Class. Book. Copyrights COPTCIGHY DEPOSIT.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Class. Book. Copyrights COPTCIGHY DEPOSIT."

Transkripcija

1

2 Class Book Copyrights COPTCIGHY DEPOSIT.

3

4

5

6

7 IK. NARY. )AN. RESERVED. 0. BOX 744 Ni Y.

8 >urga, Allegei tllco,u i kakor v nz itd. usake^ prepric* cenah, hitro ia zaneslji vo Jamcimo vsakemu popotniku, d a pri na s ku pi ceneje parobrodske listke, kakor v ka terikoli d r u gi banki. Popotnike nase podruznice vsluzbenci iz Pittsburga u New ~ OsebtK) Podruzn do 5. zvece. ittsburga, Alkgt ojcjer bo. dol mikih od 8. zjutrc zvecer. 609 Smitfielcl S Ittsburg I

9 POCKET DICTIONARY.

10

11 Copyright by V. J. Kubelka ALL RIGHTS RESERVED.

12 SLOVENIAN-ENGLISH POCKET DICTIONARY to facilitate the Study of both Languages. BY VICTOR J- KUBELKA. "Beading makes the full man, Writing makes the exact man, and Conversation makes the ready man." Bacon. FIBST EDITION. ALL RIGHTS RESERVED. NEW YORK 1904.

13 SLOVENSKO-ANGLESKI ZEPNI REGNIK v olajsavo naucenja obeh jezikov. OD VIKTOR J. KUBELKA "Branje stori cloveka popolnega, Pisanje stori cloveka natancnejega in Govorjenje stori cloveka najzmoznejsega.' Bacon. PRVA IZDAJA. PONATISEK PREPOVEDAN. NEW YORK 1904.

14 . \ w DEC 30 JCjGpyrignt CUSS A / 4 V / >? COPY &. XXc Not PREFACE. Neither time, nor work have prevented me to complete this Slovenian-English-Dictionary for the benefit of my Countrymen, which v were absolutely in need of a work of this kind. I did my best to present them, in one volume with rules of the pronunciations and a dictionary and I hope every one will appreciate my good intention. To prevent any mistake onthepronounciation of the english th which sounds as the Slovenian t, d, s and s, I have represented it with dz I will be happy if my work will be, of great benefit to my Countrymen in the United States, which is my only desire. No man being perfect, I hope to be excused if 1 am in some - way deficient, promising in a near future to perform a more complete and perfect edition. New York, November Victor J. Kubelka

15 PREDGOVOR. Ker, do danes rojaki Slovenci nimajo se nobenega Slovensko-Angleskega-Recnika namenil setn se Srtvovati svoj cas za sestavljenje Slovensko-Anleskega-Recnika. Knjizico uredil sem tako, da poleg recnika dobi tudi vsaki poduk v najpotrebnejsih pravilih najsibodi v gramatiki ali v izgovaijanju. Opozarjam pa na izgovarjanje soglasnikov th katera zvoneta kakor t, d, s in s ako se jezik pri izgovarjanju istih med zobe potisne, kratko navedem samo z dz ter sem se stem vseh razsirjevalnih pravil izo^nil. Upam, da bode predlozeca knjizica vsakemti tu bivajocemu rojaku bodisi v katerem koli polozaju v obcevanji z Amerikancipomoglatoliko, da se bo lahko in pravilno z njimi sporazumil, ker je jako lahko, zapopadljivo in umevno sestavljena. Zelim vsakemu pri ucenju angleskega jezika najboljsi uspeh, ter upam, da kmalo izide druga izdaja. New York v listopadu Viktor J. Kubelka.

16

17 Slovensko Anglcski Recnik. V V «jt ANGI/ESKA ABECEDA. jft V V' V Crke Izgovar- Crke Izgovar- Crke Izgovarjanje janje janje A ej J dze s es B bi K kej T ti C si L el U ju D di M em V vi E i N en w deblju F ef o X eks G dzi P Pi Y vaj H ec Q kju Z zi I aj R ar SlyOVENSKA ABECBDA: A B C C D E F G H I J K L AI X P R S S T u V Z

18 12.. SAMOGIASNIKI. Samoglasniki so kratki v izgovarjanju pred soglasniki, ako tie sledi neslisani e Samo- Izgovar- Anglesko Izgovar- Slovenisnik janje janje sko a a hat hat klobuk e e bet bet stava i i bill hil racun o o pot pot skied a u u gun gun puska J i syrup sirup sirup, sladkor Samoglasniki so dolgi v izgovarjanju pred soglasniki, ako sledi neslisani e Samo- Izgovar- Anglesko Izgovar- Slovenglasnik j^nje janje sko a e fate fejt osoda e i me mi meni i aj life lajf zivljenje o o no no ne u jt* use jus potreba y aj by baj pri

19 13 Isgovarjanje sestavljenih samoglasnikov. Sarno- Izgo- Anglesko Izgo- Slovenglasnik varjanje varjanje sko aa a bazaar bazar j )rodajainica ai e rain ren dez ay e l p a y pej placilo au o cause kos vzrok aw o law lo postava ea i sea si (dolgo) morje ee i see sickrafko) viditi ei i receive resiv sprejeti eu ju Europe jump Evropa ew ju few fju nekateri ie i cashier kesir blagajnik ie e friend frend prijatelj oa o coal col premog oe u shoe su crevelj oe o foe fo sovraznik oo V moon mun mesec on au our aur nas ua we persuade persved pregovoriti ui u suit sut obleka uy *j buy baj kupiti

20 14 SOGI,ASNIKI. Soglasniki izgovarjajo se kakor v slovenscini. Soglasnika th izgovarjata se, ako se konec jezika porine med zobe ter skusa izgovoriti : ch cean ciau Isgovarjanje sestavljenih soglasnikov in koncnice besed. dz. Izgovar- Anglesko Izgovar- Slovensko janje janje V c church cere cerkev V sn ocean osn <3cjan(morje) V musician mjusisn godec cial si prejudicial predzudisl skodljiv cient snt deficient defisnt pomankljiv ion jen union junijne zveza geon en pigeon picn golob sience sns conscience konsns vest sh s fish s riba sch sk school skill sola th dz that dzet to tial si martial marsl vojask tience sns patience pesns potrpljenje tion sn station stesn postaja ough of enough enof zadosti wh V when ven kdaj

21 15 I,ETNI CASI. THE SEASON. (&ze sisns) Spomlad spring spring poletje summer sorrier jesen autumn ottn zima winter vintr MESEC1. THE MONTHS. (&ze monds) Prosinec January dzenjueri svecan February februeri susec March marc mali traven April epril veliki traven May mej roznik June dzun mali srpan July dzulaj veliki srpan August ogust kimovec September septembr vinotok October oktobr listopad November novembr gruden December disernbr

22 16 Dnevi tedna. The days of the week. (&ze dejs of dze vik). Nedelja Sunday sondej pondeljek monday mondej torek tuesday tjusdej sreda Wednesday vednesdej cetertek thursday torsdej petek friday frajdej sobota Saturday satrdej Novo leto predpust Posebni dnevi. Remarkable days, pusten torek pepelnica post cvetna nedelja marijino nenje (remarkebl dejs). New-Year carnival ozna -lady's day Tiju-jir karneval shrove-tuesday srov-tjusdej ash-wednesday as-vednesdej lent palm Sunday lent pam sondej ledis dej

23 17 veliki petek good friday gud frajdej velika noc easter istr binkosti with Sunday vitsondej bozic chistmas krismes praznik holiday holidej rojstni dan birth day bertzdej Clovesko truplo. Human body, (jumn bodi). Udje limbs limbs glava head bed prsa breast brest srce heart hart pluca lungs longs zelodec stomach stomek jetra liver livr stran side sajd rebra ribs ribs koza skin skin kost bone bon zila vein ven kri blood blod

24 18 g dihanje breath bredz stok groan gron jok sob sob klic call kol smeh laughing la fin glas voice vojs zeja thirst dzerst lakota hunger hongr spanje sleep slip moc strength strengdz zdravje health heldz okus taste test vid sight sajt posluh hearing hiring duh smell smel obcutek feeling ling lasje hair her mozgani brain bren celo forehead forked snce temples templs obraz face fes oko eye aj

25 19 Slovens o Anglesko Izgovarjanjc usesa ears irs nos nose nos Hca cheeks ciks usta mouth maut ustnice lips lips zob tooth tuds zobje teeth tidz jezik tongue tong brada chin cin porasenabrada beard bird goltanec throat trot piece shoulder solder rama arm arm roka hand hand prst finger linger hrbet back bak koleno knee kni noga foot fut noge feet fit

26 20 ST^VHKE. St. Anglesko Izgovarjanje naught not 1 one von \\ 2 two* *» \ tu 3 three tri 4 four for 5 five fajv 6 six siks 7 seven seven 8 eight et 9 nine najn 10 ten ten 11 eleven eleven 12 twelve tvelf 13 thirteen tzertin 14 fourteen iortin 15 fifteen fiftin 16 sixteen sikstin 17 seventeen se ventin 18 eighteen etin 19 nineteen najntin 20 twenty tventi 21 twenty one tventi von 22 twenty two tventi tu 23 twenty three tventi tri 24 twenty four tventi for

27 21 ' St. Anglesko Izgovarjanje 25 twenty five tventi fajv 26 twenty six tventi siks 27 twenty seven tventi seven 28 twenty eight tventi et 29 twenty nine tventi najn 30 thirty dzerti 31 thirty one dzerti von 40 forty forti 50 fifty fifti 60 sixty siksti 70 seventy seventi 80 eighty eti 90 ninety najnti 100 one hundred von hundred 101 one hundred one von hundred von 200 two hundred tu hundred 300 the rehundred tre 400 four hundred for 500 five hundred fajv " 600 six hundred siks " 700 seven hundred seven " 800 eight hundred et 900 nine hundred najn ' 1000 one thousand von tzausend 1010 one " and ten von u end ten one million von milion

28 22 prvi first ferst drugi second sekend tretji third dzerd cetrti fourth fordz peti fifth fdz sesti sixth siksdz sedmi seventh sevendz osmi eight etdz deveti ninth najndz deseti tenth tendz jednajsti eleventh elevendz dyanajsti twelfth tvelfdz trinajsti thirteenth dzertindz stirinajsti fourteenth fortindz petnajsti fifteenth fiftindz sestnajsti sixteenth sikstindz sedemnajsti seventeenth seventindz osemnajsti eighteenth etindz devetnajsti nineteenth najntindz

29 23 dvajseti twentieth tventiedz jedenindvajseti twenty-first tventiferst trideseti thirtieth dzertiedz stirideseti fortieth fortiedz petdeseti fiftieth tttiedz sestdeseti sixtieth sikstiedz sedemdeseti seventieth sevendiedz osemdeseti eightieth etiedz devetdeseti ninetieth najntiedz stoti one hundreth von hundredz sto in prvi one hundred von hundred end and first ferst sto in deseti dvestoti isoci one hundred von hundred en and tenth tentdz two hundredth tu hundredz one thousandth von dzavsendz

30 RECNIK. DICTIONARY, (diksjoneri). A. A and end a but bet abeceda alphabet alfahet abota foolishness fulisnes a foolish action fulis eksn abotnica foolish women fulis vurnn abotnik fool ful ajda buck-wheat buk vit ako if if ako ravno though dzo a although aldzo ali but bet ti ii a yet if whether M if vedzer angelj angel endcl

31 Atiglez 25 Avstrijsko Slove risk o Anglesko Izgovarjanje Anglez English-man inglis men Anglicanka English-women inglis vumn anglescina English inghs angleski english inglis Amerika America emerike amerikanski citizen of the sitisen of dze ju drzavljan United States najted stec aoierikanska, American-Line crta apnen lime lajm emeriken-lajn apnenec lime-stone lajtn ston apno lime lajm apostel apostle apostol Arabec Arab arab armada army arrni Armcnec Armenian armenien ata (oce) father faclzcr Avstralia Australia ostrelja Avstria Austria austrija Avstrijsko Ame- Austro-Ameri- austro emerikn rikanskacrta can Line lajn

32 Baba 26 Barvati B. Baba grandmother grandmodzer babica midwife midwajf bahac boaster boster baharija boast host bahati se boast bost a talk bik tok big bajta cottage katec M house haus baker copper kaper baklja torch tore bandera (za- flag fieg stava) banja bathing-tub beting-tob bankovec bill bil barantac dealer diler barantati deal dil barati ( vpra- ask ask sati) barka ferry-boat feri-bod barva J colour kaler \ paint pent barvati colour kaler

33 Barvati 27- Bijem barvati f paint pent I dye dej has (ravno) just dzest baviti se s ciirt occup\ r okupaj be da ( distress \need distres nid begun deserter deserter bel white vajt berac beggar begar beracija begga^ begari beraciti begging beging berem (brati) read rid berilo reading book riding buk beseda word vord beseden talkative toketiv besen mad med besnost madness mednes bic whip vip bicati whip rip bik bull but bijem, biti beat bit

34 Bijem -28 BHzo bijem, biti strike strajk binkosti whitsuntide vitsontajd biric constable konstebl biser pearl perl bister clear klir biti be hi to be in an y tu bi in eni pies place bitka battle batl blag noble nobl blagor welfare velfer a salvation salvesn blago merchandise mercendajs blagoslov blessing blesing blagosloviti bless bles blagostanje prosperity prosperiti blato dirt derd bled pale pel blisk lightning lajtning bliskati se lighten lajten bliscoba polish palis blizo near nir

35 Blizati 29 bolisati blizati se to be near tu hi nir blizen neighbourly nejburli blizina nearness nirnes near at hand bob bean bin bodoc next nekst nir at hend bodoenost future time fjucer tajm Bog God god bogabojec God-fearing god firing bogastvo wealth vels bogatin geing rich geting ric bojec fearful firful bojim sc I am afraid aj em aired bolecina pain pen bolehati ill, u, sick sik bolezen disease desis boleti pain, pen, feel pain fil pen bolje better beter boljsati recover re l

36 Brezskrben 30 Brzn brezskrben careless kerles briga care ker brigati se take care tek ker briti shave sev brisaca brisalo > towl taul brisem wipe vajp britva razor rezor brivec barber barbr brivnica barber shop barbr sop brke mustache mustec brod ferry ieri broj number nombr brojiti count kaunt bron,med (ko- brass bres vina) bronze brons brus grindstone grajnstone brusiti sharpen sarpen burja wind vind bukve book buk brv small bridge smol brie quick kvik brzn (hiter) f I fast last

37 Bolnik 31 Brezsrcen bolnik patient pesjent bolnisnica hospital hospital bor pine pain botrina godfathership gudfadersip bozic Christmas krismes brada chin cin brada ( pora- beard bird scena) brat brother brodzer branitelj defender defendr brcati knock out knok aut breg shore, sor, CI coast kost breme burden berdn breskev peach pic brez less les breza birch berc brezdno gulf gulf brezmiseln careless kerles brezobziren regardless regardles brezplacan free fri brezsrcen heartless hartles

38 Brzda 32- Cesarica brzda bridle brajdl brzo (ktnalo) soon sun brzojav telegraph telegraf brzojaviti telegraph telegraf brzojavna zica wire vajr brzovlak express-train ekspres tren brz brz kone budeti \ quick (fast probably awake kvik fast probebli evek c. Car emperor emperer eel whole hoi celiti heal hil celota totality totaliti cena price prajs cenim estimate estimet cerkev church V V cere cesar emperor emperer cesarica empress empres

39 Cesarstvo 33 Casoma Slovcnsko Anglesko cesarstvo (kra- kingdom Izgovarjanje kingdom Ijestvo) cesta cev road tube rod tjub citram,ti play on the plej on dze ziter zither citre zither cuker(sladkor) sugar cunja rag cvesti blessom cvet bloom cvetica cvetje bloom blossom zitzer reg blosem blum blum blosem Caj tea ti cakati wait vet eas me tajm easen early erli casoma on time on tajm

40 Casopiis 34 Cist casopis ne^^s-paper njus pepr casnik paper paper cast honor oner castnik officer ofiser casa glass gles ce (ako) if if cebulj onion onjon ceda troop trup cegav whose bus celjust chin cm celo forehead forhed cepeti cower kovr cesati comb komb cesen garlic garlik cesnja cherry ceri cesplja plum plem cestitati congratulate kongretjulet cestokrat often often ces than dzen cetvrt quarter kvorter cetverokot square skver cist pure pjur

41 Cistiti 35 Cuditi cistiti clean k\in cistost cleaness klines citati read rid clan \ / member member clen / joint dzojnt I clovek man men clovestvo humanity jumaniti coin boat hot crn black hlek crnkast blackish blekis crnilo ink ink crnoglav \ black-headed hlek heded crnolas crtiti hate hit crv worm vorm crviv worm-eaten vorm ken cresnja cherry ceri crevlji shoes sus n boots butc crevljar boot-maker but-mekr crevo gut got cuden wonderful vonderful cuditi wonder yonder

42 wether Cujem 36 Dar Slovensko Anglesko Izgo varja nje cujem I am awake aj em evek cutiti feel 1 cuvaj watchman vacmen cuvati se beware of biver of cvrst (mocan) strong strong D. Da yes jes da (dasiravuo) i veder dajatelj giver giver dajati give gif dalec far far daljava distance distens dalje farther fardzer daljen wide vajd dati give giv dan day dej danes to day tu dej danasnji to days tu dejs danica morning star morning star dar present, present, ii gift gift

43 fat Davek 37 Desen davek tax teks davno long ago long ego debel thick dsik debel (z-ozirom. fat nazivestvari) deblo stem stem decek boy boj ded grand father grend fadzer dedic heir her dcdovina (ded- inheritance inheritens scina) dekla servant servant deklica girl gerl delati work work delavec workman v orkmen delavnica workshop vorksop delavnik working-day v orking dej deliti divide divajd delo work vork denar money monej denarnica safe sef desen right rajt

44 Deska 38 Divjacina Slovensko A nglesko Izgovarjanje deska plank, plenk. a shelf self desnica right hand rajt hand dete baby, bebi a child cajld detelja clover klover devica virgin, rire in, a maid mejd dez rain ren deznik umbrella ombrela dezevati rain ren dezela country kontri dezelna vlada government govrment dezelna sodnija provinciali provinsl cort court dih breath bredz dim smoke sin ok dihati breathe bridz dijak student student dimnik chimney cimni disati smell smell divjacina game, gem,

45 Divji 39 Dobrodosli divjacina deer dir divji wild vajld dleto chisel cisel dnevni daily- deli dnevnik daily news -paper deli njus pepr dnina day's wages dejs vedzes dno bottom botom do until until dob oak ok doba period pirjod dober good gud dober dan good day gud dej dobra noc good night gud najt dobicek gain en a profit profit dobiti win vin CI get get dobro well vel ii good gud dobro je all right alrajt dobrodosli welcome velkom

46 Dobrota -40 Dolg dobrota kindness kajndnes dobrotnik benefactor benefektor docakati to wait for tu vet for dodati to put to tu put tu dodelati finish finis dogoditi se happen hepen dogovoriti se confer konfr dohajati dohititi \ reach ric dohod arrival arajvel dohodek income inkom doiti reach ric dojiti suckle sokl dokaz proof pruf dokazati prove pruv doklej how long hau long dokler as soon as es sun es dokoncati finish, nis a complete komplet dokorej how long hau long doli down daun polg,a debt det

47 Dolg 41 Dosti Slovenko Anglesko Izgovarjanje dolg long long dolina vale vel dolociti fix, ks, a settle setl dolzan (denar) owe o dom home horn doruacija farm farm domisliti remember remember domoljub patriot petriot domovina country kontri donesek share ser dopasti like lajk dopisovati write vrajt dopoldan forenoon forimn dopolniti fill m dopust leave Hv dopustiti allow alau doslej till now til nau dosluziti complete the ti- komplit dze me tajm dospeti reach ric dosti enough enof

48 Dosti 42 Drevo dosti plenty plenti dostikrat often often dotod till then til dzen dovolj enough enof dovoliti permit permit dozdaj till now til nan doziveti to live to tu liv tu drva wood vud drzati hold hold drzava state stet drzavni odvet- States attorney stec atorni nik drzavljan citizen sitizn drzati (voditi) keep kip drag clear, dir, a costly kostli drag (pri kup- expensive ekspensiv ciji) dragotina dearness dimes dremati slumber slumbr drevi to night tu najt drevo tree tri

49 Drevored 43 Dvorisce Slo vensko Anglesko Izgovarjanje drevored alley eli droben thin, dzin, M small stnol drobni denar small change smol cenc drugaci otherwise odzervajs drugam in another place in enodzer pies drugi second seknd drustven social sosicl drustvo society sosajcti druzina family femili dub ghost gost duhan tobacco tobeko duhovnik priest prist duri door dor dusa soul sol dvojni double dobl dvom doubt daut dvomiti doubt daut dvor yard jard dvorana hall hoi dvorisce yard jard

50 Enkrat 44 Gace B. Enkrat once vons edin only onli edinost union junijen a like lbjk enak equal ikvel enakost likeness lajknes enakoma similary simileri enota (jednotsl) union junijen enoglasen for one voice for von vojs evangelij gospel gospel Fant (decek) boy boj figa fig 6g frigati fry fraj frizer (brijac) hair-dresser her dreser funt pound G. paund Gaber beech bic gace (hlace) trousers trauzers

51 Gad 45 Glavnik gad viper vajper galun alum elum gasilec firemen fajrmen gasiti gasniti r extinguish ekstingvis gaziti wet vet geslo motto moto gibanje motion mosn gibati move tnuv gibcen movable muvebl glad hunger hungr gladen hungry hungri gladek smooth smudz glas voice vojs glasba music mjusik glasiti se sound saund glasovir piano pjano glasovati vote vot glava head hed superintendent superintendent glavar i manager menezer glavnik comb kom

52 Glavobolj 46 Gorek Slovensko Anglcsko Ingovarjanje glavobolj head - ache hedek gledalisce theatre izietr gledati look luk globa fine fajn globina deepness dipncs globok deep dip gluh deaf dif gnezdo nest nest gnil rotten ratn gnusiti se feeling disgust filing disgest gnoj dirt dert goba sponge spondz godba music mjusik godec musician wjusisen goditi play pkj goldinar gulden guldn goljui deceiver desiver goljufati deceive desiv golob pigeon picen goniti drive drajv gora mountain maunten ( hill hil gorat hilly hili gorec burning berning gorek warm vorm n hot hot

53 Goreti -4-7 Grah Slovensko Anglesko Izgovarjarfe goreti burn bern gorkota warmth vormdz, CI heat hit gos goose gas gosi geese gis gosli violin vajolin gospa missis misis n lady- ledi gospod mister mistr sir ser t < gospodar master master gospodiena miss mis gospodinja missis misis gost visitor visitr gostilnica hotel otel << inn in gotoy safe sef gotov (priprav- ready redi ljen) govedina beef bif goyejajuha beef soup bifsup govor speech spic govoriti / speak spik 11 \ talk tok goyornik talker tokr grah peans pins

54 Grbast 48- Gumb grbast knurled knerled (i harsh bars grca knag kneg grd ugly ogli grlo throat trot grlo bol sore throat sor trot grm bush bus grmeti thunder thandr gradivo material meteriel grah beans bins graja fault folt grajati blame blem greh sin sin greti warm vorm grenek bitter biter grob grave grejv a tomb tomb grom thunder thandr groza horror horor grozen terrible teribl groziti threaten tretn grozd grape grep gumb button botn

55 Hajdi 49 Hosta H. Hajdi go go hci daughter doter hinavec hypocrite hipokrit hip moment moment hisa house haus hisna house-maid haus med hisnik house-keeper hauskiper hiteti hasten hesten hitrost hurry hori hlace j pants pents \ trousers travsers hlacniki suspenders sespenders hlad coolness kulnes hladen cool kul hladiti cool kul hlapec servant servent hleb loaf lof hlev stable stebl hmelj hop hop hoditi walk vok hoteti will vil 14 wish vis 11 want vant hosta wood vud

56 Hraber 50 Igralisce hraber brave brev hrana vitals vitlz hranilnica savings-bank sevings benk hraniti save sev hrast oak ok hrbet spine spajn hrib hill hil hripav hoarse hors hruska pear per Hrvatska Croatia kroesia hud angry engri hudoben wicked viked hudodelec malefactor melefaktor hujsati make, bad mek bed y hvala thank tenk hvalezen tkankful tenkful hvaleznost thank tenk hvaliti I praise and I. preis end iglia needle nidi igra game gem igra play ply igralec gambler gembler igralisce theatre tzietr

57 Igrati 51 Izmeriti igrati play pkj a gamble gembl ime name nem imeti have hev imetje estate estet in and end ipak however hauever iskra spark spark iskati seek sik istina truth trutz istinit real riel iti (hitro) go (quick) go (kvik) izba room rum izbrisati erase ires izbor election eleksn izdajatelj (ca- editor editor sopisa) izgled example eksempl izgovor pronounciation pronaunsjesn izgovarjati pronounce pronauns izguba lost lost izhod izid outlet autlet izlet exception eksepsn izjema picnic piknik izmeriti measure mesor

58 Izmed 52- Jagoda izmed among emong iznajdba invention invensn iznesek amount emaunt a sum som izpeljava exportation eksportesn izpiti drink out drink aut izpijem I drink out ai drink aut izplacati pay Pej izposoditi lend lend izprasati examine eksamin izprati wash out vas aut izracunati calculate kalkjulet izraz expression ekspresn izrejati educate edjuket izstop ( pri retirement retajrment sluzbi) izuti pull off pul of izvir spring sprink izvrsiti lead out lid aut Jabelko apple epl jablan apple tree epl tri jadrati sail sel jagne lamb lam jagoda berry beri J.

59 Jahati 53 Jesensk jahatt ride rajd jajce egg eg jama pit pit jasen clearly klirli n ash es jasli crib krib javnost publicity poblisiti javor maple mepl jaz I *j jazbec badger bedgr jeca prison prisn jecmen barley barli jed meal mil jeden (eden) one von jeden zadrugimi one by one von baj von jedilnica dining-room dajning rum jeklen of steel ofstil jeklo steel stil jela fir- (tree) fer(tri) jelen stag steg jelka fir (tree) fer(tri) jelsa alder (tree) elder (tri) jemati take tek jesti eat it jesen autumn otem jesensk autumn like otem lajk

60 Jesih 54 Kadar jesih vinegar vinigr jetika consumption konsempsn jetnik prisoner prisoner jetra liver livr jeza anger endzr jezero lake lek jezik tongue tong jezik language lengvic jeziti anger endzr jokati sob sob jopic jacket dzeket jug South sautz juha soup sup junec ox oks jutranj dawn daun jutri to morrov tu morov jutro morning morning jutro zemlje acre ekr juzen southern saudzern juzna lunch lone iuznati take lunch tek lone K. Kaca snake snek kadar when ven

61 Kaditi 55 Kava kaditi smoke smok kajti than dzen kak how hau kako how hau kakor like lajk kakor koli as always es olvejs kakorsen as es kalen troubled trubld kaliti disturb disterb kam where ver kamen stone ston kamenar stone-cutter ston-koter kamnat stony stoni kamor koli where always ver olvejs kap drop drap kapa cap kep kapela chapel capel kapetan captain keptn kaplja drop drop kapljati drop drop kar since then sins dzen kasen late let kasa millet milet kaselj cough kof katolik Christian kristjen kava coffee koli

62 Kavarna 56 Klobasa kavarna coffee-house kofi haus kazen punishment ponisment kaznovati punish ponis kdaj when ven kde, kje where ver kedar when ven kedar koli when always ven olvejs kegljisce bowling-alley boling-eli ker because bikos kesati regret regret kihati sneeze sniz kinc ornament ornament kisel sour savr kita pigtail pigtel kje? where ver kladvo hammer hamr klas ear ir klecati kneel nil klesce tongues tongs klet cellar seler klic call kol << call kol klicati cry kraj kljuc key ki kljucavnica door-lock dorlak klobasa sausage sosec

63 Klobuk 57 Konec klobuk hat het klobucar hatter heter klop bench bene kmalo soon sun kmet farmer farmer kmetija farm farm knjiga book buk knjigovodja book-keeper bukiper knjiznica library lajbreri ko if if kobila mare mer kocija carriage keric kocjas driver drajver kodi where ver koder koli where always ver alvejs kokos hen hen kol palisade palised kolac cake kek kolar wheel-wright viuvrajt kolek stamp stemp koleno knee ni kolodvor depot depo (dipo) Ci station stesn komaj hardly hardli komar mosquito moskito konec end end

64 Konj -58 Kralj konj horse hors kopalisce bath badz kopati se bathe badz korak step step korakati to step tu step korenje carrots kerots korist advantage edvantec koristen useful jusful kos piece pis kosa shyte sajt kosilo dinner dinr kositi (travo) mow mo kost bone bon kostanj chestnut cestnut kot (vogel) corner korner kotel boiler bojler kovac smith smidz kovceg trunk trunk koza goat got kozarec glass gles kozletina lamb lemb skin koza (cloveska) skin koza (usno) leather ledzer krasti steal stil kraj place pies kralj king king

65 Kr Krvavett Slovensko Anglcsko Izgovarjanjc kraljica queen k vin krasen wonderful vonderiul kratek short sort krava cow- kau kremar saloon-keeper salun-kipr kroznik plate plet krst baptism beptizm krepek strong strong kri blood blod kristian Christian kristjen krstno ime first name ferst nem kriftttts Christ k rajst krivica wrong vrong kriz cross kros krogla ball bol kroj tailor telor krotnpir potato jjoteto krona (denar) crown kraun kroznik plate plet en baptized beptajzd krtai brush bn krtaeiti brush br kruh bread bred krv (kri) blood blod krvav bloody blodi krva\ bleed bhd

66 Kranjska 60 Lakota ]TSlovens*zo Anglesko Izgovarjanje Kranjska de- Carniola karnjole zela Kranjc Carniolian karnjolien kuhati (kipeti) boil bojl kuhano meso boiled meat bojld mit kuhinja kitchen kicn korzet(moderc ) bodice, corset bodis y korset kovati forge forg kupa cup kop knpcija business bisnes kttpec customer kostomer kupiti buy baj kura fuel fjuel kuriti make a fire mek e fajr kmjava fuel fjuel kurje oko (na corn korn nogah) kuruza maize, corn korn mejz f I,. Lacen hungry hongri ladija boat hot lahkomisljen careless kerles lahek light lajt lakota hunger hongr

67 Lan 61 List lan flax ffeks lani last year lastjir las hair her lastnina property proprti lastuik owner oner laz lie laj laznjivec liar lajr le only onli leca lentils lentils led ice ajs lega situation situesn lekarna epotekaris sop apothecary' s shop len lazy lezi lenoba laziness lezines lenuh lazy lezi lep pretty, nice priti najs les wood y vud lesen wooden vuden letati run ron leto year j*r lezati lie laj lice cheek cik lipa lime lajm lisica fox foks list letter leter

68 Listje -62 Malenkost Slovensko Aaglesko Izgovarjanje listje leaf lif lizati leak lik «ub dear dir ljubezen love lov ljubezniv amiable emajbl ljubiti Jove lov ljudstvo people pipl lociti part part locitev parting parting logar forester forester lomiti break brik lonec pot pat lopata shovel sovl lovec hunter huntr luc light lajt luka port, harbor port, harbr luknja hole hoi luna moon mun luza puddle M. podl Maceha step-mother stepmodzer macek cat ket mah moss trios majhen small smol malenkost trifle trajfl

69 Malovreden 63 Meja Slovcnsko Anglesko Izgovarjanje malovreden useless jusles mamka mother modzer manj less les manji smaller smoler mar (briga) attention atensn marati grieve griv marljiv diligent dilizent marsikdo many meni marsikrat sometimes somtajms marvec rather radzer maslo lard lard mast fat fet masten fat fet masa mass mes matroc mattrass matres materni jezik native langua netiv lengvic mati mother modzer mavrica rainbow renbo mazinec little finger litl fingr mec sword sord med honey- honi medved bear her megla mist mist meglen lo ggy fogi (kratko) meja limit limit

70 Mleti 64 Miren Slovensko Anglesko Izgovarjatije mleti mill mil menjati change cenc mera meaure mesor meriti measure mesor mesar butcher bucer meso meat mit CI flesh es mesec (luna) moon mun mesec (priletu) months mondz mesto place pies mesati mix miks metla broom brum metulj butterfly boterflaj mezinec little finger litl fingr mi we vi migati wink vink migniti wink vink milost mercy mersi milo soap sop mimo by bai " (cez) over ovr miniti go away go evej minuta minute minit mir peace pis miren > calmly quiet kamli kvajet

71 Misel 65 Mogoce Slovensko Anglesko Jzgovarjanje misel idea ajdija rnisliti think tint mis mouse maus miza table tebl mizar joiner dzojner mlad young Jung mladina youth jutz mleko milk milk mlin mill mil mlinar miller miler mnenje opinion opinien mnogi many meni mnogokrat several severel mnozica crowd kraud moc power paur mocan strong strong a powerful paurful mociti make w^et mek vet mocnik pap pep moder wise vajs mogoc powerful pourful mogoce possible posibl

72 Moj 66 Muka moj my maj mojster master mastr moka flour Aaur moker(od vode) wet yet molitev prayer prejer moliti pray prej molcati be silent hi slent molzti milk milk moram I must aj most morda perhaps perheps morilec murderer merderer morje sea si mornar sailor selor most bridge brie mosnja purse pers motika hoe ho motiti trouble trubl moz man men mrlic dead body ded bodi mrtev dead ded mrzel cold hold mrak twilight tvajlajt mraz frost frost muditi stop stap muha fly aj muka torment torment

73 Mutast -67- Naglo Slovenko Anglesko Izgovarjanej mutast mute mjut dumb domb ft mutec dumb person domb persn N. Na here hir pi that dzet nabrati collect kolekt nacepiti chop cap u hew JU nacelnik mayor. tnejor nacrt plan plen II design desajn nacin fashion fesn ii manner menr nad above ebov nada hope hop nadjati hope hop nadlezen burdensome berdensom nadloga pressure presor nadstropje floor fior nadzornik manager me nezr nag naked neked nagajati trouble trubl naglo suddenly s odenli

74 Nagledati 68 Naprositi nagledati look at luket nagovoriti address edres najeti hire hajr najti find fajnd najprej forwards forvards nakaznica order ordr nakovalo anvil envil nakupiti bay baj nala^ati put on put on nalivati pour upon por oport naloga task tesk naloziti put on put on namen purpose pjurpos namestnik assister esistr natnirapotrdil o receipt resit namrec same sem n very veri napad attack etek napaka fault folt nopolniti fill m naprava arrangement erenzment napredek progress progres naprimer for instance for histens napredovati make progress mek progres naprej forward forvard naprositi beg beg

75 Naprositi 69 Nato naprositi pray P^j naproti (proti) against egenst napuh pride prajd na racun on account on ekaunt naraven natural necurel naravnost direct dajrekt narecje dialect dajelekt narobe wrong vrong narocba order ordr narod people Pip} naroden national nesionel narodnost nation nesn nas our aur nasekati chop cap naseliti settle setl nasledek consequence konsekvens naslednik successor sukseser naslov address edres nasloniti lean lin nasproti other side oder sajd >> contrary kontreri nasprotnik rival rajvel nasvet advice edvajs natis edition edisn natiskati print print nato thereon dzereon

76 Nauciti -70- Nerodeu Slovensko Anglesko Izgovarjan'e nauciti learn lern nauk instruction instruksn navaden usual juzvel navaditi learn lern naviti wind up vajnd op navzdol down daun nazaj back bek a backwards bekvards naznanilo notice notis ne no no necak nephew nefju necakinja niece nis nebo sky skaj nebo (raj) heaven hevn nedelja Sunday sondej nego but hot nekaj something somdzing nekam anywhere eniver nekateri some som nekdo somebody sombodi nekdaj once vons nekolikokrat some time som tajm nemaren idle ajdl nemudoma urgent orcent neroden unfit unfit

77 Nesreca 71 Nogovica Slovensko A nglesko Izgovarjanje nesreca misfortune misforcn nespameten neumen > foolish fulis nevaren dangerous denzeres nevesta bride brajd nevihta storm storm nezgoda misfortune misforcn nezakonit (piro- illegal iligel sipostaven' ) nocoj to night tu najt nic nothing nosing nikakor not at all not et ol nikdar > nikoli never never nimam have not hev not nisem did not did not nit thread dzred nizek low lo njiva field Hid noben none non noc night najt nocem don't want dont want noga foot fut noge feet tit nogovica stocking stoking

78 Nogovice 72 Obednica nogovice socks soks nor foolish fulis norec fool fill nos nose nos nositi obleko wear ver nositi carry keri nosa fashion fesen noter inside insajd nov new nju novci (denar) money monej novine news-paper njus-pepr noz knife najf Oba obala obcina obcevati obcutljiv obdelati obecati obed obednica both hot shore sor beach hie country parish kontri peris have intercourse hev interkors with a person vidz e persn tender tendr work vork promise promis dinner diner dining room dajning rum

79 Obedovati 73 Obrisati Slovens \io Anglesko Izgovarjanje obedovati dine dajn obetati promise promts obicaj (navada) custom costom obilen plenti, abun- plenti, ah onden dantly tli obisk visit vizit obiskati visit vizit oblacen cloudy klaudi oblak cloud klaud oblast authority autzoriti obleka clothes klodzes if suit sut oblika fashion fesn obljubiti promise pro mis obnasanje conduct kondukt obnemagati weaken vikn obnositi wear out ver aut obogatiti get rich get ric obrzati get poor get pur obrt trade tred obrvi eyebrows ajbrauns obraz face fes obrest interest interest obriti shave sev obrisati wipe off vajp of

80 Obsoditi -74 Oglje obsoditi sentence sentens obstojec exsisting eksisting obup despair desper obuvalo shoes sus oce father fadzer ocediti clean klin oci eyes ajz odeja cover kovr odeti cover kovr odgovor answer ensr odgovoren responsible responsibl odkritosrcen sincere sinsir odlagati delay dele] odlomiti break brek odpasti fall away fol evej odpeljati se depart depart odpreti open opn odpisati answer anser n copy copi odvetnik lawyer lojer ogenj fire fajr ogel (vogel) corner kornr ogniti give way giy vej odgledalo looking-glass luking-gles oglje charcoal carkol

81 Ognijsce 75 Oreh ognjisce fireside fajersajd M grate gret ogovoriti speak spik ohladiti cool kill ohraniti keep kip okno window vindo oko eye aj okolica environs envajrons okraj country kontri okrepcati refresh refres okrog round raund olje oil ojl oraamiti deafen difn omara closet kloset omeniti mention mensn omika education edjukesn ona she si oprati wash vas opeka brick brik opesati weaken vikn opoldne noon nun opolnoci midnight midnajt opomba remark remark opravek business bisnes M affair efer oreh nut not

82 Orel 76- Padec orel eagle igl orodje tools tulz osa wasp vosp oseba person prsn oslabeti weaken vikn osebno personally prsonali osoda fate fet oreh nut nut oster sharp sarp otiraca towel tauel otok island ajlend otrocnica women lying in vumn lajing in otrocji childish cajldis otrok child cajld ovca sheep sip oven ram ram oves oats ots oviti wind about vajnt ebaut ozek tight tajt oznanilo advertisemet advertajsment ozreti se turn a round tern e raund ozgati set on fire set on fajr oziveti revive P. revajv Pa but bet padec (pad) fall tol

83 > Pasti 77 Pes pasti fall fol palec thumb torn palec (mera) inch inc pamet mind majnd ri sense sens papez pope pop papir paper pepr parobrod steamer stimer pas belt belt pav peacock pikok pavola cotton katn paziti care for ker for» consider konsidr pec stove stov pecat seal sil peci roast rost pek baker bekr pekarija bakery bekeri pekel hell hel peliti wormwood vormvud pepel ashes ases perica washer-womeri vesr-vumn perje(odzivali) feather pero (zapisati) pen feder pen pernica featherbed federbed pes dog dog

84 Pesek 78 Plakati pesek sand send pest fist list pesati weaken vikn peta heel hil petelin cock kok petek Friday frajdej peti sing sing petje song song pevec singer singer pihati blow bio pijaca drinks drinks pijan drunken drunken piti drink drink pila saw- so pisati write rajt pisava writing rajting pisar clerk klerk pismo letter letr pisker (lonec) pot pat pitati ask esk pivarna brewery hrueri pivo beer bir placa salary salari placati pay pej placilo payment pejment plakati weep rip

85 Plamen 79 Po plamen flame Bern plan level level planjava plan plen >» level ground level graund plasc mantle mentl plasen shy saj plasiti shy saj j> afraid (of) afred (of) platnen made of linen med oflinen platno linen linen plav (visnjev) blue bin plavati swim svim pleca shoulder solder pies dance danc plesati dance danc plesti (lase) twist tvist pletenje embroidery embroideri plezati climb klajmb plitev flat tiet pljuniti spit spit pljuvalnica spittoon spitun 1 XV plosca plate plet pluea lungs longs plucnica consumption konsompsn plug plough plo po at, of, to, in et y of> tu } in

86 t Pobegniti 80 Poduk pobegniti flee m M run away run evej pobrati se rack off rek of M bundle up bundl op pocasen slow slo pocez over ovr pociti se rest rest poeutiti, se ka - howdoyoudoi* hau duju du ko? podariti give giv >> present present podeliti give giv podkupiti corrupt korupt podlozen humble hutnbl podnebje climate klajmet podoba picture piker podoben similar similer podpirati support sup or podpis signature signecr podpisati sign sajn podpresednik Vice-President vajs-president podstopiti venture vencur poduciti teach tic»> instruct instrukt poduk instruction instruksn

87 Poginiti 81 Pogoriti poginiti commit komit poglaviten principal pricipel pogled look Ink sight sajt pogledati look Ink pogosto frequent frikvent pogovor conversation konversesn pogovarjati converse konvers pogreb funeral f/uneral pogreska \ pogresati ( mistake mistek pogum mind majnd pogumen intelligent intelizend pohleven humble humbl pohoditi trample down trempl davtn pohujsati change for the\ cenc for dze worse vors poiskati look for Ink for pojdem (poiti) will go vil go peti sing sing pok shoot sut pokazati show so poklicati call, send for kol y send for pokoj rest rest pokoren humble humbl pokoriti se suffer for sofr for

88 Pokriti 82 Popoldne pokriti cover kover pokrov cover kover pokusati taste test pol half helf poldan noon nun poleten summer like sowr lajk poletje summer sower polje field Hid poljub kiss Ids poljubiti kiss kis poln full ful polnoc midnight midnajt polz snail snel pomen meaning wining pomisliti consider konsider pomlad spring spring pomladanski spring like spring lajk pomagati help help ponarediti imitate iwitet ponoviti repeat repit pondeljek Monday mondej ponizen humble humhl ponuditi offer ofr poper pepper pepr popisati describe deskrajb popoldne afternoon afternun

89 Popoln 83 Posojilo popoln perfect prfekt popotnik traveler tra veler poprasati inquire inkvajr popred before befor popraviti repair riper porcelan china-ware cajnaver porabiti use jus poravnati balance balans porocati apply eplaj poroditi bear her poroka marriage meriec poseben strange strenz posel work vork posestvo real-estate riel-estet poskociti spring spring poskusati try traj poslanec ambassador ambesedor poslati send send poslopje building bilding posloviti dismiss dismis M take leave tek liv poslusalec hearer hirer posluzen obliging oblajdzing posmehovati mock mak posoditi lend lent posojilo loan Ion

90 Pospraviti 84 Potrt pospraviti clear klir yy put away put evej postava law lo postaven lawful loful postavodajalec: legislator ledzislet or postelja bed bed postopati venture rentcur postreliti shoot down sut daun postreci serve serv posusiti dry draj posiljati send send posta Post Office post offs posten honest onest postenjak honest man onest men pot (cesta) way, road vej y rod pot (znoj) perspiration persperesn potegniti move muy potiti (znojiti) perspire perspajr potnik traveler traveler potok spring spring potolaziti console konsol potovanje traveling traveling potovati travel travel potratiti lavish levis potrditi confirm konferm potrt broken brokn

91 i Potrebovati 85 Prah Slovensko Anglesko Ingovarjanje potrebovati need nid potreben necessary neseseri potrebovati zahtevati I need, want nid, vant potuhtijen malicious welisius povedati tell tel povest history hist or povisati raise res povrniti repay repej povsod everywhere evriver pozabiti forget forget pozdrav greeting griting pozdraviti greet grit pozen late let poznan known novn poznati know no pozelenje desire desajr pozeleti desire desajr prsi chest cest prst na roki finger ngr,, na nogi toe to prstan ring ring prtic table-cloth tebuklodz prvak chief cif prag threshold treshold prah dust dost

92 Prah 86 Pregresiti prah powder pauder prasec swine svajn prasati ask esk prati wash vas pratika alma,nac almanek prav correct korekt pravda suit SUt pravica right rajt pravicen honest onest pravilen regular regjuler pravilo rule rul prazen empty empti praznik holiday holidej prebivalec inhabitant inhebitent prebivati occupy okjupaj prebuditi awake evek prebrisan (zvit) prudent prudent prednji former formr predno before befor predpasnik apron epron predsednik president prezident pred poldne forenoon fornun pregnati drive away draiv evej pregnanec exile eksajl pregresek mistake mistek pregresiti sin sin

93 Prehladiti 87 Prezgodni prehladiti catch cold kec kold preiskava examination eksaminesn prejeti receive resiv premog coal kol premozen wealthy veldzi prenasati bear her prenehoma uninterrupted uninteruptet preobleci put on put on prepad gulf golf prepir quarrel kvarel prep i rati quarrel kvarel prepricati convict konvikt preseliti move muv preskrbeti procure prokjur prestava translation translejsn prestaviti translate translejt prestrasiti frighten frajten pretekel cas past pest pretiti treaten tritn pretrpeti have patience hev pesns prevara preparation preperesn prevariti cheat cit u deceive desiv previden careful kerful prevzeti accept akcept prezgodaj too early tu erli

94 Pri 88 Priporocati pri by, care of (c/ c,) baj, cer of prica witness vitnes pricakati wait for vet for a expect ekspekt prickati se quarrel kvorl pridelek product prodokt prideri diligent dilizent prldnost diligence dilizens pridobiti get get prigoditi happen hepn prihod arrival erajvel prijatelj friend frend prijateljski friendly frendli prijatelj stvo friendship frendsip prijeten amiable etnajbl prijeti receive resiv prilizovalec flatterer fleterer priljuden friendly frendli fi kind kajnd priloznost opportunity oportjuniti primer instance instens primeren seasonable sisonebl primeriti se happen hepn pripeljati bring on bring on priporocati commend komend

95 Priporociti 89 Ptica Slovensko Anglesko IzgOTarjanje priporociti pi- a letter register c letr regdzistei smo pripovedovati tel tel pripravljen ready redi priprost simple simpl (i plain plen priroda nature necr prisega oath ot priscgati swear sver prisiliti force fors pritlicje basement besment pritoziti se complain komplen privaditi accustom ekostom prodaja sale sel prodajati sell sel prositi beg beg proso millet majlet prost free fri prostor place pies prostoren large larc prostost liberty liberti prstan ring ring prosnja petition petisn prvi first ferst psenica wheat vit ptica bird berd

96 Puran 90 Ravnalelj puran turkey- terki pust waste vest pustiti let let puscava desert desert puska gun gon R. Rabiti use jus raca duck dok racun bill bil racuniti count kaunt racunovodja financial secre - fajnensel sekretary teri rad willingly Yilingli radoveden curious kjuries rahel loose lus rajni late let rak cancer kansr rama shoulder solder rana wound Yund raniti wound Yund rasti grow gro rastlika plant plent raven straight strejt ravnina plain plen ravnatelj director direktor

97 Raz -9L- Razumen raz assunder esundr razbiti break brek razdeliti divide divajd razdraziti excite eksajt razdreti destroy distroj razdruziti depart depart razen different diferent razglasati make it knowni mtk it novn razgled view vju razgovarjati converse konvers razlicen different diferent a various verivs razlociti examine closely eksamin klosli razmere circumstances sirkumstenses razmesariti to tear to pieces tu ter tn pises razpad discord diskord razpustiti dismiss dismiss razsajati rag reg razsodba trial trajl razsoditi judge dzoc razsrditi se grow angry gro engri razsiriti enlarge en la re increase inkris. ( raztrgati tear up ter op raztolmaciti explain eksplejn razumen intelligible intelicibl

98 Razumiti 92 Riba razumiti understand enderstend razvaditi spoil spojl razzaliti offend ofend << injure injur rebro rib rib a slope slop reci say sej recnik dictionary diksjoneri red discipline disciplin redek rare rer a scarce skers rediti feed fid it nourish noris reka river river rep tail tel repa turnip ternip res indeed indid resen serious sirjes resnica truth trutz resitelj preserver preservr resiti save sev si rescue reskju reva poor woman pur YUtnen revez poor pur rezati cut kot riba fish fis

99 nektaj Riz 93 R2 riz rye raj robec handkerchief henkercif rod naz! onality nasionaliti rodbina family femili roditi bear her rog horn horn rogati se komu mock mak rojak countryman kontrimen rojstni dan birthday bertzdej rojstni kraj birth place bertzples roka hand, arm hend, arm rokav sleeve sliv rokavica glows glovz rokodelec workman vorkmen ropar robber raber ropot noise nojs rosa dew dju roza rose roz ruda metal metl rudec red red rujav brown bravn rumen yellow- jelo ruta(ovratnik) necktie, cravat : } kravat rz (rzi) rye j

100 Sad 94 Semenj Slovensko Anglesko Izgovarjanje S. Sad fruit frut saditi plant plent saj however hauevr salo (loj) fat fet sam self self samec bachelor beceler samokres gun gon samostan cloister klojster samoten loneliness lonlines sanjati dream drim sanje dream drim sapa wind vind sedaj at present at prezent sesti take a sit tek e sit sedlo saddle sedl segati fetch, reach fee, ric sejati sow so sekati chop cap sekira ax eks selo village vilec sem (biti) I am aj em sem hither, here hidzr y hir seme seed sid semenj market market

101 Senca - 9: Slovensko Anglcsko jovarjanje senca shadow scdov seno hay hej sestra sister sistr setev seed sid seveda of course ofkors sever north nord Severn northern nordern shramba box, closet boks, kloset shraniti keep, save kip, sev sicer otherwise, else odervajs els sijati shine sajn sila power, force. povr, fors y nid a need siliti force fors sin son son sinoci yesterday night jcsterdej nnjt sir cheese CIS siromak poor pur siromaski poarly pttrli sit fully satisfied fuli sat is fa id ' siv g- grej skakati ing spring ska la rock rok skazati render, to do rendr, tu du skaziti oil spojl skesati ret ret

102 Skleda 96 Sled skleda dish dis sklep resolution resulusn skoeiti spring spring skoro (skoraj) almost, soon almost, sun skrb affiction efiksn skrben anxious enkses skrbeti care ker skrhati blunt, dull blent, dol skriti hide hajd skrivaj hide hajd (i conceal koncil skusati try traj a examine eksamin skusnjava temptation temptesn slab bad bed slabost weakness viknes sladek sweet svit sladkost sweetness svitnes sladkor sugar sugr slamnik straw-hat strohet slan salt solt tt briny brini slaven famous femos sleciti se undress undres sled trace tres

103 Slednjic 97 Smola Slovensko Angles ko Izgovarjanje slednjic at last at lest (< finally- fajneli slep blind blaind slika humbug humbug sleparija picture piker slisati listen lisn ii hear hir sliva plum plom sloga concord konkord sloniti lean lin slovec celebrated selebreted slovo departure deparcr Slovenec Slovenian slovenjen slovenski Slovenian slovenjen sluga \ servant servant sluzabnik j employee emploji sluzba employment emplojment sluziti serve serv smeh laughter lafter smejati laugh hif smen market market smesen laughable lafebl smiliti pity piti smola pitch pic ii bad luck bed lok

104 Smrt 98 Sopara smrt death dedz smrad stench stenc smrdeti stink stink smreka pine pajn snazen neat nit snaziti clean klin sneg snow sno snesti eat (up) it (op) snubac suitor suter a wooer voer soba room rum soba zajesti dining-room dajning-rum sobota Saturday saterdej sod barrel berl sodar hooper hupr sodba trial trajl sodisce court kort 1 V V soditi judge dzgc sodnik judge dzoc sol salt solt solata salad salad soliti to salt tu solt solnce sun son solncnik parasol parasol solza tear tir sopara steam stim

105 I -I n Soparen 99 Spoved soparen close klos sopsti breathe bris soroden related riletet sorodnik relative reletiv sosed neighbor nebr soseski neighborly- nebrli sova owl aul sovraziti hat het sovraznik enemy enemi spanje sleep slip spati sleep slip spalnica bed-room bed rum spet again egen spisati write (down) vrajt (daun) splosen general zenerel spodaj dow r n daun spodoben proper propr spolniti lead out lid aut spomenik monument manjument spomin refnembrance rtmembrens spomlad spring spring spomniti se remembr remembr sporocilo report rip or t sposoben able ebl spostovati respect rispekt spoved confession confesn

106 Spovednica 100 Sreca spovednica confessional confesionel spraviti se to be reconciled tu birekonsajlet to tn sprehod walk vok sprehoditi take a walk tek e vok V V spremenba change cenc spremeniti change cenc spricevalo testimony testimoni spriditi spoil spojl spuntati se rebel rebel a rise rajs srbeti itch ic srce heart hart srcen hearty harti srd anger encr srna roe ro srp sickle sikl srajcazamoske shirt sert " zazenske chemise semis sram shame sem sramozljiv bashful besful sramoten shameful setntul sreberen silver silvr srebernina silver sihr srebro silver silyr sreca luck lok

107 Srecati 101 Stolp srecati meet mit srecen happy hepi srecna pot farewell fervel sreda Wednesday venzdej srednji (v ceni) moderate moderet sredstvo mean min stalen steady, sure stedi, sur stan \ residence residens stanovalisce ) lodging lodzing stanovati lodge lode stanoviten steady stedi star old old starati se grow old gro old starec old man old men starisi parents perents stati stand stend stegovati se stretch strec steklenica bottle batl steklo glass gles stena wall vol stenica bed-bug bed bog stepsti se fight fajt steza path padz stisniti press, close pres f klos stol chair cer stolp tower taur