolfgang Reisig, profesor računalništva na univerzi v Berlinu, v delu Remarks on Egon Börger:»Approaches to model business processes: a critical analysis of BPMN, workflow patterns and YAWL«. Reisig pravi, da so se avtorji BPMN-ja

23 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 11 zavedali pomanjkanja specifikacij in nejasnosti, in zatrjuje, da so ta pomanjkanja utemeljena z vlogo jezikov za modeliranje procesov v teku modeliranja procesa. Po njegovem mnenju BPMN, ki bi dokončno formalno določil specifikacije, ne bi mogel dovolj dobro podpreti izražanja intuitivnih idej in komunikacij med uporabniki [12]. Iz prejšnjih dveh odstavkov je vidno, da lahko standard BPMN-ja s pomanjkanjem specifikacij in podpore razumemo kot nekaj slabega ali kot nekaj dobrega glede na to, iz katerega zornega kota gledamo. Iz zornega kota Wolfganga Reisiga se da prebrati, da je BPMN standard pisan na kožo ljudem, ki uporabljajo veliko komunikacij med uporabniki, in tistim, ki radi izražajo intuitivne ideje. Ljudem, ki imajo radi veliko količino specifikacij, pa je bolj všeč zorni kot Egona Börgerja, ki kritizira prav ta vidik specifikacije BPMN.

24 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 12 3 INFORMACIJSKA REŠITEV SIGNAVIO WORKFLOW Proces modeliranja in izvajanja poslovnega procesa je lahko zelo komplicirano in naporno delo. Ravno zato obstajajo različna orodja, ki nam ga pomagajo olajšati. Ena izmed takšnih rešitev je Signavio Workflow, prej imenovani Effektif, ki nam preko oblaka ponuja veliko različnih orodij za modeliranje. Ponuja modeliranje poslovnih procesov in samodejno izvajanje teh zmodeliranih procesov. 3.1 Opis informacijske rešitve Signavio Workflow Signavio Workflow, prikazan na Sliki 3.1, je orodje, s katerim lahko modeliramo in izvajamo poslovne procese. Temelji na programskem jeziku Java in deluje v oblaku, tako da za delovanje ne potrebuje nobenega posebnega programa. Pred majem 2016 se je to orodje imenovalo Effektif, vendar je Signavio to orodje preimenoval v Signavio Workflow, saj so marca 2016 vanj vložili 1,2 milijona dolarjev [13]. BPMN 2.0 standard je začel podpirati sredi leta Slika 3.1: Signavio Workflow [14] Signavio Workflow ne podpira samo modeliranja in izvajanja poslovnih procesov, ampak ponuja tudi dobro komunikacijo med uporabniki in razvijalci modeliranja procesov ter integracijo z drugimi storitvami v oblaku kot npr. Saleforce. S tem orodjem lahko hitro in enostavno razvijemo modele poslovnih procesov kar na spletu z uporabo vključenega graditelja procesa. Razvijamo lahko naloge ter jih povežemo skupaj

25 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 13 oz. definiramo, kako se bodo povezovale, in tako ustvarimo potek dela (»workflow«), ki nam pomaga pri doseganju ciljnega procesa. Zelo priročna je funkcija drag&drop, ki nam omogoči, da z lahkoto samo z klikom miške prestavimo elemente na platno na katerem razvijamo naš model poslovnega procesa. Na te elemente lahko nato naknadno dodamo nove dodatne informacije, da se čim bolj skladajo z našim končnim ciljnim procesom. Dodatne informacije so lahko različni samodejni opomniki, naloge za uporabnike, itd. [14]. Glavna značilnost Signavie Workflowa je sodelovanje med uporabniki in razvijalci le-tega. Če delamo v skupini, nam ta funkcija omogoči, da skupaj s svojimi člani delujemo hitro in učinkovito, saj sporazumevanje poteka hitro in nemoteno. Za kontaktiranje članov skupine ni potrebna nobena posebna funkcija, moramo jih le omeniti v komentarjih ali jih vključiti v nalogo ter jim tako dati vedeti, da od njih pričakujemo, da bodo sodelovali pri modeliranju poslovnega procesa, na katerem trenutno delamo, ali pa naredili zastavljene naloge. Pri vsaki nalogi lahko spremljamo komentarje v enem skupnem oknu, katero omogoča hitro odzivnost in zato tudi večjo produktivnost v ekipi oz. skupini (Slika 3.2) [14]. Slika 3.2: Prikaz sodelovanja med ljudmi [14] Signavio Workflow je orodje, ki deluje na spletni strani in tako za delovanje porabi zelo malo računalniških virov. Če želimo shraniti ali naložiti podatke, ne da bi jih morali naložiti na svoj računalnik, jih lahko shranimo v več različnih oblačnih storitev, ki se ponujajo integrirano s tem orodjem (prikazano na Sliki 3.3). Te oblačne storitve so npr. Google Drive, Salesforce in Box in jih ponuja, ne da bi hranili gesla do teh aplikacij na strežnikih Signavia [14].

26 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 14 Slika 3.3: Prikaz delovanja v oblaku [14] Ker so temu orodju zelo pomembni komuniciranje, deljenje in sodelovanje, so tudi vzpostavljeni nadzor nad tem, do česa lahko nekdo dostopa in dovoljevanje pravic do dostopa, urejanje različnih workflow-ov ter modelov, saj lahko tako brez skrbi pokažemo sodelavcu ali stranki model, ki ga modeliramo, ne da bi morali skrbeti, da bi se temu modelu karkoli zgodilo. Kot lastnik procesa lahko določimo različno stopnjo pravic do našega procesa, ali lahko uporabniki sploh vidijo ta proces, ali ga lahko tudi urejajo in ali, če je možno, je določenemu uporabniku omogočeno začeti nek proces [14]. Signavio Workflow lahko uporablja kdorkoli, tudi posameznik, ki se mu zdi, da za to orodje ni smisla plačevati, saj je osnovna verzija ponujena zastonj. Tej verziji manjka veliko pomembnih stvari, ki jih vsebujejo plačljive verzije. Zastonj verzija ponuja le gradnjo procesov, kar je za veliko potreb večjih podjetij premalo. Zato ponujajo tudi dve plačljivi verziji za 10 in 25, imenovani Professional Cloud in Enterprise Cloud. Ti sta primerljivi ena z drugo, saj ponujata vse možnosti uporabe, ki smo jih našteli v prejšnjih poglavjih, razlika je le v tem, da Enterprise Cloud ponuja povezavo z LDAP oz. SSO. Za skeptične ljudi, ki radi preizkusijo produkt, preden zanj plačajo, da se prepričajo, da dobijo to, kar želijo, ponujajo brezplačno uporabo verzije Professional Cloud za 30 dni. Po 30. dneh se lahko uporabnik odloči ali bo še uporabljal to orodje, in se mu takrat začne zaračunavati 10 na mesec. Za modeliranje in izvajanje procesa v Signavio Workflow bomo uporabili verzijo Professional Cloud, saj ponuja več kot osnovna, brezplačna verzija, in stane manj kot Enterprise Cloud, ki nam v primerjavi s Professional Cloud ponuja nadgradnjo le z LDAP povezavo oz. SSO, katerega mi za naše modeliranje in izvajanje ne bomo potrebovali.

27 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran Modeliranje poslovnega procesa Modeliranje procesa z orodjem Signavio Workflow poteka preko spletnega brskalnika. Na začetku modeliranja moramo definirati, s kakšnim prožilcem (ang. Trigger) se bo proces začel, če želimo, da se bo ta začel samodejno brez našega posredovanja. Lahko izberemo dve različni možnosti prikazani na sliki 3.4, ki sta: kadar se izpolni obrazec in kadar se pošlje e-sporočilo na določen e- naslov, ki nam ga določi orodje. Obrazci lahko vsebujejo datum, izbire, tekst, številke, e-sporočilo, uporabnika, povezavo ali pa naložitev datoteke. Kadar je ta obrazec zadovoljivo izpolnjen, se nato lahko proces začne izvajati. Slika 3.4: Začetna stran modeliranja/definiranje prožilcev Če želimo, da ta proces naredi neko dejanje, izberemo zavihek»akcije«(ang. Actions) (prikazan na sliki 3.5). Tam najdemo različne gradnike iz BPMN jezika, ki jih lahko uporabimo za avtomatiziranje poslovnega procesa, ter tudi gradnike, ki niso del BPMN jezika npr. JavaScript gradnik, ki nam omogoča, da s pomočjo JavaScript jezika definiramo drugačne odločitve, ki niso možne z gradniki, obdelavo dokumentov, povezavo do oddaljenega strežnika, ipd.»send «oz. pošlji e-sporočilo je tudi gradnik, ki ga lahko uporabimo in ga ne vsebuje BPMN, s katerim lahko pošljemo e-sporočilo določeni osebi. Zraven pošiljatelja lahko določimo tudi predmet e-pošte, priponke ter kakšno sporočilo bo imela e-pošta. Trije izmed takšnih gradnikov, ki ne spadajo pod BPMN, so tudi Google Drive, Salesforce in Box, ki nam omogočajo povezavo do teh oblačnih storitev, na katere lahko samodejno prenesemo datoteke, dodajamo dogodke, ustvarjamo dogodke in tako naprej.

28 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 16 BPMN gradniki, ki jih lahko uporabimo za naš proces, pa so uporabniške naloge, začetek, konec, ekskluzivni in vzporedni prehod, podproces ter časovni dogodek. Za uporabniške naloge lahko določimo določenega uporabnika, dodamo vloge, obrazce, različne opomnike, ki uporabnika ob nekem dejanju preko e-pošte ali kako drugače opomnijo, da je čas za izpolnitev naloge ter različne nastavitve pravic dostopa. Pravice so lahko definirane tako, da uporabnik lahko samo gleda naloge, jih spreminja ali pa nič od tega. Pri uporabi podprocesa lahko določimo, kateri proces naj se začne, ko pride trenuten proces do tega gradnika in izpolnimo prožilec, ki je definiran na podprocesu, če želimo, da se izvede samodejno. Pri ekskluzivnem prehodu lahko določimo, ali se bo ta izbira v procesu izvedla samodejno ali pa bo potrebovala posredovanje uporabnika. Pri slednjem moramo definirati dve polji, ki nam pomagata pri odločitvi in izbiri za nadaljnje izvajanje procesa. Ti se pojavita kot dva gumba takrat, ko želimo ta proces izvajati in ustvarjamo nove primere procesa in vsak ta gumb preusmeri izvajanje procesa v svojo smer. Če pa želimo, da se pri tem prehodu samodejno izvedejo neke akcije ter se samodejno izbere nadaljnja pot procesa, pa moramo definirati pogoje pri katerih se proces odloči, kako nadaljevati izvajanje. Pri tem lahko izberemo več spremenljivk od primera, ki ga trenutno sestavljamo, ter jih primerjamo z določeno vrednostjo, ki jo sami določimo. Ta korak lahko tudi preskočimo, če že imamo izdelan model procesa v drugem orodju in ga lahko izvozimo v BPMN xml (slika 3.6) datoteki, saj nam Signavio Workflow omogoča uvoz BPMN xml datoteke iz drugih programov ali pa če smo si enkrat prej izvozili to datoteko iz Signavio Workflow. Te uvožene datoteke se lahko tukaj razlikujejo od prikaza v drugih orodjih, saj Signavio Workflow ne podpira vseh BPMN elementov. Zato je možno, da se nekateri elementi sploh ne bodo prikazali, ker jih ni možno prikazati, naloge bodo postale uporabniške ter bazeni postanejo vloge.

29 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 17 Slika 3.5: Zavihek «Akcije«(ang. Actions)/gradniki procesa Slika 3.6: BPMN xml V nadaljnjem zavihku, imenovanem»podrobnosti«(ang. Details) (Slika 3.7), lahko izberemo, kdo je lastnik procesa in dodamo opis; če smo izbrali samodejen prožilec, lahko dodamo predlogo poimenovanja primerov, izberemo, kdo bo imel dostop do procesa in kako bomo drugim uporabnikom omejili določene aktivnosti, ki jih lahko izvajajo nad tem procesom (spreminjanje procesa, kdo lahko vidi proces, začenjanje procesa, spreminjanje primerov, ogled primerov). Zavihek»Podrobnosti«nam omogoča tudi pregled vseh polj, ki smo jih uporabili v procesu modeliranja procesa.

30 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 18 Slika 3.7: Zavihek»Podrobnosti«(angl. details) Zavihek različice (angl. versions) oz. verzije pa nam prikaže vse različne verzije procesa, ki smo jih shranili, in nam omogoča, da obnovimo prejšnjo verzijo procesa, ki je zaradi takšnega ali drugačnega razloga bolj primerna od aktualne. 3.3 Izvajanje poslovnega procesa Primer izvajanja procesa je viden na Sliki 3.8. Skladno z BPMN 2.0 lahko izvedemo nalogo po nalogi, v vrstnem redu, kot si sledijo v modelu. Naloge, ki jih še moramo izvesti, niso prikazane na seznamu za opravljanje nalog tako dolgo dokler ne končamo vseh predhodnih. To nam pomaga predvsem pri tem, da ne moremo preskakovati posamezne naloge in spreminjati vrstnega reda, kot smo ga postavili z modelom poslovnega procesa. Informacijska rešitev ponuja samodejno izvajanje nalog, ki smo jih zmodelirali, tako da se naloge izvedejo samodejno, lahko pa jih tudi prepustimo človeku, ki to nalogo ročno izvede; če slednjega zadolžimo za nalogo, ki jo mora ročno rešiti, dobi le-ta obvestilo na e-pošto, da je bil zadolžen za izvedbo te naloge.

31 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 19 Slika 3.8: Primer izvedbe poslovnega procesa 3.4 Analiziranje poslovnega procesa Signavio Workflow nam omogoča tudi manj podrobno analizo pri izvajanju poslovnega procesa. Pri tej analizi nam omogoča, da vidimo kako so bila izpolnjena polja, ki smo jih nastavili pri modeliranju poslovnega procesa, ali so naloge procesa pri določenemu primeru zaključene in koliko nalog je in ni bilo zaključenih pri izvajanju procesa. Da bi Signavio Workflow zadovoljil analiziranje poslovnega procesa, bi moral tudi omogočiti izpis napak, ki so se pojavile med izvajanjem primera tega procesa. Za nadaljnjo analizo lahko poskrbimo sami kasneje, saj nam ta informacijska rešitev ponuja izvoz podatkov od primerov poslovnega procesa v obliki CSV datoteke. 3.5 Analiza informacijske rešitve To orodje predstavlja zelo dobro rešitev za osebe, ki modelirajo poslovne procese, saj omogoča hkrati tudi izvajanje zmodeliranega procesa. Spletna stran, na kateri se proces modelira, je postavljena tako, da tudi, če nismo profesionalci v BPMN jeziku ali nimamo večletnih izkušenj z njim, lahko ustvarimo proces, ki ustreza načinu dela v okviru našega podjetja, saj je vsaka akcija, ki jo na novo dodamo na proces, dobro opisana s strani Signavia tako, da ne dvomimo o tem, kaj ta akcija naredi. To orodje ne ponuja vseh BPMN gradnikov in zato uporabniki ne potrebujejo toliko izobraževanja kot bi ga morali imeti sicer s ponujenimi vsemi elementi BPMN. Zavihki modeliranja so intuitivno postavljeni, tako kot si sledijo pri izvajanju procesa. Samodejno izvajanje procesa veliko pripomore k produktivnosti, saj se uporabnikom ni

32 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 20 potrebno ukvarjati s stvarmi, ki se velikokrat ponavljajo in že veljajo skoraj za samoumevne. Zaradi tega samodejnega izvajanja je pomembno, da se uporabnika, ki je pomemben za del procesa, obvesti, kadar je na vrsti za nadaljevanje izvajanja procesa. To je v Signavio Workflow zelo dobro rešeno, tako da samo z vnosom datuma ali ure, ko je čas, da uporabnik opravi nalogo, tega obvesti o tej nalogi preko e-pošte. Poimenovanje primera lahko tudi samodejno rešimo s predlogo poimenovanja primerov, kar nam dodatno olajša izvajanje procesa. Nekaj, kar ne bi nemudoma pričakovali pri takšni informacijski rešitvi, je povezava z drugimi oblačnimi storitvami. Ampak to, česar ne bi takoj pričakoval, ni, da lahko dokumente naložiš in shraniš v storitve, ampak da lahko te uporabljaš še v druge namene. To so npr. nastavljanje opomnikov, dogodkov, tiskanje datotek ter dodajanje vrstic v Microsoft Excel s pomočjo oblačne storitve Google Drive ali pa ustvarjanje, branje, nadgrajevanje in brisanje objektov v oblačni storitvi Salesforce. Dobra storitev, s katero lahko da že imajo izkušnje tisti, ki že imajo izkušnje s programiranjem, pri oblikovanju procesa oz. akcije na procesu, je dodajanje JavaScript kode na ta proces, saj nam omogoča povezavo na oddaljeni strežnik in pridobivanje informacij ter obdelavo le teh. Te informacije lahko nato tudi uporabimo kot odločitve nadaljevanja procesa. S tem elementom Signavia Workflowa lahko tudi spreminjamo spremenljivke, ki jih nastavimo npr. na obrazcu, ki smo ga določili kot prožilec za izvajanje procesa. Ena večjih prednosti te informacijske rešitve je, da za uporabo tega orodja ni potrebno na računalnik namestiti nobene programske opreme za modeliranje poslovnih procesov, potrebujemo le brskalnik, ki omogoča JavaScript. To nam omogoča, da lahko do svojih procesov dostopamo od kjerkoli oz. od tam, kjer imamo internetno povezavo. Če nekomu ne želimo pokazati del nekega procesa lahko to tudi določimo z določitvijo pravic uporabnika, ki ga lahko čisto izključimo iz procesa ali pa mu dovolimo samo določene pravice, ki jih lahko uporablja nad našim procesom. To dodeljevanje pravic je lahko kar močno, saj lahko uporabniku dovolimo le pogled nad procesom, urejanje procesa ali pa celo, da vidi samo neko določeno nalogo ali pa to določeno nalogo ureja. Uporabnikom se lahko tudi prepove začeti izvajanje procesa. Vse te pravice ureja lastnik procesa oz. uporabnik, ki ga je lastnik procesa za to določil. Pomanjkanje elementov BPMN-ja je lahko po eni strani pozitivna stvar, ampak za tiste, ki se bolj dobro in podrobno spoznajo na BPMN notacijo, to lahko pomeni veliko

33 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 21 pomanjkljivost, zato bi lahko Signavio predstavil nekakšno razširjeno verzijo teh elementov, kjer bi lahko bolj izkušeni razvijalci uporabili več različnih elementov, ki bi podrobneje opisali proces. To nekako tudi nadomestimo z JavaScript kodo, vendar to za ljudi, ki imajo izkušnje z modeliranjem poslovnih procesov in ne z programskimi jeziki, ni optimalna rešitev. Za ljudi, ki neradi plačujejo za storitve na spletu, je lahko uporaba te informacijske storitve tudi nekaj takega, ki je ne bi radi uporabljali, saj verzija, ki je zastonj, ne ponuja vseh funkcionalnosti, ki naredijo ta produkt kot takšnega, kar se splača uporabljati. Vendar pa 10 na mesec ni preveč velik strošek za podjetja, ki kaj takšnega potrebujejo.

34 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 22 4 PRAKTIČEN PREIZUS REŠITVE Pri praktičnem preizkusu rešitve bomo probali zmodelirati in izvesti celoten življenjski cikel upravljanja poslovnih procesov in s tem preverit, ali je možno z informacijsko rešitvijo Signavio Workflow potrditi ali zavrniti naše začetne hipoteze. To bomo storili tako, da bomo probali že zmodeliran proces prenesti v okolje, ki ga ponuja Signavio Workflow. 4.1 Modeliranje poslovnega procesa Proces, ki smo ga modelirali, je izbira in podeljevanje Nobelove nagrade. Proces obsega veliko ljudi, ki sodelujejo pri oblikovanju nagrajencev Nobelove nagrade. Te skupine ljudi so komite Nobelove nagrade, strokovnjaki s področja kjer se nagrada podarja, nominatorji, ki nominirajo nagrajence, ter Nobelov zbor (ang. Nobel Assebly), ki določi dobitnike nagrade. Glavni izvajalec procesa je komite Nobelove nagrade, ki s pomočjo drugih sodelujočih organizira podelitev nagrade. Slika 4.1: Model procesa Nobelove nagrade

35 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 23 Proces se začne izvajati septembra eno leto preden se začne odvijati dogodek podelitve nagrade, saj postopek izbora nagrajencev traja nekaj časa. Zaradi tega se mora ob začetku izvajanja procesa, kadar se ustvari nov primer, vpisati tudi datum začetka procesa, ki naj bi bil praviloma septembra, torej nastavimo prožilec kot form in dodamo nanj polje z datumom. Ko se datum potrdi, se najprej pripravi obrazec za nominacijo nagrajencev za, katerega mora poskrbeti komite Nobelove nagrade. Ta obrazec se nato pošlje naprej do nominatorja. To je oseba, ki poišče primerne kandidate, ki bi lahko bili primerni za nagrajence. Nominator ima pri tem procesu svoj podproces (na Sliki 4.2), ki se začne, kadar prejme e- pošto s praznim obrazcem za nominacijo od komiteja Nobelove nagrade. Po prejetju e-pošte se poiščejo kandidati, ki bi bili primerni za dobitnike nagrade, ter se izpolni obrazec, ki ga je prejel od komiteja. Izpolnjen obrazec se vrne nato do komiteja, kjer se podproces zaključi. Slika 4.2: Podproces Nominator Ko komite dobi izpolnjene obrazce, se ti zberejo in se preveri kandidate v predizboru. Nato se ti kandidati izberejo, vendar je v nekaterih primerih to težje narediti, zato obstaja možnost posvetovanja s strokovnjakom s tistega področja, na katerem se ta nagrada podeljuje. Če se komite odloči, da se bo posvetoval s strokovnjakom z relevantnega področja, mu pošlje e- pošta s prošnjo za pomoč pri izboru kandidatov. Izbor kandidatov s pomočjo strokovnjaka se izvede na tem procesu kot podproces (prikazan na Sliki 4.3). Ta se začne z enakim prožilcem kot se je začel predhodni podproces, torej s prejeto e-pošto od komiteja Nobelove nagrade. Strokovnjak najprej pregleda dela, ki so jih nominiranci izdali do tega datuma. Po pregledu in premisleku od nominacijah se izdela oz. pripravi seznam nominirancev, kot jih priporoča strokovnjak. Ta seznam se nato posreduje komiteju, kjer se te nominirance znova pregleda.

36 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 24 Slika 4.3: Podproces Strokovnjak Ko komite pridobi seznam priporočenih nominirancev od strokovnjaka, se ti seznami zberejo in pregledajo. Nato se izbere kandidate in njihova dela, ki so pripomogla k temu, da je nominiranec dobil možnost podelitve Nobelove nagrade. Za to se pri tem procesu porabi do 30 dni, nato se nadaljuje. Ko je seznam nominirancev končan, mora komite Nobelove nagrade napisati poročilo za priporočila. Slednja se naložijo na Signavio Workflow ter se nato samodejno pošljejo na e-pošto zbora Nobelove nagrade. Zbor Nobelove nagrade je zadnja skupina ljudi, ki preveri legitimnost nominirancev in njihova dela, njihova odločitev je dokončna. V tem procesu (Slika 4.4) je zbor Nobelove nagrade predstavljen kot podproces in se začne s prožilcem samodejno, kadar dobi e-pošta od komiteja Nobelove nagrade s poročilom za priporočila. Zbor se sestane na dveh različnih sestankih kjer razpravljajo o tem, kdo bo končen nagrajenec. Prvi sestanek je namenjen razpravljanju o nominirancih, na drugem pa se izberejo nagrajenci Nobelove nagrade in njihova dela. Obrazec s seznamom nagrajencev se naloži na Signavio Workflow in se nato s pomočjo Google Drive-a natisne, da se lahko kasneje v fizični obliki pošlje nagrajencem. Zbor nato objavi nagrajence. Slika 4.4: Podproces Zbor Nobelove nagrade Ko so bili vsi nagrajenci obveščeni in razglašeni zmagovalci Nobelove nagrade, mora komite Nobelove nagrade pripraviti in izvesti ceremonijo podelitve. S tem je nato proces končan. Pri modeliranju na Signavio Workflow smo uporabili več elementov BPMN notacije, ki so nam bili na voljo. To so začetni dogodek, ki označuje, kje se je proces oz. podproces začel.

37 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 25 Elemente smo skupaj povezovali s puščico, imenovano tok zaporedja. Tisto, kar mora uporabnik opraviti v procesu, smo označili z uporabniškimi nalogami, kjer smo dodali vlogo uporabnika, ki mora opraviti s to nalogo (Slika 4.5). Tem uporabniškim nalogam smo večinoma dodali polje za nalaganje dokumentov, ker je proces zahteval veliko obrazcev in deljenje dokumentov med sodelujočimi v procesu (Slika 4.6). Slika 4.5: Dodajanje vlog Slika 4.6: Dodajanje polja Dokumenti so se med sodelujočimi delili preko e-pošte, kar se je tudi označilo s posebnim gradnikom, kjer se je vneslo ime pošiljatelja, naslov prejemnika, dodano priponko, predmet e-pošte ter samo sporočilo, ki ga želimo poslati sodelujočemu v procesu. Kako to zgleda je vidno na Sliki 4.7.

38 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 26 Slika 4.7 Pošiljanje obrazca preko e-pošte Element podprocesa smo uporabili, kadar je komite Nobelove nagrade posredoval delo nekomu drugemu. V tem elementu smo izbrali, kateri podproces se naj izvede. Med izvajanjem procesa se mora komite odločiti, ali se bodo o izbiri nominirancev posvetovali s strokovnjakom ali ne. Zaradi te odločitve smo dodali v proces element ekskluzivni prehod, kjer smo definirali, kakšne možnosti lahko izvajalec procesa izbere in kaj se v katerem izbire izvede (Slika 4.8). Slika 4.8: Nastavitev ekskluzivnega prehoda Nekatere stvari v procesu trajajo več časa, lahko več ur ali pa več dni. V našem primeru traja izbira končnih kandidatov in njihovih del do 30 dni. Zato smo izbrali element časovnega dogodka, ki poskrbi, da se po 30 dneh začne izvajati naš proces naprej. Na tem elementu lahko tudi nastavimo opomnik, da se sodelujočega opomni, da je to izbiro treba posredovati naprej in zaključiti s to nalogo. Nastavitev časovnega opravila je prikazana na sliki 4.9.

39 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 27 Slika 4.9: Nastavitev časovnega opravila Na enem podprocesu smo uporabili tudi element Google Drive-a, ki nam omogoča, da dokument natisnemo z izbranim tiskalnikom. Na koncu vsakega procesa in podprocesa je treba definirati končni element, ki pokaže, da je proces končan.

40 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran Izvajanje poslovnega procesa Za izvajanje procesa na Signaviu Workflowu se izbere zavihek»procesi«(ang. Processes) na katerem so izpisani vsi procesi, ki so bili zmodelirani. S klikom na»začni nov primer«(ang. Start new case) se začne izvajat proces oz. se ustvari novi primer (ang. case) izvedbe procesa. Pri našem primeru procesa se najprej pojavi zaslon z možnostjo vpisa datuma v polje, saj je datum za naš proces pomemben (začetek postopka izbire nagrajenca se začne eno leto pred podelitvijo, meseca septembra). Ko vnesemo datum, se nam pojavi zaslon (Slika 4.10), kjer lahko vpišemo naslov primera, ki ga ustvarjamo, ali pa pustimo, da Signavio Workflow to stori za nas. Na desni strani zaslona lahko vidimo prostor za komentarje, kjer lahko komuniciramo z drugimi sodelujočimi na tem procesu. V komentarje lahko tudi vključimo datoteke, ki jih želimo deliti z drugimi. Pod tem prostorom je neke vrste časovnica, kjer lahko vidimo, kaj smo do sedaj na tem primeru naredili in kdaj smo začeli z različnimi akcijami. Naloge imamo izpisane na levi strani zaslona, kjer so izpisane samo naloge, ki so bile opravljene in pa samo naslednja naloga, kateri se moramo posvetiti. Ko želimo začeti z nalogo, kliknemo nanjo, kar nam naloži novo stran, ki je primerna za izvajanje le-te. Slika 4.10: Začetna stran primera S klikom na nalogo se nam pokažejo polja, ki smo jih izbrali pri modeliranju procesa, t. j. pod zavihkom akcija (ang. action). V našem primeru smo pri pripravi obrazca za nominacijo

41 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 29 dodali polje za naložitev dokumenta iz našega računalnika(slika 4.11). Določimo lahko tudi uporabnika, ki naj bi to nalogo dokončal, in do kdaj bi bilo treba dokončati to izbrano nalogo. Kadar uporabnika določimo, da mora poskrbeti za nalogo, se mu pošlje e-pošta v vednost, da naj se posveti nalogi, ki mu je bila podeljena (Slika 4.12). Če mu ta e-pošta obvestila niso všeč, se lahko uporabnik odjavi od prejemanja le-teh. Veliko različnih nalog lahko ima različno prioriteto, kako hitro se jih naj lotimo in katera mora biti končana pred vsemi drugimi, zato je možno tudi nastaviti prioritete naloge: visoka, srednja, normalna in nizka prioriteta. Ker lahko za eno nalogo porabimo več časa in naredimo več podnalog, lahko dodamo različne podnaloge k originalni nalogi, ki smo jo reševali. Če nismo prepričani, kdaj smo začeli s to nalogo, ker smo jo pustili na miru za nekaj časa, lahko ta podatek pridobimo na desni strani spletne strani, kjer piše, kdaj smo začeli s katero akcijo na naši nalogi. Ko kliknemo na gumb Done, se naloga zaključi in se avtomatsko pošlje e-pošta (Slika 4.12) z naslova osebi, katere e-pošte smo definirali pri modeliranju procesa. Ta e-pošta vsebuje naloženo datoteko in podatke, ki smo jih predhodno definirali pri modeliranju procesa. Slika 4.11: Odprta stran naloge

42 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 30 Slika 4.12: Poslana e-pošta pri zaključeni nalogi/pri dodeljeni nalogi Pri nalogi, kjer smo pri modeliranju procesa izbrali ekskluzivni prehod nam ponudi Signavio Workflow dva gumba, pri katerih se odločimo o nadaljevanju izvajanja procesa. To smo mi storili pri izbiri, ali želimo poiskati strokovnjaka, ki nam bo pomagal pri izbiri nominirancev za Nobelovo nagrado ali tega ne želimo storiti. Z klikom na katerega izmed teh gumbov se Signavio odloči po našem modelu, katero nalogo je potrebno storiti kasneje, primer teh različnih nalog lahko vidimo na Sliki Ker smo dodali en dan čakanja oz. časa za izvršitev naloge»zberi končne kandidate in njihova dela«v primeru, če želimo posvetovanje s strokovnjakom, moramo sedaj počakati en dan, da lahko nadaljujemo z naslednjimi nalogami. V primeru, da se ni potrebno posvetovati s strokovnjaki in smo izbrali pravilno možnost za to, se nam naslednje naloge na strani odprejo in jih lahko zaključimo v kakšnem času sami želimo. Ko zaključimo zadnjo nalogo, ki je bila zadana, se primer zaključi.

43 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 31 Slika 4.13: Izbira ne (zgoraj), izbira da (spodaj) 4.3 Analiza poslovnega procesa Vse primere, pri katerih začnemo z nalogami lahko vidimo zbrane skupaj na strani»primeri«(ang. Cases), ki nam omogoča, da vidimo vsa polja, bi so potrebovala uporabniški vnos, ter vse podatke, ki so bili vneseni v posamezno polje (Slika 4.14). To vključuje tudi datoteke, ki so bile prenesene na spletno stran in jih lahko zato uporabniki s spletne strani prenesejo na svoj računalnik. Tam lahko vidimo tudi, ali so različni primeri zaključeni ali pa še trajajo in morajo biti zaključeni. Če je ikona za mapo pri primeru zaprta, pomeni, da je ta že bil zaključen in vse naloge končane, v primeru, če pa je ikona Odprte mape, pa pomeni, da je potrebno nekaj nalog v primeru še dokončati. Če želimo kasneje delati analize ali kaj podobnega z izbranimi podatki, nam Signavio Workflow ponuja izvoz podatkov kot CSV datoteko, pri kateri lahko izberemo, kakšne vrste naj bo ta (Slika 4.15). Lahko je severnoevropska, standardna, Excel ali pa formatirana v stilu»zavihki«(ang. Tabs). Pri izvozu teh podatkov lahko izbiramo tudi, katere primere bomo izvozili; ali vse, vse še odprte ali samo zaključene. Ponuja nam tudi razvrščanje izvoženih podatkov po imeni, zadnji spremembi, prioriteti ali pa po datumu, do katerega naj bodo primeru zaključeni. To lahko stori po padajočem ali naraščajočem vrstnem redu. V tem pogledu lahko tudi spreminjamo

44 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 32 predlogo primerov, kjer lahko določimo nova polja ali pa uredimo že določena, kar nam omogoči, da nismo čisto vezani na to,kako smo zmodelirali naš proces in da lahko brez, ne da ponovno modeliramo proces, spremenimo podatke, ki so potrebni za zaključek posamezne naloge. Slika 4.14: Pregled primerov Slika 4.15: Izvoz CSV datoteke 4.4 Končen rezultat preizkusa rešitve Rešitev ni bilo problem preizkusiti, saj smo znanje BPMN in modeliranje procesov pridobili v sklopu izobraževanja v našem programu. Rešitev Signavio Workflow bi lahko tudi v zelo kratkem času začeli obvladati, tudi če ne bi poznali BPMNa in modeliranja poslovnih procesov, saj orodje samo ne vsebuje zapletenih elementov iz notacije BPMN, ki bi lahko modeliranje za neizkušene ljudi kar zapletli. Če ne upoštevamo elementov notacije BPMN,

45 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 33 pusti ta informacijska rešitev kar veliko svobode pri oblikovanju svojega modela in izvajanju le-tega. To je razvidno pri tem, da lahko polja pri nalogah kasneje, po modeliranju procesa, spremenimo, kakor želimo. Velik plus Signavia Workflowa je tudi avtomatsko obveščanje uporabnikov in sodelujočih v nalogah o statusu naloge oz. statusu primera, ki se izvaja v tistem trenutku. To se stori preko e-sporočilo ter se uporabi spletni naslov, ki nam ga zagotovi Signavio Workflow. Modeliranje poslovnega procesa za nominiranje in podelitev Nobelove nagrade nam ni vzelo preveč časa, kar je pomembno za modeliranje procesov neke firme, ki nima ravno veliko časa za zapraviti za takšne stvari. Zmodelirali smo en glavni proces, ki ima 11 možnih uporabniških nalog, pri katerih smo v večini uporabili polje za nalaganje dokumentov. Uporabili smo tudi element ekskluzivni prehod, pri katerem smo omogočili ročno izbiro ali se želimo posvetovati s strokovnjakom na področju podelitve Nobelove nagradi ali pa bomo sami določili nominirance za to nagrado. Pri odgovoru z»da«moramo zaključiti tri uporabniške naloge in en podproces več kot pri odgovoru, da ne rabimo posveta s strokovnjakom. Pri tej izbiri moramo tudi počakati 1 dan, da se»zberi končne kandidate in njihova dela«zaključi in lahko nadaljujemo z izvajanjem procesa. Na ta glavni proces smo dodali tudi tri dodatne podprocese, ki v našem primeru pomenijo, da so zanje odgovorni drugi ljudje in ne tisti, ki upravljajo z glavnim procesom. Ko je proces zmodeliran, ga lahko začnemo izvajat, kar je zelo enostavno in brez kakšnih trikov, ki bi se jih morali naučiti, za uspešno izvedbo. Signavio Workflow nas usmerja pri izvajanju procesa tako, da nam omogoči izvajanje nalog samo pri tistih nalogah, ki morajo biti trenutno rešene, drugih pa nam ne prikaže tako, da se ne moremo zmotiti in rešiti naloge preden je čas za to. Ljudje, ki izbirajo nominirance za Nobelovo nagrado, ne morejo preskočiti nobenega pomembnega koraka, ker smo tako zmodelirali ta proces, saj tako zmodeliran proces to onemogoča. Dodatne kritike glede informacijske rešitve Signavio Workflow so povzete v SWOT analizi v Tabeli 4.1.

46 Zunanji dejavniki Notranji dejavniki Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 34 Tabela 4.1: SWOT analiza informacijske rešitve Signavio Workflow Prednosti - Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov hkrati - Poenostavljen uporabniški vmesnik - Povezava z drugimi oblačnimi storitvami - Možnost vpeljave svoje kode - Orodje na spletu - Sledi standardu BPMN 2.0 pri modeliranju in izvajanju Priložnosti - Več večjih podjetij potrebuje zmodelirane poslovne procese - Pričakovanja ljudi za možnost uporabe informacijskih rešitev v oblaku - Del družbe Signavio, ki se že več let ukvarja z rešitvami, ki vključujejo BPMN Slabosti - Malo BPMN 2.0 elementov - Izvajanje modela spada pod plačljiv del - Pomanjkljiva analiza primerov - Pri izvozu CSV datoteke ne moremo izbrati posameznih primerov - Za uporabo orodja nujna povezava z internetom Nevarnosti - Brezplačne rešitve za modeliranje in izvajanje z BPMN Informacijske rešitve z več BPMN 2.0 elementi

47 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 35 5 ZAKLJUČEK Po analizi notacije BPMN in orodja Signavio Workflow smo prepričani, da je to orodje dovolj dobro za modeliranje in izvajanje poslovnih procesov in to samo v primeru, če se odločimo za model naročanja za uporabo orodja, ki ni zastonj in se plača vsak mesec. 5.1 Cilji diplomske naloge Pri izdelavi diplomske naloge smo želeli izpolniti različne cilje, ki smo si jih zastavili na začetku dela. Ti cilji so predstavljeni v Tabeli 5.1. Tabela 5.1: Analiza opredeljenih ciljev Cilj Uresničitev Funkcionalna analiza rešitve Signavio Workflow Opravljeno predstavljeno in analizirano delovanje in funkcionalnosti v orodju Signavio Workflow Analiza rešitve Signavio Workflow z vidika podpore življenjskemu ciklu upravljanja poslovnih procesov Demonstracija rešitve Signavio Workflow z uporabo testnega procesa Opravljeno analizirano modeliranje, implementacija, izvajanje in analiza poslovnega procesa s Signavio Workflow Opravljeno lastni testni proces podelitve Nobelove nagrade

48 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran Hipoteze diplomske naloge Pri testiranju orodja Signavio Workflow smo lahko dobro testirali hipoteze. Sklepi hipotez so prikazani v Tabeli 5.2. Tabela 5.2: Hipoteze Hipoteza Orodje Signavio Workflow je skladno z BPMN 2 Orodje Signavio Workflow podpira življenjski cikel upravljanja poslovnih procesov Sklep Delno potrjena orodje ponuja le del elementov za modeliranje z notacijo BPMN, vendar so ti elementi skladni z notacijo BPMN 2. Iz priloge A je razvidno, da Signavio Workflow izmed 125 BPMN 2 elementov podpira le 8 elementov, kar je 6,4 % vseh elementov. 18 BPMN elementov izmed skupnih 125 je izvajalnih in izmed izvajalnih elementov podpira Signavio Workflow 6 le-teh, kar je 33 % vseh izvajalnih elementov. Ovržena Signavio Workflow podpira odkrivanje, prenovitev (modeliranje) in implementacijo (izvajanje) poslovnega procesa. Ne podpira pa analize procesa in spremljanja ter kontroliranja poslovnega procesa, saj napak in merjenja časa za izvedbo posameznega primera ni zaslediti. 5.3 Omejitve in implikacije Pri praktičnem delu diplomske naloge smo se omejili na najcenejšo plačljivo verzijo Signavia Workflowa, imenovano Professional Cloud, vendar smo uporabili 30-dnevno brezplačno poskusno obdobje te verzije. Na Professional Cloud smo se omejili zato, ker je ta najcenejša, a že omogoča izvajanje poslovnih procesov. Ta verzija nam je omogočila preizkušnjo vseh naših hipotez, tako da omejitev na le-to ni prinesla nobenih dodatnih stvari, ki bi lahko negativno vplivale na pisanje našega dela. Teoretični del diplomskega dela je uporabno za ljudi, ki še nimajo izkušenj z notacijo BPMN, kar je potrebno za modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow. Praktični del pa je lahko koristen za

49 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 37 ljudi, ki jih zanima to modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow in še niso čisto prepričani, ali je to orodje zanje primerno oz. ali je to orodje dovolj dobro za poslovne procese, ki jih uporablja njihova organizacija. 5.4 Nadaljnje delo V orodju Signavio Workflow bi za nadaljnje delo bilo dobro preveriti še, kako deluje gradnik JavaScript pri modeliranju in izvajanju procesa ter kaj se vse lahko z njim stori. K sodelovanju pri izvajanju ali pa tudi pri modeliranju poslovnega procesa bi lahko povabili druge osebe in tako preverili, kako dobro je orodje pri podpori sodelovanja v realni situaciji.

50 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 38 6 SKLEP Pri raziskovanju za diplomsko nalogo smo ugotovili, da čeprav je notacija BPMN kar razširjena med ljudmi, ki modelirajo poslovne procese, ima tudi nekaj pomanjkljivosti, če gledamo na notacijo pod določenim zornim kotom. Te pomanjkljivosti so lahko resne ali pa jih lahko vzamemo kot del standarda, ki omogoči večjo svobodo ljudem, ki modelirajo poslovne procese. S Signavio Workflow se da delno izvesti življenjski cikel upravljanja poslovnih procesov, vendar ne zadovoljivo, tako da nismo mogli potrditi te hipoteze. Delno se delno drži standarda BPMN 2.0, kar pomeni da orodje ne vsebuje vseh elementov standarda, vendar se drži standarda pri tistih, ki jih vsebuje. Orodje Signavio Workflow, bi priporočali vsem, ki se, bodisi profesionalno ali ne, ukvarjajo z modeliranjem poslovnih procesov ter izvajanjem le-teh. Ena izmed večjih prednosti, ki jih ponuja v profesionalnem okolju je to, da omogoča hitro in zanesljivo komuniciranje med uporabniki procesa, saj se s tem izognemo čakalni dobi, katere smo deležni pri komuniciranju preko e-pošte in podobnih storitev. Za napredne uporabnike je tudi zelo priročna vključitev opomnikov v samo izvajanje procesa, kar omogoči, da se stvari, ki se morajo storiti, storijo pravočasno. Omejevanje nalog, ki jih lahko storimo v določenem času tudi pripomore k podobi orodja kot profesionalno, saj nam onemogoči, da bi preskakovali naloge in se s tem izognemo spreminjanju zaporedja izvajanje nalog.

51 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 39 VIRI [1] Thomas Allweyer, BPMN 2.0: Introduction to the Standard for Business Process Modeling. BoD Books on Demand, [2] Object Management Group (OMG), Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, Business, let. 50, št. January, [3] N. A. Assimakopoulos, Workflow management with systems approach: anticipated and ad-hoc workflow for scientific applications, ISA Trans., let. 39, št. 2, str , [4] M. a Ould, A Rigorous Approach, Business, št. May, str. 1 7, [5] TechTarget, Business Process, [Na spletu]. Dostopno: [Dostopano: 19-avg- 2016]. [6] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, in H. A. Reijers, Fundamentals of Business Process Management [7] R. Shapiro, S. a White, C. Bock, N. Palmer, M. zur Muehlen, M. Brambilla, in D. Gagné, BPMN 2.0 Handbook Second Edition: Methods, Concepts, Case Studies and Standards in Business Process Modeling Notation (BPMN) [8] G. Polančič, How Can I Visually Recognize the Version Of BPMN Used In Diagrams?, [Na spletu]. Dostopno: [Dostopano: 16-jul-2016]. [9] S. a White, Introduction to BPMN, BPTrends, str. 1 11, [10] M. von Rosing, S. White, in H. de Man, Business Process Model and Notation, let [11] E. Börger, Approaches to modeling business processes: a critical analysis of BPMN, workflow patterns and YAWL, Softw. {&} Syst. Model., let. 11, št. 3, str , [12] W. Reisig, Remarks on Egon Börger: Approaches to model business processes: A critical analysis of BPMN, workflow patterns and YAWL, SOSYM 11: ,

52 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 40 Softw. Syst. Model., let. 12, št. 1, str. 5 9, [13] S. Perez, Effektif Brings Workflows To The Cloud With An IFTTT-Like Service For The Enterprise, [Na spletu]. Dostopno: [Dostopano: 30-jul-2016]. [14] Signavio, Signavio Workflow, [Na spletu]. Dostopno: [Dostopano: 19-jul-2016].

53 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 41

54 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 42 PRILOGA A

55 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 43

56 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 44

57 Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov s Signavio Workflow Stran 45