OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA. Služba za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA. Služba za družbene dejavnosti in gospodarstvo"

Transkripcija

1 PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA OBČINE KRANJSKA GORA Služba za družbene dejavnosti in gospodarstvo SPREMEMBA PRAVILNIKA O ENKRATNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE V OBČINI KRANJSKA GORA Gradivo za 12. sejo Občinskega sveta ZAKONSKA PODLAGA: Statut Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/2017) Poslovnik Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 61/2018) Predlog za obravnavo : Na podlagi Poslovnika občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 61/2018) predlagamo, da gradivo obravnava Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMBE PRAVILNIKA Občinski svet Občine Kranjska Gora je na 3. seji dne sprejel Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora (UVG 6-03), s katerim je urejeno dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Kranjska Gora. Na 5.seji dne pa še spremembe Pravilnika. V drugi alinei 6.člena Pravilnika je določeno, da mora biti zahtevku med drugim priložena tudi kopija prve strani računa novorojenca, kamor naj bo nakazan prispevek. Glede na to, da vsi starši novorojenčku ne odpirajo svojega bančnega računa (v zadnjem času smo prejeli kar nekaj klicev staršev), predlagamo, da se besedilo druge alinee 6. člena (kopija prve strani računa novorojenca, kamor naj bo nakazan prispevek) nadomesti z naslednjim besedilom: - kopija prve strani bančnega računa novorojenca ali starša, ki uveljavlja pravico do prispevka (kamor naj bo nakazan prispevek) 6. člen Pravilnika se tako po novem glasi: Zahtevku iz prejšnjega člena mora biti priloženo: - izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca, - kopija prve strani bančnega računa novorojenca ali starša, ki uveljavlja pravico do prispevka (kamor naj bo nakazan prispevek) - kopija potrdila o davčni številki novorojenca, PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM SPREMEMB PRAVILNIKA 79. člen Poslovnika Občinskega sveta določa, da Občinski svet v skladu z zakonom in statutom sprejema akte, med drugim tudi pravilnike. BESEDILO SPREMEMB PRAVILNIKA Besedilo sprememb Pravilnika je priloga tega gradiva.

2 POSTOPEK SPREJEMA SPREMEMB PRAVILNIKA 96. člen Poslovnika Občinskega sveta, določa, da Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku. Ker gre v tem primeru zgolj za manj zahtevne spremembe pravilnika, predlagamo, da se Pravilnik sprejme po skrajšanem postopku. OCENA FINANČNIH POSLEDIC Razen stroškov objave sprememb Pravilnika v Uradnem listu RS, drugih stroškov ne pričakujemo. PREDLOG SKLEPA Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora predlagam v razpravo in sprejem naslednji SKLEP: Sprejeme se Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora- SKRAJŠANI POSTOPEK. Številka: 032-9/ Datum: Pripravila: Vlasta Skumavc-Rabič višja svetovalka I Janez Hrovat Priloga: - Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora (UVG 6-03) - Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št.26/2011)

3 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjske Gora (Uradni list RS, št. 31/2017) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na redni seji dne sprejel PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora 6. člen Pravilnika se spremeni tako, da se glasi: Zahtevku iz prejšnjega člena mora biti priloženo: - izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca, - kopija prve strani bančnega računa novorojenca ali starša, ki uveljavlja pravico do prispevka (kamor naj bo nakazan prispevek) - kopija potrdila o davčni številki novorojenca, Ta sprememba Pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Štev: Kranjska Gora, dne Župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat

4 KRANJSKA «ORA ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJ NO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA Oš JOSIPA VANDOTA KRANJSKA otroku, s katem se družmi zagotovi dopolnilni prejemok za poknvanje strokov, ki 4. Člen ke prt občinsld uprait Občino Kranjska Gora najkasneje do 3112 tekočega lola, velku celo teto, SKLEP O UXINKTVI JAVNEGA DOBRA KRANJSKA GORA PRAVILNIK O ENKRATNEM PRISPEVKIJ ZA NQVOROJENCE V OBČINI «ORA : NO.4ZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ 18. DECEMBRA MOJSTRANA «OOLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJ Ta Odlok se objavi v ING In začne velati naslednji dan po ob)avi. šina prtspevka za novornjenca se usklajuje enkrat vletu, mn alcor s 1. januaiam In VSEBŠNA Vilmu se vsako loto v1oríziro z leino stonjo rastl cen žmjenjskih potrobson. VI ske. Štev.: 002/ 1-4/99.E)( 100/00, 28/01, 87/01, 18/02 In 51/02) In 18. člena Statuta Občina Krumjsko sks «ora. slavka 10. Ölena tako. da glasi: staršev dr1ai1jana Reaublike Slovenije in mata steine prebajišče v ObčinI Krarij žovanja (UL RS št. 12/96, 23/96, 64/2001, 108/2002) in 16. člena Sta naslancjo z rojalvvrn otroka pog* za pridobitev In poslopek za uveljaiajanjo priseika pisevek)zn novorojonce v Občini Kronjska «oro, višino donamega prispevka, M Dejavnost vrtcev In predšolsko Izobraževanje, I. člen svoji 3. seji dne spmjel skl svet Občíne Kranjska Gom na svoji 3. seje, dne sprejel Gom (I.NG, t. 17/99 tn 28/2002) je Občlnskj svet Dbáme Kranjska Gom na zevoda OŠ Josipa Vandota Kranjska Gom 26/97, 70/97, 10/98, 66/98, 74/98, 12/99, 18/99, 59/99, 70/00, 40., 41. In 140. člena Zakona o organizaciji In linancirariju vzgoje in izobra 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 2 člen Na podiag 2a Zakona o lo4aěni samouprai (Uradni list RS, št. 72/93, hite Občina Kraiiiska Gora (UVG št. 17/99, 28/2000, 15/2002) je Občin Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (UL RS št, 12/91, 45/1/94, 8/95), Jure Žerjav, prof. Jura Žorjav, prof. Števllka: 012I22 /1997-vs Števllka: 012/ 1.4/1997-vs M Oejavnost vrtcev In predšolsko izobražavanje. go alinea 1, odslavka 10. člena tako, do glaal: Varidota Kranjska «ora (UVG 16/97, 32/2002) se spremoni besedilo dni 1 I. cembra Mojstrana (LNG 16/97) se spremenl besed(o druge allriee 1. od Datum: V Odloku o ustancmtt javnega vzgojno-izobraževalnega zavede OŠ 16. de LETO: XXXVI 4. marce 2003 Števllke 6 Uradni vestnik Gorenjske iavoda oš 16. decembra Mojstrana Odloka o ustnovltvl javnega vzgójno 4zobraževalnaga ODLOK O SPREMEMBI skl svol Občina lranjska Gera na svoji 3. scjl, dne spreje( tuta Občino Kranjska Gera (UVG št, 17/99, 28/ /2002) je Občin žeenja (UL RS št. 12/96, 23/96, 54/2001, 108/2002) Ir, 16. člena Sta.40., 41. In 140. člena Zakane o organlzaciji In tlnanclranju vzgoie In Izobra Na podlagi 3:Ólena Zakane o zavodkh (UL RS št. 12/91. 45/1/94, 8/96), Juro Ženev, prof. Datum: Ta odlok začne veljati naslednji dan po obja v Uradnem vestniku Gorení 4. člen Komlelja lma pel čtanov. tako de novo besedilo gisel: V drugem odeta 4w 15. člena se beseda tu nedomasti z besedo poť, 3. člen Odbor irna šest č(ariov. tako da novo besodio glási: V dwgem OdStOvkU 10, člena se beseda št nadornestlz besedo šesť Odbor Ima šest Članov. bsd gasl: člena spremenl tako, de se beseda Štiri nadomesti z besedo šest in novo avota občina Kranjska «ora (UVG, t. 2/1999) se v druaem odslavku 6. Od(ok o ustanovitvi in delovoem področju odborov In kom isj Občinskega KOMISI.J OBČINSKEGA SVETA OBČINE KRANJSKA «ORA ODLOKA O USTANOVITVI IN DELOVNEM PODROČJIJ ODBOROV IN -. ODLOK O SPREMEMBAH sprejel 15/2002), je Občinski svol občina Kranjska Gom na 3. redni seji dne člena statuta občino Kranjska Gor8 (UVG Št 17/1999, 28/2000, 10/ /1998, 59/1999-odločba US, 70/2000, 51/2002) tor 16. c 9/1996-odločba US, 44/1996-odločba US, 26/1997, 70/ /1994, 14/1995, 20/1995-odločba US, 63/1905-obvezna razlaga, upmvi (Uri. RS, t. 72/1993, 6/1994-edlcčba US, 45/1094odločba US, Na pod(agi 29. člena In drugega Odstavka 30. člena zakona O lokami samo I OBČINA KRANJSKA ťoia PODROČJU ODBOROV IN KOMISIJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE ODLOK O SPREMEMBA)4 ODLOKA O USTANOVITVI IN DELOVNEM OBČINA KRANJSKA «ORA eden od staršev na podla9i pmsnega spcrazuma, a predložitvljo pisnega zahtev. Pravice do piispovka uvetimja hal tm Od alar.šev, po katarem otrok im, oziroma 5 člen Vilma prlspevka za loto 2003 znala 50000,00 SIT nelo. Pra ěico do pulspevka ima novoroje000 pod pogojeni, Če sta on In eden imed 3. Člen Pnspevek za novorojence je enkratrun sociatna denama pomoč novorojenemu Ta prov(inlk ureja dodeljovanje enkratnoga denarnega prtspevka Cv r,adaijevonju ObČinl Kran)ska «ora o enkratnem prlspevku za novorojence V PRAV1I,NIK Datum: Ta Odlok se objavi v liv«in začne veljati riaslednji dan po objavl. 2 člen V Odloku o ustanovltvf javnega vzgojno-lzobraževalnega zzwoda OŠ Joalpa Odloka o ustanovitvl javnega vzgajno-lzobraževalnega ODLOK O SPREMEMBI

5 Ta sklep z6ne oljati dan po oójai v Uradnem. astniku Gorenjske In se Iše v - polrdllo o steinem pebihču novoro4ence In ttstega od staiev, Ir] uveljavlja oziroms do prihodnjega lata, čaje olrok rojen pa Po prelelw teqa roka pralce do pdspmca za novomjenca več mogočo u.elja.ljai in ni se loga koplja prve stranl rečuna novorvjenca, komor naj ba nakazan prispevek. Prispevek se nakaže na račun novorojenca v 30 dneh po preje(ju vloge, ločba LIS, 63/ 1995-obvezna razlaga, 9/1996-odločba LIS, 44/i 996.odiočba parc. šl. 830/15, pot 26 m2 kila pisoni prl seznamu Havno dobro k,o. Ktanj k.o. Kranska Gora In se lšeta inov iožek oziroma v ožeir. pd kerem je že lzpisek iz rojatne matične knjlge za novorojenca. Zahteiw z prejne9a Člena mora bite gflloženo; Zemliščis parc. št. 885/28 In 830/15 se odgršata Od saznama I - javno dobro Na podlagi 29. Člena zia O lokami samoupravl (Uri RS. št. 72/1993, Št.0-04.It ocno dalo laiko odloči. do se pnapavek dodali v tunkclonalni oóllkk, Če tako - kopija potrdila a davčnl šte llkj nó%vmenca, 6. člen 8. Člen Občinska uprava na podlagi mnenja paronane službe prietcnega sentra za Mi ŠL: 00200/2-1/2003-vs.)evno dobro preneha obatajeb na zemljču parc. št. 885/28, travnik 138 m2 In 28/ / je Občinsk] evet občino Kranjska Gom na 3. meinl sap dne 51/2002) br 16, člena statuta občlne Kranjska Gom (IJVG, št. 17/1999, LIS, 26/ /1997, 10/ /1998, 59/19$g-ontočbauS, 70/2000, Jura žerlav, prof. Štev.: 465/41-3/2002E1( SKLEP Datum: iprejcl Stitn 2 URADNI VESTNIKQORENJSKE l(janka Gora. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objai v Umdnem vesiniku Gorenjske. Jure Žeijav. prof. zataevo korle otroka. pravco do prispea. Datum: zavrze kol prepozria. zenjiěiu knjlgo Okrnjnega aodišča na Jesenicaki. - III. 9. Člen vknjižena Iaatninska pravica na trne Občina Kmnjska Gora, Kolodvorska 1. sks Gom. 7. Člen o ukinltvl jsvnega dobro 8/1994-Ódločba LIS. 45/1994.«jloČba LIS, 57/ /1995, 20/1995-od- V

6 V Pravilniku o enkratnem prispevku za novorojence v ObČini Datum tiska: Stran 1 od 1 Občine Kranjska Gora Župan člena spremeni, tako da se glasi: sporazuma, In sicer s predložitvijo pisnega zahtevka pri mogoče uveavljati In se vloga zavrže kot prepozna.«staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka«.»- potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od tega roka pravice do prispevka za novorojenca ni več Kranjska Gora na 5. redni seji dne sprejel»pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem vloge je eno Ieto od dneva otrokovega rojstva. Po preteku občinski upravi ObČine Kranjska Gora. Rok za vložitev pisne Kranjska Gora (UVG 6-03) se besedilo prvega odstavka 4. Kranjska Gora list RS, št. 55/07 s spremembami) je Občinski svet Občine Povezava do dokumenta na portalu IIJS-INFQ»Višina prispevka za eto 2011 znaša 266,42.«Uradni list RS, št /2011 z dne Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjske Gora (Uradni Jure Žerjav Ir. Datum tlska: otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega ZBIRNI PODATKI prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem ()lus-lnfo Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Obči... Kranjska Gora, dne 30. marca 2011 Št. 002/2-2/2003-VS listu Republike Slovenije. Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem enkratnem prispevku za novorojence v Občini P R A V I L N I Ko spremembah Pravilnika o. člen V 6. Členu Pravilnika se črta zadnja alinea: 3. člen 5. Člen Pravilnika se spremeni tako,da se glasi: